Download  Print this page

Zanussi ZEV6340XBA User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
ZEV6340XBA
2
13
23
34

Advertisement

loading

  Also See for Zanussi ZEV6340XBA

  Summary of Contents for Zanussi ZEV6340XBA

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Kookplaat Table de cuisson Kochfeld ZEV6340XBA...
 • Page 2: Table Of Contents

  • Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinde- ren zonder toezicht. Algemene veiligheid • Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken. www.zanussi.com...
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  • Installeer het apparaat niet naast een deur of zaamheden dan ook uitvoert. onder een raam. Dit voorkomt dat hete pen- • Gebruik de juiste stroomkabel. nen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend. • Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken. www.zanussi.com...
 • Page 4 • Bedien het apparaat niet met natte handen of Onderhoud en reiniging als het contact maakt met water. Waarschuwing! Risico op schade aan • Leg geen bestek of pannendeksels op de het apparaat. kookzones. Ze kunnen dan heet worden. www.zanussi.com...
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  Waarschuwing! Gevaar voor letsel of verstikking. Beschrijving van het product Kookzone Kookzone Kookzone Bedieningspaneel Kookzone Indeling Bedieningspaneel Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt. Tiptoets -functie Het apparaat in- en uitschakelen. www.zanussi.com...
 • Page 6: Dagelijks Gebruik

  • U een kookzone niet uitschakelt of de kook- kookstand in. stand verandert. Na enige tijd gaat bran- • Raak gedurende 4 seconden van de twee den en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie voorste kookzones aan. Het symbool gaat hieronder. branden. www.zanussi.com...
 • Page 7: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  Zachtjes aan de kook brengen van rijst en 25-50 Voeg minstens tweemaal zoveel vloei- gerechten op melkbasis, reeds bereide ge- min. stof toe als rijst, melkgerechten tijdens rechten opwarmen het bereiden tussendoor roeren. Stomen van groenten, vis en vlees 20-45 Voeg enkele eetlepels vloeistof toe. min. www.zanussi.com...
 • Page 8: Onderhoud En Reiniging

  (zie aansluitdiagram). Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in. U hebt 2 of meer tiptoetsen tege- Raak slechts één tiptoets tegelijk lijk aangeraakt. aan. www.zanussi.com...
 • Page 9: Montage

  Noteer voor montage van het apparaat de on- bruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte derstaande informatie van het typeplaatje. Het inbouwunits of werkbladen die aan de nor- typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van men voldoen. de behuizing van het apparaat. • Model ......www.zanussi.com...
 • Page 10 • Het apparaat is voorzien van een aansluit- snoer. • Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax Montage min. 500mm min. R 5mm 50mm min. 55mm min. 12 mm min. 20 mm www.zanussi.com...
 • Page 11: Technische Informatie

  1) Het beschermblok is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier. Technische informatie Model ZEV6340XBA Prod.Nr. 949 595 510 01 Typ 58 HAD 54 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr.
 • Page 12: Milieubescherming

  Gooi apparaten kingsdienst. gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. www.zanussi.com...
 • Page 13: Safety Information

  • Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. General Safety • The appliance and its accessible parts become hot during use. Do not touch the heating elements. • Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system. www.zanussi.com...
 • Page 14: Safety Instructions

  • The electrical installation must have an isola- Make sure to install a non-combustile separa- tion device which lets you disconnect the ap- tion panel under the appliance to prevent ac- pliance from the mains at all poles. The isola- cess to the bottom. www.zanussi.com...
 • Page 15 We recommend only the use of original spare used for the first time. parts. • Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance. www.zanussi.com...
 • Page 16: Product Description

  To increase or decrease the heat setting. Heat setting displays Display Description The cooking zone is deactivated. The cooking zone operates. There is a malfunction. A cooking zone is still hot (residual heat). Lock / The Child Safety Device operates. The Automatic Switch Off operates. www.zanussi.com...
 • Page 17: Daily Use

  • Cookware made of enamelled steel and with aluminium or copper bottoms can cause the Information about the cookware colour change on the glass-ceramic surface. • The bottom of the cookware must be as thick Energy saving and flat as possible. How to save energy www.zanussi.com...
 • Page 18: Care And Cleaning

  If not, some detergent. the dirt can cause damage to the appli- 3. At the end rub the appliance dry with a ance. Use a special scraper for the clean cloth. glass . Put the scraper on the glass sur- www.zanussi.com...
 • Page 19: Troubleshooting

  Installation Before the installation of the appliance, record Warning! Refer to the Safety chapters. the information below from the rating plate. The Before the installation rating plate is on the bottom of the appliance casing. www.zanussi.com...
 • Page 20 • Only use the built-in appliances after you as- higher). Speak to your local Service Centre. semble the appliance into correct built-in units and work surfaces that align to the standards. Assembly min. 500mm min. R 5mm 50mm min. 55mm min. 12 mm min. 20 mm www.zanussi.com...
 • Page 21: Technical Information

  1) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier. Technical information Model ZEV6340XBA Prod.Nr. 949 595 510 01 Typ 58 HAD 54 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr.
 • Page 22: Environment Concerns

  Do not dispose appliances marked facilities in your municipality. with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office. www.zanussi.com...
 • Page 23: Consignes De Sécurité

  Les parties ac- cessibles sont chaudes. • Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer. • Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance. www.zanussi.com...
 • Page 24: Instructions De Sécurité

  Portez l'accès. toujours des gants de sécurité. • Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moi- sissure ne provoque de gonflements. www.zanussi.com...
 • Page 25 • Ne placez pas de produits inflammables ou port), un disjoncteur différentiel et des con- d'éléments imbibés de produits inflammables tacteurs. à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci. Utilisation Avertissement Risque Avertissement Risque de blessures, de d'endommagement de l'appareil. brûlures ou d'électrocution. www.zanussi.com...
 • Page 26: Description De L'appareil

  N'utilisez que des pièces l'appareil. de rechange d'origine. • Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état. Description de l'appareil Zone de cuisson Zone de cuisson Zone de cuisson Bandeau de commande Zone de cuisson www.zanussi.com...
 • Page 27: Utilisation Quotidienne

  Cette fonction arrête l'appareil automatiquement si : Activation et désactivation • Toutes les zones de cuisson sont désactivées Appuyez sur pendant 1 seconde pour acti- ver ou désactiver l'appareil. • Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé l'appareil. www.zanussi.com...
 • Page 28: Conseils Utiles

  • Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent lais- • Déposez toujours le récipient sur la zone de ser des traces sur la surface vitrocéramique. cuisson avant de mettre celle-ci en fonction- nement. www.zanussi.com...
 • Page 29: Entretien Et Nettoyage

  – Une fois que l'appareil a suffisam- Pour enlever les salissures : ment refroidi, enlevez : traces de cal- caire et d'eau, projections de graisse, dé- 1. – Enlevez immédiatement : plastique colorations métalliques luisantes. Utilisez fondu, films plastiques et aliments conte- www.zanussi.com...
 • Page 30: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Si s'allume à nouveau, contactez votre service après-vente. Si les indications ci-dessus ne vous permettent adresser à votre revendeur ou au service après- pas de remédier au problème, veuillez vous vente. Veuillez lui fournir les informations figu- www.zanussi.com...
 • Page 31: Installation

  • Modèle ......eur). Contactez votre service après-vente. • PNC ......• Numéro de série ....Appareils encastrables • Les appareils encastrables ne peuvent être mis en fonctionnement qu'après avoir été in- Montage min. 500mm min. R 5mm 50mm min. 55mm www.zanussi.com...
 • Page 32 12 mm min. 20 mm min. 28 mm www.zanussi.com...
 • Page 33: Caracteristiques Techniques

  1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local. Caracteristiques techniques Model ZEV6340XBA Prod.Nr. 949 595 510 01 Typ 58 HAD 54 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr.
 • Page 34: Sicherheitsinformationen

  • Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfeh- len wir, diese einzuschalten. • Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen. Allgemeine Sicherheit • Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente. www.zanussi.com...
 • Page 35: Sicherheitshinweise

  • Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf • Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss und Feuchtigkeit. das Gerät von der elektrischen Stromversor- gung getrennt werden. • Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster. So kann www.zanussi.com...
 • Page 36 • Nehmen Sie keine technischen Änderungen wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, am Gerät vor. oder wenn das Kochgeschirr leer ist. • Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbe- • Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät. aufsichtigt. www.zanussi.com...
 • Page 37: Gerätebeschreibung

  • Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts • Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, an den Kundendienst. Wir empfehlen nur Ori- feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich ginalersatzteile zu verwenden. Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuer- Gerätebeschreibung Kochzone Kochzone Kochzone Bedienfeld Kochzone Bedienfeldanordnung www.zanussi.com...
 • Page 38: Täglicher Gebrauch

  • Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit • — 1,5 Stunden verschütteten Lebensmitteln oder einem Ge- Kochstufe einstellen genstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein Durch die Berührung von , erhöht sich die akustisches Signal ertönt einige Male und Kochstufe. Durch die Berührung von , verrin- www.zanussi.com...
 • Page 39: Praktische Tipps Und Hinweise

  Gelatine Min. Stocken: Luftiges Omelette, gebackene Eier 10 - 40 Mit Deckel garen Min. Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhit- 25 - 50 Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zen von Fertiggerichten Min. zum Reis geben, Milchgerichte zwi- schendurch umrühren www.zanussi.com...
 • Page 40: Reinigung Und Pflege

  Spannungs- versorgung angeschlossen. versorgung angeschlossen ist (sie- he Anschlussplan). Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein. Zwei oder mehr Sensorfelder wur- Berühren Sie nur ein Sensorfeld. den gleichzeitig berührt. www.zanussi.com...
 • Page 41: Montage

  Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle • Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in Daten, die Sie unten auf dem Typenschild fin- bzw. unter normgerechte, passende Einbau- den. Das Typenschild befindet sich unten am schränke und Arbeitsplatten betrieben wer- Gerätegehäuse. den. • Modell ......www.zanussi.com...
 • Page 42 Wenden Sie sich an den Kundendienst. • Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel ge- liefert. • Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F Montage min. 500mm min. R 5mm 50mm min. 55mm min. 12 mm min. 20 mm www.zanussi.com...
 • Page 43: Technische Daten

  1) Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. Technische Daten Model ZEV6340XBA Prod.Nr. 949 595 510 01 Typ 58 HAD 54 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr.
 • Page 44: Umwelttipps

  Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei den elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. vorgesehenen Behältern. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. www.zanussi.com...
 • Page 45 www.zanussi.com...
 • Page 46 www.zanussi.com...
 • Page 47 www.zanussi.com...
 • Page 48 www.zanussi.com/shop...

This manual is also suitable for:

Zev6340fba