Advertisement

Quick Start Guide
Кратко ръководство
Vodič za brzi početak
Stručný návod k obsluze
Kort startvejledning
Snelstartgids
Lühijuhend
Aloitusopas
Guide de démarrage rapide
Schnellanleitung
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Gyorsútmutató
Guida di avvio rapido
クイックスタートガイド
간편 사용설명서
Īsā pamācība
Trumpasis gidas
Hurtigveiledning
Instrukcja obsługi
Guia de Início Rápido
CM70-C
Ghid de pornire rapidă
Kratko uputstvo
Príručka so stručným návodom
Priročnik za hiter začetek
Guía de inicio rápido
Snabbstartguide
คู ่ ม ื อ การใช้ ง านด่ ว น
Bluetooth Kulaklık Hızlı Başlangıç Klavuzu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Huawei CM70-C

 • Page 1 Snabbstartguide Lühijuhend คู ่ ม ื อ การใช้ ง านด่ ว น Aloitusopas Bluetooth Kulaklık Hızlı Başlangıç Klavuzu Guide de démarrage rapide Schnellanleitung Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Guida di avvio rapido クイックスタートガイド 간편 사용설명서 Īsā pamācība Trumpasis gidas Hurtigveiledning Instrukcja obsługi Guia de Início Rápido CM70-C...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents English ......................1 Български .....................10 ြမန် မ ာ-U ......................20 Hrvatski ......................33 Čeština ......................42 Dansk ......................50 Nederlands ....................59 Eesti ......................68 Suomi ......................76 Français ......................84 Deutsch ......................93 Ελληνικά ..................... 102 Magyar ....................... 112 Italiano ....................... 121 日本語 ......................130 한국어 ......................138 Latviešu ......................
 • Page 3: English

  1. Press and hold the Power button for approximately 4 seconds to enter Pairing mode (at this time, the indicator will flash white). 2. Enable the Bluetooth on your phone, then search for the device name "HUAWEI FreeLace" and connect.
 • Page 4 In Music or Standby mode, press and hold the Function button for approximately 2 seconds to activate voice assistant on your phone. HUAWEI HiPair Technology After plugging your earbuds' built-in USB Type-C connector into your phone: 1. If your earbuds are not already paired with your phone, your phone will prompt the pairing via a pop-up window.
 • Page 5 English Firmware update If a firmware update is available, you can update your earbuds from your phone (EMUI 9.1 or later) by performing the following: Go to the Paired Bluetooth device screen and touch Firmware update, then touch Check for updates to check for available updates. If an update is available, touch Download and update, then follow the onscreen instructions to complete the update process.
 • Page 6 English Safety information Before using the device, read and comply with the following precautions carefully to ensure optimal device performance and avoid danger or violation of laws and regulations. ● To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
 • Page 7 The use of other accessories may void the device warranty, lead to injury, or violate the related regulations of the country where the device is located. Contact an authorized Huawei Customer Service Center to obtain approved accessories. ● Connecting the device to non-approved or incompatible power supplies, chargers, or batteries is not advised as this may cause fires or explosions.
 • Page 8 European Commission for exposure to radio waves. Statement Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device CM70-C is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
 • Page 9 All RF parameters (for example, frequency range and output power) are not accessible to the user, and cannot be changed by the user. For the most recent information about accessories and software, please see the DoC (Declaration of Conformity) at http://consumer.huawei.com/certification. FCC Regulatory Compliance RF Exposure Your device is a low-power radio transmitter and receiver.
 • Page 10 Please visit http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm for recent updated hotline and email address in your country or region. The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Huawei Technologies Co., Ltd. is under license.
 • Page 11 The product can be returned to the point of sale for a refund. For agreement content, please visit: https://consumer.huawei.com/en/legal/eula/. Privacy protection To understand how we protect your personal information, please visit http://consumer.huawei.com/privacy-policy and read our privacy policy.
 • Page 12: Български

  4 секунди, за да влезете в режима на сдвояване (в този момент индикаторът ще светне в бяло). 2. Активирайте Bluetooth на телефона си, след което потърсете устройството с име „HUAWEI FreeLace“ и се свържете. Автоматично повторно свързване Когато слушалките ви се включат, те автоматично ще се свържат към най-скорошно...
 • Page 13 продължение на приблизително 2 секунди, за да активирате гласовия асистент на телефона си. Технология HUAWEI HiPair След като свържете вградения USB конектор тип C в телефона си: 1. Ако слушалките ви все още не са сдвоени с телефона ви, вашият телефон ще...
 • Page 14 Български Зареждане на слушалките ви 1. Зареждане чрез свързване към зарядното устройство. Зарядното устройство може да се свърже чрез женския кабел за адаптер от USB тип A до USB тип C. 2. Зареждане чрез свързване на слушалките към телефона ви. Свържете...
 • Page 15 Български Мига в бяло: Достатъчно ниво на батерията Свети постоянно в бяло: Пълен заряд Изтощена батерия Мига в червено два пъти на всеки 10 секунди Информация за безопасността Преди да използвате устройството си, проверете и спазвайте внимателно следните предпазни мерки, за да гарантирате оптимална производителност на устройството и да...
 • Page 16 да анулира гаранцията на устройството, да доведе до нараняване или да наруши съответните разпоредби в страната, в която се намира устройството. Свържете се с упълномощен център за обслужване на клиенти на Huawei, за да получите одобрени принадлежности. ● Свързването на устройството към неодобрени или несъвместими източници на...
 • Page 17 няма да бъдат покрити от гаранцията на производителя. Ако в устройството възникне грешка или то спре да функционира правилно, свържете се с център за обслужване на клиенти на Huawei за съдействие. ● Избягвайте да изхвърляте устройството и принадлежностите му заедно с...
 • Page 18 надвишава ограниченията, установени от Европейската комисия, за излагане на радиовълни. Декларация С настоящото Huawei Technologies Co., Ltd. декларира, че това устройство CM70-C съответства на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Най-новата и валидна версия на ДС (Декларацията за съответствие) можете да...
 • Page 19 стандарт. Номиналните ограничения, приложими за честотните ленти и мощността на предаване (излъчена и/или проведена) на това радиооборудване, са както следва: CM70-C Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz: 11 dBm Информация за принадлежностите и софтуера Някои принадлежности се предлагат като опция в някои страни или региони. Ако е...
 • Page 20 смущения, включително смущения, които биха могли да причинят неправилно функциониране. Внимание: Всякакви промени по устройството, които не са одобрени изрично за съответствие от Huawei Technologies Co., Ltd., могат да доведат до анулиране на правото на потребителя да използва това оборудване. Съответствие с Industry Canada Сертификационна...
 • Page 21 Български притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и използването им от Huawei Technologies Co., Ltd. е предмет на лиценз. Лицензионно споразумение за потребителски софтуер Прочетете внимателно лицензионното споразумение за потребителски софтуер, преди да използвате този продукт. Чрез използването на продукта, вие посочвате, че...
 • Page 22: မန် မ ာ-U

  2. သင် ့ ဖ ု န ် း တွ င ် ဘလူ း တု သ ် က ိ ု ဖွ င ့ ်  ပီ း ေနာက် စက် အ မည် "HUAWEI FreeLace" ကိ ု ရှ ာ ေဖွ  ပီ း...
 • Page 23 ဂီ တ သိ ု  မ ဟု တ ် အရန် သ င့ ် စနစ် တ ွ င ် သင့ ် ဖ ု န ် း ရှ ိ အသံ အ ကူ အ ညီ က ိ ု သက် ဝ င် လ ု ပ ် ေ ဆာင် ရ န် လု ပ ် ေ ဆာင် ခ ျက် ခလု တ ် က ိ ု 2 စက န ် � ခ န် � ကာေအာင် ဖိ ၍ ှ ိ ပ ် ထ ားပါ။ HUAWEI HiPair နည် း ပညာ...
 • Page 24 ြမန် မ ာ-U သင့ ် န ားကပ် တ ွ င ် ပါရှ ိ သ ည့ ် USB Type-C ချ ိ တ် ဆ က် က ိ ရ ိ ယ ာကိ ု သင့ ် ဖ ု န ် း ထဲ သ ိ ု  ပလတ် ထ ိ ု း ပီ း ေနာက် - 1.
 • Page 25 ြမန် မ ာ-U အချက် ြ ပမီ း ေဖာ် ြ ပချက် မ ျား ပါဝါဖွ င ် ့ ြ ခင် း အြဖေရာင် မ ီ း သည် 1 စက န � ်  ကာ တစ် သ မတ် တ ည် း လင် း သည် ပါဝါ...
 • Page 26 ြမန် မ ာ-U ● ြဖစ်  ိ ု င ် ေ ချရှ ိ သ ည့ ် အကားအာု ံ ပ ျက် စ ီ း မ က ိ ု ကာကွ ယ ် ရ န် အ တွ က ် ကျယ် ေ လာင် ေ သာ အသံ...
 • Page 27 ြမန် မ ာ-U အလားအလာရှ ိ ေ သာ ေနရာတွ င ် စက် ဘ ီ း စီ း ြခင် း သိ ု  မ ဟု တ ် လမ် း ေလာက် ြ ခင် း ကဲ ့ သ ိ ု  သင် ၏ အာု ံ စ ိ ု က ် မ  က ိ ု လိ ု အ ပ် သ ည် ့ လ ပ ် ရ ှ ာ းမ မ ျား ြပလု ပ ် စ ဉ် သင် ၏ နားကပ် က ိ ု အသု ံ း ြပပါက သင် ၏ ေဘးကင်...
 • Page 28 ေရှ ာ င်  ကဉ် ရ န် အ တွ က ် သင် က ိ ု ယ ် တ ိ ု င ် ဘက် ထ ရီ က ိ ု အစားထိ ု း လဲ လ ှ ယ ် ရ န် မကိ  းစားပါှ င ် ့ ။ ဘက် ထ ရီ က ိ ု ခွ င ် ့ ြ ပချက် ရ Huawei သု ံ း စွ ဲ သ ူ ဝန် ေ ဆာင် မ  စ င် တ ာရှ ိ ကမ် း ကျင် ဝန် ထ မ် း ကသာ...
 • Page 29 လု ပ ် ေ ဆာင် ြ ခင် း ရပ် တ န် � သ ွ ာ းပါက အကူ အ ညီ ရ ယူ ရ န် ခွ င ် ့ ြ ပချက် ရ Huawei သု ံ း စွ ဲ သ ူ ဝန် ေ ဆာင်...
 • Page 30 ဤအေကာင် း ေကာင့ ် ဤစက် CM70-C သည် 2014/53/EU  န ်  ကားချက် ပ ါ အေြခခံ သတ် မ ှ တ ် ခ ျက် မ ျားှ င ့ ် အြခား သက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ ြပဌာန် း ချက် မ ျားကိ ု လိ ု က ် န ာထားေကာင် း Huawei Technologies Co., Ltd.
 • Page 31 ဘက် ထ ရီ မ ျား- HUA01၊ AHB380942TPO၊ AHB380942TPO-01 ထု တ ် က ု န ် ၏ ေဆာ့ ဖ ် ဝ ဲ ဗားရှ င ် း မှ ာ CM70-C - V1.0.0.100 ြဖစ် ပ ါသည် ။ ခတ် ယ ွ င ် း မ မ ျားကိ ု ြပြပင် ရ န်...
 • Page 32 သတိ ြ ပရန် - ဤစက် တ ွ င ် ေြပာင် း လဲ မ  မ ျား သိ ု  မ ဟု တ ် မွ မ ် း မံ ြ ပင် ဆ င် မ  မ ျားကိ ု Huawei Technologies Co.,...
 • Page 33 မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ထ ားေသာ ကု န ် အ မှ တ ် တ ံ ဆ ိ ပ ် မ ျား ြဖစ်  ပီ း အဆိ ု ပ ါ အမှ တ ် အ သားများကိ ု...
 • Page 34 သင့ ် က ိ ု ယ ် ေ ရး အချက် အ လက် မ ျားကိ ု က် ု ပ ် တ ိ ု  မည် သ ိ ု  ကာကွ ယ ် ေ ပးသည် က ိ ု သေဘာေပါက် နားလည် ေ စရန် http://consumer.huawei.com/privacy-policy သိ ု  သွ ာ းေရာက်  ပီ း က် ု ပ ် တ ိ ု  ၏ သီ း သန� ်...
 • Page 35: Hrvatski

  1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za uključivanje/isključivanje oko 4 sekunde kako biste pristupili načinu za uparivanje (u tom trenutku pokazatelj bljeska bijelo). 2. Omogućite Bluetooth na telefonu, a zatim potražite naziv uređaja „HUAWEI FreeLace” i povežite se. Automatsko ponovno povezivanje Kada se slušalice uključe, automatski se povezuju s nedavno uparenim uređajem.
 • Page 36 U načinu glazbe ili stanja mirovanja pritisnite i držite pritisnutim funkcijsku tipku oko 2 sekunde kako biste aktivirali glasovni pomoćnik na telefonu. Tehnologija HUAWEI HiPair Nakon priključivanja ugrađenog priključka USB tipa C slušalica u telefon: 1. Ako vaše slušalice nisu već uparene s telefonom, na telefonu se skočnim prozorom traži uparivanje.
 • Page 37 Hrvatski Ažuriranja firmvera Ako je dostupno ažuriranje firmvera, slušalice možete ažurirati s telefona (inačica 9.1 EMUI-ja ili novija) na sljedeći način: Idite na zaslon Upareni Bluetooth uređaj i dodirnite Ažuriranje firmvera, a zatim dodirnite Provjeri ažuriranja kako biste potražili dostupna ažuriranja. Ako je ažuriranje dostupno, dodirnite Preuzmi i ažuriraj, a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak ažuriranja.
 • Page 38 Hrvatski ● Ne upotrebljavajte uređaj na mjestima gdje je uporaba bežičnih uređaja zabranjena zbog moguće interferencije s drugom elektroničkom opremom uslijed koje može doći do opasnih situacija povezanih sa sigurnosti. ● Pridržavajte se propisa i isključite svoj uređaj u klinikama i bolnicama gdje je uporaba bežičnih uređaja zabranjena.
 • Page 39 Hrvatski ● Ne postavljajte uređaj pokraj izvora topline ili zapaljenja (kao što su grijači, mikrovalne pećnice, pećnice, kamini, svijeće itd.). ● Ne postavljajte oštre predmete, poput velikih iglica, pokraj prijamnika ili zvučnika uređaja. U protivnom, metalni se predmeti mogu pričvrstiti i ozlijediti vas. ●...
 • Page 40 Europska komisija. Izjava Ovim putem poduzeće Huawei Technologies Co., Ltd. izjavljuje da je ovaj uređaj CM70-C sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim pripadajućim odredbama Direktive br. 2014/53/EU.
 • Page 41 Svi parametri radiofrekvencije (RF) (primjerice frekvencijski raspon i izlazna snaga) nisu dostupni korisniku i korisnik ih ne može mijenjati. Kako biste saznali najnovije informacije o dodatcima i softveru, pogledajte IU (Izjavu o sukladnosti) na mrežnoj stranici http://consumer.huawei.com/certification. Sukladnost s propisima FCC-a Izlaganje radiofrekvencijskom zračenju Vaš...
 • Page 42 Oznaka riječi Bluetooth ® i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu poduzeća Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih oznaka koje obavlja poduzeće Huawei Technologies Co., Ltd. izvodi se pod licencom. Licencni ugovor za softver s korisnikom Pažljivo pročitajte licencni ugovor za softver prije upotrebe proizvoda. Upotrebom proizvoda označavate da prihvaćate licencni ugovor.
 • Page 43 Hrvatski Za sadržaj ugovora posjetite: https://consumer.huawei.com/en/legal/eula/. Zaštita privatnosti Kako biste bolje razumjeli način na koji štitimo vaše osobne podatke, pročitajte pravila o privatnosti na mrežnoj stranici http://consumer.huawei.com/privacy-policy. Obavijest o softveru otvorenog koda Za pojedinosti o Obavijesti o softveru otvorenog koda posjetite...
 • Page 44: Čeština

  1. Pro přepnutí do režimu Párování stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu přibližně 4 sekund (v tuto chvíli bude kontrolka blikat bíle). 2. Zapněte na svém telefonu Bluetooth, poté vyhledejte název zařízení „HUAWEI FreeLace“ a připojte se. Opětovné automatické připojení...
 • Page 45 V režimu hudby nebo v pohotovostním režimu stiskněte funkční tlačítko a podržte jej po dobu přibližně 2 sekund, abyste aktivovali hlasového asistenta ve svém telefonu. Technologie HUAWEI HiPair Po připojení integrovaného konektoru USB typu C svých sluchátek k telefonu: 1. Pokud vaše sluchátka ještě nejsou spárována s vaším telefonem, váš telefon ke spárování...
 • Page 46 Čeština Připojte svá sluchátka k portu USB typu C svého telefonu (je vyžadována funkce reverzního nabíjení). Aktualizace firmwaru Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru, můžete svá sluchátka aktualizovat ze svého telefonu (EMUI 9.1 nebo novější) provedením následujících kroků: Přejděte na obrazovku Spárované zařízení Bluetooth a klepněte na možnost Aktualizace firmwaru, poté...
 • Page 47 Čeština ● Chcete-li chránit svůj sluch, neposlouchejte dlouhodobě příliš hlasitou zvukovou reprodukci. ● Nepoužívejte toto zařízení na místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno kvůli možnému rušení jiných elektronických zařízení, což by mohlo vést k bezpečnostním rizikům. ● Na klinikách a v nemocnicích, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, prosím, dodržujte předpisy a zařízení...
 • Page 48 Použití jiného příslušenství může způsobit ztrátu záruky, vést ke zranění nebo porušení příslušných předpisů země, v níž je zařízení používáno. Pokud chcete získat schválené příslušenství, obraťte se na centrum služeb zákazníkům Huawei. ● Připojení zařízení neschválenému nebo nekompatibilnímu zdroji napájení, nabíječce nebo bateriím není...
 • Page 49 Evropská komise. Prohlášení Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení CM70-C splňuje hlavní požadavky a všechna relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Nejnovější platnou verzi DoC (prohlášení o shodě) naleznete na webové stránce http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 50 (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení se musí vyrovnat s jakýmkoli rušením včetně toho, které může způsobit nežádoucí činnost. Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které společnost Huawei Technologies Co., Ltd. výslovně a písemně neschválí, mohou rušit právo uživatele dané...
 • Page 51 (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení, včetně takového, které by mohlo způsobit jeho nesprávnou funkci. Právní upozornění Autorská práva © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument slouží pouze pro informaci. Žádná část této příručky nepředstavuje jakoukoli záruku, výslovnou ani naznačenou.
 • Page 52: Dansk

  1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen i ca. 4 sekunder for at skifte til parringstilstand (indikatoren vil blinke hvidt). 2. Aktiver Bluetooth på din telefon, og søg derefter efter enheden ved navn "HUAWEI FreeLace", og opret forbindelse. Automatisk genoprettelse af forbindelse Når dine ørepuder er tændt, vil de automatisk oprette forbindelse til den enhed, der senest...
 • Page 53 I musik- eller standbytilstand skal du trykke og holde funktionsknappen i ca. 2 sekunder for at aktivere stemmeassistenten på din telefon. HUAWEI HiPair-teknologi Når du har tilsluttet dine ørepuders indbyggede USB Type-C-stik til din telefon: 1. Hvis dine ørepuder ikke allerede er parret med din telefon, vil din telefon give besked om parringen via et pop op-vindue.
 • Page 54 Dansk Firmwareopdateringer Hvis der findes en firmwareopdatering, kan du opdatere dine ørepuder fra din telefon (EMUI 9.1 eller nyere) ved at gøre følgende: Gå til skærmen Parret Bluetooth-enhed, og tryk på Firmwareopdatering, og tryk derefter på Søg efter opdateringer for at søge efter tilgængelige opdateringer. Hvis der findes en opdatering, skal du trykke på...
 • Page 55 Dansk ● Brug ikke enheden på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder på grund af potentiel interferens med andet elektronisk udstyr, hvilket kan medføre sikkerhedsfarer. ● På klinikker og hospitaler, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, skal du overholde reglerne og slukke enheden.
 • Page 56 ● Undgå at skille enheden ad eller at modificere den og dens tilbehør uden forudgående godkendelse. Eventuelle skader i denne forbindelse vil ikke være dækket af producentens garanti. Hvis der opstår fejl på enheden, eller den ikke længere fungerer korrekt, bedes du kontakte et autoriseret Huawei-kundeservicecenter for at få hjælp.
 • Page 57 EU-kommissionen har fastsat. Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed CM70-C er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.
 • Page 58 De nominelle grænser for frekvensbånd og sendeeffekt (udstrålet og/eller ledt) for dette radioudstyr er som følger: CM70-C Bluetooth: 2.402 MHz-2.480 MHz: 11 dBm Oplysninger om tilbehør og software Nogle tilbehør er valgfrie i visse lande og områder. Valgfrit tilbehør kan købes hos en licenseret leverandør efter behov.
 • Page 59 Bluetooth ® -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker fra Huawei Technologies Co., Ltd.'s side finder sted under licens. Brugersoftwarelicensaftale Læs softwarelicensaftalen omhyggeligt, inden du bruger produktet. Ved at bruge produktet angiver du, at du accepterer at være underlagt licensaftalen.
 • Page 60 Du kan finde aftalens indhold på: https://consumer.huawei.com/en/legal/eula/. Beskyttelse af personlige oplysninger For at forstå, hvordan vi beskytter dine personoplysninger, bedes du besøge http://consumer.huawei.com/privacy-policy og læse vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Meddelelse om Open Source-software Der findes flere oplysninger om meddelelsen om Open Source-software på:...
 • Page 61: Nederlands

  1. Houd de aan/uit-knop ongeveer 4 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen (het indicatielampje knippert nu wit). 2. Schakel de Bluetooth op uw telefoon in en zoek naar de apparaatnaam "HUAWEI FreeLace". Breng de verbinding tot stand. Automatisch opnieuw verbinden Als uw oordopjes worden ingeschakeld, maken ze automatisch verbinding met het meest recent gekoppelde apparaat.
 • Page 62 Slimme modus Houd de functieknop in de muziek- of stand-bymodus ongeveer 2 seconden ingedrukt om de spraakassistent op uw telefoon te activeren. HUAWEI HiPair-technologie Na het aansluiten van de ingebouwde USB Type-C aansluiting van uw oordopjes op uw telefoon: 1. Als uw oordopjes nog niet aan uw telefoon zijn gekoppeld, vraagt uw telefoon om de koppeling via een pop-upvenster.
 • Page 63 Nederlands De oplader kan via de USB Type-A op de USB Type-C vrouwelijke adapterkabel worden aangesloten. 2. Opladen via aansluiting van uw oordopjes op uw telefoon. Sluit uw oordopjes op de USB Type-C-poort van uw telefoon aan (reverse charging nodig). Firmware-updates Als er een firmware-update beschikbaar is, kunt u uw oordopjes vanaf uw telefoon (EMUI 9.1 of later) opladen door het volgende te doen:...
 • Page 64 Nederlands en houd u eraan, om optimale apparaatprestaties te garanderen en gevaren of schendingen van wetten en regels te vermijden. ● Luister niet langdurig op een hoog volume om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen. ● Gebruik het apparaat niet op locaties waar het gebruik van draadloze apparaten is verboden vanwege mogelijke storingen met andere elektronische apparatuur, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
 • Page 65 Neem contact op met een geautoriseerd klantenservicecentrum van Huawei om goedgekeurde accessoires te verkrijgen.
 • Page 66 Eventuele schade wordt in dat geval niet gedekt door de fabrieksgarantie. Als het apparaat een defect vertoont of stopt met correct functioneren, neemt u voor assistentie contact op met een door Huawei geautoriseerde klantenservicecentrum. ● Voer het apparaat en de bijbehorende accessoires niet af via het huishoudelijk afval.
 • Page 67 Europese Commissie worden aanbevolen, niet te overschrijden. Verklaring Hierbij verklaart Huawei Technologies Co., Ltd. dat dit apparaat CM70-C in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
 • Page 68 (2) dit apparaat moet alle storing die het ontvangt accepteren, waaronder storing die kan leiden tot ongewenste werking van het apparaat. Let op: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk door Huawei Technologies Co., Ltd. zijn goedgekeurd, kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.
 • Page 69 Het woordmerk Bluetooth ® en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Huawei Technologies Co., Ltd. is onder licentie. Softwarelicentieovereenkomst voor gebruikers Lees de softwarelicentieovereenkomst zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.
 • Page 70: Eesti

  Bluetoothiga sidumine 1. Sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda umbes 4 sekundit (näidik vilgub valgelt). 2. Lubage oma telefonis Bluetooth, seejärel otsige seadme nime „HUAWEI FreeLace“ ja looge ühendus. Automaatne taasühendamine Kui teie kõrvasiseklapid on sisselülitatud, ühendatakse need automaatselt viimati seotud seadmega.
 • Page 71 Kui seade on muusika- või puhkerežiimis, vajutage telefoni häälabilise aktiveerimiseks funktsiooninuppu ja hoidke seda umbes 2 sekundit. HUAWEI HiPairi tehnoloogia Kui olete kõrvasiseklappide sisseehitatud USB Type-C konnektori telefoni sisestanud: 1. Kui teie kõrvasiseklapid ei ole veel telefoniga seotud, küsib telefon sidumist hüpikaknas.
 • Page 72 Eesti Värskenduste otsimiseks avage kuva Ühendatud Bluetoothi seade ja puudutage Püsivaravärskendus, seejärel puudutage Kontrolli värskendusi. Kui värskendus on saadaval, puudutage Laadi alla ja värskenda, seejärel järgige värskendustoimingu lõpuleviimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid. Näidiku kirjeldused Toite sisselülitamine Põleb valgelt 1 sekund Toite väljalülitamine Põleb punaselt 1 sekund Automaatne ühendamisrežiim Vilgub kaks korda valgelt iga 3 sekundi järel...
 • Page 73 Eesti ● Mõned juhtmeta seadmed tekitada häireid implanteeritud meditsiiniseadmetes ja teistes seadmetes nagu südamestimulaatorid, sisekõrva implantaadid ja kuuldeaparaadid. Täiendava teabe saamiseks konsulteerige oma meditsiiniseadme tootjaga. ● Seadet kasutades hoidke seda meditsiiniseadmetest vähemalt 15 cm kaugusel. ● Kui kasutate kõrvasiseklappe muusika kuulamiseks või helistamiseks, tehke seda madalaima võimaliku helitugevuse juures, et vältida kuulmiskahjustusi.
 • Page 74 ● See seade on varustatud mitte-eemaldatava sisemise akuga. Ärge püüdke akut ise vahetada, kuna nii võite kahjustada akut või seadet või põhjustada tulekahjusid ja plahvatusi. Akut peaks vahetama ainult professionaalne personal volitatud Huawei klienditeeninduskeskuses. ● Veenduge, et seade ja selle tarvikud on kuivad. Ärge proovige seadet kuivatada välise soojusallikaga nagu mikrolaineahi või juuksekuivati.
 • Page 75 ületaks Euroopa Komisjoni poolt määratud raadiolainetega kokkupuute piirnorme. Avaldus Käesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co., Ltd., et seade CM70-C vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni uusimat kehtivat versiooni saab vaadata aadressil http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 76 (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas soovimatul viisil toimimist põhjustavaid häireid. Hoiatus. Selle seadme muutmine ilma ettevõtte Huawei Technologies Co., Ltd. sõnaselge heakskiiduta võib tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.
 • Page 77 (2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas soovimatul viisil toimimist põhjustavaid häireid. Õiguslik avaldus Autoriõigus © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Kõik õigused kaitstud. See dokument omab ainult teabelist eesmärki. Selle juhendi ükski osa ei anna ühtki otsest ega kaudset garantiid.
 • Page 78: Suomi

  Bluetooth-parinmuodostus 1. Siirry laiteparitilaan painamalla virtapainiketta noin 4 sekunnin ajan (tällöin merkkivalo vilkkuu valkoisena). 2. Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa, etsi laitenimi HUAWEI FreeLace ja yhdistä. Automaattinen uudelleenyhdistäminen Kun korvanappeihin kytketään virta, ne yhdistävät automaattisesti laitteeseen, johon on viimeksi muodostettu pariliitos.
 • Page 79 Älykäs tila Aktivoi ääniavustaja pitämällä toimintopainiketta painettuna Musiikki- tai valmiustilassa noin 2 sekunnin ajan. HUAWEI HiPair -teknologia Kun olet kytkenyt korvanappien sisäänrakennetun USB Type-C -liittimen puhelimeen: 1. Jos korvanapit eivät vielä ole muodostaneet laiteparia puhelimen kanssa, puhelin kehottaa ponnahdusikkunalla tekemään niin. Tässä tapauksessa seuraa puhelimen näytön ohjeita ja suorita laiteparin muodostusprosessi (käytössä...
 • Page 80 Suomi saatavana olevia päivityksiä koskettamalla Etsi päivityksiä. Jos päivitys on saatavana, kosketa Lataa ja päivitä ja suorita päivitysprosessi noudattamalla näytön ohjeita. Merkkivalojen kuvaukset Virta päällä Palaa valkoisena 1 sekunnin ajan Virta pois Palaa punaisena 1 sekunnin ajan Automaattinen yhteystila Vilkkuu valkoisena 3 sekunnin välein Laiteparitila Vilkkuu valkoisena kolme kertaa sekunnissa Saapuva/lähtevä...
 • Page 81 Suomi noudata säädöksiä ja sammuta laitteesta virta. ● Eräät langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä implantoitaviin hoitolaitteisiin ja muihin hoitolaitteisiin, kuten sydämentahdistimiin, sisäkorvaimplantteihin ja kuulolaitteisiin. Kysy lisätietoja hoitolaitteen valmistajalta. ● Pidä laitettasi käytön aikana vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisistä laitteista. ● Kun käytät kuulokkeita musiikin kuunteluun tai puheluiden puhumiseen, käytä pienintä tarvittavaa äänenvoimakkuutta, jotta vältät kuulosi vaurioitumisen.
 • Page 82 ● Älä pura tai muuta laitetta tai sen lisävarusteita ilman ennakkohyväksyntää. Valmistajan takuu ei korvaa tällaisissa tapauksissa aiheutuvia vaurioita. Jos laitteeseen tulee vika tai laite lakkaa toimimasta kunnolla, ota yhteys Huawei-huoltoliikkeeseen apua varten. ● Älä hävitä laitetta ja sen lisävarusteita tavallisen kotitalousjätteen mukana.
 • Page 83 Euroopan komission asettamia radiotaajuuksille altistumisen rajoja. Lausunto Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite, CM70-C, täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat säännökset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen uusin ja voimassa oleva versio on luettavissa osoitteessa http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 84 (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka voi aiheuttaa epätoivottua toimintaa. Varoitus: Muut kuin Huawei Technologies Co., Ltd.:n erikseen hyväksymät muutokset laitteeseen voivat johtaa laitteen käyttöluvan epäämiseen käyttäjältä. Industry Canada -vaatimustenmukaisuus Sertifiointitiedot (SAR-arvo) Tälle laitetyypille korkein IC:lle ilmoitettu SAR-arvo sitä...
 • Page 85 Oikeudellinen lausunto Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi. Mitkään tässä oppaassa esitetyt asiat eivät muodosta minkäänlaista takuuta, nimenomaista tai oletettua takuuta.
 • Page 86: Français

  (le témoin clignotera alors en blanc). 2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, puis recherchez le nom de l'appareil "HUAWEI FreeLace" et procédez à la connexion. Connexion automatique Une fois que vos écouteurs sont allumés, ils se connecteront automatiquement à l'appareil associé...
 • Page 87 En mode musique ou veille, appuyez et maintenez le bouton fonction pendant environ 2 secondes pour activer l'assistant vocal sur votre téléphone. Technologie HUAWEI HiPair Après avoir branché le connecteur USB type C intégré à vos écouteurs sur votre téléphone : 1.
 • Page 88 Français Les écouteurs peuvent être connectés au port USB type C de votre téléphone (charge inversée nécessaire). Mise à jour du firmware Lorsqu'une mise à jour du firmware est disponible, les écouteurs de votre téléphone peuvent être mis à jour à partir de votre téléphone (EMUI 9.1 ou ultérieur) en procédant comme suit : Allez à...
 • Page 89 Français ● Pour éviter des lésions auditives, n'utilisez pas de volumes sonores élevés pendant des périodes prolongées. ● N'utilisez pas les écouteurs dans des lieux interdisant l'utilisation d'appareils sans fil, car ils pourraient interférer avec d'autres appareils électroniques et engendrer des risques en matière de sécurité.
 • Page 90 L'utilisation d'autres accessoires pourrait annuler la garantie, et entraîner des blessures ou enfreindre les réglementations du pays où les écouteurs sont utilisés. Contactez un centre technique Huawei pour obtenir des accessoires agréés. ● Il est déconseillé d'utiliser des alimentations, batteries ou chargeurs électriques non agréés ou incompatibles avec ces écouteurs car cela peut engendrer un incendie ou...
 • Page 91 Tout dommage résultant de cette situation ne sera pas couvert par la garantie du fabricant. Si les écouteurs rencontrent un problème ou cessent de fonctionner correctement, veuillez contacter un centre technique Huawei agréé pour obtenir de l'aide. ● Ne jetez pas les écouteurs et leurs accessoires avec les ordures ménagères classiques.
 • Page 92 écouteurs sont conçus pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio établies par la Commission européenne. Déclaration Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que ces écouteurs CM70-C sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.
 • Page 93 Attention : tout changement ou modification sur ces écouteurs non expressément approuvé par Huawei Technologies Co., Ltd. à des fins de conformité, pourrait entraîner la révocation du droit, pour l'utilisateur, de les utiliser.
 • Page 94 Mentions légales Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tous droits réservés. Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Rien dans ce guide ne constitue une quelconque garantie, explicite ou implicite.
 • Page 95: Deutsch

  Kopplungsmodus zu wechseln (zu diesem Zeitpunkt blinkt die Anzeige weiß). 2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon, suchen Sie anschließend nach dem Gerätenamen „HUAWEI FreeLace“ und stellen Sie eine Verbindung her. Automatische Wiederverbindung Nach dem Einschalten verbinden sich Ihre Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.
 • Page 96 Intelligenter Modus Halten Sie die Funktionstaste im Standby-Modus für ca. 2 Sekunden gedrückt, um den Sprachassistenten auf Ihrem Telefon zu aktivieren. HUAWEI HiPair-Technologie Nach dem Einstecken des integrierten USB Typ-C-Anschlusses Ihrer Ohrhörer in Ihr Telefon: 1. Wenn Ihre Ohrhörer nicht bereits mit Ihrem Telefon gekoppelt sind, zeigt Ihr Telefon die Kopplungsaufforderung in einem Popup-Fenster an.
 • Page 97 Deutsch angeschlossen werden. 2. Laden Sie die Ohrhörer auf, indem Sie sie mit Ihrem Telefon verbinden. Schließen Sie Ihre Ohrhörer an dem USB Typ-C-Anschluss Ihres Telefons an (umgekehrtes Laden ist erforderlich). Firmware-Aktualisierungen Wenn eine Firmwareaktualisierung verfügbar ist, können Sie Ihre Ohrhörer über Ihr Telefon (EMUI 9.1 oder später) aktualisieren, indem Sie wie folgt vorgehen: Navigieren Sie zum Bildschirm Gekoppeltes Bluetooth-Gerät und tippen Sie auf Firmware-Aktualisierung und anschließend auf Nach Aktualisierungen suchen, um...
 • Page 98 Deutsch Sicherheitsinformationen Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine optimale Geräteleistung sicherzustellen und Risiken oder Verstöße gegen Gesetze und Bestimmungen zu vermeiden. ● Zur Vermeidung möglicher Gehörschäden hören Sie keine laute Musik über lange Zeiträume hinweg.
 • Page 99 Zubehör. Die Verwendung anderen Zubehörs kann die Gerätegarantie außer Kraft setzen, zu Verletzungen führen oder relevante Bestimmungen des Landes, in dem sich das Gerät befindet, verletzen. Kontaktieren Sie ein autorisiertes Huawei- Kundendienst-Center, um genehmigtes Zubehör zu erhalten. ● Es ist nicht empfehlenswert, das Gerät mit nicht genehmigten oder inkompatiblen Stromquellen, Ladegeräten oder Akkus zu verbinden, da dies zu Bränden oder...
 • Page 100 Zustimmung selbst. Jegliche in diesem Fall entstandenen Schäden werden nicht von der Herstellergarantie abgedeckt. Wenn das Gerät einen Fehler aufweist oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an ein autorisiertes Huawei- Kundendienst-Center, um Unterstützung zu erhalten. ● Entsorgen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht über den Hausmüll.
 • Page 101 Europäischen Kommission festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Erklärung Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät CM70-C den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die aktuelle, gültige Version der Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) ist unter http://consumer.huawei.com/certification verfügbar.
 • Page 102 Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Achtung: Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften von Huawei Technologies Co., Ltd. genehmigt wurden, kann die Betriebserlaubnis für das Gerät durch den Benutzer ungültig werden.
 • Page 103 Sie unter http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm. Die Bluetooth ® Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Huawei Technologies Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz. Softwarelizenzvertrag für Benutzer Lesen Sie die Softwarelizenzvereinbarung vor Verwendung des Produkts aufmerksam durch.
 • Page 104: Ελληνικά

  εισέλθετε σε λειτουργία αντιστοίχισης (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει με λευκό χρώμα). 2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αναζήτηση για το όνομα συσκευής «HUAWEI FreeLace» και συνδεθείτε. Αυτόματη επανασύνδεση Μόλις ενεργοποιηθούν τα ακουστικά σας, θα συνδεθούν αυτομάτως στην πιο πρόσφατα...
 • Page 105 Σε λειτουργία μουσικής ή αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 περίπου δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό βοηθό στο τηλέφωνό σας. Τεχνολογία HUAWEI HiPai Αφού συνδέσετε το ενσωματωμένο USB Type-C των ακουστικών σας στο τηλέφωνό σας: 1. Αν τα ακουστικά σας είναι ήδη αντιστοιχισμένα με το τηλέφωνό σας, το τηλέφωνό σας...
 • Page 106 Ελληνικά Διαδικασία φόρτισης των ακουστικών σας 1. Συνδέστε τον φορτιστή για να φορτίσετε τα ακουστικά. Μπορείτε να συνδέσετε τον φορτιστή μέσω του καλωδίου θηλυκού προσαρμογέα USB Type-A σε USB Type-C. 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στο τηλέφωνό σας για να τα φορτίσετε. Συνδέστε...
 • Page 107 Ελληνικά δευτερόλεπτο Φόρτιση Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Χαμηλή στάθμη ισχύος μπαταρίας Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα: Επαρκής στάθμη ισχύος μπαταρίας Σταθερά λευκή: Πλήρης φόρτιση Χαμηλή στάθμη ισχύος Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα δύο φορές κάθε 10 μπαταρίας δευτερόλεπτα Πληροφορίες για θέματα ασφάλειας Προτού...
 • Page 108 Ελληνικά ● Το ασύρματο σήμα της συσκευής μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας για περισσότερες πληροφορίες. ● Οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα πτήσης των αεροπλάνων. Συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς εντός του αεροπλάνου και...
 • Page 109 παραβιάσετε τους σχετικούς κανονισμούς της χώρας στην οποία βρίσκεται η συσκευή. Για να αποκτήσετε εγκεκριμένα αξεσουάρ, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Huawei. ● Η σύνδεση της συσκευής με μη εγκεκριμένες ή ασύμβατες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, φορτιστές ή μπαταρίες δεν συνιστάται, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει...
 • Page 110 Ελληνικά συσκευή αντιμετωπίσει σφάλμα ή πάψει να λειτουργεί σωστά, αποταθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Huawei για βοήθεια. ● Αποφύγετε την απόρριψη της συγκεκριμένης συσκευής και των αξεσουάρ της μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. ● Οφείλετε να σέβεστε την τοπική νομοθεσία για την απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων...
 • Page 111 ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την έκθεση σε ραδιοκύματα. Δήλωση Δια του παρόντος, η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή CM70-C πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
 • Page 112 παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Προσοχή: Αν γίνουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συγκεκριμένη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Huawei Technologies Co., Ltd., υπάρχει κίνδυνος να καταστεί άκυρη η εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στον χρήστη για τη χρήση του εξοπλισμού.
 • Page 113 (2) η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει την ανεπιθύμητη λειτουργία της. Νομική δήλωση Πνευματικά δικαιώματα © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το παρόν έγγραφο χρησιμεύει μόνο ως πηγή αναφοράς. Καμία ενότητα του παρόντος...
 • Page 114: Magyar

  Bluetooth párosítás 1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot körülbelül 4 másodpercig, hogy belépjen a Párosító módba (ekkor a jelzőfény fehéren fog villogni). 2. Engedélyezze a Bluetooth opciót a telefonját, majd keresse a „HUAWEI FreeLace” készüléknevet, és csatlakozzon. Automatikus újracsatlakoztatás Ha a fülhallgatója bekapcsol, akkor automatikusan csatlakozik a legutoljára párosított készülékhez.
 • Page 115 Zene vagy Készenlét üzemmódban tartsa nyomva a funkciógombot körülbelül 2 másodpercig, hogy aktiválja a hangsegédet a telefonján. HUAWEI HiPair technológia Miután bedugja a fülhallgató beépített USB Type-C csatlakozóját a telefonjába: 1. Ha a fülhallgató nincs még párosítva a telefonjával, akkor a telefon rákérdez a párosításra egy felugró...
 • Page 116 Magyar Firmware-frissítések Ha elérhető firmware-frissítés, akkor a következőképpen frissítheti a fülhallgatót a telefonjáról (EMUI 9.1 vagy frissebb): Menjen a Párosított Bluetooth-eszköz képernyőre, majd érintse meg a Firmware- frissítés lehetőséget, majd érintse meg a Frissítések keresése lehetőséget, hogy elérhető frissítéseket keressen. Ha van elérhető...
 • Page 117 Magyar ● Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa sokáig magas hangerőn a készüléket. ● Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol tilos a vezeték nélküli készülékek használata, mert interferenciát okozhat más elektronikai eszközökkel, és ez biztonsági kockázatot jelenthet. ● Klinikákban és kórházakban, ahol tilos vezeték nélküli készülékeket használni, tartsa be a szabályokat, és kapcsolja ki a készüléket.
 • Page 118 és robbanások elkerülése érdekében. Az akkumulátort szakemberrel cseréltesse ki egy hivatalos Huawei ügyfélszolgálati központban. ● Tartsa a készüléket és a kiegészítőket szárazon. A készülék szárítását ne kísérelje meg külső hőforrás, például mikrohullámú sütő vagy hajszárító használatával.
 • Page 119 A készülék és minden elektromos tartozéka megfelel az érvényes helyi, egyes káros- anyagok elektromos vagy elektronikus készülékben történő használatára vonatkozó rendelkezéseknek, így például az EU REACH, RoHS és akkumulátor (ahol tartozék) szabályozásoknak stb. A REACH és RoHS megfelelőségi nyilatkozatok megtekintéséhez látogasson a http://consumer.huawei.com/certification weboldalra.
 • Page 120 általa okozott rádiófrekvenciás kitettség nem lépi túl az Európai Bizottság által meghatározott határértékeket. Nyilatkozat A Huawei Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a CM70-C eszköz megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb, vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat aktuális és érvényes verziója itt tekinthető meg: http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 121 Vigyázat: A készüléken a megfelelőség tekintetében a Huawei Technologies Co., Ltd. által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére vonatkozóan.
 • Page 122 A Bluetooth szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett ® védjegy, amelyet a Huawei Technologies Co., Ltd. a megfelelő licenc birtokában használ. Felhasználói szoftver licencszerződés Kérjük, olvassa el alaposan a licencszerződést, mielőtt használná a terméket. A termék használatával jelzi, hogy elfogadja a licencszerződést.
 • Page 123: Italiano

  1. Tenere premuto il pulsante di accensione (Power) per circa 4 secondi per accedere alla modalità associazione (a questo punto, la spia lampeggerà in bianco). 2. Attivare Bluetooth sul telefono, poi cercare il dispositivo chiamato "HUAWEI FreeLace" e connetterlo. Riconnessione automatica Una volta che gli auricolari si accendono, si connetteranno automaticamente all'ultimo dispositivo associato.
 • Page 124 In modalità Musica o Standby, tenere premuto il pulsante funzione per circa 2 secondi per attivare l'assistente vocale sul telefono. Tecnologia HUAWEI HiPair Dopo aver collegato al telefono il connettore USB Type-C integrato degli auricolari: 1. Se gli auricolari non sono già associati al telefono, il telefono richiederà l'associazione tramite una finestra pop-up.
 • Page 125 Italiano 2. Caricare collegando gli auricolari al telefono. Collegare gli auricolari alla porta USB Type-C del telefono (è necessaria la carica inversa). Aggiornamenti del firmware Se è disponibile un aggiornamento del firmware, è possibile aggiornare gli auricolari dal telefono (EMUI 9.1 o successivo) procedendo quanto segue: Accedere alla schermata Dispositivo Bluetooth associato e toccare Aggiornamento firmware, quindi toccare Verifica aggiornamenti per verificare gli aggiornamenti disponibili.
 • Page 126 Italiano precauzioni per garantire prestazioni ottimali del dispositivo ed evitare pericoli o la violazione di leggi e normative. ● Per prevenire possibili danni all'udito, evitare l'ascolto a volume elevato per periodi prolungati. ● Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui è proibito l'uso di dispositivi wireless a causa della possibile interferenza con altre apparecchiature elettroniche e dei potenziali rischi per la sicurezza.
 • Page 127 La batteria deve essere sostituita solo dal personale qualificato di un Centro servizio clienti Huawei autorizzato. ● Assicurarsi che il dispositivo e gli accessori siano asciutti. Non provare ad asciugarlo con dispositivi di asciugatura esterni, quali ad esempio forni a microonde o asciugacapelli.
 • Page 128 Eventuali danni causati in questi casi non saranno coperti dalla garanzia del produttore. Se il dispositivo causa errori o cessa di funzionare correttamente, contattare il Servizio clienti Huawei per ottenere assistenza. ● Evitare di smaltire il dispositivo e i relativi accessori come rifiuti domestici ordinari.
 • Page 129 Dichiarazione Con il presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo CM70-C è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE. La versione più recente e valida della Dichiarazione di conformità (DoC) può essere visualizzata all'indirizzo http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 130 (2) questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Attenzione: qualsiasi modifica apportata a questo dispositivo non espressamente approvata da Huawei Technologies Co., Ltd. per la conformità annulla l'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'utente. Conformità a Industry Canada Informazioni sulla certificazione (SAR) Il valore di SAR più...
 • Page 131 Il marchio e i loghi Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ® ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza. Contratto di licenza software per l\'utente Leggere attentamente il contratto di licenza del software prima di utilizzare il prodotto.
 • Page 132: 日本語

  日本語 各部の名称 電源を入れる/切る 電源ボタンを約 1 秒間長押しして電源を入れます/切ります(初めて電源を入れた場合、イヤーピ ースはデフォルトで自動的にペアリングモードになります。) ペアリングと自動接続 Bluetooth ペアリング 1. 電源ボタンを約 4 秒間長押しすると、ペアリングモードになります(この時、LED ランプが白く 点滅します)。 2. 端末で Bluetooth を有効にしてから、「HUAWEI FreeLace」というデバイス名を検索して接続 してください。 自動再接続 イヤーピースの電源を入れると、直近にペアリングした端末に自動的に接続します。 端末の Bluetooth が有効になっており、イヤーピースが端末の Bluetooth 範囲内にあるこ とを確認してください。 磁気ホールスイッチ スイッチを閉じると、イヤーピースが切断されます。 スイッチを離すと、イヤーピースが自動的に再接続されます。 イヤーピースの使用方法 通話モード 着信時は、機能ボタンを押して電話に応答するか、または機能ボタンを約 2 秒間長押しして着信 を拒否します。...
 • Page 133 通話中に機能ボタンを押すと、通話が終了します。 音楽モード 機能ボタンを押して、音楽を再生/一時停止します。 機能ボタンを 2 回押すと次の曲にスキップします。 機能ボタンを 3 回押すと前の曲に戻ります。 音量アップボタンを押して音量を上げます。 音量ダウンボタンを押して音量を下げます。 スマートモード 音楽モードまたはスタンバイモードで機能ボタンを約 2 秒間長押しして、端末の音声アシスタント を起動します。 HUAWEI HiPair テクノロジー イヤーピース内蔵 USB Type-C コネクタを端末に接続した後: 1. イヤーピースがまだ端末とペアリングされていない場合は、ペアリングを求めるポップアップ ウィンドウが表示されます。この場合は、端末の画面の指示に従ってペアリングプロセスを完 了してください(EMUI 9.1 以降でのみ利用可能)。 2. 端末を使用してイヤーピースを素早く充電できます。 初期化 工場出荷設定に復元するには、電源ボタンを約 10 秒間長押しします。LED ランプが赤く点滅す ると、イヤーピースは工場出荷設定に復元され、Bluetooth ペアリング情報がすべて消去された 後、再起動します。 イヤーピースの充電...
 • Page 134 日本語 イヤーピースを端末の USB Type-C ポートに接続します。 ファームウェア更新 ファームウェア更新が利用可能な場合は、ご利用の端末(EMUI 9.1 以降)から、以下を実行して イヤーピースのファームウェアを更新してください。 ペア設定した Bluetooth デバイス画面に移動し、ファームウェア更新をタップしてから、更新を確 認をタップし、利用可能な更新がないかを確認してください。 更新が利用可能な場合は、ダウンロードして更新をタップし、画面の指示に従って更新プロセス を完了してください。 LED ランプの説明 1 秒間白く点灯 電源を入れる 1 秒間赤く点灯 電源を切る 3 秒ごとに 2 回白く点滅 自動接続モード 毎秒 3 回白く点滅 ペアリングモード 毎秒 2 回白く点滅 着信/発信 充電中 赤く点滅:電池残量が少ない 白く点滅:電池残量は十分ある 白く点灯:完全に充電されている...
 • Page 135 日本語 ● 聴力低下を防ぐために、長時間大音量で音楽を聴かないでください。 ● 他の電子機器と干渉する可能性があるため、無線機器の使用が禁止されている場所では、 当本機を使用しないでください。安全上の問題が発生する可能性があります。 ● 無線機器の使用が禁止されている診療所や病院では、規制に従い、本機の電源を切ってく ださい。 ● 一部の無線機器は、ペースメーカー、人工内耳、補聴器などの移植型医療機器およびその 他の医療機器に干渉する恐れがあります。詳細については、ご利用の医療機器のメーカー にお問い合わせください。 ● 本機を使用するときは、医療機器から 15cm 以上離してください。 ● イヤホンで音楽を聴いたり、電話をかけたりする場合は、必要最小限の音量にして耳にダメ ージを与えないようにしてください。大音量に長時間さらされていると、耳に永続的なダメージ が残る恐れがあります。 ● 注意が散漫にならないように、運転中はオーディオの音量を下げて事故を起こさないようにし てください。 ● 本機を使用する際には現地のすべての交通法規を遵守してください。運転中は本機を使用し ないでください。 ● 運転中は、安全確保が主たる責務であることに留意し、気が散る行為は行わないようにしてく ださい。 ● 本機の無線電波は、自動車の電子システムに干渉する恐れがあります。詳細については、ご 利用の自動車メーカーにお問い合わせください。 ● 無線機器は飛行機の航空システムを妨害するおそれがあります。各航空会社のの規則を遵 守し、必要に応じて端末の電源を切ってください。 ● 自転車に乗る時や、建設現場、鉄道の近くなどの危険と思われる場所を歩くときなど、集中力 を要する行動中にイヤホンを使用する場合は、ご自身と周囲の安全にご注意ください。周囲 の状況をよく把握できるように、イヤホンの音量を下げるか、イヤホンを外すことを推奨します 。...
 • Page 136 ● 本機に装着された内部電池は取り外し不能です。電池または本機の損傷や火災、爆発を避 けるため、ご自身で電池を交換しようとしないでください。電池の交換は必ず、正規の Huawei カスタマーサービスセンターで専門の担当者に依頼してください。 ● 本機とその付属品が乾燥している状態を保ってください。電子レンジやヘアドライヤーなどの 外部の加熱装置を使用して、本機を乾かそうとしないでください。 ● 本機や付属品を極度に暑い場所や寒い場所に置かないようにしてください。本機の誤動作や 爆発につながる恐れもあります。 ● 本機のクリーニングおよび保守を行う前に、本機の使用を止め、すべてのアプリを終了し、接 続されたデバイスをすべて外してください。 ● 本機または付属品のクリーニングに、強力な化学薬品や洗浄剤、強力な洗剤を使用しないで ください。その代わり、きれいで柔らかな乾いた布で本機と付属品をクリーニングしてください 。 ● 磁気カード(クレジットカード、テレフォンカードなど)が損傷する恐れがあるため、本機のそば に磁気カードを長時間放置しないでください。 ● 事前の許可なしに本機や付属品を分解したり改造したりしないでください。この場合に結果と して生じた、いかなる損害もメーカー保証の対象外となります。本機でエラーが発生したり、正 常に機能しなくなったりした場合は、正規の Huawei カスタマーサービスセンターにご相談く ださい。 ● 本機とその付属品は通常の家庭ゴミとして処理しないでください。 ● 電子製品とその付属品の処理については、現地の法律を遵守し、リサイクル活動にご協力く ださい。 ● ユーザーによっては、シリコーン、プラスチック、金属などの材質にアレルギーを持っている場 合があります。イヤホンを長時間使用した結果、具合が悪くなった場合は、使用を停止して、 医者の診断を受けてください。 処分およびリサイクルに関する情報 本機、電池、印刷物、パッケージに描かれた車輪付きゴミ箱にバツ印がついた記号は 、すべての電子製品と電池は使用後、分別ゴミ収集場所に出す必要があり、一般のゴ...
 • Page 137 店、または家庭用のゴミ処理業者に問い合わせるか、Web サイト( http://consumer.huawei.com/en/)を参照してください。 有害物質の削減 本機および電子付属品は、電気電子機器での特定の危険物質の使用の制限に関する現地の適 用規則(EU REACH、RoHS、電池規則(電池が含まれる場合)など)を遵守しています。REACH と RoHS の適合宣言については、当社の Web サイト( http://consumer.huawei.com/certification)を参照してください。 EU 規制適合 RF 暴露 本機は、低出力の無線送受信機です。国際的ガイドラインで推奨されるように、本機は欧州委員 会によって設定された無線電波への暴露制限を超えないよう設計されています。 声明 Huawei Technologies Co., Ltd.は、本端末 CM70-C が指令 2014/53/EU の基本的要件および その他の関連規定に適合していることをここに宣言します。 適合宣言書(DoC)の最新かつ有効なバージョンは、http://consumer.huawei.com/certification で確認可能です。 本機は、EU のすべての加盟国で使用できます。 本機を利用する国や地域の規則に従ってください。 本機は現地のネットワークにより、利用が制限される場合があります。 周波数帯と電力 無線機器が動作する周波数帯:国や地域によっては、一部の周波数帯が利用できない場 合があります。詳細については、現地の通信事業者にお問い合わせください。 無線機器が動作する周波数帯で送信される最大無線周波数電力:すべての周波数帯にお ける最大電力は、関連する整合規格で規定された上限値より低くなっています。...
 • Page 138 本機はテスト済みであり、FCC 規則第 15 条に準拠して、クラス B デジタルデバイスの制限に適 合しています。このような制限は、住宅への設置に際し、有害な干渉に対する適切な保護を提供 するためのものです。本機は、無線周波数エネルギーを生成および利用し、場合によっては放射 します。本書の説明に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉が生じる恐れ があります。ただし、個々の設置で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が ラジオやテレビの受信を妨害する場合(本機の電源をオン/オフにして確認可能)、次の対策のい ずれかまたは複数を試行して干渉を是正してください。 --受信アンテナの方向や場所を変える。 --本機と受信機を離す。 --受信機が接続されている回路とは別の回路の差込口に本機を接続する。 --販売店や経験豊富なラジオ/TV 技術者に相談する。 本機は FCC 規則第 15 条に適合しています。動作は次の 2 条件に準じています。(1)本端末が 電波障害を起こさないこと、(2)望ましくない動作を引き起こす恐れのある電波障害など、受信す るすべての電波障害に耐えられること。 注意:Huawei Technologies Co., Ltd.によるその適合性に対する明示的な承認なしに本機にな んらかの変更または改造を加えた場合、ユーザーは本機の使用権限を失う場合があります。 カナダ産業省の要件への準拠 認証情報(SAR) 本機の型式に対して、IC に報告された最大 SAR 値(ポータブル被曝条件での使用時)は以下の 通りです。 CM70-C 0.08 W/kg...
 • Page 139 日本語 IC 条項 本機は CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)に準拠しています。 本機はカナダ産業省の免許不要 RSS 基準に準拠しています。動作は次の 2 条件に準じていま す。(1)本端末が電波障害を起こさないこと、(2)端末に望ましくない動作を引き起こす恐れのあ る電波障害など、すべての電波障害に耐えられること。 法的声明 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019.All rights reserved. 本書は参照目的でのみ提供されています。本書の内容については、明示および黙示を問わずい かなる保証もいたしません。 本書の画像や説明図はすべて参照目的でのみ提供されています。実際の製品がパッケージの 画像と異なる場合があります(色、形、画面の表示を含むがこれに限定されるものではありませ ん)。 ご利用の国や地域の最新のホットラインおよびメールアドレスについては、 http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm を参照してください。 Bluetooth ® という単語およびそのロゴは Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。Huawei Technologies Co., Ltd.によるこの商標の使用はライセンス供与されています。...
 • Page 140: 한국어

  페어링 및 자동 연결 블루투스 연결하기 1. 전원 버튼을 약 4 초간 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다(이때 표시등은 흰색으로 깜박입니다). 2. 휴대폰에서 블루투스를 실행한 다음 장치 이름 "HUAWEI FreeLace"을 검색하여 연결합니다. 자동 재접속 전원을 켠 이어버드는 가장 최근 페어링한 장치에 자동으로 연결됩니다.
 • Page 141 볼륨 다운 버튼을 눌러 음량을 낮춥니다. 스마트 모드 음악 또는 대기 모드에서 기능 버튼을 약 2 초간 눌러 휴대폰의 음성 지원을 활성화합니다. HUAWEI HiPair 기술 이어버드의 내장 USB Type-C 커넥터를 휴대폰에 연결한 이후: 1. 이어버드가 아직 휴대폰에 페어링되어 있지 않으면 휴대폰은 팝업 창을 통해 페어링...
 • Page 142 한국어 출고 시 설정 초기화 전원 버튼을 약 10 초간 길게 눌러 공장 출고 시 설정으로 복원합니다. 표시등이 빨간색으로 깜박이면 이어버드는 모든 블루투스 페어링 정보를 삭제하고 출고 시 설정으로 복원된 다음 다시 시작합니다. 이어버드 충전하기 1. 충전기를 연결하여 충전합니다. 충전기는 USB Type-A to USB Type-C 케이블을 통해 연결할 수 있습니다. 2.
 • Page 143 한국어 표시등 설명 1 초간 흰색으로 켜짐 전원 켜짐 1 초간 빨간색으로 켜짐 전원 꺼짐 3 초마다 흰색으로 두 번 깜박임 자동 연결 모드 1 초마다 흰색으로 세 번 깜박임 페어링 모드 1 초마다 흰색으로 두 번 깜박임 수신/발신 전화 빨간색으로...
 • Page 144 한국어 ● 운전 중에는 집중력 저하와 사고를 예방할 수 있도록 음량을 낮추도록 합니다. ● 장치를 사용할 때는 모든 현지 법률과 규정을 준수하십시오. 운전 중에는 장치를 사용하지 마십시오. ● 운전 중에는 안전을 최우선으로 하고 집중력이 저하될 수 있는 행동은 자제하시기 바랍니다. ●...
 • Page 145 ● 이 모델 번호를 지원하는 장치 제조업체가 승인한 액세서리만 사용할 수 있습니다. 기타 액세서리의 사용은 장치 보증을 무효화하고, 부상을 초래하거나 장치가 위치한 국가의 관련 규정을 위반할 수 있습니다. 승인된 액세서리의 구매는 공식 Huawei 고객 서비스 센터에 문의하십시오. ● 화재나 폭발이 발생할 수 있으므로 승인되지 않았거나 호환되지 않는 전원 공급 장치, 충전기...
 • Page 146 ● 사전 승인 없이 장치 및 액세서리를 분해하거나 개조하지 마십시오. 이 결과 발생한 손상에는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 장치에 오류가 발생하거나 장치가 제대로 작동하지 않으면 공식 Huawei 고객 서비스 센터에 문의하여 지원을 요청하십시오. ● 장치 및 액세서리는 일반 가정 폐기물로 폐기하지 마십시오.
 • Page 147 유럽연합 집행위원회에서 설정한 무선 전파에 대한 노출 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 성명 Huawei Technologies Co., Ltd.는 이로써 CM70-C 장치가 Directive 2014/53/EU 의 필수 요구사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 고지합니다. 유효한 가장 최근의 DoC(적합성 선언) 버전은 http://consumer.huawei.com/certification 에서 확인할 수 있습니다.
 • Page 148 장치는 유해한 전파 간섭을 유발하지 않으며, (2) 이 장치는 원하지 않는 작동을 초래할 수 있는 전파 간섭 등 수신된 모든 전파 간섭을 수용해야 합니다. 주의: 규정 준수를 위해 Huawei Technologies Co., Ltd.가 명시적으로 승인하지 않은 이 장치의 변경 또는 개조는 장비 작동에 대한 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.
 • Page 149 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 전파 간섭을 포함하여 수신된 모든 전파 간섭을 수용해야 합니다. 법적 성명 저작권 © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. 모든 권리 보유. 이 문서는 참조용으로만 제공됩니다. 이 안내서의 모든 부분은 명시적이거나 묵시적인 어떤 형태의 보증도 구성하지 않습니다.
 • Page 150 오픈소스 소프트웨어 공지에 대한 상세정보는 https://consumer.huawei.com/en/opensource/ 을 참조하십시오. 상호명 : Huawei Technologies Co., Ltd. 기기의 명칭(모델명) : 무선데이터통신시스템용 무선기기 (CM70-C) 제조 년 월 : 별도 표기 제조자 / 제조국가 : Huawei Technologies Co., Ltd. / 중 국 적합성평가 번호 : R-C-HUW-CM70-C...
 • Page 151: Latviešu

  1. Nospiediet un aptuveni 4 sekundes turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu pāra izveides režīmu (šajā laikā indikators mirgos baltā krāsā). 2. Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth un pēc tam meklējiet ierīces nosaukumu “HUAWEI FreeLace” un izveidojiet savienojumu. Automātiska atkārtota savienojuma izveide Kad austiņas tiks ieslēgtas, tajās tiks automātiski izveidots savienojums ar pēdējo pārī...
 • Page 152 Mūzikas vai gaidīšanas režīmā nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet funkciju pogu, lai tālrunī aktivizētu balss asistentu. HUAWEI HiPair tehnoloģija Pēc austiņu iebūvētā USB Type-C savienotāja pievienošanas tālrunim rīkojieties šādi. 1. Ja austiņas vēl nav savienotas pārī ar tālruni, tālrunī tiks parādīts uznirstošs logs par pāra izveidi.
 • Page 153 Latviešu Aparātprogrammatūras atjauninājumi Ja ir pieejams aparātprogrammatūras atjauninājums, varat atjaunināt austiņas no tālruņa (EMUI 9.1 vai jaunākas versijas), izpildot tālāk aprakstītās darbības. Atveriet ekrānu Pārī savienota Bluetooth ierīce un pieskarieties Aparātprogrammatūras atjaunināšana, pēc tam pieskarieties Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu, lai pārbaudītu, vai nav pieejami atjauninājumi. Ja ir pieejams atjauninājums, pieskarieties Lejupiel.
 • Page 154 Latviešu ● Lai neizraisītu dzirdes traucējumus, ilgstoši neklausieties ar augstu skaļuma līmeni. ● Nelietojiet ierīci vietās, kur bezvadu ierīces ir aizliegts lietot iespējamo traucējumu dēļ, kādi var rasties citam elektroniskam aprīkojumam, izraisot drošības apdraudējumu. ● Lūdzu, ievērojiet prasības, kādas ir noteiktas klīnikās un slimnīcās, kurās ir aizliegts izmantot bezvadu ierīces, un izslēdziet ierīci.
 • Page 155 ● Nedemontējiet un nemodificējiet ierīci un tās piederumus bez iepriekšējas atļaujas. Ražotāja garantija neattiecas uz bojājumiem, kas var šādi rasties. Ja ierīcē rodas kļūda vai tā vairs nedarbojas pareizi, sazinieties ar pilnvarotu Huawei klientu apkalpošanas centru. ● Neizmetiet ierīci un tās piederumus kopā ar saimniecības atkritumiem.
 • Page 156 Eiropas Komisijas noteiktās radioviļņu iedarbības robežvērtības. Paziņojums Ar šo Huawei Technologies Co., Ltd. paziņo, ka šī ierīce CM70-C atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem būtiskiem nosacījumiem. Jaunāko un spēkā esošo atbilstības deklarācijas versiju varat skatīt vietnē...
 • Page 157 Visi RF parametri (piemēram, frekvenču diapazons un izvades jauda) lietotājam nav pieejami, un lietotājs tos nevar mainīt. Jaunāko informāciju par programmatūru un piederumiem skatiet Atbilstības deklarācijā, kas pieejama vietnē http://consumer.huawei.com/certification. Atbilstība FCC noteikumiem Radiofrekvences starojums Jūsu ierīce darbojas kā mazjaudas radioraidītājs un uztvērējs. Saskaņā ar starptautiskajās vadlīnijās sniegtajiem ieteikumiem ierīce ir konstruēta, lai...
 • Page 158 (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Uzmanību! Ja nav saņemts Huawei Technologies Co., Ltd. tiešs apstiprinājums, pārveidojot iekārtu, lietotājs var zaudēt tiesības izmantot šo aprīkojumu.
 • Page 159: Lietuvių

  „Bluetooth“ susiejimas 1. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką maždaug 4 sekundes, kad persijungtumėte į susiejimo režimą (indikatorius mirksi balta spalva). 2. Įjunkite savo telefono „Bluetooth“ ryšį, tada atlikite įrenginio pavadinimo „HUAWEI FreeLace“ paiešką ir prisijunkite. Automatinis prisijungimas Įjungtos įkišamosios ausinės automatiškai prisijungia prie paskutinio susieto įrenginio.
 • Page 160 Muzikos arba budėjimo režimu paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite funkcijų mygtuką, kad savo telefone aktyvuotumėte balso asistentą. Technologija „HUAWEI HiPair“ Prijungus įkišamųjų ausinių įtaisytąją USB „Type-C“ jungtį prie telefono: 1. Jei įkišamosios ausinės dar nesusietos su telefonu, šis pasiūlys susieti, pateikdamas iškylantįjį...
 • Page 161 Lietuvių Programinės aparatinės įrangos naujiniai Jei išleistas programinės aparatinės įrangos naujinys, įkišamąsias ausines galite atnaujinti iš savo telefono (EMUI 9.1 arba naujesnės versijos), atlikdami šiuos veiksmus: Eikite į ekraną Susietas „Bluetooth“ įrenginys ir palieskite Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas, tada palieskite Ieškoti naujinių, kad patikrintumėte, ar yra pasiekiamų...
 • Page 162 Lietuvių pavojaus, taip pat – nepažeistumėte įstatymų bei reglamentų. ● Siekdami išvengti galimos žalos klausai, neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką. ● Nenaudokite įrenginio tokioje vietoje, kur belaidžius įrenginius naudoti draudžiama dėl galimų trukdžių kitai elektroninei įrangai (kyla saugos pavojus). ● Klinikose ir ligoninėse, kur draudžiama naudoti belaidžius įrenginius, laikykitės reglamentų...
 • Page 163 ● Neardykite ir nemodifikuokite įrenginio ir jo priedų, negavę atitinkamo leidimo. Tokiu atveju padarytiems pažeidimams nebus taikoma gamintojo garantija. Jei įvyktų įrenginio klaida arba jis nustotų tinkamai veikti, kreipkitės į įgaliotąjį „Huawei“ klientų aptarnavimo centrą. ● Neišmeskite šio įrenginio ar jo priedų kartu su buitinėmis atliekomis.
 • Page 164 įrenginys suprojektuotas taip, kad neviršytų Europos Komisijos nustatytų radijo bangų poveikio limitų. Pareiškimas Šiuo dokumentu „Huawei Technologies Co., Ltd.“ pareiškia, kad įrenginys CM70-C atitinka direktyvos 2014/53/ES pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus nuostatus. Naujausią ir galiojančią „DoC“ (atitikties deklaracijos) versiją galima peržiūrėti internete http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 165 žalingų trukdžių ir 2) šis įrenginys privalo priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sutrikdyti įrenginio veikimą. Atsargiai! Naudotojui suteiktas leidimas naudoti šį įrenginį gali netekti galios, jei įrenginys bus pakeistas arba modifikuotas negavus aiškaus „Huawei Technologies Co., Ltd.“ pritarimo (dėl atitikties taikomiems reikalavimams).
 • Page 166 žodinis žymėjimas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, kurie priklauso Bluetooth ® Bluetooth SIG, Inc., o šiuos ženklus „Huawei Technologies Co., Ltd.“ naudoja pagal licenciją. Naudotojo programinės įrangos licencijos sutartis Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite programinės įrangos licencijos sutartį.
 • Page 167: Norsk

  Bluetooth-paring 1. Trykk og hold inne strømknappen i omtrent 4 sekunder for å gå til paringsmodus (på dette tidspunktet blinker indikatoren hvitt). 2. Aktiver Bluetooth på telefonen, søk deretter il enhetsnavnet «HUAWEI FreeLance», og koble til. Automatisk gjentilkobling Etter at øreproppene er slått på, kobles de automatisk til den sist parede enheten.
 • Page 168 Trykk og hold inne funksjonsknappen i omtrent 2 sekunder i Musikk- eller Ventemodusen for å aktivere taleassistanse på telefonen. HUAWEI HiPair-teknologi Etter at øreproppene er sett inn den innebygde USB type-C-kontakten på telefonen: 1. Hvis øreproppene ikke allerede er paret med telefonen, vil telefonen sette i gang paring via et popup-vindu.
 • Page 169 Norsk Hvis det finnes tilgjengelig oppdatering, berør Last ned og oppdater, følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen. Beskrivelser av indikator Slå på Fast hvit i 1 sekund Slå av Fast rødt i 1 sekund Automatisk tilkoblingsmodus Blinker hvitt to gagner hvert 3. sekund Paringsmodus Blinker hvitt tre ganger hvert sekund Innkommende/utgående anrop...
 • Page 170 Norsk pacemakere, cochleaimplantater og høreapparater. Be om mer informasjon fra dem som har produsert apparatene du bruker. ● Hold enheten minst 15 cm unna medisinsk utstyr når du bruker den. ● Når du bruker ørepropper for å høre på musikk eller foreta anrop, vennligst bruk lavest mulig volum for å...
 • Page 171 Eventuell skade som oppstår i dette tilfellet vil ikke bli dekket av produsentens garanti. Hvis enheten har en feil eller slutter å virke ordentlig, vennligst kontakt et autorisert Huawei servicesenter for å få hjelp. ● Unngå å kaste enheten og dens tilbehør sammen med vanlig husholdningsavfall.
 • Page 172 Europakommisjonen. Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer at denne enheten CM70-C er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den seneste og gyldige versjonen av samsvarserklæringen finnes på...
 • Page 173 Forsiktig: Hvis det utføres andre endringer eller modifikasjoner på denne enheten enn det som er uttrykkelig godkjent av Huawei Technologies Co., Ltd., kan brukeren miste retten til å bruke utstyret.
 • Page 174 Produktet kan returneres til kjøpstedet for å få refundert pengene. For å finne innholdet i avtalen skal du gå til https://consumer.huawei.com/en/legal/eula/. Personvern For å forstå hvordan vi beskytter din personlige informasjon, vennligst besøk http://consumer.huawei.com/privacy-policy, og les vår personvernerklæring.
 • Page 175: Polski

  1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 4 sekundy, aby przejść do trybu parowania (w tym momencie wskaźnik zamiga na biało). 2. Włącz Bluetooth w telefonie, a następnie wyszukaj nazwę urządzenia „HUAWEI FreeLace” i nawiąż połączenie. Automatyczne ponowne łączenie Po włączeniu słuchawki automatycznie połączą...
 • Page 176 W trybie muzyki lub czuwania naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aby aktywować funkcję asystenta głosowego w telefonie. Technologia HUAWEI HiPair Po podłączeniu do telefonu złącza USB typu C wbudowanego w słuchawki: 1. Jeśli słuchawki nie są jeszcze sparowane z telefonem, telefon wyświetli wyskakujące okienko parowania.
 • Page 177 Polski Podłącz słuchawki do portu USB typu C w telefonie (wymagane ładowanie zwrotne). Aktualizacje oprogramowania układowego W przypadku dostępności aktualizacji oprogramowania układowego można zaktualizować oprogramowanie słuchawek z poziomu telefonu (z systemem EMUI 9.1 lub nowszym). W tym celu wykonaj następujące czynności: Przejdź...
 • Page 178 Polski Niski poziom naładowania Wskaźnik miga dwukrotnie światłem czerwonym co 10 baterii sekund Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższymi zaleceniami eksploatacyjnymi i postępować zgodnie z nimi, aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia oraz zapobiec zagrożeniom albo naruszeniom prawa lub przepisów. ●...
 • Page 179 Aby uzyskać informacje na temat zatwierdzonych akcesoriów, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Huawei. ● Podłączanie urządzenia do niezatwierdzonych lub niezgodnych zasilaczy, ładowarek lub baterii nie jest zalecane, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch.
 • Page 180 Jeśli urządzenie przestanie działać lub wystąpi błąd, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym Huawei w celu uzyskania pomocy. ● Nie należy wyrzucać urządzenia i jego akcesoriów razem z odpadami komunalnymi. ● Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie utylizacji produktów elektronicznych i ich akcesoriów oraz wspierać...
 • Page 181 Komisję Europejską. Oświadczenie Spółka Huawei Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie CM70-C jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Z najnowszą, obowiązującą wersją deklaracji zgodności (DoC) można zapoznać się pod adresem http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 182 Łączności (FCC). Działanie jest ograniczone następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, włącznie z mogącymi powodować niepożądane działanie. Ostrzeżenie: Wszelkie modyfikacje i przeróbki urządzenia, które nie zostały wcześniej wyraźnie zatwierdzone przez firmę Huawei Technologies Co., Ltd., mogą spowodować...
 • Page 183 Znak słowny i logo Bluetooth ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Huawei Technologies Co., Ltd. używa tych znaków na mocy licencji. Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym Przed użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z umową licencyjną na korzystanie z oprogramowania.
 • Page 184: Português (Portugal)

  1. Prima continuamente durante cerca de 4 segundos para entrar no modo de Emparelhamento (nesta altura, o indicador irá ficar branco intermitente). 2. Ative o Bluetooth no seu telemóvel e procure o nome do dispositivo "HUAWEI FreeLace" e efetue a ligação.
 • Page 185 No modo de música ou de espera, prima continuamente no botão de função durante cerca de 2 segundos para ativar o assistente de voz no telemóvel. Tecnologia HUAWEI HiPair Após ligar o conetor USB tipo C incorporado ao telemóvel: 1. Se os auriculares não estiverem já emparelhados com o telemóvel, este irá indicar o emparelhamento através de uma janela pop-up.
 • Page 186 Português (Portugal) Ligue os auriculares à porta USB tipo C do telemóvel (é necessário o carregamento inverso). Atualizações de firmware Se estiver disponível uma atualização de firmware, pode atualizar os auriculares a partir do telemóvel (EMUI 9.1 ou posterior) ao executar o seguinte: Aceda ao ecrã...
 • Page 187 Português (Portugal) ● Para prevenir lesões auditivas, não utilize o volume em níveis elevados durante longos períodos de tempo. ● Não utilize o dispositivo em locais onde a utilização de dispositivos sem fios for proibida devido à possibilidade de interferência com outros equipamentos eletrónicos, o que poderá...
 • Page 188 A utilização de outros acessórios pode resultar na anulação da garantia do dispositivo, causar lesões ou violar os regulamentos aplicáveis do país onde o dispositivo se encontra. Contacte um centro de apoio ao cliente da Huawei autorizado para obter acessórios aprovados.
 • Page 189 Qualquer dano resultante disto não será coberto pela garantia do fabricante. Se o dispositivo sofrer um erro ou parar de funcionar corretamente, entre em contacto com um Centro de Reparações autorizado pela Huawei para obter assistência. ● Evite a eliminação do dispositivo e dos respetivos acessórios como resíduos domésticos tradicionais.
 • Page 190 Comissão Europeia. Declaração A Huawei Technologies Co., Ltd. declara por este meio que este dispositivo CM70-C se encontra de acordo com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2014/53/UE.
 • Page 191 Atenção: Quaisquer alterações ou modificações a este dispositivo não expressamente aprovadas pela Huawei Technologies Co., Ltd. para efeitos de conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Conformidade com a Indústria do Canadá...
 • Page 192 Bluetooth SIG, Inc. e ® qualquer uso de tais marcas pela Huawei Technologies Co., Ltd. está sob licença. Contrato de licença de software do utilizador Leia atentamente o contrato de licença de software antes de utilizar o produto. Ao utilizar o produto, está...
 • Page 193: Română

  1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 4 secunde pentru a intra în modul Pairing (Asociere). În acest timp, indicatorul va lumina intermitent alb. 2. Activați funcția Bluetooth pe telefonul dvs., apoi căutați numele dispozitivului „HUAWEI FreeLace” și conectați-l.
 • Page 194 În modul Muzică sau în modul Standby, țineți apăsat butonul Funcție timp de aproximativ 2 secunde pentru a activa asistența vocală pe telefon. Tehnologia HUAWEI HiPair După introducerea conectorului USB tip C al căștilor în telefon: 1. În cazul în care căștile nu sunt deja asociate cu telefonul, telefonul va solicita asocierea prin intermediul unei ferestre pop-up.
 • Page 195 Română Actualizarea firmware-ului Dacă sunt disponibile actualizări, puteți să vă actualizați firmware-ul căștilor de pe telefon (dacă aveți instalat EMUI 9.1 sau o versiune ulterioară) efectuând următoarele acțiuni: Mergeți în ecranul Dispozitiv Bluetooth asociat și selectați Actualizare firmware, apoi Căutare actualizări pentru a căuta eventualele actualizări disponibile. Dacă...
 • Page 196 Română ● Pentru a preveni posibila vătămare a auzului, nu ascultați la volum înalt perioade lungi de timp. ● Nu utilizați acest dispozitiv în locuri în care utilizarea dispozitivelor fără fir (wireless) este interzisă din cauza posibilității de perturbare a funcționării altor dispozitive electronice, fapt care ar putea cauza pericole.
 • Page 197 Utilizarea altor accesorii poate anula garanția dispozitivului, poate provoca vătămări sau poate încălca reglementările aferente din țara unde este utilizat dispozitivul. Contactați un centru de service clienți Huawei autorizat pentru a obține accesorii omologate. ● Nu se recomandă conectarea dispozitivului la încărcătoare, baterii sau surse de energie electrică...
 • Page 198 În acest caz, nicio daună produsă nu va fi acoperită de garanția producătorului. Dacă dispozitivul întâmpină o eroare sau nu mai funcționează corespunzător, contactați un Centru de service autorizat Huawei, pentru asistență. ● Nu eliminați acest dispozitiv și accesoriile acestuia împreună cu deșeurile menajere.
 • Page 199 Comisia Europeană. Declarație Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că dispozitivul CM70-C respectă reglementările esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Cea mai recentă și valabilă versiune de DoC (Declarație de Conformitate) poate fi vizualizată...
 • Page 200 Atenție: Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu au fost aprobate în mod explicit de Huawei Technologies Co., Ltd. pentru conformitate pot anula autorizația utilizatorului de folosire a echipamentului.
 • Page 201 Simbolurile și cuvântul Bluetooth sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth ® SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licență. Acord de licență software pentru utilizator Citiți cu atenție acordul de licență software înainte de a utiliza produsul. Prin utilizarea produsului, indicați faptul că...
 • Page 202: Русский

  Сопряжение по Bluetooth 1. Нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 4 секунды, чтобы перейти в режим сопряжения (индикатор будет мигать белым цветом). 2. Включите на телефоне Bluetooth, выполните поиск «HUAWEI FreeLace» и установите соединение. Автоматическое повторное подключение После включения наушники автоматически подключаются к устройству, с которым...
 • Page 203 В режиме воспроизведения музыки или в режиме ожидания нажмите и удерживайте функциональную кнопку примерно 2 секунды, чтобы активировать на телефоне функцию голосового помощника. Технология HUAWEI HiPair Подключите встроенный разъем USB Type-C наушников к телефону. 1. Если наушники еще не сопряжены с телефоном, на экране телефона появится...
 • Page 204 Русский выполняется сброс настроек и удаление информации обо всех сопряжениях по Bluetooth. После завершения этого процесса наушники перезагрузятся. Зарядка наушников 1. Зарядка с помощью зарядного устройства. Наушники можно подключить к зарядному устройству через переходник USB Type-A—USB Type-C. 2. Зарядка с помощью телефона. Подключите...
 • Page 205 Русский Зарядка Мигает красным: низкий уровень заряда батареи Мигает белым: достаточный уровень заряда батареи Горит белым: полностью заряжено Батарея разряжена Мигает красным 2 раза каждые 10 секунд Инструкции по технике безопасности Перед использованием устройства внимательно прочтите нижеприведенные инструкции по технике безопасности. ●...
 • Page 206 аннулированию гарантии, травмам или нарушению соответствующих законов, действующих в стране нахождения устройства. По вопросу получения подходящих аксессуаров обращайтесь в авторизованный сервисный центр Huawei. ● Подключение устройства к неавторизованным или несовместимым источникам питания, зарядным устройствам или аккумуляторным батареям может привести к...
 • Page 207 повреждения устройства или его батареи, возгорания или взрыва не пытайтесь самостоятельно заменить батарею устройства. По вопросу замены батареи обращайтесь в авторизованный сервисный центр Huawei. ● Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи, с помощью фена или другого нагревательного...
 • Page 208 по предельному уровню облучения в радиочастотном диапазоне, установленному Европейской комиссией. Декларация Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что данное устройство модели CM70-C соответствует основным требованиям и прочим положениям Директивы Совета Европы 2014/53/EU. Актуальную версию декларации соответствия можно найти на веб-сайте...
 • Page 209 Пользователь не имеет доступа к радиочастотным параметрам устройства (например, диапазон частот и выходная мощность) и не может их изменить. Актуальную информацию об аксессуарах и программном обеспечении можно найти в декларации соответствия на веб-сайте http://consumer.huawei.com/certification. Соблюдение нормативов Федеральной комиссии по связи (FCC) Радиочастотное...
 • Page 210 источником недопустимых помех и (2) данное устройство должно поглощать все принимаемые помехи, включая те, которые могут оказать нежелательное воздействие. Внимание! Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные компанией Huawei Technologies Co., Ltd., могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного устройства. Соответствие требованиям Министерства промышленности Канады...
 • Page 211 поддержки клиентов в Вашей стране или регионе можно найти на веб-сайте http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm. Словесный знак и логотип Bluetooth являются зарегистрированными товарными ® знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Huawei Technologies Co., Ltd. в рамках лицензии. Лицензионное соглашение с пользователем программного обеспечения Перед использованием данного устройства внимательно прочтите лицензионное...
 • Page 212 Таможенного союза. Информация для связи info-cis@huawei.com +7 (495) 234-0686 Торговая марка HUAWEI Наименование и обозначение Беспроводные Bluetooth-наушники HUAWEI FreeLace модель CM70-C Назначение Данные наушники представляют собой стерео наушники для совершения звонков и прослушивания музыки Характеристики и параметры Bluetooth Питание -от порта USB с параметрами питания на...
 • Page 213 Русский Соответствует ТР ТС — ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Правила и условия безопасной Оборудование предназначено для эксплуатации (использования) использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10-55 град. С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом...
 • Page 214 Русский Сведения об ограничениях в Оборудование предназначено для использовании с учетом использования в жилых, коммерческих и предназначения для работы в производственных зонах без воздействия жилых, коммерческих и опасных и вредных производственных производственных зонах факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия...
 • Page 215 Русский Вкладыш к краткому руководству пользователя (только для Республики Беларусь) 1. Изготовитель, адрес Administration Building, Huawei Technologies Company Limited, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, Китай Тел.: +86-755-28780808 2. Торговая марка HUAWEI 3. Наименование и обозначение Беспроводные Bluetooth-наушники HUAWEI FteeLace модель CM70-C 4.
 • Page 216 Русский 10. Правила и условия хранения Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 град. С, и относительной влажности не выше 95%. Срок хранения 2 года. Допускается штабелирование по высоте не...
 • Page 217 Русский 17. Месяц и год изготовления и Дата изготовления указана на коробке (или) информация о месте устройства. нанесения и способе определения года изготовления 18. Импортер в РБ 19. Сертификат Наличие и срок действия сертификата соответствия на данную модель можно найти на...
 • Page 218: Srpski

  1. Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje oko 4 sekunde da biste ušli u režim uparivanja (u tom trenutku, indikator će treperiti u beloj boji). 2. Omogućite Bluetooth funkciju na telefonu, zatim potražite naziv uređaja „HUAWEI FreeLace“ i uspostavite vezu.
 • Page 219 U režimu Muzika ili Pripravnost, pritisnite i držite funkcijski taster oko 2 sekunde da biste aktivirali glasovnog pomoćnika na telefonu. HUAWEI HiPair tehnologija Nakon priključivanja ugrađenog USB Type-C priključka slušalica u telefon: 1. Ako slušalice već nisu uparene sa telefonom, telefon će prikazati odziv o uparivanju preko iskačućeg prozora.
 • Page 220 Srpski Punjenje povezivanjem slušalica na telefon. Povežite slušalica na USB Type-C priključak telefona (neophodno je da telefon podržava režim povratnog punjenja). Ažuriranja firmvera Ako je ažuriranje firmvera dostupno, slušalice možete da ažurirate sa telefona (EMUI 9.1 ili novije verzije) ako uradite sledeće: Idite na ekran Upareni Bluetooth uređaj i dodirnite opciju Ažuriranje firmvera, zatim dodirnite opciju Potraži ažuriranja da biste potražili dostupna ažuriranja.
 • Page 221 Srpski biste osigurali optimalne performanse uređaja i izbegli opasnost ili kršenje zakona i propisa. ● Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo da slušate zvuk velike jačine. ● Nemojte da koristite uređaj na mestima na kojima je upotreba bežičnih uređaja zabranjena zbog potencijalne interferencije sa drugom elektronskom opremom, koja može izazvati opasnost po bezbednost.
 • Page 222 ● Uređaj je opremljen internom baterijom koja se ne može ukloniti. Ne pokušavajte sami da zamenite bateriju da biste izbegli oštećenje baterije ili uređaja ili izazivanje požara i eksplozija. Bateriju bi trebalo da menja samo stručno osoblje u ovlašćenom Huawei korisničkom servisnom centru.
 • Page 223 Evropska komisija. Izjava Ovim, kompanija Huawei Technologies Co., Ltd. izjavljuje da je ovaj uređaj CM70-C u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
 • Page 224 Nisu svi RF parametri (na primer, frekventni opseg i izlazna snaga) dostupni korisniku i korisnik ih ne može menjati. Najnovije informacije o dodatnoj opremi i softveru potražite u dokumentu DoC (Deklaracija o usaglašenosti) dostupnom na http://consumer.huawei.com/certification. Usklađenost sa propisima Savezne komisije za komunikacije (FCC) Izloženost RF zračenju...
 • Page 225 Bluetooth ® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane kompanije Huawei Technologies Co., Ltd. je pod licencom. Ugovor o licenciranju softvera sa korisnikom Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ugovor o licenciranju softvera. Ako koristite...
 • Page 226 Ako se ne slažete sa uslovima ugovora o licenciranju, nemojte da koristite proizvod i softver. Proizvod se može vratiti na prodajno mesto radi povraćaj sredstava. Sadržaj ugovora možete pronaći na: https://consumer.huawei.com/en/legal/eula/. Zaštita privatnosti Da biste razumeli kako štitimo vaše lične podatke, posetite http://consumer.huawei.com/privacy-policy i pročitajte našu politiku privatnosti.
 • Page 227: Slovenčina

  Párovanie prostredníctvom funkcie Bluetooth 1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na približne 4 sekundy na vstup do režimu párovania (indikátor bude blikať nabielo). 2. Zapnite v telefóne Bluetooth, vyhľadajte zariadenie s názvom „HUAWEI FreeLace“ a pripojte ho. Automatická obnova pripojenia Po zapnutí...
 • Page 228 V režime hudby a nečinnosti stlačením a podržaním tlačidla funkcií na približne 2 sekundy aktivujete hlasového asistenta v telefóne. Technológia HUAWEI HiPair Po zapojení slúchadiel do portu USB typu C vo vašom telefóne: 1. Ak vaše slúchadlá nie sú ešte spárované s telefónom, telefón vás v rozbaľovacom okne vyzve na spárovanie.
 • Page 229 Slovenčina Aktualizácia firmvéru Ak je k dispozícii aktualizácia firmvéru, môžete slúchadlá aktualizovať pomocou telefónu (systém EMUI 9.1 a novší) v nasledujúcich krokoch: Prejdite na obrazovku Spárované zariadenia Bluetooth, ťuknite na Aktualizácia firmvéru a ťuknutím na Kontrola aktualizácií skontrolujte dostupné aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, ťuknite na Aktualizovať...
 • Page 230 Slovenčina ● Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané z dôvodu možného rušenia iných elektronických zariadení, čo môže predstavovať bezpečnostné riziko. ● V klinikách a nemocniciach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané, dodržujte predpisy a zariadenie vypnite. ●...
 • Page 231 ● Zariadene obsahuje nevyberateľnú vnútornú batériu. Nepokúšajte sa batériu vymeniť, mohli by ste poškodiť batériu či zariadenie alebo spôsobiť požiar a výbuch. Batériu by mali vymieňať len odborní pracovníci v autorizovanom servisnom stredisku Huawei. ● Zariadenie a jeho príslušenstvo udržujte suché. Nepokúšajte sa ho vysušiť pomocou externého tepelného zariadenia, ako je mikrovlnná...
 • Page 232 Záruka výrobcu sa nevzťahuje na žiadnu škodu vzniknutú nedodržaním tohto opatrenia. Ak je zariadenia chybné alebo nefunguje správne, požiadajte o pomoc autorizované servisné stredisko spoločnosti Huawei. ● Zariadenie a jeho príslušenstvo nevyhadzujte do bežného domového odpadu. ● Dodržujte miestne zákony týkajúce sa likvidácie elektronických produktov a ich príslušenstva a podporujte úsilie o recykláciu.
 • Page 233 Slovenčina Vyhlásenie Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie CM70-C je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Najnovšia platná verzia dokumentu Vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese http://consumer.huawei.com/certification. Toto zariadenie je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.
 • Page 234 Slovné značky a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth ® SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Huawei Technologies Co., Ltd. je na základe licencie.
 • Page 235 Obsah zmluvy nájdete na stránke: https://consumer.huawei.com/en/legal/eula/. Ochrana osobných údajov Informácie o ochrane vašich osobných údajov nájdete na stránke http://consumer.huawei.com/privacy-policy, kde si môžete prečítať naše zásady ochrany osobných údajov. Vyhlásenie o softvéri open source Bližšie informácie nájdete vo Vyhlásení o softvéri open source na adrese:...
 • Page 236: Slovenščina

  1. Za vstop v način za seznanjanje pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite približno 4 sekunde (po tem času bo indikator začel utripati belo). 2. Omogočite Bluetooth v svojem telefonu, poiščite napravo z imenom »HUAWEI FreeLace« in vzpostavite povezavo.
 • Page 237 V glasbenem načinu ali stanju pripravljenosti pritisnite funkcijski gumb in ga pridržite približno 2 sekundi, da v telefonu aktivirate glasovnega pomočnika. Tehnologija HUAWEI HiPair Ko priključek USB Type-C na slušalkah priklopite v telefon: 1. če slušalke še niso seznanjene s telefonom, se bo na telefonu prikazalo pojavno okno s pozivom za seznanitev.
 • Page 238 Slovenščina Posodobitve vdelane programske opreme Če je na voljo posodobitev vdelane programske opreme, lahko posodobitev slušalk opravite prek telefona (s sistemom EMUI 9.1 ali novejšim) na naslednji način: Pojdite na zaslon Seznanjena naprava Bluetooth in se dotaknite možnosti Posodobitev vdelane programske opreme ter nato možnosti Poišči posodobitve, da preverite, ali je na voljo posodobitev.
 • Page 239 Slovenščina ● Glasbe ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha. ● Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana zaradi povzročitve morebitnih motenj v kombinaciji z drugo elektronsko opremo, ki lahko povzroči varnostna tveganja. ●...
 • Page 240 Za nakup odobrenih dodatkov se obrnite na pooblaščen servisni center za pomoč strankam družbe Huawei. ● Priporočamo, da naprave ne priključite na neodobrene ali nezdružljive vire napajanja, polnilnike ali baterije, saj lahko v nasprotnem primeru povzročite požar ali eksplozije.
 • Page 241 Evropska komisija. Izjava S tem podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava CM70-C skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi predpisi Direktive 2014/53/EU. Najnovejšo različico izjave o skladnosti (DoC) si lahko ogledate na spletnem mestu http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 242 Ta naprava ustreza delu 15 predpisov FCC. Za uporabo morata biti izpolnjena ta pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati kakršne koli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. Opozorilo: kakršne koli spremembe ali predelave te naprave, za katere družba Huawei...
 • Page 243 Besedna znamka in logotipi Bluetooth so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti ® podjetja Bluetooth SIG, Inc. in jih podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja na podlagi licence. Licenčna pogodba za uporabnika programske opreme Pred uporabo izdelka pozorno preberite licenčno pogodbo za programsko opremo. S tem, ko izdelek uporabljate, se strinjate, da vas ta licenčna pogodba zavezuje.
 • Page 244: Español

  1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado aproximadamente durante 4 segundos para acceder al modo Enlace (en este momento, el indicador parpadeará en color blanco). 2. Habilite Bluetooth en el teléfono, busque el nombre del dispositivo “HUAWEI FreeLace” y conéctese. Reconexión automática Una vez encendidos los auriculares, se conectarán automáticamente con el dispositivo...
 • Page 245 En modo música o espera, mantenga pulsado el botón multifunción aproximadamente durante 2 segundos para activar el asistente de voz del teléfono. Tecnología HUAWEI HiPair Después de conectar al teléfono el conector USB tipo C integrado de los auriculares: 1. Si los auriculares no están enlazados con el teléfono, este indicará que deben enlazarse a través de una ventana emergente.
 • Page 246 Español 2. Cárguelos a través del teléfono. Conecte los auriculares al puerto USB tipo C del teléfono (se debe admitir la carga inversa). Actualizaciones de firmware Si hay una actualización de firmware disponible, puede actualizar los auriculares desde su teléfono (con EMUI 9.1 o posterior) realizando lo siguiente: Acceda a la pantalla Dispositivo Bluetooth enlazado, pulse Actualización de firmware y después pulse Buscar actualizaciones para consultar si hay actualizaciones disponibles.
 • Page 247 Español situaciones peligrosas o incumplimientos de las leyes y normas. ● Para evitar posibles daños al oído, no escuche música a un volumen muy elevado durante periodos prolongados. ● No utilice el dispositivo en áreas donde esté prohibido el uso de dispositivos inalámbricos porque puede interferir con otros equipos electrónicos y generar graves problemas de seguridad.
 • Page 248 El uso de otros accesorios puede invalidar la garantía, ocasionar lesiones o incumplir las normas correspondientes del país en el cual el dispositivo está ubicado. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Huawei para obtener accesorios aprobados.
 • Page 249 Cualquier daño que surja de este modo no será cubierto por la garantía del fabricante. Si el dispositivo presenta errores o deja de funcionar correctamente, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Huawei para recibir asistencia. ● Evite desechar el dispositivo y sus accesorios como residuos domésticos comunes.
 • Page 250 Comisión Europea. Declaración Por medio del presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo CM70-C cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.
 • Page 251 Precaución: Las modificaciones o los cambios realizados en el dispositivo que no hayan sido expresamente aprobados por Huawei Technologies Co., Ltd. podrían invalidar el permiso del usuario para operar el dispositivo. Cumplimiento de las normas de Industry Canada Información de certificación (SAR)
 • Page 252 La marca y el logotipo Bluetooth ® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está regido por la licencia correspondiente. Contrato de licencia de usuario de software Lea y acepte el contrato de licencia de software atentamente antes de usar el producto.
 • Page 253: Svenska

  Bluetooth-koppling 1. Tryck ned och håll strömbrytarknappen nedtryckt i ca 4 sekunder för att gå in i kopplingsläge (indikatorn kommer att blinka vitt). 2. Aktivera Bluetooth på din telefon, sök sedan efter enhetens namn ”HUAWEI FreeLace” och anslut. Automatisk återanslutning När dina öronsnäckor är aktiverade kommer de automatiskt att ansluta till den senast...
 • Page 254 I musik- eller standbyläge, tryck på och håll ned knappen Funktion i ca 2 sekunder för att aktivera röstassistenten i din telefon. HUAWEI HiPair Technology När du har anslutit USB Type-C-kontakten för öronsnäckorna i din telefon: 1. Om dina öronsnäckor inte redan har kopplats till din telefon kommer telefonen att initiera kopplingen via ett popup-fönster.
 • Page 255 Svenska öronsnäckor från din telefon (EMUI 9.1 eller senare) genom att göra följande: Gå till skärmen Kopplad Bluetooth-enhet och peka på Uppdatering av fast programvara, peka sedan på Sök efter uppdateringar för att söka efter tillgängliga uppdateringar. Om en uppdatering är tillgänglig, pekar du på Nedladdning och uppdatering, följ sedan anvisningarna på...
 • Page 256 Svenska grund av potentiell störning med annan elektronisk utrustning, vilket kan orsaka säkerhetsrisker. ● På kliniker och sjukhus där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, följ bestämmelserna och stäng av enheten. ● En del trådlösa enheter kan störa medicintekniska produkter för implantat och annan medicinsk utrustning, till exempel pacemakrar, hörselimplantat och hörapparater.
 • Page 257 ● Demontera eller modifiera inte enheten och dess tillbehör utan förhandstillstånd. Eventuella skador i detta fall kommer inte att omfattas av tillverkarens garanti. Om enheten har ett fel eller upphör att fungera, kontakta ett auktoriserat Huawei- kundservicecenter för hjälp. ● Undvik att kasta denna enhet och dess tillbehör i de vanliga hushållssoporna.
 • Page 258 överskrider gränserna som upprättats av Europeiska kommissionen för exponering för radiovågor, enligt internationella riktlinjer. Försäkran Härmed försäkrar Huawei Technologies Co., Ltd. att denna enhet CM70-C överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 2014/53/EU. Den senaste och giltiga versionen av DoC (försäkran om överensstämmelse) kan ses på...
 • Page 259 (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter. Varning: Alla ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av Huawei Technologies Co., Ltd. kan upphäva användarens rätt att använda...
 • Page 260 -ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth Bluetooth ® SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad. Programlicensavtal för användare Läs igenom licensavtalet för programvaran noggrant innan du börjar använda produkten.
 • Page 261: ภาษาไทย

  1. กดปุ่ มเปิ ด /ป ิ ด ค ้ า งไว ้ ป ระมาณ 4 ว ิ น าท ี เ พ ื ่ อ เข ้ า ส ู ่ โ หมดการจ ั บ ค ู ่ (ในตอนนี ้ ไฟแสดงสถานะจะกะพริ บ เป็ น สี ข าว) 2. เปิ ด ใช้ ง านบลู ท ู ธ บนโทรศั พ ท์ ข องคุ ณ จากนั ้ นค้ น หาอุ ป กรณ์ ช ื ่ อ "HUAWEI FreeLace" และเชื ่ อ มต่ อ...
 • Page 262 ในโหมดเพลงหรื อ โหมดสแตนด์ บ าย ให ้ ก ดป ุ ่ มฟ ั ง ก ์ ช ั น ค ้ า งไว ้ ป ระมาณ 2 วิ น าที เ พื ่ อ เปิ ด ใช้ ง าน Voice Assistant เทคโนโลย ี HUAWEI HiPair หล...
 • Page 263 ภาษาไทย คํ า อธิ บ ายไฟแสดงสถานะ ติ ด นิ ่ ง เป ็ น ส ี ข าว 1 วิ น าที เปิ ด เครื ่ อ ง ติ ด นิ ่ ง เป็ น สี แ ดง 1 วิ น าที ปิ...
 • Page 264 ทํ า ให้ บ าดเจ็ บ หรื อ ละเมิ ด ข้ อ บั ง คั บ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งของประเทศที ่ ม ี ก ารใช ้ ง านอ ุ ป กรณ ์ น ี ้ ต...
 • Page 265 หรื อ ทํ า ให้ เ กิ ด ไฟไหม้ ห รื อ การระเบิ ด ควรรั บ การเปลี ่ ย นแบตเตอรี ่ โ ดยบุ ค ลากรระดั บ มื อ อาชี พ ที ่ ศ ู น ย์ บ ริ ก ารลู ก...
 • Page 266 สํ า หรั บ ข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม เกี ่ ย วกั บ สถานที ่ แ ละวิ ธ ี ก ารทิ ้งขยะ EEE ของคุ ณ โปรดติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ ่ น ของคุ ณ ร ้ า นค ้ า ปลี ก หรื อ หน่ ว ยบริ ก ารกํ า จั ด ขยะในครั ว เรื อ น หร ื อ เย ี ่ ย มชมเว ็ บ ไซต ์ http://consumer.huawei.com/en/ การลดสารอั...
 • Page 267 ข้ อ ควรระวั ง : การเปลี ่ ย นแปลงหรื อ การดั ด แปลงอุ ป กรณ์ น ี ้โดยที ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตอย่ า งเป ็ น ลายล ั ก ษณ ์ อ ั ก...
 • Page 268 เพ ื ่ อ ให ้ เ ข ้ า ใจถ ึ ง ว ิ ธ ี ท ี ่ เ ราปกป ้ องข ้ อ ม ู ล ส ่ ว นบ ุ ค คลของค ุ ณ โปรดไปที ่ http://consumer.huawei.com/privacy-policy...
 • Page 269: Türkçe

  Bluetooth eşleştirme 1. Eşleştirme moduna girmek için Güç düğmesine yaklaşık 4 saniye süreyle basılı tutun (bu defa gösterge beyaz renkte yanıp sönecektir). 2. Telefonunuzda Bluetooth’u etkinleştirin, ardından "HUAWEI FreeLace" cihaz adını arayın ve bağlanın. Otomatik yeniden bağlanma Kulaklıklarınız açıldığında en son eşleştirilen cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.
 • Page 270 Akıllı mod Müzik veya Bekleme modunda telefonunuzda sesli asistanı aktive etmek için İşlev düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun. HUAWEI HiPair Teknolojisi Kulaklıklarınızın yerleşik USB Tip C konektörünü telefonunuza taktıktan sonra: 1. Kulaklıklarınız telefonunuzla henüz eşleştirilmemişse telefonunuz, açılır bir pencere ile eşleştirme komut istemini görüntüler.
 • Page 271 Türkçe kulaklıklarınızı, telefonunuzdan güncelleyebilirsiniz (EMUI 9.1 veya üzeri sürümler). Eşleşen Bluetooth cihazı ekranına girin ve Donanım yazılımı güncellemesi öğesine dokunun, ardından mevcut güncellemeleri kontrol etmek için Güncellemeleri kontrol et öğesine dokunun. Bir güncelleme mevcutsa İndir ve güncelle öğesine dokunun, ardından güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları...
 • Page 272 Türkçe yerlerde kullanmayın. ● Kablosuz cihazların kullanımının yasaklandığı kliniklerde ve hastanelerde lütfen yönetmeliklere uyun ve cihazı kapatın. ● Bazı kablosuz cihazlar kalp pili, koklear implantlar ve işitme cihazları gibi implante edilebilir tıbbi ekipman ve diğer tıbbi ekipmanlarla enterferansa neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıbbi ekipmanınızın üreticisine danışın.
 • Page 273 Diğer aksesuarların kullanılması cihazın garantisini geçersiz kılabilir, yaralanmalara yol açabilir veya cihazın bulunduğu ülkenin ilgili yönetmeliklerini ihlal edebilir. Onaylı aksesuarları edinmek için yetkili bir Huawei Müşteri Servis Merkezi ile iletişime geçin. ● Yangına veya patlamaya neden olabileceğinden cihazın onaylanmamış veya uyumsuz güç...
 • Page 274 üzere cihaz, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bildirim İşbu belge ile Huawei Technologies Co., Ltd. bu cihazın CM70-C, 2014/53/EU Direktifinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan etmektedir. DoC (Uyumluluk Beyanı) belgesinin en güncel ve geçerli versiyonu http://consumer.huawei.com/certification adresinden incelenebilir.
 • Page 275 Hiçbir RF parametresine (örneğin, frekans aralığı ve çıkış gücü) kullanıcı tarafından erişilemez ve bu parametreler kullanıcı tarafından değiştirilemez. Aksesuarlar ve yazılım hakkındaki en son bilgiler için lütfen http://consumer.huawei.com/certification adresinden DoC (Uygunluk Beyanı) belgesine bakın. FCC Mevzuatına Uygunluk RF (Radyo Frekansı) Maruziyeti Cihazınız, düşük güçlü...
 • Page 276 (1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferans dahil alınan her tür enterferansı kabul etmelidir. Dikkat: Bu cihaz üzerinde, uygunluğu Huawei Technologies Co., Ltd. tarafından açık biçimde onaylanmamış değişiklikler ya da düzenlemeler yapılması, kullanıcının ekipmanı...
 • Page 277 Türkçe http://consumer.huawei.com/privacy-policy adresini ziyaret edin ve gizlilik politikamızı okuyun. Açık Kaynaklı Yazılım Duyurusu Açık Kaynaklı Yazılım Duyurusu ayrıntıları için lütfen https://consumer.huawei.com/en/opensource/ adresini ziyaret edin. Üretici Firma Bilgileri: Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District Shenzhen 518129, P.R. China Tel : 0086-755-28780808 Web: www.huawei.com...
 • Page 278 Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır Cihazınıza yasal tanımlama amacı doğrultusunda Huawei FreeLace (CM70-C) ismi atanmıştır. Enerji Tasarrufu Pil gücünüzden tasarruf edebilmek için, aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz: • Bu cihazın bağlı olduğu ekran arka ışığının süresini azaltınız.
 • Page 279: Українська

  перейти в режим об’єднання в пару (індикатор у цей час блиматиме білим кольором). 2. Увімкніть Bluetooth на телефоні, потім виконайте пошук за назвою пристрою «HUAWEI FreeLace» і встановіть підключення. Автоматичне повторне підключення Після ввімкнення навушники автоматично підключаться до пристрою, з яким вони...
 • Page 280 У режимі музики або очікування натисніть функціональну кнопку й утримуйте її протягом приблизно 2 секунд, щоб активувати на телефоні функцію голосового помічника. Технологія HUAWEI HiPair Після під’єднання вбудованого в навушники USB-роз’єму Type-C до телефона: 1. Якщо навушники ще не об’єднано в пару з телефоном, у телефоні з’явиться...
 • Page 281 Українська Зарядний пристрій можна підключити за допомогою перехідного кабелю, що з’єднує роз’єм USB Type-A і гніздо USB Type-C. 2. Зарядіть шляхом підключення навушників до телефона. Підключіть навушники до порту USB Type-C телефона (потрібна функція зворотного заряджання). Оновлення прошивки За наявності оновлення прошивки можна оновити навушники за допомогою телефона...
 • Page 282 Українська Низький заряд акумулятора Двічі блимає червоним кольором кожні 10 секунд Інформація про безпеку Перш ніж використовувати пристрій, уважно прочитайте застереження нижче, щоб гарантувати його оптимальну продуктивність, запобігти виникненню небезпечних ситуацій або порушенню законів і правил. ● Щоб запобігти пошкодженню слуху, не слухайте гучні звуки протягом тривалого...
 • Page 283 гарантію на пристрій, призвести до травмування або порушення норм у країні, де використовується пристрій. Схвалені аксесуари можна отримати у вповноваженому сервісному центрі Huawei. ● Не рекомендуємо підключати пристрій до несхвалених чи несумісних джерел живлення, зарядних пристроїв або акумуляторів, оскільки це може призвести до...
 • Page 284 виробника не охоплює пошкодження в результаті такого втручання. Якщо під час роботи пристрою виникає помилка або він працює неналежним чином, зверніться до вповноваженого сервісного центру Huawei по допомогу. ● Не утилізуйте пристрій і аксесуари до нього як звичайні побутові відходи.
 • Page 285 пристрою відповідає міжнародним вимогам, завдяки чому він не перевищує граничних значень випромінювання радіочастотних сигналів, установлених Європейською комісією. Заява Цим компанія Huawei Technologies Co., Ltd. заявляє, що пристрій CM70-C відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Найновішу чинну версію Декларації про відповідність можна переглянути на веб-сайті http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 286 (2) пристрій витримує всі перешкоди, включно з тими, що можуть призвести до його небажаної роботи. Увага! Будь-які зміни або модифікації цього пристрою, якщо вони в явній формі не узгоджені з компанією Huawei Technologies Co., Ltd., що несе відповідальність за дотримання вимог, можуть скасувати право користувача на експлуатацію цього пристрою.
 • Page 287 Текстовий символ і логотипи Bluetooth є торговельними марками компанії Bluetooth ® SIG, Inc. Будь-яке використання цих марок компанією Huawei Technologies Co., Ltd. здійснюється згідно з ліцензією. Ліцензійна угода з користувачем на програмне забезпечення Перед використанням виробу уважно прочитайте ліцензійну угоду на програмне...

Table of Contents