Installation - Electrolux LXB1SE11W0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
www.electrolux.com
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Vedrørende lampe(rne) i dette
produkt og reservedelslamper, der
sælges separat: Disse lamper er
beregnet til at modstå ekstreme
fysiske forhold i
husholdningsapparater, såsom
temperatur, vibration, fugt, eller er
beregnet til at signalere information
om apparatets driftsstatus. De er ikke
beregnet til at blive brugt i andre
apparater, og de er ikke velegnede til
belysning af rum.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret

3. INSTALLATION

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
apparatet. Brug kun originale
reservedele.
• Bemærk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller får det repareret af en
ikke-faglig, kan det have
sikkerhedsmæssige konsekvenser og
vil muligvis ugyldiggøre garantien.
• De følgende reservedele vil være
tilgængelige i 7 år, efter produktionen
af modellen er blevet standset:
termostater, temperatursensorer,
printplader, lyskilder, lågehåndtag,
lågehængsler, bakker og kurve.
Bemærk, at nogle af disse
reservedele kun er tilgængelige for
fagudlærte reparatører, og at ikke alle
reservedele er relevante for alle
modeller.
• Lågepakninger vil være tilgængelige i
10 år, efter produktionen af modellen
er standset.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux LXB1SE11W0

This manual is also suitable for:

Lxb1sf11w0

Table of Contents