Download Print this page

Makita DC10WA Instruction Manual page 5

Hide thumbs Also See for DC10WA:

Advertisement

Available languages

Available languages

  • ENGLISH, page 3
POLSKI
Ważne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia
lub przez osoby niebędące w pełni władz fizycznych, poznawczych
lub umysłowych, bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, o ile jest nad nimi roztoczony nadzór lub jeśli
otrzymały one odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego
użytkowania
niebezpieczeństwo. Nie wolno pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani
wykonywać czynności konserwacyjnych.
OSTRZEŻENIE:
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
1.
instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi ładowarki akumulatorów.
2.
Przed użyciem ładowarki akumulatorów przeczytaj całą instrukcję obsługi i ostrzeżenia na (1) ładowarce akumulatorów, (2)
akumulatorze i (3) urządzeniu używającym akumulatora.
3.
OSTRZEŻENIE – Aby ograniczyć niebezpieczeństwo obrażeń, ładuj tylko akumulatory MAKITA. Inne typy akumulatorów mogą
wybuchnąć powodując obrażenia i uszkodzenia.
4.
Baterii jednorazowych nie można ładować przy pomocy niniejszej ładowarki akumulatorów.
5.
Używaj źródła zasilania o napięciu podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.
6.
Nie ładuj wkładki akumulatorowej w pobliżu łatwopalnych płynów lub gazów.
7.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu lub śniegu.
8.
Nigdy nie noś ładowarki trzymając za przewód zasilania ani nie ciągnij za przewód, aby odłączyć ją od zasilania.
9.
Po ładowaniu lub przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Podczas odłączania
ładowarki ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
10. Upewnij się, czy przewód zasilania jest ułożony tak, aby nie stawano na niego, potykano się ani nie był on narażony w żaden inny
sposób na uszkodzenie lub naprężenia.
11. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem zasilania lub wtyczką – wymień je natychmiast.
12. Nie używaj ani nie rozbieraj ładowarki, jeżeli została ona silnie uderzona, upuszczona lub uszkodzona w jakikolwiek inny sposób;
zanieś ją do wykwalifikowanego pracownika obsługi. Niewłaściwe używanie lub złożenie może doprowadzić do niebezpieczeństwa
porażenia prądem lub pożaru.
13. Nie ładuj wkładki akumulatorowej w temperaturze PONIŻEJ 10˚C lub POWYŻEJ 40˚C .
14. Nie używaj transformatora podwyższającego napięcie, generatora prądu lub źródła prądu stałego.
Ładowanie
1.
Podłącz ładowarkę akumulatorów do źródła prądu zmiennego o właściwym napięciu. Lampka ładowania zacznie migać na zielono.
2.
Włóż wkładkę akumulatorową tak, aby złącza dodatnie i ujemne we wkładce znajdowały się po tych samych stronach co
odpowiadające im oznaczenia na ładowarce.
3.
Kiedy wkładka akumulatorowa zostanie włożona do końca, lampka ładowania zmieni kolor z zielonego na czerwony, a ładowanie
rozpocznie się. Podczas ładowania lampka będzie palić się w sposób ciągły.
4.
Kiedy lampka ładowania zmieni kolor z czerwonego na zielony, cykl ładowania zakończy się.
5.
Po naładowaniu, akumulator należy wyjąć z ładowarki, a ładowarkę odłączyć od zasilania.
Czasy ładowania podane są w poniższej tabeli.
Typ akumulatora
BL7010
BL0715
BL1013
UWAGA:
• Niniejsza ładowarka akumulatorów służy do ładowania wkładki akumulatorowej Makita. Nie używaj jej nigdy do innych celów ani do
akumulatorów innych producentów.
• Jeżeli kontrolka ładowania miga kolorem czerwonym, wówczas akumulator znajduje się w jednym z poniższych stanów i nie można
rozpocząć ładowania.
– Akumulator wyjęto z narzędzia, które przed momentem pracowało, lub akumulator pozostawiono przez dłuższy czas w miejscu
bezpośrednio nasłonecznionym.
– Akumulator pozostawiono przez dłuższy czas w miejscu o niskiej temperaturze powietrza.
Ładowanie rozpocznie się po osiągnięciu przez akumulator temperatury, przy której ładowanie jest możliwe.
• Jeżeli lampka ładowania miga na przemiana na zielono i czerwono, ładownie nie jest możliwe. Złącza ładowarki lub wkładki
akumulatorowej są zabrudzone pyłem lub wkładka akumulatorowa jest zużyta lub uszkodzona.
urządzenia
Napięcie (V)
Liczba komór
7,2
7,2
10,8
i
rozumieją
Pojemność (Ah)
2
1,0
2
1,5
3
1,3
5
związane
z
Czas ładowania (minuty)
30
35
50
tym
– Niniejsza

Advertisement

loading