Silvercrest SGP 28 A1 Operating Instructions Manual
Silvercrest SGP 28 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SGP 28 A1 Operating Instructions Manual

Electric pastry press
Hide thumbs Also See for SGP 28 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

ELECTRIC PASTRY PRESS SGP 28 A1
ELECTRIC PASTRY PRESS
Operating instructions
ELEKTRISCHE GEBÄCKPRESSE
Bedienungsanleitung
IAN 100631
ELEKTRISK KAGESPRØJTE
Betjeningsvejledning

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SGP 28 A1

 • Page 1 ELECTRIC PASTRY PRESS SGP 28 A1 ELECTRIC PASTRY PRESS ELEKTRISK KAGESPRØJTE Operating instructions Betjeningsvejledning ELEKTRISCHE GEBÄCKPRESSE Bedienungsanleitung IAN 100631...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Spritzgebäck cookies 2 ..........18 SGP 28 A1...
 • Page 5: Introduction

  A warning at this hazard level indicates an imminently hazardous situation. If the hazardous situation is not avoided, it could result in death or serious physical injury. ► Follow the instructions in this warning to prevent a fatality or serious per- sonal injury. SGP 28 A1...
 • Page 6: Safety

  All repairs must be carried out by authorised special- ■ ist companies or by the Customer Service department. Failure to make proper repairs can put the user at risk. Warranty entitlement will also lapse. SGP 28 A1...
 • Page 7 Defective components must always be replaced with original re- ■ placement parts. Compliance with safety requirements can only be guaranteed if original replacement parts are used. Do not operate or place the appliance close to an open fl ame ■ (e.g. candles). SGP 28 A1...
 • Page 8 Protect the appliance from drips or splashes of water. Do not place ► any water-fi lled vessels (e.g. fl ower vases) on or near the appliance. Always pull out the plug from the wall socket after every use and ► before each cleaning. SGP 28 A1...
 • Page 9: Controls

  To avoid risks, observe the following safety instructions: ► Packaging material may not be used as a plaything. Risk of suff ocation. ► Please follow the instructions regarding the electrical connection of the appliance to avoid damage to property. SGP 28 A1...
 • Page 10: Package Contents And Transport Inspection

  Package contents and transport inspection This appliance is supplied with the following components as standard (see fold-out page): ● Electric Pastry Press SGP 28 A1 12 pattern discs w ● 3 nozzles with adapter 9/8 ● ● Operating instructions NOTE ►...
 • Page 11: Before Fi Rst Use

  3) Turn the container 7 until this arrow points to the marking on the motor unit 4. To remove the container 7, turn it until the arrow on the container 7 points mark on the motor unit 4. Now you can remove the container 7. to the SGP 28 A1...
 • Page 12 6) Screw the adapter lock 0 over the nozzle 9 on the nozzle adapter 8. To remove the nozzle 9, unscrew the adapter lock 0 and remove it and the nozzle 9 from the container. Unscrew the locking ring q and remove this and the nozzle adapter 8 from the container. SGP 28 A1...
 • Page 13: Using The Appliance

  9 with a fi nger so that the mass is not pressed out of the container 7. NOTE Fill the container 7 at the most to the MAX marking . Process the pastry straight away. SGP 28 A1...
 • Page 14: Shaping Biscuits

  3) Release the start button 1 and move the biscuit shaper to another position. 4) Repeat the steps until you have shaped a suffi cient number of biscuits. NOTE If the dough is too sticky, place it in the refrigerator for 15 minutes. SGP 28 A1...
 • Page 15: Adding Decorations

  If necessary, also remove any dough residue that may have collected behind the pusher 6. DANGER The motor unit 4 may NOT be submerged in water. If necessary, it can be wiped clean with a moist cloth. SGP 28 A1...
 • Page 16: Tips

  If you want to use various pattern discs w or nozzles 9, fi rst of all use all ■ of the currently fi lled pastry or decoration substance. Do not change the pattern discs w/nozzles 9 until you refi ll the biscuit shaper. SGP 28 A1...
 • Page 17: Cleaning

  Clean the motor unit 4 with a damp cloth. For stubborn soiling use a mild ■ detergent on the cloth. Afterwards, wipe off with a cloth moistened only with water to ensure that no detergent remains on the appliance. Remove any dough residue from the joint of the handle. SGP 28 A1...
 • Page 18: Storage/Disposal

  The CO time (continuous operation time) is the amount of time an appliance can be operated without the motor overheating and becoming damaged. After the appliance has been operated for this duration of time, switch it off until the motor has cooled down. SGP 28 A1...
 • Page 19: Warranty

  IAN 100631 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 100631 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SGP 28 A1...
 • Page 20: Recipes

  Melt some plain cooking chocolate in a water bath. Trickle 1 teaspoon of chocolate onto each cooled cookie and garnish with a walnut. NOTE ► Depending on the size of the biscuits, the baking times can vary. SGP 28 A1...
 • Page 21: Spritzgebäck Cookies 2

  For darker biscuits, substitute 30 g of cocoa for the vanilla sugar. Dispense with the salt and add 1 dessert spoon of water instead. NOTE ► Depending on the size of the biscuits, the baking times can vary. SGP 28 A1...
 • Page 22 Sprøjtede kager 2..........36 SGP 28 A1...
 • Page 23: Introduktion

  I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler: FARE En advarsel på dette faretrin markerer en truende farlig situation. Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det medføre livsfarlige eller alvorlige personskader. ► Følg anvisningerne i denne advarsel, så livsfarlige og alvorlige personskader undgås. SGP 28 A1...
 • Page 24: Sikkerhed

  Lad kun autoriserede specialforretninger eller kunde- ■ service reparere produktet. Forkert udførte reparationer kan medføre fare for brugeren. Desuden bortfalder alle garantikrav. SGP 28 A1...
 • Page 25 Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. ■ Overholdelse af sikkerhedskravene kan kun garanteres, hvis der anvendes originale dele. Anvend ikke produktet i nærheden af åben ild (f.eks. et stearinlys). ■ SGP 28 A1...
 • Page 26 ► stande, som er fyldt med vand (f.eks. blomstervaser) på eller ved siden af kagepressen. Træk stikket ud af stikkontakten, når du holder pauser, før rengø- ► ring, og når du er færdig med at bruge produktet. SGP 28 A1...
 • Page 27: Betjeningselementer

  Ved ibrugtagning af produktet kan der opstå personskader og materielle skader! Overhold følgende sikkerhedsanvisninger for at undgå farerne: ► Emballagematerialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning. ► Følg anvisningerne på eltilslutning af produktet, så materielle skader undgås. SGP 28 A1...
 • Page 28: Pakkens Indhold Og Transporteftersyn

  Pakkens indhold og transporteftersyn Produktet leveres som standard med følgende dele (se klap-ud-siden): ● Elektrisk kagesprøjte SGP 28 A1 12 fi gurskiver w ● 3 dyser med adapter 9/8 ● ● Betjeningsvejledning BEMÆRK ► Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
 • Page 29: Før Kagepressen Bruges Første Gang

  3) Drej beholderen 7 så meget, at denne pil peger mod –markeringen på motorenheden 4. Når beholderen 7 skal tages af igen, drejes den, indtil pilen på beholderen 7 peger mod -markeringen på motorenheden 4. Derefter kan beholderen 7 tages af. SGP 28 A1...
 • Page 30 6) Skru adapterlukningen 0 over dysen 9 på dyseadapteren 8. For at tage dysen 9 af igen løsnes adapterlukningen 0 og tages af sammen med dysen 9. Løsn lukkeringen q, og tag den og dyseadapteren 8 af beholderen. SGP 28 A1...
 • Page 31: Anvendelse Af Kagepressen

  Pres eventuelt massen forsigtigt sammen ved hjælp af skyderen 6 under påfyldningen, hvis der dannes luftbobler. Luk dysen 9 med en fi nger, så massen ikke presses ud af beholderen 7. BEMÆRK Fyld maksimalt beholderen 7 til MAKS-markeringen. Anvend straks den påfyldte dej. SGP 28 A1...
 • Page 32: Formning Af Kager

  3) Slip startknappen 1, og hold kagepressen et andet sted over bagepladen. 4) Gentag disse trin, indtil du har formet de ønskede kager. BEMÆRK Hvis dejen er for klæbrig, kan du stille den i køleskabet i 15 minutter. SGP 28 A1...
 • Page 33: Fordeling Af Pynt

  6 let skubbes ind i motorenheden 4. Fjern eventuelle dejrester, som kan have samlet sig bag skyderen 6. FARE Motorenheden 4 må ikke lægges ned i væske. Tør den af med en fugtig klud ved behov. SGP 28 A1...
 • Page 34: Tips

  Prøv dig frem, indtil småkagerne ser ud, som du ønsker. Hvis du vil bruge forskellige fi gurskiver w / dyser 9, skal du først anvende ■ den påfyldte dej eller pyntemasse. Skift først fi gurskiven w / dysen 9, når du fylder kagepressen op igen. SGP 28 A1...
 • Page 35: Rengøring

  Rengør motordelen 4 med en fugtig klud. Hvis snavset sidder meget fast, ■ kan du komme lidt mildt opvaskemiddel på kluden. Tør derefter af med en klud, der kun er fugtet med vand, så rester af opvaskemiddel fjernes. Fjern derefter eventuelle dejrester på håndtagets mellemled. SGP 28 A1...
 • Page 36: Opbevaring/Bortskaff Else

  2 minutter Tid for korttidsdrift Tiden for korttidsdrift angiver, hvor længe man kan bruge kagepressen, uden at motoren bliver for varm og tager skade. Efter den angivne korttidsdrift skal der slukkes for kagepressen, indtil motoren er kølet af. SGP 28 A1...
 • Page 37: Garanti

  Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 100631 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SGP 28 A1...
 • Page 38: Opskrifter

  Kanterne skal være gyldenbrune. Lad småkagerne køle af på pladen. ► Smelt mørk overtrækschokolade i vandbad. Hæld 1 tskf. overtrækschoko- lade på de afkølede småkager, og dekorer med halve valnøddekerner. BEMÆRK ► Bagetiden varierer efter småkagernes størrelse. SGP 28 A1...
 • Page 39: Sprøjtede Kager 2

  4) Dyp småkagerne i det smeltede overtræk ► For at få mørke småkager kan du udskifte vaniljesukkeret med 30 g kakao. Undlad saltet, og tilsæt i stedet 1 spsk. vand. BEMÆRK ► Bagetiden varierer efter småkagernes størrelse. SGP 28 A1...
 • Page 40 Spritzgebäck 2 ........... 54 SGP 28 A1...
 • Page 41: Einführung

  Situation. Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden. SGP 28 A1...
 • Page 42: Sicherheit

  ähnlich qualifi zierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten ■ Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Be- nutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch. SGP 28 A1...
 • Page 43 Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht ■ werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicher- heitsanforderungen erfüllen werden. Das Gerät nicht in der Nähe von off enen Flammen (z. B. Kerzen) ■ betreiben. SGP 28 A1...
 • Page 44 Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser. Stellen Sie ► deshalb keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Blumen- vasen) auf oder neben das Gerät. Ziehen Sie bei jeder Unterbrechung sowie nach Beenden des ► Gebrauchs und vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. SGP 28 A1...
 • Page 45: Bedienelemente

  Sachschäden auftreten! Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahren zu vermeiden: ► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr. ► Beachten Sie die Hinweise zum elektrischen Anschluss des Gerätes, um Sachschäden zu vermeiden. SGP 28 A1...
 • Page 46: Lieferumfang Und Transportinspektion

  Lieferumfang und Transportinspektion Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert (siehe Ausklappseite): ● Elektrische Gebäckpresse SGP 28 A1 12 Motivscheiben w ● 3 Tüllen mit Adapter 9/8 ● ● Bedienungsanleitung HINWEIS ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
 • Page 47: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Motoreinheit 4 zeigt. Um den Behälter 7 wieder abzunehmen, drehen Sie diesen so weit, dass der Pfeil am Behälter 7 auf die -Markierung an der Motoreinheit 4 weist. Dann können Sie den Behälter 7 abnehmen. SGP 28 A1...
 • Page 48 8. Um die Tülle 9 wieder abzunehmen, lösen Sie den Adapterverschluss 0 und nehmen Sie diesen und die Tülle 9 ab. Lösen Sie den Verschlussring q und nehmen Sie diesen und den Tüllenadapter 8 vom Behälter. SGP 28 A1...
 • Page 49: Gerät Benutzen

  Verschließen Sie dabei die Tülle 9 mit einem Finger, so dass die Masse nicht aus dem Behälter 7 gedrückt wird. HINWEIS Füllen Sie den Behälter 7 höchstens bis zur MAX-Markierung. Verarbeiten Sie den eingefüllten Teig sofort. SGP 28 A1...
 • Page 50: Gebäck Formen

  3) Lassen Sie die Starttaste 1 los und halten Sie die Gebäckpresse an eine andere Stelle über dem Backblech. 4) Wiederholen Sie die Schritte solange, bis Sie ausreichend Plätzchen geformt haben. HINWEIS Sollte der Teig zu klebrig sein, stellen Sie ihn für 15 Minuten in den Kühlschrank. SGP 28 A1...
 • Page 51: Verzierungen Anbringen

  4 schieben. Entfernen Sie dabei ggf. auch Teigreste, die sich hinter dem Schieber 6 angesammelt haben können. GEFAHR Die Motoreinheit 4 darf nicht in Flüssigkeit getaucht werden. Wischen Sie diese bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch ab. SGP 28 A1...
 • Page 52: Tipps

  Probieren Sie einfach solange aus, bis die Plätzchen so aussehen, wie Sie es wünschen. Wenn Sie verschiedene Motivscheiben w / Tüllen 9 verwenden möchten, ■ verarbeiten Sie zunächst den eingefüllten Teig bzw. die Verzierungsmasse. Wechseln Sie die Motivscheibe w / Tülle 9 erst, wenn Sie die Gebäckpresse nachfüllen. SGP 28 A1...
 • Page 53: Reinigung

  Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie danach mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch nach, um Spülmittel- reste zu entfernen. Entfernen Sie dabei auch evetuelle Teigreste am Gelenk des Griff es. SGP 28 A1...
 • Page 54: Lagerung/Entsorgung

  KB-Zeit Die KB-Zeit (Kurzzeitbetrieb) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat. SGP 28 A1...
 • Page 55: Garantie

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 100631 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SGP 28 A1...
 • Page 56: Rezepte

  Die Ränder sollten goldbraun sein. Lassen Sie die Plätzchen auf dem Blech abkühlen. TIPP ► Schmelzen Sie Zartbitter-Kuvertüre im Wasserbad. Auf die ausgekühlten Plätzchen je 1 Tl. Kuvertüre träufeln und mit Wallnusshälften dekorieren. HINWEIS ► Die Backzeit kann je nach Größe der Plätzchen variieren. SGP 28 A1...
 • Page 57: Spritzgebäck 2

  ► Tauschen Sie für dunkles Spritzgebäck 1 Päckchen Vanillinzucker gegen 30 g Kakao aus. Lassen Sie das Salz weg und geben stattdessen 1 EL Wasser hinzu. HINWEIS ► Die Backzeit kann je nach Größe der Plätzchen variieren. SGP 28 A1...
 • Page 58 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Stand der Informationen: 06 / 2014 · Ident.-No.: SGP28A1-052014-2 IAN 100631...

This manual is also suitable for:

100631

Table of Contents