Download Table of Contents Print this page

Hitachi RB24E Handling Instructions Manual

Advertisement

Blåsmaskin
Løvblæser
Løvblåser
Lehtipuhallin
Blower
RB24E
Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk.
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug.
Bruksanvisningen må leses nøye før bruk av maskinen.
Lue ohjekirja huolellisesti ennen koneen käyttämistä.
Read the manual carefully before operating this machine.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
RB24E
S
E
D
K
N
O
F
I
G
B

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi RB24E

 • Page 1 Blåsmaskin Løvblæser Løvblåser Lehtipuhallin Blower RB24E RB24E Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Bruksanvisningen må leses nøye før bruk av maskinen. Lue ohjekirja huolellisesti ennen koneen käyttämistä. Read the manual carefully before operating this machine.
 • Page 3: Table Of Contents

  (Översättning av ursprungliga instruktioner) Symbolernas betydelse OBSERVERA : En del redskap har inga symboler. Symboler VARNING Motoravgaser från denna produkt innehåller kemikalier som i staten Kalifornien klassificeras som orsakande cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador. Det är viktigt att du noggrant läser, förstår och följer följande säkerhetsföreskrifter och varningar.
 • Page 4: Vad Är Vad

  Vad är vad Denna bruksanvisning täcker flera modeller, därför kan det finnas en del skillnader mellan bilderna och ditt redskap. Använd anvisningarna som gäller för ditt redskap. 1. Bränslepåfyllning 2. Gasreglage 3. Starthandtag 4. Bränsletank 5. Förgasare 6. Luftfilter 7. Handtag 8.
 • Page 5: Varningar Och Säkerhetsinstruktioner

  • Låt inte någon stå i närheten vid justering av förgasaren. • Använd endast HITACHI:s original reservdelar av de typer som Redskapets säkerhet tillverkaren rekommenderar.. • Kontrollera hela redskapet före varje användning. Byt ut skadade delar.
 • Page 6: Tekniska Data

  Tekniska data MODELL RB24E 23.9 Motorstorlek (mℓ ) NGK BMR7A Tändstift Luftfilter Oljat skumfiltersystem Torrvikt (kg) Bränsletank (ℓ ) Ljudtrycksnivå LpA (dB (A)) 81.0 enligt ISO22868 Ljudtrycksnivå LpA (dB (A)) 68.0 enligt ANSI Osäkerhet ljudeffektnivå LwA (dB (A)) enligt ISO22868 ljudeffektnivå...
 • Page 7: Montering

  • Dra åt tanklocket ordentligt efter tankning. sätta chokespaken på STÄNGD. • Flytta alltid apparaten minst 3 m från tankningsplatsen före Låt en auktoriserad Hitachi-serviceverkstad reparera motorn, innan start av motorn. den startas igen. • Rökning och / eller öppen eld och gnistor i närheten av bränsle är förbjudna under påfyllning av bränsle.
 • Page 8: Underhåll

  UTFÖRS eller när motorn har SKADATS på grund av Underhållsschema felaktig justering. Nedan följer några allmänna underhållsinstruktioner. För ytterligare information var god kontakta en auktoriserad Hitachi serviceverkstad. OBSERVERA På en del modeller som säljs i områden med stränga regler Daglig tillsyn för avgasutsläpp kan högt eller lågt varvtal på...
 • Page 9 (Oversættelse af de originale instruktioner) Betydning af symboler BEMÆRK : Nogle enheder er ikke udstyret med disse. Symboler ADVARSEL Motorudstødningen fra dette produkt indeholder kemikalier, som i staten Californien anses for at fremkalde kræft, fødselsskader og andre reproduktive skader. Det er vigtigt, at du læser, fuldt ud forstår og overholder de følgende sikkerhedsforanstaltninger og advarsler.
 • Page 10: Hvad Er Hvad

  Hvad er hvad Eftersom denne brugsanvisning dækker flere modeller, kan der være nogle forskelle mellem billederne og din enhed. Brug de instruktioner, der gælder for din enhed. 1. Brændstofdæksel 2. Gashåndtag 3. Starthåndtag 4. Brændstoftank 5. Karburator 6. Luftfilter 7. Håndtag 8.
 • Page 11: Advarsler Og Sikkerhedsinstruktioner

  • Hold andre væk, når du indstiller karburatoren. motorudstyr. • Brug kun originale HITACHI-reservedele som anbefalet af producenten. Enhed/maskinsikkerhed • Undersøg hele enheden/maskinen før hver brug. Udskift FORSIGTIG beskadigede dele.
 • Page 12: Specifikationer

  Specifikationer MODEL RB24E Motorstørrelse (mℓ ) 23.9 Tændrør NGK BMR7A Luftfilter Olieret skumfiltersystem Vægt tø (kg) Brændstoftank kapacitet (ℓ ) Lydtryksniveau LpA (dB (A)) 81.0 by ISO22868 Lydtryksniveau LpA (dB (A)) 68.0 by ANSI Usikkerhed lydeffektniveau LwA (dB (A)) by ISO22868...
 • Page 13: Betjening

  • Flyt altid enheden mindst 3 m væk fra påfyldningsområdet, sætte chokerhåndtaget i LUKKET position. før du starter enheden. Før motoren genstartes, spørg da Hitachi Authorized Service • Lad være med at ryge og/eller tillade flammer eller gnister tæt Centers vedrørende reparationer.
 • Page 14: Vedligeholdelse

  KARBURATORJUSTERING KRÆVER ERFARNE ELLER • Kontroller starteren, især remmen. GODT UDDANNEDE PERSONERS FÆRDIGHED, ELLER DET • Rens tændrøret udvendigt. ANBEFALES AT GÅ TIL Hitachi-godkendt servicecente MED • Fjern tændrøret og kontroller elektrodeafstanden. Juster den ENHEDEN. til 0.6 mm eller udskift tændrøret.
 • Page 15 (Oversettelse av de originale instruksjonene) Forklaring av symboler MERK : Enkelte modeller er ikke utstyrt med disse symbolene. Symboler ADVARSEL Avgassene fra dette produktet inneholder kjemikalier som staten California har klassifisert som kreftfremkallende, arvestoff skadelige og reproduksjonsskadelige. Det er viktig at du leser igjennom, forstår og overholder alle sikkerhetstiltak og advarsler.
 • Page 16: Hva Er Hva

  Hva er hva Fordi denne bruksanvisningen gjelder for flere modeller, kan det være at produktet som er avbildet varierer noe fra din egen modell. Følg instruksjonene som gjelder for din modell. 1. Brennstoffdeksel 2. Gasshåndtak 3. Starthåndtak 4. Brennstofftank 5. Forgasser 6.
 • Page 17: Advarsler Og Sikkerhetsinstruksjoner

  • Ikke la andre personer stå i nærheten når du justerer forgasseren. form for motordrevet utstyr. • Bruk kun originale HITACHI-reservedeler som er anbefalt av produsenten. Maskinsikkerhet • Kontroller alle delene på gresstrimmeren før hver bruk. Bytt ut FORSIKTIG deler som eventuelt er skadet.
 • Page 18: Spesifikasjoner

  Spesifikasjoner MODELL RB24E 23.9 Motorstørrelse (mℓ ) NGK BMR7A Tennplugg Luftfilter Skumgummi oljefiltersystem Vekt uten brennstoff og olje (kg) Kapasitet for drivstoff tank (ℓ ) Lydtrykknivå LpA (dB (A)) 81.0 iflg ISO22868 Lydtrykknivå LpA (dB (A)) 68.0 iflg ANSI Usikkerhet lydeffektnivå...
 • Page 19: Montering

  • Skru tanklokket godt til etter påfylling av drivstoff . choken i stilling CLOSED (lukket). • Flytt motorsagen minst 3 meter fra stedet hvor du fylte Før du prøver å starte motoren på nytt, spør autoriserte Hitachi drivstoff før du starter motoren. servicesentre etter reparasjoner.
 • Page 20: Vedlikehold

  SKADE på maskinen på grunn av feil Vedlikeholdsplan behandling. Nedenfor vil du finne noen generelle vedlikeholdsinstruksjoner. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med din Hitachi-godkjent MERK servicesenter. Enkelte modeller som selges på steder med strenge utslippsreguleringer vil ikke være utstyrt med høy og lav...
 • Page 21 (Alkuperäisten ohjeiden käännös) Symbolien merkitys HUOMAA : Niitä ei ole kaikissa laitteissa. Symbolit VAROITUS Tämän tuotteen pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia ja muita lisääntymishaittoja. Lue turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti, ja ymmärrä ne ja noudata niitä. Laitteen varomaton tai virheellinen käyttö...
 • Page 22 Osien selitykset Koska tämä opas kattaa useita malleja, kuvat eivät välttämättä vastaa omaa laitettasi. Noudata ohjeita, joka koskevat omaa laitettasi. 1. Pa-tulppa 2. Kaasuliipaisin 3. Käynnistyskahva 4. Polttoainesäiliö 5. Kaasutin 6. Ilmanpuhdistin 7. Kahva 8. Ripustuskorvake 9. Virtakytkin 10. Suora putki 11.
 • Page 23 VAROITUS säädettäessä kaasutinta. Jos sinulla on lääketieteellisiä elektronisia laitteita, esimerkiksi • Pidä muut etäällä, kun säädät kaasutinta. sydämentahdistin, neuvottele sekä lääkärin että laitteen • Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia aitoja HITACHI-vaihto- valmistajan kanssa ennen moottorikäyttöisten koneiden osia. käyttämistä. HUOMIO Laitteen/koneen turvallisuus Älä...
 • Page 24 Tekniset tiedot RB24E MALLI Moottorin iskutilavuus (mℓ ) 23.9 Sytytystulppa NGK BMR7A Ilmanpuhdistin Öljytty vaahtosuodatin Kuivapaino (kg) Polttoainesäiliön tilavuus (ℓ ) Äänenpainetaso LpA (dB (A)) 81.0 mukaisesti ISO22868 Äänenpainetaso LpA (dB (A)) 68.0 mukaisesti ANSI Epätarkkuus Äänenpaineen tehollisarvo LwA (dB (A)) mukaisesti ISO22868 Äänenpaineen tehollisarvo LwA (dB (A))
 • Page 25 • Tupakointi, avotuli ja kipinöinti kielletty käsiteltäessä Kokoaminen polttoainetta. • Pese polttoaineroiskeet vaatteista välittömästi saippualla. • Tarkasta mahdolliset vuodot tankkaamisen jälkeen. VAROITUS Tarkasta ennen kokoamista, että moottori on pysäytetty ja Puhdista polttoainesäiliön kannen ympärillä oleva alue huolellisesti jäähtynyt. ennen tankkaamista, jotta säiliöön ei pääse likaa. Sekoita polttoaine ravistelemalla astiaa ennen tankkaamista.
 • Page 26 Sytytystulppa (kuva 15) Huolto Sytytystulpan kuntoon vaikuttavat: • Väärin säädetty kaasutin PAKOJÄRJESTELMÄÄ JA SEN OSIA SAA HUOLTAA, VAIHTAA • Väärä polttoaineseos (liikaa öljyä) TAI KORJATA MISSÄ TAHANSA PIENKONEKORJAAMOSSA, • Likainen ilmansuodatin TAI OMISTAJA VOI TEHDÄ NÄMÄ TYÖT ITSE. • Raskaat käyttöolot (esimerkiksi kylmä sää) Sytytystulppa saattaa tällöin karstoittua, jolloin kone käy tai Kaasuttimen säätäminen (kuva 11) käynnistyy huonosti.
 • Page 27 (Original instructions) Meanings of symbols NOTE : Some units do not carry them. symbols WARNING The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. It is important that you read, fully understand and observe the following safety precautions and warnings.
 • Page 28: What Is What

  What is what? Since this manual covers several models, there may be some difference between pictures and your unit. Use the instructions that apply to your unit. 1. Fuel cap 2. Throttle trigger 3. Starter handle 4. Fuel tank 5. Carburetor 6.
 • Page 29 • Keep others away when making carburetor adjustments. manufacturer prior to operating any power equipment. • Use only genuine HITACHI replacement parts as recommended by the manufacturer. Unit / machine safety •...
 • Page 30: Specifications

  Specifications MODEL RB24E Engine Size (mℓ ) 23.9 Spark Plug NGK BMR7A Oiled foam filter system Air Cleaner Dry Weight (kg) Fuel Tank Capacity (ℓ ) Sound pressure level LpA (dB (A)) 81.0 by ISO22868 Sound pressure level LpA (dB (A)) 68.0...
 • Page 31: Operating Procedures

  • Use genuine two-cycle oil or use a mix between 25:1 to 50:1, WARNING • Do not direct discharge of air toward people or pet. please consult the oil bottle for the ratio or Hitachi Authorized • The unit should be operated in a well ventilated area. Service Centers.
 • Page 32 Some models sold areas with strict exhaust emission regulation Below you will find some general maintenance instructions. For do not have high and low speed carburetor adjustments. Such further information please contact Hitachi Authorized Service adjustments may allow the engine to be operated outside of their Centers.
 • Page 34 MEMO...
 • Page 35 MEMO...
 • Page 36 Appendiks V (2000/14/EF): For information vedrørende støjafgivelse henvises chapter specifications. til afsnittet Specifi kationer. The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is authorized to Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret compile the technical file.

Table of Contents