Makita DTW284 Instruction Manual
Hide thumbs Also See for DTW284:
Table of Contents
 • Dane Techniczne
 • Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa
 • Opis Działania
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Részletes Leírás
 • Biztonsági Figyelmeztetés
 • A MűköDés Leírása
 • Technické Špecifikácie
 • Bezpečnostné Varovania
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Popis Funkcí
 • Práce S NářadíM
 • Volitelné Příslušenství
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • Montage
 • Betrieb
 • Wartung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
EN
Cordless Impact Wrench
Akumulatorowy klucz
PL
udarowy
Akkumulátoros csavarkulcs
HU
Akumulátorový razový
SK
uťahovač
Akumulátorový rázový
CS
utahovák
Бездротовий ударний
UK
гайковерт
Maşină de înşurubat cu
RO
impact cu acumulator
Akku-Schlagschrauber
DE
DTW284
DTW285
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
4
11
18
25
32
39
47
54

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DTW284

 • Page 1 Akumulatorowy klucz INSTRUKCJA OBSŁUGI udarowy Akkumulátoros csavarkulcs HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový razový NÁVOD NA OBSLUHU uťahovač Akumulátorový rázový NÁVOD K OBSLUZE utahovák Бездротовий ударний ІНСТРУКЦІЯ З гайковерт ЕКСПЛУАТАЦІЇ Maşină de înşurubat cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI impact cu acumulator Akku-Schlagschrauber BETRIEBSANLEITUNG DTW284 DTW285...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.13 Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  WARNING: Be sure to identify safety measures The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- to protect the operator that are based on an estima- mined according to EN62841: tion of exposure in the actual conditions of use (taking Model DTW284 account of all parts of the operating cycle such as Work mode: impact tightening of fasteners of the maxi- the times when the tool is switched off and when it is mum capacity of the tool running idle in addition to the trigger time). Vibration emission (a ) : 14.0 m/s...
 • Page 5: Safety Warnings

  The proper fastening torque may differ CAUTION: Only use genuine Makita batteries. depending upon the kind or size of the bolt. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that Check the torque with a torque wrench. have been altered, may result in the battery bursting SAVE THESE INSTRUCTIONS.
 • Page 6: Functional Description

  Indicating the remaining battery FUNCTIONAL capacity DESCRIPTION Only for battery cartridges with the indicator ► Fig.3: 1. Indicator lamps 2. Check button CAUTION: Always be sure that the tool is Press the check button on the battery cartridge to indi- switched off and the battery cartridge is removed cate the remaining battery capacity. The indicator lamps before adjusting or checking function on the tool. light up for a few seconds.
 • Page 7 Use the reversing switch only after NOTE: When the LED display lights up and the tool the tool comes to a complete stop. Changing the stops even with a recharged battery cartridge, cool direction of rotation before the tool stops may dam- down the tool fully. If the status will not change, stop age the tool. using and have the tool repaired by a Makita local service center. CAUTION: When not operating the tool, always set the reversing switch lever to the neu- NOTE: When the tool is overheated, the light flashes tral position.
 • Page 8 Changing the impact force/mode ► Fig.9: 1. Changed in four steps 2. Hard impact For approximately one minute after releasing the switch mode 3. Medium impact mode 4. Soft impact trigger, the impact force can be changed. mode 5. Reverse rotation auto stop mode Hard, Medium, and Soft impact mode allows a tighten- 6.
 • Page 9: Operation

  Model DTW284 Installing hook Proper fastening torque for standard bolt CAUTION: When installing the hook, always N•m secure it with the screw firmly. If not, the hook may come off from the tool and result in the personal injury. ► Fig.12: 1. Groove 2. Hook 3. Screw The hook is convenient for temporarily hanging the tool. This can be installed on either side of the tool. To install the hook, insert it into a groove in the tool housing on either side and then secure it with a screw.
 • Page 10: Maintenance

  1. Fastening time (second) 2. Fastening torque NOTE: Hold the tool pointed straight at the bolt or nut. CAUTION: These accessories or attachments NOTE: Excessive fastening torque may damage the are recommended for use with your Makita tool bolt/nut or impact socket. Before starting your job, specified in this manual. The use of any other always perform a test operation to determine the accessories or attachments might present a risk of proper fastening time for your bolt or nut.
 • Page 11: Dane Techniczne

  DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF • Pewne z wymienionych powyżej akumulatorów i ładowarek mogą być niedostępne w regionie zamieszkania użytkownika. OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek wymienionych powyżej. Używanie innych akumulatorów i ładowarek może stwarzać ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub pożaru. Przeznaczenie Drgania Narzędzie jest przeznaczone do dokręcania śrub i Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 nakrętek. osiach) określona zgodnie z normą EN62841: Model DTW284 Hałas Tryb pracy: dokręcanie udarowe śrub i wkrętów w mak- symalnym zakresie możliwości narzędzia Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w Emisja drgań (a ): 14,0 m/s oparciu o normę EN62841: Niepewność (K): 1,5m/s Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 96 dB(A) Model DTW285 Poziom mocy akustycznej (L ): 107 dB (A) Tryb pracy: dokręcanie udarowe śrub i wkrętów w mak-...
 • Page 12: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić OSTRZEŻENIE: Drgania wytwarzane podczas dokładnie gniazdo udarowe pod kątem zuży- rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą cia, pęknięć lub uszkodzeń. się różnić od wartości deklarowanej, w zależności od Narzędzie należy trzymać mocno i pewnie. sposobu jego użytkowania. Trzymać ręce z dala od części obrotowych. OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane Podczas pracy należy zadbać o dobre oparcie narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania dla nóg.
 • Page 13: Opis Działania

  Postępować zgodnie z przepisami lokalnymi lub akumulatora i obrażenia ciała. dotyczącymi usuwania akumulatorów. ► Rys.1: 1. Czerwony wskaźnik 2. Przycisk 12. Używać akumulatorów tylko z produktami 3. Akumulator określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie akumulatorów w niezgodnych produktach może Aby wyjąć akumulator, przesuń przycisk znajdujący się spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub w przedniej jego części i wysuń akumulator. wyciek elektrolitu. Aby włożyć akumulator, wyrównaj występ na akumulato- ZACHOWAĆ NINIEJSZE rze z rowkiem w obudowie i wsuń go na swoje miejsce. INSTRUKCJE.
 • Page 14 WSKAZÓWKA: Jeśli wyświetlacz LED zaświeci się, a narzędzie zatrzyma się nawet przy naładowanym Lampki wskaźnika Pozostała energia akumulatorze, należy odczekać, aż narzędzie cał- akumulatora kowicie ostygnie. Jeśli stan nie zmieni się, należy zaprzestać używania narzędzia i przekazać je do Świeci się Wyłączony Miga naprawy w lokalnym punkcie serwisowym firmy 75–100% Makita. WSKAZÓWKA: W przypadku przegrzania narzędzia 50–75% lampka będzie migała przez jedną minutę, a następ- nie wyświetlacz LED zostanie wyłączony. W takiej 25–50% sytuacji należy poczekać, aż narzędzie ostygnie przed dalszym jego użytkowaniem. 0–25% Działanie przełącznika Naładować ► Rys.5: 1. Spust przełącznika akumulator. Akumulator PRZESTROGA: Przed włożeniem akumulatora może nie do narzędzia należy zawsze sprawdzić, czy spust działać...
 • Page 15 Działanie przełącznika zmiany WSKAZÓWKA: Aby sprawdzić tryb działania lampki oświetlenia, należy pociągnąć za spust przełącznika. kierunku obrotów Jeśli po pociągnięciu za spust przełącznika lampka oświetlenia włączy się, oznacza to, że tryb działania ► Rys.8: 1. Dźwignia przełącznika zmiany kierunku lampki oświetlenia jest włączony. Jeśli lampka oświe- obrotów tlenia nie włączy się, oznacza to, że tryb działania lampki oświetlenia jest wyłączony. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do pracy WSKAZÓWKA: Aby usunąć zabrudzenia z klosza należy zawsze sprawdzić ustawiony kierunek obrotów. lampki, należy użyć suchej szmatki. Uważać, aby nie PRZESTROGA: Przełącznika zmiany kierunku zarysować klosza lampki, gdyż może to zmniejszyć obrotów można użyć tylko po całkowitym zatrzy- natężenie oświetlenia.
 • Page 16 PRZESTROGA: Przed założeniem nasadki udarowej należy upewnić się, że sama nasadka Model DTW284 ani część mocująca nie są uszkodzone. Właściwy moment dokręcenia dla zwykłych śrub PRZESTROGA: Po wsunięciu nasadki udaro- wej należy upewnić się, że jest ona dobrze zamo- N•m...
 • Page 17: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE 1. Czas dokręcania (s) 2. Moment dokręcenia WSKAZÓWKA: Narzędzie powinno być skierowane na wprost śruby lub nakrętki. PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- WSKAZÓWKA: Nadmierny moment dokręcania może dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. uszkodzić śrubę/nakrętkę lub nasadkę udarową. Przed Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek przystąpieniem do pracy zawsze wykonać próbę, aby usta- może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub lić właściwy czas dokręcania dla danej śruby lub nakrętki. przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich WSKAZÓWKA: Jeśli narzędzie jest używane bez przeznaczeniem. przerwy aż do rozładowania akumulatora, należy je odstawić na 15 minut, przed podjęciem pracy przy W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych użyciu innego naładowanego akumulatora.
 • Page 18: Részletes Leírás

  A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN62841 szerint hasonlíthatók egymással. meghatározva: Hangnyomásszint (L ): 96 dB(A) MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értékének segít- Hangteljesítményszint (L ): 107 dB (A) ségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való Bizonytalanság (K): 3 dB(A) kitettség mértéke. FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt! FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibo- csátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott Vibráció értéktől a használat módjától függően. FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kezelő A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az EN62841 szerint meghatározva: az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás DTW284 típus becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a Üzemmód: kötőelemek ütve behajtása a szerszám munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának maximális kapacitásával és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma Rezgéskibocsátás (a ): 14,0 m/s mellett). Bizonytalanság (K): 1,5m/s 18 MAGYAR...
 • Page 19: Biztonsági Figyelmeztetés

  Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a Mindig stabil helyzetben dolgozzon. helyi előírásokat. A szerszám magasban történő használatkor győződ- 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- jön meg arról, hogy nem tartózkodik-e valaki odalent. jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- A csavar fajtájának és méretének függvényében látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe...
 • Page 20: A Működés Leírása

  Tippek az akkumulátor maximá- Akkumulátorvédő rendszer lis élettartamának eléréséhez Csillag jelzéssel ellátott lítiumion akkumulátorok Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen leme- ► Ábra2: 1. Csillag jelzés rülne. Állítsa le a gépet, és töltse fel az akkumu- A csillag jelzéssel ellátott lítiumion akkumulátorokat látort, ha a gép erejének csökkenését észleli. akkumulátorvédő rendszerrel szerelik fel. Ez a rendszer Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akku- automatikusan kikapcsolja a szerszám áramellátását,...
 • Page 21 MEGJEGYZÉS: A LED-kijelző a kapcsológomb elen- gedését követően körülbelül egy perccel kialszik. Forgásirányváltó kapcsolókar MEGJEGYZÉS: Ha a LED-kijelző világítani kezd, és működése a szerszám feltöltött akkumulátorral is leáll, hagyja teljesen lehűlni a szerszámot. Ha az állapot nem ► Ábra8: 1. Forgásirányváltó kapcsolókar változik, ne használja tovább a gépet, vigye el azt a helyi Makita szervizközpontba javításra. VIGYÁZAT: Használat előtt mindig ellenőrizze a MEGJEGYZÉS: Ha a szerszám túlhevül, a lámpa beállított forgásirányt. egy percen keresztül villog, majd a LED-kijelző kial- szik. Ebben az esetben hagyja lehűlni a szerszámot, VIGYÁZAT: A forgásirányváltó kapcsolókart mielőtt folytatná a műveletet. csak azután használja, hogy a szerszám teljesen megállt. A forgásirány megváltoztatása a szerszám A kapcsoló használata leállása előtt a gép károsodását okozhatja.
 • Page 22 Az ütési erő/mód módosítása ► Ábra9: 1. Négy lépésben változtatható 2. Erős ütési Körülbelül egy perccel a kapcsológomb felengedését mód 3. Közepes ütési mód 4. Gyenge ütési követően az ütési erő módosítható. mód 5. Automatikusan leálló fordított forgás Az erős, közepes és gyenge ütési erővel az adott mun- mód 6. Gomb kához megfelelő szorítást választhat. Az ütési erőt négy fokozatban változtathatja: erős, Az automatikusan leálló fordított forgás mód csak közepes, gyenge és automatikusan leálló fordított akkor működik, ha az óramutató járásával ellentétes forgás mód. forgáshoz teljesen behúzza a gombot. Ha a csavar/ anya eléggé meglazult, a szerszám leállítja az ütést és Fokozat kiválasztásához nyomja meg a gombot. a forgást. Az egyes ütési erő fokozatok műszaki adatai Az ütési erő fokozata megjele- Maximum ütés Alkalmazás Művelet nik a panelen Kemény 3 500 min...
 • Page 23 Tömítőgyűrűvel és csapszeggel DTW284 típus felszerelt gépi dugókulcs Szabványos csavar helyes meghúzási nyomatéka ► Ábra11: 1. Gépi dugókulcs 2. O-gyűrű 3. Csapszeg N•m Mozdítsa ki a tömítőgyűrűt a gépi dugókulcson található horonyból és távolítsa el a csapszeget a gépi dugó- kulcsból. Illessze a gépi dugókulcsot a négyszögletes csavarbehajtóra, úgy hogy a dugókulcson található nyílás a négyszögletes csavarbehajtón lévő nyílással egy vonalba kerüljön. Illessze a csapszeget a gépi dugókulcson és a négy- szögletes csavarbehajtón lévő nyílásba. Ezután helyezze vissza a tömítőgyűrűt az eredeti helyzetébe, a gépi dugókulcs hornyában a csapszeg megtartásához. A gépi dugókulcs eltávolításához kövesse a felszerelési eljárást fordított sorrendben. Akasztó felszerelése VIGYÁZAT: Az akasztót felszereléskor mindig 1. Meghúzási idő (másodperc) 2. Meghúzási nyomaték rögzítse szorosan a csavarral. Ellenkező esetben az akasztó leválhat az eszközről, és személyi sérü-...
 • Page 24 Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést M12H okozhatnak. M12H A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantar- tásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. 1. Meghúzási idő (másodperc) 2. Meghúzási nyomaték OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK MEGJEGYZÉS: Tartsa a szerszámot egyenesen a fejescsavarra vagy az anyára irányítva. VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat MEGJEGYZÉS: A túlzott meghúzási nyomaték káro- javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita síthatja a fejescsavart/anyát vagy a gépi dugókulcsot. szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- Mielőtt elkezdi a munkát, mindig végezzen egy próba zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A műveletet, hogy meghatározza a fejescsavarnak kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen vagy az anyának megfelelő meghúzási időt. használja. MEGJEGYZÉS: Ha szerszámot folyamatosan működteti addig, amíg az akkumulátor teljesen leme- Ha bármilyen segítségre vagy további információkra rül, 15 percig pihentesse a szerszámot mielőtt tovább van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, folytatja a munkát egy feltöltött akkumulátorral.
 • Page 25: Technické Špecifikácie

  POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota emisií vibrácií bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa Typická hladina akustického tlaku záťaže A určená použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým. podľa štandardu EN62841: Úroveň akustického tlaku (L ) : 96 dB (A) POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota emisií vibrácií sa môže Úroveň akustického tlaku (L ) : 107 dB (A) použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia ich účinkom. Odchýlka (K): 3 dB (A) VAROVANIE: Emisie vibrácií počas skutočného VAROVANIE: Používajte ochranu sluchu. používania elektrického nástroja sa môžu odlišovať od deklarovanej hodnoty emisií vibrácií, a to v závis- Vibrácie losti od spôsobov používania náradia. VAROVANIE: Nezabudnite označiť bezpečnostné Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) opatrenia s cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré sa určená podľa štandardu EN62841: zakladajú na odhade vystavenia účinkom v rámci reálnych Model DTW284 podmienok používania (berúc do úvahy všetky súčasti Režim činnosti: nárazové uťahovanie upínadiel maxi- prevádzkového cyklu, ako sú doby, kedy je nástroj vypnutý málnou kapacitou nástroja a kedy beží bez zaťaženia, ako dodatok k dobe zapnutia). Emisie vibrácií (a ) : 14,0 m/s Odchýlka (K): 1,5 m/s 25 SLOVENČINA...
 • Page 26: Bezpečnostné Varovania

  Skontrolujte moment momentovým kľúčom. TIETO POKYNY USCHOVAJTE. TIETO POKYNY USCHOVAJTE. POZOR: Používajte len originálne akumu- VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby seba- látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, vedomie a dobrá znalosť výrobku (získané opako- ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených vaným používaním) nahradili presné dodržiavanie batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný bezpečnostných pravidiel pre náradie. požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku.
 • Page 27 Rady na udržanie maximálnej Preťaženie: Nástroj je prevádzkovaný spôsobom, ktorý spôsobuje životnosti akumulátora odber nadmerne vysokého prúdu. V tejto situácii vypnite nástroj a ukončite prácu, ktorá Akumulátor nabite ešte predtým, ako sa úplne spôsobuje preťažovanie nástroja. Potom nástroj zapnu- vybije. Vždy prerušte prácu s nástrojom a nabite tím znova spusťte. akumulátor, keď spozorujete nižší výkon nástroja. Ak sa nástroj nespustí, akumulátor je prehriaty. V tejto Nikdy nenabíjate plne nabitý akumulátor. situácii nechajte akumulátor pred opätovným zapnutím Prebíjanie skracuje životnosť...
 • Page 28 POZNÁMKA: Displej LED zhasne asi jednu minútu Činnosť prepínacej páčky smeru po uvoľnení spúšťacieho spínača. otáčania POZNÁMKA: Pokiaľ sa displej LED rozsvieti a nára- die sa zastaví aj v prípade nabitého akumulátora, ► Obr.8: 1. Prepínacia páčka smeru otáčania ochladením úplne znížte teplotu náradia. Pokiaľ sa stav stále nezmení, prestaňte náradie používať a POZOR: nechajte ho opraviť v miestnom servisnom centre Pred začatím činnosti vždy skontro- Makita. lujte smer otáčania. POZNÁMKA: Ak sa nástroj prehreje, svetlo bude POZOR: Smer otáčania prepínajte až po jednu minútu blikať a následne displej LED zhasne. úplnom zastavení nástroja. Pri zmene smeru otá- V takomto prípade pred ďalšou činnosťou nechajte čania pred úplným zastavením by sa mohol nástroj náradie vychladnúť. poškodiť. POZOR: Keď...
 • Page 29 Zmena rázovej sily/režimu rázov ► Obr.9: 1. Vykonanie zmeny v štyroch krokoch Rázovú silu je možné zmeniť asi o jednu minútu po 2. Režim silných rázov 3. Režim stredných uvoľnení spúštacieho spínača. rázov 4. Režim mäkkých rázov 5. Režim Režim silných, stredných a mäkkých rázov umožňuje automatického zastavenia otáčania opač- dosiahnuť vhodné dotiahnutie pre danú prácu. ným smerom 6. Tlačidlo Funkcia režimu automatického zastavenia otáčania Režim rázov môžete zmeniť v štyroch krokoch: silné, opačným smerom funguje len v prípade úplného stlače- stredné, mäkké rázy a režim automatického zastavenia nia spínača pri otáčaní nástroja proti smeru hodinových otáčania opačným smerom. ručičiek. Po uvoľnení skrutky/matice nástroj zastaví rázy a prestane sa otáčať. Výber kroku vykonáte stlačením tlačidla Technické špecifikácie jednotlivých stupňov rázovej sily Stupeň sily rázu zobrazený Maximálny počet úderov Aplikácia Činnosť na displeji Silný...
 • Page 30 Model DTW284 Montáž háku Správny uťahovací moment pre štandardnú skrutku POZOR: Hák pri montáži vždy pevne zaistite N•m skrutkou. V opačnom prípade sa môže hák uvoľniť z nástroja a spôsobiť zranenie osôb. ► Obr.12: 1. Drážka 2. Hák 3. Skrutka Hák je vhodný na dočasné zavesenie nástroja. Môže sa namontovať na ktorúkoľvek stranu nástroja. Hák namontujete tak, že ho vložíte do ryhy na telese nástroja na ktorejkoľvek strane a potom ho zaistíte dvomi skrutkami. Vyberiete ho uvoľnením skrutiek. PREVÁDZKA POZOR: Akumulátor vložte tak, aby zapadol na svoje miesto. Ak vidíte červený indikátor na hor- 1. Doba uťahovania (s) 2. Uťahovací moment nej strane tlačidla, nie je správne zapadnutý. Zasuňte ho teda úplne tak, aby tento červený indikátor nebolo...
 • Page 31: Voliteľné Príslušenstvo

  BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, M14H M14H údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné M12H M12H diely značky Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 1. Doba uťahovania (s) 2. Uťahovací moment POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v POZNÁMKA: Nástroj držte nasmerovaný priamo na tomto návode, doporučujeme používať toto prí- maticu alebo skrutku. slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- POZNÁMKA: Nadmerný uťahovací moment môže nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať poškodiť skrutku/maticu alebo objímku. Pred začiatkom len na účely pre ne stanovené. práce vždy vykonajte skúšku prevádzky na zistenie správnej doby uťahovania pre danú skrutku alebo maticu. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto POZNÁMKA: Ak sa s nástrojom pracuje nepre-...
 • Page 32 Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy použít k porovnání nářadí mezi sebou. EN62841: Hladina akustického tlaku (L ): 96 dB(A) POZNÁMKA: Hodnotu deklarovaných emisí vibrací Hladina akustického výkonu (L ): 107 dB (A) lze také použít k předběžnému posouzení míry expo- Nejistota (K): 3 dB(A) zice vibracím. VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu. VAROVÁNÍ: Emise vibrací při používání elek- trického nářadí ve skutečnosti se mohou od hodnoty Vibrace deklarovaných emisí vibrací lišit v závislosti na způso- bech použití nářadí. Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpeč- určená podle normy EN62841: nostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu Model DTW284 expozice ve skutečných podmínkách použití. Pracovní režim: rázové utahování upevňovacích prvků (Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního podle maximálního výkonu nářadí cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je Emise vibrací (a ): 14,0 m/s nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno.) Nejistota (K): 1,5 m/s 32 ČESKY...
 • Page 33 Při likvidaci akumulátoru postupujte podle nechráněných částí nářadí a obsluha může utrpět místních předpisů. úraz elektrickým proudem. 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky specifiko- Používejte ochranu sluchu. vanými společností Makita. Instalace akumulátoru Před instalací pečlivě zkontrolujte opotřebení do nevyhovujících výrobků může způsobit požár, a případné trhliny či poškození rázového nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu. nástavce. TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 • Page 34: Popis Funkcí

  Indikace zbývající kapacity POPIS FUNKCÍ akumulátoru UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním nářadí Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, ► Obr.3: 1. Kontrolky 2. Tlačítko kontroly zda je vypnuté a je vyjmutý akumulátor. Stisknutím tlačítka kontroly na akumulátoru zjistíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky indikátoru se Nasazení a sejmutí akumulátoru na několik sekund rozsvítí. Kontrolky Zbývající...
 • Page 35 UPOZORNĚNÍ: Směr otáčení přepínejte až POZNÁMKA: Jestliže se displej LED rozsvítí a nářadí po úplném zastavení nářadí. Provedete-li změnu se vypne i s nabitým akumulátorem, nechte nářadí směru otáčení před zastavením nářadí, může dojít zcela vychladnout. Pokud se tento stav nezmění, k jeho poškození. přestaňte s nářadím pracovat a nechte je opravit v místním servisním středisku Makita. UPOZORNĚNÍ: Pokud nářadí nepoužíváte, vždy přesuňte přepínací páčku směru otáčení do POZNÁMKA: Pokud dojde k přehřátí nářadí, bude neutrální polohy. světlo minutu blikat a potom se vypne displej LED. V takovém případě nechte nářadí před obnovením Toto nářadí je vybaveno přepínačem směru otáčení. práce vychladnout. Stisknutím přepínací páčky směru otáčení ze strany A se nástroj otáčí ve směru hodinových ručiček, zatímco...
 • Page 36 Změna síly příklepu / režimu ► Obr.9: 1. Mění se ve čtyřech krocích 2. Režim Sílu příklepu lze změnit přibližně minutu po uvolnění silného příklepu 3. Režim středního příklepu spouště. 4. Režim slabého příklepu 5. Režim obrá- Silný, střední a slabý režim příklepu umožňuje nastavit cených otáček s automatickým zastavením utahování vhodné pro prováděnou práci. 6. Tlačítko Funkce režimu obrácených otáček s automatickým Režim příklepu lze měnit ve čtyřech krocích: silný, zastavením funguje pouze v případě úplného stisknutí střední, slabý a režim obrácených otáček s automatic- spouště současně s otáčením nářadí proti směru hodi- kým zastavením. nových ručiček. Je-li šroub/matice dostatečně uvol- něná, nářadí se zastaví. Pro výběr kroku stiskněte tlačítko Specifikace jednotlivých stupňů síly příklepu Stupeň síly příklepu zobra- Maximální hodnota příklepů Použití Práce zený na panelu Tvrdá...
 • Page 37: Práce S Nářadím

  Model DTW284 Instalace háčku Správný utahovací moment pro standardní šroub UPOZORNĚNÍ: Při instalaci háčku ho vždy N•m pevně utáhněte šroubem. Jinak by se mohl háček uvolnit z nástroje a způsobit zranění. ► Obr.12: 1. Drážka 2. Háček 3. Šroub Háček je vhodný k dočasnému pověšení nářadí. Lze jej nainstalovat na obou stranách nářadí. Při instalaci háčku jej vložte do drážky na jedné ze stran krytu nářadí a zajistěte jej dvěma šrouby. Chcete-li jej odstra- nit, uvolněte šrouby a vyjměte jej. PRÁCE S NÁŘADÍM UPOZORNĚNÍ: Akumulátor zasunujte vždy až na doraz, dokud není zajištěn na svém místě.
 • Page 38: Volitelné Příslušenství

  M14H M14H výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními M12H M12H servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 1. Doba utahování (s) 2. Utahovací moment UPOZORNĚNÍ: POZNÁMKA: Nářadí držte přímo směrem ke šroubu Pro nářadí Makita popsané nebo matici. v tomto návodu doporučujeme používat násle- dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného POZNÁMKA: Příliš velký utahovací moment může příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí poškodit šroub/matici nebo rázový nástavec. Před zahá- zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro jením práce vždy proveďte zkoušku a stanovte odpovída- stanovené účely. jící dobu utahování konkrétního šroubu nebo matice. POZNÁMKA: Je-li nářadí provozováno nepřetržitě až do Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen- vybití akumulátoru, nechejte jej po instalaci nabitého akumulá-...
 • Page 39: Технічні Характеристики

  DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF • Деякі касети з акумулятором і зарядні пристрої, які вказано вище, можуть бути недоступними залежно від вашого регіону або місця перебування. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте лише касети з акумулятором і зарядні пристрої, перелічені вище. Використання будь-яких інших касет з акумулятором і зарядних пристроїв може призвести до травму- вання й/або пожежі. Призначення Вібрація Інструмент призначено для кріплення болтів та Загальна величина вібрації (векторна сума трьох гайок. напрямків) визначена згідно з EN62841: Модель DTW284 Шум Режим роботи: ударне закручування кріпильних деталей з максимальною потужністю інструмента Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, Вібрація (a ): 14,0 м/с визначений відповідно до стандарту EN62841: Похибка (K): 1,5м/с Рівень звукового тиску (L ): 96 дБ (A) Модель DTW285 Рівень звукової потужності (L ): 107 дБ (A) Режим роботи: ударне закручування кріпильних...
 • Page 40 Користуйтеся засобами захисту органів слуху. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов вико- Перед встановленням ретельно перевіряйте ристання вібрація під час фактичної роботи елек- ударну головку щодо зношення, тріщин або троінструмента може відрізнятися від заявленого пошкодження. значення вібрації. Тримайте інструмент міцно. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забезпечте належні Не торкайтеся руками деталей, що запобіжні заходи для захисту оператора, що відпо- обертаються. відатимуть умовам використання інструмента (слід Обов’язково забезпечте надійну опору. брати до уваги всі складові робочого циклу, такі як При виконанні робіт з інструментом на час, коли інструмент вимкнено та коли він починає...
 • Page 41 касети з акумулятором слід міцно тримати інструмент та вайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, касету з акумулятором. Якщо ви утримуватимете інструмент щоб він не міг рухатися в пакуванні. та касету з акумулятором недостатньо міцно, вони можуть вислизнути з рук, що може призвести до пошкодження інстру- Дотримуйтеся норм місцевого законодав- мента та касети з акумулятором або може спричинити травми. ства щодо утилізації акумуляторів. 12. Використовуйте акумулятори лише з ► Рис.1: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета виробами, указаними компанією Makita. з акумулятором Установлення акумуляторів у невідповідні Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з інстру- вироби може призвести до пожежі, надмірного мента, натиснувши на кнопку в передній частині касети. нагрівання, вибуху чи витоку електроліту. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. Щоб установити касету з акумулятором, слід сумістити виступ на касеті з акумулятором із пазом у корпусі та вставити касету на місце. Її необхідно вставити повністю, ОБЕРЕЖНО:...
 • Page 42 Тільки для касет з акумулятором, які мають курок вмикача. індикатори ПРИМІТКА: Світлодіодний дисплей гасне при- ► Рис.3: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки близно через одну хвилину після відпускання Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором курка вмикача. для відображення залишкового ресурсу акумуля- ПРИМІТКА: Якщо світлодіодний дисплей починає тора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд. світитися, а інструмент зупиняється навіть після перезаряджання касети з акумулятором, повністю Індикаторні лампи Залишковий ресурс охолодіть інструмент. Якщо стан не зміниться, припиніть експлуатацію інструмента й здайте його в ремонт до місцевого сервісного центру Makita. Горить Вимк. Блимає ПРИМІТКА: У разі перегрівання інструмента від 75 до 100% лампа блимає протягом однієї хвилини, після чого світлодіодний дисплей гасне. У цьому випадку слід від 50 до дати інструментові охолонути, перш ніж продовжу- вати роботу. від 25 до Дія вимикача від 0 до 25% ► Рис.5: 1. Курок вмикача Зарядіть ОБЕРЕЖНО: акумулятор.
 • Page 43 Робота перемикача реверсу ПРИМІТКА: Щоб довідатися про поточний режим підсвічування, натисніть курок. Якщо при натис- ► Рис.8: 1. Важіль перемикача реверсу канні курка вмикача лампа вмикається, режим підсвічування увімкнено. Якщо лампа не світиться, ОБЕРЕЖНО: режим підсвічування вимкнено. Перед початком роботи обов’язково перевіряйте напрям обертання. ПРИМІТКА: Для очищення скла лампи підсві- чування протріть її сухою тканиною. Будьте ОБЕРЕЖНО: Перемикач реверсу можна обережні, щоб не подряпати скло лампи підсвічу- використовувати тільки після повної зупинки вання, тому що це погіршить освітлювання. інструмента. Зміна напрямку обертання до пов- ної зупинки інструмента може призвести до його ПРИМІТКА: Поки натиснуто курок вмикача, режим пошкодження. підсвічування змінити не можна. ОБЕРЕЖНО: Коли інструмент не вико- ПРИМІТКА: Режим підсвічування можна змінити...
 • Page 44 Встановлення гака ЗБОРКА ОБЕРЕЖНО: Під час установлення гачка ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, надійно зафіксуйте його гвинтом. В іншому що прилад вимкнено, а касету з акумулятором випадку гачок може від’єднатися від інструмента, знято, перш ніж проводити будь-які роботи з що може призвести до травми. інструментом. ► Рис.12: 1. Паз 2. Гак 3. Гвинт Вибір правильної ударної головки Гак зручно використовувати для тимчасового підві- шування інструмента. Його можна встановлювати Обов’язково використовуйте ударну головку пра- на будь-якому боці інструмента. Щоб установити...
 • Page 45 Модель DTW284 Модель DTW285 Належний момент затягування для стандартного Належний момент затягування для стандартного болта болта N•m N•m 1. Час затягування (с) 2. Момент затягування 1. Час затягування (с) 2. Момент затягування Належний момент затягування для високоміц- Належний момент затягування для високоміц- ного болта ного болта N•m N•m M16H M16H M16H M16H...
 • Page 46: Технічне Обслуговування

  вини. Їх використання може призвести до зміни кольору, деформації або появи тріщин. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ продук- ції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із вико- ристанням запчастин виробництва компанії Makita. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. 46 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 47 Nivel de presiune acustică (L ): 96 dB(A) NOTĂ: Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de aseme- Nivel de putere acustică (L ): 107 dB (A) nea, utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii. Marjă de eroare (K): 3 dB(A) AVERTIZARE: Nivelul de vibraţii în timpul utili- AVERTIZARE: Purtaţi echipament de protec- zării efective a uneltei electrice poate diferi de valoa- ţie pentru urechi. rea nivelului declarat, în funcţie de modul în care unealta este utilizată. Vibraţii AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că identificaţi măsu- rile de siguranţă pentru a proteja operatorul, acestea Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiţii determinată conform EN62841: reale de utilizare (luând în considerare toate părţile Model DTW284 ciclului de operare, precum timpii în care unealta a Mod de lucru: strângerea cu şoc a organelor de asam- fost oprită, sau a funcţionat în gol, pe lângă timpul de blare la capacitatea maximă a maşinii declanşare). Emisie de vibraţii (a ): 14,0 m/s Marjă de eroare (K): 1,5m/s 47 ROMÂNĂ...
 • Page 48 înălţime. 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele Cuplul de strângere corect poate diferi în func- specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- ţie de tipul şi dimensiunea bolţului. Verificaţi relor în produse neconforme poate cauza incen- cuplul de strângere cu o cheie dinamometrică.
 • Page 49 Sfaturi pentru obţinerea unei Sistemul de protecţie a durate maxime de exploatare a acumulatorului acumulatorului Acumulatorii litiu-ion cu marcaj stea Încărcaţi cartuşul acumulatorului înainte de a se ► Fig.2: 1. Marcaj stea descărca complet. Întrerupeţi întotdeauna funcţi- Acumulatorii litiu-ion cu un marcaj stea sunt dotaţi cu onarea maşinii şi încărcaţi cartuşul acumulatoru- un sistem de protecţie. Acest sistem opreşte automat lui când observaţi o scădere a puterii maşinii.
 • Page 50 NOTĂ: Când afişajul cu leduri se aprinde şi maşina ► Fig.8: 1. Pârghie de inversor se opreşte chiar şi în cazul unui cartuş de acumula- tor complet încărcat, lăsaţi maşina să se răcească. ATENŢIE: Verificaţi întotdeauna sensul de Dacă starea nu se schimbă, opriţi utilizarea şi trimiteţi rotaţie înainte de utilizare. maşina pentru reparaţii la un centru de service local Makita. ATENŢIE: Folosiţi inversorul numai după ce maşina s-a oprit complet. Schimbarea sensului de NOTĂ: Când maşina este supraîncălzită, lampa rotaţie înainte de oprirea maşinii poate avaria maşina. iluminează intermitent timp de un minut, iar apoi afişajul LED se stinge. În acest caz, lăsaţi maşina să ATENŢIE: Atunci când nu folosiţi maşina, se răcească înainte de a o utiliza din nou.
 • Page 51 Modificarea forţei/modului impactului ► Fig.9: 1. Modificat în patru paşi 2. Mod impact Timp de aproximativ un minut după eliberarea butonului puternic 3. Mod impact mediu 4. Mod impact declanşator, forţa de impact poate fi schimbată. redus 5. Mod de oprire automată a rotaţiei în Modul de impact puternic, mediu şi redus permite reali- sens invers 6. Buton zarea unei strângeri adecvate lucrării. Puteţi modifica modul impactului în patru paşi: mod Funcţia modului de oprire automată a rotaţiei în sens invers puternic, mediu, redus, precum şi mod de oprire auto- funcționează numai cu tragerea completă a declanșatorul în mată a rotaţiei în sens invers. rotirea maşinii spre stânga. Atunci când șurubul/piulița devine suficient de slăbit/ă, instrumentul oprește impactul și rotația. Pentru a selecta pasul, apăsați butonul Specificaţiile fiecărui nivel al forţei de impact Nivelul forţei de impact afişat Număr maxim de lovituri Aplicaţie...
 • Page 52 Pentru capete de maşină de înşurubat Model DTW284 cu impact cu garnitură inelară şi ştift Cuplul de strângere corect pentru bolţ standard ► Fig.11: 1. Cap pentru maşina de înşurubat cu N•m impact 2. Garnitură inelară 3. Ştift Scoateţi garnitura inelară din canelura capului maşinii de înşurubat cu impact şi scoateţi ştiftul din capul maşi- nii de înşurubat cu impact. Instalaţi capul maşinii de înşurubat cu impact pe cheia pătrată astfel încât orificiul din capul maşinii de înşurubat cu impact să fie aliniat cu orificiul din cheia pătrată. Introduceţi ştiftul prin orificiul din capul maşinii de înşurubat cu impact şi cheia pătrată. Apoi readuceţi garnitura inelară în poziţia iniţială din canelura capului maşinii de înşurubat cu impact pentru a fixa ştiftul. Pentru a demonta capul maşinii de înşurubat cu impact, executaţi în ordine inversă operaţiile de instalare. Instalarea cârligului 1. Timp de strângere (secunde) 2. Cuplu de strângere...
 • Page 53: Accesorii Opţionale

  Makita. ACCESORII OPŢIONALE 1. Timp de strângere (secunde) 2. Cuplu de strângere NOTĂ: Ţineţi maşina orientată drept către bolţ sau piuliţă. ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele NOTĂ: Un cuplu de strângere excesiv poate deteriora bolţul/ auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- piuliţa sau capul maşinii de înşurubat cu impact. Înainte de a voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror începe lucrul, executaţi întotdeauna o probă pentru a deter- alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc mina timpul de strângere corect pentru bolţul sau piuliţa dvs. de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele NOTĂ: Dacă maşina este folosită continuu până la descărca- auxiliare numai în scopul destinat. rea cartuşului acumulatorului, lăsaţi maşina în repaus timp de 15 minute înainte de a continua cu un cartuş de acumulator nou. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului Cuplul de strângere este influenţat de o multitudine de fac- local de service Makita.
 • Page 54: Technische Daten

  HINWEIS: Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann für Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß EN62841: den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen Schalldruckpegel (L ): 96 dB (A) werden. Schallleistungspegel (L ): 107 dB (A) Messunsicherheit (K): 3 dB (A) HINWEIS: Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch für eine WARNUNG: Einen Gehörschutz tragen. Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden. Schwingungen Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme) ermittelt gemäß EN62841: Modell DTW284 Arbeitsmodus: Schlagschrauben von Befestigungsteilen der maximalen Kapazität des Werkzeugs Schwingungsemission (a ): 14,0 m/s Messunsicherheit (K): 1,5m/s 54 DEUTSCH...
 • Page 55 Achten Sie stets auf sicheren Stand. WARNUNG: Die Schwingungsemission während Vergewissern Sie sich bei Einsatz des der tatsächlichen Benutzung des Werkzeugs kann Werkzeugs an hochgelegenen Arbeitsplätzen, je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs vom dass sich keine Personen darunter aufhalten. angegebenen Emissionswert abweichen. Das korrekte Anzugsmoment kann je nach Art WARNUNG: oder Größe der Schraube unterschiedlich sein. Identifizieren Sie Überprüfen Sie das Anzugsmoment mit einem Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers...
 • Page 56 Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt führen. DIESE ANWEISUNGEN ► Abb.1: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku AUFBEWAHREN. Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus verschieben. VORSICHT: Verwenden Sie nur Original- Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Führungsfeder Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert auf die Nut im Gehäuse aus, und schieben Sie den Akku hinein. worden sind, kann zum Bersten des Akkus und Schieben Sie ihn vollständig ein, bis er mit einem hörbaren daraus resultierenden Bränden, Personenschäden Klicken einrastet. Falls die rote Anzeige an der Oberseite des und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch Knopfes sichtbar ist, ist der Akku nicht vollständig verriegelt. die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis zum -Ladegerät ungültig.
 • Page 57 Sekunden lang auf. HINWEIS: Falls die LED-Anzeige aufleuchtet und das Werkzeug selbst mit einem aufgeladenen Akku Anzeigelampen Restkapazität stehen bleibt, lassen Sie das Werkzeug vollständig abkühlen. Falls sich der Status nicht ändert, benutzen Sie das Werkzeug nicht weiter, sondern lassen Sie es Erleuchtet Blinkend von einem lokalen Makita-Kundenzentrum reparieren. 75 % bis HINWEIS: Wenn das Werkzeug überhitzt ist, blinkt 100 % die Leuchte eine Minute lang, und dann erlischt die 50% bis 75% LED-Anzeige. Lassen Sie das Werkzeug in diesem Fall abkühlen, bevor Sie die Arbeit fortsetzen. 25% bis 50% Schalterfunktion 0% bis 25% ► Abb.5: 1.
 • Page 58 Funktion des HINWEIS: Betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter, um den Lampenstatus zu überprüfen. Wenn die Lampe Drehrichtungsumschalters bei Betätigung des Ein-Aus-Schalters aufleuchtet, steht der Lampenstatus auf EIN. Wenn die Lampe ► Abb.8: 1. Drehrichtungsumschalthebel nicht aufleuchtet, steht der Lampenstatus auf AUS. HINWEIS: Wischen Sie Schmutz auf der VORSICHT: Prüfen Sie stets die Lampenlinse mit einem trockenen Tuch ab. Achten Drehrichtung, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Sie sorgfältig darauf, dass Sie die Lampenlinse nicht VORSICHT: Betätigen Sie den verkratzen, weil sich sonst die Lichtstärke verringert.
 • Page 59: Montage

  Montieren des Aufhängers MONTAGE VORSICHT: Wenn Sie den Aufhänger anbrin- VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der gen, sichern Sie ihn immer einwandfrei mit der Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets, Schraube. Anderenfalls kann sich der Aufhänger vom dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku Werkzeug lösen und Personenschaden verursachen. abgenommen ist. ► Abb.12: 1. Führungsnut 2. Aufhänger 3.
 • Page 60 Modell DTW284 Modell DTW285 Korrektes Anzugsmoment für Standardschraube Korrektes Anzugsmoment für Standardschraube N•m N•m 1. Anzugszeit (Sekunden) 2. Anzugsmoment 1. Anzugszeit (Sekunden) 2. Anzugsmoment Korrektes Anzugsmoment für HV-Schraube Korrektes Anzugsmoment für HV-Schraube N•m N•m M16H M16H M16H M16H M14H M14H M14H M14H M12H M12H M12H M12H 1. Anzugszeit (Sekunden) 2. Anzugsmoment 1. Anzugszeit (Sekunden) 2. Anzugsmoment HINWEIS: Halten Sie das Werkzeug gerade auf die Schraube oder Mutter gerichtet.
 • Page 61: Wartung

  ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile...
 • Page 64 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885531A971 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20180127...

This manual is also suitable for:

Dtw285Dtw285zDtw285rtj00883818317650088381831918

Table of Contents