Makita DHP343 Instruction Manual

Cordless hammer driver drill
Hide thumbs

Advertisement

EN
Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL
Akumulatorowa wiertarko-
PL
wkrętarka udarowa
Akkumulátoros
HU
csavarbehajtó
Akumulátorová pneumatická
SK
zarážacia vŕtačka
Akumulátorový příklepový
CS
vrtací šroubovák
Бездротовий дриль з
UK
ударним приводом
Maşină de găurit şi înşurubat
RO
cu acumulatori
Akku- Schlagbohrschrauber
DE
DHP343
DHP453
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
4
10
17
23
29
35
42
48

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DHP343

  Summary of Contents for Makita DHP343

 • Page 1 HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV csavarbehajtó Akumulátorová pneumatická NÁVOD NA OBSLUHU zarážacia vŕtačka Akumulátorový příklepový NÁVOD K OBSLUZE vrtací šroubovák Бездротовий дриль з ІНСТРУКЦІЯ З ударним приводом ЕКСПЛУАТАЦІЇ Maşină de găurit şi înşurubat MANUAL DE INSTRUCŢIUNI cu acumulatori Akku- Schlagbohrschrauber BETRIEBSANLEITUNG DHP343 DHP453...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.10...
 • Page 4: Specifications

  WARNING: The noise emission during actual ing to EN62841-2-1: use of the power tool can differ from the declared Model DHP343 value(s) depending on the ways in which the Sound pressure level (L ) : 80 dB(A) tool is used especially what kind of workpiece is Uncertainty (K) : 3 dB(A) processed.
 • Page 5: Safety Warnings

  Vibration Cordless hammer driver drill safety warnings The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- Safety instructions for all operations mined according to EN62841-2-1: Wear ear protectors when impact drilling. Model DHP343 Exposure to noise can cause hearing loss. Work mode: impact drilling into concrete Hold the power tool by insulated gripping surfaces, Vibration emission (a ) : 10.0 m/s when performing an operation where the cutting h,ID Uncertainty (K) : 2.5 m/s...
 • Page 6: Tips For Maintaining Maximum Battery Life

  CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that Indicator lamps Remaining capacity have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and Lighted Blinking charger. 75% to 100% Tips for maintaining maximum 50% to 75% battery life 25% to 50% Charge the battery cartridge before completely discharged.
 • Page 7: Overload Protection

  Speed change NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly ► Fig.5: 1. Speed change lever from the actual capacity. Tool / battery protection system CAUTION: Always set the speed change lever fully to the correct position. If you operate the tool with the speed change lever positioned halfway The tool is equipped with a tool/battery protection sys- between the "1" side and "2" side, the tool may be...
 • Page 8: Screwdriving Operation

  Be sure to use a tungsten-carbide tipped drill bit. Installing or removing driver bit/ Position the drill bit at the desired location for the hole, drill bit then pull the switch trigger. Do not force the tool. Light pressure gives best results. Keep the tool in position Optional accessory and prevent it from slipping away from the hole. ► Fig.8: 1. Sleeve Do not apply more pressure when the hole becomes clogged with chips or particles. Instead, run the tool at Turn the sleeve counterclockwise to open the chuck an idle, then remove the drill bit partially from the hole.
 • Page 9: Maintenance

  Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 10: Dane Techniczne

  Poziom hałasu wytwa- rzanego podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może się różnić od wartości Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w deklarowanej w zależności od sposobu użytko- oparciu o normę EN62841-2-1: wania narzędzia, a w szczególności od rodzaju Model DHP343 obrabianego elementu. Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 80 dB(A) OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane Niepewność (K): 3 dB(A) narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowa-...
 • Page 11: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Wszystkie ostrzeżenia i instruk- Drgania cje należy zachować do wykorzy- Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 stania w przyszłości. osiach) określona zgodnie z normą EN62841-2-1: Pojęcie „elektronarzędzie", występujące w wymienio- Model DHP343 nych tu ostrzeżeniach, odnosi się do elektronarzędzia Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilają- Emisja drgań (a ): 10,0 m/s h,ID cym) lub do elektronarzędzia akumulatorowego (bez Niepewność (K): 2,5 m/s przewodu zasilającego). Tryb pracy: wiercenie w metalu Emisja drgań (a ): 2,5 m/s lub mniej Ostrzeżenia dotyczące Niepewność (K): 1,5 m/s bezpieczeństwa dla akumulatorowej Model DHP453 Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie wiertarko-wkrętarki udarowej...
 • Page 12 ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ przepisami lokalnymi dotyczącymi utylizacji INSTRUKCJĘ. akumulatorów. 12. Używać akumulatorów tylko z produktami OSTRZEŻENIE: określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielo- akumulatorów w niezgodnych produktach może krotnego używania urządzenia) zastąpiły ścisłe spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi.
 • Page 13: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA WSKAZÓWKA: Zależnie od warunków użytkowania i temperatury otoczenia, wskazywany poziom może nieznacznie się różnić od rzeczywistego stanu nała- dowania akumulatora. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do regu- lacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, że jest Układ zabezpieczenia narzędzia/ ono wyłączone, a akumulator został wyjęty. akumulatora Wkładanie i wyjmowanie akumulatora Narzędzie jest wyposażone w układ zabezpieczenia narzędzia/akumulatora. Układ ten automatycznie PRZESTROGA: Przed włożeniem lub wyjęciem odcina zasilanie w celu wydłużenia trwałości narzę- akumulatora należy zawsze wyłączyć...
 • Page 14 Omawiane narzędzie jest wyposażone w przełącznik Regulacja momentu dokręcenia umożliwiający zmianę kierunku obrotów. W celu uzy- skania obrotów w prawą stronę należy wcisnąć dźwi- ► Rys.7: 1. Pierścień zmiany trybu pracy 2. Pierścień gnię przełącznika zmiany kierunku obrotów po stronie regulacyjny 3. Podziałka 4. Strzałka A, natomiast aby uzyskać obroty w lewą stronę, należy Moment dokręcenia można regulować w 16 poziomach, wcisnąć dźwignię przełącznika po stronie B. obracając pierścień regulacyjny. Wyrównać podziałkę Gdy dźwignia przełącznika zmiany kierunku obrotów ze strzałką znajdującą się na korpusie narzędzia. znajduje się w położeniu neutralnym, spust przełącz- Położenie 1 odnosi się do minimalnego momentu nika jest zablokowany. dokręcenia, a symbol 16 do maksymalnego momentu Zmiana prędkości dokręcenia. Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ► Rys.5: 1. Dźwignia zmiany prędkości próbę wkręcania w dany element lub inny element z tego samego materiału, aby ustalić poziom momentu PRZESTROGA: Dźwignię zmiany prędkości dokręcenia wymagany w danym zastosowaniu. należy zawsze ustawiać dokładnie w wybranej pozycji. W przypadku uruchomienia narzędzia przy dźwigni zmiany prędkości ustawionej w połowie MONTAŻ...
 • Page 15 środków. Mogą one powodo- wać odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia. Akcesoria opcjonalne ► Rys.10: 1. Gruszka do przedmuchiwania W celu zachowania odpowiedniego poziomu Po wywierceniu otworu można użyć gruszki do BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu przedmuchiwania, aby oczyścić otwór z pyłu. wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez Wiercenie autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- Najpierw ustawić pierścień zmiany trybu pracy, tak aby nych Makita. strzałka wskazywała symbol . Następnie postępo- wać zgodnie z poniższym opisem. 15 POLSKI...
 • Page 16: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. • Wiertła • Końcówki wkrętakowe • Wiertło z końcówką z węglika wolframu • Gruszka do przedmuchiwania • Zespół gumowego talerza szlifierskiego •...
 • Page 17: Részletes Leírás

  Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN62841-2-1 szerint meghatározva: mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus DHP343 típus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratá- Hangnyomásszint (L ): 80 dB(A) nak mennyiségét az elindítások száma mellett).
 • Page 18: Biztonsági Figyelmeztetés

  DHP453 típus Az elektromos szerszámot kizárólag a szigetelt Üzemmód: ütvefúrás betonba markolási felületeinél fogva tartsa, amikor olyan műveletet végez, melynek során a vágóelem Rezgéskibocsátás (a ): 10,0 m/s h,ID vagy a kötőelem rejtett vezetékekbe ütközhet. Bizonytalanság (K): 1,5 m/s Üzemmód: fúrás fémbe Ha a vágóelem vagy a kötőelem áram alatt lévő Rezgéskibocsátás (a ): 2,5 m/s vagy kisebb vezetékekkel érintkezik, a szerszám fém alkatrészei Bizonytalanság (K): 1,5 m/s is áram alá kerülhetnek, és megrázhatják a kezelőt. Mindig stabil helyzetben dolgozzon. A szerszám MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értéke a szabványos vizs- magasban történő...
 • Page 19: A Működés Leírása

  és ártalmatlanítsa egy biz- a helyére. Egészen addig tolja be, amíg az akkumulátor tonságos helyen. Az akkumulátor ártalmatlaní- egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha látható a tásakor tartsa be a helyi előírásokat. piros jel a gomb felső oldalán, akkor a gomb nem kat- 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- tant be teljesen. jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku- helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás- mulátort, amíg a piros jel el nem tűnik.
 • Page 20 Az akkumulátor töltöttségének A kapcsoló használata jelzése ► Ábra3: 1. Kapcsológomb Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén VIGYÁZAT: Mielőtt behelyezi az akkumulátort a ► Ábra2: 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb szerszámba, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló- Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulá- gomb hibátlanul működik és felengedéskor „OFF” tortöltöttség-jelző megmutassa a hátralévő akkumu- állásba áll-e. látor-kapacitást. Ekkor a töltöttségiszint-jelző lámpák A szerszám bekapcsolásához egyszerűen húzza meg néhány másodpercre kigyulladnak. a kapcsológombot. Ha erősebben nyomja a kapcsolót, Jelzőlámpák Töltöttségi...
 • Page 21 A működési mód kiválasztása MŰKÖDTETÉS VIGYÁZAT: A gyűrűt mindig pontosan állítsa a VIGYÁZAT: Mindig egészen addig tolja be az kívánt jelöléshez. Ha szerszámot úgy működteti, akkumulátort, amíg egy kis kattanással a helyén hogy a gyűrű félúton van a működési módokat rögzíti. Ha látható a piros jel a gomb felső oldalán, jelölő...
 • Page 22 VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat Fúrási művelet javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A Először fordítsa a működési mód váltó gyűrűt úgy, hogy a nyíl kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen jelölésre mutasson. Ezután járjon el a következő módon: használja. Fúrás fába Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, Fa fúrásakor a legjobb eredményt akkor kapja, ha vezetőcsa- keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. varral felszerelt fafúrókat használ. A vezetőcsavar könnyebbé • Fúróhegyek teszi a fúrást mert bevezeti a fúróhegyet a munkadarabba. • Behajtócsúcsok Fúrás fémbe • Volfrám-karbid csúccsal rendelkező fúróhegy • Kifújó gumikörte Annak megelőzésére, hogy a fúróhegy kicsússzon a furat megkezdé- sekor, jelölje be a fúrni kívánt pontot egy pontozóval és egy kalapács-...
 • Page 23: Technické Špecifikácie

  Používajte ochranu sluchu. VAROVANIE: Emisie hluku sa môžu počas Typická hladina akustického tlaku záťaže A určená skutočného používania elektrického nástroja odli- podľa štandardu EN62841-2-1: šovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti Model DHP343 od spôsobov používania náradia a najmä typu Úroveň akustického tlaku (L ) : 80 dB (A) spracúvaného obrobku. Odchýlka (K): 3 dB (A) VAROVANIE: Nezabudnite označiť bezpeč- Úroveň hluku pri práci môže prekročiť 80 dB (A).
 • Page 24 Vibrácie Bezpečnostné výstrahy pre akumulátorovú pneumatickú Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) zarážaciu vŕtačku určená podľa štandardu EN62841-2-1: Model DHP343 Bezpečnostné pokyny pre všetky úkony Režim činnosti: príklepové vŕtanie do betónu Počas príklepového vŕtania používajte Emisie vibrácií (a ) : 10,0 m/s h,ID ochranu sluchu. Vystavenie účinkom hluku môže Odchýlka (K): 2,5 m/s mať za následok stratu sluchu. Režim činnosti: vŕtanie do kovu Emisie vibrácií (a ) : 2,5 m/s alebo menej Pri rezaní držte elektrický nástroj len za izolo- Odchýlka (K): 1,5 m/s...
 • Page 25 Akumulátor POZOR: Akumulátor vždy nainštalujte úplne, zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. až kým nie je vidieť červený indikátor. V opačnom 12. Akumulátory používajte iba s výrobkami prípade môže náhodne vypadnúť z nástroja a ublížiť uvedenými spoločnosťou Makita. Inštalácia vám alebo osobám v okolí. akumulátorov do nevyhovujúcich výrobkov môže POZOR: Pri inštalovaní akumulátora nepou- spôsobiť požiar, nadmerné teplo, výbuch alebo žívajte silu. Ak sa akumulátor nedá zasunúť ľahko, únik elektrolytov.
 • Page 26 Činnosť prepínacej páčky smeru Indikátory Zostávajúca kapacita otáčania Svieti Nesvieti Bliká ► Obr.4: 1. Prepínacia páčka smeru otáčania 75 % až 100 % POZOR: Pred začatím činnosti vždy skontro- lujte smer otáčania. 50 % až 75 % POZOR: Smer otáčania prepínajte až po úpl- nom zastavení nástroja. Pri zmene smeru otáčania 25 % až 50 % pred úplným zastavením by sa mohol nástroj poškodiť. 0 % až 25 % POZOR: Keď...
 • Page 27 Najskôr otočte krúžkom na zmenu funkcie tak, aby Nastavenie uťahovacieho momentu šípka na tele nástroja ukazovala na značku Hrot nástavca skrutkovača vložte do hlavičky skrutky ► Obr.7: 1. Krúžok na zmenu funkcie 2. Nastavovací krúžok 3. Dielikovanie 4. Šípka a zatlačte na nástroj. Pomaly zapnite nástroj a potom postupne zvyšujte rýchlosť. Spúšťací spínač uvoľnite, Uťahovací moment môže byť otáčaním nastavovacieho keď sa spojka pripojí. krúžku nastavený na 16 rôznych úrovní. Zarovnajte POZNÁMKA: Pri vŕtaní skrutky do dreva si pred- príslušnú značku so šípkou na tele nástroja. Uťahovací vŕtajte vodiaci otvor, ktorý má veľkosť 2/3 priemeru moment dosahuje minimum na značke 1 a maximum na skrutky. Zjednodušíte si tým vŕtanie a zabránite rozlo- značke 16. meniu obrobku. Pred samotnou prácou zaskrutkujte skúšobnú skrutku do svojho materiálu alebo do obdobného materiálu, aby Vŕtanie s príklepom ste stanovili, aký uťahovací moment je na dané použitie potrebný. POZOR: Pri dokončovaní priechodného otvoru môže dôjsť k náhlej reakcii nástroja/ ZOSTAVENIE vrtáka, keď...
 • Page 28 Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, deformácie alebo praskliny. Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto prí- slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušen- stva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.
 • Page 29 Hlučnost VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu. Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy VAROVÁNÍ: Emise hluku se při používání EN62841-2-1: elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od Model DHP343 deklarované(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na Hladina akustického tlaku (L ): 80 dB(A) způsobech použití nářadí. Nejistota (K): 3 dB(A) VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpeč- Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB (A). nostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu Model DHP453 expozice ve skutečných podmínkách použití.
 • Page 30: Bezpečnostní Výstrahy

  Vibrace Bezpečnostní upozornění k akumulátorovému příklepovému Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) vrtacímu šroubováku určená podle normy EN62841-2-1: Model DHP343 Bezpečnostní pokyny pro veškerou obsluhu Pracovní režim: Vrtání s příklepem do betonu Během příklepového vrtání používejte ochranu Emise vibrací (a ): 10,0 m/s h, ID sluchu. Nadměrný hluk může způsobit ztrátu Nejistota (K): 2,5 m/s sluchu. Pracovní režim: Vrtání do kovu Emise vibrací (a ): 2,5 m/s nebo méně Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu Nejistota (K): 1,5 m/s řezacího příslušenství...
 • Page 31: Popis Funkcí

  UPOZORNĚNÍ: Akumulátor nenasazujte 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, cifikovanými společností Makita. Instalace nevkládáte jej správně. akumulátoru do nevyhovujících výrobků může způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo Indikace zbývající kapacity únik elektrolytu. akumulátoru 13. Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, je nutné...
 • Page 32 Přepínání směru otáčení Kontrolky Zbývající kapacita ► Obr.4: 1. Přepínací páčka směru otáčení Svítí Nesvítí Bliká UPOZORNĚNÍ: Před zahájením provozu vždy 75 % až zkontrolujte nastavený směr otáčení. 100 % UPOZORNĚNÍ: Směr otáčení přepínejte až po 50 % až 75 % úplném zastavení nářadí. Provedete-li změnu směru otá- čení před zastavením nářadí, může dojít k jeho poškození. 25 % až 50 % UPOZORNĚNÍ: Pokud nářadí nepoužíváte, vždy přesuňte přepínací páčku směru otáčení do 0 % až 25 % neutrální...
 • Page 33: Práce S Nářadím

  Nejdříve otočte voličem provozního režimu tak, aby Seřízení utahovacího momentu šipka na těle nářadí směřovala k symbolu Nasaďte hrot šroubovacího bitu na hlavu šroubu a ► Obr.7: 1. Volič provozního režimu 2. Stavěcí prste- nec 3. Stupnice 4. Šipka vyviňte na nářadí tlak. Pomalu uveďte nářadí do chodu a poté otáčky postupně zvyšujte. Jakmile začne proklu- Utahovací moment lze nastavit na 16 úrovní otáčením zovat spojka, uvolněte spoušť nářadí. stavěcího prstence. Hodnotu stupnice zarovnejte se POZNÁMKA: Při šroubování vrutů do dřeva před- šipkou na tělese nářadí. Minimální utahovací moment vrtejte vodicí otvor rovnající se 2/3 průměru vrutu. odpovídá hodnotě 1 a maximální hodnotě 16. Usnadníte tím šroubování a zamezíte rozštípnutí Před zahájením pracovního postupu zašroubujte do materi- obrobku. álu nebo vzorku stejného materiálu zkušební šroub a ověřte, jaký utahovací moment v konkrétní situaci potřebujete. Režim příklepového vrtání SESTAVENÍ UPOZORNĚNÍ: Při provrtávání otvoru a jeho ucpání třískami nebo při kontaktu s armovacími tyčemi v betonu působí...
 • Page 34: Volitelné Příslušenství

  či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin. K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování pro- váděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat násle- dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.
 • Page 35: Технічні Характеристики

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов вико- ристання рівень шуму під час фактичної роботи Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, електроінструмента може відрізнятися від визначений відповідно до стандарту EN62841-2-1: заявленого значення вібрації; особливо сильно Модель DHP343 на це впливає тип деталі, що оброблюється. Рівень звукового тиску (L ): 80 дБ (A) ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забезпечте належні Похибка (K): 3 дБ (A) запобіжні заходи для захисту оператора, що відпо- Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 дБ (А).
 • Page 36 Вібрація ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ Загальна величина вібрації (векторна сума трьох напрямків) визначена згідно з EN62841-2-1: БЕЗПЕКИ Модель DHP343 Режим роботи: ударне свердління бетону Вібрація (a ): 10,0 м/с h,ID Загальні застереження щодо Похибка (K): 2,5 м/с Режим роботи: свердління металу техніки безпеки при роботі з Вібрація (a ): 2,5 м/с або менше електроінструментами Похибка (K): 1,5 м/с Модель DHP453 Режим роботи: ударне свердління бетону ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уважно ознайомтеся з Вібрація (a ): 10,0 м/с усіма попередженнями про дотримання правил...
 • Page 37 пильності та не розслаблюйтеся під час корис- законодавства щодо утилізації акумуляторів. тування виробом (що можливо при частому 12. Використовуйте акумулятори лише з користуванні); обов’язково строго дотримуй- виробами, указаними компанією Makita. теся відповідних правил безпеки. НЕНАЛЕЖНЕ Установлення акумуляторів у невідповідні ВИКОРИСТАННЯ або недотримання правил вироби може призвести до пожежі, надмірного...
 • Page 38 ОПИС РОБОТИ Індикаторні лампи Залишковий ресурс Горить Вимк. Блимає ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором від 75 до знято, перед регулюванням або перевіркою 100% функціонування інструмента. від 50 до Встановлення та зняття касети з від 25 до акумулятором від 0 до 25% ОБЕРЕЖНО: Завжди вимикайте інструмент перед...
 • Page 39 Щоб увімкнути інструмент, просто натисніть на курок Вибір режиму роботи вмикача. Швидкість інструмента зростає, якщо збіль- шити тиск на курок вмикача. Щоб зупинити роботу, ОБЕРЕЖНО: відпустіть курок вмикача. Обов’язково правильно встановлюйте ручку на позначку потрібного Робота перемикача реверсу режиму. Використання інструмента, коли ручку встановлено між позначками режимів, може ► Рис.4: 1. Важіль перемикача реверсу призвести до його пошкодження. ► Рис.6: 1. Ручка зміни режиму роботи 2. Позначка ОБЕРЕЖНО: Перед початком роботи 3. Стрілка...
 • Page 40 Не треба прикладати більше тиску, коли отвір заби- РОБОТА вається уламками та частинками. Натомість слід прокрутити інструмент на холостому ходу, а потім частково вийняти свердло з отвору. Якщо це зробити ОБЕРЕЖНО: Обов’язково вставляйте касету декілька разів, отвір очиститься, і можна буде про- з акумулятором до кінця з фіксацією на місці. довжити нормальне свердління. Якщо на верхній частині кнопки помітний червоний Повітродувка індикатор, це означає, що касета з акумулятором зафіксована не до кінця. Вставте касету повністю, щоб червоний індикатор зник. Якщо цього не зробити, Додаткове приладдя касета може випадково випасти з інструмента та зав- ► Рис.10: 1. Повітродувка дати травми вам або людям, що знаходяться поряд. Коли отвір буде просвердлено, можна очистити його ОБЕРЕЖНО: Коли швидкість сильно знижу- від пилу повітродувкою. ється, слід зменшити навантаження або зупинити Свердління...
 • Page 41: Технічне Обслуговування

  кольору, деформації або появи тріщин. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Свердла...
 • Page 42 Purtaţi echipament de protec- Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în ţie pentru urechi. conformitate cu EN62841-2-1: AVERTIZARE: Emisiile de zgomot în timpul Model DHP343 utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de Nivel de presiune acustică (L ): 80 dB(A) valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcţie de Marjă de eroare (K): 3 dB(A) modul în care unealta este utilizată, în special ce Nivelul de zgomot în timpul funcţionării poate depăşi 80 dB (A).
 • Page 43 Vibraţii Avertismente privind siguranţa pentru maşina de găurit şi înşurubat Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) cu acumulatori determinată conform EN62841-2-1: Model DHP343 Instrucţiuni privind siguranţa pentru toate operaţiunile Mod de lucru: găurire cu percuţie în beton La găurirea cu percuţie purtaţi echipamente de Emisie de vibraţii (a ): 10,0 m/s h, ID protecţie a auzului. Expunerea la zgomot poate Marjă de eroare (K): 2,5 m/s cauza pierderea auzului.
 • Page 44 şi eliminaţi-l a cartuşului. într-un loc sigur. Respectaţi normele naţionale privind eliminarea la deşeuri a acumulatorului. Pentru a instala cartuşul acumulatorului, aliniaţi limba 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele de pe cartuşul acumulatorului cu canelura din carcasă specificate de Makita. Instalarea acumulatoare- şi introduceţi-l în locaş. Introduceţi-l complet, până când lor în produse neconforme poate cauza incendii, se înclichetează în locaş. Dacă puteţi vedea indicatorul căldură excesivă, explozii sau scurgeri de electrolit. roşu din partea superioară a butonului, acesta nu este blocat complet. 13. Dacă maşina nu este utilizată o perioadă lungă...
 • Page 45 Indicarea capacităţii rămase a Acţionarea întrerupătorului acumulatorului ► Fig.3: 1. Buton declanşator Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator ATENŢIE: Înainte de a introduce cartuşul acu- ► Fig.2: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare mulatorului în maşină, verificaţi întotdeauna dacă Apăsaţi butonul de verificare de pe cartuşul acumula- butonul declanşator funcţionează corect şi revine torului, astfel încât să se indice capacităţile rămase ale în poziţia „OFF” (oprit) când este eliberat. acumulatorului. Lămpile indicatorului vor lumina timp de Pentru a porni maşina, trageţi de butonul declanşator.
 • Page 46 Selectarea modului de acţionare OPERAREA ATENŢIE: Reglaţi întotdeauna inelul corect la ATENŢIE: Introduceţi întotdeauna complet marcajul pentru modul de acţionare dorit. Dacă cartuşul acumulatorului până când se blochează folosiţi maşina cu inelul poziţionat intermediar în locaş. Dacă puteţi vedea indicatorul roşu din între marcajele modului de acţionare, maşina partea superioară a butonului, acesta nu este blocat poate fi avariată.
 • Page 47: Accesorii Opţionale

  Pară de suflare ACCESORII OPŢIONALE Accesoriu opţional ► Fig.10: 1. Pară de suflare ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- După găurire, folosiţi para de suflare pentru a curăţa voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror praful din gaură. alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc Găurirea de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Mai întâi, rotiţi inelul de schimbare a modului de acţionare astfel încât Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii săgeata să indice marcajul . Apoi, procedaţi după cum urmează.
 • Page 48: Technische Daten

  Einen Gehörschutz tragen. Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß WARNUNG: Die Schallemission während der EN62841-2-1: tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je Modell DHP343 nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und spe- Schalldruckpegel (L ): 80 dB (A) ziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von Messunsicherheit (K): 3 dB (A) dem (den) angegebenen Wert(en) abweichen.
 • Page 49: Eg-Konformitätserklärung

  Bewahren Sie alle Warnungen Schwingungen und Anweisungen für spätere Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme) Bezugnahme auf. ermittelt gemäß EN62841-2-1: Der Ausdruck „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen Modell DHP343 bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton (ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug. Schwingungsemission (a ): 10,0 m/s h, ID Messunsicherheit (K): 2,5 m/s Sicherheitswarnungen für Arbeitsmodus: Bohren in Metall Akku- Schlagbohrschrauber Schwingungsemission (a ): 2,5 m/s oder weniger Messunsicherheit (K): 1,5 m/s Modell DHP453 Sicherheitsanweisungen für alle Betriebsvorgänge Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton Tragen Sie Gehörschützer beim Schlagbohren.
 • Page 50 Unterlassen Sie ein Zerlegen des Akkus. Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer VORSICHT: Verwenden Sie nur Original- geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert Überhitzung, möglichen Verbrennungen und worden sind, kann zum Bersten des Akkus und sogar einer Explosion.
 • Page 51 FUNKTIONSBESCHREIBUNG HINWEIS: Abhängig von den Benutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfügig von der tatsächlichen Kapazität abweichen. VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Einstellungen oder Werkzeug/Akku-Schutzsystem Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist. Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-Schutzsystem Anbringen und Abnehmen des Akkus ausgestattet. Dieses System schaltet die Stromversorgung automatisch ab, um die Lebensdauer von Werkzeug und Akku zu verlängern. Das Werkzeug bleibt während des VORSICHT:...
 • Page 52: Montage

  Dieses Werkzeug besitzt einen Drehrichtungsumschalter. MONTAGE Drücken Sie auf die Seite A des Drehrichtungsumschalthebels für Rechtsdrehung, und auf die Seite B für Linksdrehung. In der Neutralstellung des Drehrichtungsumschalthebels VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der ist der Ein-Aus-Schalter verriegelt. Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets, Drehzahl-Umschaltung dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist. ► Abb.5: 1. Drehzahlumschalthebel Montage und Demontage von VORSICHT: Achten Sie stets darauf, dass Schraubendrehereinsatz/ sich der Drehzahlumschalthebel vollkommen Bohrereinsatz...
 • Page 53: Wartung

  Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Bohrbetrieb Verformung oder Rissbildung verursachen. Drehen Sie zuerst den Betriebsart-Umschaltring, so Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses dass der Pfeil auf das Symbol zeigt. Gehen Sie Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und dann folgendermaßen vor. andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren Bohren in Holz unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. Beim Bohren in Holz lassen sich die besten Ergebnisse mit Holzbohrern erzielen, die mit einer Zentrierspitze ausgestattet sind. Die Zentrierspitze erleichtert das Bohren, da sie den Bohrereinsatz in das Werkstück hineinzieht.
 • Page 54 SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle. • Bohrereinsätze • Schraubendrehereinsätze • Bohrereinsatz mit Hartmetallschneide • Ausblaspipette •...
 • Page 56 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885265B976 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20191227...

This manual is also suitable for:

Dhp453Dhp453rfeDhp453z00883816612870088381661249