Download Table of Contents Print this page
Philips SCF282/22 Manual

Philips SCF282/22 Manual

Hide thumbs Also See for SCF282/22:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5

Quick Links

SCF283, SCF282,
SCF281

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips SCF282/22

 • Page 1 SCF283, SCF282, SCF281...
 • Page 4: Table Of Contents

  ENGLISH 5 БЪЛГАРСКИ 10 ČEŠTINA 15 EESTI 20 HRVATSKI 25 MAGYAR 30 ҚАЗАҚША 35 LIETUVIŠKAI 40 LATVIEŠU 45 POLSKI 50 ROMÂNĂ 55 РУССКИЙ 60 SLOVENSKY 65 SLOVENŠČINA 70 SRPSKI 75 УКРАЇНСЬКА 80...
 • Page 5: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. General description (Fig. 1) 1 Lid 2 Clips 3 Basket 4 Base 5 Bottle cavities 6 Teat cavities...
 • Page 6 ENGLISH Caution Children should be supervised to ensure that they do not play with the steriliser. Always make sure the base is filled with 200ml water before you start sterilising. After each use, pour any remaining water out of the steriliser after the water has cooled down.
 • Page 7 Place the storage cups upside down in the basket (Fig. 15). Place the lids vertically around the bottles. (Fig. 16) Two Philips Avent breast pumps and two Philips Avent feeding bottles Do not place the electrical parts in the steriliser.
 • Page 8 ENGLISH Using the microwave steriliser Only place items in the steriliser that are suitable for sterilising. Do not sterilise your bottle brush or items that are filled with liquid, e.g. teethers filled with cooling fluid. Note: Before you sterilise bottles and other items, clean them first. Remove the basket from the base.
 • Page 9 Note: After cleaning, store the steriliser in a clean, dry place. Guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 10: Български

  БЪЛГАРСКИ Въведение Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) 1 Капак 2 Щипки 3 Кошница 4 Основа 5 Кухини за бутилки...
 • Page 11 БЪЛГАРСКИ Внимание Наглеждайте децата, за да не си играят със стерилизатора. Преди да започнете да стерилизирате, се уверете, че основата е пълна с 200 мл вода. След всяка употреба изливайте останалата вода от стерилизатора, след като тя изстине. Винаги оставяйте стерилизатора да изстине, преди да го приберете. Винаги...
 • Page 12 Сложете чашките за съхранение с отвора надолу в кошницата (фиг. 15). Поставете капаците вертикално около бутилките. (фиг. 16) Две гръдни помпи Philips Avent и две бутилки за хранене Philips Avent Не поставяйте електрическите части в стерилизатора. Разглобете напълно гръдната помпа.
 • Page 13 БЪЛГАРСКИ Използване на микровълновия стерилизатор Поставяйте в стерилизатора само предмети, които са подходящи за стерилизиране. Не стерилизирайте вашата четка за бутилки или предмети, които са пълни с течност, като дъвкалки с охлаждаща течност. Забележка: Преди да стерилизирате бутилки и други предмети, първо ги почистете.
 • Page 14 Гаранция и сервиз Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата държава (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако...
 • Page 15: Čeština

  ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Všeobecný popis (Obr. 1) 1 Víko 2 Spony 3 Koš 4 Základna 5 Otvory na lahvičky 6 Otvory na dudlíky 7 Držáky na víčka lahví...
 • Page 16 ČEŠTINA Upozornění Dohlédněte na to, aby si se sterilizátorem nehrály děti. Před každou sterilizací zkontrolujte, zda je v základně 200 ml vody. Po každém použití vyčkejte, až sterilizátor vychladne, a poté zbývající vodu vylijte. Před uložením vždy nechte sterilizátor vychladnout. Před manipulací se sterilními předměty si vždy umyjte ruce. Nevystavujte sterilizátor extrémnímu horku nebo přímému slunečnímu světlu.
 • Page 17 Čtyři úložné pohárky Philips Avent s víčky Úložné pohárky vložte dnem vzhůru do košíku (Obr. 15). Víčka vložte svisle mezi pohárky.  (Obr. 16) Dvě odsávačky Philips Avent a dvě kojenecké lahve Philips Avent Elektrické části odsávaček nevkládejte do sterilizátoru. Odsávačku kompletně rozeberte. Hlavní část odsávačky vložte okrajem do otvoru na odsávačku v dolní části košíku (Obr. 17).
 • Page 18 ČEŠTINA Používání sterilizátoru do mikrovlnné trouby Do sterilizátoru vkládejte pouze takové předměty, které jsou pro sterilizaci vhodné. Nesterilizujte kartáček na lahve nebo předměty naplněné vodou, například kousátka s chladivou tekutinou. Poznámka: Lahve a ostatní předměty před sterilizací vyčistěte. Vyjměte košík ze základny. Odměřte například pomocí...
 • Page 19 Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webové stránky společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky...
 • Page 20: Eesti

  EESTI Sissejuhatus Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldine kirjeldus (Jn 1) 1 Kaas 2 Klambrid 3 Korv 4 Alus 5 Pudeli õõnsused 6 Luti õõnsused 7 Lutipudeli korgi hoidikud...
 • Page 21 EESTI Ettevaatust Lapsi tuleb valvata, et nad sterilisaatoriga ei mängiks. Veenduge alati enne steriliseerimist, et alus on täidetud 200 ml veega. Pärast iga kasutamist valage allesjäänud vesi pärast selle jahtumist sterilisaatorist välja. Enne sterilisaatori hoiustamist laske sel alati jahtuda. Enne steriliseeritud esemete puudutamist peske käed alati puhtaks. Ärge jätke sterilisaatorit väga kuuma kohta või otsese päikesepaiste kätte.
 • Page 22 Märkus. Suuremad keermega rõngad mahuvad sterilisaatorisse ainult juhul, kui need luttide peale viltu asetada. Asetage lutipudeli korgid lutipudeli korgi hoidikutesse (Jn 10). Kaks suurt Philips Aventi toitmispudelit (330 ml / 11 untsi) Sisestage pudelite servad suurte pudelite jaoks mõeldud avadesse (Jn 11). Asetage lutid luti õõnsustesse (Jn 12).
 • Page 23 EESTI Mikrolaineahju sterilisaatori kasutamine Asetage sterilisaatorisse ainult esemeid, mida võib steriliseerida. Ärge steriliseerige pudeliharja ega vedelikuga täidetud esemeid, nt jahutava vedelikuga täidetud närimisrõngad. Märkus. Enne steriliseerimist puhastage pudelid ja muud esemed. Võtke korv alusest välja. Täitke beebipudel või mõõtenõu täpselt 200 ml kraaniveega ja valage see alusesse (Jn 2).
 • Page 24 Märkus. Pärast puhastamist hoidke steriliseerijat puhtas ja kuivas kohas. Garantii ja hooldus Probleemide korral ning kui vajate hooldust või teavet, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusse (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.
 • Page 25: Hrvatski

  HRVATSKI Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Opći opis (Sl. 1) 1 Poklopac 2 Kopče 3 Košara 4 Podnožje 5 Udubljenja za bočice 6 Udubljenja za dude 7 Držači kapica za dude...
 • Page 26 HRVATSKI Oprez Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala sa sterilizatorom. Uvijek pazite da podnožje bude napunjeno s 200 ml vode prije početka sterilizacije. Nakon svake uporabe iz sterilizatora izlijte svu preostalu vodu nakon što se ohladi. Prije spremanja sterilizator obavezno ostavite da se ohladi. Obavezno operite ruke prije dodirivanja steriliziranih predmeta.
 • Page 27 Četiri čašice za spremanje s poklopcima tvrtke Philips Avent Čašice za spremanje stavite naopako u košaru (Sl. 15). Poklopce stavite okomito oko bočica. (Sl. 16) Dvije pumpe za izdajanje tvrtke Philips Avent i dvije bočice tvrtke Philips Avent Električne dijelove nemojte stavljati u sterilizator.
 • Page 28 HRVATSKI Uporaba sterilizatora za korištenje u mikrovalnoj pećnici U sterilizator stavljajte samo predmete koji su pogodni za sterilizaciju. Nemojte sterilizirati četku za bočice ili predmete napunjene tekućinom, npr. grickalice s tekućinom za hlađenje. Napomena: Bočice i ostale predmete očistite prije sterilizacije. Izvadite košaru iz podnožja.
 • Page 29 U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom međunarodnom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom...
 • Page 30: Magyar

  MAGYAR Bevezetés Gratulálunk a termék megvásárlásához és üdvözöljük a Philips világában! Annak érdekében, hogy a Philips által kínált lehetőségeket a lehető legteljesebb mértékben igénybe vehesse, regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) 1 Fedél 2 Rögzítők 3 Kosár 4 Talpazat 5 Cumisüveg tárolására szolgáló...
 • Page 31 MAGYAR Figyelmeztetés! Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a sterilizálóval. A sterilizálás előtt győződjön meg arról, hogy a tartályban 200 ml folyadék van. Minden használat után öntse ki a sterilizálóban maradt, már kihűlt vizet. A tárolás előtt mindig hagyja teljesen kihűlni a sterilizálót. A sterilizált tárgyak megérintése előtt mindig mosson kezet.
 • Page 32 A tárolópoharakat fejjel lefelé helyezze a kosárba (ábra 15). A fedőket helyezze el függőlegesen az üvegek között. (ábra 16) Két Philips Avent mellszívó és két Philips Avent cumisüveg esetén Az elektromos részeket ne tegye a sterilizálóba. Teljesen szerelje szét a mellszívót.
 • Page 33 MAGYAR A mikrohullámú sterilizáló használata Csak olyan tárgyakat helyezzen a készülékbe, melyek sterilizálhatóak. Ne tegye bele a cumisüvegmosó-kefét vagy folyadékkal teli tárgyakat, például a hűsítőfolyadékot tartalmazó rágókákat. Megjegyzés: Sterilizálás előtt tisztítsa meg az üvegeket és egyéb tárgyakat. Emelje ki a kosarat a tartályból. Öntsön egy cumisüvegbe vagy mérőpohárba pontosan 200 ml csapvizet, majd öntse a tartályba (ábra 2).
 • Page 34 Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips...
 • Page 35: Қазақша

  ҚАЗАҚША Кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) 1 Қақпақ 2 Қыстырғыштар 3 Себет 4 Тұғыр 5 Бөтелке қуыстары 6 Емізік қуыстары...
 • Page 36 ҚАЗАҚША Ескерту Балалардың зарарсыздандырғышпен ойнамауын қадағалаған жөн. Зарарсыздандыруды бастамас бұрын, тұғырдың 200 мл сумен толтырылғанын міндетті түрде тексеріңіз. Қолданған сайын, су суығаннан кейін зарарсыздандырғыштағы барлық қалдық суды төгіңіз. Зарарсыздандырғышты тазалар немесе сақтап қояр алдында суытып алыңыз. Зарарсызданған заттарды ұстамас бұрын, қолыңызды міндетті түрде жуыңыз. Зарарсыздандырғышты...
 • Page 37 Төрт Philips Avent сақтау аяғы мен қақпағы Сақтау аяғын себетке төңкеріп салыңыз (Cурет 15). Қақпақтарды шөлмектердің айналасына тігінен қойыңыз. (Cурет 16) Екі Philips Avent сүт сауғышы және екі Philips Avent емізу шөлмегі Зарарсыздандырғышқа электр бөліктерді салмаңыз. Сүт сауғыштарды толығымен бөлшектеңіз.
 • Page 38 ҚАЗАҚША Микротолқынды зарарсыздандырғышты пайдалану Зарарсыздандырғышқа зарарсыздандыруға жарамды заттарды ғана салыңыз. Шөлмек щеткасын немесе салқындататын сұйықтық құйылған тіс үйкегіштер сияқты сұйықтықпен толтырылған заттарды зарарсыздандырмаңыз. Ескертпе. Зарарсыздандырмас бұрын, шөлмектер мен басқа заттарды тазалап алыңыз. Себетті тұғырдан шығарыңыз. Нәресте шөлмегіне немесе өлшеу аяғына тура 200 мл ағынды су құйып, мұны...
 • Page 39 Кепілдік және қызмет көрсету Қызмет көрсету жұмыстары, ақпарат қажет болса немесе шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабын қараңыз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады). Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.
 • Page 40: Lietuviškai

  LIETUVIŠKAI Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome. Bendrasis aprašymas (Pav. 1) 1 Dangtis 2 Spaustukai 3 Krepšys 4 Pagrindas 5 Ertmės buteliukams 6 Ertmės čiulptukams 7 Dangtelių laikikliai...
 • Page 41 LIETUVIŠKAI Dėmesio Prižiūrėkite, kad su sterilizatoriumi nežaistų vaikai. Prieš pradėdami sterilizuoti, įsitikinkite, kad pagrinde pripilta 200 ml vandens. Kiekvieną kartą po naudojimo išpilkite iš sterilizatoriaus likusį vandenį, kai jis atauš. Prieš padėdami į saugojimo vietą, palaukite, kol sterilizatorius atvės. Prieš liesdami sterilizuotus daiktus visada nusiplaukite rankas. Saugokite šį...
 • Page 42 Pastaba: Didesni užsukami žiedai tilps tik pakreipus juos virš čiulptukų. Sudėkite dangtelius į dangtelių laikiklius (Pav. 10). Du dideli „Philips Avent“ maitinimo buteliukai (330 ml / 11 oz) Įkiškite buteliukų apvadus į angas dideliems buteliams (Pav. 11). Sudėkite čiulptukus į ertmes čiulptukams (Pav. 12).
 • Page 43 LIETUVIŠKAI Mikrobanginio sterilizatoriaus naudojimas Į sterilizatorių dėkite tik tokius daiktus, kuriuos galima sterilizuoti. Nesterilizuokite buteliukų šepetėlio ar skysčiu užpildytų daiktų, pvz., šaldomuoju skysčiu užpildytų kramtukų. Pastaba: Prieš sterilizuodami buteliukus ir kitus daiktus, išplaukite juos. Nuimkite krepšelį nuo pagrindo. Pripilkite į kūdikio buteliuką ar matavimo puodelį lygiai 200 ml vandens iš čiaupo ir supilkite į...
 • Page 44 Prireikus techninio aptarnavimo paslaugų, informacijos arba jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ pagalbos vartotojams centru (jo telefono numerį rasite pasauliniame garantiniame lapelyje). Jei jūsų šalyje nėra pagalbos vartotojams centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.
 • Page 45: Latviešu

  LATVIEŠU Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. Vispārīgs apraksts (Zīm. 1) 1 Vāks 2 Skavas 3 Grozs 4 Pamatne 5 Pudelīšu atveres 6 Knupju atveres 7 Vāciņu turētāji 8 Atveres lielām pudelītēm...
 • Page 46 LATVIEŠU Ievērībai Jānodrošina, lai ar sterilizatoru nevarētu rotaļāties mazi bērni. Pirms sterilizācijas sākšanas vienmēr pārliecinieties, ka pamatnē ir iepildīti 200 ml ūdens. Pēc katras lietošanas izlejiet no sterilizatora atlikušo ūdeni, kad tas ir atdzisis. Pirms sterilizatora novietošanas glabāšanā vienmēr ļaujiet tam atdzist. Pirms pieskaraties sterilizētiem priekšmetiem, vienmēr nomazgājiet rokas.
 • Page 47 Četras Philips Avent uzglabāšanas krūzītes un vāki Ielieciet uzglabāšanas krūzītes grozā otrādi (Zīm. 15). Ielieciet vākus vertikāli ap pudelēm. (Zīm. 16) Divi Philips Avent krūts piena sūkņi un divas Philips Avent barošanas pudelītes Nelieciet sterilizatorā elektriskas detaļas. Pilnībā izjauciet krūts piena sūkni.
 • Page 48 LATVIEŠU Mikroviļņu sterilizatora lietošana Lieciet sterilizatorā tikai tādus priekšmetus, kurus drīkst sterilizēt. Nesterilizējiet pudelīšu suku vai ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, ar dzesējošu šķidrumu pildītus zobu riņķus. Piezīme. Pirms pudelīšu un citu priekšmetu sterilizēšanas notīriet tos. Izņemiet grozu no pamatnes. Ielejiet barošanas pudelītē...
 • Page 49 Piezīme. Pēc tīrīšanas novietojiet sterilizatoru tīrā, sausā vietā. Garantija un apkope Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu...
 • Page 50: Polski

  POLSKI Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Opis ogólny (rys. 1) 1 Pokrywka 2 Zaciski 3 Kosz 4 Podstawa 5 Otwory na butelki 6 Otwory na smoczki 7 Uchwyty nasadek kopułkowych...
 • Page 51 POLSKI Uwaga Nie pozwalaj dzieciom bawić się sterylizatorem. Przed przystąpieniem do sterylizacji zawsze upewnij się, że w podstawie znajduje się 200 ml wody. Po każdym użyciu zaczekaj, aż reszta wody ostygnie, i wylej ją ze sterylizatora. Przed odstawieniem sterylizatora zaczekaj, aż ostygnie. Umyj ręce, zanim dotkniesz wysterylizowanych akcesoriów.
 • Page 52 Cztery pojemniki i pokrywki Philips Avent Umieść pojemniki w koszu do góry dnem (rys. 15). Ustaw pokrywki w pozycji pionowej dookoła butelek.  (rys. 16) Dwa laktatory i dwie butelki do karmienia Philips Avent W sterylizatorze nie wolno umieszczać części elektrycznych. Całkowicie rozłóż laktator.
 • Page 53 POLSKI Korzystanie ze sterylizatora mikrofalowego W sterylizatorze należy umieszczać tylko akcesoria do tego przeznaczone. Nie sterylizuj szczotki do butelek ani akcesoriów zawierających płyny, takich jak gryzaki wypełnione substancją chłodzącą. Uwaga: Przed sterylizacją butelek i innych przedmiotów najpierw je umyj. Wyjmij kosz z podstawy. Użyj butelki dla dziecka lub miarki i odmierz dokładnie 200 ml wody z kranu i wlej do podstawy (rys. 2).
 • Page 54 W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w danym kraju (numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc...
 • Page 55: Română

  ROMÂNĂ Introducere Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) 1 Capacul 2 Cleme 3 Coş 4 Bază 5 Cavităţi pentru biberon 6 Cavităţi pentru tetine...
 • Page 56 ROMÂNĂ Precauţie Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu sterilizatorul. Asiguraţi-vă întotdeauna că baza este umplută cu 200 ml de apă înainte de a începe sterilizarea. După fiecare utilizare, goliţi apa rămasă din sterilizator după răcirea acesteia. Lăsaţi sterilizatorul să se răcească înainte de a-l depozita. Spălaţi-vă...
 • Page 57 Puneţi ceştile pentru păstrare cu capul în jos în coş (fig. 15). Puneţi capacele vertical în jurul biberoanelor. (fig. 16) Două pompe pentru sân Philips Avent şi două biberoane Philips Avent Nu aşezaţi piesele electrice în sterilizator. Dezasamblaţi complet pompa pentru sân.
 • Page 58 ROMÂNĂ Utilizarea sterilizatorului la microunde Aşezaţi în sterilizator numai articole care sunt adecvate pentru sterilizare. Nu sterilizaţi periuţa pentru biberon sau articolele care sunt umplute cu lichid, de ex. suzete umplute cu lichid de răcire. Notă: Înainte de a steriliza biberoane şi alte obiecte, mai întâi curăţaţi-le. Scoateţi coşul de pe bază.
 • Page 59 Dacă aveţi nevoie de service sau de informaţii sau dacă aveţi o problemă, vizitaţi site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de centru, deplasaţi-vă la furnizorul dvs. Philips local.
 • Page 60: Русский

  РУССКИЙ Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (Рис. 1) 1 Крышка 2 Зажимы 3 Корзина 4 Основание 5 Углубления для бутылочек 6 Углубления для сосок 7 Держатели для крышек...
 • Page 61 РУССКИЙ Внимание! Не позволяйте детям играть со стерилизатором. Перед началом стерилизации обязательно убедитесь в том, что в основание залито 200 мл воды. После каждого использования выливайте остатки охлажденной воды из стерилизатора. Прежде чем убрать стерилизатор на хранение, обязательно дайте ему остыть. Перед...
 • Page 62 в том случае, если они уложены поверх сосок под наклоном. Установите крышки в держатели для крышек (Рис. 10). Две большие бутылочки для кормления Philips Avent (330 мл/11 унций) Поместите края бутылочек в отделения для больших бутылочек (Рис. 11). Поместите соски в углубления для сосок (Рис. 12).
 • Page 63 РУССКИЙ Использование стерилизатора для микроволновой печи В стерилизатор можно помещать только те предметы, для которых допускается стерилизация. Не стерилизуйте щетку для мытья бутылок, а также предметы, наполненные жидкостью, например зубные кольца с охлаждающей жидкостью. Примечание Перед стерилизацией бутылочек и других предметов необходимо...
 • Page 64 Для получения дополнительной информации или обслуживания, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в торговую организацию Philips.
 • Page 65: Slovensky

  SLOVENSKY Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. Opis zariadenia (Obr. 1) 1 Veko 2 Svorky 3 Košík 4 Podstavec 5 Priehlbiny pre fľaše 6 Priehlbiny pre cumlíky 7 Držiaky na kopulovité...
 • Page 66 SLOVENSKY Výstraha Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so sterilizátorom. Pred začatím sterilizácie vždy skontrolujte, či sa v podstavci nachádza 200 ml vody. Po každom použití nechajte zvyšnú vodu vychladnúť a potom ju všetku vylejte zo sterilizátora. Skôr ako sterilizátor odložíte, nechajte ho vždy vychladnúť. Skôr ako sa dotknete sterilizovaných predmetov, vždy si umyte ruky.
 • Page 67 Štyri odkladacie nádoby Philips Avent s vekami Odkladacie nádoby vložte do košíka hore dnom (Obr. 15). Veká položte vertikálne okolo fliaš.  (Obr. 16) Dve odsávačky mlieka Philips Avent a dve dojčenské fľaše Philips Avent Do sterilizátora nevkladajte elektrické časti. Odsávačku mlieka úplne rozložte.
 • Page 68 SLOVENSKY Používanie sterilizátora do mikrovlnnej rúry Do sterilizátora vkladajte len predmety vhodné na sterilizáciu. Nesterilizujte kefku na fľaše ani predmety obsahujúce kvapaliny, napr. hryzačky naplnené chladivou kvapalinou. Poznámka: Fľaše a ostatné predmety pred sterilizáciou najskôr vyčistite. Vyberte košík z podstavca. Naplňte detskú...
 • Page 69 Ak potrebujete servis, informácie alebo ak máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com alebo sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko...
 • Page 70: Slovenščina

  SLOVENŠČINA Uvod Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. Splošni opis (Sl. 1) 1 Pokrov 2 Zaponki 3 Košara 4 Podstavek 5 Prostori za stekleničke 6 Prostori za cuclje 7 Držala kupolastih pokrovčkov...
 • Page 71 SLOVENŠČINA Previdno Pazite, da se otroci ne igrajo s sterilizatorjem. Pred začetkom sterilizacije se prepričajte, da je podstavek napolnjen z 200 ml vode. Po vsaki uporabi počakajte, da se voda ohladi, nato pa jo iztočite iz sterilizatorja. Preden sterilizator shranite, ga pustite, da se ohladi. Preden se dotaknete steriliziranih predmetov, si umijte roke.
 • Page 72 Štiri posodice za shranjevanje Philips Avent in pokrovi Navzdol obrnjene posodice za shranjevanje postavite v košaro (Sl. 15). Pokrovčke postavite navpično okoli posodic. (Sl. 16) Dve prsni črpalki Philips Avent in dve steklenički za hranjenje Philips Avent V sterilizator ne postavljajte električnih delov. Prsno črpalko popolnoma razstavite.
 • Page 73 SLOVENŠČINA Uporaba mikrovalovnega sterilizatorja V sterilizator postavite samo predmete, ki so primerni za steriliziranje. Ne sterilizirajte ščetk za stekleničke ali predmetov, v katerih je tekočina, na primer grizala s hladilno tekočino. Opomba: Preden sterilizirate stekleničke in predmete, jih najprej očistite. Iz podstavka odstranite košaro.
 • Page 74 Garancija in servis Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši...
 • Page 75: Srpski

  SRPSKI Uvod Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Opšti opis (Sl. 1) 1 Poklopac 2 Hvataljke 3 Korpa 4 Postolje 5 Udubljenja za flašice 6 Udubljenja za cucle 7 Držači poklopaca...
 • Page 76 ENGLISH SRPSKI Oprez Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sterilizatorom. Uvek proverite da li je postolje napunjeno sa 200 ml vode pre početka sterilizacije. Nakon svake upotrebe iz sterilizatora izlijte svu preostalu vodu nakon što se ohladi. Pre odlaganja uvek ostavite sterilizator da se ohladi.
 • Page 77 Stavite šolje za skladištenje u korpu tako da budu okrenute naopako (Sl. 15). Poklopce rasporedite vertikalno oko flašica. (Sl. 16) Dve Philips Avent pumpice za grudi i dve Philips Avent flašice za hranjenje U sterilizator nemojte da stavljate električne delove.
 • Page 78 SRPSKI Upotreba sterilizatora za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici U sterilizator stavite samo predmete koji su pogodni za sterilizaciju. Nemojte da sterilišete četku za flašicu niti predmete napunjene tečnošću (npr. cucle napunjene tečnošću za hlađenje). Napomena: Očistite flašice i druge predmete pre sterilizacije. Izvadite korpu iz postolja.
 • Page 79 Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku...
 • Page 80: Українська

  УКРАЇНСЬКА Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) 1 Кришка 2 Затискачі 3 Кошик 4 Платформа...
 • Page 81 УКРАЇНСЬКА Увага Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися стерилізатором. Перед тим як починати стерилізацію, завжди перевіряйте, чи на дні стерилізатора є 200 мл води. Після використання виливайте зі стерилізатора воду, що залишалися, коли вона охолоне. Перед тим як відкладати стерилізатор на зберігання, дайте йому охолонути. Перед...
 • Page 82 Примітка: Встановити більші кільця на соски можна лише нахиливши їх. Встановіть ковпачки від пляшечок у тримачі для ковпачків від пляшечок (Мал. 10). Дві великі пляшечки для годування Philips Avent (330 мл) Вставте пляшечки обідком в отвори для великих пляшечок (Мал. 11). Поставте соски в заглиблення для сосок (Мал. 12).
 • Page 83 УКРАЇНСЬКА Використання мікрохвильового стерилізатора Кладіть у стерилізатор лише предмети, які можна стерилізувати. Не стерилізуйте щіточку для пляшечок або предметів із рідинами, наприклад зубогризок із засобами для охолодження. Примітка: Перед тим як стерилізувати пляшечки та інші предмети, спочатку помийте їх. Вийміть кошик, що на дні. Налийте...
 • Page 84 Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні (номер телефону можна знайти у гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування...
 • Page 85 © 2021 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 22/12/2021...

Table of Contents