Philips 8000 series User Manual

Hide thumbs

Advertisement

8000 series
GC8261, GC8260, GC8220, GC8210

Advertisement

loading

  Also See for Philips 8000 series

  Summary of Contents for Philips 8000 series

 • Page 1 8000 series GC8261, GC8260, GC8220, GC8210...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnGlish 6 Dansk 18 DEutsCh 0 Ελληνικα 2 Español 55 suomi 67 Français 79 italiano 91 nEDErlanDs 10 norsk 115 portuGuês 127 svEnska 19 türkçE 150...
 • Page 6: English

  EnGlish introduction Thank you for buying this Philips ironing system. Please read these instructions for use, as they contain information about the surprising features of this ironing system and some tips to make ironing easier and more enjoyable. The powerful pressurised ironing system produces non-stop steam to make ironing easier.
 • Page 7 Check the cord and the supply hose regularly for possible damage. If the mains cord or the supply hose is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 EnGlish Note: When you switch the appliance on, the steam tank may produce a pumping sound. This is normal; the sound tells you that water is being pumped into the steam tank. Remove any sticker or protective foil from the soleplate and clean the soleplate with a soft cloth.
 • Page 9 EnGlish Set the temperature dial to the required ironing temperature by turning it to the appropriate temperature indication. GC8261/GC8260/GC8220 only: Put the mains plug in an earthed wall socket and press the on/off button once. The steam light starts blinking. After approx.
 • Page 10 EnGlish Switch the appliance on and select the recommended ironing temperature. Steam ironing is only possible at ironing temperatures higher than 2. GC8261/GC8260/GC8220 only: Select the required steam setting by means of the + and - buttons on the steam tank control panel. p for maximum steam (temperature setting MAX).
 • Page 11 EnGlish Features vertical steaming Never direct the steam at people. You can steam iron hanging curtains and clothes (jackets, suits, coats) by holding the iron in vertical position and pressing the steam activator. shot of steam (GC8261/GC8260/GC8220 only) A powerful shot of steam helps to remove stubborn creases. Set the temperature dial to a position between 3 and MAX.
 • Page 12 EnGlish Remove the detachable water tank. Hold the steam tank with both hands and shake well. Turn the steam tank on its side and remove the Calc-Clean rinsing cap. Empty the steam tank by pouring out the water into the sink. Fill the steam tank with fresh water by means of the filling cup and shake again.
 • Page 13 EnGlish Empty the steam tank into the sink again. Repeat steps 6 & 7 twice to obtain the best result. Screw the Calc-Clean rinsing cap tightly back onto the steam tank. Calc-Clean reminder (GC8261/GC8260 only) When the steam tank is due to be rinsed, the Calc-Clean light blinks for 0 seconds.
 • Page 14 By doing this you will help to preserve the environment. Guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 15 This chapter summarises the most common problems you could encounter with your iron. Please read the different sections for more details. If you are unable to solve the problem, please contact the Philips Customer Care Centre in your country. Problem...
 • Page 16 The pumping sound does not stop. Unplug the iron immediately and contact an authorised Philips service centre. The iron produces The steam lock has been set to ‘on’. Set the steam lock to ‘off ’ if you only steam continuously.
 • Page 17 EnGlish Problem Cause Solution Water droplets Steam may have condensed in the hose, Make sure the temperature is set to come out of the the temperature may have been set below 3 or higher. Steam iron for a few soleplate when I 3 or the appliance may not be ready seconds before you use the shot-of- use the shot-of-...
 • Page 18: Dansk

  Dansk introduktion Tak fordi du har købt dette Philips-strygesystem. Venligst læs brugsvejledningen igennem, da den indeholder oplysninger om strygesystemets overraskende funktioner samt nogle gode råd, der gør strygningen lettere og mere behagelig. Dette kraftfulde strygesystem med tryk producerer konstant damp, hvilket gør strygningen lettere.
 • Page 19 Hvis ledningen eller dampslangen beskadiges, må de kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko ved efterfølgende brug. Hold altid apparatet under opsyn, når det er sluttet til lysnettet.
 • Page 20 Dansk Fjern eventuelle mærkater eller beskyttelsesfilm fra strygesålen, og rengør den med en blød klud. klargøring Placér damptanken på et stabilt, jævnt underlag, dvs. på den hårde del af strygebrættet eller et bord. påfyldning af den aftagelige vandtank Vandtanken kan påfyldes på et hvilket som helst tidspunkt. Kom aldrig varmt vand, parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel eller andre kemikalier i vandtanken.
 • Page 21 Dansk Drej temperaturvælgeren til den ønskede strygetemperatur. Kun GC8261/GC8260/GC8220: Sæt stikket i en jordet stikkontakt, og tryk én gang på on/off-kontakten. Dampindikatoren begynder at blinke. Efter ca. 2 minutter lyser dampindikatoren konstant for at indikere, at damptanken er klar til dampstrygning. Kun GC8210: Sæt stikket i en jordet stikkontakt, og sæt on/off- kontakten på...
 • Page 22 Dansk Kun GC8261/GC8260/GC8220: Vælg den ønskede dampindstilling ved hjælp af + og - tasterne på damptankens betjeningspanel. p maksimal dampmængde (temperaturindstilling MAX). [ moderat dampmængde (temperaturindstillinger 3 til MAX). ] minimum dampmængde (temperaturindstillinger 2 til MAX). a ingen damp (temperaturindstillinger 1 til MAX). Dampindikatoren blinker for at indikere, at damptanken varmer op.
 • Page 23 Dansk Funktioner lodret damp Ret aldrig dampstrålen mod personer. Du kan dampe gardiner og tøj på bøjle (jakker, kjoler, frakker) ved at holde strygejernet lodret og trykke på dampaktiveringsknappen. Dampskud (kun GC8261/GC8260/GC8220) Et kraftigt dampskud gør det nemmere at udglatte ekstra besværlige folder. Drej temperaturvælgeren til en position mellem 3 og MAX.
 • Page 24 Dansk Løft den aftagelige vandtank af. Tag fat om damptanken med begge hænder, og ryst den godt. Læg damptanken på siden, og fjern Calc-Clean-dækslet. Tøm damptanken ved at hælde vandet ud i vasken. Fyld damptanken med friskt vand ved hjælp af bægeret, og ryst igen.
 • Page 25 Dansk Tøm damptanken ved at hælde vandet ud i vasken igen. Gentag trin 6 og 7 to gange for at opnå det bedste resultat. Skru Calc-Clean-dækslet ordentligt fast på damptanken. Calc-Clean-påmindelse (kun GC8261/GC8260) Når damptanken skal rengøres, blinker indikatoren for Calc-Clean i 0 sekunder.
 • Page 26 Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 27 Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af strygejernet. Læs venligst de enkelte afsnit for detaljerede oplysninger. Hvis du efterfølgende ikke er i stand til selv at løse problemet, bedes du kontakte nærmeste Philips Kundecenter. Problem Årsag Løsning...
 • Page 28 Der pumpes vand ind i damptanken. Dette er normalt. fra apparatet. Pumpelyden holder ikke op igen. Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, og kontakt din Philips- forhandler. Strygejernet producerer Damplåsen står på “on”. Sæt damplåsen på “off ”, hvis du kun damp konstant.
 • Page 29 Dansk Problem Årsag Løsning Der drypper vand Dampen kan have dannet kondens Kontrollér, at temperaturen er ud fra strygesålen, i slangen, temperaturen kan være indstillet til 3 eller højere. når jeg anvender indstillet lavere end 3 eller Dampstryg et par sekunder, før du dampskudsfunktionen måske er apparatet ikke klar til bruger dampskudsfunktionen.
 • Page 30: Deutsch 0

  DEutsCh Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Philips Bügelsystem! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, da sie nützliche Informationen zu den Funktionen dieses innovativen Bügelsystems sowie Tipps für schnelleres und komfortableres Bügeln enthält. Das leistungsstarke Bügelsystem sorgt mit konstanter Dampfproduktion für leichteres Bügeln.
 • Page 31 Überprüfen Sie das Netzkabel und den Verbindungsschlauch regelmäßig auf mögliche Beschädigungen. Wenn das Netzkabel oder der Verbindungsschlauch defekt oder beschädigt ist, darf das Kabel bzw. der Schlauch nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 32 DEutsCh vor dem ersten Gebrauch Hinweis: Beim ersten Gebrauch gibt das Bügeleisen möglicherweise etwas Rauch ab. Das ist ganz normal und geht nach kurzer Zeit vorüber. Hinweis: Beim ersten Gebrauch können Schmutzpartikel aus der Bügelsohle treten. Das ist ganz normal. Diese Partikel sind unbedenklich und erscheinen nach mehreren Einsätzen des Bügeleisens nicht mehr.
 • Page 33 DEutsCh Füllen Sie den Wassertank nach. Sobald Sie ihn wieder richtig in den Boiler eingesetzt haben, beginnt das Bügeleisen erneut mit der Dampfproduktion. Die temperatur einstellen Prüfen Sie die erforderliche Bügeltemperatur anhand des Etiketts im Kleidungsstück. 1 Synthetik (z. B. Acryl, Viskose, Polyamid) und Seide 2 Wolle 3 Baumwolle MAX Leinen...
 • Page 34 DEutsCh Das Gerät benutzen Dampfbügeln Der Verbindungsschlauch kann bei längerem Bügeln heiß werden. Hinweis: Das Gerät kann beim Dampfbügeln gelegentlich ein Pumpgeräusch machen. Das ist ganz normal und ein Zeichen dafür, dass Wasser in den Boiler gepumpt wird. Sorgen Sie dafür, dass sich genügend Wasser im Wassertank befindet. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die empfohlene Bügeltemperatur ein.
 • Page 35 DEutsCh Nur GC8261/GC8260/GC8220: Sie können auch die Dampfeinstellung a (kein Dampf) auswählen und mit dem Bügeln beginnen. produktmerkmale senkrechtes Dämpfen Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Personen! Zum Dampfbügeln hängender Vorhänge und Kleidungsstücke (Jacken, Anzüge, Mäntel) halten Sie das Bügeleisen senkrecht und drücken Sie die Dampftaste.
 • Page 36 DEutsCh Calc-Clean-Funktion Nehmen Sie den Calc-Clean-Verschluss nicht ab, solange der Boiler heiß ist. WICHTIG: Spülen Sie den Boiler einmal monatlich bzw. nach zehnmaligem Einsatz aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden und eine optimale Dampfleistung zu gewährleisten. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang abkühlen.
 • Page 37 DEutsCh Leeren Sie den Boiler noch einmal über dem Spülbecken aus. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, empfiehlt es sich, die Schritte 6 und 7 noch zweimal zu wiederholen. Drehen Sie den Calc-Clean-Verschluss wieder fest auf den Boiler. Calc-Clean-Erinnerung (nur GC8261/GC8260) Wenn der Boiler ausgespült werden muss, blinkt die Calc-Clean- Anzeige 0 Sekunden lang.
 • Page 38 Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen. Garantie und kundendienst Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com).
 • Page 39 In diesem Kapitel sind die am häufigsten bei diesem Gerät auftretenden Probleme zusammengestellt. Lesen Sie bitte die ausführlichen Hinweise in den einzelnen Abschnitten. Sollte sich ein Problem nicht lösen lassen, wenden Sie sich bitte an das Philips Service Center in Ihrem Land. Problem Ursache Lösung...
 • Page 40: Deutsch 0

  Das ist normal. Pumpgeräusch. Das Pumpgeräusch hört nicht auf. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Verbindung. Das Bügeleisen Die Dampfsperre wurde auf “On” (Ein) Stellen Sie die Dampfsperre auf produziert gestellt.
 • Page 41 DEutsCh Problem Ursache Lösung Während des Bügelns Die feuchten Stellen auf den mit Um zu verhindern, dass sich Dampf erscheinen feuchte Dampf gebügelten Kleidungsstücken auf dem Bügelbrett niederschlägt, Stellen auf dem wurden möglicherweise vom Dampf verwenden Sie ein Bügelbrett mit Kleidungsstück.
 • Page 42 Ελληνικα Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά του συγκεκριμένου συστήματος σιδερώματος της Philips. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης, διότι περιέχουν πληροφορίες για τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος σιδερώματος και μερικές συμβουλές που κάνουν το σιδέρωμα ευκολότερο και πιο ευχάριστο.
 • Page 43 πιθανή φθορά. Αν το καλώδιο ή ο σωλήνας τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι...
 • Page 44 δεξαμενή ατμού είναι ζεστή. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος...
 • Page 45 Ελληνικα Αφαιρέστε την αποσπώμενη δεξαμενή νερού από τη δεξαμενή ατμού. Αν το νερό βρύσης στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, σας συνιστούμε να το αναμίξετε με ίση ποσότητα απεσταγμένου νερού. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού έως την ένδειξη ΜΑΧ. Επανατοποθετήστε σωστά τη δεξαμενή νερού στη δεξαμενή ατμού...
 • Page 46 Ελληνικα Αν δεν γνωρίζετε από τι ύφασμα είναι φτιαγμένο ένα ρούχο, καθορίστε τη σωστή θερμοκρασία σιδερώματος, σιδερώνοντας ένα σημείο που δεν θα είναι ορατό όταν φοράτε ή χρησιμοποιείτε το ρούχο. Μεταξωτά, μάλλινα και συνθετικά: σιδερώστε τα από την ανάποδη πλευρά για να αποφύγετε τις γυαλάδες. Τα...
 • Page 47 Ελληνικα Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ατμού μέσω των κουμπιών ατμού + και -. Θα χρειαστούν λίγα λεπτά προτού προσαρμοστεί η ποσότητα ατμού στη νέα ρύθμιση. Ξεκινήστε το σιδέρωμα με ατμό πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης ατμού. Εάν...
 • Page 48 Ελληνικα Βολή ατμού (μόνο στους τύπους GC8261/GC8260/GC8220) Μια δυνατή βολή ατμού βοηθάει στην αφαίρεση έντονων τσακίσεων. Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας σε μια θέση μεταξύ 3 και MAX. Πατήστε το κουμπί βολής ατμού. Η λειτουργία βολής ατμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ανά διαστήματα.
 • Page 49 Ελληνικα Γυρίστε τη δεξαμενή ατμού στο πλάι και αφαιρέστε το καπάκι καθαρισμού αλάτων. Αδειάστε τη δεξαμενή ατμού χύνοντας το νερό στο νεροχύτη. Γεμίστε τη δεξαμενή ατμού με καθαρό νερό με το δοσομετρητή και ξανακουνήστε την. Αδειάστε τη δεξαμενή ατμού στο νεροχύτη ξανά. Επαναλάβετε...
 • Page 50 Ελληνικα Υπενθύμιση Calc-Clean (καθαρισμού αλάτων) (μόνο στους τύπους GC8261/GC8260) Όταν πρέπει να καθαριστεί η δεξαμενή ατμού, η λυχνία καθαρισμού αλάτων αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα. Η δεξαμενή ατμού δεν θα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια αυτών των 30 δευτερολέπτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως. Χρησιμοποιήστε...
 • Page 51 πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό...
 • Page 52 Ελληνικα Πρόβλημα Αιτία Λύση Η συσκευή δεν Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση. Ελέγξτε το καλώδιο, το φις και την θερμαίνεται. πρίζα. Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή. Πατήστε το κουμπί on/off (τύποι GC8261/GC8260/GC8220) ή ρυθμίστε το διακόπτη on/off στη θέση ‘on’ (GC8210). Η...
 • Page 53 ατμού. άντλησης. Ο ήχος άντλησης δεν σταματά. Αποσυνδέστε αμέσως το σίδερο από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Το σίδερο Το κουμπί κλειδώματος ατμού έχει Ρυθμίστε το κουμπί κλειδώματος παράγει ατμό ρυθμιστεί στη θέση ‘on’.
 • Page 54 Ελληνικα Πρόβλημα Αιτία Λύση Υγρά στίγματα Τα υγρά στίγματα που εμφανίζονται Για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση εμφανίζονται στα στα ρούχα σας, αφού έχετε σιδερώσει ατμού πάνω στη σιδερώστρα, ρούχα σας κατά με ατμό για κάποιο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε σιδερώστρα με το...
 • Page 55: Español

  Español introducción Gracias por adquirir este sistema de planchado Philips. Por favor, lea estas instrucciones de uso, ya que contienen información sobre las sorprendentes características de este sistema de planchado, así como algunos consejos para hacer que el planchado resulte más fácil y agradable.
 • Page 56 Si el cable de alimentación o la manguera están dañados, deben ser sustituidos por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro. No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la toma de corriente.
 • Page 57 Español por primera vez. Esto es normal, las partículas son inofensivas y dejarán de salir al cabo de un rato. Nota: Cuando encienda el aparato, es posible que el depósito de vapor produzca un sonido de bombeo. Es normal; el sonido le indica que se está bombeando agua al depósito de vapor.
 • Page 58 Español 1 Fibras sintéticas (por ej. acrílico, viscosa, poliamida) y seda 2 Lana 3 Algodón Lino MAX Ajuste el control de temperatura a la temperatura de planchado apropiada girándolo hasta la posición correcta. Sólo modelos GC8261/GC8260/GC8220: Conecte la clavija a un enchufe con toma de tierra y pulse una vez el botón de encendido/ apagado.
 • Page 59 Español Encienda el aparato y seleccione la posición de temperatura de planchado adecuada. Sólo se puede planchar con vapor a temperaturas de planchado superiores a 2. Sólo modelos GC8261/GC8260/GC8220: Seleccione la posición de vapor adecuada mediante los botones + y - en el panel de control del depósito de vapor.
 • Page 60 Español Características vapor vertical No dirija nunca el vapor hacia las personas. Puede planchar con vapor cortinas y prendas colgadas (chaquetas, trajes, abrigos) colocando la plancha en posición vertical y pulsando el activador del vapor. Golpe de vapor (sólo modelos GC8261/GC8260/GC8220) Un potente chorro de vapor ayuda a eliminar las arrugas rebeldes.
 • Page 61 Español Quite el depósito de agua desmontable. Coja el depósito de vapor con las dos manos y agítelo bien. Incline el depósito de vapor hacia un lado y quite el tapón de limpieza Calc-Clean. Vacíe el agua del depósito de vapor en el fregadero. Llene el depósito de vapor con agua fría, utilizando para ello el vaso de llenado, y vuelva a agitarlo.
 • Page 62 Español Vuelva a vaciar el depósito de vapor en el fregadero. Repita los pasos 6 y 7 dos veces para conseguir el mejor resultado. Enrosque el tapón de limpieza Calc-Clean firmemente en el depósito de vapor. recordatorio Calc-Clean (sólo modelos GC8261/GC8260) Cuando sea necesario enjuagar el depósito de vapor, el piloto de Calc-Clean parpadea durante 0 segundos.
 • Page 63 Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con...
 • Page 64 En este capítulo se resumen los problemas más habituales que se puede encontrar al utilizar la plancha. Lea los distintos apartados para obtener más información. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Problema Causa Solución...
 • Page 65 El sonido de bombeo no cesa. Desenchufe inmediatamente la plancha y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado por Philips. La plancha El bloqueo del vapor se ha ajustado a la Ajuste el bloqueo de vapor a la produce vapor posición ‘on’.
 • Page 66 Español Problema Causa Solución Aparecen manchas Las manchas de agua que aparecen en la Para evitar que el vapor se condense de agua en la prenda después de haberla planchado con en la tabla de planchar, utilice una prenda durante el vapor durante cierto tiempo pueden estar tabla con una superficie de malla de planchado.
 • Page 67: Suomi

  Johdanto Kiitos, että ostit Philips-silityskeskuksen. Lue nämä käyttöohjeet, sillä ne sisältävät tietoa silityskeskuksen ominaisuuksista ja vinkkejä, jotka helpottavat silittämistä sekä tekevät siitä mukavampaa. Tehokas paineistettu silityskeskus tuottaa jatkuvasti höyryä, joten silittäminen on helppoa. Suuren vesisäiliön ansiosta voit silittää keskeytyksettä. Kun vesisäiliö...
 • Page 68 Älä koskaan irrota CalcClean-huuhteluaukon tulppaa, kun höyrysäiliö on kuuma. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
 • Page 69 suomi käyttöönotto Huomautus: Höyrysilitysraudasta voi tulla hieman käryä ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on normaalia ja lakkaa hetken kuluttua. Huomautus: Käytettäessä höyrysilitysrautaa ensimmäistä kertaa sen pohjasta saattaa tulla valkoisia hiukkasia. Tämä on normaalia. Hiukkaset ovat vaarattomia ja niiden tulo lakkaa jonkin ajan kuluttua. Huomautus: Kun käynnistät laitteen, höyrysäiliöstä...
 • Page 70 suomi lämpötilan valinta Varmista oikea silityslämpötila vaatteen silitysohjeesta. 1 Tekokuidut (esim. akryyli, viskoosi, polyamidi) ja silkki 2 Villa 3 Puuvilla MAX Pellava Valitse haluamasi silityslämpötila kiertämällä lämpötilanvalitsin vastaavan merkin kohdalle. Vain mallit GC8261/GC8260/GC8220: Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan ja paina virtapainiketta kerran. Höyryvalo alkaa vilkkua.
 • Page 71 suomi Vain mallit GC8261/GC8260/GC8220: Valitse haluamasi höyryasetus höyrysäiliön ohjauspaneelin painikkeilla + ja -. p paljon höyryä (lämpötila-asetus MAX). [ kohtuullisesti höyryä (lämpötila-asetukset 3 – MAX). ] vähän höyryä (lämpötila-asetukset 2 - MAX). a paljon höyryä (lämpötila-asetukset 1 - MAX). Höyryvalon vilkkuminen osoittaa, että höyrysäiliö kuumenee. Noin kahden minuutin kuluttua höyryvalo lopettaa vilkkumisen ja palaa jatkuvasti.
 • Page 72 suomi ominaisuudet höyrysilitys pystyasennossa Älä koskaan suuntaa höyrysuihkua ihmisiä kohti. Voit höyrysilittää ripustetut verhot ja vaatteet (takit, puvut yms.) pitämällä höyrysilitysrautaa pystyasennossa ja painamalla höyrypainiketta. höyrysuihkaus (vain mallit GC8261/GC8260/GC8220) Voimakas höyrysuihkaus auttaa poistamaan itsepintaiset laskokset/rypyt. Aseta lämpötilanvalitsin välille 3 - MAX. Paina höyrysuihkauspainiketta.
 • Page 73 suomi CalcClean-toiminto Älä koskaan irrota CalcClean-huuhteluaukon tulppaa, kun höyrysäiliö on kuuma. ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Huuhtele höyrysäiliö kerran kuussa tai aina 10 käyttökerran jälkeen, jotta laite ei vahingoitu ja höyrytoiminto toimii moitteettomasti. Varmista, että laite on irrotettu verkkovirrasta ja että se on jäähtynyt yli 2 tuntia.
 • Page 74 suomi Tyhjennä vesi höyrysäiliöstä uudelleen pesualtaaseen. Parhaan tuloksen saat toistamalla vaiheet 6 ja 7 kaksi kertaa. Kierrä CalcClean-huuhteluaukon tulppa tiukasti höyrysäiliöön. CalcClean-muistutustoiminto (vain mallit GC8261/GC8260) Kun höyrysäiliö on huuhtelun tarpeessa, CalcClean-valo vilkkuu 0 sekunnin ajan. Höyrysäiliö ei lämpene näiden 30 sekunnin aikana. Katkaise laitteesta heti virta.
 • Page 75 suomi Vedä johdon ja letkun säilytyskela ulos. Kiinnitä höyryletku ja virtajohto. Höyrysäiliön kummallakin sivulla olevat kädensijat helpottavat kantamista. Ympäristöasiaa Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
 • Page 76 Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips- myyjään tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto- osastoon. vianmääritys Tähän kohtaan on koottu tavallisimmat ongelmat, joita höyrysilitysrautaa käytettäessä...
 • Page 77 suomi Ongelma Ratkaisu Kun on valittu hyvin korkea Voit tarkistaa, että höyryä todella lämpötila, muodostuva höyry on tulee, valitsemalla matalamman kuivaa ja tuskin näkyvää. Se näkyy lämpötila-asetuksen, esim. 2. vielä vähemmän, jos ympäristön lämpötila on suhteellisen korkea, ja se on täysin näkymätöntä, jos lämpötila-asetukseksi on valittu MAX.
 • Page 78 suomi Ongelma Ratkaisu Höyryä ei tule tarpeeksi Höyryn määrä voi vähentyä laitteen Parhaan määrän höyryä saat tai höyryn määrä pumpatessa vettä boileriin. Tällöin vapauttamalla höyrypaineen vaihtelee silityksen luultavasti vaikuttaa siltä, että höyryä lukituksen, kun et tarvitse höyryä ja aikana. ei tule tarpeeksi. Ilmiö on kuitenkin kun lasket höyrysilitysraudan kädestäsi.
 • Page 79: Français

  Français introduction Vous avez acheté une centrale vapeur Philips et nous vous en remercions. Veuillez lire ces instructions, qui contiennent des informations concernant les étonnantes fonctionnalités de cette centrale vapeur, ainsi que des conseils de repassage. La centrale vapeur pressurisée produit de la vapeur en continu afin de faciliter le repassage.
 • Page 80 Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Champs électromagnétiques (CEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 81 Français avant la première utilisation Remarque : Le fer peut fumer légèrement lors de la première utilisation. Ce phénomène est normal et cesse après un bref instant. Remarque : Des particules peuvent s’échapper de la semelle lors de la première utilisation. Ce phénomène est normal. Ces particules sont inoffensives et disparaîtront après quelque temps.
 • Page 82 Français réglage de la température Consultez l’étiquette d’instructions de repassage pour vérifier la température recommandée. 1 Fibres synthétiques (par ex. acrylique, viscose, polyamide) et soie 2 Laine 3 Coton MAX Lin Réglez le thermostat sur la position adéquate en le tournant vers l’indication de température de votre choix.
 • Page 83 Français Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’eau dans le réservoir. Allumez l’appareil, puis sélectionnez la température de repassage recommandée. Vous pouvez repasser à la vapeur uniquement à des températures de repassage supérieures à 2. GC8261/GC8260/GC8220 uniquement : sélectionnez le réglage de vapeur nécessaire au moyen des boutons + et - du bloc de commande de la chaudière.
 • Page 84 Français GC8261/GC8260/GC8220 uniquement : vous pouvez également sélectionner le réglage a (pas de vapeur), puis commencer votre repassage. Caractéristiques Défroissage vertical Ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur sur des personnes. Vous pouvez repasser les rideaux et les vêtements (vestes, costumes, manteaux) en tenant le fer en position verticale et en appuyant sur l’activateur de vapeur.
 • Page 85 Français Fonction Calc-Clean (anti-calcaire) Ne retirez jamais le bouchon Calc-Clean tant que la chaudière est chaude. TRÈS IMPORTANT : rincez la chaudière une fois par mois ou toutes les 10 utilisations afin d’éviter toute détérioration de l’appareil et garantir un fonctionnement optimal. Assurez-vous que l’appareil a été...
 • Page 86 Français Videz de nouveau l’intérieur de la chaudière dans l’évier. Répétez deux fois les étapes 6 et 7 pour un résultat optimal. Vissez fermement le bouchon Calc-Clean sur la chaudière. voyant Calc-Clean (GC8261/GC8260 uniquement) Lorsque la chaudière doit être rincée, le voyant Calc-Clean clignote pendant 0 secondes.
 • Page 87 Garantie et service Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 88 Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre fer à repasser. Veuillez consulter les différentes sections pour plus d’informations. Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème, veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays. Problème...
 • Page 89 Le bruit de pompe ne s’arrête pas. Débranchez le fer immédiatement et contactez un Centre Service Agréé Philips. Le fer produit Le verrou de vapeur a été réglé sur On Réglez le verrou de vapeur sur Off de la vapeur en (Marche).
 • Page 90 Français Problème Cause Solution Des zones Il peut arriver que la vapeur se condense Pour empêcher la condensation sur la humides sur la planche à repasser, entraînant planche à repasser, utilisez une planche apparaissent sur l’apparition de zones humides sur vos à...
 • Page 91: Italiano

  Vi ringraziamo per aver scelto questo sistema di stiratura di Philips. Vi preghiamo di leggere queste istruzioni per l’uso, che contengono utili informazioni sulle funzionalità dell’apparecchio e alcuni suggerimenti per rendere la stiratura più semplice e agevole. Per facilitare la stiratura questo potente sistema pressurizzato emette costantemente il vapore e, grazie all’ampio serbatoio dell’acqua, vi consente...
 • Page 92 Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico. Campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Page 93 italiano prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta Nota: la prima volta che usate il ferro, potreste notare la fuoriuscita di vapore. Si tratta di un fenomeno del tutto normale, destinato a scomparire in poco tempo. Nota: la prima volta che usate il ferro potrebbero fuoriuscire dalla piastra alcune particelle bianche.
 • Page 94 italiano Riempite il serbatoio dell’acqua. Il ferro inizierà a erogare vapore non appena il serbatoio dell’acqua verrà reinserito correttamente nel serbatoio del vapore. impostazione della temperatura Verificate sull’etichetta del capo la temperatura di stiratura richiesta. 1 Tessuti sintetici (ad esempio acrilico, viscosa, poliammide) e seta 2 Lana 3 Cotone Lino MAX...
 • Page 95 italiano Nota: a volte, durante la stiratura a vapore, dal sistema fuoriesce un rumore di pompaggio, che non è sintomo di alcuna anomalia poiché indica che l’acqua viene pompata nel serbatoio del vapore. Controllate che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio. Accendete il ferro e selezionate la temperatura di stiratura consigliata.
 • Page 96 italiano Solo GC8261/GC8260/GC8220: volendo potete anche selezionare l’impostazione di vapore a (assenza di vapore) e iniziare a stirare. Caratteristiche stiratura a vapore in verticale non puntate mai il getto di vapore verso le persone. Potete stirare a vapore tende e vestiti appesi (giacche, abiti, cappotti) tenendo il ferro in posizione verticale e premendo il pulsante del vapore.
 • Page 97 italiano Funzione Calc-Clean non togliete mai il tappo del sistema Calc-Clean quando il serbatoio del vapore è caldo. MOLTO IMPORTANTE: risciacquate il serbatoio del vapore una volta al mese o dopo 10 utilizzi per evitare danni all’apparecchiatura e assicurare prestazioni ottimali. Assicuratevi che il ferro sia stato scollegato dalla presa di corrente e che si sia raffreddato per oltre due ore.
 • Page 98 italiano Svuotate nuovamente il serbatoio nel lavello. Per un risultato ottimale, ripetete per due volte i passaggi 6 e 7. Riavvitate a fondo il tappo del sistema Calc-Clean sul serbatoio del vapore. spia della funzione Calc-Clean (solo GC8261/GC8260) Quando occorre pulire il serbatoio del vapore la spia della funzione Calc-Clean lampeggia per 0 secondi.
 • Page 99 Garanzia e assistenza Per ulteriori informazioni o eventuali problemi visitate il sito di Philips all’indirizzo www.philips.com o contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia).
 • Page 100 In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti riscontrati durante l’uso del ferro. Per ulteriori dettagli, vi preghiamo di leggere i diversi capitoli. Nel caso non riusciste a risolvere il problema, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips locale. Problema Causa Soluzione L’apparecchio non...
 • Page 101 Calc- la fuoriuscita di vapore continua, Clean. spegnete l’apparecchio e rivolgetevi a un centro autorizzato Philips. Il ferro non A volte, quando l’apparecchio immette Per ottimizzare l’erogazione del emette abbastanza acqua nella caldaia, la quantità di vapore vapore, rilasciate il blocco del vapore vapore/la quantità...
 • Page 102 italiano Problema Causa Soluzione Durante Le gocce d’acqua che appaiono Per evitare la condensazione del la stiratura sull’indumento dopo che si è stirato vapore sull’asse da stiro, utilizzate un appaiono delle a vapore per un certo periodo di asse provvisto di rete metallica. gocce d’acqua tempo possono essere dovute alla sull’indumento.
 • Page 103: Nederlands

  Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit Philips-strijksysteem. Lees deze gebruiksaanwijzing goed door, aangezien deze informatie bevat over de verrassende functies van dit strijksysteem en een aantal tips om het strijken makkelijker en aangenamer te maken. Dit krachtige strijksysteem met stoomdruk produceert onophoudelijk stoom om het strijken makkelijker te maken.
 • Page 104 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het...
 • Page 105 nEDErlanDs voor het eerste gebruik Opmerking: Er kan wat rook uit het strijkijzer komen wanneer u het voor de eerste keer gebruikt. Dit is normaal en houdt na enige tijd op. Opmerking: Er kunnen wat deeltjes uit de zoolplaat komen wanneer u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt.
 • Page 106 nEDErlanDs De temperatuur instellen Raadpleeg het wasetiket van het te strijken artikel voor de juiste strijktemperatuur. 1 Synthetische stoffen (bijv. acryl, viscose, polyamide) en zijde 2 Wol 3 Katoen MAX linnen Stel de vereiste strijktemperatuur in door de temperatuurregelaar naar de juiste temperatuurindicatie te draaien. Alleen GC8261/GC8260/GC8220: steek de stekker in een geaard stopcontact en druk eenmaal op de aan/uitknop.
 • Page 107 nEDErlanDs Zorg ervoor dat er voldoende water in het waterreservoir zit. Schakel het apparaat in en stel de aanbevolen strijktemperatuur in. Stoomstrijken is alleen mogelijk bij strijktemperaturen vanaf 2. Alleen GC8261/GC8260/GC8220: stel de gewenste stoomstand in met behulp van de + en - knoppen op het stoomtankbedieningspaneel.
 • Page 108 nEDErlanDs Functies verticaal stomen Richt de stoom nooit op mensen. U kunt hangende gordijnen en kledingstukken (jassen, colberts, pakken) stoomstrijken door het strijkijzer verticaal te houden en de stoomknop in te drukken. stoomstoot (alleen GC8261/GC8260/GC8220) Een krachtige stoomstoot helpt hardnekkige kreuken te verwijderen. Zet de temperatuurregelaar op een stand tussen 3 en MAX.
 • Page 109 nEDErlanDs Verwijder het uitneembare waterreservoir. Pak de stoomtank met beide handen vast en schud deze heen en weer. Plaats de stoomtank op zijn kant en verwijder de Calc-Clean- spoeldop. Leeg de stoomtank door het water in de gootsteen te gieten. Vul de stoomtank met schoon water met behulp van het vulkannetje en schud de stoomtank nogmaals heen en weer.
 • Page 110 nEDErlanDs Leeg de stoomtank nogmaals door het water in de gootsteen te gieten. Herhaal de stappen 6 en 7 twee keer voor het beste resultaat. Draai de Calc-Clean-spoeldop stevig terug op de stoomtank. Calc-Clean-herinnering (alleen GC8261/GC8260) Wanneer de stoomtank moet worden schoongespoeld, knippert het Calc-Clean-lampje gedurende 0 seconden.
 • Page 111 Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, gaat u naar uw Philips-dealer of neemt u contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 112 Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u tegen kunt komen tijdens het gebruik van uw strijkijzer. Lees de betreffende hoofdstukken voor meer informatie. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen, neem dan contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land. Probleem Oorzaak...
 • Page 113 Philips geautoriseerd servicecentrum. Het strijkijzer Wanneer het apparaat water in de Schakel om de stoomopbrengst te...
 • Page 114 nEDErlanDs Probleem Oorzaak Oplossing Tijdens het strijken De natte plekken die op uw kleding Als u wilt voorkomen dat stoom ontstaan er natte ontstaan nadat u enige tijd aan het condenseert op de strijkplank, gebruik plekken op de stoomstrijken bent geweest, worden dan een strijkplank met een bovenkant kleding.
 • Page 115: Norsk

  Takk for at du kjøpte dette strykesystemet fra Philips. Du bør lese disse brukerinstruksjonene da de inneholder informasjon om systemets overraskende funksjoner, og tips for å gjøre stryking enklere og morsommere. Det kraftige strykesystemet bruker trykk til å produsere damp for å gjøre strykingen enklere.
 • Page 116 Kontroller ledningen og slangen regelmessig for eventuelle skader. Hvis ledningen eller slangen er ødelagt, må den skiftes ut av Philips, et servicesenter godkjent av Philips eller liknende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner. La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømnettet.
 • Page 117 norsk Fjern eventuelle klistremerker eller beskyttelsesbelegg fra strykesålen, og rengjør den med en myk klut. Før bruk Sett dampbeholderen på en stabil og jevn overflate, dvs. på strykebrettet eller på et bord. Fylle den avtakbare vannbeholderen Vannbeholderen kan etterfylles når som helst under bruk. Ikke ha varmt vann, parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler eller andre kjemikalier i vannbeholderen.
 • Page 118 norsk Still inn temperaturkontrollen på ønsket stryketemperatur ved å vri den til den aktuelle temperaturangivelsen. Kun GC8261/GC8260/GC8220: Sett støpselet i en jordet stikkontakt og trykk på av/på-knappen én gang. Damplampen begynner å blinke. Etter ca. to minutter lyser lampen kontinuerlig for å indikere at dampbeholderen er klar for dampstryking.
 • Page 119 norsk Kun GC8261/GC8260/GC8220: Velg ønsket dampinnstilling ved hjelp av knappene + og - på dampbeholderens kontrollpanel. p for maksimal damp (temperaturinnstilling MAX). [ for moderat damp (temperaturinnstilling 3 til MAX). ] for minimal damp (temperaturinnstilling 2 til MAX). a for ingen damp (temperaturinnstilling 1 til MAX). Damplampen blinker for å...
 • Page 120 norsk Du kan dampstryke gardiner og klær som henger (jakker, dresser, kåper) ved å holde strykejernet vertikalt og trykke på dampaktivatoren. Dampstøtknapp (kun GC8261/GC8260/GC8220) Et kraftig dampstøt gjør det enklere å få vekk vanskelige skrukker. Sett temperaturvelgeren til en posisjon mellom 3 og MAX. Trykk på...
 • Page 121 norsk Fjern den avtakbare vannbeholderen. Hold dampbeholderen med begge hender, og rist godt. Snu dampbeholderen på siden og ta av lokket for Calc-Clean-rens. Tøm dampbeholderen ved å helle ut vannet i vasken. Fyll dampbeholderen med rent vann ved hjelp av påfyllingskoppen, og rist på...
 • Page 122 norsk Hell ut innholdet i dampbeholderen i vasken igjen. Gjenta trinn 6 og 7 to ganger for å oppnå best resultat. Skru lokket for Calc-Clean-rens godt fast på dampbeholderen. Calc-Clean-påminnelse (kun GC8261/GC8260) Når dampbeholderen skal skylles, vil Calc-Clean-lampen blinke i 0 sekunder.
 • Page 123 å ta vare på miljøet. Garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internett- sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-...
 • Page 124 Feilsøking Dette kapitlet gir en oversikt over de vanligste problemene som kan oppstå med strykejernet. Se de enkelte avsnittene for nærmere opplysninger. Hvis du ikke finner løsningen på problemet, tar du kontakt med Philips’ kundestøtte i landet ditt. Problem Årsak Løsning...
 • Page 125 Hvis det fortsatt kommer ut apparatet varmes opp. damp mens apparatet varmes opp, skal du slå det av og ta kontakt med et autorisert Philips-servicesenter. Strykejernet Når apparatet pumper vann inn Du kan oppnå optimal dampeffekt produserer ikke nok i kokeren, kan dampnivået av og...
 • Page 126 norsk Problem Årsak Løsning Det kommer Kanskje damp har kondensert i Kontroller at temperaturen er satt vanndråper ut slangen, kanskje temperaturen er satt til 3 eller høyere. La det komme av strykesålen under 3 eller kanskje apparatet damp ut av jernet i et par sekunder når jeg bruker ikke er klart til dampstryking.
 • Page 127: Português

  Obrigado por comprar este sistema de engomar Philips. Leia estas instruções de utilização, pois contêm informações sobre as surpreendentes características deste sistema, assim como algumas sugestões para facilitar o engomar e torná-lo mais agradável. O potente sistema de engomar pressurizado produz vapor contínuo para facilitar o engomar.
 • Page 128 Se o fio ou a mangueira de abastecimento se danificarem, devem ser substituídos pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo. Nunca deixe o aparelho sozinho quando estiver ligado à corrente.
 • Page 129 portuGuês antes da primeira utilização Nota: O ferro pode libertar algum fumo quando da primeira utilização. Este fenómeno é normal e cessa passado pouco tempo. Nota: Podem sair algumas partículas pela base do ferro na primeira utilização. É normal: as partículas são inofensivas e deixarão de aparecer passado pouco tempo.
 • Page 130 portuGuês Encha o depósito de água. O ferro começa a produzir vapor assim que o depósito de água tiver sido devidamente introduzido no depósito do vapor. regulação da temperatura Verifique a etiqueta da peça de roupa para saber qual a temperatura a seleccionar 1 Tecidos sintéticos (p.
 • Page 131 portuGuês Nota: Ocasionalmente, o sistema poderá produzir um ruído enquanto passa a ferro. É normal: é apenas uma indicação de que a água está a ser bombeada para o depósito do vapor. Certifique-se de que o depósito tem água suficiente. Ligue o aparelho e seleccione a temperatura recomendada.
 • Page 132 portuGuês Apenas nos modelos GC8261/GC8260/GC8220: pode também seleccionar o nível de vapor a (sem vapor) e começar a engomar. Funções vapor na vertical Nunca direccione o jacto para as pessoas. Pode passar com vapor cortinas e roupa (blusões, fatos, casacos) penduradas mantendo o ferro na vertical e pressionando o activador de vapor.
 • Page 133 portuGuês Função Calc-Clean (limpeza do calcário) Nunca retire a tampa de enxaguamento Calc-Clean com o depósito do vapor quente. MUITO IMPORTANTE: enxagúe o depósito do vapor uma vez por mês ou a cada 10 utilizações, para evitar danos no aparelho e para um desempenho perfeito do vapor.
 • Page 134 portuGuês Esvazie novamente o depósito do vapor para o lava-loiça. Repita os passos 6 e 7 duas vezes para conseguir os melhores resultados. Volte a apertar a tampa de enxaguamento Calc-Clean no depósito do vapor. lembrete Calc-Clean (apenas nos modelos GC8261/GC8260) Quando for necessário enxaguar o depósito do vapor, a luz Calc- Clean fica intermitente durante 30 segundos.
 • Page 135 Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento...
 • Page 136 Este capítulo resume alguns dos problemas mais comuns que poderá encontrar no seu ferro. Leia as várias secções para obter mais detalhes. Se não conseguir resolver o problema, contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país. Problema Causa Solução...
 • Page 137 O ruído não pára. Desligue imediatamente o ferro e contacte um centro de assistência Philips autorizado. O ferro produz O bloqueio do vapor está na posição ‘on’. Regule o bloqueio do vapor para ‘off ’ continuamente (desligado) se apenas pretende obter vapor.
 • Page 138 portuGuês Problema Causa Solução Aparecem áreas As áreas molhadas que aparecem no Para evitar que o vapor condense molhadas no tecido depois de ter passado a ferro na tábua, utilize uma tábua com uma tecido enquanto com vapor durante algum tempo podem protecção de rede.
 • Page 139: Svenska 19

  Tack för att du köpte det här stryksystemet från Philips. Läs de här användarinstruktionerna eftersom de innehåller information om stryksystemets olika funktioner och tips som gör det enklare och roligare att stryka. Det kraftfulla stryksystemet med tryckånga producerar ånga utan avbrott, vilket gör det enklare att stryka.
 • Page 140 är skadade. Om nätsladden eller tillförselslangen är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller en lika kvalificerad person för att undvika fara. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
 • Page 141 svEnska Förberedelser inför användning Placera ångbehållaren på en stabil och jämn yta, t.ex. på den hårda delen av strykbrädan eller på ett bord. Fylla den löstagbara vattentanken Du kan fylla på vatten i vattentanken när som helst under användningen. Häll inte varmt vatten, parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel eller andra kemikalier i vattentanken.
 • Page 142 svEnska Ställ in temperaturvredet på önskad stryktemperatur genom att vrida det till rätt läge. Endast GC8261/GC8260/GC8220: Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag och tryck en gång på på/av-knappen. Ånglampan börjar blinka. Efter ca två minuter lyser ånglampan med fast sken vilket visar att ångbehållaren är klar för ångstrykning.
 • Page 143 svEnska Endast GC8261/GC8260/GC8220: Välj önskad ånginställning med knapparna + och - på ångbehållarens kontrollpanel. p om du vill ha mycket ånga (temperaturinställning MAX). [ om du vill ha måttligt med ånga (temperaturinställningarna 3 till MAX). ] om du vill ha lite ånga (temperaturinställningarna 2 till MAX). a om du inte vill ha någon ånga (temperaturinställningarna 1 till MAX).
 • Page 144 svEnska Du kan ångstryka hängande gardiner och kläder (kavajer, kostymer, rockar) genom att hålla strykjärnet vertikalt och trycka på ångaktivatorn. Ångpuff (endast GC8261/GC8260/GC8220) En kraftfull ångpuff hjälper dig att ta bort envisa veck. Ställ in temperaturvredet på ett läge mellan 3 och MAX. Tryck på...
 • Page 145 svEnska Ta bort den löstagbara vattentanken. Håll ångbehållaren med båda händerna och skaka ordentligt. Vänd ångbehållaren på sidan och ta bort avkalkningslocket. Töm ångbehållaren genom att hälla ut vattnet i vasken. Fyll ångbehållaren med rent vatten med hjälp av påfyllningskoppen och skaka igen.
 • Page 146 svEnska Töm ångbehållaren i vasken igen. Upprepa steg 6 och 7 två gånger för att uppnå bästa resultat. Skruva på avkalkningslocket ordentligt på ångbehållaren. avkalkningspåminnelse (endast GC8261/GC8260) När ångbehållaren behöver sköljas blinkar avkalkningslampan i 0 sekunder. Ångbehållaren värms inte upp under de 30 sekunderna. Stäng av apparaten omedelbart.
 • Page 147 Garanti och service Om du behöver information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på...
 • Page 148 I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen du kan stöta på med ditt strykjärn. Läs de olika avsnitten om du vill ha mer information. Om du inte kan lösa problemet kontaktar du Philips kundtjänstcenter i ditt land.
 • Page 149 Om det fortsätter att komma ut när apparaten ånga när apparaten värms upp stänger värms upp. du av den och kontaktar ett av Philips auktoriserade serviceombud. Strykjärnet Det händer ibland att mängden ånga Optimera ångproduktionen genom att producerar inte minskar när strykjärnet pumpar in vatten...
 • Page 150: Türkçe

  Giriş Philips ütü sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ütü sisteminin şaşırtıcı özellikleri hakkındaki bilgilerin yanısıra, ütünüzü daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde yapabilmenize yardımcı olacak bazı ipuçlarını içeren bu kullanıcı kılavuzunu lütfen okuyun. Bu güçlü basınçlı ütü sistemi, daha hızlı ütü yapmanıza yardımcı olan sürekli bir buhar akışı...
 • Page 151 Cihaz ısınırken kireç temizleme kapağının altından buhar çıkarsa, cihazı derhal kapatın ve kireç temizleme kapağını iyice kapatın. Cihaz ısınırken buhar çıkmaya devam ederse, cihazı kapatın ve Philips yetkili servisine başvurun. Kapak aynı zamanda emniyet supabı görevi de yaptığı için, buhar haznesine cihazla birlikte bir verilen kapağın dışında bir kapak...
 • Page 152 türkçE Cihazın kullanıma hazırlanması Buhar haznesini düz, sabit bir zemine yerleştirin, örneğin ütü masasının ya da başka bir masanın sert kısmı. Sökülebilir su haznesinin doldurulması Su haznesi cihaz kullanılırken de doldurulabilir. Su haznesine sıcak su, parfüm, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı...
 • Page 153 türkçE Sadece GC8261/GC8260/GC8220: Elektrik fişini topraklı bir prize takın ve açma/kapama düğmesine bir kez basın. Buhar ışığı yanıp sönmeye başlar. Yaklaşık 2 dakika sonra buhar ışığı sürekli yanmaya başlayarak, buhar haznesinin buharlı ütü yapmaya hazır olduğunu gösterir. Sadece GC8210: Elektrik fişini topraklı bir prize takın ve açma/ kapama düğmesini ‘açık’...
 • Page 154 türkçE Buharlı ütüleme sırasında zaman zaman buhar ışığı yanıp sönmeye başlayarak buhar haznesinin gereken sıcaklık ve basıncı korumak için ısınmakta olduğunu gösterir. Ütü yaparken + ve - buhar düğmelerini kullanarak buhar ayarını değiştirebilirsiniz. Buhar miktarı ayarlanması birkaç saniye sürer. Buhar çıkarma düğmesine basarak buharlı ütülemeye başlayın. Ütü...
 • Page 155 türkçE Buhar püskürtme düğmesine basın. Buhar püskürtme fonksiyonu aralıklarla kullanılmalıdır. Taban plakasından su damlaları gelirse, buhar püskürtme fonksiyonunu tekrar kullanmadan önce ütünün ısınmasını bekleyin. Temizlik ve bakım ütülemeden sonra Ütüyü standına yerleştirin ve kapatın. Elektrik fişini prizden çıkarın ve ütüyü soğumaya bırakın. Ütünüzün tabanında biriken maddeleri nemli yumuşak bir bez veya çizmeyen (sıvı) bir temizleme maddesi kullanarak temizleyin.
 • Page 156 türkçE Buhar haznesini yan çevirin ve Kireç Temizleme yıkama kapağını çıkarın. Suyu lavaboya dökerek buhar haznesini boşaltın. Doldurma kabını kullanarak buhar haznesine temiz su doldurun ve tekrar sallayın. Buhar haznesini tekrar lavaboya boşaltın. En iyi sonucu elde etmek için 6 ve 7. adımları iki kez tekrarlayın. Kireç...
 • Page 157 türkçE Kireç Temizleme ışığı (sadece GC8261/GC8260) Buhar haznesinin yıkanması gerektiğinde, Kireç Temizleme ışığı 30 saniye süreyle yanıp söner. Bu 30 saniye boyunca buhar haznesi ısınmaz. Cihazı derhal kapatın. Kireç Temizleme fonksiyonunu yukarıda açıklanan şekilde uygulayın. Buhar haznesi sıcakken Kireç Temizleme fonksiyonunu kullanmayın. saklama Ütüyü...
 • Page 158 ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişime geçin (dünya genelindeki telefon numaralarını garanti belgeleri içerisinde bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişime geçin. sorun giderme Bu bölüm ütünüzle ilgili olarak en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar...
 • Page 159 Buhar haznesine su pompalanmaktadır. Bu durum normaldir. pompalama sesleri geliyor. Pompalama sesi durmuyor. Ütünün fişini prizden derhal çekin ve bir yetkili Philips servis merkezine başvurun. Ütü sürekli buhar Buhar kilidi ‘açık’ konumdadır. Sadece buhar çıkarma düğmesine üretiyor. bastığınızda buhar elde etmek istiyorsanız, buhar kilidini ‘off ’...
 • Page 160 Kireç Temizleme sıkıştırılmamıştır. kapağını sıkıştırın ve cihazı tekrar açın. yıkama kapağının Cihaz ısınırken buhar çıkmaya devam altından buhar ederse, cihazı kapatın ve bir yetkili Philips çıkıyor. servis merkezine başvurun. Ütü yeterince Cihaz kaynatıcıya su pompalarken, Buhar miktarını optimum hale getirmek buhar üretmiyor/...
 • Page 162 4239.000.6051.5...

This manual is also suitable for:

Gc8220Gc8210Gc8261Gc8260