Makita DCL283F Instruction Manual
Makita DCL283F Instruction Manual

Makita DCL283F Instruction Manual

Cordless cleaner
Hide thumbs Also See for DCL283F:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Cleaner
Sladdlös dammsugare
SV
Batteridrevet støvsuger
NO
FI
Akkukäyttöinen pölynimuri
DA
Akku støvsuger
Bezvadu tīrītājs
LV
Belaidis siurblys
LT
ET
Juhtmeta käsitolmuimeja
RU
Аккумуляторный пылесос
DCL283F
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
8
17
26
35
44
53
62
71
80

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCL283F

 • Page 1 Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL Sladdlös dammsugare BRUKSANVISNING Batteridrevet støvsuger BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen pölynimuri KÄYTTÖOHJE Akku støvsuger BRUGSANVISNING Bezvadu tīrītājs LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis siurblys NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta käsitolmuimeja KASUTUSJUHEND РУКОВОДСТВО ПО Аккумуляторный пылесос ЭКСПЛУАТАЦИИ DCL283F...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.20 Fig.18 Fig.21 Fig.19 Fig.22 Fig.23...
 • Page 5 Fig.24 Fig.28 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.30 Fig.27 Fig.31...
 • Page 6 Fig.32 Fig.35 Fig.33 Fig.36 Fig.34...
 • Page 7 Fig.40 Fig.37 Fig.41 Fig.38 Fig.39 Fig.42...
 • Page 8: Specifications

  Do not short the battery cartridge. • See the chapter “MAINTENANCE” for the appropriate details of precautions during user maintenance. SPECIFICATIONS Model: DCL283F Capacity 730 mL Continuous use (with battery BL1830B) Approx. 10 min Overall length (with pipe, nozzle, and battery BL1830B)
 • Page 9: Safety Warnings

  Turn off all controls before removing the battery. Symbols Use extra care when cleaning on stairs. 10. Do not use to pick up flammable or combusti- The followings show the symbols which may be used ble liquids, such as gasoline, or use in areas for the equipment.
 • Page 10 Avoid storing battery cartridge in a con- causing fires, personal injury and damage. It will tainer with other metal objects such as also void the Makita warranty for the Makita tool and nails, coins, etc. charger. Do not expose battery cartridge to water or rain.
 • Page 11: Functional Description

  Trapping finger(s) may cause Let the tool and battery(ies) cool down. injury. If no improvement can be found by restoring protection ► Fig.1 system, then contact your local Makita Service Center. Indicating the remaining battery Installing or removing battery capacity cartridge...
 • Page 12 NOTE: Depending on the conditions of use and the NOTICE: Do not underlay the high performance ambient temperature, the indication may differ slightly filter with an optional filter (non-woven cloth). The from the actual capacity. filters could not be removed from the cleaner. NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when NOTE: Do not install an optional filter (non-woven the battery protection system works. cloth) between the HEPA filter and prefilter. The suc- tion power may be reduced. Switch action NOTE: Always use the high performance filter that is framed with an originally-designed stay when overlay-...
 • Page 13: Operation

  NOTE: Always remove dust ahead of time, as suction NOTICE: When installing the attachment with power will be reduced if there is too much dust in lock function, be sure to align the release button cleaner. on the cleaner with the hook on the attachment. If they are not aligned, the attachment will not be locked Problem Example and may come off from the cleaner.
 • Page 14: Maintenance

  Never wash the maintenance. filter in a washing machine. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, ► Fig.34 repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Sponge filter Centers, always using Makita replacement parts. When the sponge filter becomes dirty, clean it as After use follows.
 • Page 15: Troubleshooting

  CAUTION: These accessories or attachments About the cyclone attachment are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other Using the cleaner with the cyclone attachment installed accessories or attachments might present a risk of reduces the amount of dust that enters the capsule, injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 16 Disposing of dust When dust has accumulated up to the full line of the dust case, follow the procedure below and dispose of the dust. Hold the dust case firmly, press and hold the two buttons, and remove the dust case. ► Fig.38: 1. Full line 2. Dust case 3. Button (two locations) 4. Mesh filter Dispose of the dust inside the dust case and remove any dust and powder adhered to the surface of...
 • Page 17 • Kortslut inte batterikassetten. • Se uppgifter om lämpliga försiktighetsåtgärder vid användarunderhåll i kapitlet ”UNDERHÅLL”. SPECIFIKATIONER Modell: DCL283F Kapacitet 730 mL Kontinuerlig användning (med batteri BL1830B) Ca 10 min Total längd (med rör, munstycke och batteri BL1830B) 1 066 mm Märkspänning...
 • Page 18 Placera inte något föremål i öppningarna. Använd Symboler inte dammsugaren om någon av öppningarna är blockerade och håll den ren från damm, trådar, Följande visar symbolerna som kan användas för hår samt allt som kan minska luftflödet. utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla användning.
 • Page 19 Stanna maskinen omedelbart om du lägger märke till något onormalt. 12. Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita. Att använda bat- Om du tappat eller stött till dammsugaren, terierna med ej godkända produkter kan leda till kontrollera att den inte har skadats innan du brand, överdriven värme, explosion eller utläck-...
 • Page 20 FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan Om återställning av skyddssystemet inte leder till någon du monterar eller tar bort batterikassetten. förbättring kontaktar du ditt lokala Makita Service FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och Center. batterikassetten när du monterar eller tar bort Indikerar kvarvarande batterikassetten.
 • Page 21 MONTERING Indikatorlampor Kvarvarande kapacitet Upplyst Blinkar FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du 75% till 100% underhåller maskinen. 50% till 75% Beskrivning av delar 25% till 50% Valfria tillbehör 0% till 25% Högprestandafilter och stötta och svampfilter Ladda ► Fig.7: 1.
 • Page 22 Återmontering ANVÄNDNING Anslut högprestandafiltret. Se nu till att högprestanda- filtret vrids på så att fästkanten låser fast ordentligt på FÖRSIKTIGT: Ha inte ansiktet nära ventila- dammsugarenheten. tionsöppningen när dammsugaren används. Om ► Fig.14: 1. Högprestandafilter främmande föremål blåser in i ögonen kan det resul- tera i personskada. ► Fig.15: 1. Fästkant Montering eller demontering av OBSERVERA: Kontrollera alltid att högprestan- dafiltret är korrekt anslutet innan dammsugaren dammsugartillbehör används.
 • Page 23 Skrubba inte eller skrapa på HEPA-filtret med hårda föremål som en borste För att upprätthålla produktens SÄKERHET och eller spatel. TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter Ingensatt HEPA-filter förorsakar dåliga sugprestanda. och med reservdelar från Makita. Rengör filtret då och då. Tvätta HEPA-filtret då och då i vatten, skölj och torka Efter användning noggrant i skuggan före användning. Tvätta aldrig filtret...
 • Page 24: Valfria Tillbehör

  Använd endast tillbehö- ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Om dammsugaren används med cyklontillbehöret Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- installerat minskas den mängd damm som kommer in i ver ytterligare information om dessa tillbehör.
 • Page 25 OBS: Kontrollera att cyklontillbehöret, dammsugaren och förlängningsröret (rakt rör) är ordentligt låsta före användning. OBS: Töm cyklontillbehörets dammhölje och damm- sugarens behållare när damm har ansamlats. Fortsatt användning leder till försvagad sugkraft. OBS: Du kan också använda cyklontillbehöret utan låsfunktion. OBS: För att installera eller ta bort cyklontillbehöret, se avsnit- tet ”Montering eller demontering av dammsugartillbehör”.
 • Page 26: Tekniske Data

  Når batteriet skal avhendes, tar du det ut av verktøyet og kaster det på et trygt sted. Følg lokale bestemmelser for avhending av batterier. • Hvis verktøyet ikke skal brukes på en god stund, må batteriet tas ut av verktøyet. • Ikke kortslutt batteriet. • Nærmere detaljer om forholdsregler under brukervedlikehold finnes i kapittelet “VEDLIKEHOLD”. TEKNISKE DATA Modell: DCL283F Kapasitet 730 mL Kontinuerlig bruk (med batteri BL1830B) Ca. 10 min Samlet lengde (med rør, munnstykke og batteri BL1830B) 1 066 mm Nominell spenning DC 18 V Nettovekt 1,3 - 1,7 kg •...
 • Page 27 Hold hår, løstsittende klær, fingrene og alle Symboler kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. Nedenfor ser du symbolene som kan brukes for dette Slå av alle kontroller før du tar ut batteriet. utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før Vær ekstra forsiktig ved rengjøring av trapper. du begynner å...
 • Page 28 å slå borti den, må du kontrollere den grundig av batterier. med tanke på sprekker eller skader før bruk. 12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert Ikke plasser innretningen nær ovner eller av Makita. Montere batteriene i produkter som andre varmekilder. ikke er konforme kan føre til brann, overheting Ikke blokker inntaksåpningen eller eller elektrolyttlekkasje.
 • Page 29 Batterivernsystem for verktøy/batteri FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er origi- Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verktøy/ nale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og for- batteri. Dette systemet slår automatisk av strømmen til årsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander. Tips for å opprettholde maksimal...
 • Page 30 MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den OBS: Ikke utstyr høyeffektsfilteret med valgfrie faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den filtre (ikke-vevd stoff). Filtrene kunne ikke tas ut av omgivende temperaturen. støvsugeren. MERK: Den første (helt til venstre) indikatorlampen MERK: Ikke monter et valgfritt filter (ikke-vevd stoff) vil blinke når batterivernsystemet fungerer. mellom HEPA-filteret og forfilteret. Sugekraften kan reduseres.
 • Page 31 Når du skal ta det av, trekk i tilbehøret mens du skyver MERK: Husk alltid på å fjerne støv før du blir nødt til utløserknappen. det, da sugekraften vil bli redusert hvis det er for mye ► Fig.22: 1. Utløserknapp 2. Tilbehør med støv i støvsugeren. låsefunksjon Eksempler på problemer Når du bruker tilbehør uten Tetningsleppen til høyeffektsfilteret er ikke låst fast i låsefunksjon sporet i støvsugerhuset. ► Fig.17: 1. Tetningsleppe 2. Spor i støvsugerhuset FORSIKTIG: For å koble til tilbehøret uten Sette på...
 • Page 32 Rengjør filteret fra tid til annen. For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste- Vask av og til HEPA-filteret med vann, skyll det, og la ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller det tørke helt på et skyggefullt sted før bruk. Filteret må fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- aldri vaskes i vaskemaskin. ler fra Makita. ► Fig.34 Etter bruk Svampfilter Når svampfilteret blir skittent, rengjøres det på følgende FORSIKTIG: Hvis du plasserer støvsugeren måte. mot en vegg uten annen støtte, kan støvsugeren falle ned.
 • Page 33: Valgfritt Tilbehør

  Makita-maskinen som er spesifisert i denne Om syklontilbehøret håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun Når du bruker støvsugeren med syklontilbehøret mon- brukes til det formålet det er beregnet på. tert, reduseres støvmengden som går inn i kapselen, Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du noe som bidrar til å forhindre at sugekraften svekkes. trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Dessuten blir det enkelt å rengjøre etter bruk. • Teleskoprør (rett rør) FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at verk- •...
 • Page 34 Avhending av støv Når støv har samlet seg opp til streken for fullt på støv- boksen, følger du fremgangsmåten nedenfor og kaster støvet. Hold et godt tak i støvboksen, trykk på og hold inne de to knappene, og ta av støvboksen. ► Fig.38: 1. Strek for fullt 2. Støvboks 3. Knapp (på to steder) 4. Maskefilter Kast støvet i støvboksen, og fjern eventuelt støv og pulver som har festet seg til overflaten på maskefilteret. Før støvboksen helt inn til de to knappene låser seg med et klikk. ► Fig.39: 1. Støvboks 2. Knapp (på to steder) FORSIKTIG: Når du setter sammen støvbok- sen igjen, må du være forsiktig så du ikke klem- mer fingrene.
 • Page 35: Tekniset Tiedot

  Tarkista akun tyyppi luvusta ”TEKNISET TIEDOT”. • Katso akun irrotus- tai poisto-ohjeet osiosta ”Akun asentaminen tai irrottaminen”. • Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se työkalusta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku paikallisten määräys- ten mukaisesti. • Jos työkalua ei käytetä pitkään aikaan, akku on poistettava työkalusta. • Älä oikosulje akkupakettia. • Tarkista käyttäjän huoltotoimien aikana noudatettavat varotoimet luvusta ”KUNNOSSAPITO”. TEKNISET TIEDOT Malli: DCL283F Kapasiteetti 730 mL Jatkuva käyttö (akulla BL1830B) Noin 10 min Kokonaispituus (mukana putki, suutin ja akku BL1830B) 1 066 mm Nimellisjännite DC 18 V Nettopaino 1,3 - 1,7 kg • Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
 • Page 36 Katkaise virta kaikista säätimistä ennen akun Symbolit irrottamista. Noudata suurta varovaisuutta portaiden imu- Laitteessa on mahdollisesti käytetty seuraavia symbo- roinnin aikana. leja. Opettele niiden merkitys ennen käyttöä. 10. Älä käytä laitetta syttyvien tai palavien nesteiden, Lue käyttöohje. kuten bensiinin, keräämiseen. Älä myöskään käytä sitä tiloissa, joissa voi olla tällaisia nesteitä. Käytä...
 • Page 37 18. Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. Älä oikosulje akkua. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla. HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai akkua yhdessä muiden metalliesineiden, mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa kuten naulojen, kolikoiden ja niin edel- akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja...
 • Page 38: Toimintojen Kuvaus

  Lataa akut tai vaihda ne ladattuihin. ► Kuva1 Anna työkalun ja akkujen jäähtyä. Akun asentaminen tai irrottaminen Ellei suojausjärjestelmän palauttaminen auta, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltoon. HUOMIO: Akun jäljellä olevan varaustason Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista. ilmaisin HUOMIO: Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkua. Jos akkupa-...
 • Page 39 HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman HUOMAUTUS: Älä laita suurtehosuodattimen todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa alle valinnaista suodatinta (kuituliina). Suodattimia oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään. ei voitu irrottaa imurista. HUOMAA: Ensimmäinen (vasemmanpuoleisin) HUOMAA: Älä asenna valinnaista suodatinta (kui- merkkivalo vilkkuu, kun akun suojausjärjestelmä on tuliina) HEPA-suodattimen ja esisuodattimen väliin. toiminnassa. Imuteho saattaa laskea. Kytkimen käyttäminen HUOMAA: Käytä aina suurtehosuodatinta, jonka ympärillä...
 • Page 40 HUOMAA: Poista pöly aina hyvissä ajoin, sillä imu- HUOMAUTUS: Kun asennat lukitustoiminnolla teho heikkenee, jos imurissa on liikaa pölyä. varustettua lisävarustetta paikalleen, varmista, että imurin vapautuspainike on kohdakkain lisä- Esimerkkejä ongelmista varusteen koukun kanssa. Mikäli ne eivät kohdak- kain, lisävaruste ei lukitu paikalleen ja saattaa irrota Suurtehosuodattimen kiinnityshuuli ei ole lukkiutunut imurista. oikein imurikotelon uraan. ► Kuva17: 1. Kiinnityshuuli 2. Imurikotelon ura Irrota lisävaruste vetämällä...
 • Page 41 HEPA-suodatin KUNNOSSAPITO Lisävaruste HUOMAUTUS: Älä hierrä tai naarmuta HEPA- HUOMIO: Varmista aina ennen tarkastusta suodatinta kovilla esineillä, kuten harjoilla tai tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku muilla vastaavilla. irrotettu. Tukkeutunut HEPA-suodatin heikentää imutehoa. Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN Puhdista suodatin ajoittain. takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Pese ja huuhtele HEPA-suodatin aika ajoin vedellä ja Makitan varaosia käyttäen.
 • Page 42 ► Kuva37: 1. Vapautuspainike 2. Salpa 3. Jatkovarsi Seuraavia lisävarusteita tai lait- (suora putki) 4. Syklonilisävaruste teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa 5. Imupää kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- Syklonilisävarusteen esittely vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Imuriin kytkettävä syklonilisävaruste pienentää kapse- Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu- liin päätyvän pölyn määrää, mikä...
 • Page 43 Pölyn hävittäminen Kun pölykoteloon on kertynyt pölyä maksimääräviivaan asti, hävitä pöly seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pidä pölykotelosta tiukasti kiinni ja pidä kahta painiketta painettuna samalla, kun irrotat pölykotelon. ► Kuva38: 1. Maksimimääräviiva 2. Pölykotelo 3. Painike (kaksi kohtaa) 4. Verkkosuodatin Hävitä pölykotelon sisälle kertynyt pöly ja irrota verkkosuodattimen pintaan kertynyt pöly ja jauhe. Aseta pölykotelo paikalleen niin, että kaksi paini- ketta lukitsevat sen naksahtaen. ► Kuva39: 1.
 • Page 44 Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet fjernes fra maskinen. • Akkuen må ikke kortsluttes. • Se kapitlet “VEDLIGEHOLDELSE” for at få de relevante oplysninger om forholdsregler under brugervedligeholdelse. SPECIFIKATIONER Model: DCL283F Kapacitet 730 ml Kontinuerlig anvendelse (med batteri BL1830B) Cirka 10 min Samlet længde (med rør, mundstykke og batteri BL1830B) 1.066 mm Mærkespænding D.C. 18 V Nettovægt...
 • Page 45 Hold hår, løse beklædningsgenstande, fingre Symboler og alle kropsdele på god afstand af åbningerne og de bevægende dele. Følgende viser de symboler, der muligvis anvendes til Deaktiver alle kontroller, inden batteriet tages udstyret. Sørg for, at du forstår deres betydning før brugen. Læs betjeningsvejledningen. Udvis ekstra forsigtighed ved rengøring på trapper. 10. Anvend ikke til at opsuge brændbare eller Et repræsentativt batteri, der kan anvendes letantændelige væsker som for eksempel til dette produkt.
 • Page 46 Hold øjeblikkeligt op med brugen, hvis du registrerer noget unormalt. 12. Brug kun batterierne med de produkter, som Makita specificerer. Hvis batterierne installeres i Hvis du kommer til at tabe eller støde til støv- ikke-kompatible produkter, kan det medføre brand, sugeren, skal du omhyggeligt efterse den for kraftig varme, eksplosion eller udsivning af elektrolyt.
 • Page 47 Beskyttelsessystem til værktøj/batteri FORSIGTIG: Brug kun originale batterier fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller Maskinen er forsynet med et beskyttelsessystem til batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre maskine/batteri. Systemet afbryder automatisk strømmen brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, per- til motoren for at forlænge maskinens og batteriets levetid.
 • Page 48 BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den BEMÆRKNING: Undlad at lægge et valgfrit omgivende temperatur kan indikationen afvige en filter (ikke-vævet stof) under det højtydende filter. smule fra den faktiske ladning. Filtrene kunne ikke afmonteres fra støvsugeren. BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod BEMÆRK: Undlad at montere et valgfrit filter venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet (ikke-vævet stof) mellem HEPA-filteret og forfilteret. aktiveres. Sugekraften kan blive reduceret.
 • Page 49 BEMÆRK: Fjern altid støv i tide, da sugestyrken BEMÆRKNING: Når du monterer tilbehøret reduceres, hvis der er for meget støv i støvsugeren. med låsefunktion, skal du sørge for at justere udløserknappen på støvsugeren med krogen på Eksempler på problemer tilbehøret. Hvis de ikke er justeret, vil tilbehøret ikke blive låst og kan løsne sig fra støvsugeren. Sikkerhedskanten på det højtydende filter er ikke ordentligt låst fast i rillen på støvsugerkabinettet. For at fjerne det skal du trække i tilbehøret, idet du ► Fig.17: 1. Sikkerhedskant 2. Rille på trykker på udløserknappen. støvsugerkabinet ► Fig.22: 1. Udløserknap 2. Tilbehør med låsefunktion Montering eller afmontering af stiver / HEPA-filter Når du bruger tilbehør uden...
 • Page 50 Undlad at gnubbe eller ridse For at opretholde produktets SIKKERHED og HEPA-filteret med hårde genstande som f.eks. en PÅLIDELIGHED må reparationer, enhver anden vedli- børste og et banketræ. geholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabriksservicecenter med Et tilstoppet HEPA-filter medfører dårlig sugeevne. anvendelse af Makita reservedele. Rengør filteret fra tid til anden. Efter brugen Vask af og til HEPA-filteret i vand, skyl og tør det grundigt i skyggen før brug. Vask aldrig filteret i en...
 • Page 51 Forsøg ikke selv at reparere støvsugeren. Hvirveltilbehør EKSTRAUDSTYR Ekstraudstyr ► Fig.37: 1. Udløserknap 2. Krog 3. Forlængerstav FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og eks- (lige rør) 4. Hvirveltilbehør 5. Sugeåbning traudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvis- Om hvirveltilbehøret ning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun Brug af støvsugeren med hvirveltilbehøret monteret tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål. reducerer mængden af støv, som trænger ind i kaps- Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker...
 • Page 52 Bortskaffelse af støv Når der er ophobet støv op til fuld-linjen i støvbakken, skal du følge proceduren nedenfor og bortskaffe støvet. Hold godt fast i støvbakken, tryk og hold på de to knapper og fjern støvbakken. ► Fig.38: 1. Fuld-linje 2. Støvbakke 3. Knap (to ste- der) 4. Trådsi Bortskaf støvet inde i støvbakken og fjern alt støv og pulver, som sidder fast på overfladen af trådsien. Sæt støvbakken helt ind indtil de to knapper låses med et klik. ► Fig.39: 1. Støvbakke 2. Knap (to steder) FORSIGTIG: Når du samler støvbakken igen, skal du sørge for ikke at klemme fingrene. BEMÆRK: Kontroller, at hvirveltilbehøret, støvsuge- ren og forlængerstaven (lige rør) er låst korrekt, før du genstarter anvendelsen.
 • Page 53 • Lai uzzinātu akumulatora tipu, skatiet nodaļu „TEHNISKIE DATI”. • Lai uzzinātu, kā uzstādīt vai izņemt akumulatoru, skatiet sadaļu „Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana”. • Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. Ievērojiet vietējos noteiku- mus par akumulatoru likvidēšanu. • Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā jāizņem akumulators. • Neradiet akumulatora kasetnes īssavienojumu. • Informāciju par atbilstošiem piesardzības pasākumiem apkopes darbu laikā skatiet nodaļā „APKOPE”. SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DCL283F Tilpums 730 mL Nepārtraukta lietošana (ar akumulatoru BL1830B) Apm. 10 min Kopējais garums (ar cauruli, uzgali un akumulatoru BL1830B) 1 066 mm Nominālais spriegums Līdzstrāva 18 V Neto svars 1,3–1,7 kg • Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. • Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties. •...
 • Page 54: Drošības Brīdinājumi

  Netuviniet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un Simboli ķermeņa daļas atverēm un kustīgajām daļām. Pirms akumulatora izņemšanas izslēdziet Tālāk ir attēloti simboli, kas var attiekties uz darbarīka visas vadības ierīces. lietošanu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties, Īpaši uzmanieties, tīrot uz kāpnēm. vai pareizi izprotat to nozīmi. 10. Neizmantojiet viegli uzliesmojošu vai ugunsne- Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. drošu šķidrumu, piemēram, benzīna savākšanai, kā arī...
 • Page 55 Nekavējoties pārtrauciet darbu, ja ievērojat 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- novirzes no normas. jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos Ja tīrītāju nometat vai tas citādi saņem trie- akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var cienu, pirms tā darbināšanas rūpīgi pārbau- rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var diet, vai tīrītājam nav plaisu vai bojājumu.
 • Page 56 UZMANĪBU: UZMANĪBU: Lietojiet tikai oriģinālos Makita Vienmēr ievietojiet akumula- akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita aku- tora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu mulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate- darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas. riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka UZMANĪBU: Neievietojiet akumulatora un lādētāja garantija. kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta. Ieteikumi akumulatora kalpoša- nas laika pagarināšanai Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma...
 • Page 57 MONTĀŽA Indikatora lampas Atlikusī jauda Iededzies Izslēgts Mirgo UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir No 75% līdz izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. 100% No 50% līdz Detaļu apraksts No 25% līdz Papildu piederumi No 0% līdz Lielas caurlaidības filtrs, atbalsts un sūkļa filtrs Uzlādējiet ► Att.7: 1.
 • Page 58 Salikšana EKSPLUATĀCIJA Pievienojiet jaudīgo filtru. Šajā brīdī noteikti pagrieziet jaudīgo filtru tā, lai fiksācijas apmale ir cieši piestiprināta UZMANĪBU: Kad putekļsūcējs ir ieslēgts, tīrītāja korpusam. gādājiet, lai jūsu seja nebūtu ventilācijas atveres ► Att.14: 1. Jaudīgais filtrs tuvumā. Ja svešķermeņi tiks iepūsti acīs, var rasties traumas. ► Att.15: 1. Fiksācijas apmale Putekļsūcēja piederumu IEVĒRĪBAI: Pirms izmantojat tīrītāju, gādājiet, lai lielas caurlaidības filtrs būtu ievietots pareizi. uzstādīšana un noņemšana Ja filtrs nav ievietots pareizi, putekļi iekļūst motora korpusā un izraisa motora atteici.
 • Page 59 Laiku pa laikam iztīriet filtru. izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. Ik pa laikam izmazgājiet HEPA filtru ūdenī, izskalojiet to un pirms lietošanas rūpīgi nožāvējiet ēnā. Nekādā Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU dar- bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt gadījumā nemazgājiet filtru veļas mazgājamajā mašīnā. ► Att.34 tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. Sūkļa filtrs Pēc lietošanas Kad sūkļa filtrs ir netīrs, tīriet to, kā aprakstīts tālāk. Noņemiet filtrus, kas aizsedz atbalstu. UZMANĪBU: Ja tīrītāju novieto pie sienas bez papildu balsta, tas var nokrist, radot traumas vai Izvelciet sūkļa filtru starp stabiņiem.
 • Page 60: Papildu Piederumi

  Piederums “Cyclone” PAPILDU PIEDERUMI Papildu piederumi UZMANĪBU: ► Att.37: 1. Atlaišanas poga 2. Āķis 3. Pagarinājuma Šādi piederumi un papildierīces caurule (taisna caurule) 4. Piederums tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā “Cyclone” 5. Iesūkšanas atvere aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- Par piederumu “Cyclone” nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Izmantojot putekļsūcēju ar uzstādītu piederumu Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem “Cyclone”, apvalkā iekļūst mazāk putekļu, tādējādi piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. novēršot sūkšanas jaudas mazināšanos. Turklāt arī...
 • Page 61 Ievietojiet sieta filtru tvertnes pamatnē, raugoties, PIEZĪME: Pirms izmantojat tīrītāju, gādājiet, lai pie- lai āķi būtu savietoti ar attiecīgo atveri. Grieziet sieta derums „Cyclone”, tīrītājs un pagarinājuma caurule filtru bultiņas virzienā, līdz āķi nofiksējas ar klikšķi. (taisnā caurule) būtu kārtīgi sastiprināti. Pārliecinieties, vai sieta filtrs ir cieši nostiprināts. PIEZĪME: Iztukšojiet piederuma „Cyclone” putekļu ► Att.42: 1. Sieta filtrs 2. Āķis 3. Pievienošanas vieta tvertni un tīrītāja apvalku, kad tajos ir sakrājušies putekļi. Turpinot izmantot tīrītāju šādā stāvoklī, sama- zinās tā sūkšanas jauda. PIEZĪME: Piederumu “Cyclone” varat izmantot arī bez bloķēšanas funkcijas. PIEZĪME: Lai uzzinātu, kā uzstādīt vai atvienot piede- rumu „Cyclone”, skatiet sadaļu „Putekļsūcēja piede- rumu uzstādīšana un noņemšana”. Putekļu izmešana Kad putekļi ir sasnieguši pilnas putekļu tvertnes atzīmi, veiciet tālāk norādītās darbības un izmetiet putekļus. Stingri turiet putekļu tvertni, turiet nospiestas abas tvertnes pogas un atvienojiet putekļu tvertni. ► Att.38: 1. Pilnas tvertnes atzīme 2. Putekļu tvertne 3. Poga (divās vietās) 4. Sieta filtrs Iztukšojiet putekļu tvertni un notīriet pie sieta filtra pielipušos putekļus un pulverveida daļiņas. Līdz galam ievietojiet putekļu tvertni tā, lai divas pogas ar klikšķi nofiksētos savās vietās. ► Att.39: 1. Putekļu tvertne 2. Poga (divās vietās) UZMANĪBU: Saliekot atpakaļ putekļu nodalī- jumu, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus. PIEZĪME: Pirms atsākat tīrītāja izmantošanu, pārlieci- nieties, vai piederums „Cyclone”, tīrītājs un pagarinā- juma caurule (taisnā caurule) ir kārtīgi sastiprināti.
 • Page 62 Akumuliatoriaus tipą rasite nurodytą skyriuje „TECHNINĖS SĄLYGOS“. • Kaip išimti ar įdėti akumuliatorių, skaitykite skyriuje „Akumuliatoriaus kasetės įdėjimas ar išėmimas“. • Kai išmetate akumuliatoriaus kasetę, išimkite ją iš įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumuliatorių išmetimo. • Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, akumuliatorių būtina išimti iš įrankio. • Nesudarykite akumuliatoriaus kasetėje trumpojo jungimo. • Atitinkamą informaciją apie atsargumo priemones atliekant naudotojui techninės priežiūros darbus rasite sky- riuje „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“. SPECIFIKACIJOS Modelis: DCL283F Pajėgumas 730 ml Nepertraukiamas naudojimas (su akumuliatoriumi BL1830B) Maždaug 10 min. Bendrasis ilgis (su vamzdžiu, antgaliu ir akumuliatoriumi BL1830B) 1 066 mm Vardinė įtampa Nuol. sr. 18 V Grynasis svoris 1,3 – 1,7 kg • Atliekame tęstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. •...
 • Page 63: Saugos Įspėjimai

  Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas Simboliai kūno dalis laikykite kuo toliau nuo angų ir judamųjų dalių. Toliau yra nurodyti simboliai, kurie gali būti naudojami Prieš išimdami akumuliatorių, išjunkite visus įrangai. Prieš naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų valdiklius. reikšmę. Būkite itin atsargūs, valydami laiptus. Perskaitykite instrukcijų vadovą. 10. Nenaudokite degiems arba sprogiems skysčiams, pavyzdžiui, gazolinui, surinkti ir nenaudokite tose vietose, kuriose gali būti šių...
 • Page 64 Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumu- Nukreipkite išleidžiamą orą nuo veido ir kūno. liatorių išmetimo. Pastebėję ką nors neįprasto, tučtuojau nutrau- 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais kite darbą. gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius Jei numesite ar sutrenksite siurblį, prieš nau- gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti dojimą atidžiai patikrinkite, ar jis neįskilo ir sprogimas arba pratekėti elektrolitas.
 • Page 65: Veikimo Aprašymas

  PERSPĖJIMAS: PERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų Akumuliatoriaus kasetę „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba visada įkiškite iki galo, kol nebematysite rau- pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti dono sandariklio (indikatoriaus) Priešingu atveju gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat ji gali atsitiktinai iškristi iš įrankio ir sužeisti jus arba panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir aplinkinius. įkroviklio garantiją. PERSPĖJIMAS: Nekiškite akumuliatoriaus kasetės jėga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate Patarimai, ką daryti, kad akumu- netinkamai. liatorius veiktų kuo ilgiau Įrankio / akumuliatoriaus apsaugos...
 • Page 66 SURINKIMAS Indikatorių lemputės Likusi galia Šviečia Nešviečia Blyksi PERSPĖJIMAS: Prieš darydami ką nors įrankiui visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, 75 - 100 % o akumuliatorių kasetė – nuimta. 50 - 75 % Dalių aprašymas 25 - 50 % Pasirenkamas priedas 0 - 25 % Didelio efektyvumo filtras, įdėklas ir kempininis filtras...
 • Page 67 NAUDOJIMAS PASTABA: Kai naudojate priešfiltrį, taip pat laikykitės prieš tai apibūdintos procedūros. Pašalinkite dulkes ir švelniai stuktelėkite, kad iškristų PERSPĖJIMAS: Kai naudojate siurblį, nepri- dulkės iš didelio efektyvumo filtro. kiškite veido pernelyg arti oro vėdinimo angos. Į Sumontavimas akis nupūtus pašalinių medžiagų galima sužaloti. Dulkių siurblio priedų montavimas ir Prijunkite didelio efektyvumo filtrą. Šįkart užsukite dide- nuėmimas lio efektyvumo filtrą taip, kad apsauginė briauna tvirtai užsifiksuotų ant siurblio bloko. ► Pav.14: 1. Didelio efektyvumo filtras PERSPĖJIMAS: Pritvirtinę priedus patikrin- ► Pav.15: 1. Apsauginė briauna kite, ar jie patikimai įrengti. Jei priedus pritvirtinsite netinkamai, jie gali nukristi ir sužaloti.
 • Page 68: Techninė Priežiūra

  Visuomet įsitikinkite, ar HEPA filtras įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą. Pasirenkamas priedas Gaminį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą prie- PASTABA: Netrinkite arba negrandykite žiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ HEPA filtro kietais daiktais, pvz., šepečiais ar techninės priežiūros centras, kad gaminys būtų mentelėmis. SAUGUS ir PATIKIMAS, reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis. Užsikimšus HEPA filtrui, sumažėja siurbimo galia. Retkarčiais išvalykite filtrą. Po naudojimo Retkarčiais išplaukite HEPA filtrą vandenyje, išskalau-...
 • Page 69 Pasirenkamas priedas ► Pav.37: 1. Atlaisvinimo mygtukas 2. Kablys PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus 3. Ilginamasis vamzdis (tiesusis vamzdis) arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje 4. Siurblio priedas 5. Įsiurbimo anga instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba Apie siurblio priedą įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus. Naudojant valytuvą su siurblio priedu, sumažinamas į Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- kapsulę patenkančių dulkių kiekis, o tai mažina siurbimo...
 • Page 70 PASTABA: Prieš naudodami patikrinkite, ar cikloninis priedas, dulkių siurblys ir ilginamasis vamzdis (tiesu- sis vamzdis) yra tinkamai užrakinti. PASTABA: Ištuštinkite cikloninio priedo dulkių dėklą ir dulkių siurblio kapsulę, jei susikaupė dulkių. Toliau naudojant sumažės siurbimo jėga. PASTABA: Taip pat galite naudoti siurblio priedą be užrakto funkcijos. PASTABA: Prie montuodami arba nuimdami cikloninį priedą, peržiūrėkite skirsnį „Dulkių siurblio priedų montavimas ir nuėmimas“. Dulkių išmetimas Kai dulkių pripildyta iki dulkių dėklo pripildymą žyminčios linijos, pašalinkite dulkes pagal toliau aprašytą procedūrą. Tvirtai laikykite dulkių dėklą, paspauskite ir laiky- kite du mygtukus ir išimkite dulkių dėklą. ► Pav.38: 1. Pripildymo linija 2. Dulkių dėklas 3. Mygtukas (dvi padėtys) 4. Tinklinis filtras Išmeskite dulkes iš dulkių dėklo ir pašalinkite visas prie tinklinio filtro prilipusias dulkes bei purvą. Dulkių dėklą įdėkite iki galo, kol du mygtukai jį užfiksuos trakštelėdami. ► Pav.39: 1. Dulkių dėklas 2. Mygtukas (dvi padėtys) PERSPĖJIMAS: Surinkdami dulkių dėklą būkite atsargūs, kad neprisispaustumėte pirštų. PASTABA: Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar cikloninis priedas, dulkių siurblys ir ilginamasis vamz- dis (tiesusis vamzdis) yra tinkamai užrakinti. PASTABA: Jei po dulkių išmetimo ir tinklinio filtro išva- lymo siurbimo jėga neatsinaujina, patikrinkite, ar nėra susikaupusių dulkių kapsulėje, ar nėra užsikimšimo.
 • Page 71: Tehnilised Andmed

  • Aku paigaldamise või eemaldamise juhised leiate jaotisest „Akukasseti paigaldamine või eemaldamine”. • Kasutuskõlbmatuks muutunud akukasseti kõrvaldamiseks eemaldage see tööriistast ja viige selleks ette näh- tud kohta. Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju. • Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada. • Ärge tekitage akukassetis lühist. • Üksikasjalikku teavet hooldamise ajal järgitavate ettevaatusabinõude kohta leiate peatükist „HOOLDAMINE”. TEHNILISED ANDMED Mudel: DCL283F Mahutavus 730 mL Pidev kasutamine (akuga BL1830B) Ligik. 10 min Üldine pikkus (koos toru, otsaku ja akuga BL1830B) 1 066 mm Nimipinge Alalisvool 18 V Netokaal 1,3 - 1,7 kg • Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi tõttu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
 • Page 72 Enne aku eemaldamist lülitage kõik juhtseadi- Sümbolid sed väljalülitatud asendisse. Treppide puhastamisel olge eriti ettevaatlik. Alljärgnevalt kirjeldatakse tingmärke, mida võidakse 10. Ärge imege seadmesse kergestisüttivaid vede- seadmetel kasutada. Enne seadme kasutamist tehke likke (nt bensiin) ega töötage nende läheduses. endale selgeks nende tähendus. Kasutage laadimiseks ainult komplektis olevat laadijat. Lugege juhendit.
 • Page 73 Kui tolmuimeja kukub või saab löögi, kontrol- kohalikke eeskirju. lige enne kasutamist hoolikalt, et sellel ei oleks 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud mõrasid ega vigastusi. toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte Hoidke tööriist eemal ahjudest jm ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist,...
 • Page 74 Sõrmede Laadige akut (akusid) või asendage see/need vigastamise oht. laetud aku(de)ga. Laske tööriistal ja aku(de)l jahtuda. ► Joon.1 Kui kaitsesüsteemi taastamisega ei õnnestu olu- Akukasseti paigaldamine või korda parandada, võtke ühendust Makita kohaliku hoolduskeskusega. eemaldamine Aku jääkmahutavuse näit ETTEVAATUST: Lülitage tööriist alati enne Ainult näidikuga akukassettidele akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.
 • Page 75 MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda TÄHELEPANU: Ärge asetage suure jõudlusega tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus- filtri alla lisavarustusse kuuluvat filtrit (lausriie). test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist. Filtreid ei pruugi saada tolmuimejast eemaldada. MÄRKUS: Esimene (taga vasakul asuv) märgutuli MÄRKUS: Ärge paigaldage lisavarustusse kuuluvat vilgub, kui akukaitsesüsteem töötab. filtrit (lausriie) HEPA filtri ja eelfiltri vahele. Imemisjõud võib väheneda. Lüliti funktsioneerimine MÄRKUS: Kasutage HEPA filtrile paigaldamisel alati suure jõudlusega filtrit, mille ümber on ettenähtud ETTEVAATUST:...
 • Page 76 Lukustusfunktsiooniga lisatarviku Kinnitage ümbris. Seadke ümbrise ja käepideme mär- gised kohakuti ja pöörake ümbrist kinnitamiseks noole kasutamine suunas. ► Joon.16: 1. Märgis 2. Käepide 3. Ümbris Lisatarviku paigaldamiseks sisestage see tolmuimeja imiavasse, kuni see klõpsatab. Veenduge, et lisatarvik MÄRKUS: Eemaldage tolmu tihti, sest kui tolmuime- on lukustunud. jas on palju tolmu, siis imemisvõime väheneb. ► Joon.21: 1. Imiava 2. Lukustusfunktsiooniga lisa- tarvik 3. Konks 4. Vabastusnupp Probleemi näited TÄHELEPANU: Lukustusfunktsiooniga lisa-...
 • Page 77 Filtrit ei tohi pesta pesumasinas. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb ► Joon.34 vajalikud parandustööd ning muud hooldus- ja regulee- rimistööd lasta teha Makita volitatud või tehase teenin- Tolmufilter duskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. Kui tolmufilter määrdub, puhastage seda alljärgnevalt. Pärast kasutamist Eemaldage püsifiltrit katvad filtrid. Tõmmake tolmufilter tugede vahelt välja.
 • Page 78 Valikuline tarvik ► Joon.37: 1. Vabastusnupp 2. Haak 3. Teleskooptoru ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- (sirge toru) 4. Tsüklontarvik 5. Imiava seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis Teave tsüklontarviku kohta kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage Paigaldatud tsüklontarvikuga tolmuimeja kasutamine...
 • Page 79 Tolmu eemaldamine Kui tolm on kogunenud tolmukarbi ülemise jooneni, järgige alltoodud protseduuri ja eemaldage tolm. Hoidke tolmukarpi kindlalt, vajutage ja hoidke all kaht nuppu ning eemaldage tolmukarp. ► Joon.38: 1. Ülemine joon 2. Tolmukarp 3. Nupp (kahes kohas) 4. Võrkfilter Eemaldage tolmukarbis olev tolm ning võrkfiltri pinnale kinnitunud tolm ja puru. Sisestage tolmukarp lõpuni, kuni kaks nuppu klõpsuga lukustuvad. ► Joon.39: 1. Tolmukarp 2. Nupp (kahes kohas) ETTEVAATUST: Tolmukarbi kokkupanemisel olge ettevaatlik, et sõrmed vahele ei jääks. MÄRKUS: Kontrollige, et tsüklontarvik, tolmuimeja ja teleskooptoru (sirge toru) oleksid enne taaskäivita- mist korralikult lukustunud.
 • Page 80: Технические Характеристики

  без контроля со стороны взрослых. • Тип аккумулятора указан в главе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”. • Инструкции по установке и извлечению аккумулятора приведены в разделе “Установка или снятие блока аккумулятора”. • Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным спосо- бом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумулятора. • Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккуму- лятор из инструмента. • Не замыкайте контакты блока аккумулятора между собой. • Сведения о мерах предосторожности при техническом обслуживании изделия пользователем приве- дены в главе “ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCL283F Производительность 730 мл Продолжительное использование (с аккумулятором BL1830B) Приблизительно 10 мин Общая длина (с трубкой, насадкой и аккумулятором BL1830B) 1 066 мм Номинальное напряжение 18 В пост. тока Масса нетто 1,3 - 1,7 кг • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. • В значение массы не входит масса принадлежностей, только масса блок(ов) аккумулятора. Наименьшая и наибольшая совокупная масса инструмента и блока(ов) аккумулятора указана в таблице. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство...
 • Page 81: Меры Безопасности

  Не используйте с поврежденным аккуму- Символы лятором. Если инструмент не работает должным образом, был уронен, поврежден, Ниже приведены символы, которые могут исполь- забыт на улице или попал в воду, отнесите зоваться для обозначения оборудования. Перед его в сервисный центр. использованием убедитесь в том, что вы понимаете Не берите инструмент мокрыми руками. их значение. Не помещайте какие-либо предметы в Прочитайте руководство по...
 • Page 82 21. Следуйте всем инструкциям по зарядке и — Влагопоглотители не заряжайте аккумуляторный блок или — Асбест устройство при температурах, выходящих — Пестициды за пределы указанного в инструкции диапа- Такие действия могут приводить к возгоранию, зона. Зарядка, выполняемая неправильно или травмам и/или имущественному ущербу. при температурах, выходящих за пределы ука- Для снижения своей подверженности воз- занного диапазона, может привести к повреж- действию этих химических материалов дению аккумулятора и повысить риск пожара. обязательно надевайте одобренные сред- СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ства защиты органов дыхания, в частности респираторы, специально предназначенные...
 • Page 83 аккумулятора или ударять его твердым ИНСТРУКЦИИ. предметом. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву. ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- Не используйте поврежденный аккумуля- менные аккумуляторные батареи Makita. торный блок. Использование аккумуляторных батарей, не про- 10. Входящие в комплект литий-ионные аккуму- изведенных Makita, или батарей, которые были ляторы должны эксплуатироваться в соот- подвергнуты модификациям, может привести к ветствии с требованиями законодательства...
 • Page 84: Описание Работы

  Обязательно выключайте на заряженный(-е). инструмент перед установкой и извлечением Дайте инструменту и аккумулятору(-ам) остыть. аккумуляторного блока. Если после восстановления системы защиты ситу- ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении ация не изменится, обратитесь в сервисный центр аккумуляторного блока крепко удерживайте Makita. инструмент и аккумуляторный блок. Если не Индикация оставшегося заряда соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумулятора аккумуляторного блока и травмированию оператора. Только для блоков аккумулятора с Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку индикатором...
 • Page 85 Фильтр предварительной очистки Действие выключателя или высокоэффективный фильтр и фильтр HEPA ВНИМАНИЕ: Перед установкой блока акку- мулятора в инструмент переведите ползунко- ► Рис.8: 1. Контейнер 2. Фильтр предварительной вый переключатель в положение “O” и убе- очистки 3. Высокоэффективный фильтр дитесь в том, что триггерный переключатель 4. Фильтр HEPA работает правильно и возвращается в положе- ние...
 • Page 86 Сборка ЭКСПЛУАТАЦИЯ Установите высокоэффективный фильтр. Для этого поверните высокоэффективный фильтр так, чтобы ВНИМАНИЕ: Во время работы с пылесо- фиксирующий буртик плотно вошел в зацепление с сом не приближайте лицо слишком близко пылесосом. к вентиляционному отверстию. Попадание в ► Рис.14: 1. Высокоэффективный фильтр глаза посторонних предметов может привести к травме. ► Рис.15: 1. Фиксирующий буртик Установка и снятие насадок ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием пыле- соса обязательно проверяйте правильность пылесоса установки...
 • Page 87 ряйте, что инструмент выключен, а блок акку- Фильтр HEPA муляторов снят. Дополнительные принадлежности Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое ПРИМЕЧАНИЕ: Не трите и не скребите техобслуживание или регулировку необходимо про- фильтр HEPA твердыми предметами, напри- изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita мер щеткой или скребком. или сервис-центрах предприятия с использованием Засоренный фильтр HEPA снижает эффективность только сменных частей производства Makita. всасывания. Периодически очищайте фильтр. Периодически промывайте фильтр HEPA водой, прополаскивая и тщательно просушивая перед использованием. Запрещено мыть фильтр в сти- ральной машине.
 • Page 88: Дополнительные Принадлежности

  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • Фильтр (нетканая материя) • Фильтр предварительной очистки • Высокоэффективный фильтр ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или • Фильтр HEPA приспособления рекомендуются для исполь- • Насадка для очистки сиденья зования с инструментом Makita, указанным в • Сопло для чистки щелей настоящем руководстве. Использование других • Настенное крепление для аккумуляторного принадлежностей или приспособлений может пылесоса привести к получению травмы. Используйте при- • Циклонный блок надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. • Циклонный фильтр...
 • Page 89 Удалите пыль из корпуса для сбора пыли и уда- Циклонный фильтр лите пыль и мелкую пыль с поверхности сетчатого фильтра. Дополнительные принадлежности Полностью вставьте корпус для сбора пыли ► Рис.37: 1. Кнопка разблокировки 2. Крючок таким образом, чтобы две кнопки зафиксировались 3. Удлиняющая труба (прямая труба) со щелчком. 4. Циклонный фильтр 5. Впускное ► Рис.39: 1. Корпус для сбора пыли 2. Кнопка (два отверстие положения) Информация о циклонном фильтре ВНИМАНИЕ: При повторной сборке кор- Использование пылесоса с циклонным фильтром умень- пуса для сбора пыли следите за тем, чтобы не шает попадающее в контейнер количество пыли, пре- защемить пальцы. дотвращая снижение силы всасывания. Кроме того, это...
 • Page 92 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885A24-986 EN, SV, NO, FI, DA, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20221114...

Table of Contents