Philips 8000 Series User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Headphones
8000 Series
TAE8005
User manual
Brugervejledning
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Käyttöopas
Register your product and get support at
www.philips.com/support
Mode d'emploi
Manuale utente
Gebruiksaanwijzing
Brukerhåndbok
Användarhandbok

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 8000 Series

  Summary of Contents for Philips 8000 Series

 • Page 1 Headphones 8000 Series TAE8005 Mode d’emploi User manual Manuale utente Brugervejledning Gebruiksaanwijzing Benutzerhandbuch Brukerhåndbok Manual del usuario Användarhandbok Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/support...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Contents 1 Important safety instructions Hearing Safety General information 2 Your wireless stethoscope What's in the box Overview of the stethoscope Overview of the docking station 3 Get started Connect Install the supplied batteries Charge the stethoscope 4 Use your stethoscope Auto switch on/off Adjust the volume Adjust the left/right balance...
 • Page 4: Important Safety Instructions

  1 Important safety General information instructions Caution • product dry. Do not expose it to excessive heat by Hearing Safety heating equipment or direct sunlight. • be placed on the apparatus. • Do not allow your product to be submerged in water. •...
 • Page 5: Your Wireless Stethoscope

  2 Your wireless stethoscope *Rechargeable lithium-polymer battery What's in the box Spare ear caps User manual *Philips wireless stethoscope Quick start guide Docking station Power adapter 3.5mm audio cable Optical cable RCA adapter...
 • Page 6: Overview Of The Stethoscope

  Overview of the stethoscope Overview of the docking station 1, Audio input 2, AUDIO IN/OPTICAL IN switch 3, Optical input 1, Ear cap 4, ATT (Attenuation of audio input signal switch) 2, Wireless/ambient mode button 5, POWER (Power the docking station on or off) 3, Wireless/ambient mode indicator 6, Power adapter jack 4, Left/right balance control...
 • Page 7: Get Started

  3 Get started • connect one side of the supplied RCA adapter to RCA output of the audio device, and another side to the supplied 3.5mm Caution audio cable. Connect the remaining side of the 3.5mm audio cable to the 3.5mm audio •...
 • Page 8: Install The Supplied Batteries

  LED of the spare Note • Over time the capacity of the battery will decrease. You can order replacement batteries through the Philips service centers or online stores at www.shop.philips.com...
 • Page 9: Use Your Stethoscope

  4 Use your Amplify the environmental stethoscope sound You can press the microphone button to turn off the sound of the TV and amplify the Auto switch on/off environmental sound and conversations (see 'Overview of the stethoscope' on page 4). •...
 • Page 10: Led And Sound Indication

  The ear caps need to be replaced for a regular Stethoscope period of time. You can order replacement ear caps Wireless mode White through the Philips service centers or online stores at www.shop.philips.com Ambient mode Orange Connection lost White LED...
 • Page 11: Accessories

  7 Accessories 8 Technical data Use only the original accessories. You can order extra accessories through the Philips service • centers or online stores at • www.shop.philips.com for replacement. • • feet) • Optical input/3.5mm input switch • 2.4G RF solution •...
 • Page 12: Notice

  ‘Install the supplied batteries’. requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. You Environmental information All unnecessary packaging has been omitted. www.p4c.philips.com. We have tried to make the packaging easy to Compliance with EMF polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)
 • Page 13: Frequently Asked Questions

  For audio devices with optical output, make sure that the audio device is set to PCM For further support, visit (check the manual of your audio device for www.philips.com/support. information). The sound is distorted. • The volume is too high. Turn down the volume.
 • Page 14 12 EN...
 • Page 15 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 10 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Høresikkerhed Generelle oplysninger 2 Dit trådløse stetoskop Hvad er der i kassen Oversigt over stetoskopet Oversigt over dockingstationen 3 Kom godt i gang Tilslutning Isæt de medfølgende batterier Oplad stetoskopet 4 Brug af stetoskopet Automatisk tænd/sluk Juster lydstyrken Juster balancen mellem venstre og...
 • Page 16: Vigtige Sikkerhedsinstruktioner

  1 Vigtige sikker- Generelle oplysninger hedsinstruk- Advarsel tioner • For at undgå brand eller stød: Hold altid dette produkt tørt. Udsæt det ikke for stærk varme fra varmeapparater eller direkte sollys. • Der må ikke placeres åben ild, som f.eks. tændte Høresikkerhed stearinlys, i nærheden af apparatet.
 • Page 17: Dit Trådløse Stetoskop

  2 Dit trådløse stetoskop *Genopladeligt litiumionpolymerbatteri Hvad er der i kassen Ekstra ørepropper Brugervejledning *Philips trådløst stetoskop Lynvejledning Dockingstation Strømadapter 3,5 mm lydkabel Optisk kabel RCA-adapter DA 15...
 • Page 18: Oversigt Over Stetoskopet

  Oversigt over stetoskopet Oversigt over dockingstationen AUDIO IN Lydindgang AUDIO IN/OPTICAL IN-kontakt Optisk indgang ATT-kontakt (dæmpning af Øreprop lydindgangssignal) Knap til trådløs/omgivende tilstand POWER Indikator for trådløs/omgivende tilstand Tænd eller sluk for dockingstationen. Styring af balance mellem venstre/højre Strømadapterstik side Batteri opladningsstik Batteri Stetoskop opladningsstik...
 • Page 19: Kom Godt I Gang

  3 Kom godt i gang Til TV'er eller andre enheder med RCA-udgang: • Slut den ene ende af den medfølgende RCA-adapter til lydenhedens RCA-udgang og den anden ende til det medfølgende 3,5 Advarsel mm lydkabel. Slut den resterende ende af det 3,5 mm lydkabel til dockingstationens •...
 • Page 20: Isæt De Medfølgende Batterier

  Isæt/fjern det første batteris orange LED-indikator for batteri som følger: opladning også lyse. Bemærk • Batteriets kapacitet aftager med tiden. Du kan bestille nye batterier hos Philips-servicecentre eller i onlinebutikker på www.shop.philips.com 18 DA...
 • Page 21: Brug Af Stetoskopet

  4 Brug af Forstærk den omgivende lyd stetoskopet Du kan trykke på mikrofonknappen for at slukke for lyden på TV'et og forstærke den omgivende lyd og samtaler (se 'Oversigt over stetoskopet' Automatisk tænd/sluk på side 16). • Stetoskopet tænder automatisk, når du tager det i ørerne.
 • Page 22: Led- Og Lydindikator

  Søger Den hvide LED lyser. Bemærk Equalizer (EQ) Til Hvid • Ørepropperne skal udskiftes med regelmæssige mellemrum. Du kan bestille nye ørepropper hos Stetoskop Philips-servicecentre eller i onlinebutikker på Trådløs tilstand Hvid www.shop.philips.com Omgivende Orange tilstand Forbindelsen Den hvide afbrudt LED lyser.
 • Page 23: Tilbehør

  7 Tilbehør 8 Tekniske data Brug kun originalt tilbehør. Du kan bestille ekstra tilbehør hos Philips-servicecentre eller • Musiktid: Min. 5 timer i onlinebutikker på www.shop.philips.com til • Standbytid: Op til 7.000 timer udskiftning. • Normtid for en fuld opladning: 2,5 timer •...
 • Page 24: Meddelelse

  2014/53/EF. Du kan Alt unødig emballage er udeladt. Emballagen er se overensstemmelseserklæringen på www.p4c. forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), philips.com. polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie). Overholdelse af EMF Systemet består af materiale, der kan genbruges, Dette produkt overholder alle branchens lokale regler angående udsmidning af emballage,...
 • Page 25 PCM (se brugervejledningen til lydenheden for at Hvis du ønsker yderligere support, kan du gå til www.philips.com/support. Lyden er forvrænget. • Lydstyrken er for høj. Skru ned for lydstyrken.
 • Page 26 24 DA...
 • Page 27 Inhaltsangabe 1 Wichtige Sicherheitshinweise 9 Hinweis Gehörschutz Konformitätserklärung Allgemeine Informationen Elektromagnetische Verträglichkeit Entsorgung von Altgeräten und Batterien 2 Ihr kabelloser Kinnbügel- Kopfhörer Lieferumfang Übersicht über den Kinnbügel- Kopfhörer Übersicht über die Dockingstation 3 Erste Schritte Verbinden Einsetzen der mitgelieferten Akkus 4 Verwenden des Kinnbügel- Kopfhörer Automatisches Ein-/Ausschalten...
 • Page 28: Wichtige Sicherheitshinweise

  1 Wichtige Sicher- Allgemeine Informationen heitshinweise Achtung • Vermeidung von Feuer und elektrischen Schlägen: Halten Sie das Produkt immer von Flüssigkeiten und Gehörschutz Feuchtigkeit fern. Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus. • Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem Gerät ab.
 • Page 29: Ihr Kabelloser Kinnbügel-Kopfhörer

  2 Ihr kabelloser Kinnbügel-Kopf- Cinch-Adapter hörer Lieferumfang *Lithium-Polymer-Akku Ersatzohrkappen *Kabelloser Philips Kinnbügel-Kopfhörer Bedienungsanleitung Dockingstation Kurzanleitung Netzteil Audiokabel (3,5 mm) Optisches Kabel DE 27...
 • Page 30: Übersicht Über Den Kinnbügel-Kopfhörer

  Übersicht über den Übersicht über die Kinnbügel-Kopfhörer Dockingstation AUDIO IN Audio-Eing. AUDIO IN/OPTICAL IN-Schalter Optischer Eingang Ohrkappe Taste für Kabellos-/Umgebungsmodus POWER Anzeige für Kabellos-/Umgebungsmodus Ein-/Ausschalten der Dockingstation Steuerung für Balance links/rechts Netzteilbuchse Lautstärkeregler Akkuladesteckplatz Akku Ladesteckplatz für Kinnbügel-Kopfhörer Akkuladestandsanzeige Ladestandsanzeige für Kinnbügel-Kopfhörer : Sprachverstärkung : Höhen-Verstärkung : Bass-Verstärkung...
 • Page 31: Erste Schritte

  3 Erste Schritte Für Fernseher oder andere Geräte mit Cinch- Ausgang: • Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Cinch-Adapters an den Cinch-Ausgang Achtung des Audiogeräts und die andere Seite an das mitgelieferte 3,5 mm Audiokabel an. • Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise Verbinden Sie dann die andere Seite des im Abschnitt "Wichtige Sicherheitshinweise"...
 • Page 32: Einsetzen Der Mitgelieferten Akkus

  Lebensdauer. Gehen Sie wie folgt vor, um den orange. Wenn der Ersatzakku sich im ersten Akku einzusetzen/zu entfernen: die orangefarbene Ladeanzeige des Ersatzakkus. Hinweis • Mit der Zeit nimmt die Kapazität des Akkus ab. Ersatzakkus erhalten Sie über das Philips Service-Center oder Online-Shops unter www.shop.philips.com. 30 DE...
 • Page 33: Verwenden Des Kinnbügel-Kopfhörer

  4 Verwenden des Einstellen der Balance Kinnbügel-Kopf- links/rechts hörer Sie können die Balance links/rechts anpassen, sodass Sie auf beiden Ohren gut hören (siehe 'Übersicht über den Kinnbügel-Kopfhörer' auf Seite 28). Automatisches Ein-/Ausschalten Verstärken der Umgebungsgeräusche • Der Kinnbügel-Kopfhörer wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie ihn auf Ihren Ohren tragen.
 • Page 34: Led-Anzeigen Und Akustische Signale

  5 LED-Anzeigen und akustische des Kinnbügel-Kopfhörer Signale Setzen Sie den Kinnbügel-Kopfhörer nach dem Gebrauch in die Dockingstation ein. Dies kann verhindern, dass die Ohrstöpsel sich auseinanderziehen, wodurch der Kinnbügel- LED-Anzeige Kopfhörer sich einschaltet. Beschrei- Status bung Akku Laden Orangefarbene LED blinkt Geladen Weiß...
 • Page 35: Akustische Signale

  Nehmen Sie die Ohrkappen vorsichtig vom Kinnbügel-Kopfhörer ab. Reinigen Sie die Ohrkappen mit warmem Seifenwasser. Trocknen Sie die Ohrkappen gründlich ab. Hinweis • Die Ohrkappen müssen regelmäßig ersetzt werden. Ersatzohrkappen erhalten Sie über das Philips Service-Center oder Online-Shops unter www.shop.philips.com. DE 33...
 • Page 36: Zubehör

  7 Zubehör 8 Technische Daten Verwenden Sie nur das Original-Zubehör. Zusätzliches Zubehör als Ersatzteil erhalten Sie über das Philips Service-Center oder Online- Shops unter www.shop.philips.com. • Musik: mindestens 5 Stunden • Standby-Zeit: bis zu 7.000 Stunden • Vollständiger Ladevorgang: Normalerweise 2,5 Stunden •...
 • Page 37: Hinweis

  Anforderungen und anderen vermeiden. relevanten Bestimmungender Richtlinie 2014 /53/EG entspricht . Die Herausnehmen der Batterien Um die Akkus zu entfernen, lesen Sie den www.p4c.philips.com. Abschnitt "Einsetzen der mitgelieferten Akkus". Elektromagnetische Umweltinformationen Verträglichkeit Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor Dieses Produkt erfüllt sämtliche Normen...
 • Page 38 Verwenden Sie ihn näher an der die Dockingstation. Dockingstation. • Der Kinnbügel-Kopfhörer empfängt Weitere Unterstützung erhalten Sie unter Interferenzen von nahestehenden www.philips.com/support. elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Dockingstation aus diesem Bereich. • zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Dockingstation aus diesem Bereich. •...
 • Page 39 Contenido 1 Instrucciones de seguridad 9 Aviso importantes Declaración de conformidad: Seguridad auditiva Cumplimiento de la normativa sobre Información general Desecho del producto y de las baterías usadas 2 Estetoscopio inalámbrico Contenido de la caja 10 Preguntas más frecuentes Descripción general del estetoscopio Descripción general de la estación base 3 Introducción Conexión...
 • Page 40: Instrucciones De Seguridad Importantes

  1 Instrucciones Información general de seguridad Precaución importantes • Para evitar incendios o descargas eléctricas: mantenga este producto siempre seco. No exponga el aparato a temperaturas excesivamente altas, causadas por un sistema de calefacción o por la exposición directa a la Seguridad auditiva luz solar.
 • Page 41: Estetoscopio Inalámbrico

  2 Estetoscopio inalámbrico *Batería de polímero de litio recargable Contenido de la caja Almohadillas de recambio Manual de usuario *Estetoscopio inalámbrico Philips Guía de inicio rápido Estación base Adaptador de corriente Cable de audio de 3,5 mm Cable óptico Adaptador de RCA...
 • Page 42: Descripción General Del Estetoscopio

  Descripción general del Descripción general de la estetoscopio estación base AUDIO IN Entrada de audio Interruptor AUDIO IN/OPTICAL IN Entrada óptica Interruptor ATT (atenuación de la señal de entrada de audio) Almohadilla POWER Botón del modo inalámbrico/ambiental Enciende o apaga la estación base. Indicador del modo inalámbrico/ambiental Toma del adaptador de corriente Control del balance izquierdo/derecho...
 • Page 43: Introducción

  3 Introducción Para televisores u otros dispositivos con salida de RCA: • Conecte un extremo del adaptador de RCA a la salida de RCA del dispositivo de Precaución audio y otro de los extremos al cable de audio de 3,5 mm suministrado. Conecte •...
 • Page 44: Instalación De La Batería Suministrada

  Nota • Con el tiempo la capacidad de la batería se reducirá. Puede pedir baterías de recambio en los centros de servicio Philips o en las tiendas en línea en www.shop.philips.com.
 • Page 45: Uso Del Estetoscopio

  4 Uso del ambos oídos (consulte 'Descripción general del estetoscopio' en la página 40). estetoscopio ambiental Encendido/apagado automático Puede pulsar el botón de micrófono para apagar • El estetoscopio se enciende sonido como las conversaciones del entorno automáticamente cuando se lo coloca en (consulte 'Descripción general del estetoscopio' los oídos.
 • Page 46: Piloto Led E Indicación De Sonido

  5 Piloto LED e Indicación del sonido indicación de Estado Señal de sonido sonido Nivel de batería bajo 1 pitido por minuto (durante 4 minutos) La batería está a punto de 2 pitidos Indicación LED agotarse. Alcance máx./mín. del nivel 1 pitido Descripción Estado Piloto LED...
 • Page 47: Cuidado Y Mantenimiento

  Limpie las almohadillas con agua tibia y jabón. Seque bien las almohadillas. Nota • Es necesario sustituir las almohadillas tras un periodo de uso regular. Puede solicitar almohadillas de recambio a través de los centros de servicio Philips o en las tiendas en línea en www.shop.philips.com.
 • Page 48: Información Técnica

  Tiempo en modo de espera: hasta pertinentes de la directiva 2014/53/CE. 7000 horas Encontrará la declaración de conformidad en • Tiempo normal para una carga completa: www.p4c.philips.com. 2,5 horas • Alcance de funcionamiento: hasta 50 metros Cumplimiento de la •...
 • Page 49: Preguntas Más Frecuentes

  10 Preguntas más eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto y las pilas o baterías frecuentes con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos y las pilas o baterías usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
 • Page 50 40). funcionamiento de 50 metros. ¿Por qué el alcance real es menor? El alcance de funcionamiento se ve limitado por obstáculos como paredes gruesas, puertas o techo. Acerque el estetoscopio a la estación base. Para obtener asistencia adicional, visite www.philips.com/support.
 • Page 51 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 10 Usein kysytyt kysymykset Kuunteluturvallisuudesta Yleistä 2 Langaton stetoskooppi Toimituksen sisältö Stetoskoopin yleiskuvaus Telakointiaseman yleiskuvaus 3 Aloittaminen Liitännät Asenna laitteen mukana toimitetut paristot Stetoskoopin lataaminen 4 Stetoskoopin käyttö Automaattinen virtakytkin Äänenvoimakkuuden säätö Tasapainon säätäminen (vasen/oikea) Ympäristön äänien vahvistaminen Taajuuskorjain (EQ) Stetoskoopin säilyttäminen ja...
 • Page 52: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  1 Tärkeitä turvalli- Yleistä suusohjeita Varoitus • Tulipalon tai sähköiskun välttäminen: pidä tuote aina kuivana. Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai Kuunteluturvallisuudesta suoralle auringonvalolle. • Älä aseta laitteen päälle avotulta, kuten palavia kynttilöitä. • Älä upota tuotetta veteen. • Tuotteen puhdistaminen: käytä kostutettua säämiskää. Älä...
 • Page 53: Langaton Stetoskooppi

  2 Langaton stetoskooppi *Ladattava litium-polymeeriakku Toimituksen sisältö Varakorvatyynyt Käyttöopas *Philipsin langaton stetoskooppi Pikaopas Telakointiasema Verkkolaite 3,5 mm äänijohto Optinen kaapeli RCA-sovitin...
 • Page 54: Stetoskoopin Yleiskuvaus

  Stetoskoopin yleiskuvaus Telakointiaseman yleiskuvaus AUDIO IN Äänitulo AUDIO IN/OPTICAL IN-kytkin Optinen tulo ATT (äänitulosignaalin vaimennus) -kytkin Korvatyyny POWER Telakointiaseman virran kytkeminen tai Langattoman tilan / ympäristötilan painike katkaiseminen. Langattoman tilan / ympäristötilan Verkkolaitteen liitäntä merkkivalo Akun latauspaikka Tasapainon säätö (vasen/oikea) Stetoskoopin latauspaikka Akku Taajuuskorjaimen (EQ) painike...
 • Page 55: Aloittaminen

  3 Aloittaminen Jos käytät televisiota tai muuta laitetta, jossa on RCA-lähtö: • Liitä mukana toimitetun RCA-sovittimen toinen pää äänentoistolaitteen RCA- Varoitus lähtöön ja toinen pää laitteen mukana toimitettuun 3,5 mm:n äänikaapeliin. Liitä • Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä 3,5 mm:n äänikaapelin jäljelle jäänyt pää turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat stetoskoopin.
 • Page 56: Asenna Laitteen Mukana Toimitetut Paristot

  Jos vara-akku on latausasemassa, sen Pääakku oranssi latauksen merkkivalo vilkkuu myös. Stetoskoopin mukana toimitetaan laadukas ladattava litium-polymeeriakku, jossa on pitkä käyttöikä. Aseta/irrota pääakku seuraavasti: Huomautus • Akun kapasiteetti heikkenee ajan myötä. Voit tilata uusia akkuja Philipsin palvelukeskuksista tai verkkokaupasta osoitteessa www.shop.philips.com...
 • Page 57: Stetoskoopin Käyttö

  4 Stetoskoopin Ympäristön äänien käyttö vahvistaminen Voit sammuttaa television äänen vahvistaaksesi ympäristön ääniä ja puheääntä painamalla Automaattinen virtakytkin mikrofonipainiketta (katso 'Stetoskoopin yleiskuvaus' sivulla 52). • Stetoskooppi kytkeytyy toimintaan automaattisesti, kun asetat sen korvillesi. » Stetoskoopin LED-valo palaa valkoisena. • Stetoskooppi sammuu automaattisesti, kun nostat sen pois korviltasi.
 • Page 58: Merkkivalot Ja -Äänet

  Huomautus Stetoskooppi Pois Pois • Langaton tila Valkoinen Korvatyynyt on vaihdettava säännöllisesti. Voit tilata uusia korvatyynyjä Philipsin palvelukeskuksista tai Ympäristötila Oranssi verkkokaupasta osoitteessa www.shop.philips.com Yhteys kat- Valkoinen merk- kennut kivalo vilkkuu. Alhainen akun Oranssi merkki- virtataso valo vilkkuu. Äänimerkit Tila Äänisignaali...
 • Page 59: Lisätarvikkeet

  Käytä vain alkuperäistä lisävarusteita. Voit tilata lisävarusteita Philipsin palvelukeskuksista • Toistoaika: vähintään 5 tuntia tai verkkokaupasta osoitteessa • Valmiusaika: jopa 7 000 tuntia www.shop.philips.com • Täysi lataus tavallisesti 2,5 tunnissa • Toimintasäde: jopa 50 metriä • Optisen tulon / 3,5 mm:n tulon kytkin •...
 • Page 60: Huomautus

  EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta Katso kohta Asenna laitteen mukana toimitetut koskevien direktiivin muiden säännösten paristot. mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Ympäristötietoja Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit EMF-standardin vaatimus- on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin...
 • Page 61 • Äänentoistolaitteet, joissa on optinen lähtö: varmista, että äänentoistolaite on Lisätietoja tukipalvelusta on osoitteessa asetettu PCM-tilaan (katso lisätiedot www.philips.com/support. äänentoistolaitteen käyttöoppaasta). Ääni on vääristynyt. • Äänenvoimakkuus on liian suuri. Vähennä äänenvoimakkuutta. • Stetoskooppi on lähes toiminta- alueen ulkopuolella.
 • Page 63 Table des matières 1 Consignes de sécurité importantes 10 Foire aux questions Sécurité lors de l’écoute Informations générales Contenu de l'emballage Présentation du stéthoscope Présentation de la station d'accueil 3 Guide de démarrage Connexion Installation des batteries fournies Charge du stéthoscope 4 Utilisation du stéthoscope Mise sous/hors tension automatique Réglage du volume...
 • Page 64: Consignes De Sécurité Importantes

  1 Consignes Informations générales de sécurité Attention importantes • Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, conservez toujours le produit dans un endroit sec. N'exposez pas le produit à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou la lumière Sécurité...
 • Page 65: Contenu De L'emballage

  2 Votre casque sans fil Batterie lithium-polymère rechargeable Contenu de l'emballage Embouts de rechange Mode d'emploi Guide de démarrage rapide Station d'accueil Adaptateur secteur Câble audio 3,5 mm Câble optique Adaptateur RCA...
 • Page 66: Présentation Du Stéthoscope

  Présentation du stéthoscope Présentation de la station d'accueil AUDIO IN Entrée audio Bouton AUDIO IN/OPTICAL IN Entrée optique Bouton ATT (atténuation du signal Embout d'entrée audio) Bouton de mode TV/conversation POWER Voyant de mode TV/conversation Mise sous ou hors tension de la station d'accueil.
 • Page 67: Guide De Démarrage

  3 Guide de Pour les téléviseurs et autres appareils dotés d'une sortie RCA : démarrage • branchez une extrémité de l'adaptateur RCA fourni sur la sortie RCA de l'appareil audio et une autre extrémité sur le câble audio 3,5 mm fourni ; connectez l'extrémité Attention restante du câble audio 3,5 mm à...
 • Page 68: Installation Des Batteries Fournies

  Insérez/retirez la première batterie comme suit : de charge orange de la batterie de rechange clignote aussi. Remarque • Vous pouvez commander des batteries de rechange auprès des Centres Service Agréés ou boutiques en ligne Philips à l'adresse www.shop.philips.com...
 • Page 69: Utilisation Du Stéthoscope

  4 Utilisation du stéthoscope Vous pouvez appuyer sur le bouton du microphone pour couper le son du téléviseur Mise sous/hors tension (voir 'Présentation du stéthoscope' à la page automatique 64). • Le stéthoscope s'allume automatiquement lorsque vous le portez sur vos oreilles. »...
 • Page 70: Voyant Et Signaux Sonores

  Les embouts doivent être remplacés régulièrement. cope Blanc Vous pouvez commander des embouts de rechange Mode ambiant Orange auprès des Centres Service Agréés ou boutiques en ligne Philips à l'adresse www.shop.philips.com Connexion Le voyant blanc perdue clignote. Batterie faible Le voyant orange clignote.
 • Page 71: Accessoires

  Utilisez exclusivement les accessoires d'origine. Vous pouvez commander des accessoires supplémentaires auprès des Centres Service Fonctionnalités et caractéristiques générales Agréés ou de la boutique en ligne Philips à • Autonomie en lecture : minimum 5 heures l’adresse www.shop.philips.com. •...
 • Page 72: Avertissement

  2014/53/CE. La déclaration de Retrait des piles jetables conformité est disponible sur le site : www.p Pour retirer les piles jetables, reportez-vous à la 4c.philips.com. section « Installez les piles fournies ». Conformité aux Informations sur l'environnement normes sur les champs électriques, magnétiques et...
 • Page 73 Le son est déformé. Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur • Le volume est trop élevé. Baissez le volume. www.philips.com/support. • Le stéthoscope est presque hors de portée. Rapprochez-le de la station d'accueil. • Le stéthoscope reçoit des interférences d'appareils électriques voisins.
 • Page 75 Sommario 1 Importanti istruzioni sulla 9 Avviso sicurezza Dichiarazione di conformità Sicurezza per l'udito Conformità ai requisiti EMF Informazioni generali Smaltimento di prodotti e batterie obsolete 2 Stetoscopio wireless 10 Domande frequenti Contenuto della confezione Panoramica dello stetoscopio Panoramica della docking station 3 Guida introduttiva Collegamento Installazione delle batterie in dotazione...
 • Page 76: Importanti Istruzioni Sulla Sicurezza

  1 Importanti Informazioni generali istruzioni sulla Attenzione sicurezza • Per ridurre il rischio di incendi o di shock elettrici: mantenere il prodotto sempre asciutto. Non esporlo a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce solare diretta. •...
 • Page 77: Stetoscopio Wireless

  2 Stetoscopio wireless *Batteria ricaricabile ai polimeri di litio Contenuto della confezione Cuscinetti di ricambio Manuale dell'utente *Stetoscopio wireless Philips Guida rapida Stazione docking Alimentatore Cavo audio da 3,5 mm Cavo ottico Adattatore RCA...
 • Page 78: Panoramica Dello Stetoscopio

  Panoramica dello stetoscopio Panoramica della docking station AUDIO IN Ingresso audio Interruttore AUDIO IN/OPTICAL IN Ingresso ottico Interruttore ATT (Attenuation of audio Cuscinetto input signal) (attenuazione del segnale Pulsante modalità wireless/ambientale audio di ingresso) Spia modalità wireless/ambientale POWER Consente di attivare o disattivare Controllo del bilanciamento l'alimentazione della docking station.
 • Page 79: Guida Introduttiva

  3 Guida Per televisori o altri dispositivi con uscita RCA: • collegare un'estremità dell'adattatore RCA introduttiva in dotazione all'uscita RCA del dispositivo audio, e l'altra estremità al cavo audio da 3,5 mm in dotazione. Collegare l'estremità rimanente del cavo audio da 3,5 mm Attenzione all'ingresso audio da 3,5 mm della docking station.
 • Page 80: Installazione Delle Batterie In Dotazione

  LED di ricarica della batteria di riserva lampeggerà. Nota • In ogni caso, nel tempo la capacità della batteria diminuisce. È possibile ordinare batterie sostitutive presso i centri di assistenza Philips o nei negozi online all'indirizzo www.shop.philips.com...
 • Page 81: Utilizzo Dello Stetoscopio

  4 Utilizzo dello stetoscopio ambientali È possibile premere il pulsante del microfono Attivazione/disattivazione i suoni ambientali e le conversazioni (vedere automatica 'Panoramica dello stetoscopio' a pagina 76). • Lo stetoscopio si attiva automaticamente quando viene indossato sulle orecchie. » Il LED sullo stetoscopio diventa bianco. •...
 • Page 82: Spia A Led E Avvisi Acustici

  Stetoscopio Off • I cuscinetti devono essere sostituiti regolarmente. I Modalità wireless White cuscinetti di ricambio possono essere ordinati presso i Modalità ambien- Arancione centri di assistenza Philips o i negozi online all'indirizzo www.shop.philips.com tale Connessione Il LED bianco interrotta lampeggia.
 • Page 83: Accessori

  Utilizzare solo accessori originali. Gli accessori extra possono essere ordinati presso i centri di • Autonomia di ascolto musica: minimo 5 ore assistenza Philips o i negozi online all'indirizzo • www.shop.philips.com per la sostituzione. • Durata standard con una carica completa della batteria: 2,5 ore •...
 • Page 84: Avviso

  "Installazione delle batterie in dotazione". disposizioni correlate della Direttiva 2014/ 53/CE. La Dichiarazione di conformità è Informazioni per il rispetto ambientale presente sul sito www.p4c.philips.com. L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato raccolta differenziata, usando per l'imballaggio Conformità ai requisiti EMF...
 • Page 85: Domande Frequenti

  Accertarsi che il LED sulla docking station sia acceso in bianco. Avvicinare lo stetoscopio alla docking station. • Le batterie sono difettose. Acquistare www.philips.com/support. • Per dispositivi audio con uscita ottica, assicurarsi che il dispositivo audio sia impostato su PCM (consultare il manuale del dispositivo audio per informazioni).
 • Page 87 Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 10 Veelgestelde vragen Gehoorbescherming Algemene informatie 2 Uw draadloze stethoscoop Wat zit er in de doos? Overzicht van de stethoscoop Overzicht van het basisstation 3 Aan de slag Aansluiten Installeer de geleverde batterijen De stethoscoop opladen 4 Uw stethoscoop gebruiken Automatische in-/uitschakeling Het volume aanpassen...
 • Page 88: Belangrijke Veiligheidsinstructies

  1 Belangrijke Algemene informatie veiligheidsin- Let op structies • Voorkom vuur en elektrische schokken: zorg dat het apparaat te allen tijde droog blijft. Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. • Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals Gehoorbescherming brandende kaarsen, op het apparaat.
 • Page 89: Uw Draadloze Stethoscoop

  2 Uw draadloze stethoscoop *Oplaadbare lithium-polymeerbatterij Wat zit er in de doos? Reserve-oorcaps Gebruikershandleiding *Philips draadloze stethoscoop Snelstartgids Basisstation Stroomadapter 3,5mm-audiokabel Optische kabel RCA-adapter NL 87...
 • Page 90: Overzicht Van De Stethoscoop

  Overzicht van de stethoscoop Overzicht van het basisstation AUDIO IN Audio-invoer AUDIO IN/OPTICAL IN-schakelaar Optische ingang ATT-schakelaar (demping van het audio- ingangssignaal) Oorkap POWER Knop draadloze modus/omgevingsmodus Het basisstation in- of uitschakelen. Indicator draadloze Inclusief stroomaansluiting modus/omgevingsmodus Batterij-oplaadaansluiting Balans links/rechts Oplaadaansluiting stethoscoop Volumeregeling-knop Equalizer (EQ)-knop...
 • Page 91: Aan De Slag

  3 Aan de slag Voor TV's of andere apparaten met een RCA- uitgang: • Sluit één kant van de meegeleverde RCA- adapter aan op de RCA-uitgang van het Let op audioapparaat, en de andere kant op de meegeleverde audiokabel van 3,5 mm. Sluit •...
 • Page 92: Installeer De Geleverde Batterijen

  Plaats/verwijder de eerste batterij als volgt: Opmerking • De capaciteit van de batterij zal na verloop van tijd afnemen. U kunt vervangende batterijen bestellen via de Philips-servicecentra of online winkels op www.shop.philips.com 90 NL...
 • Page 93: Uw Stethoscoop Gebruiken

  4 Uw stethoscoop De omgevingsgeluiden gebruiken versterken U kunt op de microfoonknop drukken om het geluid van de TV uit te schakelen en Automatische in-/uitschakeling omgevingsgeluid en gesprekken te versterken (zie 'Overzicht van de stethoscoop' op pagina • De stethoscoop wordt automatisch 88).
 • Page 94: Led- En Geluidsindicaties

  5 LED- en geluids- Geluidsindicatie indicaties Status Geluidssignaal Batterij bijna leeg 1 piepje per minuut (gedurende 4 LED-indicatie minuten) Batterij is vrijwel volledig 2 piepjes Beschrijving Status leeg. Batterij Het apparaat Bereik max. /min. 1 piepje wordt niet volumeniveau. opgeladen Opladen Oranje LED- lampje knippert.
 • Page 95: Reiniging En Onderhoud

  Verwijder de oorcaps voorzichtig uit de stethoscoop. Reinig de oorcaps met een warm sopje. Droog de oorcaps grondig. Opmerking • De oorcaps moeten regelmatig worden vervangen. U kunt vervangende oorcaps bestellen via de Philips-servicecentra of online winkels op www.shop.philips.com NL 93...
 • Page 96: Technische Gegevens

  • Normale oplaadtijd: 2,5 uur bepalingen van richtlijn 2014/53/EG. U kunt • Bedieningsbereik: maximaal 50 meter de conformiteitsverklaring lezen op www.p4 • Optische ingang/3,5 mm ingangsschakelaar c.philips.com. • 2,4 G RF-oplossing • Automatisch in-/uitschakelen Voldoet aan EMF-normen • Signaalverzwakker aan/uit •...
 • Page 97 10 Veelgestelde huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve vragen gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. De wegwerpbatterijen verwijderen Raadpleeg voor het verwijderen van de Ik hoor geen geluid. wegwerpbatterijen het gedeelte 'De •...
 • Page 98 'Overzicht van de stethoscoop' op pagina 88) heeft ingesteld. aan. Waarom is het daadwerkelijke bereik korter? Het bereik wordt beperkt door obstakels zoals dikke muren, deuren of het plafond. Breng de stethoscoop dichter bij het basisstation. Ga voor verdere ondersteuning naar www.philips.com/support. 96 NL...
 • Page 99 Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Hørselsvern Generell informasjon 2 Ditt trådløse stetoskop Innholdet i esken Oversikt over stetoskopet Oversikt over dokkingstasjonen 3 Komme i gang Koble til Installere de medfølgende batteriene Lade stetoskopet 4 Bruke stetoskopet Slås automatisk av/på Justere volumet Justere venstre/høyre-balansen Forsterke miljølyden Equalizer (EQ)
 • Page 100: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  1 Viktige sikker- Generell informasjon hetsinstruk- Forsiktig sjoner • For å unngå fare for brann eller støt: Sørg alltid for at produktet er tørt. Du må du ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys. • • Hørselsvern Produktet må...
 • Page 101: Ditt Trådløse Stetoskop

  2 Ditt trådløse stetoskop *oppladbart litium-polymer-batteri Innholdet i esken Ekstra øreputer Brukerhåndbok *Philips trådløst stetoskop Hurtigveiledning Dokkingstasjon Strømadapter 3,5 mm lydkabel Optisk kabel RCA-adapter NO 99...
 • Page 102: Oversikt Over Stetoskopet

  Oversikt over stetoskopet Oversikt over dokkingstasjonen AUDIO IN Lydinngang AUDIO IN/OPTICAL IN-bryter Optisk inngang ATT-bryter (demping av lydinngangssignal) Øredeksel POWER Trådløs modusknapp / Slå strømmen til dokkingstasjonen av eller omgivelsesmodusknapp på. Trådløs modusindikator / Strømadapterkontakt omgivelsesmodusindikator Ladespor for batteri Venstre/høyre balansekontroll Ladespor for stetoskop Volumkontrollknapp Equalizerknapp (EQ)
 • Page 103: Komme I Gang

  3 Komme i gang For TV-er eller andre enheter med RCA-utgang: • koble den ene enden av den medfølgende RCA-adapteren til RCA-utgangen på lydenheten og den andre enden til den Forsiktig medfølgende 3,5 mm lydkabelen. koble den gjenværende enden av den 3,5 mm •...
 • Page 104: Installere De Medfølgende Batteriene

  Sett inn / fjern det første lampen for lading av det ekstra batteriet batteriet som vist nedenfor: blinke. Merknad • Over tid vil batteriets kapasitet reduseres. Du kan bestille nye batterier på Philips' servicesentre eller på nettbutikker på www.shop.philips.com 102NO...
 • Page 105: Bruke Stetoskopet

  4 Bruke Forsterke miljølyden stetoskopet Du kan trykke på mikrofonknappen for å slå av lyden på TV-en og forsterke miljølydene og samtalene (se 'Oversikt over stetoskopet' på Slås automatisk av/på side 100). • Stetoskopet slås automatisk på når du plasserer det i ørene. »...
 • Page 106: Led- Og Lydindikasjon

  Tørk øreputene grundig. Søker Hvit LED-lampe blinker. Merknad Equalizer På Hvit • (EQ) Øreputene må skiftes ut jevnlig. Du kan bestille nye øreputer på Philips' servicesentre eller på nettbutikker Stetoskop på www.shop.philips.com Trådløs modus Hvit Omgivelsesmo- Oransje Forbindelse Hvit LED-lampe brutt blinker.
 • Page 107: Tilbehør

  7 Tilbehør 8 Teknisk informasjon Bruk bare originalt tilbehør. Når det er nødvendig med utskifting, kan du bestille ekstra tilbehør på Philips' servicesentre eller på nettbutikker på www.shop.philips.com. • Musikktid: minimum 5 timer • Standby-tid: opptil 7000 timer • Normal tid for full lading: 2,5 timer •...
 • Page 108: Merknad

  All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har samsvarserklæringen på www.p forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre 4c.philips.com. materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) Samsvar med EMF og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan...
 • Page 109: Vanlige Spørsmål

  • Kontroller at batteriene er ladet og satt Hvis du vil ha ytterligere støtte, kan du gå til inn skikkelig i batteriladingssporene (se www.philips.com/support. 'Installere de medfølgende batteriene' på side 102). • Kontroller at LED-lampen på dokkingstasjonen lyser hvitt.
 • Page 110 108NO...
 • Page 111 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner Skydda hörseln Allmän information 2 Ditt trådlösa stetoskop Förpackningens innehåll Översikt över stetoskopet Översikt över dockningsstationen 3 Komma igång Ansluta Sätt i medföljande batterier Ladda stetoskopet 4 Använda stetoskopet Automatisk avstängningsknapp Justera volymen Justera balansen mellan vänster/höger Förstärka omgivande ljud Equalizer (EQ) Förvara och ladda stetoskopet...
 • Page 112: Viktiga Säkerhetsinstruktioner

  1 Viktiga säker- Allmän information hetsinstruk- Var försiktig tioner • Förhindra brand- eller stötar: håll alltid produkten torr. Utsätt inte produkten för stark hetta från värmeutrustning eller direkt solljus. • Placera inte öppna lågor som stearinljus på enheten. • Skydda hörseln Doppa inte produkten i vatten.
 • Page 113: Ditt Trådlösa Stetoskop

  2 Ditt trådlösa stetoskop *Laddningsbart litium-polymerbatteri Förpackningens innehåll Extra öronsnäckor Användarhandbok *Philips trådlöst stetoskop Snabbstartguide Dockningsstation Nätadapter 3,5 mm ljudkabel Optisk kabel RCA-adapter SV 111...
 • Page 114: Översikt Över Stetoskopet

  Översikt över stetoskopet Översikt över dockningsstationen AUDIO IN Ljudingång AUDIO IN/OPTICAL IN-reglage Optisk ingång ATT-reglage (Dämpning av Öronsnäcka ljudingångssignal) Knapp för trådlöst läge/omgivningsläge POWER Indikator för trådlöst läge/omgivningsläge Slå på eller av dockningsstationen. Vänster/höger balanskontroll Nätadapteruttag Volymkontrollknapp Batteriladdningsfack Batteri Indikator för stetoskopets laddningsfack Equalizer-knapp (EQ) Indikator för batteriladdning Indikator för stetoskopladdning...
 • Page 115: Komma Igång

  3 Komma igång För TV:n eller andra enheter med RCA-utgång: • anslut den ena änden av den medföljande RCA-adaptern till ljudenhetens RCA- utgång den andra änden till den Var försiktig medföljande ljudkabeln på 3,5 mm. Anslut den andra änden av ljudkabeln på •...
 • Page 116: Sätt I Medföljande Batterier

  Infoga/ta bort det laddningsfacket blinkar också den första batteriet enligt följande: orangefärgade laddningslampan på reservbatteriet. Kommentar • Med tiden minskar batteriets kapacitet. Du kan beställa nya batterier via Philips serviceombud eller i onlinebutiker på www.shop.philips.com 114 SV...
 • Page 117: Använda Stetoskopet

  4 Använda Förstärka omgivande ljud stetoskopet Du kan trycka på mikrofonen för att stänga av ljudet på TV:n och förstärka omgivande ljud och samtal. Automatisk avstängningsknapp • Stetoskopet slås på automatiskt när du bär den på öronen. » Lysdioden på stetoskopet lyser med vitt sken.
 • Page 118: Lysdiod- Och Ljudindikering

  Söker En vit LED-lampa blinkar. Kommentar Equalizer På • (EQ) Öronsnäckorna behöver bytas ut regelbundet. Du kan beställa nya öronsnäckor via Philips serviceombud eller i Stetoskop onlinebutiker på www.shop.philips.com Trådlöst läge Omgivningsläge: Orange Anslutningen En vit LED-lampa bröts blinkar. Låg batterinivå...
 • Page 119: Tillbehör

  7 Tillbehör 8 Teknisk information Använd bara de ursprungliga tillbehören. Du kan beställa extra tillbehör för utbyte via Philips serviceombud eller i onlinebutiker på www.shop.philips.com. • Musik: minst 5 timmar • Standby-tid: upp till 7 000 timmar • Vanlig tid för full laddning: 2,5 timmar •...
 • Page 120: Obs

  Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits 2014/53/EG. Du hittar deklarationen om bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att överensstämmelse på www.p4c.philips.com. dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
 • Page 121: Vanliga Frågor

  Om du behöver mer support går du till • Se till att batterierna är laddade och korrekt www.philips.com/support. anslutna till batteriladdningsfacket (se 'Sätt i medföljande batterier' på sidan 114). • Se till att lysdioden på dockningsstationen är vit.
 • Page 122 Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation of this product.

This manual is also suitable for:

Tae8005Tae8005bk/00

Table of Contents