Makita DCL283F Instruction Manual
Makita DCL283F Instruction Manual

Makita DCL283F Instruction Manual

Cordless cleaner
Hide thumbs Also See for DCL283F:
Table of Contents
 • Dane Techniczne
 • Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa
 • Opis Działania
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Részletes Leírás
 • Biztonsági Figyelmeztetés
 • A MűköDés Leírása
 • Technické Špecifikácie
 • Bezpečnostné Varovania
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Bezpečnostní Výstrahy
 • Popis Funkcí
 • Práce S NářadíM
 • Volitelné Příslušenství
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • Montage
 • Betrieb
 • Wartung
 • Fehlersuche

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Cleaner
Odkurzacz Akumulatorowy
PL
Vezeték nélküli porszívó
HU
SK
Akumulátorový vysávač
CS
Akumulátorový vysavač
Бездротовий пилосос
UK
Aspirator cu acumulator
RO
DE
Akku-Staubsauger
DCL283F
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
8
17
27
36
45
54
64
73

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCL283F

 • Page 1 Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Vezeték nélküli porszívó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový vysávač NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový vysavač NÁVOD K OBSLUZE ІНСТРУКЦІЯ З Бездротовий пилосос ЕКСПЛУАТАЦІЇ Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Staubsauger BETRIEBSANLEITUNG DCL283F...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.20 Fig.18 Fig.21 Fig.19 Fig.22 Fig.23...
 • Page 5 Fig.24 Fig.28 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.30 Fig.27 Fig.31...
 • Page 6 Fig.32 Fig.35 Fig.33 Fig.36 Fig.34...
 • Page 7 Fig.40 Fig.37 Fig.41 Fig.38 Fig.39 Fig.42...
 • Page 8: Specifications

  Do not short the battery cartridge. • See the chapter “MAINTENANCE” for the appropriate details of precautions during user maintenance. SPECIFICATIONS Model: DCL283F Capacity 730 mL Continuous use (with battery BL1830B) Approx. 10 min Overall length (with pipe, nozzle, and battery BL1830B)
 • Page 9: Safety Warnings

  Turn off all controls before removing the battery. Symbols Use extra care when cleaning on stairs. 10. Do not use to pick up flammable or combusti- The followings show the symbols which may be used ble liquids, such as gasoline, or use in areas for the equipment.
 • Page 10 Avoid storing battery cartridge in a con- causing fires, personal injury and damage. It will tainer with other metal objects such as also void the Makita warranty for the Makita tool and nails, coins, etc. charger. Do not expose battery cartridge to water or rain.
 • Page 11: Functional Description

  Trapping finger(s) may cause Let the tool and battery(ies) cool down. injury. If no improvement can be found by restoring protection ► Fig.1 system, then contact your local Makita Service Center. Indicating the remaining battery Installing or removing battery capacity cartridge...
 • Page 12 NOTE: Depending on the conditions of use and the NOTICE: Do not underlay the high performance ambient temperature, the indication may differ slightly filter with an optional filter (non-woven cloth). The from the actual capacity. filters could not be removed from the cleaner. NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when NOTE: Do not install an optional filter (non-woven the battery protection system works. cloth) between the HEPA filter and prefilter. The suc- tion power may be reduced. Switch action NOTE: Always use the high performance filter that is framed with an originally-designed stay when overlay-...
 • Page 13: Operation

  NOTE: Always remove dust ahead of time, as suction NOTICE: When installing the attachment with power will be reduced if there is too much dust in lock function, be sure to align the release button cleaner. on the cleaner with the hook on the attachment. If they are not aligned, the attachment will not be locked Problem Example and may come off from the cleaner.
 • Page 14: Maintenance

  Never wash the maintenance. filter in a washing machine. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, ► Fig.34 repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Sponge filter Centers, always using Makita replacement parts. When the sponge filter becomes dirty, clean it as After use follows.
 • Page 15: Troubleshooting

  CAUTION: These accessories or attachments About the cyclone attachment are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other Using the cleaner with the cyclone attachment installed accessories or attachments might present a risk of reduces the amount of dust that enters the capsule, injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 16 Disposing of dust When dust has accumulated up to the full line of the dust case, follow the procedure below and dispose of the dust. Hold the dust case firmly, press and hold the two buttons, and remove the dust case. ► Fig.38: 1. Full line 2. Dust case 3. Button (two locations) 4. Mesh filter Dispose of the dust inside the dust case and remove any dust and powder adhered to the surface of...
 • Page 17: Dane Techniczne

  • Informacje na temat zalecanych akumulatorów zawiera rozdział „DANE TECHNICZNE”. • Sposób montażu i demontażu opisano w punkcie „Wkładanie i wyjmowanie akumulatora”. • Jeśli zajdzie konieczność utylizacji akumulatora, należy wyjąć go z narzędzia i przekazać w bezpieczne miej- sce. Postępować zgodnie z przepisami lokalnymi dotyczącymi usuwania akumulatorów. • Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. • Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora. • Szczegółowe informacje na temat środków ostrożności podczas konserwacji wykonywanej przez użytkownika zawiera rozdział „KONSERWACJA”. DANE TECHNICZNE Model: DCL283F Pojemność 730 ml Użytkowanie ciągłe (z akumulatorem BL1830B) Ok. 10 min Długość całkowita (z rurą, końcówką i akumulatorem BL1830B) 1 066 mm Napięcie znamionowe Prąd stały 18 V Masa netto 1,3–1,7 kg • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. • Dane techniczne mogą różnić się w zależności od kraju.
 • Page 18: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Używać tylko zgodnie z niniejszą instrukcją. Symbole Należy używać tylko akcesoriów zalecanych przez producenta. Poniżej pokazano symbole, jakie mogą być zastoso- Nie używać urządzenia z uszkodzonym aku- wane na urządzeniu. Przed rozpoczęciem użytkowania mulatorem. Jeśli urządzenie nie działa pra- należy zapoznać się z ich znaczeniem. widłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do Przeczytać instrukcję obsługi. wody, należy je oddać...
 • Page 19 21. Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania Aby zmniejszyć narażenie na kontakt z powyż- i nie ładować akumulatora ani urządzenia w szymi substancjami chemicznymi, należy temperaturze wykraczającej poza zakres okre- używać zatwierdzonych środków ochrony dróg ślony w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub oddechowych, takich jak maski przeciwpyłowe ładowanie w temperaturze wykraczającej poza przeznaczone do odfiltrowywania mikroskopijnych określony zakres może spowodować uszkodzenie cząstek. Kierować powietrze wylotowe z dala od akumulatora oraz wzrost zagrożenia pożarem. twarzy i ciała. ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ Natychmiast przerwać pracę po zauważeniu jakiejkolwiek nieprawidłowości. INSTRUKCJĘ. Kiedy odkurzacz zostanie upuszczony lub uderzony, to przed uruchomieniem należy DODATKOWE ZALECENIA...
 • Page 20: Opis Działania

  Akumulatory niklowo-wodorkowe należy nała- przepisami lokalnymi dotyczącymi utylizacji dować po okresie długiego nieużytkowania akumulatorów. (dłuższego niż sześć miesięcy). 12. Używać akumulatorów tylko z produktami określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie akumulatorów w niezgodnych produktach może OPIS DZIAŁANIA spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu. 13. Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuż- PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do regu-...
 • Page 21 „I”: Pozostawić narzędzie i akumulator (akumulatory) Po ustawieniu przełącznika suwakowego w położeniu do ostygnięcia. „I” spust przełącznika zostaje automatycznie pocią- Jeśli przywrócenie działania układu zabezpieczającego gnięty i odkurzacz nadal działa. Aby wyłączyć odku- nie przynosi pozytywnych efektów, należy skontakto- rzacz, należy ustawić przełącznik suwakowy w położe- wać się z lokalnym centrum serwisowym Makita. niu „O” i zwolnić spust przełącznika. ► Rys.5: 1. Przełącznik suwakowy 2. Spust Wskazanie stanu naładowania akumulatora przełącznika Tylko w przypadku akumulatorów ze wskaźnikiem Włączanie lampki ► Rys.3: 1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk kontrolny Nacisnąć przycisk kontrolny na akumulatorze w celu PRZESTROGA: Nie patrzeć na światło ani wyświetlenia stanu naładowania akumulatora. Lampki...
 • Page 22 Obrócić filtr o wysokiej wydajności w kierunku wskazy- MONTAŻ wanym przez strzałkę, aby odblokować zaczep zabez- pieczający od odkurzacza, po czym pociągnąć za filtr, aby go odczepić. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prac ► Rys.13: 1. Zaczep zabezpieczający konserwacyjnych przy narzędziu upewnić się, że jest ono wyłączone, a akumulator został wyjęty. WSKAZÓWKA: W przypadku użycia filtra wstępnego również należy wykonać powyższą procedurę. Opis części Oczyścić filtr o wysokiej wydajności z drobnych zanie- czyszczeń, a następnie lekko w niego postukać, aby Akcesoria opcjonalne kurz opadł z filtra. Filtr o wysokiej wydajności i filtr z Ponowny montaż...
 • Page 23 W przypadku filtra HEPA Odkurzanie (ssanie) Podczas zakładania filtra HEPA należy dopasować rowek filtra HEPA z wypustem w odkurzaczu. Następnie Końcówka należy umieścić filtr wstępny lub filtr o wysokiej wydaj- Ta końcówka służy do odkurzania stołu, biurka, innych ności na filtrze HEPA i obrócić, aby go zamocować. Aby wyjąć, należy wykonać czynności procedury zakładania mebli itp. Końcówkę nasuwa się lekko. ► Rys.24: 1. Końcówka w odwrotnej kolejności. ► Rys.19: 1. Filtr HEPA 2. Filtr wstępny Końcówka + rura przedłużająca ► Rys.20: 1. Filtr HEPA 2. Filtr o wysokiej wydajności (prosta) Rurę przedłużającą zakłada się pomiędzy końcówkę a OBSŁUGA sam odkurzacz. Ta kombinacja pozwala na wygodne odkurzanie podłogi na stojąco. ► Rys.25: 1. Korpus odkurzacza 2. Rura przedłuża- jąca (prosta) 3. Końcówka PRZESTROGA: Podczas pracy odkurzacza nie należy zbliżać...
 • Page 24 BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu Co pewien czas należy umyć filtr HEPA w wodzie, wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- wypłukać i dokładnie wysuszyć przed ponownym uży- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez ciem. Nigdy nie należy prać filtra w pralce. autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi ► Rys.34 Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. Filtr z gąbki Po zakończeniu pracy Gdy filtr z gąbki jest brudny, należy wyczyścić go w następujący sposób. Zdjąć filtry z usztywnienia. PRZESTROGA: Oparcie odkurzacza o ścianę bez żadnego innego podparcia może spowo- Wyciągnąć filtr z gąbki z kolumny. dować jego przewrócenie się, co z kolei może Wytrzepać lub wymyć filtr z gąbki. W przypadku...
 • Page 25: Akcesoria Opcjonalne

  OPCJONALNE Akcesoria opcjonalne ► Rys.37: 1. Przycisk zwalniający 2. Zaczep 3. Rura przedłużająca (prosta) 4. Przystawka Cyklon 5. Otwór zasysania PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- Przystawka Cyklon — informacje dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek Eksploatacja odkurzacza z zamontowaną przystawką może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub Cyklon redukuje ilość kurzu przedostającego się do przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich kapsuły, co zapobiega osłabieniu siły ssania. Ponadto przeznaczeniem. czyszczenie po użyciu jest bardzo proste.
 • Page 26 Czyszczenie WSKAZÓWKA: Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy przystawka Cyklon, odkurzacz i rura PRZESTROGA: Po umyciu przystawki Cyklon przedłużająca (prosta) są prawidłowo zablokowane. należy ją całkowicie wysuszyć przed kolejnym WSKAZÓWKA: W przypadku nagromadzenia kurzu użyciem. Niewystarczająco wysuszone elementy w pojemniku na pył przystawki Cyklon i kapsule odku- mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym rzacza należy je opróżnić. Dalsza praca bez uprzed- lub uszkodzenie urządzenia. niego wykonania tej czynności spowoduje osłabienie siły ssania. Jeśli pojemnik na pył ulegnie zanieczyszczeniu lub WSKAZÓWKA: Przystawki Cyklon można również filtr siatkowy zatka się, należy je wyjąć i wymyć wodą. używać bez funkcji blokady. (Procedurę wyjmowania opisano w punkcie „Usuwanie kurzu”). WSKAZÓWKA: Aby zamontować lub wymontować przystawkę Cyklon, należy zapoznać się z sekcją Przed ponownym zamontowaniem i użyciem części „Zakładanie i zdejmowanie przystawek odkurzacza”. należy dokładnie osuszyć. ► Rys.40: 1. Pojemnik na pył 2. Filtr siatkowy Usuwanie kurzu Jeśli filtr siatkowy ulegnie mocnemu zanieczyszczeniu, należy oczyścić go według następującej procedury.
 • Page 27: Részletes Leírás

  • Az akkumulátor eltávolításának vagy felszerelésének módjáról lásd az „Akkumulátor felszerelése és eltávolítása”. • Az akkumulátor ártalmatlanításakor vegye ki azt a szerszámból, és ártalmatlanítsa egy biztonságos helyen. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat. • Ha a szerszám hosszabb ideig nincs használatban, az akkumulátort ki kell venni a szerszámból. • Ne zárja rövidre az akkumulátort. • A felhasználói karbantartás során követendő óvintézkedések részleteit lásd a „KARBANTARTÁS” fejezetben. RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DCL283F Kapacitás 730 ml Folyamatos használat (BL1830B akkumulátorral) Kb. 10 min Teljes hossz (csővel, szívófejjel és BL1830B-ös akkumulátorral) 1 066 mm Névleges feszültség 18 V, egyenáram Nettó tömeg 1,3–1,7 kg • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. •...
 • Page 28: Biztonsági Figyelmeztetés

  Ne használja a készüléket nedves kézzel. Szimbólumok Ne zárja el tárgyakkal a készülék nyílásait. A készüléket ne használja lezárt nyílásokkal; A következőkben a berendezésen esetleg hasz- tartsa távol a port, szöszt, hajat és minden nált jelképek láthatók. A szerszám használata előtt olyan tárgyat, mely csökkentheti a levegő bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a áramlását. jelentésüket. Tartsa távol haját, laza ruházatát, ujjait és min- Olvassa el a használati utasítást.
 • Page 29 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI Fontos biztonsági utasítások az akkumulátorra vonatkozóan ELŐÍRÁSOK Az akkumulátor használata előtt tanulmá- A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas. nyozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumu- A használat előtt figyelmesen olvassa át ezt látoron (2) és az akkumulátorral működtetett a használati útmutatót és a töltő...
 • Page 30: A Működés Leírása

  12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás- VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet. a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor 13.
 • Page 31 Töltse fel az akkumulátor(oka)t vagy cserélje ki a csúszókapcsolót az „O” állásba, és engedje el a azt/azokat újratöltött akkumulátorral. kapcsológombot. ► Ábra5: 1. Csúszókapcsoló 2. Kapcsológomb Hagyja, hogy a szerszám és az akkumulátor(ok) lehűljenek. A lámpa bekapcsolása Ha nem történik javulás a védelmi rendszer hely- reállítása után sem, forduljon a helyi Makita Szervizközponthoz. VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a fényforrást. Az akkumulátor töltöttségének jelzése A lámpa bekapcsolásához vagy nyomja meg a kapcso- lógombot, vagy állítsa a csúszókapcsolót az „I” állásba. A porszívó működése közben a lámpa be van Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén kapcsolva. ► Ábra3: 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb A lámpa azonnal kialszik, miután leállítja a működést.
 • Page 32 MEGJEGYZÉS: MEGJEGYZÉS: Mindig idejében távolítsa el a port, A nagy teljesítményű szűrő alá mert lecsökken a szívóteljesítmény, ha túl sok por van ne tegyen opcionális szűrőt (nemszőtt kelmét). A a porszívóban. szűrőket nem lehet eltávolítani a porszívóból. Példák a lehetséges problémákra MEGJEGYZÉS: Ne helyezzen opcionális szűrőt (nemszőtt kelmét) a HEPA szűrő és az előszűrő közé. A nagy teljesítményű szűrő rögzítőpereme nincs a A szívóteljesítmény csökkenhet. porszívóház vájatába rögzítve. MEGJEGYZÉS: Mindig az eredetileg tervezett tartó- ► Ábra17: 1. Rögzítőperem 2. Vájat a porszívó val keretezett nagy teljesítményű szűrőt használja, ha burkolatában a HEPA szűrőre helyezi azt. A tartó / HEPA szűrő felszerelése és ► Ábra9: 1. Nagy teljesítményű szűrő 2. Tartó (nagy teljesítményű szűrőhöz tervezett) eltávolítása A por kiürítése...
 • Page 33 A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a Reteszelő funkció nélküli tartozék javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában használatakor kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. VIGYÁZAT: A reteszelő funkció nélküli tartozék A használat után csatlakoztatásához helyezze be azt a nyíl irányába elforgatva, hogy biztosan rögzítve legyen hasz- nálat közben. A tartozék eltávolításához szintén a VIGYÁZAT: Ha a porszívót kitámasztás nélkül a...
 • Page 34 VIGYÁZAT: Ne próbálja egyedül megjavítani a porszívót. • Sarokszívófej OPCIONÁLIS • Körkefe KIEGÉSZÍTŐK • Hajlékony cső • Szűrő (nemszőtt kelme) • Előszűrő VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat • Nagy teljesítményű szűrő javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita • HEPA szűrő szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- • Ülésszívó fej zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A • Résszívófej kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen • Fali tartó vezető nélküli porszívóhoz használja. • Ciklonegység Ha bármilyen segítségre vagy további információkra •...
 • Page 35 Ciklon tartozék MEGJEGYZÉS: A működés újraindítása előtt elle- nőrizze, hogy a ciklon tartozék, a porszívó és a cső- toldat (egyenes cső) megfelelően vannak rögzítve. Opcionális kiegészítők ► Ábra37: 1. Kioldógomb 2. Akasztó 3. Csőtoldat MEGJEGYZÉS: Ha a szívóerő még a por kiürítése (egyenes cső) 4. Ciklon tartozék és a szitaszűrő megtisztítása után sem erősödik, 5. Szívónyílás ellenőrizze, hogy nem gyűlt-e fel por a porszívó tartá- lyában vagy nem tömődött-e el. A ciklon tartozékról MEGJEGYZÉS: A por felszállhat a ciklon tartozék kiürítésekor. Ügyeljen, hogy a por ne kerüljön a A porszívó felszerelt ciklon tartozékkal történő haszná- szemébe. lata csökkenti a tartályba kerülő por mennyiségét, és az segít megelőzni a szívóerő csökkenését. Ezenkívül Tisztítás könnyebb a használat utáni tisztítás is. VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy VIGYÁZAT: A ciklon tartozék mosása után a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort alaposan szárítsa meg azt használat előtt.
 • Page 36: Technické Špecifikácie

  • Spôsob demontáže alebo inštalácie akumulátora nájdete v časti „Inštalácia alebo demontáž akumulátora“. • Akumulátor pri likvidácii odstráňte z nástroja a zlikvidujte ho na bezpečnom mieste. Akumulátor zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. • Ak sa nástroj dlhší čas nepoužíva, odstráňte z neho akumulátor. • Akumulátor neskratujte. • Podrobné informácie týkajúce sa bezpečnostných opatrení počas údržby používateľom nájdete v kapitole „ÚDRŽBA“. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DCL283F Kapacita 730 ml Nepretržité používanie (s akumulátorom BL1830B) Približne 10 min Celková dĺžka (s tyčou, hubicou a akumulátorom BL1830B) 1 066 mm Menovité napätie Jednosmerný prúd 18 V Čistá hmotnosť 1,3 – 1,7 kg • Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju podliehajú technické údaje uvedené v tomto dokumente zmenám bez upozornenia.
 • Page 37: Bezpečnostné Varovania

  Do otvorov nepchajte žiadne predmety. Náradie Symboly nepoužívajte, pokiaľ sú otvory zablokované. Chráňte pred prachom, vláknami, vlasmi a Nižšie sú uvedené symboly, ktoré sa môžu používať pri všetkým, čo môže znížiť prietok vzduchu. tomto nástroji. Je dôležité, aby ste poznali ich význam, Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela skôr než začnete pracovať. majte v dostatočnej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých súčastí.
 • Page 38 Ak spozorujete niečo nezvyčajné, okamžite 12. Akumulátory používajte iba s výrobkami zastavte prácu. uvedenými spoločnosťou Makita. Inštalácia akumulátorov do nevyhovujúcich výrobkov môže Ak vám vysávač spadne alebo ním narazíte, spôsobiť požiar, nadmerné teplo, výbuch alebo pred ďalším použitím pozorne skontrolujte, či na ňom nie sú...
 • Page 39 POZOR: POZOR: Používajte len originálne akumu- Akumulátor vždy nainštalujte úplne, látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, až kým nie je vidieť červený indikátor. V opačnom ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených prípade môže náhodne vypadnúť z nástroja a ublížiť batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný vám alebo osobám v okolí. požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. POZOR: Pri inštalovaní akumulátora nepou- Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti žívajte silu. Ak sa akumulátor nedá zasunúť ľahko, Makita na nástroj a nabíjačku od spoločnosti Makita. nevkladáte ho správne.
 • Page 40 ZOSTAVENIE Indikátory Zostávajúca kapacita Svieti Nesvieti Bliká POZOR: Pred vykonaním akejkoľvek práce na nástroji vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a 75 % až akumulátor je vybratý. 100 % 50 % až 75 % Popis súčastí 25 % až 50 % Voliteľné príslušenstvo 0 % až 25 % Vysokovýkonný filter a podpera a penový filter Akumulátor ► Obr.7: 1.
 • Page 41 PREVÁDZKA POZNÁMKA: Pri používaní predfiltra takisto postu- pujte podľa postupu uvedeného vyššie. Vyčistite jemný prach a jemným poklepaním odstráňte POZOR: Pri práci s vysávačom sa nepribli- prach z vysokovýkonného filtra. žujte tvárou k vetracím otvorom. Ak sa fúknu do očí Spätná montáž cudzie predmety, môže to spôsobiť zranenie. Montáž a demontáž nadstavcov Pripojte vysokovýkonný filter. V tomto štádiu otočte vysávača vysokovýkonný filter tak, aby došlo k pevnému zabloko- vaniu zaisťujúceho okraja k jednotke vysávača. ► Obr.14: 1. Vysokovýkonný filter POZOR: Po inštalácii nadstavcov skontro- ► Obr.15: 1. Zaisťujúci okraj lujte, či sú pevne uchytené. Ak nadstavce nie sú správne nainštalované, môžu sa uvoľniť a spôsobiť...
 • Page 42 údržby vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a akumulátor je vybratý. Voliteľné príslušenstvo Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a UPOZORNENIE: Po HEPA filtri nešúchajte ani BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, neškriabte tvrdými predmetmi, ako sú kefka a údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské škrabka. servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. Zanesený HEPA filter spôsobuje slabý sací výkon. Filter občas vyčisťte. Po použití Príležitostne vyperte filter HEPA vo vode, opláchnite ho a pred použitím nechajte dôkladne vyschnúť na tienis- POZOR: tom mieste. Filter nikdy neperte v práčke. Ak vysávač opriete o stenu bez akej- ► Obr.34...
 • Page 43: Voliteľné Príslušenstvo

  • Taška na náradie VOLITEĽNÉ • Originálna batéria a nabíjačka Makita PRÍSLUŠENSTVO POZNÁMKA: Niektoré položky zo zoznamu môžu byť súčasťou balenia nástrojov vo forme štandardného príslušenstva. Rozsah týchto položiek môže byť v POZOR: každej krajine odlišný. Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto prí- Cyklónový nadstavec slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať Voliteľné príslušenstvo len na účely pre ne stanovené. ► Obr.37: 1. Uvoľňovacie tlačidlo 2. Háčik 3. Predlžovacia tyč (rovná trubica) Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto 4. Cyklónový nadstavec 5. Nasávací otvor príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné...
 • Page 44 Čistenie UPOZORNENIE: Keď je pripojený cyklónový nadstavec, vysávač nepoužívajte vo vodorovnej POZOR: Pred ďalším použitím umytý cykló- polohe alebo v polohe smerom hore. V opačnom nový nadstavec dôkladne vysušte. Nedostatočne prípade sa môže sitkový filter upchať. vysušené komponenty môžu viesť k zásahu elektric- UPOZORNENIE: Vysávač používajte vždy s kým prúdom alebo poškodeniu spotrebiča. nainštalovanými filtrami, aj keď používate cykló- nový...
 • Page 45 • Postup sejmutí a nasazení akumulátoru naleznete v části „Nasazení a sejmutí akumulátoru“. • Při likvidaci akumulátoru jej vyjměte z nářadí a zlikvidujte jej na bezpečném místě. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů. • Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, je nutné z něj akumulátor vyjmout. • Akumulátor nezkratujte. • Příslušné podrobnosti o opatřeních během uživatelské údržby viz kapitola „ÚDRŽBA“. SPECIFIKACE Model: DCL283F Kapacita 730 mL Opakované použití (s akumulátorem BL1830B) Přibližně 10 min Celková délka (s trubicí, hubicí a akumulátorem BL1830B) 1 066 mm Jmenovité napětí 18 V DC Čistá hmotnost 1,3–1,7 kg • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění. •...
 • Page 46: Bezpečnostní Výstrahy

  Nevkládejte žádné předměty do otvorů. S Symboly vysavačem nepracujte, pokud je nějaký otvor zablokován – otvory udržujte v čistotě od pra- Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při chu, chuchvalců, vlasů a všech nečistot, jež by použití nářadí setkat. Je důležité, abyste dříve, než s mohly bránit průchodu vzduchu. ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Vlasy, volný oděv, prsty a žádné části těla nepřibližujte k otvorům a pohyblivým částem.
 • Page 47 Pokud si během provozu povšimnete čehoko- předpisů. liv neobvyklého, přerušte okamžitě práci. 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- Pokud vysavač upustíte nebo do něho silně cifikovanými společností Makita. Instalace bouchnete, zkontrolujte před použitím, zda akumulátoru do nevyhovujících výrobků může nedošlo k jeho poškození. způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo Udržujte jej v bezpečné...
 • Page 48: Popis Funkcí

  Systém ochrany nářadí a akumulátoru UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální aku- mulátory Makita. Používání neoriginálních nebo uprave- Nářadí je vybaveno systémem ochrany nářadí a akumulátoru. ných akumulátorů může způsobit explozi akumulátoru a Tento systém automaticky přeruší napájení motoru, aby se následný požár, zranění a jiné poškození. Zaniká tím také prodloužila životnost nářadí a akumulátoru. Budou-li nářadí záruka společnosti Makita na nářadí a nabíječku Makita. nebo akumulátor vystaveny některé z níže uvedených podmí- nek, nářadí se během provozu automaticky vypne. Tipy k zajištění maximální život- Přetížení: nosti akumulátoru S nářadím/akumulátorem se pracuje takovým způsobem, Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho úplnému že dochází k odběru mimořádně vysokého proudu. vybití. Pokud si povšimnete sníženého výkonu V takové situaci nářadí vypněte a ukončete činnost, při níž došlo...
 • Page 49 POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se POZOR: Nepodkládejte vysoce účinný filtr může mírně lišit od skutečné kapacity v závislosti na volitelným filtrem (netkaná tkanina). Filtry nebylo podmínkách používání a teplotě prostředí. možné z vysavače vyjmout. POZNÁMKA: První kontrolka (zcela vlevo) bude bli- POZNÁMKA: Neinstalujte volitelný filtr (netkaná kat, když je systém ochrany akumulátoru v provozu. tkanina) mezi HEPA filtr a vstupní filtr. Mohlo by dojít ke snížení sacího výkonu. Používání spouště POZNÁMKA: Vždy používejte vysoce účinný filtr, který je orámován originálně navrženým košíkem, UPOZORNĚNÍ: Před instalací akumulátoru když jej pokládáte přes HEPA filtr. do nářadí přepněte posuvný spínač do polohy ► Obr.9: 1. Vysoce účinný filtr 2. Košík (určený pro „O“...
 • Page 50: Práce S Nářadím

  Připojte pouzdro. Zarovnejte značku na pouzdru se POZOR: Při montáži nástavce s funkcí zámku neza- značkou na rukojeti a pak pouzdro otočením pevně oto- pomeňte zarovnat uvolňovací tlačítko na vysavači čte ve směru šipky, dokud nebude zajištěno na místě. s háčkem na nástavci. Pokud nejsou zarovnané, nástavec ► Obr.16: 1. Značka 2. Držadlo 3. Pouzdro nebude nástavec zajištěný a může se z vysavače uvolnit. POZNÁMKA: Prach vždy odstraňujte včas, neboť Demontáž provedete vytažením nástavce za součas- příliš mnoho prachu ve vysavači sníží sací výkon. ného stisknutí uvolňovacího tlačítka. ► Obr.22: 1. Uvolňovací tlačítko 2. Nástavec s funkcí zámku Příklady problémů Používání nástavce bez funkce zámku Zajišťovací jazýček vysoce účinného filtru není pevně...
 • Page 51 údržby nářadí se vždy ujistěte, zda je vypnuté a je smetáčkem a lopatkou. vyjmut akumulátor. Ucpaný HEPA filtr způsobuje slabý výkon sání. Filtr čas K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI od času vyčistěte. výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními HEPA filtr příležitostně vyperte ve vodě, opláchněte a servisními středisky společnosti Makita s využitím před použitím jej nechte ve stínu řádně vyschnout. Filtr náhradních dílů Makita. nikdy neperte v pračce. ► Obr.34 Činnosti po ukončení práce Pěnový filtr UPOZORNĚNÍ: Vysavač opřený o stěnu bez Když se pěnový filtr zanese, očistěte jej následovně.
 • Page 52: Volitelné Příslušenství

  Nepokoušejte se opravovat vysavač sami. Cyklonový nástavec VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Volitelné příslušenství ► Obr.37: 1. Uvolňovací tlačítko 2. Háček 3. Prodlužovací nástavec (rovná trubice) 4. Cyklonový nástavec 5. Vstup sání UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat násle- Informace o cyklonovém nástavci dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí Používání vysavače s cyklonovým nástavcem snižuje zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro množství prachu, který vstupuje do pouzdra, čímž stanovené účely.
 • Page 53 Vysypávání prachu Když je nashromážděn prach až po čáru naplnění na přihrádce na prach, postupujte dle kroků níže a vysy- pejte prach. Pevně podržte přihrádku na prach, stiskněte a podržte obě tlačítka a vyjměte ji. ► Obr.38: 1. Čára naplnění 2. Přihrádka na prach 3. Tlačítko (na dvou místech) 4. Mřížkový filtr Vysypejte prach, který je uvnitř přihrádky na prach, a poté odstraňte také prach a nečistoty, které se usadily na mřížkovém filtru. Vložte zpět přihrádku na prach, dokud obě tlačítka nezacvaknou. ► Obr.39: 1. Přihrádka na prach 2. Tlačítko (na dvou místech) UPOZORNĚNÍ: Při opětovné montáži při- hrádky na prach dávejte pozor, abyste si nepři- skřípli prsty. POZNÁMKA: Před opětovným spuštěním se ujistěte, že jsou cyklonový nástavec, vysavač a prodlužovací nástavec (rovná trubice) správně zajištěny. POZNÁMKA: Jestliže se sací výkon nezlepší ani po vysypání prachu a vyčištění mřížkového filtru, zkontrolujte, zda se uvnitř pouzdra vysavače nena- shromáždilo větší množství prachu nebo nedošlo k zanesení.
 • Page 54: Технічні Характеристики

  дити технічне обслуговування приладу без нагляду дорослих. • Тип акумулятора див. у розділі «ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». • Інструкції щодо встановлення та зняття акумулятора див. у розділі «Встановлення та зняття касети з акумулятором». • Для утилізації касети з акумулятором витягніть її з інструмента та утилізуйте безпечним способом. Дотримуйтеся норм місцевого законодавства щодо утилізації акумуляторів. • Якщо інструментом не користуватимуться протягом тривалого періоду часу, вийміть акумулятор з інструмента. • Не закоротіть касету з акумулятором. • Відомості про заходи безпеки під час обслуговування виробу користувачем див. у розділі «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ». ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCL283F Ємність 730 мл Тривалість використання (з акумулятором BL1830B) Близько 10 хв Загальна довжина (з трубою, насадкою та акумулятором BL1830B) 1 066 мм Номінальна напруга 18 В пост. струму Маса нетто 1,3—1,7 кг • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага не включає жодних додаткових приладів, окрім касети (касет) з акумулятором. Найменша або най- більша комбінація ваги пристрою та касети (касет) з акумулятором наведені в таблиці. Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій...
 • Page 55 Використовуйте лише у відповідності з Символи цією інструкцією. Використовуйте лише допоміжне обладнання, яке рекомендоване Далі наведено символи, які можуть застосовуватися виробником. для позначення обладнання. Перед користуванням Не використовуйте, якщо акумулятор пошко- переконайтеся, що ви розумієте їхнє значення. джений. Якщо прилад не працює належним чином, його впустили, пошкодили, залишили Читайте посібник з експлуатації. під дощем або зронили у воду, його слід відправити...
 • Page 56 21. Дотримуйтеся всіх вказівок із заряджання У протилежному випадку це може призвести до й не заряджайте акумулятор або пристрій пожежі, травми та (або) пошкодження майна. за температури за межами зазначеного в Щоб зменшити вплив цих хімічних речовин, інструкції діапазону. Неправильне заряд- завжди надягайте схвалені засоби захисту жання або заряджання при температурі поза органів дихання, наприклад протипилові маски, межами вказаного діапазону може призвести спеціально розроблені для фільтрації мікроско- до пошкодження акумулятора й підвищити пічних часток. Направляйте вихідне повітря в ризик займання. бік від свого обличчя та тіла. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. Негайно зупиніть інструмент, якщо помітите відхилення...
 • Page 57 безпечним способом. Дотримуйтеся норм тривалий час (понад шість місяців), її слід зарядити. місцевого законодавства щодо утилізації акумуляторів. 12. Використовуйте акумулятори лише з ОПИС РОБОТИ виробами, указаними компанією Makita. Установлення акумуляторів у невідповідні вироби може призвести до пожежі, надмірного ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, нагрівання, вибуху чи витоку електроліту. що прилад вимкнено, а касету з акумулятором...
 • Page 58 цює правильно й повертається в положення зарядженим(-и). «OFF» (Вимк.) після відпускання. Дайте інструменту й акумулятору(-ам) Коли повзунковий перемикач переведено в поло- охолонути. ження «O». Якщо після відновлення вихідного стану системи Щоб почати роботу з інструментом, просто натисніть захисту ситуація не зміниться, зверніться до місце- на курок вмикача. Щоб зупинити роботу, відпустіть вого сервісного центру Makita. курок вмикача. ► Рис.4: 1. Повзунковий перемикач 2. Курок вмикача Коли повзунковий перемикач переведено в поло- ження «I». Коли повзунковий перемикач переведено в поло- ження «I», курок вмикача спрацьовує автоматично й пилосос продовжує працювати. Щоб зупинити пило- сос, установіть повзунковий перемикач у положення «O» і відпустіть курок вмикача.
 • Page 59 Увімкнення підсвічування Видалення пилу ОБЕРЕЖНО: ОБЕРЕЖНО: Не дивіться на світло або Пилосос слід спорожнювати безпосередньо на джерело світла. до повного заповнення, інакше силу всмокту- вання буде послаблено. Щоб увімкнути підсвічування, натисніть на курок ОБЕРЕЖНО: Внутрішню частину пило- вмикача або встановіть повзунковий перемикач у соса слід обов'язково звільняти від пилу. положення «I». Невиконання цієї вимоги може призвести до засмі- Поки пилосос працює, індикатор горить.
 • Page 60 Під час використання насадки з ПРИМІТКА: Пил слід видаляти заздалегідь, фіксацією оскільки накопичування в пилососі великої кількості пилу призводить до послаблення сили Для встановлення насадки вставте її у всмоктуваль- всмоктування. ний отвір пилососа до клацання. Переконайтеся в Приклади проблем тому, що насадку надійно зафіксовано. ► Рис.21: 1. Отвір усмоктування 2. Насадка з фік- Кріпильний фланець фільтра підвищеної ефектив- сацією 3. Гачок 4. Кнопка розблокування ності недостатньо щільно зафіксовано в пазу на корпусі пилососа. УВАГА: Під час установлення насадки з фікса- ► Рис.17: 1. Кріпильний фланець 2. Паз у корпусі цією сумістіть кнопку розблокування на пило- пилососа сосі з гачком на насадці. Якщо вони не суміщені, насадку не буде зафіксовано, через що вона може...
 • Page 61: Технічне Обслуговування

  обслуговування завжди перевіряйте, щоб інструмент Час від часу мийте фільтр HEPA у воді, полощіть і був вимкнений, а касета з акумулятором була знята. ретельно висушуйте його в затінку перед викорис- танням. Ніколи не періть фільтр у пральній машині. Для забезпечення БЕЗПЕКИ й НАДІЙНОСТІ продук- ► Рис.34 ції її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання мають виконуватись уповноваженими Губчатий фільтр або заводськими сервісними центрами Makita з вико- ристанням запчастин виробництва компанії Makita. Нижче описано процедуру очищення губчатого Після використання фільтра. Зніміть фільтри, що закривають каркас. Витягніть губчатий фільтр із отвору між ОБЕРЕЖНО: Якщо пилосос розмістити біля стійками. стіни без будь-якої іншої опори, він може впасти, пошкодитися...
 • Page 62: Додаткове Приладдя

  Не намагайтеся відремонтувати пилосос самотужки. Циклонний фільтр ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ Додаткове приладдя ОБЕРЕЖНО: ► Рис.37: 1. Кнопка розблокування 2. Гачок Це додаткове та допоміжне 3. Подовжувач (пряма труба) обладнання рекомендовано використовувати з 4. Циклонний фільтр 5. Отвір інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з усмоктування експлуатації. Використання будь-якого іншого додат- кового та допоміжного обладнання може становити Про циклонний фільтр небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне обладнання лише за призначенням. Використання пилососа із циклонним фільтром У разі необхідності отримати допомогу в більш зменшує кількість пилу, що потрапляє в контей- детальному ознайомленні з оснащенням звертай-...
 • Page 63 Якщо сітчастий фільтр сильно забруднений, ПРИМІТКА: Перед використанням переконайтеся очистьте його, виконавши вказані далі процедури. в тому, що циклонний фільтр, пилосос і подовжу- вач (пряму трубу) зафіксовано належним чином. Поверніть сітчастий фільтр у напрямку стрілки та вийміть його, коли гачки опиняться в незафіксова- ПРИМІТКА: Спорожнюйте корпус для збору пилу ному положенні. циклонного фільтра й контейнер пилососа, коли ► Рис.41: 1. Сітчастий фільтр 2. Гачок вони заповнилися пилом. Подальше використання може призвести до зниження сили всмоктування. Видаліть пил із сітчастого фільтра й промийте його водою. Після цього ретельно просушіть його. ПРИМІТКА: Ви також можете використовувати циклонний фільтр без фіксації. Вставте сітчастий фільтр в основу таким чином, ПРИМІТКА: Порядок установлення або зняття щоб гачки розташувалися на одній лінії з отвором. циклонного фільтра див. в розділі «Установлення Повертайте сітчастий фільтр у напрямку стрілки до фіксації гачків, що супроводжується клацанням. та зняття насадок пилососа». Переконайтеся в тому, що сітчастий фільтр надійно зафіксовано. Видалення пилу ► Рис.42: 1. Сітчастий фільтр 2. Гачок 3. Отвір Після заповнення пилом до рівня лінії заповнення в корпусі для збору пилу виконайте описану далі про- цедуру й утилізуйте пил. Міцно втримуючи корпус для збору пилу, натис- ніть і утримуйте дві кнопки, після чого зніміть корпус для збору пилу. ► Рис.38: 1. Лінія заповнення 2. Корпус для збору пилу 3. Кнопка (два положення) 4. Сітчастий фільтр...
 • Page 64 • Atunci când eliminați la deșeuri cartușul acumulatorului, scoateți-l din mașină și eliminați-l într-un loc sigur. Respectați normele dumneavoastră locale privind eliminarea la deșeuri a acumulatorului. • Dacă mașina nu este utilizată o perioadă lungă de timp, acumulatorul trebuie scos din aceasta. • Nu scurtcircuitați cartușul acumulatorului. • Consultați capitolul „ÎNTREȚINERE” pentru detaliile necesare privind precauțiile în timpul lucrărilor de întreți- nere efectuate de utilizator. SPECIFICAŢII Model: DCL283F Capacitate 730 ml Utilizare continuă (cu baterie BL1830B) Aprox. 10 min. Lungime totală (cu țeavă, duză și acumulator BL1830B) 1.066 mm Tensiune nominală 18 V cc. Greutate netă 1,3 - 1,7 kg • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
 • Page 65 Nu manipulaţi aparatul cu mâinile umede. Simboluri Nu introduceţi obiecte în orificii. A nu se utiliza cu orificiile blocate; feriţi de praf, scame, păr Mai jos sunt prezentate simbolurile care pot fi utilizate şi orice alte materiale care pot obstrucţiona pentru echipament. Asigurați-vă că înțelegeți sensul fluxul de aer. acestora înainte de utilizare. Nu vă...
 • Page 66 Nu obturaţi orificiile de admisie sau de 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele ventilaţie. specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- PĂSTRAŢI ACESTE relor în produse neconforme poate cauza incen- INSTRUCŢIUNI. dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de electrolit.
 • Page 67 18. Țineți acumulatorul la distanță de copii. ATENŢIE: Ţineţi ferm maşina şi cartuşul acu- PĂSTRAŢI ACESTE mulatorului la montarea sau demontarea cartuşu- lui. În cazul în care nu ţineţi ferm maşina şi cartuşul INSTRUCŢIUNI. de acumulator, acestea vă pot aluneca din mâini, rezultând defectarea maşinii şi cartuşului de acumu- ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita lator, precum şi în accidentări personale. originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, Pentru a scoate cartuşul acumulatorului, glisaţi-l din maşină în provocând incendii, leziuni corporale şi daune. De timp ce glisaţi butonul de pe partea frontală a cartuşului. asemenea, anulează garanţia oferită de Makita pen- ► Fig.2: 1. Indicator roşu 2. Buton 3. Cartuşul tru unealta şi încărcătorul Makita.
 • Page 68 ► Fig.5: 1. Comutator glisant 2. Buton declanşator cat (încărcați). Aprinderea lămpii Lăsați mașina și acumulatorul (acumulatorii) să se răcească. Dacă nu se poate observa nicio îmbunătățire prin rese- ATENŢIE: Nu priviţi direct în raza sau în sursa tarea sistemului de protecție, contactați centrul local de de lumină. service Makita. Pentru a porni lampa, presați butonul declanșator sau Indicarea capacităţii rămase a glisați comutatorul glisant în poziția „I”. acumulatorului În timp ce aspiratorul este în funcțiune, lampa se aprinde. Lampa se stinge imediat după ce opriți lucrul. Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator ► Fig.3: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare NOTĂ: Când capacitatea rămasă a acumulatorului...
 • Page 69 Montați capsula. Aliniaţi marcajul de pe capsulă cu NOTĂ: Nu puneți sub filtrul de performanță ridi- marcajul de pe mâner şi apoi răsuciți ferm capsula în cată un filtru opțional (material textil nețesut). direcţia săgeţii până când aceasta se fixează. Filtrele nu ar putea fi scoase din aspirator. ► Fig.16: 1. Marcaj 2. Mâner 3. Capsulă NOTĂ: Nu montați un filtru opțional (material textil NOTĂ: Întotdeauna scoateţi praful din timp, deoarece nețesut) între filtrul HEPA și prefiltru. Aceasta ar putea puterea de aspiraţie va fi redusă dacă în aspirator reduce puterea de aspirare. există prea mult praf. NOTĂ: Utilizați întotdeauna filtrul de performanță ridicată care este încadrat cu un suport cu design Exemple de probleme original atunci când îl puneți peste filtrul HEPA. Buza de fixare a filtrului de performanţă ridicată nu este ► Fig.9: 1. Filtru de performanță ridicată 2. Suport blocată bine în canalul carcasei aspiratorului.
 • Page 70 şi întreţinere. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- Când utilizați accesoriul fără funcție sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau de blocare reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de ATENŢIE: Pentru a conecta accesoriul fără func- schimb Makita.
 • Page 71: Accesorii Opţionale

  • Duză cadru • Perie rotundă ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- • Furtun flexibil voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror • Filtru (material textil nețesut) alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc • Prefiltru de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele • Filtru de performanţă ridicată auxiliare numai în scopul destinat.
 • Page 72 Eliminarea prafului • Ciclon pentru colectarea prafului • Geantă de scule Când s-a acumulat praf până la linia de pe cutia de praf • Acumulator şi încărcător original Makita care indică nivelul maxim, urmați procedura de mai jos NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- și eliminați praful. sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot Țineți bine cutia pentru praf, apăsați și țineți apă- diferi în funcţie de ţară. sate cele două butoane și apoi scoateți cutia pentru praf. Ciclon pentru colectarea prafului ► Fig.38: 1. Linia care indică nivelul maxim 2. Cutie pentru praf 3. Buton (două locuri) 4. Filtru Accesoriu opţional cu găuri ► Fig.37: 1. Buton de eliberare 2. Cârlig 3. Tub de Eliminați praful din cutia pentru praf și îndepărtați...
 • Page 73: Technische Daten

  • Soll das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt werden, muss der Akku vom Werkzeug entfernt werden. • Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. • Entsprechende Details der Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzerwartung finden Sie im Kapitel „WARTUNG“. TECHNISCHE DATEN Modell: DCL283F Kapazität 730 mL Dauerbetrieb (mit Akku BL1830B) Ca. 10 min Gesamtlänge (mit Rohr, Düse und Akku BL1830B) 1.066 mm Nennspannung 18 V Gleichstrom Nettogewicht 1,3 - 1,7 kg •...
 • Page 74 Stecken Sie keine Gegenstände in die Symbole Öffnungen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit einer blockierten Öffnung; halten Sie es frei von Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die für das Staub, Fusseln, Haaren und Fremdkörpern, die Gerät verwendet werden können. Machen Sie sich unbe- den Luftstrom behindern können. dingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut.
 • Page 75 Falls Sie den Staubsauger fallen lassen ZUSÄTZLICHE oder anstoßen, überprüfen Sie ihn vor SICHERHEITSREGELN der Benutzung sorgfältig auf Risse oder Beschädigung. Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Dieses Gerät ist für Haushaltsgebrauch Öfen oder anderen Wärmequellen. vorgesehen. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung und die Blockieren Sie nicht die Einlassöffnung oder die Belüftungsöffnungen.
 • Page 76 ► Abb.2: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schie- worden sind, kann zum Bersten des Akkus und ben Sie den Akku hinein.
 • Page 77 Falls die Wiederherstellung des Schutzsystems keine Bei Einstellung des Schiebeschalters auf die Seite Besserung bringt, wenden Sie sich an Ihr lokales „I“: Makita-Servicecenter. Während der Schiebeschalter auf der Seite „I“ steht, wird der Auslöseschalter automatisch betätigt, und der Staubsauger läuft weiter. Um den Staubsauger abzu- schalten, stellen Sie den Schiebeschalter auf die Seite „O“, und lassen Sie den Auslöseschalter los.
 • Page 78: Montage

  Einschalten der Lampe Staubentleerung VORSICHT: VORSICHT: Blicken Sie nicht direkt in die Leeren Sie den Staubsauger, Lampe oder die Lichtquelle. bevor er voll wird oder die Saugleistung nachlässt. Um die Lampe einzuschalten, drücken Sie ent- VORSICHT: Entleeren Sie auch unbedingt weder den Auslöseschalter, oder stellen Sie den den Staub im Staubsauger selbst.
 • Page 79: Betrieb

  Problembeispiele ANMERKUNG: Achten Sie beim Anbringen des Aufsatzes mit Verriegelungsfunktion darauf, dass Die Sicherungslippe des Hochleistungsfilters ist nicht der Entriegelungsknopf am Staubsauger auf die fest in der Nut des Staubsaugergehäuses verankert. Raste am Aufsatz ausgerichtet ist. Falls sie nicht ► Abb.17: 1. Sicherungslippe 2. Nut des Staubsaugergehäuses ausgerichtet sind, wird der Aufsatz nicht verriegelt und kann sich vom Staubsauger lösen.
 • Page 80: Wartung

  Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts aus, spülen Sie ihn ab, und lassen Sie ihn vor Gebrauch zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- im Schatten trocknen. Waschen Sie den Filter niemals oder Einstellarbeiten nur von Makita-Vertragswerkstätten oder in einer Waschmaschine. Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung ► Abb.34 von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.
 • Page 81: Fehlersuche

  VORSICHT: ► Abb.37: 1. Entriegelungsknopf 2. Raste Die folgenden Zubehörteile oder 3. Verlängerungsrohr (gerades Rohr) Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in 4. Zyklonaufsatz 5. Saugeinlass dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile Info zum Zyklonaufsatz oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Wird der Staubsauger mit installiertem Zyklonaufsatz Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.
 • Page 82 Reinigen HINWEIS: Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass Zyklonaufsatz, Staubsauger und Verlängerungsrohr VORSICHT: Trocknen Sie den Zyklonaufsatz (gerades Rohr) einwandfrei verriegelt sind. nach dem Waschen gründlich ab, bevor Sie ihn HINWEIS: Entleeren Sie den Staubsammelbehälter benutzen. Unzureichend getrocknete Komponenten des Zyklonaufsatzes und die Kapsel des können einen elektrischen Schlag oder eine Staubsaugers, wenn Staub sich angesammelt hat. Beschädigung des Gerätes verursachen.
 • Page 84 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885A24-974 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20221114...

This manual is also suitable for:

Dcl283fz

Table of Contents