Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZEV6340NBA
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
EN User Manual
Hob
FR Notice d'utilisation
Table de cuisson
DE Benutzerinformation
Kochfeld
2
14
25
37

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZEV6340NBA

 • Page 1 User Manual GETTING STARTED? EASY. ZEV6340NBA NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat EN User Manual FR Notice d'utilisation Table de cuisson DE Benutzerinformation Kochfeld...
 • Page 2: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en...
 • Page 3 WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat • met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in • plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
 • Page 4: Aansluiting Aan Het Elektriciteitsnet

  • Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades • Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: zorg er dan voor dat de ruimte tussen de stroomonderbrekers, zekeringen onderkant van het apparaat en de bovenste lade (schroefzekeringen moeten uit de houder voldoende is voor luchtcirculatie. worden verwijderd), aardlekschakelaars en •...
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  • Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen WAARSCHUWING! Risico op voordat u het schoonmaakt. schade aan het apparaat. • Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact. • Zet geen heet kookgerei op het • Gebruik geen waterstralen of stoom om het bedieningspaneel.
 • Page 6: Bedieningspaneel Lay-Out

  BEDIENINGSPANEEL LAY-OUT Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt. Tiptoets Functie Opmerking AAN/UIT De kookplaat in- en uitschakelen. Kookstanddisplay De kookstand weergeven. Het instellen van de kookstand. KOOKSTANDDISPLAYS Display Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld.
 • Page 7: Dagelijks Gebruik

  DAGELIJKS GEBRUIK WAARSCHUWING! Raadpleeg de De kookplaat wordt hoofdstukken Veiligheid. Kookstand uitgeschakeld na IN- OF UITSCHAKELEN 6 - 9 1,5 uur Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen. DE KOOKSTAND AUTOMATISCH UITSCHAKELEN aanraken om te verhogen. aanraken om te De functie schakelt de kookplaat verlagen.
 • Page 8: Onderhoud En Reiniging

  Kookstand Gebruik om: Tijd (min) Tips Bereide gerechten warmhouden. zoals Een deksel op het kookgerei nodig doen. 1 - 2 Hollandaisesaus, smelten: boter, 5 - 25 Van tijd tot tijd mengen. chocolade, gelatine. 1 - 2 Stollen: luchtige omeletten, ge- 10 - Met deksel bereiden.
 • Page 9 PROBLEEMOPLOSSING WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. PROBLEMEN OPLOSSEN Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing U kunt de kookplaat niet in- De kookplaat is niet aangeslo- Controleer of de kookplaat schakelen of bedienen. ten op een stopcontact of is goed is aangesloten op het niet goed geïnstalleerd.
 • Page 10: Montage

  Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er is een fout in de kookplaat Ontkoppel de kookplaat enige en een getal gaan branden. opgetreden. tijd van de stroomtoevoer. Maak de zekering los in de me- terkast van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenser- vice.
 • Page 11 ASSEMBLAGE min. 500mm R 5mm min. 50mm min. 55mm min. 12 mm min. 28 mm min. 20 mm...
 • Page 12: Technische Gegevens

  U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert. TECHNISCHE GEGEVENS TYPEPLAATJE Model ZEV6340NBA PNC productnummer 949 492 176 01 Type 60 HAD 54 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Vervaardigd in Roemenië...
 • Page 13 ENERGIEZUINIGHEID PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU 66/2014 Modelidentificatie ZEV6340NBA Type kooktoestel Ingebouwde kook- plaat Aantal kookzones Verwarmingstechnologie Stralingswarmte Diameter ronde kookzones Linksvoor 21,0 cm (Ø) Linksachter 14,5 cm Rechtsvoor 14,5 cm Rechtsachter 18,0 cm Energieverbruik per kookzone Linksvoor 174,9 Wh / kg...
 • Page 14: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 15: Safety Instructions

  CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short • term cooking process has to be supervised continuously. WARNING: Danger of fire: Do not store items on the cooking • surfaces. Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should •...
 • Page 16 • Make sure that a shock protection is installed. • When you place food into hot oil, it may splash. • Use the strain relief clamp on the cable. WARNING! Risk of fire and explosion • Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance •...
 • Page 17: Product Description

  • Contact your municipal authority for information SERVICE on how to discard the appliance correctly. • To repair the appliance contact an Authorised • Disconnect the appliance from the mains Service Centre. supply. • Use original spare parts only. • Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
 • Page 18: Daily Use

  HEAT SETTING DISPLAYS Display Description The cooking zone is deactivated. The cooking zone operates. There is a malfunction. + digit A cooking zone is still hot (residual heat). The Child Safety Device function operates. Automatic Switch Off function operates. RESIDUAL HEAT INDICATOR WARNING! There is a risk of burns from residual heat.
 • Page 19: Hints And Tips

  two front cooking zones for 4 seconds. comes Touch of the two front cooking zones for 4 seconds. Set the heat setting in 10 seconds. on. Deactivate the hob with You can operate the hob. When you deactivate the To override the function for only one cooking hob with the function operates again.
 • Page 20: Care And Cleaning

  CARE AND CLEANING can cause damage to the hob. Take care to WARNING! Refer to Safety chapters. avoid burns. Put the special scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface. • Remove when the hob is sufficiently cool: GENERAL INFORMATION limescale rings, water rings, fat stains, shiny •...
 • Page 21: Before The Installation

  Problem Possible cause Remedy The hob deactivates. You put something on the sen- Remove the object from the sensor field. sor field Residual heat indicator does The zone is not hot because it If the zone operated sufficiently not come on. operated only for a short time.
 • Page 22 ASSEMBLY min. 500mm R 5mm min. 50mm min. 55mm min. 12 mm min. 28 mm min. 20 mm...
 • Page 23: Technical Data

  You can not use the protection box if you install the hob above an oven. TECHNICAL DATA RATING PLATE Model ZEV6340NBA PNC 949 492 176 01 Typ 60 HAD 54 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Made in Romania Ser.Nr.
 • Page 24: Energy Efficiency

  ENERGY EFFICIENCY PRODUCT INFORMATION ACCORDING TO EU 66/2014 Model identification ZEV6340NBA Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Radiant Heater Diameter of circular cooking Left front 21.0 cm zones (Ø) Left rear 14.5 cm Right front 14.5 cm...
 • Page 25: Informations De Sécurité

  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. SÉCURITÉ...
 • Page 26: Consignes De Sécurité

  Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou • un système de commande à distance. AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer • de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie. N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
 • Page 27: Branchement Électrique

  • Protégez la partie inférieure de l'appareil de la que la prise de courant est accessible une fois vapeur et de l'humidité. l'appareil installé. • N'installez pas l'appareil près d'une porte ou • Si la prise de courant est lâche, ne branchez sous une fenêtre.
 • Page 28: Description De L'appareil

  • Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude ENTRETIEN ET NETTOYAGE peuvent provoquer une combustion spontanée. • Nettoyez régulièrement l'appareil afin de • L'huile qui a servi contient des restes d'aliments maintenir le revêtement en bon état. pouvant provoquer un incendie à température •...
 • Page 29: Description Du Bandeau De Commande

  DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées. Touche Fonction Commentaire sensitive MARCHE/ARRÊT Pour allumer et éteindre la table de cuisson. Indicateur du niveau de cuis- Pour indiquer le niveau de cuisson.
 • Page 30: Utilisation Quotidienne

  UTILISATION QUOTIDIENNE NIVEAU DE CUISSON AVERTISSEMENT! Reportez-vous Appuyez sur pour augmenter le niveau de aux chapitres concernant la sécurité. cuisson. Appuyez sur pour diminuer le niveau ACTIVATION ET DÉSACTIVATION de cuisson. Appuyez simultanément sur pour désactiver la zone de cuisson. Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la table de cuisson.
 • Page 31: Entretien Et Nettoyage

  Niveau de cuis- Durée Utilisation : Conseils (min) Conservez les aliments cuits au au be- Placez un couvercle sur le réci- chaud. soin pient. 1 - 2 Sauce hollandaise, faire fondre : 5 - 25 Mélangez de temps en temps. beurre, chocolat, gélatine.
 • Page 32: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  • Pour retirer les décolorations métalliques additionnée de vinaigre et nettoyez la surface brillantes : utilisez une solution d'eau vitrée avec un chiffon humide. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT Anomalie Cause possible Solution...
 • Page 33: Avant L'installation

  Anomalie Cause possible Solution La Sécurité enfants est activée. Reportez-vous au chapitre s'affiche. « Utilisation quotidienne ». Une erreur s'est produite dans Débranchez la table de cuis- et un chiffre s'affichent. la table de cuisson. son de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'ins- tallation domestique.
 • Page 34: Montage

  MONTAGE min. 500mm R 5mm min. 50mm min. 55mm min. 12 mm min. 28 mm min. 20 mm...
 • Page 35: Caractéristiques Techniques

  Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte de protection si vous installez la table de cuisson au-dessus d'un four. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLAQUE SIGNALÉTIQUE Modèle ZEV6340NBA PNC 949 492 176 01 Type 60 HAD 54 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Fabriqué en Roumanie Numéro de série ..
 • Page 36: Rendement Énergétique

  RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SELON LA NORME EU 66/2014 Identification du modèle ZEV6340NBA Type de table de cuisson Table de cuisson intégrée Nombre de zones de cuisson Technologie de chauffage Chauffage par ray- onnement Diamètre des zones de cuis-...
 • Page 37: Sicherheit Von Kindern Und Schutzbedürftigen Personen

  SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
 • Page 38 Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr • oder eine separate Fernsteuerung ein. WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem • unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen. Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu löschen, •...
 • Page 39: Elektrischer Anschluss

  stets Sicherheitshandschuhe und festes Netzkabels an unseren autorisierten Schuhwerk. Kundendienst oder eine Elektrofachkraft. • Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem • Alle Teile, die gegen direktes Berühren Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch schützen, sowie die isolierten Teile müssen so Feuchtigkeit zu verhindern.
 • Page 40 • Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, • Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. kann dieses spritzen. Jeder andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel WARNUNG! Brand- und das Beheizen eines Raums. Explosionsgefahr! REINIGUNG UND PFLEGE • Erhitzte Öle und Fette können brennbare •...
 • Page 41: Anzeigen Der Kochstufen

  GERÄTEBESCHREIBUNG KOCHFELDANORDNUNG Kochzone Bedienfeld 145 mm 180 mm 145 mm 210 mm BEDIENFELDANORDNUNG Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sensor- Funktion Kommentar feld EIN/AUS Ein- und Ausschalten des Kochfeldes. Kochstufenanzeige Zeigt die Kochstufe an.
 • Page 42: Täglicher Gebrauch

  Display Beschreibung Die Kochzone ist eingeschaltet. Eine Störung ist aufgetreten. + Zahl Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme). Die Funktion Kindersicherung ist in Betrieb. Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb. RESTWÄRMEANZEIGE WARNUNG! Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme. TÄGLICHER GEBRAUCH WARNUNG! Siehe Kapitel Das Kochfeld wird "Sicherheitshinweise".
 • Page 43: Tipps Und Hinweise

  Ausschalten der Funktion: Schalten Sie das Sie das Kochfeld mit ein. leuchtet. Berühren Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe der beiden vorderen Kochzonen 4 ein. Berühren Sie der beiden vorderen Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein. Das Kochfeld Kochzonen 4 Sekunden lang.
 • Page 44: Reinigung Und Pflege

  Dauer Kochstufe Verwendung: Hinweise (Min.) 6 - 7 Bei geringer Hitze anbraten: Nach Nach der Hälfte der Zeit wen- Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Bedarf den. Frikadellen, Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen, Donuts. 7 - 8 Braten bei starker Hitze: Rösti, 5 - 15 Nach der Hälfte der Zeit wen- Lendenstücke, Steaks.
 • Page 45 WAS TUN, WENN ... Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Kochfeld kann nicht einge- Das Kochfeld ist nicht oder Prüfen Sie, ob das Kochfeld schaltet oder bedient werden. nicht ordnungsgemäß an die ordnungsgemäß an die Span- Spannungsversorgung ange- nungsversorgung angeschlos- schlossen. sen ist.
 • Page 46: Vor Der Montage

  Störung Mögliche Ursache Abhilfe Es ist ein Fehler im Kochfeld Trennen Sie das Kochfeld eine und eine Zahl werden an- aufgetreten. Zeit lang vom Stromnetz. gezeigt. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausin- stallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
 • Page 47 MONTAGE min. 500mm R 5mm min. 50mm min. 55mm min. 12 mm min. 28 mm min. 20 mm...
 • Page 48: Technische Daten

  Wenn Sie das Kochfeld über einem Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden. TECHNISCHE DATEN TYPENSCHILD Modell ZEV6340NBA Produkt-Nummer (PNC) 949 492 176 01 Typ 60 HAD 54 AO 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Made in Romania Ser.
 • Page 49 ENERGIEEFFIZIENZ PRODUKTINFORMATIONEN GEMÄSS EU 66/2014 Modellidentifikation ZEV6340NBA Kochfeldtyp Einbau-Kochfeld Anzahl der Kochzonen Heiztechnologie Kochzone mit Strahlungsbehei- zung Durchmesser der kreisförmi- Vorne links 21,0 cm gen Kochzonen (Ø) Hinten links 14,5 cm Vorne rechts 14,5 cm Hinten rechts 18,0 cm Energieverbrauch pro Koch-...
 • Page 52 WWW.ZANUSSI.COM/SHOP...

This manual is also suitable for:

60 had 54 ao

Table of Contents