Download Print this page

Makita BBC231U Instruction Manual

Cordless brushcutter/ cordless string trimmer
Hide thumbs Also See for BBC231U:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 7

Quick Links

GB
Cordless Brushcutter/
Cordless String Trimmer
S
Batteridriven röjsåg/
Batteridriven trimmer
N
Batteridrevet skogsrydder/
Batteridrevet gressrydder
FIN Akkukäyttöinen pensasleikkuri/
Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri
LT
Akumuliatorinė krūmapjovė/
Akumuliatorinė vielinė žoliapjovė
LV
Bezvada krūmgriezis/
Bezvada zāles trimers
EE
Akuga võsalõikur/
Akuga trimmer
RUS Аккумуляторная коса/
Аккумуляторная газонокосилка
BBC231U
BBC300L
BC231UD
BC300LD
Instruction manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Eksploatacijos instrukcija
Lietošanas rokasgrāmata
Kasutusjuhend
Инструкцию по эксплуатации
010751

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita BBC231U

 • Page 1 Batteridrevet gressrydder FIN Akkukäyttöinen pensasleikkuri/ Käyttöohje Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri Akumuliatorinė krūmapjovė/ Eksploatacijos instrukcija Akumuliatorinė vielinė žoliapjovė Bezvada krūmgriezis/ Lietošanas rokasgrāmata Bezvada zāles trimers Akuga võsalõikur/ Kasutusjuhend Akuga trimmer RUS Аккумуляторная коса/ Инструкцию по эксплуатации Аккумуляторная газонокосилка BBC231U BBC300L BC231UD BC300LD 010751...
 • Page 2 013122 010810 010811 010752 BBC300L/BC300LD BBC231U/BC231UD 011720 011723 6, 7, 8 6, 7, 8 BBC300L/BC300LD BBC231U/BC231UD 011722 011726...
 • Page 3 BBC300L/BC300LD BBC231U/BC231UD 011721 011724 010765 010770 011715 012456 011485 013123...
 • Page 4 013140 010768 012457 010778 010777 010849 010756 010757...
 • Page 5 010758 010769 010753 010760 010759 012478 010767 010816...
 • Page 6 010817 012479 010812 010772 80 mm 100 mm 010992 010993 010994 010776...
 • Page 7 32. Hex wrench 15. Handle 33. Receive washer 51. Slot of the eyelet 16. Screw 34. Clamp washer SPECIFICATIONS Model BBC231U/BC231UD Type of handle Bike handle High 0 - 7,300 min No load speed 0 - 5,300 min Overall length...
 • Page 8 END008-4 EC Declaration of Conformity The following show the symbols used for the equipment. We Makita Corporation as the responsible Be sure that you understand their meaning before use. manufacturer declare that the following Makita ....Take particular care and attention.
 • Page 9 ENH040-3 purpose such as edging or hedge cutting as this may EC Declaration of Conformity cause injury. We Makita Corporation as the responsible General instructions manufacturer declare that the following Makita 1. Never allow people unfamiliar with these instructions, machine(s):...
 • Page 10 4. During operation, keep bystanders or animals at least 6. Adjust the shoulder harness and hand grip to suit the 15 m away from the tool. Stop the tool as soon as operator’s body size. someone approaches. 7. When inserting a battery cartridge, keep the cutting 5.
 • Page 11 – Metal blades are suitable for cutting weeds, high purpose. Discoloration, deformation or cracks of the grasses, bushes, shrubs, underwood, thicket, and plastic components may result. the like. 5. After each use, tighten all screws and nuts. – Never use other blades including metal multi-piece 6.
 • Page 12 9. Do not use a damaged battery. 4. Charge the battery cartridge once in every six months if you do not use it for a long period of time. PARTS DESCRIPTIONS BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Battery cartridge 7 Gear case 2 Indication lamp...
 • Page 13 FUNCTIONAL DESCRIPTION only operate for a short period of time and automatically shut off. WARNING: WARNING: • Always be sure that the tool is switched off and • Always be sure that the tool is switched off and battery cartridge is removed before adjusting or battery cartridge is removed before removing checking the functions on the tool.
 • Page 14 • When the upper two and lower two indicator lamps light three seconds. alternately, the battery may have malfunctioned. Contact your local Makita authorized service center. NOTE: • The indicated capacity may be lower than the actual level during use or immediately after using the tool.
 • Page 15 (Fig. 19) NOTICE: NOTICE: • Be sure to use genuine Makita nylon cutting head. • Do not push the wings outward too much. Turn the tool upside down so that you can replace the Otherwise it may break.
 • Page 16 Supply grease (Shell Alvania 2 or equivalent) to the gear BC300LD) case through the grease hole every 30 hours. (Genuine Correct posture Makita grease may be purchased from your Makita dealer.) WARNING: • Always position the tool on your right-hand side so Replacing the nylon cord that the barrier is always in front of your body.
 • Page 17 Make sure the latches fully spread in the cover. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts. TROUBLE SHOOTING Before asking for repairs, conduct your own inspection first.
 • Page 18 • These accessories or attachments are recommended from country to country. for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 19 50. Utskjutning (Visas inte) 14. Grepp 32. Insexnyckel 15. Handtag 33. Mottagarbricka 51. Skåra vid hål 16. Skruv 34. Klämbricka SPECIFIKATIONER Modell BBC231U/BC231UD Handtagsmodell Cykelstyre Högt 0 - 7 300 min Obelastat varvtal Lågt 0 - 5 300 min Längd 1 880 mm Skärbladets diameter...
 • Page 20 Gäller endast Europa ENH035-4 beräkningen alla delar av användandet såsom när EU-deklaration om överensstämmelse maskinen är avstängd och när den körs på tomgång Vi Makita Corporation som ansvarig tillverkare utöver då startomkopplaren används). deklarerar här med att följande maskin(er) från Symboler END008-4 Makita: Följande symboler används för utrustningen.
 • Page 21 Den ska inte användas för något annat syfte såsom ENH040-3 EU-deklaration om överensstämmelse kant- eller häckklippning eftersom detta kan orsaka skada. Vi Makita Corporation som ansvarig tillverkare deklarerar här med att följande maskin(er) från Allmänna anvisningar Makita: 1. Tillåt aldrig personer som inte är förtrogna med dessa...
 • Page 22 växtgift. Risken för exponering varierar beroende på Användning hur ofta du utför denna typ av arbete. För att minska 1. Stäng genast av maskinen i ett nödläge. risken för exponering av dessa kemikalier: arbeta i ett 2. Stäng av maskinen om du känner att något är fel (t.ex. välventilerat område och arbeta med godkänd buller, vibrationer) under arbetet.
 • Page 23 3. När du använder metallblad ska du undvika resultera i att maskinen går sönder, skada på “bakåtkast” och alltid vara förberedd på oavsiktliga egendom och/eller allvarlig skada. bakåtkast. Se avsnittet “Bakåtkast”. 8. Be vårt servicecenter att kontrollera och utföra underhåll på maskinen regelbundet. Bakåtkast (skärbladet slår bakåt) 1.
 • Page 24 Tips för att bevara batteriets maximala livslängd 1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Sluta att använda maskinen och ladda batterikassetten när du märker att kraften avtar. BESKRIVNING AV DELAR BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Batterikassett 7 Växellåda 2 Indikatorlampa 8 Skärverktyg...
 • Page 25 Montera eller demontera batterikassetten fall kan det resultera i allvarlig personskada vid en oavsiktlig start. (Fig. 4) OBS: FÖRSIKTIGHET: • Kontrollera alltid rotationsriktningen före användning. • Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar • Använd endast reverseringsknappen när maskinen bort batterikassetten.
 • Page 26 Tryck på CHECK-knappen för att se kvarvarande lyser växelvis, kan det bero på felaktig funktion hos batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser då i cirka tre batteriet. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter. sekunder. OBS: • Den indikerade kapaciteten kan vara lägre än den aktuella nivån under användning eller direkt efter...
 • Page 27 Förlängningsskyddet är utformat så att det För modell BBC231U, BC231UD endast går att montera det i en riktning på skyddet. Sätt i handtagsskaftet i greppet, såsom illustreras. Rikta in (Fig.
 • Page 28 - den delen av skärverktyget som är utan skydd befinner Fyll på växellådsolja (Shell Alvania 2 eller liknande) i sig horisontalt 750 mm eller längre bort från bygeln. växellådan genom hålet för oljan var 30:e timme. (Äkta (Fig. 30) Makita-växellådsolja måste köpas från din Makita- leverantör.)
 • Page 29 Innan du ber om reparation ska du först utföra en egen inspektion. Om du hittar ett problem som inte finns förklarat i bruksanvisningen, ska du inte försöka att ta isär maskinen. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för reparation.
 • Page 30 Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Användning av andra tillbehör eller tillsatsverktyg kan orsaka personskador. Använd endast tillbehör eller tillsatsverktyg för avsett ändamål. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. • Skärblad • Trimmerhuvud •...
 • Page 31 14. Grep 32. Sekskantnøkkel 50. Fremspring (ikke vist) 15. Håndtak 33. Mottakerskive 51. Spor i åpningen TEKNISKE DATA Modell BBC231U/BC231UD Type håndtak Ergonomisk håndtak Høy 0 - 7 300 min Ubelastet turtall 0 - 5 300 min Total lengde 1 880 mm Skjærebladdiameter...
 • Page 32 EF-samsvarserklæring Symboler END008-4 Som ansvarlig produsent, erklærer vi, Makita Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. Corporation, at følgende Makita-maskin(er): Forsikre deg om at du forstår hva de betyr, før du Maskinbetegnelse: begynner å...
 • Page 33 Kun for land i Europa kantklipping eller hekktrimming, da dette kan medføre ENH040-3 EF-samsvarserklæring helseskader. Som ansvarlig produsent, erklærer vi, Makita Generelle anvisninger Corporation, at følgende Makita-maskin(er): 1. Du må ikke la dette utstyret brukes av personer som Maskinbetegnelse: er ukjent med disse instruksjonene, personer...
 • Page 34 du utfører denne typen arbeid. Slik kan du redusere til alvorlig personskade eller skade på verktøyet og/ faren for å eksponeres for disse kjemiske stoffene: eller eiendom. Jobb i et godt ventilert område, og bruk godkjent Drift verneutstyr, som for eksempel støvmasker som er 1.
 • Page 35 2. Du må alltid bruke det verneskjoldet som er best egnet 5. Stram alle skruer og muttre etter hver bruk. for det skjæreverktøyet som brukes. 6. Ikke forsøk å utføre vedlikeholds- og 3. Når du bruker metallblader må du unngå tilbakeslag, reparasjonsarbeid som ikke er beskrevet i denne og alltid være forberedt på...
 • Page 36 Ikke berør batteripolene med ledende materialer. Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv. Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn. En kortslutning av batteriet kan føre til kraftig strømstøt, overoppheting, mulig forbrenning og til at batteriet går i stykker.
 • Page 37 DELEBESKRIVELSER BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Batteri 7 Girhus 2 Indikatorlampe 8 Skjæreverktøy 3 Startbryter 9 Skuldersele 4 Henger (opphengspunkt) 10 Spenne 5 Håndtak 11 Stopper 6 Vern (Skjæreverktøy) 12 Forlengelse av vernet 013124 FUNKSJONSBESKRIVELSE For å montere batteriet, plasser tungen på batteriet på...
 • Page 38 trykke inn ”AV”-sperreknappen. Dette kan få og batteriet ikke er fjernet, kan den utilsiktet bli startet bryteren til å brekke. Å bruke maskinen med en bryter opp og forårsake alvorlige personskader. som ikke fungerer som den skal, kan føre til tap av MERK: kontroll og alvorlige helseskader.
 • Page 39 å Montere håndtak fortsette å skyve det av vernet. For modell BBC231U, BC231UD Montere skjærebladet Sett inn skaftet på håndtaket i grepet som vist. Juster ADVARSEL: skruehullet i grepet til hullet i skaftet. Stram skruen godt.
 • Page 40 MERK: - den ubeskyttede delen av skjæreverktøyet er • Pass på å bruke et originalt Makita nylontrimmerhode. horisontalt 750 mm eller mer fra hengeren. (Fig. 30) Snu maskinen opp ned, så kan du lett skifte Etter justering av hengerstillingen strammes skruen godt nylontrimmerhodet.
 • Page 41 PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og hengeren med den medfølgende skrunøkkelen og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, beveger deretter hengeren. og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Juster hengerstillingen og skulderselelengden slik at: - hengeren plasseres minst 750 mm fra bakken, FEILSØKING - skjæreverktøyet plasseres inntil 300 mm fra bakken og...
 • Page 42 Disse • Du bør bruke dette tilbehøret og verktøyet sammen elementene kan variere fra land til land. med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.
 • Page 43 14. Kädensija 32. Kuusiokoloavain 15. Kahva 33. Vasta-aluslevy 51. Silmäkkeen lovi 16. Ruuvi 34. Kiristysaluslevy TEKNISET TIEDOT Malli BBC231U/BC231UD Kahvan tyyppi Pyöränkahva Suuri 0 - 7 300 min Käyntinopeus ilman kuormaa Pieni 0 - 5 300 min Kokonaispituus 1 880 mm Leikkuuterän halkaisija...
 • Page 44 Koskee vain Euroopan maita ENH035-4 työkalu on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä). EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Symbolit END008-4 Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Varmista vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan ennen käyttöä, että ymmärrät niiden merkityksen. valmistama(t) kone(et): ....Noudata erityistä varovaisuutta.
 • Page 45 Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Koskee vain Euroopan maita ENH040-3 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA GEB068-3 Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja valmistama(t) kone(et): käyttöohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta Koneen tunnistetiedot: jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri...
 • Page 46 on luistamaton pohja. Älä käytä väljiä vaatteita tai 7. Akusta voi vuotaa nestettä, jos sitä käsitellään väärin. koruja. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat Vältä kosketusta. Jos nestettä pääsee iholle tarttua liikkuviin osiin. vahingossa, huuhtele iho vedellä. Jos nestettä pääsee 4.
 • Page 47 12. Jos leikkuupää osuu kiviin tai muihin koviin esineisiin, 2. Voit pienentää valkosormisuussyndrooman riskiä sammuta työkalu heti. Irrota akku ja tarkasta pitämällä kätesi lämpiminä käytön aikana ja leikkuupään kunto. huolehtimalla siitä, että työkalu ja sen lisävarusteet 13. Tarkista käytön aikana säännöllisesti, ettei ovat kunnossa.
 • Page 48 noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tämän käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA ENC007-7 AKKU 1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin. 2. Älä pura akkua. 3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö.
 • Page 49 OSIEN KUVAUKSET BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akku 7 Hammasrattaiston kotelo 2 Merkkivalo 8 Terä 3 Liipaisinkytkin 9 Olkahihna 4 Ripustin (kannatuspiste) 10 Solki 5 Kahva 11 Este 6 Suojus (leikkuupään suoja) 12 Suojuksen jatke 013124 TOIMINTAKUVAUS asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei...
 • Page 50 toimi moitteettomasti, seurauksena voi olla työkalun irrotettu.Jos työkalua ei sammuteta ja akkua irroteta, hallinnan menettäminen ja vakava henkilövahinko. työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa (Kuvat 5 ja 6) vakavan henkilövahingon. Laitteessa on lukituksen vapautuspainike, joka estää HUOMAUTUS: liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Käynnistä •...
 • Page 51 VAROITUS: Kahvan asentaminen • Leikkuuterän ulkoläpimitan on oltava 230 mm. Älä koskaan käytä leikuuterää, jonka ulkoläpimitta on yli Malli BBC231U, BC231UD 230 mm. Työnnä kahvan varsi kädensijan sisään kuvassa esitetyllä tavalla. Kohdista kahvassa oleva ruuvinreikä varressa HUOMIO: olevaan vastaavaan reikään.
 • Page 52 HUOMAUTUS: Olkahihnan kiinnittäminen (Kuva 28) • Käytä vain aitoja Makita-leikkuuteriä. Pue olkahihna päällesi ja työnnä solki paikalleen, kunnes kuuluu naksahdus. Varmista. ettet voi vetää sitä pois Käännä työkalu ylösalaisin, minkä jälkeen voit helposti päältäsi. Kannattele työkalua kuvassa esitetyllä tavalla. vaihtaa leikkuuterän. (Kuva 23) Irrottaminen (Kuva 29) Irrota leikkuuterä...
 • Page 53 KUNNOSSAPITO Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua käyttöoppaasta, älä kuitenkaan yritä purkaa laitetta osiin. Vie laite sen sijaan VAROITUS: Makita-huoltopisteeseen tai käytä alkuperäisiä Makita- • Varmista aina ennen tarkastuksia tai huoltoa, että varaosia. työkalusta on katkaistu virta ja että akku on irrotettu.
 • Page 54 HUOMIO: työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat • Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan vaihdella maittain. käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Jos tarvitset lisätietoja varusteista, ota yhteyttä Makitan paikalliseen huoltopisteeseen.
 • Page 55 15. Rankena 32. Šešiabriaunis veržliaraktis 50. Iškyša (neparodyta) 16. Varžtas 33. Imtuvo poveržlė 51. Ąselės anga TECHNINIAI DUOMENYS Modelis BBC231U/BC231UD Rankenos tipas Dviračio rankena Didelis 0 - 7 300 min Greitis be apkrovos Mažas 0 - 5 300 min Bendras ilgis...
 • Page 56 Toliau nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš EB atitikties deklaracija naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmes. Mes, „Makita Corporation“ bendrovė, būdami ....Būkite itin atsargūs ir dėmesingi. atsakingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita“ mechanizmas(-ai): ..Perskaitykite naudojimo instrukciją. Mechanizmo paskirtis: Akumuliatorinė krūmapjovė...
 • Page 57 SVARBŪS NURODYMAI DĖL EB atitikties deklaracija SAUGOS Mes, „Makita Corporation“ bendrovė, būdami GEB068-3 atsakingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita“ ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos įspėjimus mechanizmas(-ai): ir visus nurodymus. Jeigu nesilaikysite toliau pateiktų Mechanizmo paskirtis: įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir Akumuliatorinė...
 • Page 58 neslystančius batus. Nedėvėkite plačių drabužių arba 7. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti papuošalų. Judančios dalys gali įtraukti laisvus rūbus, skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis atsitiktinai papuošalus arba ilgus plaukus. įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jeigu skysčio 4. Liesdami pjovimo peilį mūvėkite apsaugines pirštines. patektų...
 • Page 59 įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę. Antraip rie uose gali atsirasti tokių simptomų: „Nejautrumas“ pjovimo priedas gali netikėtai pradėti suktis ir sunkiai (nutirpimas), dilgčiojimas, skausmas, dūrimo pojūtis, jus sužaloti. odos spalvos ar odos pasikeitimas. Pajutę bet kurį iš 12. Jei pjovimo priedas atsitrenktų į akmenį ar kokį nors šių...
 • Page 60 – sužeistų asmenų skaičius; Pastebėję, kad sumažėjo įrankio galia, visuomet – sužalojimo pobūdis; išjunkite jį ir įkraukite akumuliatoriaus kasetę. – Jūsų vardas, pavardė. 2. Niekada nemėginkite pakartotinai įkrauti visiškai įkrautos akumuliatoriaus kasetės. SAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ. Perkrova sutrumpina akumuliatoriaus tarnavimo laiką. ĮSPĖJIMAS: 3.
 • Page 61 DALIŲ APRAŠYMAI BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akumuliatoriaus kasetė 7 Pavarų dėžė 2 Kontolinė lemputė 8 Pjovimo įrankis 3 Svirtinis jungiklis 9 Perpetinis diržas 4 Pakaba (kabinimo taškas) 10 Sąvara 5 Rankena 11 Užtvara Apsauginis gaubtas 12 Papildoma apsauginio gaubto dalis...
 • Page 62 Maitinimo jungiklio veikimas patikrinkite, ar įrankis išjungtas, o akumuliatoriaus kasetė – išimta. Neišjungus įrankio arba neištraukus iš ĮSPĖJIMAS: jo akumuliatoriaus kasetės, įrankis gali netyčia • Prieš dėdami akumuliatoriaus kasetę į įrankį, pasileisti ir sunkiai sužeisti. visuomet patikrinkite, kad gaiduko mygtukas gerai PASTABA.
 • Page 63 • Jeigu pakaitomis užsidega dvi viršutinės ir dvi apatinės palenkite sparnelius išorėn ir įkiškite varžtus į lemputės, tai gali reikšti akumuliatoriaus gedimą. sparneliuose esančias skyles. (19 pav.) Kreipkitės į vietos „Makita“ įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą. PASTABA: • Nelenkite sparneliř iđorën per daug. Kitaip jie gali PASTABA: nulűţti.
 • Page 64 Užsidėkite perpetės diržą, kaip parodyta paveikslėlyje, ir PASTABA. tvirtai pakabinkite įrankį dešinėje pusėje, kad kairės • Būtinai naudokite originalų „Makita“ pjovimo peilį. rankenos ašis visuomet būtų priešais jus. (27. pav.) Apverskite įrankį aukštyn kojomis ir galėsite lengvai Pertetės diržo užsidėjimas (28. pav.) pakeisti pjovimo peilį.
 • Page 65 Nustatę pakabos padėtį, tvirtai veržlairakčiu priveržkite (Originalaus „Makita“ tepalo galite įsigyti iš savo „Makita“ varžtą. pardavimo atstovo.) Tinkamas įrenginio nešimas (BBC300L, Nailoninės vielos keitimas BC300LD) ĮSPĖJIMAS: • Visuomet įsitikinkite, kad įrankis yra išjungtas ir Tinkama poza akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atliekant ĮSPĖJIMAS:...
 • Page 66 • Kai kurios sąraše pateiktos dalys gali būti pateiktos Jei reikia kokios nors pagalbos ir išsamesnės informacijos įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose apie šiuos papildomus priedus, kreipkitės į vietinį „Makita“ šalyse gali skirtis. bendrovės techninės priežiūros centrą. • Pjovimo peilis...
 • Page 67 50. Izcilnis (nav redzams) 15. Rokturis 33. Uztveršanas blīve 51. Actiņas sprauga 16. Skrūve 34. Piespiedējblīve TEHNISKIE DATI Modelis BBC231U/BC231UD Roktura veids Ragu tipa rokturis Lieli 0 - 7 300 min /min. Apgriezieni minūtē bez slodzes Mazi 0 - 5 300 min Kopējais garums...
 • Page 68 Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms EK atbilstības deklarācija ierīces izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi izprotat to Uzņēmums „Makita Corporation”, kā atbildīgais nozīmi. ražotājs paziņo, ka šāds/-i „Makita” instruments/-i: ....Esiet īpaši rūpīgi un uzmanīgi! Darbarīka nosaukums: Bezvada krūmgriezis ..Izlasiet rokasgrāmatu.
 • Page 69 EK atbilstības deklarācija tas var izraisīt ievainojumus. Uzņēmums „Makita Corporation”, kā atbildīgais Vispārēji norādījumi ražotājs paziņo, ka šāds/-i „Makita” instruments/-i: 1. Šo darbarīku nevar izmantot personas, kas nav Darbarīka nosaukums: iepazinušās ar šiem norādījumiem, personas (tai Bezvada zāles trimers skaitā...
 • Page 70 sezonas laikā ņemiet vērā ledus un sniega radītos sviras un slēdži darbojas viegli. Notīriet un nožāvējiet riskus un vienmēr nodrošiniet drošu pamatu. rokturus. 4. Izmantošanas laikā nodrošiniet, lai cilvēki vai dzīvnieki 4. Nekad nemēģiniet ieslēgt darbarīku, ja tas ir bojāts vai neatrastos tuvāk par 15 m no darbarīka.
 • Page 71 14. Nekad negrieziet augstāk par vidukļa augstumu. 2. Pārvietojot darbarīku, nesiet to horizontālā pozīcijā, 15. Pirms griešanas sākšanas pagaidiet, kamēr turot vārpstu. griezējinstruments sasniedz nemainīgu ātrumu pēc 3. Transportējot transportlīdzeklī, pareizi nostipriniet darbarīka ieslēgšanas. darbarīku, lai novērstu tās apgāšanos otrādi. Citādi 16.
 • Page 72 drošības noteikumus, varat gūt nopietnus savainojumus. SVARĪGAS DROŠĪBAS NORĀDES ENC007-7 PAR AKUMULATORA KASETNI 1. Pirms akumulatora uzlādes ierīces izmantošanas izlasiet visas norādes un brīdinājumus, kas attiecas uz (1) akumulatora uzlādes ierīci, (2) akumulatoru un (3) izstrādājumu, kurā tiek izmantots akumulators. 2.
 • Page 73 DAĻU APRAKSTS BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akumulatora kasetne 7 Pievada korpuss 2 Indikatora lampiņa 8 Griezējinstruments 3 Slēdža sprūds 9 Pleca siksna 4 Cilpa (piestiprināšanas vieta) 10 Sprādze 5 Rokturis 11 Barjera Aizsargs 12 Aizsarga pagarinājums (griezējinstrumenta aizsargs)
 • Page 74 Strāvas slēdža darbība pārliecinieties, vai darbarīks ir izslēgts un vai akumulatora kasetne ir no tā izņemta. Ja darbarīku BRĪDINĀJUMS: neizslēdz un neizņem akumulatora kasetni, nejauša • Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas iedarbināšana var izraisīt nopietnus ievainojumus. darbarīkā, vienmēr pārbaudiet, vai slēdža sprūds PIEZĪME: darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas •...
 • Page 75 (19. att.) • Ja pārmaiņus izgaismojas divas augšējās un divas PIEZĪME: apakšējās indikatora lampiņas, akumulators, iespējams, ir bojāts. Sazinieties ar vietējo Makita • Nevelciet spārnus uz ārpusi pārāk daudz. Tie var pilnvaroto servisa centru. salūzt. Piestipriniet aizsargu pie skavas ar divām skrūvēm, kā...
 • Page 76 300 mm augstumā un PIEZĪME: - griezējinstrumenta neaizsargātā daļa horizontāli • Izmantojiet oriģinālu Makita neilona griezējgalvu. atrastos 750 mm vai tālāk no cilpas. (30. att.) Apgrieziet darbarīku otrādi, lai varētu vieglāk nomainīt Pēc cilpas stāvokļa noregulēšanas ar uzgriežņatslēgu neilona griezējgalvu.
 • Page 77 Smērvielas ievadīšana pievada korpusā (35. att.) Ik pēc 30 stundām caur atvērumu smērvielai ievadiet smērvielu (Shell Alvania 2 vai ekvivalentu) pievada korpusā. (No Makita izplatītāja var nopirkt oriģinālo Makita smērvielu.) Neilona auklas nomaiņa BRĪDINĀJUMS: • Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecinieties, vai darbarīks ir izslēgts un...
 • Page 78 • Makita oriģinālais akumulators un lādētājs PIEZĪME: UZMANĪBU: • Daži priekšmeti sarakstā var būt iekļauti darbarīka • Kopā ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku komplektā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs ieteicams izmantot šos piederumus vai papildierīces. var būt atšķirīgi.
 • Page 79 49. Aasad 14. Käepide 32. Kuuskantvõti 50. Eend (ei ole näidatud) 15. Käepideme toru 33. Vaheseib 51. Aasa pilu TEHNILISED ANDMED Mudel BBC231U/BC231UD Käepideme tüüp Torukäepide Kiire 0 - 7300 min Koormuseta kiirus Aeglane 0 - 5300 min Täispikkus 1880 mm Lõiketera läbimõõt...
 • Page 80 Järgnevalt kirjeldatakse seadmetel kasutatavaid Euroopa riikides ainult ENH035-4 tingmärke. Veenduge, et olete nende tähendusest aru EÜ vastavusdeklaratsioon saanud enne seadme kasutamist. Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, ....Olge äärmiselt ettevaatlik ja et alljärgnev(ad) Makita seade (seadmed): tähelepanelik. Masina tähistus: Akuga võsalõikur ..
 • Page 81 Euroopa riikides ainult ENH040-3 Üldised juhised EÜ vastavusdeklaratsioon 1. Ärge kunagi laske seadet kasutada inimestel, kes ei Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, ole tutvunud nende juhistega, samuti vähenenud et alljärgnev(ad) Makita seade (seadmed): füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega Masina tähistus: inimestel (k.a lapsed) või neil, kel puuduvad seadme...
 • Page 82 ja lumega ning veenduge alati, et jalgadel on kindel välja. Kontrollige, kas kõik juhthoovad ja lülitid liiguvad toetuspind. vabalt. Puhastage ja kuivatage käepidemed. 4. Jälgige, et kõrvalised isikud ja loomad jääksid 4. Ärge kunagi üritage seadet sisse lülitada, kui see on töötamise ajal seadmest vähemalt 15 m kaugusele.
 • Page 83 15. Pärast seadme sisselülitamist ärge alustage lõikamist 3. Kui transpordite seadet sõidukis, kinnitage seade nii, enne, kui lõikeriist on saavutanud ühtlase kiiruse. et see ei saaks ümber minna. Vastasel juhul võib 16. Metallist lõiketerade kasutamisel liigutage seadet seade või muu pagas kahjustuda. ühtlaselt poolkaares paremalt vasakule nagu vikatit Hooldamine kasutades.
 • Page 84 OLULISED OHUTUSEESKIRJAD ENC007-7 AKUKASSETI KOHTA 1. Enne akukasseti kasutamist lugege kõik (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhised ja hoiatused läbi. 2. Ärge akukassetti lahti monteerige. 3. Kui tööaeg märgatavalt lüheneb, siis lõpetage kasutamine koheselt. Edasise kasutamise tagajärjeks võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud põletused või isegi plahvatus.
 • Page 85 OSADE KIRJELDUSED BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akukassett 7 Ülekande korpus 2 Märgutuli 8 Lõikeriist 3 Lülitusnupp 9 Kandevöö 4 Riputi (riputuspunkt) 10 Pannal 5 Käepide 11 Tõke 6 Kaitse (lõikeriista kaitsekate) 12 Kaitsmepikendus 013124 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriistast välja, lükates samal ajal kasseti esiküljel paiknevat nuppu.
 • Page 86 nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi vastassuunarežiimis ei õnnestunud kõrvaldada. väljalülitatud asendisse. Ärge tõmmake lüliti Kui tööriista akukassett jääb välja lülitamata ja päästikut tugevasti ilma lahtilukustuse nuppu eemaldamata, võib selle juhuslik käivitumine vajutamata. Vastasel juhul võib lüliti puruneda. põhjustada tõsiseid vigastusi. Masina juhtimine lüliti abil, mis ei toimi korralikult, võib TÄHELEPANU: kaasa tuua kontrolli kaotamise ja põhjustada tõsiseid...
 • Page 87 Pöörduge olevatesse aukudesse. (Joon. 19) oma kohaliku Makita volitatud teeninduskeskuse poole. MÄRKUS: • Ärge lükake tiibu väljapoole liiga palju. See võib • Tööriista kasutamise ajal või kohe pärast selle põhjustada purunemise.
 • Page 88 TÄHELEPANU: Sobitage kandevöö nii, nagu näidatud, ja laske seade • Kasutage kindlasti originaalset Makita lõiketera. kindlalt oma paremale küljele rippu, et vasaku käepideme vars oleks alati teie ees. (Joon. 27) Keerake tööriist tagurpidi, et saaksite lõiketera lihtsamalt Kandevöö...
 • Page 89 - riputi jääks maapinnast 750 mm kõrgusele või vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd kõrgemale, lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb - lõikeriist jääks maapinnast kuni 300 mm kõrgusele ja kasutada Makita varuosi. - lõikeriista kaitsmata osa asetuks horisontaalselt ning jääks riputist 750 mm kaugusele või kaugemale.
 • Page 90 • Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada pakendisse. Need võivad riigiti erineda. koos Makita seadmega, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastamisoht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.
 • Page 91 13. Кнопка “CHECK” (Проверка) 32. Шестигранный ключ 51. Углубление отверстия 14. Ручка 33. Опорная шайба 15. Ручка 34. Фиксирующая прокладка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BBC231U/BC231UD Тип рукоятки Велосипедная рукоятка Высокие 0 - 7300 мин Скорость без нагрузки Низкий 0 - 5300 мин Общая длина...
 • Page 92 производителем, заявляет, что следующие устройства Makita: ..Не допускайте посторонних к месту Обозначение устройства: работ. Аккумуляторная коса № модели / тип: BBC231U, BC231UD ..Соблюдайте дистанцию не менее Технические характеристики: см. таблицу 15 м. “ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”. являются серийными изделиями и...
 • Page 93 Техническая документация хранится по адресу: Сертификация ЕС согласно требованиям 2006/42/EC Makita International Europe Ltd., выполнена: Technical Department, DEKRA Testing and Certification GmbH Michigan Drive, Tongwell, Enderstraße 92b Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 01277 Dresden, Germany Процедура оценки соответствия согласно директиве...
 • Page 94 8. Соблюдайте национальное законодательство в повышает опасность поражения электрическим сфере обращения с кусторезами и триммерами. током. 2. Не пользуйтесь электроинструментом с Индивидуальные средства защиты (Рис. 1) неисправным выключателем. Если инструмент не 1. Для собственной защиты от разлетающихся реагирует манипулирование выключателем, его частиц...
 • Page 95 7. Во время установки аккумуляторного блока режущую насадку даже при наличии только режущая насадка не должна касаться оператора и внешних трещин. других объектов, включая землю. Она может 14. Никогда не выполняйте резку на высоте выше начать вращение во время запуска и причинить уровня...
 • Page 96 покалывание, боль, чувство пронзающей боли или Первая помощь изменение цвета кожи. В случае возникновения 1. Поблизости всегда должна быть аптечка первой любого из этих симптомов обратитесь к врачу. помощи. Незамедлительно заменяйте все 2. Чтобы уменьшить риск “синдром белых пальцев”, использованные компоненты аптечки. старайтесь, чтобы...
 • Page 97 большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока. 6. Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50°C (122°F). 7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок...
 • Page 98 ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Блок аккумулятора 7 Картер редуктора 2 Индикатор 8 Режущий узел 3 Курковый выключатель 9 Плечевые ремни 4 Крючок (точка подвески) 10 Пряжка 5 Ручка 11 Барьер Ограждение 12 Удлинитель ограждения (ограждение режущей насадки) 013124 ТЕХНИЧЕСКОЕ...
 • Page 99 • Не прилагайте чрезмерных усилий при установке ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: аккумуляторного блока. Если блок не двигается • Перед удалением сорняков или другого мусора, свободно, значит он вставлен неправильно. скопившихся на инструменте и которые невозможно удалить изменением направления Действие выключателя питания вращения, выключите инструмент и извлеките блок...
 • Page 100 • Поочередное мигание двух верхних и двух нижних ламп индикатора говорит о возможной (дополнительная принадлежность для неисправности аккумулятора. Обратитесь в устройств, оснащенных ножом) местный официальный сервисный центр Makita. УВЕДОМЛЕНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ: • Не пытайтесь использовать функцию ударного • Индикация емкости при эксплуатации устройства...
 • Page 101 что устанавливается на ограждение только в одном направлении. (Рис. 21) УВЕДОМЛЕНИЕ: • Обязательно используйте оригинальную ПРИМЕЧАНИЕ: нейлоновую режущую головку Makita. • При первом использовании снимите ленту с ножа Для замены нейлоновой режущей головки для отрезания нейлонового шнура, расположенного переверните инструмент. (Рис. 26) на...
 • Page 102 риск получения травмы из-за отдачи. смазки осуществляется через каждые 30 часов. Повесьте плечевой ремень на левое плечо как (Оригинальную консистентную смазку Makita можно показано на рисунке, продев сквозь него голову и приобрести у местного дилера Makita.) правую руку. Обязательно располагайте инструмент...
 • Page 103 защелки полностью вошли в крышку. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ инструмента выполняйте его ремонт, обслуживание или регулировку только в авторизованных сервисных центрах компании Makita и с использованием только оригинальных запасных частей компании Makita. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите...
 • Page 104 • Насадка - культиватор (для модели BBC300L, • Данные принадлежности или приспособления BC300LD) рекомендуются для использования с инструментом • Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita, указанным в настоящем руководстве. Makita Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к риску получения ПРИМЕЧАНИЕ: травмы.
 • Page 108 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884944G985...

This manual is also suitable for:

Bbc300lBc231udBc300ld