Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SWD 100 C2 Operating Instructions And Safety Advice

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5

Quick Links

ELECTRIC OVERBLANKET SWD 100 C2
ELECTRIC OVERBLANKET
Operating instructions and safety advice
COUVERTURE CHAUFFANTE
Instructions d'utilisation et indications de sécurité
WÄRMEZUDECKE
Bedienungsanleitung- und Sicherheitshinweise
IAN 100141
VARMETÆPPE
Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger
WARMTEDEKEN
Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SWD 100 C2

 • Page 1 ELECTRIC OVERBLANKET SWD 100 C2 ELECTRIC OVERBLANKET VARMETÆPPE Operating instructions and safety advice Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger COUVERTURE CHAUFFANTE WARMTEDEKEN Instructions d‘utilisation et indications de sécurité Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies WÄRMEZUDECKE Bedienungsanleitung- und Sicherheitshinweise IAN 100141...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil.
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ...........................Page 6 Intended use ............................Page 6 Parts description ..........................Page 7 Scope of delivery ..........................Page 7 Technical Data ............................Page 7 Important safety instructions ..................Page 7 Safety system ..........................Page 9 Special features .........................Page 9 Start-up .............................Page 9...
 • Page 6: List Of Pictograms Used

  Introduction List of pictograms used: The textiles used with this heated blan- ket meet the high human ecological Read the instructions! requirements of Öko-Tex standard 100, as verified by the German Hohenstein Research Institute. Caution - Risk of electric shock! Volt (AC) Danger to life! This heated blanket is machine washa-...
 • Page 7: Parts Description

  Introduction / Important safety instructions Parts description Technical Data Control unit (see Fig. A) Model: SWD 100 C2 Function display (see Fig. A) Type: Plug-in connector (see Fig. B) Power supply: 230–240 V / 50–60 Hz Power consumption: 100 W–110 W Dimensions: approx.
 • Page 8 Important safety instructions to react to overheating. There is blanket with needles or sharp a risk of skin burns. objects. There is a risk of electric This heated blanket may not be shock. used by young children (3–8 years) unless the control unit was not switch on the heated set by a parent or a supervising blanket whilst folded or bunched...
 • Page 9: Safety System

  Important safety instructions / Safety system / Special features / Start-up If signs thereof are detected, the contact our Customer Service heated blanket was used improp- Department. erly or will no longer heat up, it must first be inspected by the man- Safety system ufacturer before being switched on again.
 • Page 10: Switching On / Off / Selecting The Temperature

  Start-up / Cleaning and Care Switching on / off / To switch the heated blanket back on, first se- Selecting the temperature lect level 0 and after approx. 5 sec. select the desired temperature level. Switching on: Set the control unit to level 1, 2, 3, 4, 5 or 6 If the heated blanket is no longer used to switch on the heated blanket.
 • Page 11: Storage

  Cleaning and Care / Storage / Disposal / Warranty / Service centre RISK OF DAMAGE TO THE RISK OF DAMAGE TO THE PRODUCT OR PROPERTY! PRODUCT OR PROPERTY! To Please note that the heated blanket prevent the heated blanket from be- must not be dry-cleaned, wrung out, machine coming sharply creased, do not place other dried, mangled or ironed.
 • Page 12: Declaration Of Conformity

  Warranty / Service centre / Declaration of conformity The customer must provide proof of purchase in order for any warranty claims within the warranty period to be honoured. Claims under the warranty are honoured MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str.
 • Page 13 Indholdsfortegnelse De anvendte piktogrammers legende ..............Side 14 Indledning ............................Side 14 Formålsbestemt anvendelse ........................Side 14 Beskrivelse af de enkelte dele ......................Side 15 Leverede dele ............................Side 15 Tekniske data............................Side 15 Vigtige sikkerhedshenvisninger ..................Side 15 Sikkerhedssystem ........................Side 17 Særlige egenskaber ........................Side 17 Ibrugtagning ..........................Side 17 Tænding / slukning / temperaturvalg ....................Side 18 Temperaturtrin ............................Side 18...
 • Page 14: De Anvendte Piktogrammers Legende

  Indledning De anvendte piktogrammers legende: De ved dette varmetæppe indsatte tekstiler opfylder de høje økologiske Læs anvisningerne! krav for Øko-Tex Standards 100, hvil- ket er påvist af forskningsinstituttet Hohenstein. Fare for elektrisk stød! Volt (vekselspænding) Livsfare! Dette varmetæppe er egnet til Hertz (frekvens) maskinvask.
 • Page 15: Beskrivelse Af De Enkelte Dele

  Indledning / Vigtige sikkerhedshenvisninger Beskrivelse af de enkelte dele Tekniske data Betjeningsdel (se afbildning A) Model: SWD 100 C2 Funktionsvisning (se afbildning B) Type: Stikkopling (se afbildning B) Spændingsforsyning: 230–240 V / 50–60 Hz Effektoptagelse: 100 W–110 W Mål: ca. 180 x 130 cm...
 • Page 16 Vigtige sikkerhedshenvisninger eller alkohol). Der er risiko for børn uden at være under opsyn. hudforbrændinger. Der er risiko for tilskadekomst. Dette varmetæppe er ikke bereg- Dette varmetæppe må net til anvendelse i sygehuse eller ikke anvendes ved meget unge til erhvervsmæssig brug. Der er børn (0–3 år), da disse ikke er i fare for skader og / eller beska- stand til at reagere på...
 • Page 17: Sikkerhedssystem

  Vigtige … / Sikkerhedssystem / Særlige egenskaber / Ibrugtagning De må ikke trække, dreje eller skader og / eller beskadigelser på knække ledningerne kraftigt. El- varmetæppet. lers kan varmetæppet beskadiges. Overhold absolut henvisningerne Dette varmetæppe skal kontrolle- i forbindelse med ibrugtagningen, res hyppigt for tegn på...
 • Page 18: Tænding / Slukning / Temperaturvalg

  Ibrugtagning / Rengøring og pleje Automatisk slukning Forbind først betjeningsdelen med varmetæp- pet, idet De samler stikkoblingen (se afbild- ning B). Bemærk: Varmetæppet slukkes automatisk efter ca. 180 minutter. Betjeningsdelens funktionsvis- ning begynder derefter med at blinke. Tænding / slukning / temperaturvalg Vælg først indstilling 0 og efter ca.
 • Page 19: Opbevaring

  Rengøring og pleje / Opbevaring / Bortskaffelse / Garanti / Service i hele sin levetid vaskes maksimalt 5 gange i Opbevar varmetæppet i originalemballagen i vaskemaskine. tør omgivelse og uden genstande ovenpå, når RISIKO FOR MATERIELLE SKA- det ikke anvendes i længere tid. DER! Vær opmærksom på...
 • Page 20: Konformitätserklæring

  Garanti / Service / Konformitetserklæring MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 1 D-89129 Langenau, Germany 43682073 (mandag – fredag: 8–18 ur) skal gøres gældende. Kunden har i garantitilfælde ret til reparation af varen i vores eget værksted eller på et værksted, der er autoriseret af os.
 • Page 21 Table des matières Légende des pictogrammes utilisés ................Page 22 Introduction ...........................Page 22 Utilisation conforme ..........................Page 22 Descriptif des pièces ...........................Page 23 Contenu de la livraison ........................Page 23 Caractéristiques techniques ........................Page 23 Instructions de sécurité importantes ................Page 23 Système de sécurité .......................Page 26 Caractéristiques particulières ..................Page 26...
 • Page 22: Légende Des Pictogrammes Utilisés

  Introduction Légende des pictogrammes utilisés: Les textiles utilisés pour cette couverture chauffante sont conformes aux spéci- fications écologiques et humaines ri- Lisez les instructions ! goureuses du label Öko-Tex Standard 100, tel que confirmé par l‘institut de recherche Hohenstein. Attention au choc électrique ! Volt (tension alternative) Danger de mort ! Cette couverture chauffante est lava-...
 • Page 23: Descriptif Des Pièces

  Introduction / Instructions de sécurité importantes Caractéristiques techniques chauffante. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts issus d’une utilisation non conforme. Référence : SWD 100 C2 Type : Descriptif des pièces Alimentation électrique : 230–240 V / 50–60 Hz Commande (voir fig.
 • Page 24 Instructions de sécurité importantes avec l‘appareil lors de son utili- les risques découlant de son uti- sation, ou ayant consommé des lisation. médicaments analgésiques ou de Les enfants doivent être surveillés l‘alcool). Il existe un risque de afin qu‘ils ne jouent pas avec la brûlures cutanées.
 • Page 25 Instructions de sécurité importantes de commande figurant sur son Si le câble secteur de la couver- étiquette. Sinon, la couverture ture chauffante est endommagé, chauffante risque d‘être endom- il doit être réparé par le fabricant, magée. son S.A.V. ou un technicien pos- Les champs électriques et magné- sédant une qualification similaire tiques générés par la couverture...
 • Page 26: Système De Sécurité

  Système de sécurité / Caractéristiques particulières / Mise en service Système de sécurité Remarque : après la mise en marche de la cou- verture chauffante, le témoin de fonctionnement Remarque : la couverture chauffante est équipée s‘allume. d‘un système de sécurité. Ses capteurs électroniques empêchent une surchauffe de la couverture chauffante Arrêt : sur l‘ensemble de sa surface par coupure automa-...
 • Page 27: Nettoyage Et Entretien

  Mise en service / Nettoyage et entretien Pour remettre la couverture chauffante en marche, Veuillez observer que des lavages trop fréquents sélectionnez tout d’abord le niveau 0, puis, au entraînent une usure de la couverture chauffante. bout d’env. 5 secondes, le niveau de tempéra- C’est pourquoi il est déconseillé...
 • Page 28: Rangement

  Rangement / Mise au rebut / Garantie / Service Rangement La garantie ne s’applique pas : · Aux dommages issus d‘une utilisation non RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS ! conforme. Laissez la couverture chauffante refroi- · Aux pièces d‘usure. dir avant de la ranger. Sinon, la cou- ·...
 • Page 29: Déclaration De Conformité

  Déclaration de conformité Déclaration de conformité Cette couverture chauffante est conforme aux exi- gences des directives européennes et nationales applicables. Le marquage CE en est l‘indicateur. Les déclarations correspondantes sont disponibles auprès du fabricant. FR/BE...
 • Page 31 Inhoudsopgave Legenda van de gebruikte pictogrammen ............. Pagina 32 Inleiding ............................Pagina 32 Correct gebruik ..........................Pagina 32 Beschrijving van de onderdelen ..................... Pagina 33 Omvang van de levering ........................ Pagina 33 Technische gegevens ........................Pagina 33 Belangrijke veiligheidsinstructies ................Pagina 33 Veiligheidssysteem ......................
 • Page 32: Legenda Van De Gebruikte Pictogrammen

  Inleiding Legenda van de gebruikte pictogrammen: De voor deze warmtedeken gebruikte textielsoorten voldoen aan de hoge humaan-ecologische eisen van de Eco- Instructies lezen! Tex standaard 100 zoals aangetoond door het Duitse onderzoeksinstituut Hohenstein. Let op voor elektrische schokken! Volt (wisselspanning) Levensgevaar! Deze warmtedeken kan in de wasma- Hertz (frequentie)
 • Page 33: Beschrijving Van De Onderdelen

  Inleiding / Belangrijke veiligheidsinstructies Beschrijving van de onderdelen Technische gegevens Bedieningselement (zie afb. A) Model: SWD 100 C2 Functie-indicator (zie afb. A) Type: Steekkoppeling (zie afb. B) Spanningsverzorging: 230–240 V / 50–60 Hz Opgenomen vermogen: 100 W–110 W Omvang van de levering Afmetingen ca.
 • Page 34 Belangrijke veiligheidsinstructies Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toe- zicht worden uitgevoerd. Er is kans op letsel. Deze warmtedeken mag niet bij Deze wartmedeken is niet geschikt zeer jonge kinderen (0–3 jaar) voor gebruik in ziekenhuizen of worden gebruikt, omdat zij niet voor commercieel gebruik.
 • Page 35: Veiligheidssysteem

  Belangrijke veiligheidsinstructies / Veiligheidssysteem van uw pacemaker eventueel be- – er geen voorwerp (bijv. koffer lemmeren. Ze liggen echter ver of wasmand) op worden ge- onder de grenswaarden: elektri- plaatst, sche veldsterkte: max. 5000 V / m, – er geen warmtebron zoals een magnetische veldsterkte: max.
 • Page 36: Bijzondere Eigenschappen

  Veiligheidssysteem / Bijzondere eigenschappen / Ingebruikname Temperatuur instellen: van het bedieningselement ook in de ingescha- kelde toestand van de verwarmingsdeken niet meer. Stel eerst de hoogste temperatuur (stand 6) in. Let op dat de warmtedeken na een storing om Zo zorgt u voor een snelle verwarming. veiligheidsredenen niet meer mag worden ge- bruikt en naar het vermelde serviceadres moet worden opgestuurd.
 • Page 37: Reiniging En Onderhoud

  Reiniging en onderhoud / Bewaren Reiniging en onderhoud Niet in de wasdroger drogen. VENSGEVAAR DOOR ELEK- TRISCHE SCHOKKEN! Trek voor Niet strijken. de reiniging van de warmtedeken de stekker uit het stopcontact en verwijder de steekkoppeling en daarmee het bedieningselement Niet chemisch reinigen.
 • Page 38: Afvoer

  Afvoer / Garantie / Service / Conformiteitsverklaring Afvoer MGG Elektro GmbH-Service c / o Dachser GmbH & Co. KG De verpakking en het verpakkingsmateri- Thomas-Dachser-Str. 1 aal zijn vervaardigd van milieuvriendelijk D-89129 Langenau, Duitsland materiaal. Deze kunnen via de lokale re- cyclingcontainers worden afgevoerd.
 • Page 39 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 40 Einleitung ............................Seite 40 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 40 Teilebeschreibung ..........................Seite 41 Lieferumfang ............................Seite 41 Technische Daten ..........................Seite 41 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 41 Sicherheits-System ........................Seite 44 Besondere Eigenschaften ....................Seite 44 Inbetriebnahme .........................Seite 44 Ein- / ausschalten / Temperatur wählen .....................Seite 44 Temperaturstufen ..........................Seite 44 Abschaltautomatik ..........................Seite 44 Reinigung und Pflege...
 • Page 40: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Einleitung Legende der verwendeten Piktogramme: Die bei dieser Wärmezudecke einge- setzten Textilien erfüllen die hohen hu- man-ökologischen Anforderungen des Anweisungen lesen! Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachge- wiesen. Vorsicht vor elektrischem Schlag! Volt (Wechselspannung) Lebensgefahr! Diese Wärmezudecke ist maschinen- waschbar.
 • Page 41: Teilebeschreibung

  Verletzungen und / oder Beschädigun- gen der Wärmezudecke führen. Für Schäden, deren Technische Daten Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendungen liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Modell: SWD 100 C2 Typ: Teilebeschreibung Spannungsversorgung: 230–240 V / 50–60 Hz Leistungsaufnahme: 100 W–110 W...
 • Page 42 Wichtige Sicherheitshinweise Hautveränderungen oder vernarb- wurden und die daraus resultie- ten Hautarealen im Anwendungs- renden Gefahren verstehen. gebiet, nach der Einnahme von Kinder müssen beaufsichtigt wer- schmerzlindernden Medikamen- den, damit sie nicht mit der Wär- ten oder Alkohol). Es besteht die mezudecke spielen.
 • Page 43 Wichtige Sicherheitshinweise betrieben werden. Andernfalls oder seinen Kundendienst oder kann die Wärmezudecke be- eine ähnlich qualifizierte Person schädigt werden. ersetzt werden, um Gefährdungen Die von dieser Wärmezudecke zu vermeiden. ausgehenden elektrischen und Während diese Wärmezudecke magnetischen Felder können unter eingeschaltet ist, darf Umständen die Funktion Ihres –...
 • Page 44: Sicherheits-System

  Sicherheits-System / Besondere Eigenschaften / Inbetriebnahme Sicherheits-System Hinweis: Nach dem Einschalten der Wärme- zudecke leuchtet die Funktionsanzeige Hinweis: Die Wärmezudecke ist mit einem Sicherheits-System ausgestattet. Seine elektronische Ausschalten: Sensortechnik verhindert eine Überhitzung der Stellen Sie am Bedienteil Stufe 0 ein, um Wärmezudecke auf ihrer gesamten Fläche durch die Wärmezudecke auszuschalten.
 • Page 45: Reinigung Und Pflege

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege Wenn Sie die Wärmezudecke nach er- gesamten Lebensdauer max. 5 Mal in einer folgter Zeitabschaltung nicht mehr an- Waschmaschine gewaschen werden. wenden: GEFAHR DER SACHBESCHÄ- – schalten Sie die Wärmezudecke aus (Stufe 0), DIGUNG! Beachten Sie, dass die –...
 • Page 46: Lagerung

  Lagerung / Entsorgung / Garantie / Service Lagerung Die Garantie gilt nicht: · Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer GEFAHR DER SACHBESCHÄ- Bedienung beruhen. DIGUNG! Lassen Sie die Wärme- · Für Verschleißteile. zudecke vor der Lagerung abkühlen. · Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf Andernfalls kann die Wärmezudecke beschädigt bekannt waren.
 • Page 47: Konformitätserklärung

  Konformitätserklärung Konformitätserklärung Diese Wärmezudecke erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch CE-Kennzeichnung bestätigt. Entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt. DE/AT/CH...
 • Page 48 MGG Elektro GmbH-Service c/o Dachser GmbH & Co.KG Thomas-Dachser-Straße 1 D-89129 Langenau Last Information Update · Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 07 / 2014 Ident.-No.: 756.715072014-DK / BE IAN 100141...

This manual is also suitable for:

100141

Table of Contents