Silvercrest SGP 28 A1 Operating Instructions Manual

Electric pastry press
Hide thumbs Also See for SGP 28 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

ELECTRIC PASTRY PRESS SGP 28 A1
ELECTRIC PASTRY PRESS
Operating instructions
ELEKTRISCHE GEBÄCKPRESSE
Bedienungsanleitung
IAN 100631
ELEKTRIČNA TLAČILKA ZA PECIVO
Navodila za uporabo

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SGP 28 A1

 • Page 1 ELECTRIC PASTRY PRESS SGP 28 A1 ELECTRIC PASTRY PRESS ELEKTRIČNA TLAČILKA ZA PECIVO Operating instructions Navodila za uporabo ELEKTRISCHE GEBÄCKPRESSE Bedienungsanleitung IAN 100631...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Spritzgebäck cookies 2 ..........18 SGP 28 A1...
 • Page 5: Introduction

  A warning at this hazard level indicates an imminently hazardous situation. If the hazardous situation is not avoided, it could result in death or serious physical injury. ► Follow the instructions in this warning to prevent a fatality or serious per- sonal injury. SGP 28 A1...
 • Page 6: Safety

  All repairs must be carried out by authorised special- ■ ist companies or by the Customer Service department. Failure to make proper repairs can put the user at risk. Warranty entitlement will also lapse. SGP 28 A1...
 • Page 7 Defective components must always be replaced with original re- ■ placement parts. Compliance with safety requirements can only be guaranteed if original replacement parts are used. Do not operate or place the appliance close to an open fl ame ■ (e.g. candles). SGP 28 A1...
 • Page 8 Protect the appliance from drips or splashes of water. Do not place ► any water-fi lled vessels (e.g. fl ower vases) on or near the appli- ance. Always pull out the plug from the wall socket after every use and ► before each cleaning. SGP 28 A1...
 • Page 9: Controls

  To avoid risks, observe the following safety instructions: ► Packaging material may not be used as a plaything. Risk of suff ocation. ► Please follow the instructions regarding the electrical connection of the appliance to avoid damage to property. SGP 28 A1...
 • Page 10: Package Contents And Transport Inspection

  Package contents and transport inspection This appliance is supplied with the following components as standard (see fold-out page): ● Electric Pastry Press SGP 28 A1 12 pattern discs w ● 3 nozzles with adapter 9/8 ● ● Operating instructions NOTE ►...
 • Page 11: Before Fi Rst Use

  3) Turn the container 7 until this arrow points to the marking on the motor unit 4. To remove the container 7, turn it until the arrow on the container 7 points mark on the motor unit 4. Now you can remove the container 7. to the SGP 28 A1...
 • Page 12 6) Screw the adapter lock 0 over the nozzle 9 on the nozzle adapter 8. To remove the nozzle 9, unscrew the adapter lock 0 and remove it and the nozzle 9 from the container. Unscrew the locking ring q and remove this and the nozzle adapter 8 from the container. SGP 28 A1...
 • Page 13: Using The Appliance

  9 with a fi nger so that the mass is not pressed out of the container 7. NOTE Fill the container 7 at the most to the MAX marking . Process the pastry straight away. SGP 28 A1...
 • Page 14: Shaping Biscuits

  3) Release the start button 1 and move the biscuit shaper to another position. 4) Repeat the steps until you have shaped a suffi cient number of biscuits. NOTE If the dough is too sticky, place it in the refrigerator for 15 minutes. SGP 28 A1...
 • Page 15: Adding Decorations

  If necessary, also remove any dough residue that may have collected behind the pusher 6. DANGER The motor unit 4 may NOT be submerged in water. If necessary, it can be wiped clean with a moist cloth. SGP 28 A1...
 • Page 16: Tips

  If you want to use various pattern discs w or nozzles 9, fi rst of all use all ■ of the currently fi lled pastry or decoration substance. Do not change the pattern discs w/nozzles 9 until you refi ll the biscuit shaper. SGP 28 A1...
 • Page 17: Cleaning

  Clean the motor unit 4 with a damp cloth. For stubborn soiling use a mild ■ detergent on the cloth. Afterwards, wipe off with a cloth moistened only with water to ensure that no detergent remains on the appliance. Remove any dough residue from the joint of the handle. SGP 28 A1...
 • Page 18: Storage/Disposal

  The CO time (continuous operation time) is the amount of time an appliance can be operated without the motor overheating and becoming damaged. After the appliance has been operated for this duration of time, switch it off until the motor has cooled down. SGP 28 A1...
 • Page 19: Warranty

  Repairs eff ected after expiry of the warranty period shall be subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 100631 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SGP 28 A1...
 • Page 20: Recipes

  Melt some plain cooking chocolate in a water bath. Trickle 1 teaspoon of chocolate onto each cooled cookie and garnish with a walnut. NOTE ► Depending on the size of the biscuits, the baking times can vary. SGP 28 A1...
 • Page 21: Spritzgebäck Cookies 2

  For darker biscuits, substitute 30 g of cocoa for the vanilla sugar. Dispense with the salt and add 1 dessert spoon of water instead. NOTE ► Depending on the size of the biscuits, the baking times can vary. SGP 28 A1...
 • Page 22 Brizgano pecivo 2 ..........36 SGP 28 A1...
 • Page 23: Uvod

  NEVARNOST Opozorilo na tej stopnji nevarnosti označuje grozečo nevarno situacijo. Če nevarne situacije ne preprečite, lahko pride do smrti ali do težkih poškodb. ► Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite nevarnost smrti ali težkih poškodb oseb. SGP 28 A1...
 • Page 24: Varna Uporaba

  Popravilo naprave prepustite samo pooblaščenim stro- ■ kovnim delavnicam ali servisni službi. Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do nevarnosti za uporabnika. Poleg tega preneha veljati garancija. SGP 28 A1...
 • Page 25 škode zahtevki iz naslova garancije niso več možni. Okvarjene dele naprave lahko zamenjate le za originalne nadome- ■ stne dele. Samo pri teh delih je zagotovljeno, da bodo izpolnjene zahteve glede varnosti naprave. Naprave ne uporabljajte v bližini odprtih plamenov (npr. sveč). ■ SGP 28 A1...
 • Page 26 Napravo zaščitite pred vodnimi kapljicami ali brizgi. Na ali poleg ► naprave torej ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočino, npr. vaz. Pri vsaki prekinitvi dela ter po koncu uporabe in pred vsakim ► čiščenjem izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. SGP 28 A1...
 • Page 27: Upravljalni Elementi

  Pri prvi uporabi naprave lahko pride do osebne ali stvarne škode! Upoštevajte naslednje varnostne napotke, da preprečite nevarnost: ► Embalažnih materialov ni dovoljeno uporabljati za igro. Obstaja nevarnost zadušitve. ► Upoštevajte navodila za električno priključitev naprave, da preprečite materialno škodo. SGP 28 A1...
 • Page 28: Vsebina Kompleta In Pregled Po Prevozu

  Vsebina kompleta in pregled po prevozu Naprava se standardno dobavi z naslednjimi sestavnimi deli (glejte pregibno stran): ● Električna tlačilka za pecivo SGP 28 A1 12 plošč z motivi w ● 3 tulci z adapterjem 9/8 ● ● Navodila za uporabo OPOMBA ►...
 • Page 29: Pred Prvo Uporabo

  3) Posodo 7 zavrtite toliko, da ta puščica kaže na oznako na motorni enoti 4. Če želite posodo 7 znova sneti, jo zavrtite toliko, da puščica na posodi 7 kaže na motorni enoti 4. Nato lahko snamete posodo 7. na oznako SGP 28 A1...
 • Page 30 6) Zapiralo z adapterjem 0 privijte čez tulec 9 na adapter za tulec 8. Če želite tulec 9 znova sneti, sprostite zapiralo z adapterjem 0 in snemite zapiralo ter tulec 9. Popustite obroč z zapiralom q in ga skupaj z adapterjem za tulec 8 snemite s posode. SGP 28 A1...
 • Page 31: Uporaba Naprave

  6. Tulec 9 pri tem zaprite s prstom, da mase ne potisnete iz posode 7. OPOMBA Posodo 7 napolnite največ do oznake MAX. Napolnjeno testo takoj porabite. SGP 28 A1...
 • Page 32: Oblikovanje Peciva

  3) Spustite tipko za začetek 1 in držite stiskalnico za pecivo nad drugim mestom na pekaču. 4) Korake ponavljajte tako dolgo, da se oblikuje dovolj keksov. OPOMBA Če je testo preveč lepljivo, ga za 15 minut postavite v hladilnik. SGP 28 A1...
 • Page 33: Okraševanje

  4. Pri tem odstranite po potrebi tudi ostanke testa, ki se lahko naberejo za drsnikom 6. NEVARNOST Motorne enote 4 ni dovoljeno potopiti v tekočino. Po potrebi jo obrišite z navlaženo krpo. SGP 28 A1...
 • Page 34: Nasveti

  Preprosto poskušajte, dokler keksi niso taki, kot želite. Če želite uporabljati različne plošče z motivom w/tulce 9, najprej porabite ■ vstavljeno testo oziroma maso za okraševanje. Ploščo z motivom w/tulec 9 zamenjajte šele pri polnjenju stiskalnice za pecivo. SGP 28 A1...
 • Page 35: Čiščenje

  Motorno enoto 4 očistite z vlažno krpo. V primeru trdovratne umazanije ■ krpo navlažite še z blagim sredstvom za pomivanje. Potem obrišite s krpo, navlaženo samo z vodo, tako da odstranite morebitne ostanke sredstva za pomivanje. Pri tem odstranite tudi morebitne ostanke testa na pregibu ročaja. SGP 28 A1...
 • Page 36: Shranjevanje/Odstranitev

  Čas kratkotrajne uporabe: Čas KU (kratkotrajne uporabe) nam pove, kako dolgo lahko neko napravo upo- rabljamo, preden se motor pregreje in poškoduje. Po poteku navedenega časa KU mora biti naprava izklopljena tako dolgo, dokler se motor ne ohladi. SGP 28 A1...
 • Page 37: Proizvajalec

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgo- vornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SGP 28 A1...
 • Page 38: Recepti

  NASVET ► V vodni kopeli raztopite preliv iz temne čokolade. Na ohlajene kekse nanesi- te po 1 čajno žličko preliva in jih okrasite s polovičkami orehov. OPOMBA ► Čas peke se lahko razlikuje glede na velikost keksov. SGP 28 A1...
 • Page 39: Brizgano Pecivo 2

  4) Kekse potopite v staljen preliv. NASVET ► Za temne kekse zamenjajte 1 paket vanilijevega sladkorja s 30 g kakava. Izpustite sol in namesto tega dodajte jedilno žlico vode. OPOMBA ► Čas peke se lahko razlikuje glede na velikost keksov. SGP 28 A1...
 • Page 40 Spritzgebäck 2 ........... 54 SGP 28 A1...
 • Page 41: Einführung

  Situation. Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden. SGP 28 A1...
 • Page 42: Sicherheit

  ähnlich qualifi zierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten ■ Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Be- nutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch. SGP 28 A1...
 • Page 43 Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht ■ werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicher- heitsanforderungen erfüllen werden. Das Gerät nicht in der Nähe von off enen Flammen (z. B. Kerzen) ■ betreiben. SGP 28 A1...
 • Page 44 Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser. Stellen Sie ► deshalb keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Blumen- vasen) auf oder neben das Gerät. Ziehen Sie bei jeder Unterbrechung sowie nach Beenden des ► Gebrauchs und vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. SGP 28 A1...
 • Page 45: Bedienelemente

  Sachschäden auftreten! Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahren zu vermeiden: ► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr. ► Beachten Sie die Hinweise zum elektrischen Anschluss des Gerätes, um Sachschäden zu vermeiden. SGP 28 A1...
 • Page 46: Lieferumfang Und Transportinspektion

  Lieferumfang und Transportinspektion Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert (siehe Ausklappseite): ● Elektrische Gebäckpresse SGP 28 A1 12 Motivscheiben w ● 3 Tüllen mit Adapter 9/8 ● ● Bedienungsanleitung HINWEIS ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
 • Page 47: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Motoreinheit 4 zeigt. Um den Behälter 7 wieder abzunehmen, drehen Sie diesen so weit, dass der Pfeil am Behälter 7 auf die -Markierung an der Motoreinheit 4 weist. Dann können Sie den Behälter 7 abnehmen. SGP 28 A1...
 • Page 48 8. Um die Tülle 9 wieder abzunehmen, lösen Sie den Adapterverschluss 0 und nehmen Sie diesen und die Tülle 9 ab. Lösen Sie den Verschlussring q und nehmen Sie diesen und den Tüllenadapter 8 vom Behälter. SGP 28 A1...
 • Page 49: Gerät Benutzen

  Verschließen Sie dabei die Tülle 9 mit einem Finger, so dass die Masse nicht aus dem Behälter 7 gedrückt wird. HINWEIS Füllen Sie den Behälter 7 höchstens bis zur MAX-Markierung. Verarbeiten Sie den eingefüllten Teig sofort. SGP 28 A1...
 • Page 50: Gebäck Formen

  3) Lassen Sie die Starttaste 1 los und halten Sie die Gebäckpresse an eine andere Stelle über dem Backblech. 4) Wiederholen Sie die Schritte solange, bis Sie ausreichend Plätzchen geformt haben. HINWEIS Sollte der Teig zu klebrig sein, stellen Sie ihn für 15 Minuten in den Kühlschrank. SGP 28 A1...
 • Page 51: Verzierungen Anbringen

  4 schieben. Entfernen Sie dabei ggf. auch Teigreste, die sich hinter dem Schieber 6 angesammelt haben können. GEFAHR Die Motoreinheit 4 darf nicht in Flüssigkeit getaucht werden. Wischen Sie diese bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch ab. SGP 28 A1...
 • Page 52: Tipps

  Probieren Sie einfach solange aus, bis die Plätzchen so aussehen, wie Sie es wünschen. Wenn Sie verschiedene Motivscheiben w / Tüllen 9 verwenden möchten, ■ verarbeiten Sie zunächst den eingefüllten Teig bzw. die Verzierungsmasse. Wechseln Sie die Motivscheibe w / Tülle 9 erst, wenn Sie die Gebäckpresse nachfüllen. SGP 28 A1...
 • Page 53: Reinigung

  Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie danach mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch nach, um Spülmittel- reste zu entfernen. Entfernen Sie dabei auch evetuelle Teigreste am Gelenk des Griff es. SGP 28 A1...
 • Page 54: Lagerung/Entsorgung

  KB-Zeit Die KB-Zeit (Kurzzeitbetrieb) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat. SGP 28 A1...
 • Page 55: Garantie

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 100631 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SGP 28 A1...
 • Page 56: Rezepte

  Die Ränder sollten goldbraun sein. Lassen Sie die Plätzchen auf dem Blech abkühlen. TIPP ► Schmelzen Sie Zartbitter-Kuvertüre im Wasserbad. Auf die ausgekühlten Plätzchen je 1 Tl. Kuvertüre träufeln und mit Wallnusshälften dekorieren. HINWEIS ► Die Backzeit kann je nach Größe der Plätzchen variieren. SGP 28 A1...
 • Page 57: Spritzgebäck 2

  ► Tauschen Sie für dunkles Spritzgebäck 1 Päckchen Vanillinzucker gegen 30 g Kakao aus. Lassen Sie das Salz weg und geben stattdessen 1 EL Wasser hinzu. HINWEIS ► Die Backzeit kann je nach Größe der Plätzchen variieren. SGP 28 A1...
 • Page 58 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacij Stand der Informationen: 06 / 2014 · Ident.-No.: SGP28A1-052014-2 IAN 100631...

This manual is also suitable for:

100631

Table of Contents