Makita 9031 Instruction Manual

Makita 9031 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9031:
Table of Contents
 • Tehnični Podatki
 • Dodatni Pribor
 • Технички Податоци
 • Технички Подаци
 • Технические Характеристики
 • Описание Функционирования
 • Дополнительные Аксессуары
 • Технічні Характеристики
 • Інструкція З Використання
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Belt Sander
GB
Tračni brusilnik
SI
Smerilues me rrip
AL
Лентова шлифовъчна машина
BG
Tračna brusilica
HR
Шмиргла-каиш
MK
Şlefuitor cu bandă
RO
Тракаста брусилица
RS
Ленточная Шлифовальная Машина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
Стрічкова шліфувальна машинка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
9031
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 9031

 • Page 1 MANUALI I PËRDORIMIT Лентова шлифовъчна машина РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Tračna brusilica PRIRUČNIK S UPUTAMA Шмиргла-каиш УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Şlefuitor cu bandă MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Тракаста брусилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Ленточная Шлифовальная Машина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Стрічкова шліфувальна машинка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 9031...
 • Page 2 001282 001284 001285 001286 001287 001288 001289 001145 001290...
 • Page 3: Specifications

  For European countries only EC Declaration of Conformity Sound pressure level (L ) : 83 dB (A) Makita declares that the following Machine(s): Sound power level (L ) : 94 dB (A) Designation of Machine: Uncertainty (K) : 3 dB (A)
 • Page 4: Belt Sander Safety Warnings

  • unplugged before adjusting or checking function 000331 Yasushi Fukaya on the tool. Director Switch action Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Fig.1 GEA010-1 CAUTION: General Power Tool Safety Before plugging in the tool, always check to see • that the switch trigger actuates properly and Warnings returns to the "OFF"...
 • Page 5: Operation

  Cleaner sanding operations can be performed by To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, connecting the belt sander to Makita vacuum cleaner. any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, Fig.5...
 • Page 6: Tehnični Podatki

  Raven zvočnega tlaka (L ): 83 dB (A) ES Izjava o skladnosti Raven zvočne moči (L ): 94 dB (A) Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: Odstopanje (K): 3 dB (A) Oznaka stroja: Uporabljajte zaščito za sluh Tračni brusilnik Model št./vrsta: 9031...
 • Page 7 000331 Yasushi Fukaya od električnega omrežja. Direktor Delovanje stikala Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija Sl.1 GEA010-1 POZOR: Splošna varnostna opozorila za Pred priključitvijo orodja na električno omrežje se •...
 • Page 8: Dodatni Pribor

  Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za izbirna gibka cev z notranjim premerom 28 mm. • uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh Sl.6 navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora Kadar priključujete na zbiralnik za prah Makita (model pripomočkov...
 • Page 9 Vetëm për shtetet evropiane Vlera totale e dridhjeve (shuma e vektorit me tre akse) Deklarata e konformitetit me KE-në përcaktohet sipas EN60745: Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: Regjimi i punës : pllaka smeriluese prej metali Emërtimi i makinerisë: Emetimi i dridhjeve (a ): 2,5 m/s ose më...
 • Page 10 EN60745 materialit të punës. Skedari teknik konform direktivës 2006/42/KE RUAJINI KËTO UDHËZIME. disponohet nga: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgjikë PARALAJMËRIM: 5.1.2015 MOS lejoni që njohja ose familjarizimi me produktin (të fituara përdorimi shpeshtë) të zëvendësojnë zbatimin me përpikëri të rregullave të...
 • Page 11 "FIKUR" kur lëshohet. Fig.5 Për ta ndezur veglën, thjesht tërhiqni këmbëzën e Kur e lidhni me fshesën me korrent Makita, nevojitet një çelësit. Lëshoni këmbëzën e çelësit për ta fikur. tub opsional me diametër të brendshëm 28 mm. Për punime të vazhdueshme tërhiqni këmbëzën e çelësit, Fig.6...
 • Page 12 Fig.9 Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë...
 • Page 13 Само за страните от ЕС Вибрации ЕО Декларация за съответствие Общата стойност на вибрациите (сума от три осови Makita декларира, че следната/ите машина/и: вектора), определена съгласно EN60745: Наименование на машината: Работен режим : шлайфане на метална плоча Лентова шлифовъчна машина...
 • Page 14 с техническа Дръжте ръцете си далеч от въртящите се информация е достъпен от: части. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия Не оставяйте инструмента да работи без надзор. Инструментът трябва да работи, 5.1.2015 само когато го държите в ръце. 10. Този инструмент не е водонепроницаем, поради...
 • Page 15 трябва да сочат в една и съща посока. пусковия прекъсвач. За да го спрете, отпуснете пусковия прекъсвач. Фиг.4 За непрекъсната работа натиснете пусковия Свързване с прахосмукачка Makita прекъсвач, задействайте бутона за блокировка, след което отпуснете пусковия прекъсвач. За да ВНИМАНИЕ: изключите...
 • Page 16 и НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, обслужването или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Makita, като се използват резервни части от Makita. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари • или накрайници с вашия инструмент Makita, описан...
 • Page 17 Razina zvučnog tlaka (L ): 83 dB (A) EZ Izjava o sukladnosti Razina jačine zvuka (L ): 94 dB (A) Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: Neodređenost (K): 3 dB (A) Naziv stroja: Tračna brusilica Nosite zaštitu za uši Broj modela/Vrsta: 9031 Usklađeni sa sljedećim europskim smjernicama:...
 • Page 18 • kabel izvađen prije podešavanja ili provjere 000331 Yasushi Fukaya funkcije na alatu. Direktor Uključivanje i isključivanje Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Sl.1 GEA010-1 OPREZ: Opća sigurnosna upozorenja za Prije uključivanja stroja na električnu mrežu provjerite • radi li uključno-isključna sklopka i da li se vraća u električne ručne alate...
 • Page 19 420S), crijevo za prikupljač prašine nije potrebno. Ovaj dodatni pribor ili priključci se preporučuju • Tračnu brusilicu možete izravno spojiti na dodatnu cijev samo za uporabu sa Vašim Makita strojem promjera 28. preciziranim u ovom priručniku. Uporaba bilo kojih Sl.7...
 • Page 20: Технички Податоци

  Отстапување (K): 1,5 м/с EN60745 ENG901-1 Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е Номиналната јачина на вибрациите е измерена • достапно преку: во согласност со стандардните методи за Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium испитување и може да се користи за...
 • Page 21 ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО. 000331 Yasushi Fukaya ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Директор НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ удобноста или Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium запознаеноста со производот (стекната со подолга употреба) да ве наведе да не се GEA010-1 придржувате строго до безбедносните правила Општи упатства за безбедност...
 • Page 22 прекинувачот, притиснете го копчето за заклучување Шмирглањето може да биде уште почисто ако ја и отпуштете го прекинувачот. За да го запрете алатот поврзете шмирглата-каиш со правосмукалка „Makita“. од заклучената положба, повлечете го прекинувачот целосно и потоа отпуштете го. Слика5 Кога...
 • Page 23 За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за •...
 • Page 24 Marjă de eroare (K): 3 dB (A) ENH101-18 Purtaţi mijloace de protecţie a auzului Numai pentru ţările europene Declaraţie de conformitate CE ENG900-1 Makita declară că următoarea(ele) maşină(i): Vibraţii Denumirea maşinii: Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) Şlefuitor cu bandă determinată conform EN60745: Model Nr./ Tip: 9031...
 • Page 25 Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este 10. Această maşină nu este etanşă la apă, prin disponibil de la: urmare nu folosiţi apă pe suprafaţa piesei de Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia prelucrat. PĂSTRAŢI ACESTE 5.1.2015 INSTRUCŢIUNI. AVERTISMENT: NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul...
 • Page 26 Fig.6 Pentru funcţionare continuă, trageţi trăgaciul întrerupătorului, apăsaţi butonul de blocare şi apoi eliberaţi trăgaciul Când conectaţi maşina la un colector de praf Makita întrerupătorului. Pentru a opri maşina din poziţia blocată, (model 420S), nu este necesar furtunul colectorului de trageţi complet trăgaciul întrerupătorului şi apoi eliberaţi-l.
 • Page 27 Scoateţi periile de carbon uzate şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Fig.9 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 28: Технички Подаци

  Само за европске земље Укупна вредност вибрација (векторска сума у три ЕЗ Декларација о усклађености правца) одређена је према EN60745: Makita изјављује за следећу(е) машину(е): Режим рада : метална плочица за брушење Ознака машине: Вредност емисије вибрација (a ): 2,5 м/с...
 • Page 29 EN60745 предмета обраде. Техничка датотека у складу са 2006/42/ЕЗ доступна САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО. је на: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија УПОЗОРЕЊЕ: 5.1.2015 НЕ дозволите да строга безбедносна правила која се односе на овај производ буду занемарена због чињенице да сте производ добро упознали...
 • Page 30 притисните дугме за закључавање, а затим За повезивање на Makita усисивач неопходно је отпустите окидни прекидач. Да бисте зауставили опционо црево са унутрашњим пречником од 28 мм. алат из закључаног положаја, у потпуности повуците слика6 окидни прекидач и отпустите га.
 • Page 31 ОПЦИОНИ ДОДАТНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор намењени су за употребу • са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Делове прибора или опрему користите само за предвиђену...
 • Page 32: Технические Характеристики

  Погрешность (K): 3 дБ (A) работа без нагрузки и включение). Используйте средства защиты слуха ENH101-18 Только для европейских стран ENG900-1 Декларация о соответствии ЕС Вибрация Makita заявляет, что следующее устройство Суммарное значение вибрации (сумма векторов по (устройства): трем осям) определяется по следующим...
 • Page 33 Технический файл в соответствии с документом разрезаемых материалов. 2006/42/EC доступен по адресу: Всегда надевайте защитные очки или Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium защитную маску для лица. Обычные или солнцезащитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 5.1.2015 защитными очками. Крепко держите инструмент обеими руками.
 • Page 34: Описание Функционирования

  вставляйте пальцы в сопло. триггерный переключатель, нажмите кнопку При подсоединении ленточно-шлифовальной блокировки и отпустите триггерный переключатель. машины к пылесосу Makita можно добиться более Для отключения фиксированного положения чистой работы. выключателя до конца нажмите на триггерный переключатель и затем отпустите его. Рис.5 Диск...
 • Page 35: Дополнительные Аксессуары

  БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном...
 • Page 36: Технічні Характеристики

  Makita наголошує на тому, що визначена згідно з EN60745: обладнання: Позначення обладнання: Режим роботи: шліфування сталевого листа Стрічкова шліфувальна машинка Вібрація (a ) : 2,5 м/с або менше № моделі/тип: 9031 Похибка (K): 1,5 м/с Відповідає таким Європейським Директивам: 2006/42/EC...
 • Page 37 Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC Не торкайтесь руками частин, що можна отримати: обертаються. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія Не залишайте інструмент працюючим. Працюйте з інструментом тільки тоді, коли 5.1.2015 тримаєте його в руках. 10. Цей інструмент не має гідроізоляції, тому...
 • Page 38: Інструкція З Використання

  додатковий шланг із внутрішнім діаметром 28 мм. Відрегулюйте необхідну швидкість, що відповідає мал.6 деталі, що оброблюється. У разі підключення до пристрою для збирання пилу Makita (модель 420S), шланг пристрою для збирання ОБЕРЕЖНО: пилу не потрібен. Ремінну шліфувальну машину Диск регулювання швидкості можна повертати •...
 • Page 39: Технічне Обслуговування

  швидкості. Обережно підведіть інструмент до робочої поверхні та пересувайте його вперед та назад уздовж робочої поверхні. Злегка притисніть ремінь до робочої поверхні. Надмірний тиск може призвести до пошкодження ременя та до скорочення терміну служби інструмента. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЕРЕЖНО: Перед тим, як...
 • Page 40 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 883891A963...

Table of Contents