Download Table of Contents Print this page

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa - Sharp SA-BC2002I Operation Manual

Advertisement

Table of Contents
PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas używania urządzeń elektronicznych należy zawsze przestrzegać podstawowych
zasad bezpieczeństwa, takich jak poniższe:
1.
Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem i urazów, nie zanurzaj kabla, wtyczki ani
urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
2.
Odłącz urządzenie od prądu, gdy go nie używasz lub gdy chcesz je wyczyścić. Pozwól,
by ostygło, zanim założysz lub zdejmiesz jakiekolwiek części oraz zanim rozpoczniesz
czyszczenie.
3.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką ani urządzenia, które
pracuje wadliwie lub zostało w inny sposób uszkodzone. W takim przypadku zwróć
urządzenie do autoryzowanego punktu obsługi, by je obejrzano, naprawiono lub
wyregulowano.
4.
Nie zaleca się korzystania z akcesoriów innego producenta: może to powodować
pożar, porażenie prądem lub urazy.
5.
Nie używaj urządzenia na wolnym powietrzu.
6.
Nie pozwalaj, by kabel zwisał ze stołu lub lady ani by dotykał gorących powierzchni.
7.
Nie stawiaj urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym, w jego
pobliżu ani w nagrzanym piekarniku.
8.
Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
9.
Nie czyść pojemnika gąbkami ściernymi, ścierkami z waty stalowej ani innymi
szorstkimi materiałami.
10. Aby odłączyć urządzenie od prądu, przekręć odpowiednie pokrętło lub naciśnij
odpowiedni przycisk wyłączający urządzenie, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Zawsze trzymaj wtyczkę i nigdy nie ciągnij za kabel.
11. Niektóre części urządzenia nagrzewają się podczas jego używania, więc nie dotykaj
go ręką. Używaj tylko uchwytów, przycisków i pokręteł.
12. Urządzenie może być używane przez dzieci lub w ich pobliżu tylko pod ścisłym
nadzorem.
13. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
14. Urządzenie może być obsługiwane przez osoby z obniżonymi zdolnościami
fizycznymi, sesnorycznymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia
i wiedzy na temat obsługi, jeśli pozostają pod nadzorem opiekunów bądź zostały
poinstruowane o sposobie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją ryzyka
związane z niewłaściwym użyciem.
15. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
16. By uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie próbuj samodzielnie rozmontowywać
produktu. Wewnątrz nie ma żadnych części, które musi wymieniać użytkownik.
Coffee_Machine_6_lang.indb 1
I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
PL-1
Home Appliances
2018-01-19 10:36:27

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents