Silvercrest SZA 28 A1 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial antenna

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SZA 28 A1-08/11-V3
IAN: 70362
HOME TECH
DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1
DVB-T Indoor Aerial
DVB-T-sisäantenni
Operating instructions
Käyttöohje
DVB-T-rumsantenn
DVB-T-stueantenne
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
DVB-T-Zimmerantenne
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SZA 28 A1

 • Page 1 HOME TECH DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1 DVB-T Indoor Aerial DVB-T-sisäantenni Operating instructions Käyttöohje DVB-T-rumsantenn DVB-T-stueantenne Bruksanvisning Betjeningsvejledning DVB-T-Zimmerantenne Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SZA 28 A1-08/11-V3 IAN: 70362...
 • Page 2 SZA 28 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Symbols used Intended use Important Instructions for your Safety! Technical Data Package Contents Description of the appliance Connection Operating the Indoor Antenna What to Do in the Event of Reception Problems Cleaning and Care Disposal Importer Warranty & Service Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Symbols Used

  Important Instructions for DVB-T Indoor Aerial your Safety! SZA 28 A1 To avoid potentially fatal electric Symbols used shocks: • This device is not intended for use by individuals This symbol alerts your attention to the caution (including children) with restricted physical,...
 • Page 5: Technical Data

  Package Contents indoor conditions, i.e. protected against moisture, dirt, extremes of heat and cold and temperature fluctuations. DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1 • Always pull the plug out of the power socket if 1 Adapter F-Plug/Coaxial socket you are not using the room antenna for a longer 1 Adapter Coaxial socket/Coaxial socket period of time.
 • Page 6: Connection

  Connection Operating the Indoor Antenna Receiving programme signals via the Place the device on a firm and level surface. indoor antenna Connection to a television The programme signals are received by the indoor Connect the antenna cable of the indoor anten- antenna and transmitted to the television set.
 • Page 7: What To Do In The Event Of Reception Problems

  What to Do in the Event of Cleaning and Care Reception Problems Risk of electric shock Reception disruptions, such as an unclear or distor- • Before cleaning, always pull the plug out ted picture could have the following causes: of the plug socket. The indoor antenna is not correctly oriented.
 • Page 8: Warranty & Service

  Warranty & Service The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been ma- nufactured with care and meticulously examined be- fore delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Depart- ment.
 • Page 9 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Käytetyt symbolit Määräystenmukainen käyttö Turvaohjeet Tekniset tiedot Toimituslaajuus Laitteen kuvaus Liittäminen Sisäantennin käyttö Mitä vastaanottohäiriöille voi tehdä? Puhdistus ja hoito Hävittäminen Maahantuoja Takuu ja huolto Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä käytöissä.
 • Page 10: Käytetyt Symbolit

  Turvaohjeet DVB-T-sisäantenni SZA 28 A1 Hengenvaarallisen sähköiskun välttämi- seksi: Käytetyt symbolit • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden rajoitetut, Tämä varoitussymboli on merkkinä siitä, että fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen sitä seuraa varoitus, joka varoittaa seuraavista ja/tai tiedon puute estävät käytön, lukuun otta-...
 • Page 11: Tekniset Tiedot

  • Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun et aio käyttää oimituslaajuu antennia vähään aikaan. • Myrskyllä ja/tai ukkosella, kun on olemassa salamoinnin vaara, voivat sähköverkkoon liitetyt DVB-T-sisäantenni SZA 28 A1 laitteet vahingoittua. Irrota siksi ukkosella antenni 1 adapteri F-pistoke/koaksaaliliitäntä sähköverkosta ja irrota antennipistoke. 1 adapteri koaksaaliliitäntä/koaksaaliliitäntä...
 • Page 12: Liittäminen

  Liittäminen Sisäantennin käyttö Signaalien vastaanottaminen radioaalloilta Aseta laite kiinteälle, tasaiselle pinnalle. Sisäantenni vastaanottaa lähetyssignaalit ja välittää Liitäntä televisioon ne televisiolle. DVB-T-lähetysten signaalien vastaanot- Liitä sisäantennin antennijohto televisiosi an- tamiseen tarvitaan televisio, jossa on sisäänraken- tenniliitäntään. Sisäantennin antennijohto voi- nettu DVB-T-viritin, tai ylimääräinen DVB-T-vastaan- daan liittää...
 • Page 13: Mitä Vastaanottohäiriöille Voi Tehdä

  Mitä vastaanottohäiriöille voi Puhdistus ja hoito tehdä? Sähköiskun vaara Vastaanottohäiriöihin, kuten esim. epäselvään tai • Vedä pistoke ehdottomasti pistorasiasta ennen vääristyneeseen kuvaan, voi olla seuraavia syitä: puhdistusta. • Sisäantennia ei ole kohdistettu oikein. • Älä koskaan upota sisäantennia puhdistuksen ai- Eri lähetysasemat edellyttävät erilaista kohdistusta.
 • Page 14: Takuu Ja Huolto

  Takuu ja huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on E-Mail: kompernass@lidl.fi valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen IAN 70362 toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi- massaolosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopi- steeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksu- ton lähettäminen huoltoon.
 • Page 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN Symboler Föreskriven användning Säkerhetsanvisningar Tekniska data Leveransens innehåll Beskrivning Anslutning Använda rumsantennen Vad gör man om det är störningar i mottagningen? Rengöring och skötsel Kassering Importör Garanti & Service Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten och spara den för senare bruk. Lämna över bruksanvisningen tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person.
 • Page 16: Symboler

  Säkerhetsanvisningar DVB-T-rumsantenn SZA 28 A1 För att undvika livsfarliga elchocker: • Den här produkten ska inte användas av personer Symboler (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet Den här symbolen står vid en text som ska varna och kunskap om de inte först övervakats och /...
 • Page 17: Tekniska Data

  • Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du inte ska använda antennen under en längre tid. • Apparater som är anslutna till elnätet kan skadas DVB-T-rumsantenn SZA 28 A1 vid oväder och åska med blixtnedslag. 1 adapter F-kontakt/koax-uttag Dra därför alltid ut antennens kontakt ur uttaget 1 adapter koax-uttag/koax-uttag vid oväder.
 • Page 18: Anslutning

  Anslutning Använda rumsantennen Ta emot sändarsignaler med rumsantennen Ställ produkten på ett stabilt, plant underlag. Antennen tar emot signaler från sändaren och över- Anslutning till en TV för dem till teven. För mottagning av DVB-T-sändar- Koppla rumsantennens antennkabel till tevens signaler krävs att teven är utrustad med en inbyggd antennuttag.
 • Page 19: Vad Gör Man Om Det Är Störningar I Mottagningen

  Vad gör man om det är Rengöring och skötsel störningar i mottagningen? Risk för elchock Störningar i mottagningen som t ex suddig eller • Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan du rengör förvrängd bild kan bero på följande saker: produkten.
 • Page 20: Garanti & Service

  Garanti & Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 För den här apparaten lämnar vi 3 års garanti från E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 70362 och med inköpsdatum. Den här apparaten har till- verkats med omsorg och genomgått en noggrann Service Suomi kontroll innan leveransen. Var god bevara kassak- vittot som köpbevis.
 • Page 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Anvendte symboler Anvendelsesområde Sikkerhedsanvisninger Tekniske data Medfølger ved køb Beskrivelse af stueantennen Tilslutning Anvendelse af stueantenne Hvad gør jeg ved problemer med modtagelsen? Rengøring og vedligeholdelse Bortskaffelse Importør Garanti & service Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger apparatet første gang, og gem den til senere brug.
 • Page 22: Anvendte Symboler

  Sikkerhedsanvisninger DVB-T-stueantenne SZA 28 A1 Undgå livsfare på grund af elektrisk stød: • Denne stueantenne må ikke benyttes af personer Anvendte symboler (inklusive børn) med begrænsede fysiske, senso- riske eller psykiske evner eller med manglende Dette advarselssymbol gør opmærksom på, at...
 • Page 23: Tekniske Data

  Medfølger ved køb • Ved storm og/eller uvejr med fare for torden kan apparater, der er sluttet til strømnettet, tage skade. Afbryd altid stueantennen fra strømnettet, og tag DVB-T-stureantenne SZA 28 A1 antennestikket ud ved tordenvejr. 1 adapter F-stik/koax-stik 1 adapter koax-stik/koax-stik...
 • Page 24: Tilslutning

  Tilslutning Anvendelse af stueantenne Modtagelse af sendersignaler via stueantennen Stil stueantennen på en fast, plan overflade. Sendersignalerne modtages af stueantennen og Tilslutning til tv-apparat overføres til tv'et. For at modtage DVB-T-sende- Slut stueantennens antennekabel til tv-apparatets signaler skal du have et tv-apparat med integreret antennetilslutning.
 • Page 25: Hvad Gør Jeg Ved Problemer Med Modtagelsen

  Hvad gør jeg ved problemer Rengøring og vedligeholdelse med modtagelsen? Fare for elektrisk stød! Forstyrrelser af modtagelsen som f. eks. et uklart eller • Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. forvrænget billede kan have følgende årsager: • Læg aldrig stueantennen ned i vand eller andre •...
 • Page 26: Garanti & Service

  Garanti & service Service Danmark Tel.: 32 710005 På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsda- E-Mail: kompernass@lidl.dk toen. Apparatet er produceret omhyggeligt og in- IAN 70362 den levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte service-afdelin- gen telefonisk.
 • Page 27 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Verwendete Symbole Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheitshinweise Technische Daten Lieferumfang Gerätebeschreibung Anschließen Zimmerantenne betreiben Was tun bei Empfangsstörungen? Reinigen und Pflegen Entsorgen Importeur Garantie & Service Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 28: Verwendete Symbole

  Sicherheitshinweise DVB-T-Zimmerantenne SZA 28 A1 Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden: Verwendete Symbole • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Per- sonen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Dieses Warnsymbol macht Sie darauf aufmerk- physischen, sensorischen oder geistigen Fähig- sam, dass hier ein Warnhinweis folgt, der vor...
 • Page 29: Technische Daten

  Lieferumfang verwendet werden, also geschützt vor Feuchtig- keit, Schmutz, Wärme- und Kälteeinwirkungen sowie Temperaturschwankungen. DVB-T-Zimmerantenne SZA 28 A1 • Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, 1 Adapter F-Stecker/Koax-Buchse wenn Sie die Zimmerantenne längere Zeit nicht 1 Adapter Koax-Buchse/Koax-Buchse gebrauchen.
 • Page 30: Anschließen

  Anschließen Zimmerantenne betreiben Empfangen von Sender-Signalen über die Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Zimmerantenne Oberfläche. Die Sender-Signale werden von der Zimmerantenne Anschluss an einen Fernseher empfangen und an den Fernseher übermittelt. Verbinden Sie das Antennenkabel der Zimmer- Für den Empfang von DVB-T-Sender-Signalen antenne mit dem Antennenanschluss Ihres...
 • Page 31: Was Tun Bei Empfangsstörungen

  Was tun bei Reinigen und Pflegen Empfangsstörungen? Gefahr eines Stromschlags Empfangsstörungen wie z. B. ein unklares oder • Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt verzerrtes Bild können folgende Ursachen haben: den Stecker aus der Steckdose. • Die Zimmerantenne ist nicht richtig •...
 • Page 32: Garantie & Service

  Garantie & Service Service Deutschland Tel.: 01805 772 033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.de Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert IAN 70362 und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis Service Österreich für den Kauf auf.

Table of Contents