Download Print this page

Electrolux EMB3005 Instruction Book

Sport blender

Advertisement

Quick Links

Sport blender
EMB3005
EMB3005PR
EMB3025
EMB3025CH
EMB3025PR
EN
INSTRUCTION BOOK
CNS 说明书
CNT 說明手冊
KR
사용 설명서
ID
Buku Panduan
TH
คู ่ ม ื อ แนะน� ำ กำรใช้ ง ำน
Sách Hướng Dẫn
VN

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux EMB3005

 • Page 1 Sport blender EMB3005 EMB3005PR EMB3025 EMB3025CH EMB3025PR INSTRUCTION BOOK CNS 说明书 CNT 說明手冊 사용 설명서 Buku Panduan คู ่ ม ื อ แนะน� ำ กำรใช้ ง ำน Sách Hướng Dẫn...
 • Page 2 C. Blade assembly C. 刀片组 C. 刀片組 C. 칼날 조립부 D. On/Off button D. 开关按钮 D.「On/Off」按鈕 D. ON/OFF 버튼 E. 机座 E. 馬達底座 E. 모터 베이스 E. Motor Base F. Power Cord F. 电源线 F. 電源線 F. 전원 코드 www.electrolux.com...
 • Page 3: Safety Advice

  • Ensure that the appliance is Electrolux as it may cause a risk – the power cord is damaged, or switched off before removing the of injury to persons.
 • Page 4 • 在负荷大的情况下,不得持续操作 全联锁系统。 因不适当或不正确使用本产品所可 本产品超过 1 分钟。在负荷大的情况 • 不可在桌子或操作台的边缘,也不 能导致的损害不负任何责任。 下运行 1 分钟之后,应让本产品冷却 要在热气体、火炉、电炉或加热的 至少 10 分钟才可重新使用。 烤炉附近使用或放置本产品。 伊莱克斯(中国)电器有限公司联系地址: 上海共和新路1968号 大宁国际广8号楼606室注册地址: 长沙经济技术开发区漓湘 路98号和祥科技园 产品: 伊莱克斯搅拌机(果汁料理机) 型号: EMB3005 EMB3005PR 电源: 220V ~ 50Hz 功率: 300W 产地: 广东 珠海 产品标准: GB4706.1-2005,GB4706.30-2008 www.electrolux.com...
 • Page 5 • 如果本機或電源線已損壞,則應由 機電源已關閉。 • 請勿超出本機設計目的使用本機。 伊萊克斯或其服務代理商更換, • 攪拌壺內無食物或液體時,請勿操 以避免發生危險。 • 本機僅供室內使用。 作本機。 • 請勿將本機、電源線或插頭浸入水 • 本機僅供家庭使用。任何不當使用 • 請勿在沒有裝蓋的情況下操作本機。 中或其他液體中。 所導致的損壞,伊萊克斯將不負任 • 請勿試圖將為本機供電安全聯鎖系 • 在重負載的情況下,請勿持續使用 何責任。 本機超過 1 分鐘。在重負載的狀態下 統切換至旁路模式。 使用 1 分鐘之後,應讓本機冷卻至少 • 本機操作時,請勿在桌子或檯面邊 10 分鐘才能重新啟動。 緣使用或放置本機,也不得在熱氣 體、瓦斯爐、電爐或加熱的烤爐旁 使用或放置本機。 www.electrolux.com...
 • Page 6: 안전 주의 사항

  모터 베이스에서 통을 분리하기 • Electrolux에서 권장하거나 • 제품 또는 전원 코드가 손상된 경우 전에 반드시 제품의 전원을 판매하지 않는 타 제조업체에서 위험 방지를 위해 Electrolux 또는 끄십시오. 만든 액세서리나 부품은 사용하지 서비스 대리점을 통해 교체해야 마십시오. 부상 위험이 있습니다. 합니다. •...
 • Page 7 놓으십시오. 콘센트에 플러그를 주의! 최대 채움 양인 600ml를 세척하십시오. 용기 (B)에 재료를 끼우십시오. 초과하지 마십시오. 도우, 으깬 감자, 채우십시오. 육류 등을 갈지 마십시오. 시계 방향으로 돌려 용기의 열린 부분 끝에 칼날 조립부 (C)를 조이십시오. 주의! 칼날과 부속품은 매우 날카롭습니다! www.electrolux.com...
 • Page 8 합니다. 모터 베이스 (E)에서 용기를 와 정렬됩니다. 플러그를 뽑은 다음 최소 10분 이상 분리하십시오. 칼날 조립부 (C)를 냉각시키십시오. 주의! 부상 위험을 줄이려면 용기를 뚜껑 (A)과 함께 분리하십시오. 제대로 부착하지 않은 상태에서는 절대 칼날 조립부 (C)를 베이스에 올려 놓지 마십시오. www.electrolux.com...
 • Page 9 모터 베이스 (E)를 제외한 닦으십시오. 모든 부품을 따뜻한 비눗물로 주의! 절대 모터 베이스를 물에 세척하십시오. 부품 세척은 담그지 마십시오! 제품을 세척할 손으로만 해야 합니다. 모든 부품을 때는 마모성 세제나 수세미는 철저히 말리십시오. 사용하지 마십시오. 주의! 칼날과 부속품은 매우 날카롭습니다! www.electrolux.com...
 • Page 10 Yoghurt ¼ - ½ Apple 30 - 50 Cauliflower Apple and cauliflower 10s for 4-6 times ¼ Lemon Water Apple Banana Vitamine 10s for 4-6 times Papaya Milk Celery Celery and tomato 10s for 4-6 times Tomato ½ Water www.electrolux.com...
 • Page 11 个 苹果 ¼ - ½ 30 - 50 克 花椰菜 10秒钟,搅拌 苹果花椰菜汁 4-6次 个 ¼ 柠檬 水 毫升 苹果 克 克 香蕉 10秒钟,搅拌 多维奶 4-6次 克 木瓜 牛奶 毫升 芹菜 克 10秒钟,搅拌 番芹汁 个 ½ 番茄 4-6次 毫升 水 www.electrolux.com...
 • Page 12 10 秒,攪拌 4 蘋果和白花椰菜 至 6 次 個 檸檬 ¼ 水 毫升 克 蘋果 香蕉 克 10 秒,攪拌 4 維他命 至 6 次 木瓜 克 牛奶 毫升 克 芹菜 10 秒,攪拌 4 個 芹菜和番茄 番茄 ½ 至 6 次 毫升 水 www.electrolux.com...
 • Page 13 마른 살구 요구르트 조각 사과 ¼ - ½ 콜리플라워 30 - 50 사과와 콜리플라워 10초 간 4-6회 조각 레몬 ¼ 물 사과 바나나 비타민 10초 간 4-6회 파파야 우유 셀러리 10초 간 4-6회 조각 셀러리와 토마토 토마토 ½ 물 www.electrolux.com...
 • Page 14 Improper ingredients. The appliance intended use is production of beverages. Add fruits, vegetables or similar ingredients. Never mix ingredients such as dough, mashed potatoes, meat or similar. If problem persists, please contact Electrolux Customer Service. 问题 原因 处理方法 将产品连接至电源。 产品没有连接电源。...
 • Page 15 재료가 너무 큽니다. 단단한 과일과 야채를 1.8 cm ~ 2.5 cm 이내의 크기로 모두 자르십시오. 부적합한 재료입니다. 이 제품은 야채용입니다. 과일, 야채 또는 유사한 재료만 추가하십시오. 절대 도우, 으깬 감자, 육류 등의 재료를 갈지 마십시오. 문제가 계속되면 Electrolux 고객 서비스로 연락하십시오. www.electrolux.com...
 • Page 16 전자 장비 재활용을 담당하는 해당 포장재는 적합한 용기에 넣어 각 지역의 수집소로 보내서 처리하도록 해야 폐기물 처리 시설에서 폐기하십시오. 합니다. 제품을 올바르게 폐기 처분하면 제품을 적절하게 처리하지 못해서 발생할 수 있는 환경과 인류에 미치는 잠재적인 부정적 영향을 방지할 수 있습니다. www.electrolux.com...
 • Page 17 C. ชุ ด ใบมี ด C. Rangkaian pisau D. Tombol On/Off D. Nút Bật/Tắt D. ปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ิ ด E. Alas Motor E. Đế máy E. ตั ว เรื อ นมอเตอร์ F. Kabel Daya F. Dây điện F. สำยไฟ www.electrolux.com...
 • Page 18 • ห้ ำ มใช้ ง ำนหรื อ วำงเครื ่ อ งป ั ่ น ใกล้ ก ั บ ขอบ ท� ำ งำนอี ก ครั ้ ง โต๊ ะ หรื อ ขอบเคำน์ เ ตอร์ ใกล้ ก ั บ ไอร้ อ น เตำไฟ เตำไฟฟ้ ำ หรื อ เตำอบที ่ ร ้ อ นอยู ่ www.electrolux.com www.electrolux.com...
 • Page 19 • Pastikan bahwa perangkat sudah – kabel dayanya rusak, atau oleh Electrolux karena dapat dimatikan sebelum melepaskan – rumah perangkat rusak. menimbulkan risiko cedera. botol dari alas motor.
 • Page 20 được thay bởi Electrolux hoặc • Không để thiết bị hoạt động khi đại lý bảo dưỡng của Electrolux để không có đồ ăn hoặc nước trong • Không sử dụng thiết bị cho mục tránh nguy hiểm.
 • Page 21 Đổ nguyên liệu vào bình (B). khoai tây nghiền, thịt, v.v. Vặn chặt bộ lưỡi dao (C) vào đầu mở của bình bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ. Cẩn thận! Lưỡi dao và bộ phận bên trong bình rất sắc! www.electrolux.com...
 • Page 22 ít nhất 10 phút. hàng với trên đế máy. bằng nắp uống (A). Cẩn thận! Để giảm nguy cơ chấn thương, tuyệt đối không đặt bộ lưỡi dao (C) trên đế khi chưa lắp bình đúng cách. www.electrolux.com...
 • Page 23 Để tất cả chất tẩy rửa mài mòn hoặc miếng các bộ phận khô hoàn toàn. tẩy rửa khi vệ sinh thiết bị. Cẩn thận! Lưỡi dao và bộ phận bên trong bình rất sắc! www.electrolux.com...
 • Page 24 10 วิ น ำที 4-6 ครั ้ ง ก. มะละกอ มล. นมสด ก. คื ่ น ช่ ำ ย คื ่ น ช่ ำ ยและมะเขื อ เทศ ชิ ้ น 10 วิ น ำที 4-6 ครั ้ ง มะเขื อ เทศ ½ มล. น� ้ ำ www.electrolux.com...
 • Page 25 ¼ - ½ Apel buah Kembang kol 30 - 50 Apel dan kembang kol 10det untuk 4-6 Lemon ¼ buah kali Apel Pisang 10det untuk 4-6 Vitamin Pepaya kali Susu Seledri Seledri dan tomat buah 10det untuk 4-6 Tomat ½ kali www.electrolux.com...
 • Page 26 10 giây trong Táo và súp lơ 4-6 lần quả Chanh ¼ Nước Táo Chuối 10 giây trong Vitamin 4-6 lần Đu đủ Sữa Cần tây 10 giây trong Cần tây và cà chua quả Cà chua ½ 4-6 lần Nước www.electrolux.com...
 • Page 27 2,5 cm Bahan-bahan tidak sesuai. Maksud penggunaan perangkat adalah untuk menghasilkan minuman. Tambahkan buah, sayuran, atau bahan-bahan serupa. Jangan pernah mencampur bahan- bahan seperti adonan, kentang tumbuk, daging atau yang serupa. Jika masih timbul masalah, hubungi Layanan Pelanggan Electrolux. www.electrolux.com...
 • Page 28 Cho trái cây, rau hoặc nguyên liệu tương tự. Tuyệt đối không trộn các nguyên liệu như bột, khoai tây nghiền, thịt hoặc nguyên liệu tương tự. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng Electrolux. www.electrolux.com...
 • Page 29 điện tử. Bằng cách vứt bỏ sản phẩm này đúng cách, đã góp phần bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người khỏi tác hại có thể gây ra do việc xử lý chất thải không đúng cách. www.electrolux.com...
 • Page 30 www.electrolux.com...
 • Page 31 Electrolux Philippines, Inc. NEW ZEALAND 10th Floor. W5th Avenue Building Electrolux Small Appliances 5th Avenue Corner 32nd Street A division of Electrolux (NZ) Limited Bonifacio Global City, 3-5 Niall Burgess Road, Mt. Wellington, Auckland, Taguig Philippines 1634 New Zealand Trunkline: +63 2 737 4756...
 • Page 32 Share more of our thinking at www.electrolux.com Due to the Electrolux policy of continual product development; specifications, colours, and details of our products and those mentioned in this manual are subject to change without notice. APAC-EMB3005_3025-IFU-AP-7...

This manual is also suitable for:

Emb3005prEmb3025Emb3025chEmb3025pr