Makita DC4001 Instruction Manual
Hide thumbs Also See for DC4001:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Charger
PTBR Carregador
FR
Chargeur
Ladegerät
DE
Caricabatterie
IT
NL
Lader
ES
Cargador
PT
Carregador
Oplader
DA
Φορτιστής
EL
TR
Şarj aleti
SV
Laddare
Lader
NO
Laturi
FI
LV
Lādētājs
LT
Įkroviklis
ET
Laadija
Ładowarka
PL
Töltő
HU
SK
Nabíjačka
CS
Nabíječka
SL
Polnilnik
Karikuesi
SQ
Зарядно устройство
BG
HR
Punjač
МК
Полнач
Пуњач
SR
Încărcător
RO
UK
Зарядний пристрій
RU
Зарядное устройство
KK
Зарядтау құрылғысы
ZHCN
充电器
ZHTW
充電器
ID
Pengisi daya
MS
Pengecas
VI
Bộ sạc
เครื ่ อ งชาร์ จ
TH
FA
AR
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
BETRIEBSANLEITUNG
ISTRUZIONI PER L'USO
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BRUGSANVISNING
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
KULLANMA KILAVUZU
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
使用说明书
使用說明書
PETUNJUK PENGGUNAAN
MANUAL ARAHAN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
‫شارژر‬
‫الشاحن‬
DC4001
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
102
105
108
111
‫511 دفترچه راهنما‬
‫711 دليل اإلرشادات‬

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DC4001

 • Page 1 DC4001 Charger INSTRUCTION MANUAL PTBR Carregador MANUAL DE INSTRUÇÕES Chargeur MANUEL D’INSTRUCTIONS Ladegerät BETRIEBSANLEITUNG Caricabatterie ISTRUZIONI PER L’USO Lader GEBRUIKSAANWIJZING Cargador MANUAL DE INSTRUCCIONES Carregador MANUAL DE INSTRUÇÕES Oplader BRUGSANVISNING Φορτιστής ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Şarj aleti KULLANMA KILAVUZU Laddare BRUKSANVISNING Lader...
 • Page 2 Fig.1 Fig.4 Fig.2 Fig.3...
 • Page 3 Do not operate charger with damaged cord or plug. If the cord or plug is damaged, ask Makita authorized service center to replace it in order to avoid a hazard. 3 ENGLISH...
 • Page 4 Makita Authorized Service Center for repair. NOTICE: The battery charger is intended for The following table indicates the types of battery, the charging MAKITA portable power pack only.
 • Page 5: Maintenance

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. Cleaning the charger Remove dust from the AC inlet, intake vent, and exhaust vent.
 • Page 6: Português Do Brasil

  PRECAUÇÃO - Para reduzir o risco de ferimen- 13. Não carregue a bateria se a temperatura tos, carregue somente baterias recarregáveis da Makita. Outros tipos de baterias podem se ambiente estiver ABAIXO DE 10 °C ou ACIMA romper, provocando ferimentos pessoais e DE 40 °C.
 • Page 7 Makita local. de baterias tipo mochila MAKITA. Nunca o use A tabela a seguir indica os tipos de baterias que podem para outras finalidades ou com baterias de outros ser carregadas com o carregador de bateria, incluindo fabricantes.
 • Page 8 Para manter a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE do produto, os reparos e qualquer outra manutenção ou ajustes devem ser feitos pelos centros autorizados de assistência técnica da Makita ou na própria fábrica da Makita, utilizando sempre peças originais Makita. Limpeza do carregador Remova a poeira da tomada-macho CA, da abertura de entrada de ar e da abertura de escape de ar.
 • Page 9 à un centre de service après- ATTENTION - Afin de réduire le risque de blessure, chargez uniquement des batteries vente Makita agréé de les remplacer afin d’évi- rechargeables de type Makita. Les autres ter tout danger. batteries peuvent exploser et provoquer des 12.
 • Page 10 MAKITA. Ne l’utilisez jamais à service après-vente Makita local agréé. d’autres fins ou avec des batteries d’autres fabricants.
 • Page 11: Entretien

  Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, toute réparation, tout travail d’entretien ou de réglage doivent être effectués par un centre d’entretien Makita agréé, avec des pièces de rechange Makita. Nettoyage du chargeur Enlevez la poussière de l’entrée CA, de l’orifice d’entrée d’air et de l’orifice de sortie d’air.
 • Page 12 Kabel oder Stecker. Falls das VORSICHT - Um die Verletzungsgefahr zu Kabel oder der Stecker beschädigt ist, lassen reduzieren, dürfen nur Makita-Akkus gela- Sie das betreffende Teil von einem autorisier- den werden. Andere Akkutypen können ten Makita-Servicecenter austauschen, um eine Gefahr zu vermeiden.
 • Page 13 Mittel können Verfärbung, Verformung oder ANMERKUNG: Das Ladegerät ist nur zum Rissbildung verursachen. Laden der rückentragbaren Akku-Bank von MAKITA vorgesehen. Verwenden Sie es auf kei- nen Fall für einen anderen Zweck oder zum Laden von Akkus anderer Fabrikate. Symbole ANMERKUNG: Wenn das Ladegerät am Gerät...
 • Page 14: Wartung

  Akku-Bank ausgeschaltet und der Akku abge- nommen ist. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. Reinigen des Ladegerätes Entfernen Sie Staub vom Netzeingang sowie von der Einlassöffnung und der Auslassöffnung.
 • Page 15 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di lesioni modo; portarlo a un tecnico di assistenza personali, caricare solo batterie Makita di tipo qualificato. L’uso errato o il riassemblaggio potrebbero causare il rischio di scosse elettri- ricaricabile.
 • Page 16 Qualora la temperatura della batteria alternati dopo aver pulito il caricabatterie, rivolgersi a diventi bassa o elevata durante la carica, quest’ul- un centro di assistenza autorizzato Makita locale per la tima potrebbe arrestarsi. In questo caso, atten- riparazione. dere che la temperatura della batteria torni nor-...
 • Page 17: Manutenzione

  ► Fig.4: 1. Presa elettrica di ingresso CA 2. Apertura di aspirazione 3. Apertura di scarico NOTA: Qualora il tempo di carica diventi notevol- mente più lungo di quello consueto, rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati Makita per la riparazione o la manutenzione. 17 ITALIANO...
 • Page 18 12. Gebruik de lader niet en haal hem niet uit elkaar nadat deze is blootgesteld aan een LET OP - Om de kans op letsel te verkleinen, mag u alleen oplaadbare accu’s van Makita zware schok, is gevallen of op een andere opladen. Andere typen accu’s kunnen barsten...
 • Page 19 MAKITA. Gebruik hem nooit vraagt u uw lokale, erkende Makita-servicecentrum hem voor andere doeleinden of voor het opladen van te repareren. accu’s van andere fabrikanten.
 • Page 20 Verwijder het stof vanaf de wisselstroomingang, de luchtinlaatopening en de luchtuitlaatopening. ► Fig.4: 1. Wisselstroomingang 2. Luchtinlaatopening 3. Luchtuitlaatopening OPMERKING: Als de oplaadtijd aanzienlijk langer wordt dan gebruikelijk, vraagt u een erkend Makita- servicecentrum hem te repareren of te onderhouden. 20 NEDERLANDS...
 • Page 21 Si está dañado el cable o la clavija, de batería. pida al centro de servicio autorizado de Makita que lo reemplace para evitar riesgos. Antes de utilizar el cargador de batería, lea todas las instrucciones e indicaciones de 12.
 • Page 22 Makita local que le hagan la reparación. otros fabricantes. La tabla siguiente indica los tipos de batería, el número AVISO: Cuando el cargador de batería está...
 • Page 23: Mantenimiento

  ► Fig.4: 1. Entrada de CA 2. Abertura de entrada de aire 3. Abertura de escape de aire NOTA: Si el tiempo de carga se vuelve considerable- mente más largo del usual, pida al centro de servicio autorizado de Makita que le hagan la reparación o el mantenimiento. 23 ESPAÑOL...
 • Page 24 Makita, de modo a evitar um perigo. Antes de utilizar o carregador de bateria, leia todas as instruções e etiquetas de precaução 12.
 • Page 25 MAKITA. Nunca o utilize tência técnica autorizado da Makita local. para outras finalidades ou para baterias de outros fabricantes.
 • Page 26 Para manter a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do produto, as reparações e qualquer outra manutenção ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de assistência Makita autorizados ou pelos centros de assistência de fábrica, utilizando sempre peças de substituição Makita.
 • Page 27 Undlad at betjene opladeren, hvis ledningen FORSIGTIG eller stikket er beskadiget. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal du bede et autorise- ret Makita-servicecenter om at udskifte den for GEM DISSE INSTRUKTIONER - Denne manual at undgå fare. indeholder vigtige sikkerheds- og brugsin- struktioner til batteriopladeren.
 • Page 28 Makita og fjerne stikkontakten på akku-opladeren og servicecenter for reparation. montere hætten på batteriet.
 • Page 29: Rengøring Af Opladeren

  For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita ser- vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele. Rengøring af opladeren Fjern støv fra vekselstrømsindgangen, indsugningsåb- ningen og udstødningsåbningen.
 • Page 30 ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένο, ζητήστε τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο επαναφορ- από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Makita να το αντικαταστήσει ώστε να αποφευ- τιζόμενες μπαταρίες της Makita. Άλλοι τύποι χθεί τυχόν κίνδυνος. μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας...
 • Page 31 Σύμβολα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο φορτιστής μπαταριών προ- ορίζεται για τη φόρτιση μόνο της φορητής ηλε- κτρικής τροφοδότησης της MAKITA. Μην τον Παρακάτω παρουσιάζονται τα σύμβολα που μπορούν χρησιμοποιήσετε ποτέ για άλλους σκοπούς ή για να χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι...
 • Page 32 ρεύματος, την οπή εισόδου και την οπή εξόδου. ► Εικ.4: 1. Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 2. Άνοιγμα εισόδου αέρα 3. Οπή εξόδου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν ο χρόνος φόρτισης γίνει σημα- ντικά μεγαλύτερος από τον συνηθισμένο, απευθυν- θείτε σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Makita για επισκευή ή συντήρηση. 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...
 • Page 33 çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Şarj aletini, hasarlı kablo veya fişle kullanma- DİKKAT yın. Kablo veya fiş hasar görürse, tehlikeyi önlemek için Makita yetkili servis merkezinden BU TALİMATLARI SAKLAYIN - Bu kılavuz, değiştirmesini isteyin. batarya şarj aleti için önemli güvenlik ve kul- 12.
 • Page 34 çıkarın, batarya şarj aletinin soketini temizleyin. Şarj aletini temizledikten sonra ana güç lam- çıkarın ve bataryanın kapağını takın. bası dönüşümlü olarak kırmızı ve yeşil yanıp sönmeye devam ederse yerel Makita Yetkili Servis Merkezinize ÖNEMLİ NOT: Batarya şarj aleti sadece MAKITA tamir ettirin.
 • Page 35 Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayar- lamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır. Şarj aletini temizleme AC girişi, hava giriş deliği ve hava çıkış deliğinin tozunu alın.
 • Page 36 14. Försök inte att använda en transformator, en FÖRSIKTIGT – För att minska risken för per- motorgenerator eller ett DC-uttag. sonskador ska endast uppladdningsbara batterier från Makita laddas. Andra typer av 15. Låt inte något täcka eller täppa till laddarens batterier kan explodera och orsaka personska- ventilationsöppningar.
 • Page 37 För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita. 37 SVENSKA...
 • Page 38 Rengöra laddaren Ta bort damm från AC-inloppet, intagsventilen och utblåset. ► Fig.4: 1. AC-inlopp 2. Intagsventil 3. Utblås OBS: Om laddningstiden blir avsevärt längre än vanligt, be då ett auktoriserat Makita-servicecenter om reparation. 38 SVENSKA...
 • Page 39 FORSIKTIG – For å redusere risikoen for per- turen er UNDER 10 °C (50 °F) eller OVER 40 °C sonskader må du bare lade opp Makita opplad- bare batterier. Andre batterityper kan sprekke, (104 °F). Ved lave temperaturer er det mulig at og forårsake personskader og materielle...
 • Page 40 Når ladingen er fullført, fjerner du batteriladerens PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste- stikkontakt, og deretter setter du hetten på batteriet. ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- ler fra Makita. 40 NORSK...
 • Page 41 Rengjøre laderen Fjern støv fra vekselstrøminngangen, inntaksåpningen og ventilasjonsutløpet. ► Fig.4: 1. Vekselstrøminngang 2. Inntaksåpning 3. Ventilasjonsutløp MERK: Hvis ladetiden blir betydelig lengre enn van- lig, ber du om reparasjon hos et servicesenter som er godkjent av Makita. 41 NORSK...
 • Page 42 10. Varmista, että virtajohto on sijoitettu niin, ettei sen päälle astuta tai siihen kompastuta tai ettei se voi vaurioitua muutoin. Älä käytä laturia, jonka virtajohto tai liitinosa on vaurioitunut. Jos virtajohto tai liitinosa on vaurioitunut, korjauta se valtuutetussa Makita- huollossa vaaratilanteiden välttämiseksi. 42 SUOMI...
 • Page 43 AC-virtalähteestä, irrota merkkivalo jatkaa vuorotellen punaisena ja vihreänä akkulaturin pistoke ja kytke akun suojus. vilkkumista myös laturin puhdistamisen jälkeen, kor- jauta yksikkö valtuutetussa Makita-huollossa. HUOMAUTUS: Akkulaturi on tarkoitettu vain Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu niiden akkujen MAKITAn kannettavan tehoyksikön lataamiseen.
 • Page 44 Laturin puhdistaminen Poista pöly AC-tulosta, ilmanottoaukosta ja ilman poistoaukosta. ► Kuva4: 1. AC-tulo 2. Ilmanottoaukko 3. Ilman poistoaukko HUOMAA: Jos latausaika muuttuu huomattavasti normaalia pidemmäksi, pyydä valtuutettua Makita- huoltoa korjaamaan tai huoltamaan yksikkö. 44 SUOMI...
 • Page 45 14. Neizmantojiet paaugstinošo pārveidotāju, motora ģeneratoru vai līdzstrāvas barošanas UZMANĪBU – lai mazinātu traumu risku, lādē- avotu. jiet tikai Makita tipa akumulatorus. Cita tipa akumulatori var aizdegties, radot traumas un 15. Raugieties, lai lādētāja ventilatora atveres bojājumus. nebūtu aizsegtas vai aizsērējušas.
 • Page 46 UZMANĪBU: Kad uzlāde pabeigta, atvienojiet indikators joprojām pārmaiņus mirgo sarkanā un zaļā akumulatora lādētāja elektrības kontaktdakšu no krāsā, lūdziet veikt tā remontu vietējā Makita pilnvarotā maiņstrāvas ligzdas, noņemiet akumulatora lādē- servisa centrā. tāja ligzdu un uzlieciet akumulatoram vāku. Tabulā tālāk ir norādīts to akumulatoru veids, šūnu IEVĒRĪBAI:...
 • Page 47 Iztīriet putekļus no maiņstrāvas ieejas, ieplūdes atveres un izplūdes atveres. ► Att.4: 1. Maiņstrāvas ieeja 2. Ieplūdes atvere 3. Izplūdes atvere PIEZĪME: Ja uzlādes laiks ir kļuvis ievērojami ilgāks, nekā parasti, nogādājiet ierīci Makita pilnvarotā ser- visa centrā, lai veiktu tās remontu vai apkopi. 47 LATVIEŠU...
 • Page 48: Lietuvių Kalba

  šį prietaisą. Nenaudokite įkroviklio, kurio laidas arba kištu- PERSPĖJIMAS kas pažeistas. Jei laidas arba kištukas pažeis- tas, kreipkitės į „Makita“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jį pakeistų, tai padės IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS – šiame išvengti pavojaus. vadove pateikiama svarbių akumuliatoriaus įkroviklio saugos ir naudojimo instrukcijų.
 • Page 49 Jeigu pagrindinė maitinimo lemputė išvalius kintamosios srovės įtampos šaltinio ir išimkite įkroviklį pakaitomis mirksi raudonai ir žaliai, kreipkitės akumuliatoriaus įkroviklio lizdą bei uždėkite aku- dėl remonto į vietinį „Makita“ įgaliotąjį techninės priežiū- muliatoriaus dangtelį. ros centrą. PASTABA: Akumuliatoriaus įkroviklis yra skir- Šioje lentelėje pateikiami akumuliatoriaus įkrovikliu...
 • Page 50: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamin- tas atsargines dalis. Įkroviklio valymas Nuvalykite dulkes nuo kintamosios srovės įvado, įvado ir išvado ventiliacijos angų.
 • Page 51 ETTEVAATUST – vigastusohu vähendamiseks 14. Ärge proovige kasutada trafot, mootori gene- laadige ainult Makita tüüpi taaslaetavaid aku- raatorit ega DC (alalisvoolu) toiteadapterit. sid. Muud tüüpi akud võivad lõhkeda, põhjus- tades kehavigastusi ja kahjustusi. 15. Laadija ventilatsiooniavad ei tohi kunagi olla kaetud ega ummistunud.
 • Page 52 Laadimine sisselaskeava ja väljalaskeava tolmust. Kui toite mär- gutuli jätkab vaheldumisi punaselt ja roheliselt vilkumist ka pärast laadija puhastamist, paluge kohalikul Makita ETTEVAATUST: Kui laadimine on lõppenud, ametlikul teeninduskeskusel seade ära parandada. eemaldage akulaadija toitepistik kindlasti vahel- Järgmises tabelis on toodud aku tüübid, elementide arv...
 • Page 53 Laadija puhastamine Puhastage vahelduvvoolusisend, sisselaskeava ja väljalaskeava tolmust. ► Joon.4: 1. Vahelduvvoolusisend 2. Sisselaskeava 3. Väljalaskeava MÄRKUS: Kui laadimine kestab tavalisest märgata- valt kauem, paluge Makita volitatud hoolduskeskusel teha vajalikud parandustööd. 53 EESTI...
 • Page 54 Przed użyciem ładowarki akumulatorów należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i serwisu firmy Makita, aby uniknąć zagrożenia. znakami ostrzegawczymi na (1) ładowarce, (2) 12. Nie używać ani nie rozmontowywać ładowarki, akumulatorze i (3) produkcie, w którym będzie jeśli została silnie uderzona, upuszczona lub...
 • Page 55 Jeśli znaczona do ładowania wyłącznie przenośnych po oczyszczeniu ładowarki główna kontrolka zasilania jednostek zasilających MAKITA. Nigdy nie należy nadal miga naprzemiennie na czerwono i zielono, jej używać do innych celów lub do ładowania należy zlecić naprawę w lokalnym autoryzowanym akumulatorów innych producentów.
 • Page 56: Czyszczenie Ładowarki

  BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. Czyszczenie ładowarki Usunąć kurz z gniazda wejściowego zasilania prądem przemiennym, wlotu powietrza i wylotu powietrza.
 • Page 57 Ne működtesse a töltőt sérült kábellel vagy VIGYÁZAT dugóval. Ha a kábel vagy a dugó sérült, kérje a cseréjét a hivatalos Makita szervizközponttól a veszélyek elkerülése érdekében. ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT – Ez a kézikönyv fontos biztonsági és üzemeltetési 12.
 • Page 58 Makita hivatalos szervizközponthoz. Az alábbi táblázat bemutatja az akkumulátortöltővel MEGJEGYZÉS: Az akkumulátortöltő kizárólag feltölthető akkumulátorok típusát, a cellák számát és MAKITA hordozható tápegységek töltésére szol- névleges kapacitását. gál. Soha ne használja más célra vagy más gyár- tók akkumulátoraihoz. Feszültség Cellák...
 • Page 59 és vegye ki belőle az akkumulátort. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. A töltő tisztítása Távolítsa el a port az AC bemenetből, a beömlőnyílás- ból és az elszívónyílásból.
 • Page 60 žiadne poškodenie či namáhanie. Nepoužívate nabíjačku, ak sú kábel alebo zástrčka poškodené. Ak sú kábel alebo zástrčka poškodené, obráťte sa na autorizo- vané servisné centrum Makita, aby poškodenú časť vymenili na predídenie nebezpečenstvu. 60 SLOVENČINA...
 • Page 61 ► Obr.2: 1. Výčnelok 2. Objímka 3. Zástrčka a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské Zapojte napájaciu zástrčku nabíjačku akumuláto- servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné rov do správneho zdroja striedavého napätia. diely značky Makita. Po dokončení nabíjania vyberte objímku nabíjačky akumulátorov a potom nasaďte kryt akumulátora.
 • Page 62 Odstráňte prach z AC vstupu, nasávacieho prieduchu a výfukového prieduchu. ► Obr.4: 1. AC vstup 2. Nasávací prieduch 3. Výfukový prieduch POZNÁMKA: Ak nabíjanie trvá podstatne dlhšie ako obvykle, požiadajte o opravu alebo údržbu autorizo- vané servisné strediská Makita. 62 SLOVENČINA...
 • Page 63 10. Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, abyste na něj nestoupli, nezakopli přes něj nebo ho nepoškodili nebo nenamáhali. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zásuvkou. Jsou-li kabel nebo zásuvka poškozeny, požádejte autorizované servisní středisko Makita o výměnu, aby se předešlo nebezpečí. 63 ČESKY...
 • Page 64 Následující tabulka označuje typy akumulátorů, počet POZOR: Nabíječka akumulátorů je určena pouze článků a jmenovitou kapacitu, které lze touto nabíječkou k nabíjení výrobků MAKITA s přenosným akumu- akumulátorů nabíjet. látorem. Nikdy jej nepoužívejte k jiným účelům nebo pro akumulátory jiných výrobců.
 • Page 65 K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. Čištění nabíječky Odstraňte prach ze vstupu střídavého proudu a nasáva- cího a výfukového otvoru.
 • Page 66 Ne uporabljajte polnilnika s poškodovanim POZOR kablom ali vtičem. Če je kabel ali vtič poško- dovan, se obrnite na pooblaščeni servis Makita, da ga zamenjate in se tako izognete SHRANITE TA NAVODILA – Ta priročnik vse- nevarnostim. buje pomembna varnostna navodila in navo- dila za upravljanje polnilnika akumulatorja.
 • Page 67 V spodnji tabeli so prikazane vrste akumulatorjev, šte- njen le za polnjenje prenosne polnilne enote vilo celic in nazivna zmogljivost, ki jo je mogoče polniti s MAKITA. Nikoli ga ne uporabljajte za druge polnilnikom akumulatorja. namene ali za akumulatorje drugih proizvajalcev.
 • Page 68 Iz AC-vhoda, sesalne reže in izpustne reže odstranite prah. ► Sl.4: 1. AC-vhod 2. Sesalna reža 3. Izpustna reža OPOMBA: Če je čas polnjenja znatno daljši kot po navadi, se za popravilo ali vzdrževanje obrnite na pooblaščene servisne centre Makita. 68 SLOVENŠČINA...
 • Page 69 Mos e përdorni karikuesin me kordon apo KUJDES spinë të dëmtuar. Nëse kordoni ose spina janë të dëmtuara, kërkojini qendrës së shërbimit të Makita ta zëvendësojë atë për të shmangur RUAJINI KËTO UDHËZIME – Ky manual rreziqet. përmban udhëzime të rëndësishme sigurie dhe përdorimi për karikuesin e baterisë.
 • Page 70 AC, të kuqe dhe të gjelbër edhe pas pastrimit të karikuesit, dhe hiqni folenë e karikuesit të baterisë dhe kërkojini qendrës së autorizuar të shërbimit të Makita bashkoni kapakun e baterisë. që ta riparojë.
 • Page 71 Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. Pastrimi i karikuesit Hiqni pluhurin nga hyrja AC, vrima e hyrjes dhe vrima e daljes.
 • Page 72 кабелът или щепселът са повредени, обър- няване, използвайте само акумулаторни нете се към упълномощен сервизен център на Makita да го замени, за да се избегне батерии на Makita. Други типове батерии възникването на опасност. може да се пръснат, което може да доведе...
 • Page 73 Зарядното устройство за батерии е предназначено за зареждане само на пре- По-долу са описани символите, които може да се носим захранващ модул MAKITA. Никога не го използват за тази машина. Задължително е да се използвайте за други цели или за батерии на...
 • Page 74 Свети Изкл. Мига захран- ката или регулирането трябва да се извършват от ването упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- трове на Makita, като винаги трябва да използвате Зареждане (от 75% до резервни части от Makita. 100%) Почистване на зарядното Зареждане...
 • Page 75 Ne upotrebljavajte punjač ako je kabel ili utikač oštećen. Ako je kabel ili utikač oštećen, zatra- žite od ovlaštenog servisa tvrtke Makita da ga zamijeni kako bi se izbjegla opasnost. 75 HRVATSKI...
 • Page 76 U sljedećoj tablici navode se vrste baterija, broj ćelija i je isključivo za punjenje prijenosnog napajanja nazivni kapacitet onih koje se mogu puniti punjačem za marke MAKITA. Nikada ga nemojte upotreblja- baterije. vati u druge svrhe ili za punjenje baterija drugih Napon Broj ćelija...
 • Page 77 Uklonite prašinu s AC ulaza, ulaznog i ispušnog otvora. ► Sl.4: 1. AC ulaz 2. Ulazni otvor 3. Ispušni otvor NAPOMENA: Ako vrijeme punjenja postane dulje od uobičajenog, obratite se ovlaštenim servisnim cen- trima tvrtke Makita radi popravka ili održavanja. 77 HRVATSKI...
 • Page 78 батеријата, (2) батеријата и (3) производот кабелот или приклучокот, побарајте што ја користи батеријата. овластен сервисен центар на Makita да го замени за да избегнете несреќа. ВНИМАНИЕ – За да се намали ризикот од повреда, полнете само батерии што се...
 • Page 79 Доколку ламбичката за главно напојување само за полнење на преносливиот пакет за трепка црвено, исклучете го полначот и извадете напојување на MAKITA. Никогаш не користете го штекерот од полначот, а потоа исчистете го го за други намени или за батерии од други...
 • Page 80 За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. Чистење на полначот Отстранете го правот од доводот на двонасочна...
 • Page 81 безбедност и руковање пуњачем за или утикач оштећени. Ако су кабл или батерије. утикач оштећени, обратите се овлашћеном сервисном центру компаније Makita ради Пре коришћења пуњача за батерије, прочитајте сва упутства и безбедносне замене како бисте спречили опасности. ознаке на (1) пуњачу батерије, (2) батерији и...
 • Page 82 тако што ћете уклонити прашину са AC утикача, ОБАВЕШТЕЊЕ: Пуњач батерије је намењен улазног отвора и издувног отвора. Ако лампица само за пуњење MAKITA преносивог напајања. главног напајања настави да трепери наизменично Не користите га у друге сврхе осим пуњења црвеном и зеленом бојом након чишћења пуњача, нити...
 • Page 83 уклоњена. БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita. Чишћење пуњача Уклоните прашину са AC утикача, улазног отвора и...
 • Page 84 și funcționare pentru încărcătorul deteriorată. În cazul în care cablul sau fișa acumulatorului. sunt deteriorate, solicitați centrului de service autorizat Makita înlocuirea acestora pentru a Înainte de a folosi încărcătorul acumulatorului, evita un pericol. citiţi toate instrucţiunile şi atenţionările de pe (1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator...
 • Page 85 Următorul tabel indică tipurile de acumulatori, numărul doar pentru încărcarea blocului de alimentare de celule și capacitatea nominală care pot fi încărcate portabil MAKITA. Nu îl utilizați niciodată în alte de încărcătorul acumulatorului. scopuri sau cu acumulatori ai altor producători.
 • Page 86 înainte de a executa lucrări de inspec- ție sau întreținere. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Curățarea încărcătorului Îndepărtați praful din portul c.a., din fanta admisiei de...
 • Page 87 ОБЕРЕЖНО! Аби зменшити ризик трав- його пошкодження. мування, заряджайте лише акумулятори Не використовуйте зарядний пристрій із Makita. Під час спроби зарядити інші акуму- пошкодженим шнуром чи штепселем. У разі лятори вони можуть вибухнути й завдати пошкодження шнура чи штепселя зарядного...
 • Page 88 Зарядний пристрій для акумуляторів об’єктами. призначений тільки для заряджання порта- 16. Заборонено вставляти штепсель у розетку, тивного блока живлення MAKITA. Заборонено витягувати штепсель із розетки й вставляти використовувати його з іншою метою або для чи виймати акумулятор мокрими руками. заряджання акумуляторів інших виробників.
 • Page 89: Технічне Обслуговування

  Інструмент або машина не працює, якщо до при- довше, ніж звичайно, зверніться до авторизова- строю підключено зарядний пристрій. Якщо голов- ного сервісного центру Makita для ремонту або ний індикатор живлення блимає червоним, заря- технічного обслуговування. дження не почнеться, оскільки пристрій перегрітий...
 • Page 90 котором используется аккумулятор. исключить механическую нагрузку на шнур ВНИМАНИЕ! Во избежание травм заряжайте или его повреждение. только аккумуляторы Makita. При попытке Запрещается использовать зарядное зарядить другие аккумуляторы они могут устройство с поврежденным шнуром или взорваться и нанести травмы и ущерб...
 • Page 91 Зарядное устройство для 16. Запрещается вставлять штепсель в розетку, аккумуляторов предназначено только для выдергивать его из розетки и вставлять и зарядки портативного блока питания MAKITA. вынимать аккумулятор влажными руками. Категорически запрещается использовать его для других целей или для зарядки аккумулято- 17.
 • Page 92 ПРИМЕЧАНИЕ: Если зарядка занимает значи- ► Рис.3: 1. Кнопка питания 2. Индикатор тельно больше времени, чем обычно, обратитесь 3. Основной индикатор питания в авторизованный сервисный центр Makita для Инструмент или машина не работает, если к ремонта или технического обслуживания. устройству подсоединено зарядное устройство.
 • Page 93 түспейтіндей етіп орналастырылғанына көз белгілерін оқып шығыңыз. жеткізіңіз. САҚ БОЛЫҢЫЗ – жарақат алу қаупін Зарядтау құрылғысын сымы немесе ашасы азайту үшін, тек Makita өнімі түріндегі зақымдалған күйде пайдалануға болмайды. қайта зарядталатын аккумуляторларды Егер сымы немесе ашасы зақымдалған ғана зарядтаңыз. Аккумуляторлардың...
 • Page 94 НАЗАР САЛЫҢЫЗ: Аккумуляторларға температурасы 10°C (50°F) ТӨМЕН арналған зарядтау құрылғысы тек портативті немесе 40°C (104°F) ЖОҒАРЫ болған қуат беру блогы түріндегі MAKITA өнімдерін кезде зарядтамаңыз. Суық температура зарядтауға арналған. Оны басқа мақсаттар жағдайында зарядтау іске қосылмауы немесе басқа өндірушінің аккумуляторлары...
 • Page 95: Техникалық Қызмет Көрсету

  екендігіне және аккумулятордың алынғанына көз жеткізіңіз. Өнімнің ҚАУІПСІЗДІГІ мен СЕНІМДІЛІГІН қамтамасыз ету үшін, жөндеу жұмыстары, кез келген басқа техникалық қызмет көрсету немесе реттеу әрдайым Makita қосалқы бөлшектерін пайдалану арқылы Makita компаниясының өкілетті немесе зауыттық қызмет көрсету орталықтары тарапынан орындалуы керек. Зарядтау құрылғысын тазалау...
 • Page 96 其送至专业维修人员处维修。不正确的使 请保留此说明书-本说明书包含重要的安 用或重新组装可能会导致触电或起火。 全注意事项和电池充电器的操作说明。 13. 请勿在室温低于10°C(50°F)或高于 在使用电池充电器之前,请仔细通读所 40°C(104°F)的条件下给电池组充电。 有的说明以及(1)电池充电器,(2) 低温条件下,可能无法充电。 电池,以及(3)使用电池的产品上的警 14. 请勿试图使用升压变压器、引擎发电机 告标记。 或直流电源插座。 3. 小心-为降低引起人身伤害的危险,仅 15. 请勿使任何物体覆盖或阻碍充电器通 可对Makita(牧田)型可充电电池进行 风孔。 充电。对其他类型的电池充电可能会引 16. 请勿用湿手插拔电源线以及插入或取下 起电池爆裂,从而导致人身伤害。 电池。 4. 不得使用此电池充电器对不可充电电池 17. 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类 进行充电。 似物品清洁充电器。否则可能会导致变 5. 请使用符合充电器铭牌所示额定电压的 色、变形或出现裂缝。 电源。 6. 请勿在易燃液体或气体附近给电池组 充电。 7. 请勿将电池暴露于雨雪或潮湿环境中。...
 • Page 97 环机构。 (0%至 25%) ► 图片3: 1. 电源按钮 2. 指示灯 3. 主电源 充电 指示灯 充电器与装置相连时,工具或机器不会运 小心: 充电完成后,请务必将电池充 行。若主电源指示灯呈红色闪烁,说明装置 电器的电源插头从交流电压源处取下,然 过热或温度过低而无法开始充电。这种情况 后拆除电池充电器插口并安装电池盖子。 下,请对装置进行冷却或加热。 若主电源指示灯交替呈红色和绿色闪烁,请 注意: 此电池充电器只能对MAKITA(牧 拔下充电器插头并移除充电器插口,然后对 田)便携电源装置充电。不得用于其他用 充电器进行清洁,清除交流插孔、进气孔和 途或对其他制造商的电池充电。 排气孔中的灰尘。清洁充电器后,如果主电 注意: 电池充电器与装置相连时,工具或 源指示灯仍然交替呈红色和绿色闪烁,请联 机器不会启动。此时若要启动装置,须将电 系当地Makita(牧田)授权的维修服务中心 池充电器从装置上移除。 进行修复。 注意: 若充电期间电池温度变低或变高, 下表展示了可使用该电池充电器充电的电池 充电可能会停止。此时,需要对电池加热...
 • Page 98 保养 小心: 检查或保养便携电源装置之前, 请务必关闭便携电源装置并取出电池。 为了保证产品的安全与可靠性,维修、任何 其他的维修保养或调节需由Makita(牧田) 授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用 Makita(牧田)的替换部件。 清洁充电器 清除交流插孔、进气孔和排气孔中的灰尘。 ► 图片4: 1. 交流插孔 2. 进气孔 3. 排气孔 注: 若实际充电时间远大于正常充电时间, 请联系Makita(牧田)授权的维修服务中心 进行修复或维护。 98 中文简体...
 • Page 99 電。其他電池類型可能會爆炸而造成人 風口。 員受傷及物品損壞。 16. 雙手潮濕時,請勿插拔電線,並插入或 4. 非充電式電池不可使用本電池充電器進 取出電池。 行充電。 17. 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類 5. 請使用符合充電器銘牌上指定電壓的 似物品清潔充電器。否則可能會導致變 電源。 色、變形或出現裂縫。 6. 請勿在存有易燃液體或氣體的環境下為 電池組充電。 7. 請勿將充電器暴露於雨、雪或潮濕環 境中。 8. 切勿拿取充電器的電線部分,或猛力將 電線從插座拔起。 9. 充電後或嘗試進行任何保養或清潔前, 請將充電器從電源拔起。拔除充電器電 線時,請握住插頭而非電線。 10. 確認電線位置不會被踩到、使人絆倒, 或以其他方式受損或遭到拉扯。 11. 請勿以受損的電線或插頭操作充電器。 若電線或插頭受損,請洽詢 Makita(牧 田)授權維修服務中心要求更換,以免 發生危險。 99 中文繁體...
 • Page 100 ► 圖片3: 1. 電源按鈕 2. 指示燈 3. 主電源 指示燈 如果充電器連接至本裝置,工具或機器無法 充電 運轉。如果主電源指示燈閃爍紅色,可能因 為本裝置過熱或本裝置的溫度過低而無法開 始充電。若為此情況,請讓裝置冷卻或提高 小心: 完成充電時,務必從交流電壓 本裝置的溫度。 源拔出電池充電器的電源插頭,並拆下電 池充電器的插座及裝上電池護蓋。 如果主電源指示燈交替閃爍紅色和綠色,請 拔除充電器插頭並拆下充電器的插座,然後 電池充電器僅限用於為 MAKITA 注意: 清除 AC 公插座、進氣孔及排氣孔的灰塵, (牧田)背負式電池搭載器充電。切勿將其 將充電器清理乾淨。清潔充電器後,若主電 用於其他用途,或為其他製造商電池充電。 源指示燈仍持續交替閃爍紅色和綠色,請洽 注意: 詢當地 Makita(牧田)授權維修服務中心要 電池充電器連接至本裝置時,工具 或機器無法啟動。在此情況下,請從本裝置 求維修。 拆下電池充電器。 下表為電池類型、電池數以及電池充電器可 注意:...
 • Page 101 保養 小心: 嘗試進行檢查或保養之前,請務 必關閉背負式電池搭載器電源並拆下電池。 為了保證產品的安全與可靠性,任何維修 或其他維修保養工作需由Makita(牧田)授 權的或工廠維修服務中心來進行。務必使用 Makita(牧田)的更換部件。 清潔充電器 清除 AC 公插座、進氣孔及排氣孔的灰塵。 ► 圖片4: 1. AC 公插座 2. 進氣孔 3. 排氣孔 注: 如果充電時間比平常長得多,請洽 詢 Makita(牧田)授權服務中心要求維修 或保養。 101 中文繁體...
 • Page 102: Bahasa Indonesia

  Penggunaan diisi daya milik Makita. Jenis baterai lain dapat atau pembongkaran yang salah dapat menyebabkan risiko tersengat listrik atau meledakkan dan menyebabkan cedera fisik kebakaran.
 • Page 103 Pusat Layanan Resmi Makita Anda untuk PEMBERITAHUAN: meminta perbaikan. Alat atau mesin tidak akan dapat dihidupkan jika pengisi daya baterai Tabel berikut menunjukkan jenis baterai, jumlah sel, terhubung ke unit.
 • Page 104 Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita. Membersihkan pengisi daya Bersihkan debu dari inlet AC, ventilasi udara masuk, dan ventilasi pengeluaran.
 • Page 105: Bahasa Melayu

  PERHATIAN – Untuk mengurangkan risiko plag rosak, minta pusat servis yang diiktiraf kecederaan, cas hanya jenis bateri boleh oleh Makita untuk menggantikannya untuk dicas semula Makita. Bateri jenis lain mungkin mengelakkan bahaya. meletup menyebabkan kecederaan diri dan 12. Jangan mengendalikan atau memisahkan kerosakan.
 • Page 106 NOTIS: Pengecas bateri bertujuan untuk masuk AC, bolong masukan dan bolong ekzos. mengecas pek kuasa mudah alih MAKITA sahaja. Sekiranya lampu kuasa utama terus berkelip merah Jangan sekali-kali gunakannya untuk tujuan lain dan hijau secara berselang-seli setelah membersihkan atau bateri pengeluar lain.
 • Page 107 Untuk mengekalkan KESELAMATAN dan KEBOLEHPERCAYAAN produk, pembaikan, apa-apa penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan oleh Kilang atau Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, sentiasa gunakan alat ganti Makita. Membersihkan pengecas Keluarkan habuk dari saluran masuk AC, bolong masukan dan bolong ekzos.
 • Page 108: Tiếng Việt

  CẨN TRỌNG – Để giảm nguy cơ chấn thương, phát điện động cơ hoặc ổ cắm điện DC. chỉ sạc pin loại có thể sạc được của Makita. Các loại pin khác có thể phát nổ gây ra thiệt 15. Không để bất cứ vật gì che đậy hoặc làm tắc hại và...
 • Page 109 CHÚ Ý: Cục sạc pin chỉ dành để sạc bộ cấp ủy quyền của Makita tại địa phương của bạn sửa chữa. nguồn di động đeo vai của MAKITA. Không được Bảng sau đây cho biết loại pin, số lượng viên pin và...
 • Page 110 ► Hình4: 1. Đầu vào AC 2. Lỗ thông hút khí 3. Lỗ thông khí thải LƯU Ý: Nếu thời gian sạc dài hơn bình thường, hãy nhờ Trung tâm dịch vụ được Makita ủy quyền sửa chữa hoặc bảo trì. 110 TIẾNG VIỆT...
 • Page 111 ส� า หรั บ เครื ่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่ การรั บ รองของ Makita ให้ เ ปลี ่ ย นใหม่ เ พื ่ อ หลี ก เลี ่ ย ง 2. ก่ อ นใช้ เ ครื ่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่ โปรดอ่ า นค� า แนะน� า และ...
 • Page 112 3. สั ญ ญาณไฟหลั ก ต้ น ก� า ลั ง แบบพกพาของ MAKITA เท่ า นั ้ น ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ ง เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า หรื อ เครื ่ อ งจั ก รไม่ ท � า งานหากเครื ่ อ งชาร์ จ...
 • Page 113 เพื ่ อ ความปลอดภั ย และน่ า เชื ่ อ ถื อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ควรให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารหรื อ โรงงานที ่ ผ ่ า นการรั บ รองจาก Makita เป็ น ผู ้ ด � า เนิ น การซ่ อ มแซม บ� า รุ ง รั ก ษาและท� า การปรั บ ตั ้ ง อื ่ น ๆ...
 • Page 114 ‫ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺑﺎﺗﺭی، ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺳﻠﻭﻝ ﻫﺎ ﻭ ﻅﺭﻓﻳﺕ ﺍﺳﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺭژﺭ ﺑﺎﺗﺭی ﻗﺎﺑﻝ‬ ‫شارژ ﮐردن‬ .‫ﺷﺎﺭژ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻳﺭ ﻣﺷﺧﺹ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‬ ‫مدت ﺯمان‬ ‫ﻅرفيت‬ ‫ﭘاﻭر ﭘﮏ‬ ‫تعداد سلﻭل ها‬ ‫ﻭلتاژ‬ :‫احتياﻁ‬ ‫بعد اﺯ اتماﻡ شارژ، مﻁمﺋن شﻭيد ﮐه فيﺵ برﻕ شارژر باتری‬ ‫شارژ‬...
 • Page 115 (‫فارسی )راهنمای اصلی‬ (‫فارسی )راهنمای اصلی‬ ‫هشدار‬ ‫ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺗﻭﺳﻁ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻥ 8 ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺍﺷﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍی‬ ‫ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ، ﺣﺳﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺫﻫﻧﯽ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻓﺎﻗﺩ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺵ‬ ‫ﺑﺷﺭﻁﯽ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﺍﻳﻣﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻁﺭﺯ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ...
 • Page 116 ‫ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺗﻪ، ﻳﺟﺏ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻭ‬ .‫ﻏﻁﺎء ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ‬ Makita ‫ﺃﻳﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺿﺑﻁ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﺩﻯ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﻧﻊ ﺃﻭ‬ .Makita ‫ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ، ﻭﻧﻭﺻﻲ ﺩﻭ ﻣ ً ﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻗﻁﻊ ﻏﻳﺎﺭ ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ‬ ‫ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺷﺣﻥ، ﻳﺿﻲء ﻣﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺑﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻭﺗﺷﻳﺭ ﻣﺻﺎﺑﻳﺢ‬...
 • Page 117 ‫شاحن البﻁارية م ُ صمﻡ فﻘﻁ لشحن ﻭحدﺓ التﺯﻭيد بالﻁاﻗة المحمﻭلة‬ .‫التعرﺽ لصدمة ﻛﻬربية ﺃﻭ اندﻻﻉ حريﻖ‬ ‫. ﻻ تستﺧدمه ألﻱ ﺃﻏراﺽ ﺃﺧرﻯ ﺃﻭ لشحن بﻁاريات من‬MAKITA ‫من‬ ‫31. ﻻ تشحن صندﻭﻕ البﻁارية ﻋندما تﻛﻭن درﺟة حرارﺓ الﻐرفة ﺃﻗل من‬...
 • Page 120 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium 885808A924 EN, PTBR, FR, DE, Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, IT, NL, ES, PT, DA, EL, TR, SV, NO, FI, Anjo, Aichi 446-8502 Japan LV, LT, ET, PL, HU, SK, CS, SL, SQ, BG, HR, МК, SR,...

This manual is also suitable for:

8720023055963

Table of Contents