Download  Print this page

Makita DTW284 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

EN
Cordless Impact Wrench
Sladdlös mutterdragare
SV
Batteridrevet slagskrutrekker BRUKSANVISNING
NO
Akkukäyttöinen iskevä
FI
mutterinväännin
Bezvada
LV
triecienuzgriežņatslēga
Belaidis smūginis
LT
veržliasukis
Juhtmeta löökmutrivõti
ET
Аккумуляторный ударный
RU
гайковерт
DTW284
DTW285
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4
11
18
25
32
39
46
53

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita DTW284

 • Page 1 Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL Sladdlös mutterdragare BRUKSANVISNING Batteridrevet slagskrutrekker BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen iskevä KÄYTTÖOHJE mutterinväännin Bezvada LIETOŠANAS INSTRUKCIJA triecienuzgriežņatslēga Belaidis smūginis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA veržliasukis Juhtmeta löökmutrivõti KASUTUSJUHEND Аккумуляторный ударный РУКОВОДСТВО ПО гайковерт ЭКСПЛУАТАЦИИ DTW284 DTW285...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.13 Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- the times when the tool is switched off and when it is mined according to EN60745: running idle in addition to the trigger time). Model DTW284 Work mode: impact tightening of fasteners of the maxi- EC Declaration of Conformity mum capacity of the tool Vibration emission (a ) : 14.0 m/s...
 • Page 5: Safety Warnings

  WARNING: DO NOT let comfort or familiarity also void the Makita warranty for the Makita tool and with product (gained from repeated use) replace charger. strict adherence to safety rules for the subject product.
 • Page 6: Functional Description

  Indicating the remaining battery FUNCTIONAL capacity DESCRIPTION Only for battery cartridges with the indicator ► Fig.3: 1. Indicator lamps 2. Check button CAUTION: Always be sure that the tool is Press the check button on the battery cartridge to indi- switched off and the battery cartridge is removed cate the remaining battery capacity. The indicator lamps before adjusting or checking function on the tool. light up for few seconds.
 • Page 7 NOTE: To confirm the lamp status, pull the trigger. down the tool fully. If the status will not change, stop When the lamp lights up by pulling the switch trigger, using and have the tool repaired by a Makita local the lamp status is ON. When the lamp does not come service center. on, the lamp status is OFF.
 • Page 8: Installing Hook

  Impact force grade displayed Maximum blows Application Work on panel Soft 1,800 min (/min) Tightening when you need fine Assembling furnitures. adjustment with small diameter bolt. Reverse rotation auto stop 3,500 min (/min) Loosening with auto stop Disassembling bolts/nuts. mode function. NOTE: Reverse rotation auto stop mode is available only when the tool rotates counterclockwise. When rotating clockwise in reverse rotation auto stop mode, the impact force and speed are the same as Hard impact mode. Installing hook ASSEMBLY ► Fig.12: 1.
 • Page 9 Model DTW284 Proper fastening torque for high tensile bolt Proper fastening torque for standard bolt N•m N•m M16H M16H M14H M14H M12H M12H 1. Fastening time (second) 2. Fastening torque 1. Fastening time (second) 2. Fastening torque NOTE: Hold the tool pointed straight at the bolt or nut.
 • Page 10: Maintenance

  Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regard- ing these accessories, ask your local Makita Service Center.
 • Page 11: Avsedd Användning

  är grun- Vibration dade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhål- Det totala vibrationsvärdet (treaxlad vektorsumma) landena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar bestämt enligt EN60745: av användarcykeln i beräkningen, som till exempel Model DTW284 tiden då maskinen är avstängd och när den går på Arbetsläge: maskinens maximala kapacitet för tomgång). slagåtdragning Vibrationsemission (a ) : 14,0 m/s EG-försäkran om överensstämmelse Mättolerans (K): 1,5 m/s...
 • Page 12 SPARA DESSA ANVISNINGAR. Rätt åtdragningsmoment kan variera beroende på bultens typ eller storlek. Kontrollera åtdrag- FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita- ningsmomentet med en momentnyckel. batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller SPARA DESSA ANVISNINGAR. batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
 • Page 13 Indikerar kvarvarande FUNKTIONSBESKRIVNING batterikapacitet FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är Endast för batterikassetter med indikator avstängd och batterikassetten borttagen innan ► Fig.3: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp du justerar maskinen eller kontrollerar dess Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se funktioner. kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder. Montera eller demontera batterikassetten Indikatorlampor...
 • Page 14 Med lampstatusen i läget OFF tänds inte lampan även är laddad. Sluta att använda verktyget och låt ett om du trycker in avtryckaren. lokalt servicecenter för Makita reparera det om statu- OBS: Tryck in avtryckaren för att bekräfta lampsta- sen förblir oförändrad. tusen. När lampan tänds på grund av att avtryckaren OBS: När maskinen överhettas blinkar ljuset i en...
 • Page 15 Grad av slagstyrka som visas Maximalt antal slag Användningsområde Arbete på panelen Mjuk 1 800 min (/min) Åtdragning vid finjustering med Montering av möbler. små bultar. Automatiskt stoppläge vid 3 500 min (/min) Lossa med funktionen automa- Demontering av bultar/muttrar. motsatt rotation tiskt stopp. OBS: Automatiskt stoppläge vid motsatt rotation är endast tillgängligt när verktyget roterar moturs. Vid rotation medurs i automatiskt stoppläge vid motsatt rotation är slagkraften och hastigheten samma som i hårt slagläge. Följ monteringsproceduren i omvänd ordning för att ta MONTERING bort krafthylsan.
 • Page 16 Modell DTW284 Korrekt åtdragningsmoment för höghållfasta bultar Korrekt åtdragningsmoment för standardbult N•m N•m M16H M16H M14H M14H M12H M12H 1. Åtdragningstid (sekunder) 2. Åtdragningsmoment 1. Åtdragningstid (sekunder) 2. Åtdragningsmoment OBS: Håll verktyget så att det riktas rakt mot bulten eller muttern.
 • Page 17: Valfria Tillbehör

  Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehö- ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör. • Krafthylsa •...
 • Page 18: Tekniske Data

  (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det bestemt i henhold EN60745: går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk Modell DTW284 holdes trykket). Arbeidsmodus: slagstramming av festemidler med maskinens maksimale kapasitet EFs samsvarserklæring Genererte vibrasjoner (a...
 • Page 19 IKKE LA hensynet til hva som batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller er ”behagelig” eller det faktum at du kjenner som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader deg mindre oppmerksom på...
 • Page 20 Indikere gjenværende FUNKSJONSBESKRIVELSE batterikapasitet FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski- Kun for batterier med indikatoren nen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer ► Fig.3: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp maskinen eller kontrollerer dens mekaniske Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenvæ- funksjoner. rende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.
 • Page 21 MERK: For å bekrefte lampestatusen, må du trykke du slutte å bruke verktøyet og få det reparert av et på startbryteren. Når lampen tennes fordi du drar i lokalt Makita-servicesenter. startbryteren, er lampestatusen PÅ. Når lampen ikke MERK: Når verktøyet er overopphetet, blinker lam- tennes, er lampestatusen AV.
 • Page 22 Borstyrkegraden som vises Maksimalt antall slag Bruksområde Arbeid på panelet 1 800 min (/min) Stramming når du trenger Sette sammen møbler. finjustering med bolter med liten diameter. Modus for automatisk stopp 3 500 min (/min) Løsne med funksjonen for Demontere bolter/muttere. ved rotasjon i revers automatisk stopp. MERK: Modus for automatisk stopp ved rotasjon i revers er kun tilgjengelig når verktøyet roterer mot klokken. Når det roterer med klokken i modus for automatisk stopp ved rotasjon i revers, er støtkraften og turtallet som i hard støtmodus. Monteringskrok MONTERING ► Fig.12: 1.
 • Page 23 Modell DTW284 Riktig tiltrekkingsmoment for høyfast skrue Riktig tiltrekkingsmoment for standardskrue N•m N•m M16H M16H M14H M14H M12H M12H 1. Festetid (sekunder) 2. Tiltrekkingsmoment 1. Festetid (sekunder) 2. Tiltrekkingsmoment MERK: Hold verktøyet rett mot skruen eller mutteren. MERK: For høyt tiltrekkingsmoment kan skade bol- Riktig tiltrekkingsmoment for høyfast skrue...
 • Page 24: Valgfritt Tilbehør

  Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, defor- mering eller sprekkdannelse. For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste- ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- ler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med...
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  Virhemarginaali (K): 3 dB (A) tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös VAROITUS: Käytä kuulosuojaimia. jaksot, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä). Tärinä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Kokonaistärinä (kolmen akselin vektorien summa) määräytyy standardin EN60745 mukaan: Koskee vain Euroopan maita Malli DTW284 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän Työtila: työkalun maksimikapasiteetti kiinnittimien iskukiristyksessä käyttöoppaaseen. Tärinäpäästö (a ) : 14,0 m/s Virhemarginaali (K): 1,5 m/s Malli DTW285 Työtila: työkalun maksimikapasiteetti kiinnittimien iskukiristyksessä Tärinäpäästö (a ) : 11,5 m/s...
 • Page 26 Kiinnitykseen tarvittava sopiva voima voi vaihdella riippuen pultin tyypistä tai koosta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Tarkista vääntö momenttiavaimella. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai VAROITUS: mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa ÄLÄ anna työkalun helppokäyt- akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja töisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että...
 • Page 27: Toimintojen Kuvaus

  Akun jäljellä olevan varaustason TOIMINTOJEN KUVAUS ilmaisin HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja Vain akkupaketeille ilmaisimella tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku- ► Kuva3: 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike paketti irrotettu. Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäl- jellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman Akun asentaminen tai irrottaminen sekunnin ajan. Merkkivalot Akussa jäl- HUOMIO: Sammuta työkalu aina ennen akun jellä...
 • Page 28 HUOMAA: Voit tarkistaa, onko lamppu käytössä, lopeta käyttö ja vie työkalu korjattavaksi paikalliseen painamalla liipaisinkytkintä. Jos lamppu syttyy, kun Makita-huoltoon. liipaisinkytkintä painetaan, lamppu on käytössä. Jos HUOMAA: Jos työkalu ylikuumenee, valo vilkkuu lamppu ei syty, lampun tila on POIS PÄÄLTÄ. yhden minuutin ajan, minkä jälkeen LED-näyttö HUOMAA: Pyyhi lika pois linssistä kuivalla liinalla. sammuu. Anna tässä tapauksessa työkalun jäähtyä...
 • Page 29 Kunkin iskuvoima-asteen tekniset tiedot Iskuvoima aste näkyy Maksimi-iskut Käyttö Työ paneelissa Kova 3 500 min (/min) Kiristys kun halutaan voimaa ja Teräsrungon asennus. nopeutta. Keskikova 2 600 min (/min) Kiristys kun tarvitset hyvää Telineiden tai runkorakenteiden hallittua voimaa. asennus ja purku. Pehmeä 1 800 min (/min) Kiristäminen, kun tarvitaan Kalusteiden asennus.
 • Page 30 Asianmukainen kiinnitysvääntömomentin ajan saavuttamiseksi. vakiopultti Oikea kiinnitysmomentti saattaa vaihdella pultin tyypistä tai koosta riippuen, työkappaleeseen kiinnitettävästä materiaalista, jne. Kiinnitysmomentin ja kiinnitysajan välinen suhde näkyy kuvissa. N•m Malli DTW284 Asianmukainen kiinnitysvääntömomentin vakiopultti N•m 1. Kiinnitysaika (sekunneissa) 2. Kiinnitysvääntömomentti Asianmukainen kiinnitysvääntömomentin suuren vetolujuuden pultille 1. Kiinnitysaika (sekunneissa) N•m...
 • Page 31 Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käyttäen. LISÄVARUSTEET HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu- raavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.
 • Page 32 ): 107 dB (A) BRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosa- Mainīgums (K): 3 dB (A) kiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatā- BRĪDINĀJUMS: Lietojiet ausu aizsargus. cijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides Vibrācija laiku). Vibrācijas kopējā vērtība (trīsasu vektora summa) EK atbilstības deklarācija noteikta atbilstoši EN60745: Modelis DTW284 Tikai Eiropas valstīm Darba režīms: rīka maksimālās jaudas stiprinājumu pievilkšana EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā Vibrācijas izmete (a ): 14,0 m/s ir iekļauta kā A pielikums. Mainīgums (K): 1,5 m/s Modelis DTW285 Darba režīms: rīka maksimālās jaudas stiprinājumu pievilkšana Vibrācijas izmete (a ): 11,5 m/s Mainīgums (K): 1,5 m/s 32 LATVIEŠU...
 • Page 33: Drošības Brīdinājumi

  Stiprinājumiem piemēroti griezes momenti SAGLABĀJIET ŠOS var atšķirties atkarībā no skrūves izmēra. Noskaidrojiet griezes momentu ar NORĀDĪJUMUS. uzgriežņatslēgu. SAGLABĀJIET ŠOS UZMANĪBU: Lietojiet tikai oriģinālos Makita aku- mulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita akumulatorus NORĀDĪJUMUS. vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks BRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJIET to, ka labu anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija. iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā...
 • Page 34 Atlikušās akumulatora jaudas FUNKCIJU APRAKSTS indikators UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ► Att.3: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, ir izņemta. lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm. Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana Indikatora lampas Atlikusī...
 • Page 35 Kad lampas režīms ir IESLĒGTS, nospiediet slēdža PIEZĪME: Gaismas diožu displejs izslēgsies aptuveni mēlīti, lai ieslēgtu lampu. Lai izslēgtu, atlaidiet mēlīti. vienu minūti pēc slēdža mēlītes atlaišanas. Apmēram 10 sekundes pēc slēdža mēlītes atlaišanas PIEZĪME: Ja gaismas diožu displejs deg nepārtraukti lampa izslēdzas. un darbarīks pārtrauc darboties pat ar uzlādētu aku- Kad lampas režīms ir IZSLĒGTS, lampa neieslēgsies, mulatora kasetni, pilnībā atdzesējiet darbarīku. Ja pat nospiežot mēlīti. statuss nemainās, nelietojiet darbarīku un nododiet to PIEZĪME: Lai pārbaudītu lampas režīmu, nospiediet remontam vietējā Makita apkopes centrā. mēlīti. Ja, nospiežot slēdža mēlīti, lampa iedegas, PIEZĪME: Ja darbarīks ir pārkarsis, apgaismojums lampas režīms ir IESLĒGTS. Ja lampa neiedegas, vienu minūti mirgo, pēc tam gaismas diožu ekrāns lampas režīms ir IZSLĒGTS. nodziest. Šādā gadījumā pirms atkārtotas lietošanas PIEZĪME: Ar sausu lupatiņu notīriet netīrumus no atdzesējiet darbarīku. lampas lēcas. Izvairieties saskrāpēt lampas lēcu, jo tādējādi tiek samazināts apgaismojums. Slēdža darbība PIEZĪME: Kamēr slēdža mēlīte ir nospiesta, lampas ► Att.5: 1. Slēdža mēlīte režīmu nevar mainīt. PIEZĪME: Lampas režīmu var mainīt apmēram 10 UZMANĪBU: Pirms akumulatora kasetnes sekunžu laikā pēc slēdža mēlītes atlaišanas.
 • Page 36 Katras trieciena spēka pakāpes parametri Panelī parādītā trieciena Maksimālais triecienu skaits Lietošana Darbība spēka pakāpe Spēcīgi 3 500 min (/min) Pievilkšana, kad nepieciešams Tērauda rāmja montāža. spēks un ātrums. Vidēji 2 600 min (/min) Pievilkšana, kad ir nepiecie- Sastatņu vai karkasa montāža šams vadāms spēks. un demontāža. Viegli 1 800 min (/min) Pievilkšana, kad nepieciešams Mēbeļu montāža. precīzi pieskrūvēt maza dia- metra skrūvi.
 • Page 37 N•m tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi fiksēta. Iebīdiet to tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā gadī- jumā akumulators var nejauši izkrist no darbarīka un radīt jums vai apkārtējiem traumas. ► Att.13 Cieši turiet darbarīku un novietojiet trieciena galatslēgu uz skrūves vai uzgriežņa. Ieslēdziet darbarīku un ar pareizu pievilkšanas laiku nostipriniet. Pareizais pievilkšanas griezes moments var atšķirties atkarībā no skrūves veida vai lieluma, piestiprināmā materiāla u. c. Saistība starp pievilkšanas griezes momentu un pievilkšanas laiku ir parādīta zīmējumos. Modelis DTW284 Pareizs standarta skrūves pievilkšanas griezes 1. Pievilkšanas laiks (sekundēs) 2. Pievilkšanas griezes moments moments Pareizs lielas stiepes stiprības skrūves pievilkšanas N•m griezes moments N•m M16H M16H M14H M14H M12H M12H 1. Pievilkšanas laiks (sekundēs) 2. Pievilkšanas griezes...
 • Page 38: Papildu Piederumi

  šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas. Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU dar- bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. PAPILDU PIEDERUMI UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Trieciena galatslēga •...
 • Page 39 Paklaida (K): 3 dB (A) dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudoja- mas šis įrankis. ĮSPĖJIMAS: Dėvėkite ausų apsaugą. ĮSPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi Vibracija vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudo- jimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, Vibracijos bendroji vertė (triašio vektoriaus suma) pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek nustatyta pagal EN60745 standartą: kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų). Modelis DTW284 Darbo režimas: įrankio didžiausios galios fiksatorių EB atitikties deklaracija poveikį darantis suveržimas Vibracijos emisija (a ): 14,0 m/s Tik Europos šalims Paklaida (K): 1,5 m/s EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instruk- Modelis DTW285 cijų vadovo A priedas. Darbo režimas: įrankio didžiausios galios fiksatorių poveikį darantis suveržimas Vibracijos emisija (a ): 11,5 m/s Paklaida (K): 1,5 m/s...
 • Page 40: Saugos Įspėjimai

  Jei naudojate įrankį aukštai, įsitikinkite, ar INSTRUKCIJAS. apačioje nėra žmonių. Tinkamas tvirtinimo sukimo momentas gali PERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų skirtis, jis priklauso nuo varžto tipo ir dydžio. „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba Sukimo momentą patikrinkite veržliarakčiu. pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti SAUGOKITE ŠIAS gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir INSTRUKCIJAS. įkroviklio garantiją.
 • Page 41: Veikimo Aprašymas

  Likusios akumuliatoriaus galios VEIKIMO APRAŠYMAS rodymas PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami reguliuoti Tik akumuliatoriaus kasetėms su indikatoriumi arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai ► Pav.3: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę. mygtukas Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo myg- Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas tuką, kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus ener- ir nuėmimas gija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės. PERSPĖJIMAS: Prieš...
 • Page 42 Norėdami nustatyti lemputės jungiklį į išjungimo padėtį, Norėdami patikrinti likusią akumuliatoriaus talpą, šiek dar kartą vieną sekundę palaikykite nuspaudę myg- tiek paspauskite gaiduką. tuką PASTABA: Atleidus gaiduką, šviesdiodinis ekranas Kai lemputės jungiklis yra nustatytas į įjungimo padėtį, išsijungia po maždaug vienos minutės. norėdami įjungti lemputę, paspauskite gaiduką. Jeigu PASTABA: Įsižiebus šviesdiodiniam ekranui, o įran- norite išjungti, atleiskite jį. Atleidus jungiklio gaiduką, kiui sustojus net ir naudojant įkrautą akumuliatoriaus lemputė užgęsta maždaug po 10 sekundžių. kasetę, visiškai atvėsinkite įrankį. Jei būsena nesi- Kai lemputės jungiklis yra nustatytas į išjungimo padėtį, keičia, baikite naudotis įrankiu ir pasirūpinkite, kad net ir spaudžiant gaiduką, lemputė neužsidegs. jis būtų suremontuotas „Makita“ vietiniame techninės PASTABA: Norėdami patvirtinti lemputės jungiklio priežiūros centre. padėtį, paspauskite gaiduką. Jeigu paspaudus gai- PASTABA: Kai įrankis perkaista, vieną minutę žybsi duką lemputė užsidega, lemputės jungiklis yra nusta- lemputė, tada šviesdiodinis ekranas užgęsta. Tokiu tytas į įjungimo padėtį. Jeigu lemputė neužsidega, atveju palaukite, kol įrankis atvės, kad galėtumėte vėl lemputės jungiklis yra nustatytas į išjungimo padėtį. tęsti darbą. PASTABA: Purvą nuo lempos objektyvo nuvalykite sausu skudurėliu. Būkite atsargūs, kad nesubraižytu- Jungiklio veikimas mėte lempos objektyvo, nes pablogės apšvietimas. ► Pav.5: 1. Gaidukas PASTABA: Spaudžiant gaiduką lemputės jungiklio būsenos pakeisti negalima. PERSPĖJIMAS: Prieš...
 • Page 43 Kiekvieno smūgio jėgos laipsnio techniniai duomenys Smūgio jėgos laipsnis yra Maks. smūgių skaičius Pritaikymas Darbas rodomas skydelyje Stiprus 3 500 min (/min.) Priveržiama, kai nustatyti Plieninio rėmo surinkimas. pageidaujama jėga ir greitis. Vidutinis 2 600 min (/min.) Priveržiama, kai reikia tinkamai Pastolių ar pagrindo surinkimas valdomos galios. arba išardymas. Silpnas 1 800 min (/min.) Priveržiama, kai reikia tiksliai Baldų surinkimas.
 • Page 44 N•m mygtuko pusėje, ji nėra visiškai užfiksuota. Įstumkite ją iki galo tol, kol nebematysite raudono indikatoriaus. Priešingu atveju ji gali atsitiktinai iškristi iš įrankio, sužeisti jus arba aplinkinius. ► Pav.13 Tvirtai laikydami įrankį užmaukite smūginį antgalį ant varžto arba veržlės. Įjunkite įrankį ir veržkite varžtą tam tinkamą veržimo sukimo momento laiką. Tinkamas veržimo sukimo momentas kinta priklausomai nuo varžto rūšies ir dydžio, ruošinio medžiagos, į kurį jis įsukamas ir pan. Veržimo sukimo momento ir veržimo laiko santykis parodytas paveikslėliuose. Modelis DTW284 Tinkamas standartinio varžto užveržimo sukimo 1. Užveržimo laikas (sekundėmis) 2. Užveržimo sukimo momentas momentas Tinkamas labai atsparaus tempimui varžto užver- N•m žimo sukimo momentas N•m M16H M16H M14H M14H M12H M12H 1. Užveržimo laikas (sekundėmis) 2. Užveržimo sukimo...
 • Page 45: Techninė Priežiūra

  įtrūkimų. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamin- tas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- tės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą. • Smūginis antgalis •...
 • Page 46: Tehnilised Andmed

  HOIATUS: Kasutage kõrvakaitsmeid. kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis Vibratsioon (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, nagu näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite tühikäigul, lisaks tööajale). summa) määratud standardi EN60745 kohaselt: Mudel DTW284 EÜ vastavusdeklaratsioon Töörežiim: fiksaatorite hetkkinnitus tööriista täisvõim- suse korral Ainult Euroopa riikide puhul Vibratsiooniheide (a ): 14,0 m/s EÜ vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Määramatus (K): 1,5 m/s Lisas A. Mudel DTW285 Töörežiim: fiksaatorite hetkkinnitus tööriista täisvõim-...
 • Page 47 HOIDKE JUHEND ALLES. Kui töötate kõrguses, siis jälgige, et teist all- pool ei viibiks inimesi. ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita Õige pingutusmoment võib erineda sõltuvalt originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või poldi liigist või suurusest. Kontrollige pingu- muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude tusmomenti piirmomendimutrivõtmega. süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu- HOIDKE JUHEND ALLES.
 • Page 48 Aku jääkmahutavuse näit FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Ainult näidikuga akukassettidele ► Joon.3: 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrolli- mõneks sekundiks. mist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. Märgulambid Jääkmahutavus Akukasseti paigaldamine või eemaldamine Põleb Ei põle...
 • Page 49 Kui lambi olek on SISSE LÜLITATUD, vajutage lüli- MÄRKUS: LED-näidik kustub umbes üks minut tipäästikut, et lamp põlema süttiks. Väljalülitamiseks pärast lüliti päästiku vabastamist. vabastage lülitipäästik. Lamp kustub umbes 10 sekundit MÄRKUS: Kui LED-näidik süttib ja tööriist seiskub pärast lülitipäästiku vabastamist. isegi taaslaetud akukasseti puhul, jahutage tööriist Kui lambi olek on VÄLJA LÜLITATUD, ei hakka lamp täielikult maha. Kui olek ei muutu, lõpetage tööriista põlema isegi päästiku vajutamisel. kasutamine ja laske tööriist Makita kohalikul teenin- MÄRKUS: Lambi oleku kinnitamiseks vajutage pääs- duskeskusel ära remontida. tikut. Kui lamp süttib lülitipäästiku vajutamisel, on MÄRKUS: Kui tööriist on ülekuumenenud, vilgub tuli lambi olek SISSE LÜLITATUD. Kui lamp ei sütti, on ühe minuti kestel ning seejärel lülitub leednäidik välja. lambi olek VÄLJA LÜLITATUD. Sellisel juhul laske tööriistal enne töö jätkamist maha MÄRKUS: Pühkige lamp kuiva lapiga puhtaks. Olge jahtuda. seda tehes ettevaatlik, et lambi läätse mitte kriimus- tada, sest muidu võib valgustus väheneda.
 • Page 50 Iga löögijõuastme tehnilised andmed Paneelile kuvatud Maksimaalsed löögid Kohaldamine Töö löögijõuaste Kõva 3 500 min (/min) Pingutamine, kui vajalikud on Terasraami kokkupanek. jõud ja kiirus. Keskmine 2 600 min (/min) Pingutamine, kui vajate head Tellingute või karkassi kokkupa- kontrollitud jõudu. nek või lahtivõtmine. Pehme 1 800 min (/min) Pingutamine, kui vajate väik- Sisustuse kokkupanek. sema läbimõõduga poldi puhul peenemat häälestamist.
 • Page 51 Sobiv väändemoment standardpoldile keerama, kasutades õiget kinnikeeramisaega. Õige väändemoment keeramisel võib varieeruda, sõltuvalt poldi tüübist ja suurusest, kinnitatava detaili materjalist jms. Väändemomendi ja kinnitusaja suhe on N•m toodud joonistel. Mudel DTW284 Sobiv väändemoment standardpoldile N•m 1. Kinnitamisaeg (sekund) 2. Väändemoment Sobiv väändemoment suure tõmbejõuga poldile N•m M16H 1. Kinnitamisaeg (sekund) 2. Väändemoment M16H Sobiv väändemoment suure tõmbejõuga poldile...
 • Page 52 Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt. Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes- kusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 53: Технические Характеристики

  значения в зависимости от способа применения ОСТОРОЖНО: Используйте средства инструмента. защиты слуха. ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, осно- Вибрация ванные на оценке воздействия в реальных усло- виях использования (с учетом всех этапов рабо- Суммарное значение вибрации (сумма векторов по чего цикла, таких как выключение инструмента, трем осям), определенное в соответствии с EN60745: работа без нагрузки и включение). Модель DTW284 Рабочий режим: твердая затяжка крепежных дета- Декларация о соответствии ЕС лей при максимальной мощности инструмента Распространение вибрации (a ): 14,0 м/с Только для европейских стран Погрешность (K): 1,5м/с Декларация о соответствии ЕС включена в руковод- Модель DTW285 ство по эксплуатации (Приложение A). Рабочий режим: твердая затяжка крепежных дета- лей при максимальной мощности инструмента Распространение вибрации (a ): 11,5м/с...
 • Page 54: Меры Безопасности

  Важные правила техники МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ безопасности для работы с аккумуляторным блоком Общие рекомендации по технике безопасности для Перед использованием аккумуляторного электроинструментов блока прочитайте все инструкции и предупре- ждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь...
 • Page 55: Описание Работы

  ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные Обязательно устанавливайте аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторный блок до конца, чтобы красный аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, индикатор не был виден. В противном случае или батарей, которые были подвергнуты модифика- аккумуляторный блок может выпасть из инстру- циям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, мента и нанести травму вам или другим людям. травмам и повреждению имущества. Это также авто- ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных уси- матически аннулирует гарантию Makita на инструмент лий при установке аккумуляторного блока. Если блок и зарядное устройство Makita. не двигается свободно, значит он вставлен неправильно. Советы по обеспечению мак- Система...
 • Page 56 нить примерно через 10 секунд после отпускания ПРИМЕЧАНИЕ: ЖК-дисплей гаснет примерно через триггерного переключателя. одну минуту после отпускания триггерного переключателя. ПРИМЕЧАНИЕ: Если ЖК-дисплей загорается и Действие реверсивного инструмент останавливается даже с заряженным переключателя блоком аккумулятора, необходимо дать инстру- менту остыть. Если состояние не меняется, прекратите работу и передайте инструмент для ► Рис.8: 1. Рычаг реверсивного переключателя ремонта в местный сервисный центр Makita. ВНИМАНИЕ: Перед работой всегда прове- ПРИМЕЧАНИЕ: При перегреве инструмента ряйте направление вращения. подсветка мигает в течение одной минуты, затем ЖК-дисплей гаснет. В этом случае дайте инстру- ВНИМАНИЕ: Используйте реверсивный пере- менту остыть, прежде чем продолжить работу. ключатель только после полной остановки инстру- мента. Изменение направления вращения до полной оста- Действие выключателя...
 • Page 57 Изменение силы удара/режима ► Рис.9: 1. Изменение в четыре этапа 2. Режим Силу удара можно изменить спустя примерно высокой мощности 3. Режим средней одну минуту после отпускания триггерного мощности 4. Режим малой мощности переключателя. 5. Режим автоматического останова Режимы высокой, средней и малой мощности позво- обратного вращения 6. Кнопка ляют выбрать соответствующий момент затяжки. Режим мощности имеет четырехступенчатую регули- Функция автоматического останова обратного враще- ровку: режимы высокой, средней, малой мощности и ния срабатывает только при нажатии на триггерный автоматического останова обратного вращения. переключатель до упора, когда инструмент вращается против часовой стрелки. Когда болт/гайка будет доста- Чтобы выбрать режим, нажмите кнопку точно ослаблен, работа инструмента будет прервана. Технические характеристики каждой силы удара Сила удара, отображаемая Максимальное количество Сфера применения Задача на экране ударов Твердый 3 500 мин...
 • Page 58 Для ударной головки с Модель DTW284 уплотнительным кольцом и Соответствующий крутящий момент затяжки стандартного болта штифтом ► Рис.11: 1. Ударная головка 2. Уплотнительное N•m кольцо 3. Штифт Выньте уплотнительное кольцо из канавки ударной головки и удалите штифт. Установите ударную головку на квадратный хвостовик так, чтобы отвер- стие в головке совпало с отверстием на хвостовике. Вставьте штифт через отверстие в ударной головке и квадратном хвостовике. Затем поверните уплот- нительное кольцо в первоначальное положение в канавку ударной головки для фиксации штифта. Для снятия ударной головки выполните процедуру установки в обратном порядке. Установка крючка ► Рис.12: 1. Паз 2. Крючок 3. Винт Крючок удобен для временного подвешивания 1. Время затяжки (с) 2. Момент затяжки инструмента. Он может быть установлен с любой стороны инструмента. Для установки крючка Соответствующий крутящий момент затяжки...
 • Page 59: Дополнительные Принадлежности

  только сменных частей производства Makita. головку. Перед началом работы всегда выпол- няйте пробную операцию для определения над- лежащего времени затяжки, соответствующего ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ вашему болту или гайке. ПРИМЕЧАНИЕ: Если инструмент эксплуатиро- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ вался непрерывно до разряда блока аккумулято- ров, сделайте перерыв на 15 минут перед нача- лом работы с заряженным блоком аккумуляторов. ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или Крутящий момент затяжки зависит от множества приспособления рекомендуются для исполь- различных факторов, включая следующее. После зования с инструментом Makita, указанным в затяжки обязательно проверьте крутящий момент с настоящем руководстве. Использование других помощью динамометрического ключа. принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- Если блок аккумулятора разряжен почти полно- надлежность или приспособление только по ука- стью, напряжение упадет, а крутящий момент занному назначению. затяжки уменьшится. 59 РУССКИЙ...
 • Page 60 Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Ударная головка • Удлинительный стержень • Универсальный шарнир • Переходник гнездовой биты • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отли- чаться в зависимости от страны. Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885531-983 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20160623...

This manual is also suitable for:

Dtw285