Download Print this page
Sharp AL-1000 Operation Manual

Sharp AL-1000 Operation Manual

Digital laser copier
Hide thumbs Also See for AL-1000:

Advertisement

Puma_SPF_Front_NON_EU.p65
Downloaded from:
http://www.usersmanualguide.com/
AL-1000
AL-1200
AL-1220
DIGITÁLNÍ LASEROVÝ KOPÍROVACÍ STROJ
1
WBAHJDJQ KFPTHZSQ
RJGBHJDFKMZSQ FGGFHFN
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
DIGITÁLIS LÉZERSUGARAS MÁSOLÓ
KEZELÉSI UTASÍTÁS
NÁVOD K OBSLUZE
CYFROWA KOPIARKA LASEROWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DIGITAL LASER COPIER
OPERATION MANUAL
DIGITALES LASER-KOPIERGERÄT
BEDIENUNGSANLEITUNG
PHOTOCOPIEUR NUMÉRIQUE LASER
MODE D'EMPLOI
DIGITAL LASER KOPIMASKINE
BETJENINGSVEJLEDNING
08/11/98, 17:51

Advertisement

loading

Summary of Contents for Sharp AL-1000

 • Page 1 AL-1000 AL-1200 WBAHJDJQ KFPTHZSQ AL-1220 RJGBHJDFKMZSQ FGGFHFN ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ DIGITÁLIS LÉZERSUGARAS MÁSOLÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS DIGITÁLNÍ LASEROVÝ KOPÍROVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE CYFROWA KOPIARKA LASEROWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DIGITAL LASER COPIER OPERATION MANUAL DIGITALES LASER-KOPIERGERÄT BEDIENUNGSANLEITUNG PHOTOCOPIEUR NUMÉRIQUE LASER MODE D’EMPLOI...
 • Page 2 D ztrjnjhsü cnhfzfü gjpbwbb dsrk.xfntky gbnfzby j,jpzfxtzs zf rjgbhjdfkmzjv fggfhfnt cbvdjkfvb 4I 4 b 4 0 4 dvtcnj 4JÎ4 b 4JÆÆ47 JCNJHJÖZJ5 Lky gjkzjuj jnrk.xtzby jn ctnb ztj,üjlbvj dszenm bp hjptnrb ctntdjq izeh gbnfzby7 Ctntdfy hjptnrf ljközf ,snm ecnfzjdktzf hyljv c fggfhfnjv b kturj ljcnegzf7 Egyes területeken a másológépen található...
 • Page 3 A készülék megfelel a 89/336/EEC és a 73/23/EEC előirásainak a 93/68/EEC módositásokkal. Puma_SPF_Front_NON_EU.p65 08/11/98, 17:51 Downloaded from: http://www.usersmanualguide.com/...
 • Page 4 AL-1220 AL-1200/ AL-1220 Âíèìàíèå! Âî èñïîëíåíèå Ñòàòüè 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè „Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé“, à òàêæå Óêàçà Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹720 îò 16 èþíÿ 1997 ã. óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîê ñëóæáû äàííîé ìîäåëè - 7 ëåò ñ ìîìåíòà ïðîèçâîäñòâà ïðè óñëîâèè èñïîëüçîâàíèÿ â ñòðîãîì...
 • Page 5 6 SPF Exit Tray (AL-1220 only) • Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, • If anything is not included or is damaged, wenden Sie sich bitte an Ihren Sharp-Händler. contact your Sharp dealer. • Bewahren Sie den Karton und das Ver- •...
 • Page 6 AL-1220 AL-1200/ AL-1220 ü Puma_SPF_Front_NON_EU.p65 08/11/98, 17:51 Downloaded from: http://www.usersmanualguide.com/...
 • Page 7: Kezelőmező

  "!7 Ghbcgjcj,ktzbt lky jxbcnrb epkf nhfzcgjhnbhjdrb !7 Rhsirf drkflsdfzby !!7 Dsüjlzjq kjnjr lky ,evfub ""7 Hfp,kjrbhe.obq hsxfu epkf jhbubzfkf !"7 Dsldbuf.ofycy xfcnm nthvjpfrhtgktzby "7 ;jrjdfy rhsirf dsüjlzjuj kjnrf lky ,evfub "§7 Hjkbr gjlfxb ,evfub !§7 Hexrf §7 Ecnhjqcndj hexzjq gjlfxb "$7 Düjlzfy pjzf ecnhjqcndf !$7 Dsrk.xfntkm gbnfzby $7 Zfghfdky.obt ,evfub...
 • Page 8 AL-1220 AL-1200/ AL-1220 ü Puma_SPF_Front_NON_EU.p65 08/11/98, 17:51 Downloaded from: http://www.usersmanualguide.com/...
 • Page 9: Operation Panel

  1 Original cover 11 Paper output tray 21 Charger cleaner 2 Side cover 12 Paper output tray extension 22 Fusing unit release tab 3 Manual bypass 13 Handle 23 Paper feed roller 4 Paper guides 14 Power switch 24 SPF exit area* 5 Side cover open button 15 Power cord socket 25 Original guides*...
 • Page 10 njkmrj lky FÌ2!""= 200% 141% 100% 100% ZOOM 1 Rkfdbif b bzlbrfnjhs ds,jhf htöbvf 1 Rkfdbif b bzlbrfnjhs ds,jhf htöbvf 9 Bzlbrfnjh htöbvf ärjzjvbb äzthubb 9 Bzlbrfnjh htöbvf ärjzjvbb äzthubb ärcgjpbwbb ärcgjpbwbb Pfujhftncy6 rjulf rjgbhjdfkmzsq fggfhfn Pfujhftncy6 rjulf rjgbhjdfkmzsq fggfhfn Bcgjkmpe.ncy lky gjcktljdfntkmzjuj ds,jhf Bcgjkmpe.ncy lky gjcktljdfntkmzjuj ds,jhf zfüjlbncy d htöbvt ärjzjvbb äzthubb.
 • Page 11 Csak az AL 1220-nál 200% 141% 100% 100% ZOOM 1 Megvilágítási üzemmódot kiválasztó gomb és 0 Tálcakiválasztó ( ) gomb és jelzőlámpák jelzőlámpák A papírtálca kézi kiválasztására szolgál. A következő megvilágítási üzemmódok q Papíradagolás helye jelzőlámpa kiválasztására szolgál: AUTO, KÉZI ( ) és Felgyulladásával jelzi a kiválasztott papíradagoló...
 • Page 12 Jen u AL-1220 200% 141% 100% 100% ZOOM 1 Tlačítko a kontrolky volby režimu q Indikátor zdroje papíru Slouží k výběru režimů expozice: AUTO, Rozsvícená kontrolka označuje zásobník, který se MANUAL ( ) a PHOTO ( ) sekvenčním používá jako zdroj papíru. způsobem.
 • Page 13 Tylko AL-1220 200% 141% 100% 100% ZOOM 1 Klawisz doboru trybu naświetlania i wskaźniki 9 Wskaźnik oszczędzania energii Do sekwencyjnego doboru trybów naświetlania: Zapala się gdy kopiarka znajduje się w trybie AUTO, MANUAL ( ) lub PHOTO ( oszczędzania energii (str. 2-18). Wybrany tryb naświetlania jest wskazywany przez 0 Klawisz i wskaźniki doboru szufladki ( zapalenie się...
 • Page 14 AL-1220 only 200% 141% 100% 100% ZOOM 1 Exposure mode selector key and indicators q Paper feed location indicator Use to sequentially select the exposure modes: Light up to show the selected paper feed station. AUTO, MANUAL ( ) or PHOTO ( ).
 • Page 15 Nur AL-1220 200% 141% 100% 100% ZOOM 1 Wahltaste für Belichtungsmodus und Anzeige 9 Energiesparanzeige Für die Auswahl der Belichtungsarten AUTO, Leuchtet auf, wenn sich der Kopierer im Energie- MANUELL ( ) oder PHOTO ( ). Die ge- sparbetrieb befindet (S. 3-18). wählte Belichtungsart wird durch ein leuchtendes 0 Papierwahltaste ( ) und Anzeigen...
 • Page 16 AL-1220 uniquement 200% 141% 100% 100% ZOOM 1 Touche de sélection du mode d’exposition et mode d’économie d’énergie. (p. 4-18) témoins 0 Touche et témoins de sélection ( ) de Utilisez cette touche pour sélectionner successi- magasin vement le mode d’exposition AUTO, MANUEL Pour sélectionner manuellement un magasin de ) ou PHOTO ( ).
 • Page 17 Kun AL-1220 200% 141% 100% 100% ZOOM 1 Taste til valg af eksponeringsmodus og indikatorer q Indikator for valg af papirbakke Tryk for sekventielt at vælge eksponeringsmodier: Lyser for at indikere den valgte papirbakke. AUTO, MANUEL ( ) eller FOTO ( ).
 • Page 18: Table Of Contents

  DDTLTZBT BEVEZETÉS Lfzzsq rjgbhjdfkmzsq fggfhfn hfphf,jnfz c wtkm. Az Ön másológépének szerkezeti kialakítása könnyű, j,tcgtxbnm bznebnbdze. ghjcnjne d ärcgkefnfwbb ghb megértést követő kezelést tesz lehetővé és ugyanakkor kis helyet foglal el. Ahhoz, hogy hasznosítsa a másológép vbzbvfkmzjq gjnht,zjcnb d ghjcnhfzcndt7 Xnj,s gjkzjcnm.
 • Page 19: A Másológép Helyes Telepítése

  ERFPFZBY GJ ECNFZJDRT RJGBHJDFKMZJUJ FGGFHFNF A MÁSOLÓGÉP HELYES TELEPÍTÉSE Ztghfdbkmzfy ecnfzjdrf vjötn ydbnmcy A helytelen telepítés megrongálhatja a ghbxbzjq gjdhtöltzby rjgbhjdfkmzjuj másológépét. Kérjük, fogadja meg az alábbi fggfhfnf7 D üjlt gthdjzfxfkmzjq tanácsokat a másoló első telepítésekor és ecnfzjdrb ghb k.,jv gthtvtotzbb más felállítási helyre történő...
 • Page 20 &7 E,tlbnmcy d njv6 xnj dsrk.xfntkm gbnfzby 6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a rjgbhjdfkmzjuj fggfhfnf zfüjlbncy d másológép megszakítója KI pozícióban gjkjötzbb JÆÆ7 Dcnfdbnm ghbkjötzzsq d van-e. Dugja be a géphez mellékelt rjvgktrnt gjcnfdrb rf,tkm gbnfzby d hálózati csatlakozó zsinórt a másológép uztplj rf,tky gbnfzby zf pflztq gfztkb hátoldalán található...
 • Page 21: Elővigyázatossági Rendszabályok

  VTHS ;TPJGFCZJCNB ELŐVIGYÁZATOSSÁGI RENDSZABÁLYOK Ghb ärcgkefnfwbb rjgbhjdfkmzjuj fggfhfnf cktletn Másológépe használatakor kövesse az alábbi dsgjkzynm cktle.obt vths ,tpjgfczjcnb7 elővigyázatossági rendszabályokat! • Rjgbhjdfkmzsq fggfhfn cktletn ecnfzjdbnm zf ghjxze. • Szilárd, egyenes felületre állítsa fel másológépét. hjdze. gjdthüzjcnm7 • Ne telepítse másológépét nedves vagy poros •...
 • Page 22 • Az első másolat elkészítésének ideje 9,6 másodperc kbim )6& ctrezl -zjhvfkmzsq htöbv_7 (normális üzemmódban). • Crjhjcnm rjgbhjdfzby cjcnfdkytn != rjgbq3vbz7 • A másolási sebesség 10 másolat/perc (AL-1000) ill. 12 -FÌ2!===_ bkb !" rjgbq3vbz7 másolat/perc (AL-1200, AL-1220), amely érték az irodai -FÌ2!"==6 FÌ2!"”=_7 Crjhjcnm vjötn bpvtzynmcy d alkalmazások követelményeihez igazodik és lehetővé...
 • Page 23: Felállítási Utasítás

  ECNFZJDRF FGGFHFNF FELÁLLÍTÁSI UTASÍTÁS !7 Lky hfcgfrjdrb rjgbhjdfkmzjuj 1. A másológép kicsomagolásakor ügyeljen fggfhfnf b nhfzcgjhnbhjdrb tuj r arra, hogy a készüléket mindkét oldalán vtcne ecnfzjdrb ztj,üjlbvj ,hfnm található fogantyúknál tartja azt és így fggfhfn pf hexrb6 hfcgjkjötzzst gj vigye azt felállítási helyére. tuj j,tbv cnjhjzfv7 "7 Elfkbnm gjkjcrb ktzns a, b, c, d b 2.
 • Page 24: Festék + Előhívó Kazetta Behelyezése

  ECNFZJDRF NJZTH2RFHNHBLÖF FESTÉK + ELŐHÍVÓ KAZETTA BEHELYEZÉSE !7 Jnrhsnm kjnjr ecnhjqcndf 1. Nyissa ki a megkerülő adagoló tálcáját AL-1200, AL-1220 ljgjkzbntkmzjq gjlfxb -FÌ2!"==6 (AL-1200, AL 1220) és nyissa ki az oldalsó FÌ2!""=_ b jnrhsnm ,jrjde. rhsire6 takarólemezt, miközben benyomva tartja zföfd zf rzjgre jnrhsdfzby ,jrjdjq az oldalsó...
 • Page 25: A Másolópapír Betöltése

  PFUHEPRF RJGBHJDFKMZJQ ;EVFUB A MÁSOLÓPAPÍR BETÖLTÉSE !7 Gjlzynm hexre kjnrf lky ,evfub b 1. Emelje föl a papírtálca fogantyúját és dsnyzenm kjnjr lky ,evfub lj jnrfpf7 húzza ki a papírtálcát mindaddig, amíg meg nem akad. "7 Elfkbnm abrcfnjh ghböbvzjq 2. Távolítsa el a nyomólemez záró gkfcnbzs7 Gjdthzenm abrcfnjh emeltyűjét.
 • Page 26 ;EVFUF Nbg pfuheprb Nbg bcgjkmpetvjuj Hfpvth Vfccf ,evfub vfnthbfkf Kjnjr lky Cnfzlfhnzfy ,evfuf jn %& lj (= u3v " ,evfub Gbcxfy ,evfuf Ljrevtzn Cxtn Ecnhjqcndj Cnfzlfhnzfy b njkcnfy jn %" lj !"( u3v " hexzjuj ddjlf ,evfuf Gbcxfy ,evfuf Ljrevtzn Cxtn Cgtwb2 Ghjphfxzfy...
 • Page 27: Szokásos Módon Végzett Másolás

  J;SXZJT RJGBHJDFZBT SZOKÁSOS MÓDON VÉGZETT MÁSOLÁS Njkmrj lky FÌ2!""=7 Lfzzsq rjgbhjdfkmzsq fggfhfn Csak az AL 1220-ra vonatkozik: Ez a másológép két bvttn ldf ecnhjqcndf lky ddjlf ljrevtznjd 2 eredeti példány adagolására szolgáló állomással rendelkezik ecnhjqcndj jlzjrhfnzjuj ddjlf lky fdnjvfnbxtcrjq 0 átvezető adagolóval (SPF) a dokumentumok automatikus pfuheprb ljrevtznjd b cnjk erkflrb jhbubzfkf lky beadagolása céljából és üveglappal, amelyre kézzel kell pfuheprb ljrevtznjd dhexze.7 Ecnhjqcndj jlzjrhfnzjuj...
 • Page 28 &7 Ecnfzjdbnm rjkbxtcndj rjgbq c 6. Írja be a példányszámot a másolandó gjvjom. ldeü rkfdbi rjkbxtcndf példányok száma gombok ( < , < rjgbq - < , < segítségével. ZOOM • • D ckexft jib,rb ddjlf Téves beírását a törlés ( >...
 • Page 29: Megvilágítás Beállítása / Fényképmásolás

  ZFCNHJQRF ÄRCGJPBWBB 3 AJNJRJGBHJDFZBT MEGVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA / FÉNYKÉPMÁSOLÁS Lky ,jkmibzcndf jhbubzfkjd htuekbhjdfzbt gkjnzjcnb Az automatikus megvilágítási üzemmódban rendszerint nincs bpj,hfötzby rjgbb d htöbvt fdnjvfnbxtcrjq szükség az optikai fedettség beállítására. Az optikai fedettség ärcgjpbwbb zt nht,etncy7 Lky htuekbhjdfzby gkjnzjcnb kézi beállításához vagy fényképek másolásához a másolat bpj,hfötzby rjgbb dhexze.
 • Page 30: Automatikus Megvilágítás Beállítása

  FDNJVFNBXTCRFY ZFCNHJQRF ÄRCGJPBWBB AUTOMATIKUS MEGVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA Ehjdtzm fdnjvfnbxtcrjq ärcgjpbwbb vjözj Az automatikus megvilágítási szintet az Ön másolási jnhtuekbhjdfnm d cjjndtncndbb c nht,etvsvb igényeinek megfelelően lehet beállítani. üfhfrnthbcnbrfvb rjgbhjdfzby7 !7 Zföfnbtv rkfdbib ds,hf htöbvf 1. A fényképezés ( ) üzemmód ärcgjpbwbb ds,hfnm ajnjhtöbv - kiválasztása céljából nyomja meg a megvilágítási üzemmódot kiválasztó...
 • Page 31: Kicsinyítés/Nagyítás/Zoom

  EDTKBXTZBT3EVTZMITZBT3VFCINF;BHJDFZBT KICSINYÍTÉS/NAGYÍTÁS/ZOOM Djpvjötz ds,jh nhtü ghtldfhbntkmzj pflfzzsü A másolón három előre beállított kicsinyítési és két rjäaabwbtznjd evtzmitzby b ldeü rjäaabwbtznjd nagyítási arányt lehet kiválasztani. A zoom funkció lehetővé edtkbxtzby7 Aezrwby vfcinf,bhjdfzby j,tcgtxbdftn teszi a másolási arány 50% és 200% közötti 1%-os djpvjözjcnm ds,jhf rjäaabwbtznf rjgbhjdfzby d lépésekben történő...
 • Page 32: Megkerülő Adagoló (Különleges Rendeltetésű Papírféleségek)

  LJGJKZBNTKMZSQ DDJL -cgtwbfkmzfy ,evfuf_ MEGKERÜLŐ ADAGOLÓ (különleges rendeltetésű papírféleségek) Bp kjnrf ljgjkzbntkmzjuj ddjlf djpvjözf A megkerülőadagoló tálcája maximálisan 50 ív szabványos fdnjvfnbxtcrfy pfuheprf lj %= kbcnjd cnfzlfhnzjq méretű másolópapír beadagolására szolgál (FÌ2!"==6 rjgbhjdfkmzjq ,evfub -FÌ2!"==6 FÌ2!""=_7 Ecnhjqcndj FÌ2!""=). Az egy ív betáplálására szolgáló kézi megkerülő hexzjuj jlzjhfpjdjuj ddjlf b kjnjr ljgjkzbntkmzjuj adagolót és a megkerülő...
 • Page 33 FÌ2!"== FÌ2!""= : FÌ2!"== FÌ2!""= : !7 Jnrhsnm kjnjr ljgjkzbntkmzjuj ddjlf 1. Nyissa ki a megkerülő adagoló tálcáját és b dsldbzenm elkbzbntkmze. xfcnm húzza ki a tálca toldatát. kjnrf7 Xnj,s pfrhsnm kjnjr A megkerülő adagoló tálcájának ljgjkzbntkmzjuj ddjlf6 becsukásához végezze el az ábrán dsgjkzbnm änfg !6 f pfntv änfg illusztrált 1.
 • Page 34: Kétoldalas Másolás

  LDEÜCNJHJZZTT RJGBHJDFZBT KÉTOLDALAS MÁSOLÁS Ldeücnjhjzztt rjgbhjdfzbt zf lfzzjv rjgbhjdfkmzjv Ezen a másológépen a kézi megkerülőadagoló fggfhfnt vjözj dsgjkzynm6 bcgjkmpey ecnhjqcndj igénybevételével végezhet kétoldalas másolást. hexzjq gjlfxb7 Ghbvth5 ghtlcnfdktzzst zböt ldf Példa: Az alábbi eredeti példányok kerülnek jhbubzfkf ztj,üjlbvj crjgbhjdfnm zf lemásolásra egy ív másolópapír két oldalára.
 • Page 35: A Különleges Funkciók Leírása

  JGBCFZBT CGTWBFKMZSÜ AEZRWBQ A KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK LEÍRÁSA Htöbv ärjzjvbb njzbhjdfkmzjuj njzthf -cnh7 !2!)_ Festéktakarékos üzemmód (1-19. old.) Cjrhfoftn hfcüjl njzthf ghbvthzj zf !=07 Megközelítőleg 10 %-kal csökkenti a festékfogyasztást. Htöbvs ärjzjvbb äzthubb -cnh7 !2”=_ Energiatakarékos üzemmódok (1-20. old.) Rjgbhjdfkmzsq fggfhfn bvttn ldf htöbvf hf,jns c A másoló...
 • Page 36: Festéktakarékos Üzemmód

  HTÖBV ÄRJZJVBB NJZBHJDFKMZJUJ NJZTHF FESTÉKTAKARÉKOS ÜZEMMÓD !7 Zföfnm rkfdbie ds,jhf htöbvf 1 Nyomja meg a megvilágítási üzemmódot ärcgjpbwbb lky ds,jhf hexzjuj kiválasztó gombot a kézi ( htöbvf - üzemmód kiválasztásához. "7 Zföfnm rkfdie ds,jhf htöbvf 2 Nyomja meg és tartsa kb. 5 másodpercig ärcgjpbwbb b lthöfnm tt zföfnjq d benyomva a megvilágítási üzemmódot ntxtzbb ghb,kbpbntkmzj % ctrezl7...
 • Page 37: Felhasználói Programok

  GJKMPJDFNTKMCRBT GHJUHFVVS FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK Gjkmpjdfntkmcrbt ghjuhfvvs j,tcgtxbdf.n A felhasználói programok lehetővé teszik bizonyos funkciók djpvjözjcnm ecnfzjdrb6 bpvtztzby b jnvtzs paramétereinek kívánság szerinti beállítását, módosítását gfhfvtnhjd jghtltktzzsü aezrwbq gj ötkfzb.7 vagy törlését. Ghjbpdtcnb ecnfzjdre htöbvf ärjzjvbb Az energiatakarékos üzemmódok és az äzthubb6 dhtvtzb fdnjvfnbxtcrjuj automatikus törlési idő...
 • Page 38: A Festék + Előhívó Kazetta Cseréje

  PFVTZF NJZTH2RFHNHBLÖF A FESTÉK + ELŐHÍVÓ KAZETTA CSERÉJE Ztj,üjlbvj bcgjkmpjdfnm njkmrj Ügyeljen arra, hogy csak eredeti SHARP jhbubzfkmzst ltnfkb b ghbzflktözjcnb alkatrészeket és fogyóeszközöket használjon. abhvs ÔZFÓH7 Ghb gjnht,zjcnb d njztht pfujhftncy bzlbrfnjh Ha a festék kifogyófélben van, felgyullad a festék nht,jdfzby pfvtzs njzth2rfhnhblöf -...
 • Page 39 "7 Jcnjhjözj dszenm njzbhjdfkmzsq 2. Húzza ki óvatosan a festék + előhívó gfnhjz6 zföfd zf rzjgre abrcfwbb 3 kazettát, miközben benyomva tartja a jcdj,jöltzby7 Enbkbpfwb. cnfhjuj kioldó gombot. A helyi előírásoknak njzbhjdfkmzjuj gfnhjzf cktletn megfelelően, hulladékként takarítsa el az ghjbpdjlbnm d cjjndtncndbb c elhasznált festék + előhívó...
 • Page 40: A Dobkazetta Cseréje

  PFVTZF GFNHJZF ;FHF;FZF A DOBKAZETTA CSERÉJE Ghjljköbntkmzjcnm chjrf ckeö,s rfhnhblöf ,fhf,fzf A dobkazetta hasznos élettartama alatt megközelítően cjcnfdkytn ghbvthzj !(=== rjgbq7 Gjckt njuj6 rfr 18.000 másolatot lehet készíteni. Amikor a belső számláló dzenhtzzbq cxtnxbr ljqltn ghbvthzj lj !/=== rjgbq6 eléri a 17.000-es példányszámot, kigyullad a dobkazetta pfujhftncy bzlbrfnjh nht,jdfzby pfvtzs rfhnhblöf _, jelezvén, hogy cseréjére felszólító...
 • Page 41 %7 Jcnjhjözj ecnfzjdbnm njzbhjdfkmzsq 5. Helyezze be óvatosan a festék + előhívó gfnhjz7 Lky ecnfzjdrb njzbhjdfkmzjuj kazettát. A festék + előhívó kazetta üzembe gfnhjzf cv7 cnh7 !2/ ECNFZJDRF helyezéséhez ld. FESTÉK + ELŐHÍVÓ NJZBHJDFKMZJUJ GFNHJZF7 KAZETTA BEHELYEZÉSE c. fej. 1-7. old. &7 Pfrhsnm gthtlz..
 • Page 42: Alkalmazó Által Végzendő Karbantartás

  NTÜJ;CKEÖBDFZBT GJKMPJDFNTKTV ALKALMAZÓ ÁLTAL VÉGZENDŐ KARBANTARTÁS Zflktöfobq eüjl ydkytncy dfözsv eckjdbtv lky A másoló megfelelő karbantartása elengedhetetlenül gjkextzby xbcnsü b xtnrbü rjgbq7 Ztj,üjlbvj eltkbnm szükséges ahhoz, hogy tiszta és éles másolatokat kapjon. ztcrjkmrj vbzen lky htuekyhzjq jxbcnrb Szánjon rendszeresen néhány percet a másoló tisztítására. rjgbhjdfkmzjuj fggfhfnf7 •...
 • Page 43: Papírbeszorulás Megszűntetése

  ELFKTZBT PFCNHYDITQ ;EVFUB PAPÍRBESZORULÁS MEGSZŰNTETÉSE Tckb vbuftn bzlbrfnjh pfcnhtdfzby ,evfub -t_6 bkb zf Ha a ( ) vagy papírbeszorulás jelzőlámpa villog, lbcgktt vbuftn cbvdjk Q6 ghjbcüjlbn jcnfzjdrf akkor a másológép papírbeszorulás miatt leáll. rjgbhjdfkmzjuj fggfhfnf dcktlcndbt pfcnhtdfzby ,evfub7 Csak az AL 1220-ra vonatkozik: Ha az átvezető adagoló Njkmrj lky FÌ2!""=7 D ckexft pfcnhtdfzby ,evfub ghb használata közben papírbeszorulás történik, a kijelzőben bcgjkmpjdfzbb ecnhjqcndf gjkbcnzjq gjlfxb zf lbcgktt...
 • Page 44 • Ne érintse meg a dob felületét (zöld • Ghb elfktzbb pfcnhyditq ,evfub térség) a beszorult papír eltávolítása zt ghbrfcfnmcy r gjdthüzjcnb közben. Ellenkező esetben gfnhjzf ,fhf,fzf -ptktzfy xfcnm_7 megrongálódhat a dob vagy elkenődött • Ghb pfuheprt ,evfub xthtp másolatokat kaphat. ecnhjqcndj hexzjq gjlfxb •...
 • Page 45 Hfp,kjrbhe.obq hsxfu ,kjrf gkfdktzby Festékráolvasztási egység kioldókarja D7 Pfcnhtdfzbt ,evfub d pjzt C papírbeszorulás a papírtovábbítási övezetben nhfzcgjhnbhjdrb !7 Jgecnbnm hfp,kjrbhe.obq hsxfu epkf 1. Hajtsa le a festékráolvasztási egység nthvjpfrhtgktzby7 kioldókarját. Hfp,kjrbhe.obq hsxfu ,kjrf gkfdktzby Festékráolvasztási egység kioldókarja FÌ2!"==, AL 1220 "7 Jcnjhjözj zföfd gj j,tbv cnjhjzfv 2.
 • Page 46 ELFKTZBT PFCNHYDITQ ;EVFUB BP ECNHJQCNDF JLZJRHFNZJUJ DDJLF BESZORULT PAPÍR KIVÉTELE AZ ÁTVEZETŐ ADAGOLÓBÓL U7 Pfcnhtdfzbt d ecnhjqcndt gjkbcnzjq D Papírbeszorulás az átvezető gjlfxb adagolóban Pfcnhtdfzbt jhbubzfkf vjötn ghjbpjqnb Az eredeti példány az alábbi három hely d jlzjq bp nhtü pjz7 D ckexft6 tckb egyikén szorulhat be: ha a beszorult eredeti pfcnhydibq jhbubzfk dbltz cj cnjhjzs látható...
 • Page 47 ZTBCGHFDZJCNB RJGBHJDFKMZJUJ FGGFHFNF Ghb djpzbrzjdtzbb rfrjq2kb,j ghj,ktvs gthtl ntv6 rfr j,hfnbnmcy d wtznh cthdbczjuj j,ckeöbdfzby abhvs Ôîfúh6 cktletn ghjdthbnm6 zt erfpfzf kb lfzzfy ghj,ktvf d ghbdtltzzjv zböt gthtxzt7 D jgbcfzzsü zböt ckexfyü ztbcghfdzjcnm rjgbhjdfkmzjuj fggfhfnf jncencndetn7 Ghj,ktvf Djpvjözfy ghbxbzf Htitzbt Rjgbhjdfkmzsq fggfhfn zt Rjgbhjdfkmzsq fggfhfn gjlrk.xtz9 Gjlrk.xbnm rjgbhjdfkmzsq fggfhfn r...
 • Page 48 HIBAKERESÉS Ha bármilyen probléma merül fel másológépe működése közben, mielőtt Sharp szerviz-központjához fordulna tanulmányozza át az alábbi listát. Az alábbiakban leírt esetekben a másológép működésében nem lépett föl zavar. Probléma Zavar lehetséges oka Orvoslás A másológép nem működik. Csatlakoztatva van a hálózatra a másoló? Dugja be a konnektort egy földelt...
 • Page 49 BZLBRFNJHS CJCNJYZBY Bcgjkmpjdfnm njkmrj jhbubzfkmzst ltnfkb b ghbzflktözjcnb abhvs ÔZFÓH7 Tckb erfpfzzst zböt bzlbrfnjhs ujhyn bkb vbuf.n zf gfztkb eghfdktzby6 bkb zf lbcgktt gjydky.ncy erfpfzzst cbvdjks6 ztj,üjlbvj ztvtlktzzj ecnhfzbnm ghj,ktve6 j,hfnbdibcm r zbötcktle.otq nf,kbwt b cjjndtncnde.otq cnhfzbwt bzcnherwbb7 Bzlbrfwby Ghbxbzf b ecnhfztzbt ujhbn Bzlbrfnjh nht,jdfzby Dcrjht ztj,üjlbvj ghjbpdtcnb pfvtze gfnhjzf ,fhf,fzf7 Gjlujnjdbnm...
 • Page 50 ÁLLAPOTJELZŐK Ügyeljen arra, hogy csak eredeti SHARP alkatrészeket és fogyóeszközöket használjon. Ha az alábbi jelzőlámpák felgyulladnak vagy elkezdenek villogni a kezelőmezőn vagy, az alábbi üzenetek jelennek meg a kijelzőben, haladéktalanul hárítsa el a zavart mind az alábbi táblázat, mind pedig a vonatkozó oldal utasításai alapján.
 • Page 51 NTÜZBXTCRBT LFZZST wbahjdjq rjgbhjdfkmzsq fggfhfn zfcnjkmzjuj nbgf Rjgbhjdfkmzfy cbcntvf ceüjq äktrnhjcnfnbxtcrbq gthtzjc Jhbubzfks kbcns6 gthtgktntzzst ljrevtzns Hfpvth jhbubzfkf vfrc7 D$ Hfpvths rjgbq jn F& lj F$ -gjlfxf rjgbhjdfkmzjq ,evfub njkmrj ghjljkmzj_ gecnjt ghjcnhfzcndj5 vfrc7 $ vv -gthtlzbt b pflzbt rhfy_ vfrc7 §...
 • Page 52: Műszaki Adatok

  (Csak hosszirányban adagolja be a másolópapírt.) Üresen hagyott sáv: max. 4 mm (kötésoldali és vágásoldali margó) max. 3 mm (egyéb margók) Másolási sebesség AL-1000: 10 példány/perc (összes formátum) AL 1200 és AL 1220: 12 példány/perc (8-˝" x 11") Folyamatos másolás Max.
 • Page 53: Opcionális Alkatrészek

  Cktletn bcgjkmpjdfnm njkmrj jhbubzfkmzst Ügyeljen arra, hogy csak eredeti SHARP alkatrészt ltnfkb b pfgfczst xfcnb abhvs ÔZFÓH7 és fogyóeszközt használjon. Xnj,s j,tcgtxbnm zfbkexibt htpekmnfns A lehető legjobb másolási minőség elérése rjgbhjdfzby6 ztj,üjlbvj bcgjkmpjdfnm...
 • Page 54: Utasítások A Másológép Átköltöztetéséhez

  BZCNHERWBB GJ NHFZCGJHNBHJDRT UTASÍTÁSOK A MÁSOLÓGÉP ÁTKÖLTÖZTETÉSÉHEZ Ghb gthtvtotzbb lfzzjuj rjgbhjdfkmzjuj fggfhfnf A másológép átköltöztetésekor az alábbiak szerint járjon el. ztj,üjlbvj gjcnegbnm cktle.obv j,hfpjv7 Ghb gthtvtotzbb lfzzjuj A másológép átköltöztetésekor rjgbhjdfkmzjuj fggfhfnf bizonyosodjon meg arról, hogy a ztj,üjlbvj ghtldfhbntkmzj festék + előhívó kazettát már dszenm njzth2rfhnhblö7 előzőleg eltávolította.
 • Page 55: Úvod

  ÚVOD WSTĘP Tento kopírovací stroj byl navržen tak, aby umožňoval Prezentowana kopiarka została skonstruowana z myślą o jednoduchou obsluhu a zabíral minimální prostor. Abyste mohli zapewnieniu łatwości obsługi przy minimalnym zapotrzebowaniu využít všechny výhody, které kopírovací stroj poskytuje, przestrzeni. Obsługa kopiarki przez użytkownika przebiega seznamte se podrobně...
 • Page 56: Instalace Kopírovacího Stroje

  INSTALACE KOPÍROVACÍHO STROJE WKAZÓWKI INSTALOWANIA KOPIARKI Nesprávná instalace stroje může způsobit jeho Nieprawidłowe zainstalowanie może doprowadzić poškození. Při uvedení do provozu, každém do uszkodzenia kopiarki. Należy przestrzegać poniższych wskazówek w czasie instalowania přemístění a při všech dalších instalacích kopiarki po raz pierwszy i każdorazowo przy kopírovacího stroje dodržujte důsledně...
 • Page 57 6. Ověřte, že je hlavní vypínač na kopírovacím 6. Upewnij się, że wyłącznik sieciowy kopiarki stroji v poloze "OFF" (Vypnuto). Zástrčku znajduje się w położeniu wyłączenia (OFF). síŅové šňůry, která je součástí dodávky, Wetknij dołączony przewód sieciowy do zasuňte do síŅové zásuvky na zadní straně gniazda sieciowego usytuowanego z tyłu kopírky.
 • Page 58: Upozornění

  UPOZORNĚNÍ OSTRZEŻENIA Při použití kopírky dodržujte důsledně následující zásady: czasie użytkowania kopiarki należy przestrzegać następujących ostrzeżeń. • Kopírku umístěte na pevnou, rovnou plochu. • Kopiarkę należy ustawić na twardej, równej powierzchni. • Kopírku neinstalujte na místech vlhkých, prašných nebo se •...
 • Page 59 • Czas uzyskania pierwszej kopii wynosi tylko 9,6 sekundy režim). • Výkon kopírování 10 kopií za min. (u AL-1000) resp. 12 (tryb kopiowania normalnego). • Szybkość kopiowania wynosi 10 kopii/min (AL-1000) lub kopií za min. (u AL-1200, AL-1220) je přizpůsoben obvyklému kancelářskému provozu a umožňuje zvýšenou...
 • Page 60: Uvedení Do Chodu

  UVEDENÍ DO CHODU NASTAWIANIE 1. Vybalte kopírku z kartonu a uchopením za 1. Uchwyć kopiarkę za boczne uchwyty w držadla na obou stranách ji přeneste na celu wyjęcia kopiarki z opakowania i místo, kde bude instalována. przenieś ją w miejsce, w którym zostanie zainstalowana.
 • Page 61: Instalace Kazety Toneru

  INSTALACE KAZETY TONERU INSTALOWANIE KASETY TD 1. Otevřete boční vstup (AL-1200, AL-1220) a 1. Otwórz podstawkę obejściowego AL-1200, AL-1220 se stisknutým tlačítkem otvírání bočního podawania papieru (AL-1200, AL-1220), po krytu otevřete boční kryt. czym otwórz pokrywę boczną przez naciśnięcie przycisku otwarcia pokrywy bocznej.
 • Page 62: Založení Papíru

  ZALOŽENÍ PAPÍRU WKŁADANIE PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO 1. Vytáhněte zásobník papíru za držadlo až k 1. Unieś uchwyt szufladki na papier i wysuń zarážce. szufladkę do oporu. 2. Vyjměte zámek přítlačné desky. Zámek 2. Usuń rygielek płyty dociskowej. Obróć přítlačné desky otočte ve směru šipky a rygielek płyty dociskowej w kierunku strzałki vytáhněte jej po stisknutí...
 • Page 63 PAPÍR Způsob Typ média Velikost Váha podávání papíru Zásobník papíru Běžný papír 56 až 80 g/m Letter Legal Invoice Ruční podávání, Běžný papír a tlustý papír A4 52 až 128 g/m boční vstup Letter Legal Invoice Speciální Průsvitná média fólie Letter Obálka* International DL...
 • Page 64: Běžné Kopírování

  BĚŽNÉ KOPÍROVÁNÍ KOPIOWANIE NORMALNE Jen u AL-1220: Tato kopírka používá pro vstup originálů dvě Tylko AL-1220: Kopiarka jest wyposażona w dwa stanowiska místa - jednoprůchodový podavač pro automatické podávání wprowadzania dokumentów - jednościeżkowy podajnik SPF originálů a sklo originálu pro ruční zakládání originálů. Do do automatycznego podawania dokumentów i płytę...
 • Page 65 6. Pomocí dvou tlačítek počtu kopií ( < < 6. Nastaw liczbę kopii przez wykorzystanie < < nastavte požadovaný počet kopií. dwóch klawiszy ilości kopii ( • • Stisknutím tlačítka ( > ) se vynuluje Naciśnij klawisz kasowania ( > ZOOM číslo, které...
 • Page 66: Nastavení Expozice/Fotorežim

  NASTAVENÍ EXPOZICE/FOTOREŽIM REGULACJA NAŚWIETLANIA/KOPIOWANIE FOTOGRAFII Nastavení sytosti kopií (úrovně expozice) není nutné u převážné Regulacja gęstości optycznej nie jest wymagana dla większości většiny kopírovaných originálů v režimu automatické expozice. oryginałów kopiowanych w trybie automatycznego naświetlania. Při požadavku na nastavení vlastní sytosti kopií nebo při Na potrzeby ręcznej regulacji gęstości optycznej lub kopiowania kopírování...
 • Page 67: Nastavení Automatické Expozice

  NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ EXPOZICE REGULACJA NAŚWIETLANIA AUTOMATYCZNEGO Úroveň automatické expozice lze nastavit tak, aby vyhovovala Poziom naświetlania automatycznego można wyregulować dla vašim specifickým požadavkům na provedení kopií. dostosowania dla potrzeb użytkownika. 1. Stiskněte tlačítko výběru režimu expozice a 1. Naciśnij klawisz doboru trybu naświetlania vyberte fotorežim ( w celu wybrania trybu foto ( 2.
 • Page 68 ZMENŠENÍ/ZVĚTŠENÍ/ZOOM POMNIEJSZANIE/POWIĘKSZANIE/ZOOM Lze zvolit jeden ze tří různých poměrů zmenšení a jeden ze dvou Istnieje możliwość dobrania trzech wstępnie nastawionych poměrů zvětšení. Funkce ZOOM umožňuje nastavení poměru pomniejszeń oraz dwóch wstępnie nastawionych powiększeń. velikosti originálu a kopie v rozmezí od 50 % do 200 % s Funkcja zoom umożliwia dobór stosunku pomniejszenia/ odstupňováním po 1 %.
 • Page 69: Boční Vstup (Speciální Papír)

  BOČNÍ VSTUP (speciální papír) UKŁAD RĘCZNEGO PODAWANIA PAPIERU (papier specjalny) Automatický boční vstup umožňuje založení až 50 listů běžného Podstawka obejściowego podawania papieru zapewnia kopírovacího papíru (AL-1200, AL-1220). Boční vstup pro ruční automatyczne doprowadzenie do 50 arkuszy standardowego zakládání a automatický boční vstup (AL-1200, AL-1220) slouží papieru do kopiowania (AL-1200, AL-1220).
 • Page 70 AL-1200, AL-1220: AL-1200, AL-1220: 1. Otevřete boční vstup a vysuňte nástavec 1. Otwórz podstawkę obejściowego roštu. podawania papieru po czym rozsuń podstawkę. Chcete-li boční vstup zavřít, zamknąć podstawkę proveïte krok 1 a krok 2 podle obejściowego podawania papieru obrázku a kruhové výstupky na wykonaj czynność...
 • Page 71: Oboustranné Kopírování

  OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ KOPIOWANIE DWUSTRONNE K oboustrannému kopírování na této kopírce slouží boční Na tej kopiarce możliwej jest uzyskanie kopii dwustronnych vstup. przez wykorzystanie układu ręcznego podawania papieru. Příklad: Následující dva originály je třeba Przykład: Przedstawione poniżej dwa oryginały zkopírovat na dvě strany jednoho papíru. zostaną...
 • Page 72: Popis Speciálních Funkcí

  POPIS SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ OPIS FUNKCJI SPECJALNYCH Režim úspory toneru (str. 2-19) Tryb oszczędzania tonera (str. 2-19) Snižuje spotřebu toneru přibližně o 10 %. Powoduje zmniejszenie zużycia tonera o ok. 10%. Režimy úspory energie (str. 2-20) Tryby oszczędzania energii (str. 2-20) Kopírovací...
 • Page 73: Režim Úspory Toneru

  REŽIM ÚSPORY TONERU TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA 1 Stiskněte tlačítko výběru režimu expozice a 1 Naciśnij klawisz doboru trybu naświetlania zvolte režim ručního nastavení ( dla doboru trybu ręcznego ( 2 Stiskněte a držte tlačítko výběru režimu 2 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz doboru trybu expozice po dobu přibližně...
 • Page 74: Uživatelské Programy

  UŽIVATELSKÉ PROGRAMY PROGRAMY UŻYTKOWNIKA Uživatelské programy umožňují provádět nastavení, změnu Programy użytkownika umożliwiają nastawianie, modyfikowanie nebo zrušení parametrů určitých funkcí podle požadavků lub kasowanie parametrów pewnych funkcji kopiarki zgodnie z uživatele. wymaganiami użytkownika. Nastavení úsporných režimů, času Nastawienie trybów oszczędzania energii, automatického vrácení...
 • Page 75: Výměna Kazety Toneru

  VÝMĚNA KAZETY TONERU WYMIANA KASETY TD Používejte výhradně originální součásti a Stosuj wyłącznie oryginalne części i materiały materiály firmy SHARP. eksploatacyjne firmy SHARP. V případě nedostatku toneru se rozsvítí kontrolka výzvy Wskaźnik potrzeby wymiany kasety TD ( ) zapala się z chwilą...
 • Page 76 2. Se stisknutým uvolňovacím tlačítkem 2. Ostrożnie wyjmij kasetę TD naciskając opatrně vytáhněte kazetu toneru. Použitou przycisk ryglujący/zwalniający. Usuń zużytą kazetu toneru likvidujte v souladu s místními kasetę TD zgodnie z lokalnymi przepisami. předpisy. Uvolňovací tlačítko 3. Instalujte nový zásobník toneru. Pokyny 3.
 • Page 77: Výměna Kazety Válce

  VÝMĚNA KAZETY VÁLCE WYMIANA KASTETY Z BĘBNEM Životnost světlocitlivého válce je přibližně 18 000 kopií. Jakmile Trwałość użytkowa kasety z bębnem wynosi ok. 18.000 kopii. interní počítadlo dosáhne hodnoty 17 000 kopií a rozsvítí se Z chwilą gdy licznik wewnętrzny pokaże wartość ok. 17.000 indikátor výzvy k výměně...
 • Page 78 5 Opatrně instalujte kazetu toneru. Instalace 5. Ostrożnie osadź nową kasetę kazety toneru popsána části Instalowanie nowej kasety patrz strona 2-7 INSTALACE KAZETY TONERU na str. 2-7. INSTALOWANIE KASETY TD. 6 Zavřete přední kryt a potom boční kryt. 6. Zamknij pokrywę przednią a następnie Kontrolka výzvy k výměně...
 • Page 79: Běžná Údržba

  BĚŽNÁ ÚDRŽBA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Přiměřená péče o stroj je zárukou dosažení jasných, ostrých W celu uzyskania czystych, ostrych kopii konieczne jest kopií. Věnujte prosím několik minut pravidelnému čistění wykonywanie odpowiednich czynności pielęgnacyjnych. Należy kopírky. regularnie poświęcić kilka minut na czyszczenie kopiarki. •...
 • Page 80: Odstranění Zachyceného Papíru

  ODSTRANĚNÍ ZACHYCENÉHO PAPÍRU USUWANIE ZAKLESZCZONYCH ARKUSZY PAPIERU Když začne blikat indikátor ( ) nebo symbol na displeji, Gdy migocze wskaźnik zakleszczenia papieru ( ) lub na znamená to, že k zastavení chodu stroje došlo v důsledku wyświetlaczu migocze wskazanie kopiarka zatrzymuje nesprávného podání...
 • Page 81 • Při odstraňování zachyceného papíru se • Nie należy dotykać powierzchni bębna nedotýkejte se povrchu (zelené části) (zielonej części) w kasecie z bębnem przy světlocitlivého válce. Mohlo by dojít k usuwaniu zakleszczonego papieru. • Jeśli papier został wprowadzony poprzez poškození válce a k vytváření šmouh na kopiích.
 • Page 82 Páčka uvolnění jednotky fixace dźwignia zwalniająca modułu utrwalającego C Zachycení v oblasti transportu C Zakleszczenie papieru strefie transportu papieru 1. Páčku uvolnění jednotky fixace stlačte směrem dolů. 1. Opuść dźwignię zwalniającą modułu utrwalającego. Páčka uvolnění jednotky fixace dźwignia zwalniająca modułu utrwalającego AL-1200, AL-1220 2.
 • Page 83 ODSTRANĚNÍ ZACHYCENÍ V PODAVAČI ORIGINÁLŮ USUWANIE ZAKLESZCZENIA PAPIERU W PODAJNIKU SPF D Zachycení v podavači originálů D Zakleszczenie papieru w podajniku SPF K zachycení originálu může dojít na některém Zakleszczenie oryginału może wystąpić w ze tří míst: jestliže je zachycený originál vidět jednym z trzech miejsc: jeśli zakleszczony ze zásobníku podavače originálů, (A) v arkusz oryginału jest widoczny od strony...
 • Page 84 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Pokud se setkáte s problémy, v každém případě si předtím, než budete kontaktovat středisko služeb firmy Sharp, pročtěte následující seznam. V uvedených případech se nejedná o závadu kopírovacího stroje. Problém Možná příčina Řešení Kopírka nepracuje Je kopírka zapojená? Zapojte kopírku do sítě...
 • Page 85 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY KOPIARKI W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie użytkowania kopiarki należy poddać kopiarkę kontroli na podstawie poniższego zestawienia przed porozumieniem się z ośrodkiem serwisowym firmy Sharp. W przypadkach opisanych poniżej kopiarka pozostaje sprawna. Problem Możliwa przyczyna Środek zaradczy Kopiarka nie pracuje Kopiarka nie jest podłączona do sieci.
 • Page 86: Odstraňování Poruch/Indikátory Stavu

  Střídavě se zobrazuje Kopírka nepracuje. Vypněte hlavní vypínač, vytáhněte síŅovou šňůru ze písmeno a číslice zásuvky a požádejte o pomoc technika z autorizovaného střediska služeb Sharp. Viz str. 2-4. ZOBRAZENÍ CELKOVÉHO POČTU KOPIÍ Ke zjištění celkového počtu zhotovených kopií použijte následující postup.
 • Page 87 WSKAŹNIKI STANU Stosuj wyłącznie oryginalne części i materiały eksploatacyjne firmy SHARP. Jeśli niżej podane wskaźniki palą się światłem ciągłym lub migoczą w polu obsługi kopiarki, lub na wyświetlaczu pojawiają się poniżej podane wskazania, możliwe jest natychmiastowe rozpoznanie nieprawidłowości przez odwołanie się do poniższej tabeli oraz tekstu na odpowiedniej stronie.
 • Page 88 Čas první kopie se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách, což jsou síŅové napětí a teplota místnosti. Hodnoty rychlosti kopírování jsou zaokrouhleny na nejbližší vyšší celé číslo. Jako součást snahy o neustálé zlep ování si firma SHARP vyhrazuje právo na změny konstrukce a technických údajů vzniklé při zdokonalování výrobků bez předchozího upozornění. Uvedené hodnoty výkonu představují jmenovité...
 • Page 89: Specyfikacje

  Czas pierwszej kopii może zmieniać się w zależności od warunków pracy, takich jak napięcie zasilania i temperatura otoczenia. Szybkość kopiowania zaokrąglono do wartości najbliższej liczby całkowitej. W ramach naszej polityki stałego wprowadzania ulepszeń, firma SHARP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian specyfikacji na potrzeby ulepszania wyrobu bez uprzedniego powiadomienia. Dane zawarte w specyfikacji osiągów są...
 • Page 90 životnost kopírek SHARP. Používejte użytkowej i maksymalizacji osiągów kopiarek kazety toneru s označením Genuine Supplies na SHARP. Na opakowaniu tonera znajduje się etykieta obalu. wskazująca oryginalne materiały eksploatacyjne dla kopiarki. Seznam dílů...
 • Page 91: Instrukcje Dotyczące Przenoszenia Kopiarki

  POKYNY PRO MANIPULACI INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA KOPIARKI Jestliže kopírku přemisŅujete na jiné místo, postupujte podle Przy przenoszeniu kopiarki należy postępować zgodnie z následujících pokynů. poniższą procedurą. Před manipulací s kopírkou z ní Przed przeniesieniam kopiarki należy nejdříve vyjměte kazetu toneru. wyjąć...
 • Page 92: Introduction

  INTRODUCTION EINLEITUNG This copier has been designed to provide intuitive Dieser Kopierer wurde so konstruiert, daß er bei einem operating ease while requiring a minimum amount of Minimum an Platzbedarf die intuitive, einfache Bedie- space. To get full use of all copier features, be sure to nung ermöglicht.
 • Page 93: A Word On Copier Installation

  A WORD ON COPIER INSTALLATION RICHTIGE INSTALLATION DES KOPIERERS Improper installation may damage the Eine falsche Installation kann dem Ko- copier. Please note the following during pierer schaden. Beachten Sie bitte die initial installation and whenever the cop- folgenden Punkte, wenn Sie den Kopie- ier is moved.
 • Page 94 6. Ensure that the power switch of the 6. Darauf achten, daß der Netzschalter des copier is in the OFF position. Insert the Kopierers ausgeschaltet ist (AUS/OFF). attached power cord into the power Das beiliegende Netzkabel in die Netzka- cord socket at the rear of the copier. belbuchse an der Rückseite des Kopie- rers einstecken.
 • Page 95: Cautions

  CAUTIONS WARNHINWEISE Follow the cautions below when using this copier. Bei der Bedienung des Kopieres sind folgende Warn- • Place the copier on a firm, level surface. hinweise zu befolgen: • Den Kopierer auf einer festen, ebenen Unterlage • Do not install the copier in a humid or dusty location. aufstellen.
 • Page 96 • First-copy time is only 9.6 seconds (normal mode). ters begonnen werden. • Die Zeit bis zur ersten Kopie beträgt nur 9,6 • Copying speed is 10 copies/min. (AL-1000) or 12 copies/min. (AL-1200, AL-1220), which adapts to Sekunden (Normalbetrieb). • Die Kopiergeschwindigkeit beträgt 10 Kopien/min business use, allowing improvement of working efficiency.
 • Page 97: Setup

  SET UP AUFSTELLEN 1. Be sure to hold the handles on both 1. Den Kopierer beim Auspacken an den sides of the copier to unpack the cop- Griffen an beiden Seiten fassen und ier and carry it to the installation loca- zum Aufstellungsort tragen.
 • Page 98: Installing The Td Cartridge

  INSTALLING THE TD CARTRIDGE INSTALLIEREN DER ENTWICKLEREINHEIT AL-1200, 1. Open the bypass tray (AL-1200, AL- 1. Die Kassette für Mehrfacheinzug öff- AL-1220 1220) and then open the side cover nen (AL-1200, AL-1220), dann die whilst pressing the side cover open Verriegelungstaste der Seitenabdek- button.
 • Page 99: Loading Copy Paper

  LOADING COPY PAPER KOPIERPAPIER EINLEGEN 1. Raise the handle of the paper tray and 1. Den Griff des Papierfachs anheben pull the paper tray out until it stops. und das Papierfach bis zum Anschlag herausziehen. 2. Remove the pressure plate lock. 2.
 • Page 100 PAPER Type of paper Type of media Size Weight feeding Paper tray Standard paper 56 to 80 g/m² Letter Legal Invoice Manual bypass Standard paper and 52 to 128 g/m²** thick paper Letter Legal Invoice Special Transparency A4 media film Letter Envelope* International DL...
 • Page 101: Normal Copying

  NORMAL COPYING NORMALKOPIEN For AL-1220 only: This copier has two document input Nur für AL-1220: Dieser Kopierer verfügt über zwei stations – a single pass feeder (SPF) for automatic Originaleinzugstationen - einen Einzeleinzug (SPF) für document feeding and an original table for manual automatischen Vorlageneinzug und die Originalaufla- handling of documents.
 • Page 102 6. Set the number of copies using the 6. Die Anzahl der Kopien über die bei- < < < < two copy quantity ( ) keys. den Kopienanzahl-Tasten ( ) ein- ZOOM stellen. • Press the clear ( > ) key to •...
 • Page 103: Exposure Adjustment/Photo Copying

  EXPOSURE ADJUSTMENT/PHOTO COPYING BELICHTUNGSEINSTELLUNG/PHOTO-MODUS Copy density adjustment is not required for most orig- Im automatischen Belichtungsmodus ist bei den mei- inals in the automatic exposure mode. sten Originalen eine Einstellung der Kopienqualität To adjust the copy density manually or to copy photo- nicht erforderlich.
 • Page 104: Automatic Exposure Adjustment

  AUTOMATIC EXPOSURE ADJUSTMENT AUTOMATISCHE BELICHTUNGSKORREKTUR The automatic exposure level can be adjusted to suit Die automatische Belichtungskorrektur kann Ihren your copying needs. Kopieranforderungen gemäß eingestellt werden. 1. Press the exposure mode selector 1. Die Wahltaste für den Belichtungs- key to select the photo ( ) mode.
 • Page 105: Reduction/Enlargement/Zoom

  REDUCTION/ENLARGEMENT/ZOOM VERKLEINERUNG/VERGRÖSSERUNG/ZOOM Three preset reduction ratios and two enlargement Es stehen drei voreingestellte Verkleinerungs- und ratios can be selected. The zoom function enables zwei Vergrößerungsmaßstäbe zur Auswahl. Die Zoom- copy ratio selection from 50% to 200% in 1% incre- Funktion ermöglicht die Einstellung des Kopiermaß- ments.
 • Page 106: Bypass Feed (Special Paper)

  BYPASS FEED (special paper) MANUELLER EINZUG (Spezialpapier) The bypass tray automatically feeds up to 50 sheets of Über das Fach für Mehrfacheinzug können bis zu 50 standard copy paper (AL-1200, AL-1220). The single- Blatt Standard-Kopierpapier automatisch eingezogen sheet manual bypass and the bypass tray (AL-1200, werden (AL-1200, AL-1220).
 • Page 107 AL-1200, AL-1220 : AL-1200, AL-1220: 1. Open the bypass tray and extend the 1. Die Kassette für Mehrfacheinzug öff- tray. nen und ausziehen. To close the bypass tray, per- Zum Schließen der Kassette für form step1 and then step 2 in Mehrfacheinzug die in der Ab- the illustration and push the bildung gezeigten Schritte 1 und...
 • Page 108: Two Sided Copying

  TWO-SIDED COPYING ZWEISEITIGES KOPIEREN Two-sided copying can be made on this copier using Bei diesem Kopierer kann zweiseitiges Kopieren mit Hilfe des manuellen Einzugs durchgeführt werden. the manual bypass. Example: The following two originals will Beispiel: Die folgenden beiden Originale werden auf die beiden Seiten eines Kopier- be copied onto two sides of copy paper.
 • Page 109: Descriptions Of Special Functions

  DESCRIPTION OF SPECIAL FUNCTIONS BESCHREIBUNG SPEZIELLER FUNKTIONEN Toner save mode (page 3-19) Tonersparmodus (Seite 3-19) Reduces toner consumption by approximately 10%. Verringert den Tonerverbrauch um ca. 10%. Energiesparbetrieb (Seite 3-20) Power save modes (page 3-20) Der Kopierer verfügt über zwei verschiedene Strom- The copier has two power save modes of operation: sparfunktionen: die Vorwärmphase und den automati- preheat mode and auto power shut-off mode.
 • Page 110: Toner Save Mode

  TONER SAVE MODE TONERSPARMODUS 1. Press the exposure mode selector 1. Die Wahltaste für den Belichtungs- key to select the manual ( modus drücken und den manuellen mode. Modus ( ) wählen. 2. Press and hold down the exposure 2. Die Wahltaste für den Belichtungs- mode selector key for approximately modus etwa fünf Sekunden lang ge- 5 seconds.
 • Page 111: User Programs

  USER PROGRAMS BEDIENERPROGRAMME The user programs allow the parameters of certain Mit Hilfe der Bedienerprogramme können bestimmte functions to be set, changed, or cancelled as desired. Funktionen nach Bedarf eingestellt, verändert oder gelöscht werden. Setting the power save modes and Einstellung des Energiesparbetriebs, auto clear time, and stream feeding der automatischen Rückstellzeit und...
 • Page 112: Td Cartridge Replacement

  TD CARTRIDGE REPLACEMENT AUSWECHSELN DER ENTWICKLEREINHEIT Be sure to use only genuine SHARP Ausschließlich Originalteile und Original- parts and supplies. zubehör von SHARP verwenden. Die Anzeige für den erforderlichen Austausch der The TD cartridge replacement required ( ) indicator Entwicklereinheit ( ) leuchtet auf, wenn Toner benö-...
 • Page 113 2. Den Entriegelungsknopf der Entwickler- 2. Gently pull the TD cartridge out whilst einheit drücken und gleichzeitig die Ent- pressing the lock release button. Dis- wicklereinheit vorsichtig herausziehen. pose of the old TD cartridge in accord- Die alte Entwicklereinheit gemäß den ört- ance with local regulations.
 • Page 114: Drum Cartridge Replacement

  DRUM CARTRIDGE REPLACEMENT AUSWECHSELN DER TROMMELEINHEIT The useful life of the drum cartridge is approximately Die Lebensdauer der Trommeleinheit beläuft sich auf ca. 18,000 copies. When the internal counter reaches 18000 Kopien. Wenn der interne Zähler etwa 17000 Kopien approximately 17,000 copies, the drum replacement erreicht, leuchtet die Anzeige für den erforderlichen Aus- required ( w ) indicator will light up indicating that tausch der Trommeleinheit ( w ) auf.
 • Page 115 5. Gently install the TD cartridge. To 5. Die Entwicklereinheit vorsichtig installie- ren. Dazu den Abschnitt INSTALLIEREN install the TD cartridge, see page 3-7, DER ENTWICKLEREINHEIT auf Seite 3- INSTALLING THE TD CARTRIDGE. 7 beachten. 6. Close the front cover and then the 6.
 • Page 116: Wartung

  USER MAINTENANCE WARTUNG Richtige Pflege ist unerläßlich, um stets saubere und Proper care is essential in order to get clean, sharp scharfe Kopien zu erhalten. Nehmen Sie sich auf jeden copies. Be sure to take a few minutes to regularly clean Fall ein paar Minuten Zeit für die regelmäßige Reini-...
 • Page 117: Papierstaubeseitigung

  MISFEED REMOVAL PAPIERSTAUBESEITIGUNG Wenn die Papierstauanzeige (t) oder Q auf der When the misfeed ( ) indicator blinks or blinks Anzeige blinkt, unterbricht der Kopierer wegen eines in the display, the copier will stop because of a misfeed. Papierstaus den Betrieb. For AL-1220 only: If a misfeed occurs when using the Nur für AL-1220: Tritt bei Verwendung des Einzelein- SPF, a number may appear in the display after a minus...
 • Page 118 • Do not touch the surface of the • Die Trommeloberfläche (grüner drum (green portion) of the drum Teil) der Trommeleinheit darf bei der cartridge when removing the mis- Beseitigung des Papierstaus nicht fed paper. berührt werden. • If the paper has been fed through •...
 • Page 119 Fusing unit release lever Verriegelungshebel der Fixiereinheit C Misfeed in the transport area C Papierstau im Transportbereich 1. Lower the fusing unit release lever. 1. Den Verriegelungshebel der Fixier- einheit senken. Fusing unit release lever Verriegelungshebel der Fixiereinheit AL-1200, AL-1220 2.
 • Page 120 MISFEED REMOVAL FROM SPF BESEITIGUNG EINES PAPIERSTAUS IM EINZELEINZUG D Misfeed in the SPF D Papierstau im Einzeleinzug An original misfeed may occur at one of Ein Stau der Originale kann an drei Stel- three locations: if the misfed original is len auftreten: Wenn das gestaute Origi- seen from the document feeder tray, (A) nal vom Originaleinzugsfach aus gese-...
 • Page 121 COPIER TROUBLE If any problem occurs, check the list below before contacting the Sharp Service Center. In the cases described below, the copier does not malfunction. Problem Possible cause Solution Copier does not operate. Copier plugged in? Plug the copier into a grounded out- let.
 • Page 122 FEHLERSUCHE Sollte ein Problem auftreten, überprüfen Sie zunächst die nachfolgende Liste, bevor Sie sich an den Sharp- Kundendienst wenden. In den unten beschriebenen Fällen liegt keine Fehlfunktion des Kopierers vor. Problem Mögliche Ursache Lösung Der Kopierer kopiert nicht. Kopierer am Netz angeschlossen? Den Kopierer an eine geerdete Steckdose anschließen.
 • Page 123 STATUS INDICATORS Be sure to use only genuine SHARP parts and supplies. When the following indicators light up or blink on the operation panel or the following symbols appear in the display, solve the problem immediately referring to both the table below and the relevant page.
 • Page 124 STATUSANZEIGEN Ausschließlich Originalteile und Original- zubehör von SHARP verwenden. Wenn auf dem Bedienfeld die folgenden Anzeigelämpchen blinken oder aufleuchten oder folgende Anzeigen erscheinen, das Problem sofort anhand der nachfolgenden Tabelle und der entsprechenden Beschreibung lösen. Anzeige Ursache und Abhilfemaßnahme Anzeige für den Ständiges...
 • Page 125 The values for copy speed are rounded to the nearest whole number. As a part of our policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units.
 • Page 126: Technische Daten

  Raumtemperatur, ändern. Die Werte für die Kopiergeschwindigkeit wurden auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. SHARP behält sich im Rahmen der ständigen Produktverbesserung das Recht auf Änderung der Konstruktion und der technischen Daten ohne Vorankündigung vor. Die Leistungsangaben sind nominelle Werte von Produktionseinheiten.
 • Page 127 Bei der Bestellung von Zubehör und Verbrauchsmate- correct part numbers as listed below. rialien bitte die richtigen Artikelnummern verwenden, die nachfolgend aufgelistet sind. Be sure to use only genuine SHARP parts and Nur Originalteile und Originalzubehör von supplies. SHARP verwenden.
 • Page 128: Transportanweisungen

  MOVING INSTRUCTIONS TRANSPORTANWEISUNGEN When moving this copier, follow the procedure below. Beim Transport des Kopierers die nachfolgenden An- weisungen befolgen. Vor dem Transport des Kopierers When moving this copier, be muß die Entwicklereinheit ent- sure to remove the TD cartridge nommen werden.
 • Page 129: Introduction

  INTRODUCTION INDLEDNING Ce copieur a été conçu de manière à offrir une utilisa- Denne kopimaskine er designet til en intuitiv let betje- tion facile et intuitive en occupant un espace minimal. ning og kræver et minimum af plads. For at opnå fuld Pour pouvoir tirer le meilleur parti de toutes les carac- udnyttelse af alle kopimaskinens features, skal De téristiques du copieur, il est important de bien vous...
 • Page 130: Installation Du Copieur

  INSTALLATION DU COPIEUR KORREKT INSTALLERING Forkert installlering kan ødelægge kopi- Une installation incorrecte peut causer maskinen. Vær opmærksom på følgen- des dommages au copieur. Observez de under den første opstilling og hvis les indications suivantes lors de la pre- kopimaskinen eventuelt flyttes. mière installation et à...
 • Page 131 6. Veillez à ce que l’interrupteur d’alimen- 6. Kontroller om netkontakten på kopi- tation du copieur se trouve en position maskinen er i OFF stilling. Stik netled- d’arrêt. Introduisez le cordon d’alimen- ningen i netbøsningen på bagsiden af tation fourni dans la fiche du cordon kopimaskinen.
 • Page 132: Précautions

  PRÉCAUTIONS ADVARSLER Veuillez respecter les précautions ci-après lors de Følg henvisningerne nedenfor, når kopimaskinen be- l’utilisation du copieur. nyttes. • Installez le copieur sur un socle stable et horizontal. • Anbring kopimaskinen på en fast, plan flade. • N’installez pas le copieur dans un endroit humide ou •...
 • Page 133 (normal modus). • La vitesse de reproduction s’élève à 10 copies/ • Kopieringshastigheden er 10 kopier/min. (AL- min. (AL-1000) ou à 12 copies/min. (AL-1200, AL- 1000) eller 12 kopier/min. (AL- 1200, AL-1220), 1200), ce qui convient à un usage professionnel hvilket svarer til normal kontorbrug, der tillader en permettant une amélioration de l’efficacité...
 • Page 134: Mise En Service

  MISE EN SERVICE OPSTILLING 1. Déballez le copieur et amenez-le à 1. Hold i håndtagene på begge sider af l’endroit de son installation unique- kopimaskinen ved udpakning af kopi- ment en le tenant par les poignées maskinen og bær den til det sted, hvor prévues des deux côtés de l’appareil.
 • Page 135: Installation De La Cartouche Toner/Développeur

  INSTALLATION DE LA CARTOUCHE TONER/DEVELOPPEUR ISÆTNING AF TD PATRON AL-1200, 1. Déployez le plateau d'alimentation 1. Åben for indføringsbakken (AL-1200, AL-1220 spécial (AL-1200, AL-1220), puis AL-1220) og åben derpå sideafdæk- ouvrez le couvercle latéral en ap- ningen trykke på puyant sur le bouton d'ouverture du udløserknappen for den.
 • Page 136: Chargement Du Papier Copie

  CHARGEMENT DU PAPIER COPIE ILÆGNING AF KOPIERINGSPAPIR 1. Soulevez la poignée du magasin pa- pier et tirez ce magasin à l’extérieur 1. Løft håndtaget på papirbakken og de sa fente. træk papirbakken ud indtil den stop- per. 2. Débloquez et enlevez le verrou de la 2.
 • Page 137 PAPIER Type d’alimen- Type de support Format Grammage tation du papier Magasin Papier standard 56 à 80 g/m² Lettre Légal Facture Alimentation Papier standard et 52 à 128 g/m²** manuelle papier épais Lettre Légal Facture Support Film pour ré- Lettre spécial troprojecteur Enveloppe*...
 • Page 138: Reproduction Normale

  REPRODUCTION NORMALE NORMAL KOPIERING Pour le AL-1220 uniquement: Ce copieur dispose de Kun for AL-1220: Denne kopimaskine har to doku- deux stations de chargement du document: un chargeur mentindføringssystemer – en enkelt originalindføring de documents permettant le chargement automatique (SPF) for automatisk dokumentindføring og en doku- du document, et une table d'exposition de l'original pour mentglasplade til manuel ilægning af dokumenter.
 • Page 139 6. Indiquez le nombre de copies à l’aide 6. Indstil det ønskede antal kopier med des deux touches d’indication du nom- < < de to taster ( ) for antal af kopier. < < bre de copies ( ZOOM • Tryk på klar ( >...
 • Page 140: Réglage De L'exposition/Reproduction De Photographies

  RÉGLAGE DE L’EXPOSITION/REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES EKSPONERINGSINDSTILLING/FOTOKOPIERING Il n’est pas indispensable d’ajuster le contraste de Indstilling af sværtningsgraden for kopierne er ikke reproduction pour la plupart des originaux en mode de nødvendig for de fleste originaler i den automatiske réglage automatique de l’exposition. Pour ajuster ma- eksponeringsmodus.
 • Page 141: Réglage De L'exposition Automatique

  RÉGLAGE DE L’EXPOSITION AUTOMATIQUE AUTOMATISK EKSPONERINGSINDSTILLING Le niveau d’exposition automatique peut être adapté Det automatiske eksponeringsniveau kan indstilles en fonction de vos besoins de reproduction. efter ønske ved kopiering. 1. Appuyez sur la touche de sélection du 1. Tryk på tasten for valg af automatisk mode d’exposition pour choisir le eksponeringsniveau for at vælge foto mode photo (...
 • Page 142: Réduction/Agrandissement/Zoom

  RÉDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM FORMINDSKELSE/FORSTØRRELSE/ZOOM Trois taux de réduction préréglés et deux taux d’agran- Der kan vælges mellem tre forudindstillede for- dissement préréglés peuvent être sélectionnés. La mindskelsesformater og to forstørrelsesformater. fonction de zoom permet d’effectuer précisément la Zoomfunktionen muliggør valg af kopiformater fra sélection du taux de reproduction entre 50% et 200% 50% til 200% i skridt på...
 • Page 143 ALIMENTATION SPÉCIALE (papier spécial) MANUEL PAPIRINDFØRING (specialpapir) Le plateau d'alimentation spécial permet de charger Den manuelle papirindføring indfører automatisk indtil jusqu'à 50 feuilles de papier de reproduction standard 50 ark kopipapir (AL-1200, AL-1220). Den manuelle (AL-1200, AL-1220). Le dispositif d'alimentation ma- enkeltarkindføring og indføringsbakken (AL-1200, AL- nuelle feuille à...
 • Page 144 • Lors de la copie sur un film transparentfilm anbefalet af pour rétroprojecteur, enlevez Sharp. rapidement chaque copie. Evi- • Hvis der kopieres på transpa- tez qu’elles ne s’empilent. rentfolie, skal hver kopi fjernes omgående.
 • Page 145: Plateau D'alimentation Auxiliaire (Papiers Spéciaux)

  COPIE RECTO VERSO TOSIDET KOPIERING Vous pouvez effectuer des copies recto verso avec ce Tosidet kopiering kan gennemføres på denne kopima- copieur en utilisant le plateau d’alimentation auxiliaire. skine ved anvendelse af den manuelle indføring. Exemple: Les deux originaux suivants seront repro- duits sur les deux faces du papier copie.
 • Page 146: Description Des Fonctions Particulières

  DESCRIPTION DES FONCTIONS PARTICULIÈRES BESKRIVELSE AF SPECIALFUNKTIONER Tonersparemodus (side 4-19) Mode d’économie de toner (page 4-19) Réduit d’environ 10% la consommation de toner. Reducerer tonerforbruget med ca. 10%. Modes d’économie d’énergie (page 4-20) Energisparemodier (side 4-20) Le copieur possède deux modes d’économie d’éner- Kopimaskinen har to energisparemodier: Foropvarm- gie: le mode d’économie d’énergie et le mode de ning og automatisk slukning af energitilførsel.
 • Page 147: Mode D'économie De Toner

  MODE D’ÉCONOMIE DE TONER TONERSPAREMODUS 1. Appuyez sur la touche de sélection du 1. Tryk tasten til valg af eksponerings- mode d’exposition pour choisir le modien for at vælge den manuelle mode manuel ( ) modus. 2. Appuyez et maintenez enfoncée la 2.
 • Page 148: Programmes Utilisateur

  PROGRAMMES UTILISATEUR ANVENDERPROGRAMMER Les programmes utilisateur permettent de régler, de Användarprogrammen tillåter om man så vill att vissa changer ou d’annuler à volonté les paramètres de parametrar kan ställs in, ändras eller upphävas. certaines fonctions. Indstilling af energisparemodierne, Paramétrage du mode d'économie d'énergie, auto klartid og den fortløbende indfø- de la minuterie d'extinction automatique, et ringsmodus...
 • Page 149: Remplacement De La Cartouche Toner/Développeur

  REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE TONER/DÉVELOPPEUR UDSKIFTNING AF TD PATRON Anvend kun originale SHARP dele og Veillez à n'utiliser que des pièces et four- tilbehør. nitures SHARP d'origine. Le témoin de toner ( ) s’allume lorsqu’il devient néces- Indikatoren ( ) for udskiftning af TD patronen lyser, saire de renouveler le toner.
 • Page 150 2. Retirez délicatement la cartouche to- 2. Tryck ner lås-/öppningsknappen på ner/développeur en enfonçant le bou- den gamla toner/framkallarpatronen ton de déverrouillage. Eliminez la car- och drag ut patronen. Den gamla pa- touche toner/développeur usagée con- tronen skall omhändertagas formément à la réglementation locale. föreskriftsmässigt.
 • Page 151: Remplacement De La Cartouche De Tambour

  REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TAMBOUR UDSKIFTNING AF KOPITROMLE La durée de service de la cartouche de tambour est Levetiden for en tromle er ca. 18000 kopier. Hvis den d’environ 18 000 copies. Lorsque le compteur interne interne tæller når ca. 17000 kopier, lyser indikatoren atteint environ 17 000 copies, le témoin de remplace- ( w ) for udskiftning af kopitromlen for at advisere om, ment de tambour ( w ) s’allume pour indiquer qu’il sera...
 • Page 152 5. Isæt forsigtigt TD-patronen. For at 5. Remettez délicatement en place la isætte TD patronen, se side 4-7 ISÆT- cartouche toner/développeur. Pour NING AF TD PATRON. installer la cartouche toner/déve- loppeur, reportez-vous à la page 4-7, 6. Luk frontafdækningen og derpå side- INSTALLATION DE LA CARTOU- afdækningen ved at trykke på...
 • Page 153: Entretien Par L'utilisateur

  ENTRETIEN PAR L’UTILISATEUR VEDLIGEHOLDELSE Un entretien adéquat est essentiel pour obtenir des Rigtig vedligeholdelse er vigtig for at opnå rene, skarpe copies claires et nettes. Consacrez régulièrement quel- kopier. Giv Dem tid til at rense kopimaskinen regel- ques minutes au nettoyage du copieur. mæssigt.
 • Page 154: Blocage De Papier - Extraction

  BLOCAGE DE PAPIER – EXTRACTION UDTAGNING AF FORKERT INDFØRT PAPIR Lorsque le témoin de blocage du papier ( ) clignote ou que l’indication clignote sur l’affichage, le copieur s’arrête Hvis indikatoren ( ) for forkert indført papir blinker en raison d’un blocage du papier. eller blinker i displayet, stopper kopimaskinen på...
 • Page 155 • Ne touchez pas la surface du tam- • Berør ikke overfladen på tromlen bour (partie verte) de la cartouche (grøn position) ved udtagning af de tambour en dégageant le papier forkert indført papir. bloqué. • Hvis papiret er indført gennem •...
 • Page 156 Levier de libération de l’unité de fixation Udløserarm for opvarmningsenhed C Blocage de papier dans la zone de C Forkert føring i transportområdet transport 1. Tryk udløserarmen på opvarmning- 1. Abaissez le levier de libération de senheden ned. l’unité de fixation jusqu’à le bloquer. Levier de libération de l’unité...
 • Page 157 ELIMINATION D'UN BOURRAGE A L'INTERIEUR DU CHARGEUR DE DOCUMENTS UDTAGNING AF FORKERT INDFØRING I SPF D Bourrage à l'intérieur du chargeur D Forkert indføring i SPF de documents En forkert indføring af en original kan Un bourrage de l'original peut survenir à forekomme på...
 • Page 158 GUIDE DE DÉPANNAGE Si un quelconque problème apparaît, passez en revue la liste ci-dessous avant de vous adresser au service d’entretien Sharp. Dans les situations décrites dans ce tableau, le copieur n’est pas en panne. Problème Cause possible Solution Le copieur ne fonctionne Le copieur est-il raccordé...
 • Page 159 PROBLEMER MED KOPIMASKINEN? Hvis der opstår problemer, skal nedenstående liste gennemgås, før der rettes henvendelse til Sharp Service Center. I de nedenstående beskrevne problemer, er der ingen fejl i selve kopimaskinen. Problem Mulig årsag Løsning Kopimaskinen virker ikke Er netkablet sat i? Forbind kopimaskinen til en jordet stikdåse.
 • Page 160 FONCTION D’AUTODIAGNOSTIC Veillez à n'utiliser que des pièces et four- nitures SHARP d'origine. Lorsque les témoins suivants s’allument ou clignotent sur le tableau de commande ou que les indications suivantes apparaissent sur l’affichage, résolvez immédiatement le problème en vous aidant du tableau ci- dessous et des instructions données à...
 • Page 161 STATUS INDIKATORER Anvend kun original SHARP dele og til- behør. Hvis de følgende indikatorer lyser eller blinker på betjeningspanelet, skal problemet løses omgående ved hjælp af nedenstående tabel og den tilhørende side. Indikering Årsag og løsning Lyser Indikator for Udskiftning af kopitromlen er nært af kopitromlen forestående.
 • Page 162 Les valeurs de la vitesse de copie sont arrondies au nombre entier le plus proche. Dans le droit fil de notre philosophie d’amélioration permanente, Sharp se réserve le droit de modifier sans préavis la conception et les caractéristiques pour amélioration. Les chiffres de performances indiqués sont des valeurs nominales d’unités de production.
 • Page 163: Specifikationer

  Tiden for den første kopi kan variere afhængig af anvendelsesbetingelserne, såsom netspænding og rumtem- peratur. Værdierne for kopieringshastigheden er afrundet til nærmeste hele tal. Som en del af vor politik med kontinuerlig forbedring, forbeholder SHARP sig ret til at foretage ændringer i design og specifikationer uden forudgående meddelelse. De viste specifikationer er gennemsnitlige produktionsværdier.
 • Page 164: Ekstraudstyrs

  Veillez à toujours utiliser des fournitures et Anvend kun originale SHARP dele og tilbe- des éléments de marque Sharp. hør. Pour obtenir les meilleurs résultats de co- For at opnå det bedste kopieringsresultat pie, veillez à...
 • Page 165: Transport

  TRANSPORT DU COPIEUR TRANSPORT Pour transporter le copieur, suivez la procédure ci- Hvis kopimaskinen skal transporteres, skal nedenstå- dessous. ende procedure følges. Hvis kopimaskinen skal trans- Lors du transport de ce copieur, porteres, skal TD patronen først veillez à retirer la cartouche tages ud.
 • Page 166 Puma_SPF_Front_NON_EU.p65 08/11/98, 17:52 Downloaded from: http://www.usersmanualguide.com/...
 • Page 167 Puma_SPF_Front_NON_EU.p65 08/11/98, 17:52 Downloaded from: http://www.usersmanualguide.com/...
 • Page 168 T H E I D E A S C O M P A N Y Printed in France TINSZ0099TSZZ Puma_SPF_Front_NON_EU.p65 08/11/98, 17:52 Downloaded from: http://www.usersmanualguide.com/...
 • Page 169 This file has been downloaded from: www.UsersManualGuide.com User Manual and User Guide for many equipments like mobile phones, photo cameras, monther board, monitors, software, tv, dvd, and othes.. Manual users, user manuals, user guide manual, owners manual, instruction manual, manual owner, manual owner's, manual guide, manual operation, operating manual, user's manual, operating instructions, manual operators, manual operator, manual product, documentation manual, user maintenance, brochure, user reference, pdf manual Downloaded from:...

This manual is also suitable for:

Al-1200Al-1220