Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SSM 250 B1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SSM 250 B1 Operating Instructions Manual

Smoothie blender
Hide thumbs Also See for SSM 250 B1:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

SMOOTHIE BLENDER SSM 250 B1
SMOOTHIE BLENDER
Operating instructions
BLENDER À SMOOTHIE
Mode d'emploi
SMOOTHIE-MIXER
Bedienungsanleitung
IAN 273031
CPE273031_Smoothie_Mixer_Cover_LB6.indd 2
SMOOTHIE-BLENDER
Betjeningsvejledning
SMOOTHIE-MIXER
Gebruiksaanwijzing
10.11.15 14:46

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSM 250 B1

 • Page 1 SMOOTHIE BLENDER SSM 250 B1 SMOOTHIE BLENDER SMOOTHIE-BLENDER Operating instructions Betjeningsvejledning BLENDER À SMOOTHIE SMOOTHIE-MIXER Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing SMOOTHIE-MIXER Bedienungsanleitung IAN 273031 CPE273031_Smoothie_Mixer_Cover_LB6.indd 2 10.11.15 14:46...
 • Page 2 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  English ..................2 Dansk ..................12 Français ................. 22 Nederlands ................34 ................46 Deutsch .................. 58...
 • Page 3 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Overview / Oversigt / Aperçu de l'appareil / Overzicht / / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................4 4. Items supplied ................. 6 5. How to use ..................6 6. Operation ..................6 7. Cleaning ..................8 8.
 • Page 5: Intended Purpose

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Thank you for your trust! 2. Intended purpose The Smoothie Mixer is intended solely for Congratulations on your new Smoothie blending whole fruit drinks (smoothies) and Blender. crushing small quantities of ice. The device is designed for use in private For a safe handling of the device and in or- households.
 • Page 6: Safety Information

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Safety information Warnings If necessary, the following warnings will be used in these operating instructions: DANGER! High risk: failure to observe this warning may result in injury to life and limb.
 • Page 7 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ Disconnect the mains plug from the wall DANGER! Risk of electric socket… shock due to moisture … if there is a fault, ~ The device must never be operated in …...
 • Page 8: Items Supplied

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ Do not operate the device when it is 5. How to use empty, as this causes the motor to over- • Remove all packing material. heat and may result in it being dam- •...
 • Page 9 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Preparing food 3. Turn the blender jug as far as it will go in a clockwise direction, until the marking|9 points to the closed lock|5. WARNING! Risk of material 4. Connect the mains plug|7 with the wall damage! socket.
 • Page 10: Cleaning

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  7. Cleaning 6. The rest of the parts can be cleaned with warm water and some detergent. Clean the device prior to its first use! 7. Allow all parts to dry completely before you put them away or use the device again.
 • Page 11: Storage

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  8. Storage Possible causes / Fault Action DANGER for children! Keep the • Has the device been device out of the reach of children. connected to the power DANGER! In order to avoid acci- supply? dents, the mains plug|7 must never •...
 • Page 12: Technical Specifications

  The warranty period is not extended when the warranty has been claimed. This also ap- Model: SSM 250 B1 plies to replaced and repaired parts. Any damages and defects already existing at the Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz...
 • Page 13 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  The warranty applies to material or factory Service Centre defects. This warranty does not include prod- uct parts that are subject to standard wear Service Great Britain and therefore can be considered wear parts; Tel.: 0871 5000 720 (£...
 • Page 14 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Indhold 1. Oversigt ..................12 2. Brug i overensstemmelse med formålet ........13 3. Sikkerhedsanvisninger ..............14 4. Leveringsomfang ................16 5. Ibrugtagning ................16 6. Betjening ..................16 7. Rengøring..................17 8. Opbevaring ..................18 9. Bortskaffelse ................18 10.
 • Page 15 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Mange tak for din tillid! 2. Brug i overensstem- melse med formålet Vi gratulerer dig med din nye smoothie-blen- Smoothie-blenderen er til blending af hel- der. frugtdrikke (smoothies) og til knusning små mængder is.
 • Page 16 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL! Middel risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage Advarselshenvisninger kvæstelser eller alvorlige materielle skader. Hvor det er påkrævet, anvendes følgende FORSIGTIG: Lav risiko: Manglende over- advarselshenvisninger i denne betjenings- holdelse af advarslen kan forårsage kvæstel- vejledning: ser eller alvorlige materielle skader.
 • Page 17 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ Motorenheden, huset, tilslutningslednin- FARE for at skære sig med gen og netstikket må ikke dyppes i vand kvæstelser til følge eller andre væsker. ~ Knivindsatsens blade drejer lidt videre ~ Beskyt motorenheden og huset mod fug- efter slukning.
 • Page 18 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  6. Betjening lukkes, at nogle af disse stoffer indeholder ingredienser, som angriber og opbløder plastiksugefødderne. Læg i FARE for elektrisk stød! givet fald et skridsikkert underlag under Stik først netstikket|7 i en stikkon- apparatet.
 • Page 19 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Blend 11. Træk bægeret af knivindsatsen|4 ned- ad. For at tage det store bæger af skal du først svinge motorenheden en smule FORSIGTIG: Fyld alt efter ingrediensernes opad. hårdhed og konsistens ikke bægeret|6 helt 12.
 • Page 20 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Efter hver brug 8. Drej knivindsatsen, indtil pilmarkerin- gen peger på symbolet med den lukke- Rengør om muligt apparatet efter enhver de lås. Nu er knivindsatsen igen brug og fjern madrester fra knivindsatsen. monteret korrekt.
 • Page 21 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  10. Problemløsning 11. Opskrifter Hvis dit apparat ikke fungerer som ønsket, skal du først gå den følgende tjekliste igen- FORSIGTIG: Fyld alt efter ingrediensernes nem. Måske er der kun tale om et mindre hårdhed og konsistens ikke bægeret|6 helt problem, som du selv kan løse.
 • Page 22 12. Tekniske data Garantibetingelser Garantifristen starter på købsdatoen. Den Model: SSM 250 B1 originale kvittering bedes opbevaret godt. Dette bilag er nødvendigt for dokumentering Netspænding: 230 V ~ 50 Hz af købet. Beskyttelsesklasse: Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen skulle...
 • Page 23 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Garantidækning Service-center Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet ef- ter strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolle- Service Danmark ret samvittighedsfuldt inden leveringen. Tel.: 32 710005 Garantien gælder for materiale- eller fabrika- E-Mail: hoyer@lidl.dk tionsfejl. Denne garanti omfatter ikke produkt- dele, der udsættes for normalt slid og derfor IAN: 273031 kan betragtes som sliddele, eller for skader...
 • Page 24: Aperçu De L'appareil

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Sommaire 1. Aperçu de l'appareil ..............22 2. Utilisation conforme ..............23 3. Consignes de sécurité ..............24 4. Éléments livrés ................26 5. Mise en service ................26 6. Utilisation ..................26 7. Nettoyage ...................28 8. Rangement ..................29 9.
 • Page 25: Utilisation Conforme

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Merci beaucoup pour 2. Utilisation conforme votre confiance ! Le mixeur à smoothies est uniquement desti- né au mixage de boissons à base de fruits Nous vous félicitons pour l’achat de votre entiers (smoothies) et au pilage de petites nouveau mixeur à...
 • Page 26: Consignes De Sécurité

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Consignes de AVERTISSEMENT ! Risque moyen : le non- respect de l’avertissement peut provoquer sécurité des blessures ou des dommages matériels graves. Avertissements ATTENTION : risque faible : le non-respect Les avertissements suivants sont utilisés si né- de l’avertissement peut provoquer des bles- cessaire dans le présent mode d’emploi :...
 • Page 27 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  DANGER pour et provoqué ché l'appareil, la prise de courant doit rester facilement accessible. par les animaux domes- ~ Évitez toute détérioration du câble de tiques et d'élevage raccordement par des arêtes vives ou ~ Les appareils électriques peuvent pré- des surfaces brûlantes.
 • Page 28: Éléments Livrés

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  4. Éléments livrés AVERTISSEMENT ! Risque de dommages matériels 1 Mixeur à Smoothies ~ Les peaux épaisses ou dures (par ex. 1 Couteau|4 d'agrumes, d'ananas), les tiges et les 1 Coupelle de récupération|12 noyaux (par ex.
 • Page 29 )5B&3(B6PRRWKLHB0L[HUIP 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Domaine d'utilisation 1. Mettez les morceaux de fruit et les ingré- dients dans le gobelet|6 de votre choix. Le mixeur à smoothies est uniquement desti- 2. Figure C : fixez le gobelet sur le cou- né...
 • Page 30: Nettoyage

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Mixage de glace un peu de produit vaisselle. Rincez en- suite à l'eau claire. • Mettez au maximum 50 g de glaçons 2. Utilisez l'appareil comme décrit au dans le gobelet à chaque mixage. chapitre «|Utilisation|»...
 • Page 31: Rangement

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  10. Dépannage 6. Laissez sécher complètement le cou- teau. Si votre appareil ne fonctionne pas correcte- 7. Fixez le couteau|4 sur l'unité moteur|1. ment, procédez dans un premier temps aux La flèche du repère est placée sur le tests de cette liste de contrôle.
 • Page 32: Recettes

  • 2 moitiés de pêche (épluchée et dé- techniques noyautée) • 50 ml de jus de pamplemousse Modèle : SSM 250 B1 • 1 filet de jus de citron Tension secteur : 230 V ~ 50 Hz Classe de protection : 1.
 • Page 33: Garantie De Hoyer Handel Gmbh

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  13. Garantie de médiatement après le déballage. Après l’ex- piration de la garantie, les réparations à HOYER Handel GmbH effectuer sont payantes. Chère cliente, cher client, Etendue de la garantie Vous obtenez pour cet appareil une garantie L’appareil a été...
 • Page 34 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  • Envoyez ensuite gratuitement à l’adresse de service qu’on vous a donnée le pro- duit considéré comme défectueux en y joignant la preuve d’achat (ticket de caisse) et l’indication du défaut ainsi que du moment où...
 • Page 35 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 36 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Inhoud 1. Overzicht ..................34 2. Correct gebruik ................35 3. Veiligheidsinstructies ..............36 4. Levering ..................38 5. Ingebruikname ................38 6. Bediening ..................38 7. Reinigen ..................40 8. Opbergen ..................41 9. Weggooien ..................41 10. Problemen oplossen ..............41 11.
 • Page 37 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Hartelijk dank voor uw 2. Correct gebruik vertrouwen! De smoothie-mixer is bedoeld voor het mixen van dranken met hele vruchten Wij feliciteren u met uw nieuwe smoothie- (smoothies) en voor het fijnmaken van kleine mixer.
 • Page 38 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Veiligheidsinstructies LET OP: Gering risico: het niet in acht ne- men van de waarschuwing kan lichte ver- Waarschuwingen wondingen of materiële schade Indien nodig vindt u de volgende waarschu- veroorzaken. wingen in deze handleiding: AANWIJZING: toedrachten en bijzonder- GEVAAR! Hoog risico: het nege-...
 • Page 39 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ Let erop, dat het aansluitsnoer niet door GEVAAR voor en door scherpe randen of hete plaatsen kan huis- en gebruiksdieren worden beschadigd. Wikkel het aan- ~ Er kunnen gevaren voor huis- en ge- sluitsnoer niet rond het apparaat.
 • Page 40 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ Vul de beker niet met ingrediënten die 5. Ingebruikname heter zijn dan 85 °C. • Verwijder al het verpakkingsmateriaal. ~ Om schade aan het apparaat te vermij- • Controleer of alle onderdelen aanwezig den, dient u het mixen direct te onder- en onbeschadigd zijn.
 • Page 41 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Levensmiddelen voorbereiden 3. Draai de beker met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag, totdat de markering|9 naar het dichte slot|5 wijst. WAARSCHUWING voor materiële 4. Steek de stekker|7 in het stopcontact. schade! 5.
 • Page 42 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  7. Reinigen 5. Veeg de behuizing|3, de motoreen- heid|1 en het aansluitsnoer|7, indien Maak het apparaat schoon alvorens nodig, af met een licht vochtige doek. het voor de eerste keer te gebruiken! Wrijf het met een droge doek na.
 • Page 43 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  8. Opbergen 10. Problemen oplossen Wanneer uw apparaat een keer niet functi- oneert zoals gewenst, doorloopt u eerst GEVAAR voor kinderen! Bewaar het apparaat buiten bereik deze checklist. Misschien is het een klein probleem dat u zelf kunt oplossen.
 • Page 44 12. Technische gegevens Perzik-bananen-smoothie • 1/2 banaan (zonder schil) Model: SSM 250 B1 • 2 halve perziken (geschild en zonder pit) • 50 ml grapefruitsap Netspanning: 230 V ~ 50 Hz • 1 scheutje citroensap...
 • Page 45 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  13.Garantie van Omvang van de garantie HOYER|Handel GmbH Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauw- Geachte klant, gezet gecontroleerd vóór levering. U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie van- De garantie geldt voor materiaal- of fabrica- af de koopdatum.
 • Page 46 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  • Een product dat geregistreerd staat als defect, kunt u dan met bijvoeging van de aankoopnota (kassabon) en de ver- melding waaruit de onvolkomenheid be- staat en wanneer deze zich heeft voorgedaan, franco naar het ser- viceadres sturen dat u is meegedeeld.
 • Page 47 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 48 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU              +2<(5 +DQGHO *PE+   PO 46 GR...
 • Page 49 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  VPRRWKLHV VPRRWKLHV 6PRRWKLH ‡ ‡  ‡  ‡ ‡ VPRRWKLHV ...
 • Page 50 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU   « « « « 48 GR...
 • Page 51 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU   « « « VPRRWKLHV «...
 • Page 52 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU    VPRRWKLHV ƒ&   PO ‡ ‡ ‡ ³ ´ ‡ 50 GR...
 • Page 53 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ‡ VPRRWKLHV ‡ 6PRRWKLH ‡ 6PRRWKLH  ‡  VPRRWKLHV 6PRRWKLH &   ‡ ‡  FP ...
 • Page 54 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU    VPRRWKLHV 6PRRWKLH ‡ J ‡   52 GR...
 • Page 55 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ‡...
 • Page 56 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  6PRRWKLH FUXVKHG LFH Smoothie ‡ ‡ ‡ ‡ PO ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Smoothie ‡ ‡ J ‡ PO ‡ ‡ Smoothie ‡ PO ‡ J ‡...
 • Page 57 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Smoothie ‡ HOYER Handel GmbH ‡ ‡  ‡ ‡ SSM 250 B1 9 a +] ,, : .%  ± ±...
 • Page 58 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ‡ HPDLO ‡ ZZZOLGOVHUYLFHFRP 7HO   (850LQ (0DLO KR\HU#OLGOJU &< 7HO  (0DLO KR\HU#OLGOFRPF\ ,$1 273031 +2<(5 +DQGHO *PE+ .KQHK|IH  +DPEXUJ ‡ ,$1 273031 56 GR...
 • Page 59 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 60: Übersicht

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Inhalt 1. Übersicht ..................58 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 59 3. Sicherheitshinweise ............... 60 4. Lieferumfang ................. 62 5. Inbetriebnahme ................62 6. Bedienen ..................62 7. Reinigen ..................64 8. Aufbewahren ................65 9.
 • Page 61: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Der Smoothie-Mixer ist zum Mixen von Ganz- Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Smoo- fruchtgetränken (Smoothies) und Zerkleinern thie-Mixer. kleiner Mengen Eis vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät zipiert.
 • Page 62: Sicherheitshinweise

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Sicherheitshinweise WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder Warnhinweise schwere Sachschäden verursachen. Falls erforderlich, werden folgende Warn- VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung hinweise in dieser Bedienungsanleitung ver- der Warnung kann leichte Verletzungen wendet: oder Sachschäden verursachen.
 • Page 63 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  GEFAHR für und durch Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät. Haus- und Nutztiere ~ Das Gerät ist auch nach Ausschalten ~ Von Elektrogeräten können Gefahren für nicht vollständig vom Netz getrennt. Um Haus- und Nutztiere ausgehen.
 • Page 64: Lieferumfang

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  5. Inbetriebnahme sofort, wenn die Klingen des Messerauf- satzes nicht oder nur schwer drehen. • Entfernen Sie sämtliches Verpackungs- Ziehen Sie den Netzstecker und über- material. prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Be- •...
 • Page 65 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Lebensmittel vorbereiten 3. Drehen Sie den Becher bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, bis die Markierung|9 auf das geschlossene Schloss|5 zeigt. WARNUNG vor Sachschäden! Dicke oder feste Schalen (z. B. von Zitrus- 4.
 • Page 66: Reinigen

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  7. Reinigen Führen Sie ggf. eine Intensivreinigung (siehe unten) durch. Reinigen Sie das Gerät vor der ers- 5. Wischen Sie Gehäuse|3, Motorein- ten Benutzung! heit|1 und die Anschlussleitung|7 bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
 • Page 67: Aufbewahren

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  8. Aufbewahren 10. Problemlösung Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht GEFAHR für Kinder! Bewahren funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Sie das Gerät außerhalb der Reich- Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein klei- weite von Kindern auf.
 • Page 68: Rezepte

  Sie diese. fehlen wir Ihnen Crushed Ice zu verwenden. 12. Technische Daten Pfirsich-Bananen Smoothie • 1/2 Banane (geschält) Modell: SSM 250 B1 • 2 halbe Pfirsiche (geschält und entkernt) 230|V ~ 50 Hz Netzspannung: • 50|ml Grapefruitsaft Schutzklasse: •...
 • Page 69: Garantie Der Hoyer|Handel Gmbh

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  13. Garantie der Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt HOYER|Handel GmbH sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- Sie erhalten auf dieses Gerät 3|Jahre Ga- schleißteile angesehen werden können oder rantie ab Kaufdatum.
 • Page 70 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbü- cher, Produktvideos und Software herunterladen. Service-Center Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei) E-Mail: hoyer@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566...
 • Page 71 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 72 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 73 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 74 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Informationernes stand · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 11/2015 · Ident.-Nr.: SSM 250 B1 IAN 273031 CPE273031_Smoothie_Mixer_Cover_LB6.indd 1 10.11.15 14:46...

This manual is also suitable for:

273031

Table of Contents