Husqvarna 350BT Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
EN
Operator's manual
BG
Ръководство за експлоатация
CS
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ES
Manual de usuario
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
LT
Operatoriaus vadovas
LV
Lietošanas pamācība
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
RO
Instrucţiuni de utilizare
RU
Руководство по эксплуатации
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual do utilizador
SK
Návod na obsluhu
SL
Navodila za uporabo
SV
Bruksanvisning
2-15
16-30
31-44
45-58
59-73
74-88
89-103
104-117
118-131
132-146
147-160
161-175
176-190
191-204
205-218
219-233
234-247
248-262
263-278
279-293
294-308
309-322
323-336
337-350
350BT

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Husqvarna 350BT

  Summary of Contents for Husqvarna 350BT

 • Page 1 350BT Operator's manual 2-15 Ръководство за експлоатация 16-30 Návod k použití 31-44 Brugsanvisning 45-58 Bedienungsanweisung 59-73 Οδηγίες χρήσης 74-88 Manual de usuario 89-103 Kasutusjuhend 104-117 Käyttöohje 118-131 Manuel d'utilisation 132-146 Priručnik za korištenje 147-160 Használati utasítás 161-175 Manuale dell'operatore 176-190...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents Introduction..............2 Troubleshooting............12 Safety................3 Transportation and storage...........13 Assembly................ 6 Technical data.............. 14 Operation................ 7 EC Declaration of Conformity........15 Maintenance..............9 Introduction Product description Intended use This product is a backpack blower with a fuel engine. Use the product to blow leaves and other unwanted material from areas such as lawns, pathways and We have a policy of continuous product development asphalt roads.
 • Page 3: Safety

  19. Flexible hose This product complies with applicable EC 20. Control pipe Directives. 21. Cable clamp 22. Intermediate pipe Noise emissions to the environment 23. Blower nozzle according to European Directive 2000/14/EC 24. Operator's manual and New South Wales legislation “Protection 25.
 • Page 4 • If an emergency occurs, release the waist belt and chest belt of the harness and let the product fall. • Obey national regulations and directives. CAUTION: Damage to the product. • Keep all body parts away from hot surfaces. •...
 • Page 5 • If the safety devices are defective, speak to your that follow before you use the product. Husqvarna servicing dealer. • Do not mix or add the fuel indoors or near a heat To do a check of the muffler source.
 • Page 6: Assembly

  Assembly Introduction 4. Attach the cable to the flexible hose with the cable clamp. WARNING: Read and understand the safety chapter before you assemble the product. To assemble the blower pipe and the control handle on the product 1. Attach the flexible hose (A) to the pipe angle and the control pipe (B) with the clamps (C) and (D).
 • Page 7: Operation

  For best results and performance use Husqvarna two-stroke oil. • If Husqvarna two-stroke oil is not available, use a two-stroke oil of good quality for air-cooled engines. 1. Fill half the quantity of gasoline in a clean container for fuel.
 • Page 8 To start the product 2. Add the full quantity of oil. 3. Shake the fuel mixture. 1. If the engine is cold, push the choke lever to the 4. Add the remaining quantity of gasoline to the Symbols on the closed choke position.
 • Page 9: Maintenance

  • Keep the blower nozzle near the ground. Note: Husqvarna recommends that you use the full blower nozzle extension. • Make a note of the wind direction and operate the product in the direction of the wind.
 • Page 10 Maintenance schedule Maintenance Daily Weekly Monthly Clean the external surfaces. Make sure that the control handle operates correctly. To do a check of Make sure that the start/stop switch operates correctly. Refer to the start/stop switch on page 5 . Examine the engine, the fuel tank and the fuel lines for leaks.
 • Page 11 To apply oil to the foam air filter The cooling system includes the cooling fins on the cylinder and the air intake screen. CAUTION: Always use Husqvarna special 1. Stop the engine. air filter oil. Do not use other types of oil.
 • Page 12: Troubleshooting

  To replace the harness 5. Put the pin into the strap to attach the clamp to the new strap. WARNING: A damaged harness can make the product fall and cause injuries. Make sure to install the clamp correctly. 1. Stop the engine. 2.
 • Page 13: Transportation And Storage

  Engine starts but stops again Check Possible cause Solution Carburetor. Engine will not Speak to your servicing dealer. operate cor- rectly at idle speed. Air filter. Clogged air fil- Clean the air filter. ter. Transportation and storage Transportation and storage WARNING: To prevent the risk of fire, make sure that there are no leaks or fumes during transportation or storage.
 • Page 14: Technical Data

  Technical data Technical data Husqvarna 350BT Engine Cylinder displacement, cm 50.2 Idle speed, rpm 2200 Catalytic converter Ignition system Spark plug NGK CMR7H / TORCH AC7R Electrode gap, mm 0.6-0.7 Fuel and lubrication system Fuel tank capacity, l / cm 1.25 / 1250...
 • Page 15: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declares that the backpack blower Husqvarna 350BT with serial numbers dating from 2018 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...
 • Page 16: Въведение

  Содержание Въведение..............16 Отстраняване на проблеми........27 Безопасност..............18 Транспорт и съхранение..........28 Монтаж.................20 Технически характеристики........29 Операция..............21 Декларация за съответствие на ЕО......30 Поддръжка..............24 Въведение Описание на продукта Предназначение Този продукт е преносимо компресорно оборудване Използвайте продукта за събиране на листа или с...
 • Page 17 15. Превключвател за стартиране/спиране с Този продукт отговаря на изискванията на регулатор на дроселната клапа приложимите директиви на EO. 16. Регулатор за газта 17. Тръбно коляно Шумови емисии към околната среда 18. Скоба съгласно Европейска директива 19. Мека връзка 2000/14/ЕО и законодателството на Нов 20.
 • Page 18: Безопасност

  Безопасност Дефиниции за безопасност • Не работете с продукта, когато сте уморени, болни или под въздействието на алкохол или Дефинициите по-долу предоставят нивото на лекарства, които могат да повлияят отрицателно сериозност за всяка една предупредителна дума. върху зрението, преценката или координацията на...
 • Page 19 • Не стартирайте продукта на закрито, при лоша дефектни, говорете с Вашия сервиз на вентилация или близо до запалими материали. Husqvarna. Отработените газове на двигателя съдържат въглероден окис, който може да предизвика За проверка на ауспуха отравяне с въглероден окис. Отработените...
 • Page 20: Монтаж

  Общ преглед на продукта на направете справка с могат да доведат до тежко нараняване или страница 16 . смърт. • Не вдишвайте горивните изпарения, това може Безопасност на самара да доведе до телесни увреждания. Уверете се, че има достатъчен въздушен поток. •...
 • Page 21: Операция

  4. Закрепете кабела към гъвкавия маркуч със 2. Отстранете ръчката от държача и натиснете скобата на кабела. държача върху основната тръба. 3. Монтирайте ръкохватката и ръчката. Затегнете ръкохватката. 5. Закрепете междинната тръба към основната тръба. 4. Монтирайте междинната тръба. За да монтирате плоската дюза (допълнителна...
 • Page 22 сте сигурни, че ще получите правилната Husqvarna. Това гориво съдържа по-малко вредни химикали в сравнение с обикновеното смес. гориво и това намалява вредните отработени газове. С това гориво количеството остатъци след изгарянето е по-ниско, което запазва компонентите на двигателя по-чисти.
 • Page 23 Използвайте възможно най-ниската позиция на газта, за да сведете до минимум шума и праха. • Дръжте дюзата на компресорното оборудване близо до земята. Забележка: Husqvarna препоръчва използване на целия удължител на дюзата на компресорното ВНИМАНИЕ: Не използвайте краката оборудване. си за задържане на продукта.
 • Page 24: Поддръжка

  • Използвайте приложими градински инструменти, 3. Поставете колана около кръста си. за да освободите материал от земята. 4. Затегнете каишката на колана. Уверете се, че • В зони с прах използвайте пръскащо оборудване, теглото на компресорното оборудване се поема за да навлажните зоната. Това намалява от...
 • Page 25 Поддръжка Ежеднев Всяка Всеки но седмица месец Проверете двигателя, резервоара за гориво и горивните линии за течове. Проверете горивния филтър за замърсяване. Сменете горивния филтър, ако е необходимо. Почистете въздушния филтър. Сменете въздушния филтър, ако е необходимо. Затегнете гайките и винтовете. Проверете...
 • Page 26 замърсена или запушена. Ако е необходимо, почистете филтъра на смукателния ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте въздухопровод и охладителните ребра. специално масло за въздушен филтър на Husqvarna. Не използвайте други типове ВНИМАНИЕ: Замърсената или масла. запушена охладителна система може да повиши температурата на...
 • Page 27: Отстраняване На Проблеми

  4. Отстранете излишното масло от порестия до наранявания. Уверете се, че сте въздушен филтър, докато е в найлоновата монтирали правилно скобата. торбичка. 1. Спрете двигателя. 2. Извадете скобата от ремъка. 3. Избутайте края на ремъка през ухото. 4. Издърпайте новата каишка през ухото. 5.
 • Page 28: Транспорт И Съхранение

  Двигателят не може да се стартира Проверете Възможна Решение причина Запалителнат Затегнете запалителната свещ. а свещ е разхлабена. Има нежелан Уверете се, че горивната смес е правилна. Запалителна материал свещ. Уверете се, че въздушният филтър е чист. върху електродите на запалителната...
 • Page 29: Технически Характеристики

  Технически характеристики Технически характеристики Husqvarna 350BT Двигател Обем на цилиндъра, cm 50,2 Обороти на празния ход, об/мин 2200 Катализатор Не Запалителна система Запалителна свещ NGK CMR7H/TORCH AC7R Разстояние между електродите, mm 0,6 + -0,7 Горивна и смазочна система Вместимост на резервоара за гориво, l/cm 1,25 / 1250 Тегло...
 • Page 30: Декларация За Съответствие На Ео

  Декларация за съответствие на ЕО Декларация за съответствие на ЕО Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500 удостоверява, че преносимото компресорно оборудване Husqvarna 350BT със серийни номера от 2018 и нататък (годината е ясно обозначена върху типовата табелка, следвана от...
 • Page 31 Obsah Úvod................31 Odstraňování problémů..........41 Bezpečnost..............33 Přeprava a skladování..........42 Montáž................35 Technické údaje............43 Provoz................36 ES Prohlášení o shodě..........44 Údržba................38 Úvod Popis výrobku Doporučené použití Tento výrobek je zádový foukač se spalovacím Produkt se používá k vyfoukání listů a dalšího motorem.
 • Page 32 17. Koleno trubky Tento výrobek vyhovuje příslušným 18. Svorka směrnicím ES. 19. Pružná hadice 20. Hlavní trubka Emise hluku do životního prostředí podle 21. Svorka lanka směrnice EU 2000/14/ES a podle nařízení 22. Střední díl trubky o regulaci hluku v australském Novém 23.
 • Page 33 Bezpečnost Definice týkající se bezpečnosti • Při spuštěném motoru se nedotýkejte zapalovací svíčky ani zapalovacího kabelu. Níže uvedené definice uvádí úroveň vážnosti • Udržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 15 m od jednotlivých signálních slov. osob nebo zvířat. Pokud se osoby, děti nebo zvířata přiblíží...
 • Page 34 Nemíchejte ani nedoplňujte palivo ve vnitřních • Pokud je bezpečnostní zařízení vadné, obraťte se na prostorech nebo v blízkosti zdrojů tepla. servisního prodejce Husqvarna. • Pokud je na výrobku nebo vašem těle olej nebo palivo, nespouštějte výrobek. Kontrola tlumiče výfuku •...
 • Page 35 • Vždy používejte schválené nádoby na skladování • Před prováděním údržby nebo montáže vypněte a přepravu paliva. motor, vyjměte zapalovací svíčku a nechte motor vychladnout. Bezpečnostní pokyny pro údržbu • Ucpané sítko lapače jisker způsobuje přehřívání motoru, což způsobí poškození motoru. VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující...
 • Page 36 • Není-li k dispozici olej pro dvoudobé motory o bezpečnosti. Husqvarna, použijte kvalitní olej pro dvoudobé motory určený pro vzduchem chlazené motory. Palivo Správný olej vám doporučí servisní prodejce. Tento výrobek je vybaven dvoudobým motorem.
 • Page 37 Spuštění výrobku 1. Pokud je motor studený, zatlačte páčku sytiče do uzavřené polohy sytiče. Další informace jsou Symboly na výrobku na strani 32 . uvedeny v části 1. Doplňte polovinu množství benzínu do čisté nádoby na palivo. 2. Přidejte celé množství oleje. 3.
 • Page 38 • Udržujte trysku foukače blízko u země. Povšimněte si: Společnost Husqvarna doporučuje používat celý nástavec trysky foukače. • Uvědomte si, jakým směrem fouká vítr, a používejte výrobek po směru větru.
 • Page 39 Plán údržby Údržba Denně Týdně Měsíčně Vyčistěte vnější povrchy. Zkontrolujte, zda ovládací rukojeť funguje správně. Zkontrolujte, zda vypínač funguje správně. Další informace jsou uvedeny v části Kontrola vypínače na strani 34 . Zkontrolujte těsnost motoru, palivové nádrže a palivových vedení. Zkontrolujte, zda není...
 • Page 40 1. Vypněte motor. 2. Zkontrolujte, zda není chladicí systém znečištěný VAROVÁNÍ: Vždy používejte speciální olej nebo ucpaný. V případě potřeby vyčistěte sítko Husqvarna na vzduchové filtry. Jiné druhy nasávaného vzduchu a chladicí žebra. oleje nepoužívejte. VAROVÁNÍ: Znečištěný nebo ucpaný chladicí systém může způsobit zvýšení...
 • Page 41 Výměna nosného popruhu 5. Vložte kolík do popruhu a připevněte svorku k novému popruhu. VÝSTRAHA: Poškozený nosný popruh může způsobit pád výrobku a zranění. Zkontrolujte, zda je svorka správně upevněna. 1. Vypněte motor. 2. Sundejte z popruhu přezku. 3. Protáhněte konec popruhu okem. 4.
 • Page 42 Motor startuje, ale znovu se vypíná. Kontrola Možná příčina Řešení Palivová nádrž. Nesprávný typ Vypusťte palivo a použijte správné palivo. paliva. Karburátor. Motor nefun- Obraťte se na servisního prodejce. guje správně ve volnoběž- ných otáčkách. Vzduchový filtr. Ucpaný vzdu- Vyčistěte vzduchový filtr. chový...
 • Page 43 Technické údaje Technické údaje Husqvarna 350BT Motor Zdvihový objem válce, cm 50,2 Volnoběžné otáčky, ot/min 2200 Katalyzátor Systém zapalování Zapalovací svíčka NGK CMR7H / TORCH AC7R Vzdálenost elektrod, mm 0,6–0,7 Systém mazání a palivový systém Objem palivové nádrže, l / cm...
 • Page 44 ES Prohlášení o shodě Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, prohlašuje, že zádový foukač Husqvarna 350BT se sériovými čísly od roku 2018 a dále (rok je zřetelně vyznačen v textu na typovém štítku a za ním následuje sériové číslo) vyhovuje požadavkům následujících SMĚRNIC RADY...
 • Page 45 Indhold Indledning..............45 Fejlfinding..............55 Sikkerhed..............47 Transport og opbevaring..........56 Montering..............49 Tekniske data............... 57 Drift................50 EU-overensstemmelseserklæring.........58 Vedligeholdelse............52 Indledning Produktbeskrivelse Anvendelsesformål Produktet er en rygbåren løvblæser med en Brug af produktet til at blæse blade og andet uønsket forbrændingsmotor. materiale fra områder som f.eks. plæner, stier og asfalterede veje.
 • Page 46 17. Vinkelrør Dette produkt overholder gældende EU- 18. Spændebånd direktiver. 19. Fleksibel slange 20. Styrerør Emission af støj og miljøpåvirkning i henhold 21. Kabelklemme til EU-direktiv 2000/14/EF og New South 22. Mellemrør Wales' lovgivning om "Beskyttelse af miljøet 23. Mundstykke til løvblæser (støjbegrænsning) forordning 2017 ".
 • Page 47 Sikkerhed Sikkerhedsdefinitioner • Rør aldrig ved tændrøret eller tændkablet, mens motoren er i gang. Definitionerne nedenfor angiver alvorsgraden for hvert • Hold en sikkerhedsafstand på minimum 15 m til enkelt signalord. personer eller dyr. Hvis personer, børn eller dyr kommer nærmere end 15 m, skal du standse produktet.
 • Page 48 Bland og tilføj ikke brændstof indendørs eller i • Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du nærheden af en varmekilde. henvende dig til din Husqvarna-serviceforhandler. • Start ikke produktet, hvis du får olie eller brændstof på produktet eller på din krop.
 • Page 49 • Brug altid godkendte beholdere til opbevaring og • Stands motoren, fjern tændrøret, og lad motoren transport af brændstof. køle af, før der udføres vedligeholdelse og montering. Sikkerhedsinstruktioner for • En tilstoppet gnistfangerskærm får motoren til at vedligeholdelse blive for varm, hvilket resulterer i beskadigelse af motoren.
 • Page 50 Husqvarna-totaktsolie. ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om • Hvis du ikke kan få fat i Husqvarna-totaktsolie, kan sikkerhed, før du bruger produktet. du også bruge en anden totaktsolie af høj kvalitet, som er beregnet til luftkølede motorer. Tal med din Brændstof...
 • Page 51 Sådan startes produktet 1. Hvis motoren er kold, skal du sætte chokerhåndtaget Symboler på i den lukkede chokerposition. Se produktet på side 46 . 1. Fyld halvdelen af mængden af benzin i en ren beholder til brændstof. 2. Tilføj al olien. 3.
 • Page 52 Brug gasreguleringen ved lavest mulige position for at forhindre mere støj og støv end nødvendigt. • Hold løvblæserens mundstykke tæt ved jorden. Bemærk: Husqvarna anbefaler, at du bruger løvblæserens mundstykkeforlænger. • Bemærk vindretningen, og betjen produktet iht. vindretningen.
 • Page 53 Vedligeholdelsesskema Vedligeholdelse Måned- Hver dag Ugentligt ligt Rengør de udvendige overflader. Sørg for, at styrehåndtaget fungerer korrekt. Sådan kontrolleres start/ Sørg for, at start/stop-kontakten fungerer korrekt. Se stop-kontakten på side 48 . Undersøg motoren, brændstoftanken og brændstofslangerne for udsivning. Un- dersøg brændstoffilteret for forurening.
 • Page 54 Sådan påfører du olie på skumluftfilteret Kølesystemet omfatter køleribberne på cylinderen og afskærmningen til luftindtag. BEMÆRK: Brug altid Husqvarna 1. Stop motoren. specialluftfilterolie. Brug ikke andre typer 2. Sørg for, at kølesystemet ikke er snavset eller olie. tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, skal afskærmningen til luftindtag og køleribberne...
 • Page 55 Sådan udskiftes selen 5. Sæt stiften ind i remmen for at fastgøre bøjlen til den nye rem. ADVARSEL: En beskadiget sele kan få produktet til at falde ned og forårsage personskader. Sørg for at montere bøjlen korrekt. 1. Stop motoren. 2.
 • Page 56 Motoren starter, men standser igen Kontrollér Mulig årsag Løsning Karburator. Motoren fun- Kontakt din serviceforhandler. gerer ikke kor- rekt i tomgang- shastighed. Luftfilter. Tilstoppet luftfil- Rens luftfilteret. ter. Transport og opbevaring Transport og opbevaring ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand skal du sørge for, at der ikke forekommer lækager eller dampe under transport eller opbevaring.
 • Page 57 Tekniske data Tekniske data Husqvarna 350BT Motor Cylindervolumen, cm 50,2 Omdrejningstal i tomgang, o/min. 2200 Katalysator Tændingssystem Tændrør NGK CMR7H/TORCH AC7R Elektrodeafstand, mm 0,6-0,7 Brændstof-/smøresystem Benzintankens kapacitet, l/cm 1,25/1250 Vægt Vægt, uden brændstof, kg 10,2 Støjemissioner Lydeffektniveau, målt dB (A)
 • Page 58 EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer, at rygbåren løvblæser Husqvarna 350BT med serienumre fra 2018 og fremefter (året er tydeligt angivet på typeskiltet, efterfulgt af serienummeret), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: • af den 17. maj 2006 "angående maskiner"...
 • Page 59: Einleitung

  Inhalt Einleitung..............59 Fehlerbehebung............70 Sicherheit..............61 Transport und Lagerung..........71 Montage................63 Technische Angaben............ 72 Betrieb................64 EG-Konformitätserklärung..........73 Wartung................ 67 Einleitung Gerätebeschreibung Änderungen ohne vorherige Ankündigung, z. B. von Form und Aussehen, vor. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Verwendungszweck rückentragbares Laubblasgerät mit einem Verbrennungsmotor.
 • Page 60 17. Rohrwinkel Umweltbelastende Geräuschemissionen 18. Klemme gemäß der entsprechenden Richtlinie der 19. Flexibler Schlauch Europäischen Gemeinschaft 2000/14/EG und der australischen „Protection of the 20. Steuerrohr Environment Operations (Noise Control) 21. Kabelklemme Regulation 2017“ (Umweltschutz-/ 22. Zwischenrohr Lärmschutzbestimmung) von New South 23.
 • Page 61: Sicherheit

  Sicherheit Sicherheitsdefinitionen Sehkraft, Ihr Urteils- oder Koordinationsvermögen beeinträchtigen können. Die nachstehenden Definitionen geben den • Montieren Sie vor der Benutzung alle Abdeckungen Schweregrad für jedes Signalwort an. und Schutzvorrichtungen. Stellen Sie sicher, dass der Zündkerzenstecker und das Zündkabel nicht beschädigt sind, um Stromschläge zu vermeiden. •...
 • Page 62 Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie • Wenn die Sicherheitsvorrichtungen defekt sind, darauf, dass Hindernisse mindestens 50 cm vom wenden Sie sich an Ihre Husqvarna- Auspuff entfernt sind. Servicewerkstatt. • Starten Sie das Gerät nicht im Innenbereich, bei schlechter Belüftung oder in der Nähe von...
 • Page 63: Montage

  Gebläse beschädigt ist, können lose Teile des • Atmen Sie die Kraftstoffdämpfe nicht ein, denn sie Geräts herausgeschleudert werden und sind gesundheitsschädigend. Achten Sie auf Verletzungen oder Schäden verursachen. ausreichende Belüftung. • Rauchen Sie nicht in der Nähe des Kraftstoffs oder Sicherer Umgang mit Kraftstoff des Motors.
 • Page 64: Betrieb

  Geräts das Kapitel über Sicherheit, und machen Sie sich damit vertraut. Vorgemischter Kraftstoff Kraftstoff • Verwenden Sie Husqvarna vorgemischten Alkylatkraftstoff. Dies sorgt für die beste Leistung Dieses Produkt verfügt über einen Zweitaktmotor. und eine Verlängerung der Lebensdauer des Motors. Im Vergleich zu herkömmlichem Kraftstoff enthält dieser Kraftstoff weniger gesundheitsschädliche...
 • Page 65 Verwenden Sie für beste Ergebnisse und die beste Leistung Husqvarna Zweitaktöl. ACHTUNG: Mischen Sie Kraftstoff • Wenn Husqvarna Zweitaktöl nicht verfügbar ist, höchstens für einen Monat im Voraus. verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges Zweitaktöl für luftgekühlte Motoren. Wenden Sie sich an Ihren So füllen Sie den Kraftstofftank...
 • Page 66 Gashebel auf eine möglichst niedrige Stellung, um nicht mehr Lärm und Staub als nötig zu verursachen. • Halten Sie die Ausblasöffnung nahe am Boden. Hinweis: Husqvarna empfiehlt, dass Sie die komplette Verlängerung der Ausblasöffnung verwenden. ACHTUNG: Halten Sie das Gerät nicht mit den Füßen fest.
 • Page 67: Wartung

  • Bewahren Sie das Gerät nach der Verwendung 3. Legen Sie den Hüftgurt um Ihre Hüfte. vertikal auf. 4. Ziehen Sie den Hüftgurt fest. Achten Sie darauf, dass das Gewicht des Laubblasgeräts auf Ihren So schalten Sie das Gerät aus Hüften liegt.
 • Page 68 Wartungsarbeit Wöchen- Täglich Monatlich tlich Den Lufteinlass untersuchen und sicherstellen, dass er nicht verstopft ist. Startvorrichtung und Startseil auf Beschädigungen überprüfen. Die Antivibrationseinheiten auf Beschädigungen, Risse und Verschleiß überprü- fen. Sicherstellen, dass die Antivibrationseinheiten korrekt montiert sind. So prüfen Sie die Zündkerze auf Seite 68 . Zündkerze überprüfen.
 • Page 69 1. Stoppen Sie den Motor. 2. Stellen Sie sicher, dass das Kühlsystem nicht ACHTUNG: Verwenden Sie immer verschmutzt oder verstopft ist. Falls notwendig, Husqvarna spezielles Luftfilteröl. Verwenden reinigen Sie das Lufteinlassgitter und die Kühlrippen. Sie keine anderen Arten von Öl. ACHTUNG: Eine Verschmutzung oder Verstopfung des Kühlsystems kann zu...
 • Page 70: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Der Motor lässt sich nicht starten Prüfung Mögliche Urs- Lösung ache Stopp-Taste. Stopp-Position Den Start-/Stopp-Schalter in die Startposition stellen. Starterklinke/n. Gesperrte oder Die Starterklinke/n einstellen oder austauschen. verschlissene Den Bereich um die Starterklinke/n reinigen. Starterklinke/n. Einen zugelassenen Servicehändler kontaktieren. Kraftstofftank.
 • Page 71: Transport Und Lagerung

  Der Motor startet, geht aber wieder aus Prüfung Mögliche Urs- Lösung ache Luftfilter. Verstopfter Luftfilter reinigen. Luftfilter. Transport und Lagerung Transport und Lagerung WARNUNG: Um Brandgefahr zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass es während Transport oder Lagerung nicht zu Undichtigkeiten oder Abgasen kommt. Stellen Sie sicher, dass kein Funken- oder Brandrisiko besteht.
 • Page 72: Technische Angaben

  Technische Angaben Technische Daten Husqvarna 350BT Motor Hubraum, cm 50,2 Leerlaufdrehzahl, U/min 2200 Katalysator Nein Zündanlage Zündkerze NGK CMR7H/TORCH AC7R Elektrodenabstand, mm 0,6–0,7 Kraftstoff- und Schmiersystem Füllmenge Kraftstofftank, l/cm 1,25/1250 Gewicht Gewicht ohne Kraftstoff, kg 10,2 Geräuschemissionen Gemessener Schallleistungspegel dB (A)
 • Page 73: Eg-Konformitätserklärung

  EG-Konformitätserklärung EG-Konformitätserklärung Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklärt hiermit, dass das rückentragbare Laubblasgerät Husqvarna 350BT mit Seriennummer ab 2018 (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entspricht: •...
 • Page 74 Περιεχόμενα Εισαγωγή..............74 Αντιμετώπιση προβλημάτων......... 85 Ασφάλεια...............76 Μεταφορά και αποθήκευση...........86 Συναρμολόγηση............78 Τεχνικά στοιχεία............87 Λειτουργία..............79 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ...........88 Συντήρηση..............82 Εισαγωγή Περιγραφή προϊόντος Προβλεπόμενη χρήση Το προϊόν είναι ένας επινώτιος φυσητήρας με κινητήρα Χρησιμοποιήστε το προϊόν για να φυσήξετε φύλλα και καυσίμου.
 • Page 75 15. Διακόπτης εκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας με Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις χειριστήριο γκαζιού ισχύουσες οδηγίες ΕΚ. 16. Σκανδάλη γκαζιού 17. Γωνία σωλήνα Εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον 18. Σφιγκτήρας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/14/ 19. Εύκαμπτος σωλήνας EΚ και τη νομοθεσία της Νότιας Νέας 20.
 • Page 76 Ασφάλεια Ορισμοί για την ασφάλεια • Τοποθετήστε όλα τα καλύμματα και τα προστατευτικά πριν από τη χρήση. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο Οι παρακάτω ορισμοί παρέχουν το βαθμό σοβαρότητας ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του για κάθε προειδοποιητική λέξη. μπουζί και το καλώδιο ανάφλεξης ηλεκτρονικής δεν έχουν...
 • Page 77 αναθυμιάσεων της εξάτμισης. απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της • Μην θέτετε το προϊόν σε λειτουργία σε εσωτερικό Husqvarna. χώρο, σε χώρο με ανεπαρκή αερισμό ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι αναθυμιάσεις από την εξάτμιση Για τον έλεγχο της εξάτμισης (σιγαστήρα) του...
 • Page 78 Ασφάλεια εξάρτυσης καυσίμου είναι εκρηκτικές και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. • Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη μέσης είναι τοποθετημένη και • Μην εισπνεύσετε τις αναθυμιάσεις καυσίμου, καθώς σωστά ρυθμισμένη. Τα χαλαρά άκρα της εξάρτυσης μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Βεβαιωθείτε ότι μπορούν...
 • Page 79 5. Αγκιστρώστε τον ενδιάμεσο σωλήνα στο σωλήνα 4. Συναρμολογήστε τον ενδιάμεσο σωλήνα. ελέγχου. Συναρμολόγηση του επίπεδου ακροφυσίου (προαιρετικό εξάρτημα) Το επίπεδο ακροφύσιο παρέχει υψηλότερη ταχύτητα αέρα από το ακροφύσιο του φυσητήρα. • Αφαιρέστε το ακροφύσιο του φυσητήρα από τον ενδιάμεσο σωλήνα και τοποθετήστε το επίπεδο ακροφύσιο.
 • Page 80 απόδοση, χρησιμοποιήστε λάδι Husqvarna για δίχρονους κινητήρες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αναμιγνύετε καύσιμα για • Εάν το λάδι για δίχρονους κινητήρες της Husqvarna περισσότερο από 1 μήνα κάθε φορά. δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε διαφορετικό λάδι καλής ποιότητας για αερόψυκτους κινητήρες. Για την επιλογή του σωστού λαδιού, απευθυνθείτε...
 • Page 81 7. Καθαρίζετε το καύσιμο που έχει χυθεί επάνω και 6. Τραβήξτε αργά τη λαβή του σχοινιού εκκίνησης μέχρι γύρω από το προϊόν. να αισθανθείτε αντίσταση. 8. Προτού ξεκινήσετε, απομακρύνετε το προϊόν 7. Τραβήξτε γρήγορα τη λαβή του σχοινιού εκκίνησης τουλάχιστον κατά 3 m/10 ft από το σημείο με...
 • Page 82 3. Τοποθετήστε τη ζώνη μέσης γύρω από τη μέση σας. Περιεχόμενα Η Husqvarna συνιστά να χρησιμοποιείτε την πλήρη προέκταση του 4. Σφίξτε τον ιμάντα της ζώνης μέσης. Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του φυσητήρα πέφτει στους γοφούς σας. ακροφυσίου του φυσητήρα.
 • Page 83 Πρόγραμμα συντήρησης Συντήρηση Κάθε Καθημερι Κάθε εβδομάδ νά μήνα α Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο ελέγχου λειτουργεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας λειτουργεί Έλεγχος του διακόπτη εκκίνησης/τερματισμού σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα λειτουργίας στη σελίδα 77 . Εξετάστε...
 • Page 84 3. Βεβαιωθείτε ότι το διάκενο ηλεκτροδίου είναι σωστό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το σύστημα ψύξης είναι Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα Ανατρέξτε στην ενότητα βρόμικο ή φραγμένο, η θερμοκρασία του 87 . κινητήρα μπορεί να αυξηθεί και το προϊόν να υποστεί ζημιά. Εάν η σίτα εισαγωγής...
 • Page 85 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η εξάρτυση υποστεί ζημιά, μπορεί να πέσει το προϊόν και να ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε προκαλέσει τραυματισμούς. Βεβαιωθείτε ότι ειδικό λάδι φίλτρου αέρα Husqvarna. Μην έχετε τοποθετήσει σωστά το σφιγκτήρα. χρησιμοποιείτε άλλους τύπους λαδιού. 1. Σβήστε τον κινητήρα.
 • Page 86 Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του κινητήρα Έλεγχος Πιθανή αιτία Λύση Σπινθήρας Ρύποι ή υγρά Βεβαιωθείτε ότι το μπουζί είναι στεγνό και καθαρό. (χωρίς στο μπουζί. σπινθήρα). Το διάκενο Καθαρίστε το μπουζί. Βεβαιωθείτε ότι το διάκενο ηλεκτροδίου είναι σωστό. ηλεκτροδίου Βεβαιωθείτε...
 • Page 87 Τεχνικά στοιχεία Τεχνικά στοιχεία Husqvarna 350BT Κινητήρας Κυβισμός κυλίνδρου, cm 50,2 Στροφές ανά λεπτό στο ρελαντί, σ.α.λ. 2200 Καταλυτικός μετατροπέας Όχι Σύστημα ανάφλεξης Μπουζί NGK CMR7H / TORCH AC7R Διάκενο ηλεκτροδίου, mm 0,6-0,7 Σύστημα καυσίμου και λίπανσης Χωρητικότητα ντεπόζιτου καυσίμου, l/cm 1,25/1250 Βάρος...
 • Page 88 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Σουηδία, τηλ.: +46-36-146500, δηλώνει ότι ο επινώτιος φυσητήρας Husqvarna 350BT με αριθμούς σειράς έτους κατασκευής 2018 και έπειτα (το έτος αναγράφεται ευκρινώς στην πινακίδα στοιχείων μαζί με τον αριθμό σειράς), συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ...
 • Page 89: Introducción

  Contenido Introducción..............89 Resolución de problemas........... 100 Seguridad..............91 Transporte y almacenamiento........101 Montaje................. 93 Datos técnicos............102 Funcionamiento............94 Declaración de conformidad CE......... 103 Mantenimiento.............. 97 Introducción Descripción del producto Uso previsto Este producto es un soplador de mochila con motor de Utilice el producto para soplar hojas y otros materiales combustión.
 • Page 90 15. Interruptor de arranque/parada con acelerador Este producto cumple con las directivas CE 16. Gatillo del acelerador vigentes. 17. Codo 18. Abrazadera Emisiones sonoras al medio ambiente 19. Manguera flexible conformes con la directiva europea 20. Tubo de manejo 2000/14/CE y con la regulación de 2017 21.
 • Page 91: Seguridad

  Seguridad Definiciones de seguridad • Instale todas las cubiertas y protecciones antes de su uso. Para evitar descargas eléctricas, asegúrese Las definiciones siguientes indican el nivel de gravedad de que el sombrerete de bujía y el cable de para cada palabra de señalización de riesgo. encendido no presenten daños.
 • Page 92 • Si los dispositivos de seguridad están defectuosos, utilizar el producto. hable con su taller de servicio Husqvarna. • No mezcle ni añada combustible en un recinto cerrado o cerca de una fuente de calor.
 • Page 93: Montaje

  • No arranque el producto si hay manchas de aceite o • Use siempre recipientes homologados para el combustible sobre el producto o sobre su cuerpo. transporte y almacenamiento de combustible. • No arranque el producto si el motor presenta fugas Instrucciones de seguridad para el de combustible.
 • Page 94: Funcionamiento

  Combustible premezclado comprender el capítulo sobre seguridad antes de usar el producto. • Utilice gasolina de alquilato premezclada Husqvarna para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil Carburante del motor. Este combustible contiene menos productos químicos peligrosos que la gasolina Este producto tiene un motor de dos tiempos.
 • Page 95 • Si no se dispone de aceite para motores de dos 5. Agite bien la mezcla de combustible. tiempos Husqvarna, puede utilizarse un aceite para motores de dos tiempos de buena calidad para motores refrigerados por aire. Póngase en contacto PRECAUCIÓN: No mezcle combustible para...
 • Page 96 • Acerque la boquilla de soplado al suelo. Nota: Husqvarna recomienda utilizar la extensión completa de la boquilla de soplado. • Fíjese en la dirección del viento y use el producto a favor del viento.
 • Page 97: Mantenimiento

  Parada del producto 3. Colóquese el cinturón alrededor de la cintura. 4. Ajuste el cinturón. Asegúrese de apoyar el peso del soplador sobre sus caderas. PRECAUCIÓN: No pare el producto cuando esté funcionando a máxima velocidad. 1. Coloque el interruptor de arranque/parada con el acelerador en la posición de parada.
 • Page 98 Mantenimiento Diario Semanal Mensual Examine el mecanismo de arranque y la cuerda de arranque en busca de da- ños. Examine los amortiguadores de vibraciones para comprobar si presentan daños o grietas, o si están deformados. Compruebe que los amortiguadores de vibra- ciones están correctamente instalados.
 • Page 99 1. Pare el motor. PRECAUCIÓN: Utilice siempre aceite 2. Asegúrese de que el sistema de refrigeración no especial para filtros de aire Husqvarna. No esté dañado ni obstruido. Si es necesario, limpie la utilice otros tipos de aceite. rejilla de la toma de aire y las aletas de refrigeración.
 • Page 100: Resolución De Problemas

  Resolución de problemas El motor no arranca Comprobar Causa posible Solución Botón de para- Posición de Coloque el mando de detención en posición de arranque. parada Ganchos de ar- Ganchos de ar- Ajuste o sustituya los ganchos de arranque. ranque. ranque blo- Limpie alrededor de los ganchos de arranque.
 • Page 101: Transporte Y Almacenamiento

  Transporte y almacenamiento Transporte y almacenamiento ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio, asegúrese de que no haya fugas ni vapores durante el transporte o el almacenamiento. Asegúrese de que no existe riesgo de chispas ni de incendio. • Vacíe el depósito de combustible antes de transportar el producto o almacenarlo un tiempo prolongado.
 • Page 102: Datos Técnicos

  Datos técnicos Datos técnicos Husqvarna 350BT Motor Cilindrada, cm 50,2 Ralentí, rpm 2200 Catalizador Sistema de encendido Bujía NGK CMR7H/TORCH AC7R Distancia entre electrodos, mm 0,6-0,7 Sistema de combustible y lubricación Capacidad del depósito de combustible, l/cm 1,25/1250 Peso Peso sin combustible, kg...
 • Page 103: Declaración De Conformidad Ce

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel. +46-36-146500, declara que el soplador de mochila Husqvarna 350BT con los números de serie a partir de 2018 (el año se indica claramente en la placa de características, seguido del número de serie), cumple...
 • Page 104 Sisukord Sissejuhatus............... 104 Veaotsing..............114 Ohutus................ 105 Transportimine ja hoiustamine........115 Kokkupanek..............108 Tehnilised andmed............. 116 Töö................109 EÜ vastavusdeklaratsioon.......... 117 Hooldamine..............111 Sissejuhatus Seadme kirjeldus Kasutusotstarve See toode on sisepõlemismootoriga puhur. Kasutage toodet lehtedevõi muu soovimatu materjali ärapuhumiseks näiteks murult, teeradadelt ja Tegeleme pidevalt oma toodete edasiarendamisega asfaltteedelt.
 • Page 105 19. Painduv voolik See toode vastab kehtivatele EÜ 20. Juhtvoolik direktiividele. 21. Kaabliklamber 22. Vahetoru Keskkonda paisatava müra tase vastab 23. Puhurseadme otsak Euroopa direktiivi 2000/14/EÜ ja Uus Lõuna- 24. Kasutusjuhend Walesi seaduse „Protection of the 25. Lehtsilmusvõti Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“...
 • Page 106 • Ära kasuta toodet, kui õhu sissepääsuava on paigaldamata. Veendu enne kasutamist alati, et õhu sissepääsuava on paigaldatud ja pole kahjustatud. ETTEVAATUST: Toote kahjustus. • Hädaolukorra tekkides vabasta rakemete vöö- ja rinnarihm ning lase tootel maha kukkuda. Märkus: See teave hõlbustab toote kasutamist. •...
 • Page 107 Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Vt jaotist järgnevad hoiatused. Hooldamine lk 111 . • Kui ohutusseadised on defektsed, pöörduge • Ära sega ega lisa kütust siseruumides ega Husqvarna hooldusesindusse. kuumusallika lähedal. • Ära käivita toodet, kui tootel või sinu kehal kütust või Summuti kontrollimine õli. •...
 • Page 108 Kokkupanek Sissejuhatus 4. Kinnita tross kaablivitsaga trossiklambri külge. HOIATUS: Enne toote kokkupanekut lugege ohutuspeatükki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks. Tootele puhuritoru ja juhtkäepideme kinnitamine 1. Kinnita painduv voolik (A) klambrite (C) ja (D) abil toru nurgale ja juhttorule (B). 5.
 • Page 109 Kahetaktiõli • Parimate tulemuste ja jõudluse saavutamiseks kasutage Husqvarna kahetaktiõli. • Kui Husqvarna kahetaktiõli pole saadaval, kasutage 1. Valage puhtasse kütusenõusse pool õhkjahutusega mootoritele mõeldud kvaliteetset bensiinikogusest. 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 110 Toote käivitamine 2. Valage nõusse kogu vajaminev õlikogus. 3. Segage kütusesegu. 1. Kui mootor on külm, suruge õhuklapp suletud 4. Lisage nõusse ülejäänud bensiinikogus. Sümbolid seadmel lk 105 . asendisse. Vt jaotist 5. Segage kütusesegu hoolikalt. ETTEVAATUST: Ärge segage kütust korraga rohkem, kui on teie ühe kuu varu.
 • Page 111 Vähenda seadme osi ja vali oma töö jaoks sobiv kiirus. Liigse müra ja tolmu vältimiseks kasuta gaasitriklit selle madalaimas võimalikus asendis. • Hoia puhuriotsak maapinna lähedal. Märkus: Husqvarna soovitab teil kasutada täis puhuriotsaku pikendust. • Jälgi tuulesuunda ja kasuta toodet allatuult. •...
 • Page 112 Hooldusskeem Hooldamine Üks kord Üks kord Üks kord päevas nädalas kuus Puhasta välispinnad. Veendu, et juhtkäepide töötaks korralikult. Käivitus-/seiskamislüliti Veendu, et käivitus-/seiskamislüliti töötaks korralikult. Vt kontrollimine lk 107 . Kontrolli, et mootorist, kütusepaagist ega kütusetorudest ei lekiks kütust. Veen- du, et kütusefiltril poleks saastet. Vajaduse korral vaheta välja õhufilter. Puhasta õhufilter.
 • Page 113 8. Kinnita õhufiltri kate tootele. Kontrolli ja puhasta jahutussüsteemi. Õli kandmine vahtplastist õhufiltrile Jahutussüsteem koosneb silindril jahutusribidest õhu ETTEVAATUST: Kasutage alati Husqvarna sissevõtuavast. spetsiaalset filtriõli. Ärge kasutage teist tüüpi 1. Seiska mootor. õlisid. 2. Veendu, et jahutussüsteem poleks määrdunud ega ummistunud.
 • Page 114 Rakmete asendamine 5. Pane nõel läbi rihma, et kinnitada klamber uus rihma külge. HOIATUS: Kahjustatud rakmed võivad põhjustada toote kukkumise ja vigastuste tekke. Paigalda klamber korrektselt. 1. Seiska mootor. 2. Eemaldage rihma küljest klamber. 3. Lükka rihma ots läbi aasa. 4.
 • Page 115 Mootor käivitub, kuid seejärel seiskub Kontrolli Võimalik põh- Lahendus Kütusepaak. Vale kütusetü- Tühjenda see ja kasuta õiget kütust. üp. Karburaator Mootor ei tööta Pöördu hooldusesindusse. tühikäigul õi- gesti. Õhufilter Ummistunud Puhasta õhufilter. õhufilter. Transportimine ja hoiustamine Transportimine ja hoiustamine HOIATUS: Süttimisohu vältimiseks veendu, et transportimise ega hoiustamise ajal poleks lekkeid ega aure.
 • Page 116 Tehnilised andmed Tehnilised andmed Husqvarna 350BT Mootor Silindrimaht, cm 50,2 Tühikäigu pöörete arv, p/min 2200 Katalüsaator Süütesüsteem Süüteküünal NGK CMR7H / TORCH AC7R Elektroodide vahe, mm 0,6-0,7 Kütuse-/määrimissüsteem Kütusepaagi maht, l / cm 1,25/1250 Mass Kaal ilma kütuseta, kg 10,2 Müratasemed...
 • Page 117 EÜ vastavusdeklaratsioon EÜ vastavusdeklaratsioon Husqvarna ABSE-561 82 Huskvarna, Rootsi +46 36 146500, kinnitab, et mootorpuhur Husqvarna 350BT seerianumbritega alates 2018 ja edasi (aastaarv ja sellele järgnev seerianumber on selgelt märgitud mudeli andmesildile) vastavad järgmise NÕUKOGU DIREKTIIVI nõuetele: • 2006/42/EÜ (17. mai 2006), masinadirektiiv;...
 • Page 118 Sisältö Johdanto..............118 Vianmääritys............... 128 Turvallisuus..............120 Kuljetus ja säilytys............129 Asentaminen...............122 Tekniset tiedot............130 Käyttö................123 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus......131 Huolto................. 125 Johdanto Tuotekuvaus Käyttötarkoitus Tämä laite on reppupuhallin, jossa on Tuotteella puhalletaan lehtiä ja muuta ylimääräistä polttoainekäyttöinen moottori. materiaalia esimerkiksi nurmikoilta, käytäviltä ja asfalttiteiltä.
 • Page 119 17. Putken kulmaosa Tämä tuote täyttää voimassa olevien EY- 18. Sinkilä direktiivien vaatimukset. 19. Joustava letku 20. Ohjausputki Melupäästöt ympäristöön eurooppalaisen 21. Kaapelin kiinnitin direktiivin 2000/14/EY ja Uuden Etelä- 22. Väliputki Walesin lainsäädännön Protection of the 23. Puhaltimen suutin Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017 -asetuksen mukaisesti.
 • Page 120 Turvallisuus Turvallisuusmääritelmät • Pidä vähintään 15 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin tai eläimiin. Pysäytä laite, jos alle 15 metrin Oheiset määritelmät kertovat huomiosanojen etäisyydelle tulee muita henkilöitä, lapsia tai eläimiä. vakavuustason. Osoita laite poispäin muista henkilöistä, eläimistä, avoimista ikkunoista tai muista esineistä. •...
 • Page 121 Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Katso läikkynyt laitteen päälle tai yllesi. sivulla 125 . • Älä käynnistä laitetta, jos moottorista vuotaa • Jos turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttä Husqvarna- polttoainetta. Tarkista moottori säännöllisesti huoltoliikkeeseen. polttoainevuotojen varalta. • Käsittele polttoainetta aina varoen. Polttoaine on Äänenvaimentimen tarkistaminen...
 • Page 122 • Tukkeutunut kipinänsammutusverkko saa moottorin ylikuumenemaan, mistä aiheutuu moottorivaurioita. Asentaminen Johdanto 4. Kiinnitä kaapeli joustavaan letkuun kaapelin kiinnittimellä. VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen asentamista. Puhaltimen putken ja säätökahvan asentaminen laitteeseen 1. Kiinnitä joustava letku (A) putken kulmaosaan ja ohjausputkeen (B) kiristimillä...
 • Page 123 Litteä suutin tuottaa korkeamman ilmannopeuden kuin puhaltimen suutin. Käyttö Johdanto Kaksitahtiöljy • Käytä Husqvarna-kaksitahtiöljyä, sillä se takaa parhaat tulokset ja suorituskyvyn. VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta • Jos Husqvarna-kaksitahtiöljyä ei ole saatavilla, käsittelevä luku ennen laitteen käyttöä. voidaan käyttää jotakin muuta ilmajäähdytteisille...
 • Page 124 Huomautus: Laitteen polttoainesäiliön paikka kerrotaan Laitteen kuvaus sivulla 118 . kohdassa Laitteen käynnistäminen 1. Jos moottori käynnistetään kylmänä, siirrä rikastinvipu suljettuun rikastusasentoon. Katso kohta Laitteen symbolit sivulla 119 . 1. Lisää puhtaaseen polttoainesäiliöön puolet bensiinin kokonaismäärästä. 2. Lisää koko öljymäärä. 3.
 • Page 125 Käytä kaasua alimmassa mahdollisessa asennossa, jotta voit estää tarpeettoman melun ja pölyn muodostumisen. • Pidä puhaltimen suutin lähellä maata. Huomautus: Husqvarna suosittelee käyttämään puhaltimen suuttimen jatketta pisimmillään. • Huomioi tuulen suunta ja käytä laitetta tuulen suuntaan. •...
 • Page 126 Huoltokaavio Huolto Kuukau- Päivittäin Viikoittain sittain Puhdista ulkopinnat. Varmista, että säätökahva toimii oikein. Käynnistys-/pysäy- Varmista, että käynnistys-/pysäytyskytkin toimii oikein. Katso tyskytkimen tarkistaminen sivulla 121 . Tarkista moottori, polttoainesäiliö ja polttoaineletkut vuotojen varalta. Tarkista polttoaineensuodatin likaantumisen varalta. Vaihda polttoaineensuodatin tarvit- taessa. Puhdista ilmansuodatin.
 • Page 127 7. Asenna ilmansuodatin suodattimen kehykseen. 8. Kiinnitä ilmansuodattimen kansi laitteeseen. Jäähdytysjärjestelmään kuuluvat sylinterin jäähdytysrivat ja ilmanottosäleikkö. Öljyn levitys vaahtomuovisuodattimeen 1. Pysäytä moottori. HUOMAUTUS: Käytä aina Husqvarna- 2. Varmista, ettei jäähdytysjärjestelmä ole likainen tai erikoisilmansuodatinöljyä. Älä käytä muita tukossa. Puhdista ilmanottosäleikkö ja jäähdytysrivat öljytyyppejä. tarvittaessa.
 • Page 128 Valjaiden vaihto 5. Aseta tappi hihnaan, jotta saat kiinnitettyä puristimen uuteen hihnaan. VAROITUS: Jos valjaat ovat vaurioituneet, laite voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen. Varmista, että puristin on asennettu oikein. 1. Pysäytä moottori. 2. Irrota puristin hihnasta. 3. Pujota hihnan pää silmukan läpi. 4.
 • Page 129 Moottorin käynnistyy mutta sammuu uudelleen Tarkistus Mahdollinen Ratkaisu Polttoainesäiliö Väärä polttoai- Tyhjennä se ja käytä oikeanlaista polttoainetta. netyyppi. Kaasutin. Moottori ei toi- Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. mi oikein jouto- käyntinopeu- della. Ilmansuodatin Ilmansuodatin Puhdista ilmansuodatin. tukossa. Kuljetus ja säilytys Kuljetus ja säilytys VAROITUS: Vältä...
 • Page 130 Tekniset tiedot Tekniset tiedot Husqvarna 350BT Moottori Sylinteritilavuus, cm 50,2 Joutokäyntinopeus, r/min 2 200 Katalysaattori Sytytysjärjestelmä Sytytystulppa NGK CMR7H / TORCH AC7R Kärkiväli, mm 0,6-0,7 Polttoaine-/voitelujärjestelmä Polttoainesäiliön tilavuus, l/cm 1,25 / 1 250 Paino Paino ilman polttoainetta, kg 10,2 Melupäästöt Äänen tehotaso, mitattu dB(A)
 • Page 131 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46-36-146500, vakuuttaa täten, että reppupuhallin Husqvarna 350BT alkaen vuoden 2018 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ: • 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi 2006/42/EY •...
 • Page 132: Introduction

  Sommaire Introduction..............132 Dépannage..............143 Sécurité...............134 Transport et stockage..........144 Montage..............136 Caractéristiques techniques........145 Utilisation..............137 Déclaration de conformité CE........146 Entretien..............140 Introduction Description du produit Utilisation prévue Ce produit est un souffleur dorsal équipé d'un moteur Utilisez le produit pour souffler les feuilles et autres thermique.
 • Page 133 16. Gâchette d'accélération Ce produit est conforme aux directives CE 17. Angle du tuyau en vigueur. 18. Collier de serrage 19. Tuyau flexible Émissions sonores dans l'environnement 20. Tube de manoeuvre selon la directive européenne 2000/14/CE et 21. Collier du câble la législation de la Nouvelle-Galles du Sud 22.
 • Page 134: Sécurité

  Sécurité Définitions de sécurité • Installez tous les couvercles et toutes les protections avant utilisation. Pour éviter tout risque Les définitions ci-dessous indiquent le niveau de gravité d'électrocution, assurez-vous que le capuchon de pour chaque mention d'avertissement. bougie et le câble d'allumage ne sont pas endommagés.
 • Page 135 à une distance • Si les dispositifs de sécurité sont défectueux, parlez- minimale de 50 cm de la sortie des gaz en à votre atelier d'entretien Husqvarna. d'échappement. • Ne démarrez pas le produit dans un local clos, où il y Pour contrôler le silencieux...
 • Page 136: Montage

  Sécurité carburant • Ne fumez pas à proximité du carburant ou du moteur. • Ne placez pas le produit ni le bidon de carburant dans un espace où il y a des objets chauds, une AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui flamme nue, des étincelles ou une veilleuse suivent avant d'utiliser le produit.
 • Page 137: Utilisation

  Carburant prémélangé Carburant • Utilisez Husqvarna un carburant alkylate prémélangé pour des performances optimales et une plus longue Ce produit est équipé d'un moteur à deux temps. durée de vie du moteur. Ce carburant contient des produits chimiques moins dangereux par rapport au carburant normal, ce qui réduit la quantité...
 • Page 138 Pour un résultat et un fonctionnement optimaux, utilisez de l'huile deux temps Husqvarna. • Si l'huile deux temps Husqvarna n'est pas REMARQUE: Ne mélangez jamais plus disponible, utilisez une huile deux temps de haute d'un mois de carburant à chaque fois.
 • Page 139 • Maintenez la buse du souffleur près du sol. REMARQUE: N'utilisez pas vos pieds Remarque: Husqvarna recommande d'utiliser pour tenir le produit. l'extension de buse de souffleur complète. 6. Tirez lentement la poignée du câble du démarreur •...
 • Page 140: Entretien

  • Dans les zones poussiéreuses, utilisez un 3. Placez la ceinture autour de la taille. équipement de pulvérisation pour mouiller la zone. 4. Serrez la sangle de ceinture. Assurez-vous que le Cela permet de réduire le temps de fonctionnement. poids du souffleur reste sur vos hanches. •...
 • Page 141 Entretien Toutes Au quoti- Une fois les sem- dien par mois aines Vérifiez si le moteur, le réservoir de carburant et les conduites de carburant pré- sentent des fuites. Vérifiez que le filtre à carburant n'est pas contaminé. Rempla- cez le filtre à carburant si nécessaire. Nettoyez le filtre à...
 • Page 142 1. Arrêtez le moteur. 2. Assurez-vous que le système de refroidissement REMARQUE: Utilisez toujours une huile n'est pas encrassé ou colmaté. Si nécessaire, spéciale Husqvarna pour filtre à air. nettoyez la prise d'air et les ailettes de N'utilisez pas d'autres types d'huile. refroidissement.
 • Page 143: Dépannage

  provoquer des blessures. Veillez à installer 4. Retirez l'excédent d'huile du filtre à air en mousse pendant qu'il est dans le sachet en plastique. correctement le collier. 1. Arrêtez le moteur. 2. Retirez le collier de serrage de la courroie. 3.
 • Page 144: Transport Et Stockage

  Le moteur démarre, puis s'arrête à nouveau Contrôle Cause possible Solution Réservoir d’es- Mauvais type Vidangez et utilisez le bon carburant. sence. de carburant. Carburateur. Le moteur ne Contactez votre atelier d'entretien. fonctionne pas correctement lorsqu'il tourne au régime de ralenti.
 • Page 145: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Husqvarna 350BT Moteur Cylindrée, cm 50,2 Régime de ralenti, tr/min 2 200 Convertisseur catalytique Système d'allumage Bougie NGK CMR7H / TORCH AC7R Écartement des électrodes, mm 0,6 à 0,7 Système de graissage/de carburant Capacité du réservoir de carburant, l/cm...
 • Page 146: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. : +46-36-146500, déclare que les souffleurs dorsaux Husqvarna 350BT à partir des numéros de série de l'année de fabrication 2018 (l'année est clairement indiquée sur la plaque signalétique et suivie du numéro de série) sont conformes aux dispositions de la...
 • Page 147 Sadržaj Uvod................147 Rješavanje problema..........157 Sigurnost..............148 Prijevoz i skladištenje..........158 Sastavljanje..............151 Tehnički podaci............159 Rad................152 Izjava o sukladnosti EC..........160 Održavanje..............155 Uvod Opis proizvoda Namjena Ovaj proizvod je leđni puhač s benzinskim motorom. Upotrebljavajte ovaj proizvod za puhanje lišća i drugog neželjenog materijala s područja, kao što su travnjaci, Naša politika obuhvaća neprekidan razvoj proizvoda i prilazni i asfaltirani putovi.
 • Page 148 18. Obujmica Ovaj je proizvod sukladan s primjenjivim 19. Fleksibilno crijevo direktivama EZ-a. 20. Kontrolna cijev 21. Stezaljka kabela Emisije buke u okoliš u skladu s europskom 22. Srednja cijev Direktivom 2000/14/EZ i propisom za zaštitu 23. Mlaznica puhača od radova u okolišu (kontrola buke) Novog 24.
 • Page 149 • Ako na ulaz zraka nije postavljena mrežica, nemojte upotrebljavati proizvod. Prije upotrebe uvijek provjerite je li na ulaz zraka postavljena neoštećena OPREZ: Oštećenje proizvoda. mrežica. • U slučaju opasnosti otpustite remen na struku i Napomena: Informacije olakšavaju korištenje proizvoda. remen na prsima i dopustite pad proizvoda.
 • Page 150 UPOZORENJE: Prije uporabe proizvoda Održavanje na stranici 155 . Pogledajte pročitajte upozoravajuće upute u nastavku. • Ako su sigurnosni uređaji neispravni, obratite se Husqvarna servisnom zastupniku. • Gorivo nemojte miješati ili dolijevati u zatvorenom prostoru ili u blizini izvora topline. Provjera prigušivača •...
 • Page 151 Sastavljanje Uvod 4. Kabelskom spojnicom pričvrstite kabel za savitljivo crijevo. UPOZORENJE: Prije sklapanja proizvoda s razumijevanjem pročitajte poglavlje o sigurnosti. Montaža cijevi puhača i upravljačke ručice na proizvod 1. Stezaljkama (C) i (D) savitljivo crijevo (A) pričvrstite za kut cijevi i upravljačku cijev (B). 5.
 • Page 152 Ravna mlaznica daje veću brzinu zraka od mlaznice puhača. Uvod • Ako ulje za dvotaktne motore tvrtke Husqvarna nije dostupno, upotrijebite neko drugo ulje za dvotaktne motore dobre kvalitete za motore sa zračnim hlađenjem. O odabiru ispravne vrste ulja UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda razgovarajte sa svojim servisnim zastupnikom.
 • Page 153 Napomena: Da biste saznali gdje se na vašem proizvodu nalazi spremnik za gorivo, pročitajte odjeljak Pregled proizvoda na stranici 147 . Pokretanje proizvoda 1. Ako je motor hladan, polugu čoka postavite u položaj za zatvaranje čoka. Pogledajte Simboli na proizvodu na stranici 148 .
 • Page 154 Koristite najniži položaj gasa kako biste smanjili buku i podizanje prašine. • Mlaznicu puhača držite uz tlo. Napomena: Husqvarna preporučuje upotrebu punog produžetka mlaznice na puhaču. • Utvrdite smjer puhanja vjetra i upotrebljavajte proizvod niz vjetar.
 • Page 155 Održavanje Uvod UPOZORENJE: Prije održavanja proizvoda pročitajte i usvojite sigurnosno poglavlje. Raspored održavanja Održavanje Dnevno Tjedno Mjesečno Očistite vanjske površine. Provjerite ispravnost upravljačke ručice. Provjerite ispravnost sklopke za pokretanje/zaustavljanje. Pročitajte odjeljak Provjera sklopke za pokretanje/zaustavljanje na stranici 150 . Pregledajte ima li curenja na motoru, spremniku i vodovima za gorivo. Pregle- dajte filtar za gorivo da nije kontaminiran.
 • Page 156 6. Zategnite vijke (A) na 8 – 12 Nm. Provjerite pravilnu pričvršćenost prigušivača za proizvod. OPREZ: Uvijek upotrebljavajte specijalno Pregled i čišćenje rashladnog sustava ulje za filtar za zrak Husqvarna. Nemojte koristiti druge vrste ulja. Rashladni sustav obuhvaća rashladna rebra na cilindru mrežicu na usisu zraka.
 • Page 157 4. Izgurajte višak ulja iz pjenastog filtra za zrak dok je 1. Zaustavite motor. još u plastičnoj vrećici. 2. S remena uklonite stezaljku. 3. Kraj remena provedite kroz očicu. 4. Povucite novi remen kroz očicu. 5. Umetnite klin u remen kako biste stezaljku pričvrstili za novi remen.
 • Page 158 Motor se pokreće, no potom zaustavlja Provjera Mogući uzrok Rješenje Spremnik za Nepravilna Ispraznite ga i upotrijebite ispravno gorivo. gorivo. vrsta goriva. Rasplinjač. Motor ne radi Razgovarajte sa svojim servisnim zastupnikom. ispravno u praznom hodu. Filtar zraka. Začepljen filtar Očistite filtar zraka. zraka.
 • Page 159 Tehnički podaci Tehnički podaci Husqvarna 350BT Motor Zapremnina cilindra, cm 50,2 Broj okretaja u praznom hodu, o/min 2200 Katalizator Sustav paljenja Svjećica NGK CMR7H / TORCH AC7R Razmak elektroda, mm 0,6 + -0,7 Sustav za gorivo i podmazivanje Zapremnina spremnika ulja, l / cm...
 • Page 160 EZ izjava o sukladnosti Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel: +46-36-146500, izjavljuje da su leđni puhači Husqvarna 350BT sa serijskim brojevima iz 2018 i noviji (godina je jasno navedena na nazivnoj pločici, uz serijski broj), u suglasnosti sa zahtjevima DIREKTIVE VIJEĆA: •...
 • Page 161 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető..............161 Hibaelhárítás...............172 Biztonság..............163 Szállítás és raktározás..........173 Összeszerelés............165 Műszaki adatok............174 Üzemeltetés..............166 EK megfelelőségi nyilatkozat........175 Karbantartás............... 169 Bevezető Termékleírás Rendeltetésszerű használat A termék egy belső égésű motorral működő, háton A termék a levelek és egyéb nemkívánatos anyagok hordozható lombfúvó. gyepről, gyalogösvényekről és aszfaltutakról való...
 • Page 162 17. Csőkönyök Ez a termék megfelel a vonatkozó EK 18. Bilincs irányelveknek. 19. Rugalmas tömlő 20. Szabályozócső A 2000/14/EK számú európai irányelvnek és 21. Kábelrögzítő New South Wales „Környezetben történő 22. Összekötő cső munkavégzés (zajszabályozás) 23. Lombfúvó fúvókája szabályozása, 2017” irányelvének megfelelő környezeti zajszennyezés.
 • Page 163 Biztonság Biztonsági fogalommeghatározások ezek negatív hatással lehetnek a látására, ítélőképességére vagy koordinációjára. Az alábbi fogalommeghatározások az egyes • Használat előtt szerelje fel az összes burkolatot és figyelmeztetésekhez tartózó, lehetséges veszélyek védőelemet. Az áramütés elkerülése érdekében súlyosságát határozzák meg. győződjön meg arról, hogy a gyertyapipa és a gyújtáskábel nem sérült-e.
 • Page 164 Ne keverjen vagy töltsön üzemanyagot beltéren • A biztonsági eszközök meghibásodása esetén vegye vagy hőforrás közelében. fel a kapcsolatot a Husqvarna szakszervizzel. • Ne indítsa be a terméket, ha üzemanyag vagy olaj került a termékre vagy Önre. A hangfogó ellenőrzése •...
 • Page 165 Biztonsági utasítások a robbanásveszélyesek, ezért súlyos, vagy akár végzetes sérülést is okozhat. karbantartáshoz • Ne lélegezze be az üzemanyag gőzeit, egészségkárosodást okozhatnak. Gondoskodjon megfelelő légáramlásról. FIGYELMEZTETÉS: A termék használata • Az üzemanyag vagy a motor közelében ne előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket. dohányozzon.
 • Page 166 üzemanyagként. szóló fejezetet. Előkevert üzemanyag Üzemanyag • A jó teljesítmény és a motor élettartamának megnövelése érdekében előkevert Husqvarna A termékben kétütemű motor működik. alkilüzemanyagot használjon. Ez az üzemanyagtípus kevesebb a hagyományos üzemanyagokhoz képest 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 167 A legjobb eredmények és teljesítmény érdekében használjon Husqvarna kétütemű motorolajat. VIGYÁZAT: Ne keverjen be 1 havi adagnál • Ha nem áll rendelkezésre Husqvarna kétütemű több üzemanyagot egyszerre. motorolaj, használjon más jó minőségű, léghűtéses motorokhoz készült kétütemű olajat. A megfelelő olaj Az üzemanyagtartály feltöltése...
 • Page 168 és por megelőzése érdekében a motort a lehető legalacsonyabb fordulatszámon működtesse. • Tartsa a lombfúvó fúvókáját a talaj közelében. Megjegyzés: A Husqvarna javasolja a teljes fúvókahosszabbító használatát. VIGYÁZAT: Ne használja a lábát a termék megtartásához. •...
 • Page 169 A termék leállítása 3. Helyezze a derékövet a derekára. 4. Húzza meg a deréköv szíját. Ügyeljen arra, hogy a lombfúvó súlya a csípőjére nehezedjen. VIGYÁZAT: A terméket ne a teljes fordulatszám mellett állítsa le. 1. Állítsa a gázadagolóval felszerelt indító-/ leállítókapcsolót leállítási helyzetbe.
 • Page 170 Karbantartás Naponta Hetente Havonta Vizsgálja meg a rezgéscsillapító egységeket, hogy nem láthatók-e rajtuk sérülé- sek, repedések vagy nincsenek-e eldeformálódva. Ügyeljen arra, hogy a re- zgéscsillapító egységek megfelelően legyenek felszerelve. A gyújtógyertya ellenőrzése170. oldalon . Ellenőrizze a gyújtógyertyát. Lásd: Tisztítsa ki a hűtőrendszert. Tisztítsa meg a porlasztó...
 • Page 171 . 7. Helyezze be a levegőszűrőt a szűrőkeretbe. 8. Szerelje fel a levegőszűrő fedelét a termékre. Olaj felvitele a habszivacs levegőszűrőre VIGYÁZAT: Mindig speciális Husqvarna légszűrőolajat használjon. Ne használjon másféle olajat. 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 172 Hibaelhárítás A motort nem lehet beindítani Ellenőrzés Lehetséges ok Megoldás Leállítógomb. Stop helyzet A leállítókapcsolót állítsa a start pozícióba. Indítófog(ak). Eltömődött va- Állítsa be vagy cserélje ki az indítófoga(ka)t. gy kopott indí- Tisztítsa meg az indítófog(ak) környékét. tófog(ak). Beszéljen egy hivatalos szakszervizzel. Üzemanyagtar- Nem megfelelő...
 • Page 173 A motor elindul, de leáll Ellenőrzés Lehetséges ok Megoldás Levegőszűrő. Eltömődött a Tisztítsa meg a levegőszűrőt. légszűrő. Szállítás és raktározás Szállítás és raktározás FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy szállítás vagy tárolás közben ne legyen szivárgás vagy füst. Ügyeljen arra, hogy ne legyen szikra- vagy tűzveszély.
 • Page 174 Műszaki adatok Műszaki adatok Husqvarna 350BT Motor Hengerűrtartalom, cm 50,2 Alapjárati fordulatszám, ford/perc 2200 Katalizátor Gyújtásrendszer Gyújtógyertya NGK CMR7H/TORCH AC7R Elektródahézag, mm 0,6-0,7 Üzemanyag- és olajozási rendszer Üzemanyagtartály űrtartalma, l/cm 1,25/1250 Tömeg Tömeg üzemanyag nélkül, kg 10,2 Zajkibocsátás Hangteljesítményszint, mért dB (A) érték Hangteljesítményszint, garantált , L...
 • Page 175 EK megfelelőségi nyilatkozat EK megfelelőségi nyilatkozat Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Svédország, tel: +46-36-146500, kijelenti, hogy azok a Husqvarna 350BT háton hordozható lombfúvók, amelyek a 2018 évtől kezdve kaptak sorozatszámot (az év jól látható a típustáblán, a sorozatszám előtt), megfelelnek az EGK TANÁCSA következő...
 • Page 176: Introduzione

  Sommario Introduzione..............176 Ricerca dei guasti............187 Sicurezza..............178 Trasporto e rimessaggio..........188 Montaggio..............180 Dati tecnici..............189 Utilizzo................ 181 Dichiarazione di conformità CE........190 Manutenzione............. 184 Introduzione Descrizione del prodotto Uso previsto Il prodotto è un soffiatore a zaino con motore a Utilizzare il prodotto per soffiare foglie e altro materiale combustione.
 • Page 177 15. Interruttore di avviamento/arresto con comando Il presente prodotto è conforme alle direttive dell'acceleratore CEE vigenti. 16. Grilletto dell'acceleratore 17. Curva del tubo Emissioni di rumore nell'ambiente in 18. Fascetta conformità alla Direttiva Europea 19. Tubo flessibile 2000/14/CE e alla norma del Nuovo Galles 20.
 • Page 178: Sicurezza

  Sicurezza Definizioni di sicurezza cappuccio della candela e il cavo di accensione non siano danneggiati. Le definizioni riportate di seguito forniscono il livello di • Non toccare mai la candela o il cavo di accensione gravità per ciascuna delle parole di avvertenza. quando il motore è...
 • Page 179 184 . • Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi, rivolgersi • Non miscelare o aggiungere il carburante in un al rivenditore Husqvarna. ambiente chiuso o in prossimità di una fonte di calore. 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 180: Montaggio

  • Non avviare il prodotto se è presente olio o • Utilizzare sempre contenitori approvati per la carburante sul prodotto stesso o sul proprio corpo. conservazione e il trasporto del carburante. • Non avviare il prodotto se il motore presenta una Istruzioni di sicurezza per la perdita di carburante.
 • Page 181: Utilizzo

  Carburante premiscelato Carburante • Utilizzare carburante alchilato premiscelato Husqvarna per garantire le migliori prestazioni e Questo prodotto è dotato di un motore a due tempi. prolungare la durata del motore. Questo carburante contiene sostanze chimiche meno pericolose rispetto al normale carburante, che riduce le emissioni di...
 • Page 182 Husqvarna. 5. Mescolare agitando con cura la miscela di • Se l'olio per motori a due tempi Husqvarna non è carburante. disponibile, utilizzare un olio per motori a due tempi raffreddati ad aria di buona qualità. Rivolgetevi al...
 • Page 183 • Mantenere l'ugello del soffiatore vicino al suolo. Nota: Husqvarna consiglia di allungare completamente l'ugello del soffiatore. • Prendere nota della direzione del vento e azionare il prodotto nella direzione del vento.
 • Page 184: Manutenzione

  Arresto dell'unità 3. Posizionare la cinghia intorno alla vita. 4. Stringere la cinghia in vita. Assicurarsi che il peso del soffiatore poggi sui fianchi. ATTENZIONE: Non arrestare il prodotto se è in funzione alla massima velocità. 1. Portare l'interruttore di avviamento/arresto con il comando dell'acceleratore in posizione di arresto.
 • Page 185 Manutenzione Una volta Giorna- Una volta a setti- liera al mese mana Esaminare il motorino di avviamento e la corda di avviamento per rilevare even- tuali danni. Controllare se le unità antivibranti presentano danni, incrinature o deformazioni. Assicurarsi che le unità antivibranti siano correttamente installate. Controllo della candela alla pagina Esaminare la candela.
 • Page 186 1. Spegnere il motore. ATTENZIONE: Utilizzare sempre olio 2. Accertarsi che il sistema di raffreddamento non sia speciale per filtro Husqvarna. Non utilizzare sporco o ostruito. Se necessario, pulire la retina altri tipi di olio. della presa dell'aria e le alette di raffreddamento.
 • Page 187: Ricerca Dei Guasti

  Ricerca dei guasti Non è possibile avviare il motore. Controllo Possibile cau- Soluzione Pulsante di ar- Posizione di ar- Spostare l'interruttore di arresto in posizione di avviamento. resto resto Ganci di avvia- Ganci di avvia- Regolare o sostituire i ganci di avviamento. mento.
 • Page 188: Trasporto E Rimessaggio

  Il motore si avvia ma si arresta nuovamente Controllo Possibile cau- Soluzione Filtro dell'aria. Filtro dell'aria Pulire il filtro dell'aria. intasato. Trasporto e rimessaggio Trasporto e rimessaggio AVVERTENZA: Per evitare il rischio di incendio, assicurarsi che non vi siano perdite o fumi durante il trasporto o lo stoccaggio.
 • Page 189: Dati Tecnici

  Dati tecnici Dati tecnici Husqvarna 350BT Motore Cilindrata, cm 50,2 Regime minimo, giri/min 2200 Convertitore catalitico Impianto di accensione Candela NGK CMR7H / TORCH AC7R Distanza tra gli elettrodi, mm 0,6-0,7 Carburante e sistema di lubrificazione Capacità del serbatoio del carburante, l / cm...
 • Page 190: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara con la presente che i soffiatori a zaino Husqvarna 350BT a partire dai numeri di serie del 2018 (l'anno viene evidenziato nella targhetta dati di funzionamento seguita dal numero di serie) sono...
 • Page 191 TURINYS Įvadas................. 191 Gedimai ir jų šalinimas..........201 Sauga................. 193 Gabenimas ir laikymas..........202 Surinkimas..............195 Techniniai duomenys..........203 Naudojimas..............196 EB atitikties deklaracija..........204 Techninė priežiūra............199 Įvadas Gaminio aprašas Naudojimas Gaminys yra ant nugaros nešiojamas pūstuvas su Gaminį naudokite lapams ir kitoms nepageidaujamoms degalų...
 • Page 192 16. Akceleratoriaus gaidukas 17. Vamzdžio alkūnė Šis gaminys atitinka taikomas ES direktyvas. 18. Gnybtas 19. Lanksčioji žarna Triukšmo emisija į aplinka atitinka Europos 20. Valdymo vamzdis direktyvą 2000/14/EB ir Naujojo Pietų Velso 21. Troso gnybtas įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos 22.
 • Page 193 Sauga Saugos ženklų reikšmės • Nelieskite uždegimo žvakės ar uždegimo kabelio, kai variklis dirba. Toliau apibrėžiamas signalinių žodžių žymimas pavojus. • Išlaikykite saugų mažiausiai 15 m atstumą nuo žmonių arba gyvūnų. Jei žmonės, vaikai arba gyvūnai yra arčiau nei 15 m atstumu, sustabdykite gaminį.
 • Page 194 • Neužveskite gaminio, jei apliejote gaminį arba kūną • Jei apsauginės priemonės yra pažeistos, pasitarkite alyva arba kuru. su Husqvarna techninės priežiūros atstovu. • Neužveskite gaminio, jei iš variklio sunkiasi kuras. Reguliariai tikrinkite, ar iš variklio nesisunkia kuras. Duslintuvo patikra •...
 • Page 195 Priežiūros saugos instrukcijos • Išjunkite variklį, išimkite uždegimo žvakę ir leiskite varikliui atvėsti prieš atlikdami techninę priežiūrą ir montuodami. PERSPĖJIMAS: Prieš imdamiesi naudoti • Užsikimšus kibirkščių gesinimo tinkleliui variklis gaminį perskaitykite toliau nurodytus perkaista, todėl gali būti sugadintas. įspėjamuosius nurodymus. Surinkimas Įvadas 4.
 • Page 196 Siekdami geriausių rezultatų ir našumo, naudokite Husqvarna dvitakčių variklių alyvą. Degalai • Jei negalite gauti Husqvarna dvitakčio variklio alyvos, naudokite geros kokybės dvitakčių variklių Įrenginys turi dvitaktį variklį. alyvą, skirtą oru aušinamiems varikliams Norėdami išsirinkti tinkamą alyvą, kreipkitės į techninio PASTABA: Naudojant netinkamo tipo aptarnavimo atstovą.
 • Page 197 8. Prieš paleisdami gaminį visada patraukite jį 3 PASTABA: Maišant nedidelius degalų metrus / 10 pėdų nuo degalų pildymo vietos ir degalų kiekius, nedidelė paklaida gali stipriai talpyklos. pakeisti mišinio santykį. Kruopščiai pamatuokite alyvos kiekį, kad gautumėte Pasižymėkite: Norėdami sužinoti, kur yra kuro bakelis tinkamą...
 • Page 198 Sumažinkite įrangos dalis ir pasirinkite savo užduočiai tinkamą greitį. Naudokite akceleratorių, nustatytą žemiausioje padėtyje, kad sumažintumėte triukšmą ir dulkių kiekį. • Laikykite pūstuvo antgalį šalia žemės. Pasižymėkite: Husqvarna rekomenduoja naudoti visą pūstuvo antgalio pailginimą. • Įsidėmėkite vėjo kryptį ir naudokite gaminį atsižvelgdami į ją. •...
 • Page 199 Techninė priežiūra Įvadas PERSPĖJIMAS: Prieš prižiūrėdami produktą, perskaitykite ir supraskite saugos skyrių. Priežiūros grafikas Techninės priežiūros darbas Kiekvie- Kasdien Savaitinė ną mėnesį Nuvalykite išorinius paviršius. Patikrinkite, ar valdymo rankenėlė tinkamai veikia. Paleidimo / iš- Patikrinkite, ar paleidimo / stabdymo jungiklis tinkamai veikia. Žr. jungimo jungiklio patikra psl.
 • Page 200 2–3 Nm jėga. Porolono oro filtro tepimas alyva 6. Priveržkite varžtus (A) 8–12 Nm jėga. Pasirūpinkite, kad duslintuvas būtų tinkamai pritvirtintas prie gaminio. PASTABA: Visada naudokite Husqvarna specialią oro filtrų alyvą. Nenaudokite kitų Aušinimo sistemos patikrinimas ir rūšių alyvos. išvalymas Aušinimo sistemą...
 • Page 201 4. Išspauskite alyvos perteklių iš porolono oro filtro, kol 1. išjunkite variklį. jis dar yra maišelyje. 2. Nuimkite nuo diržo sąvaržą. 3. Diržo galą prakiškite pro kilpą. 4. Naują diržą traukite pro kilpą. 5. Į diržą įsmeikite smeigtuką, kad pritvirtintumėte sąvaržą...
 • Page 202 Neįmanoma užvesti variklio Tikrinkite toliau Galima prie- Sprendimas išvardytus da- žastis lykus Uždegimo Priveržkite uždegimo žvakę. žvakė nepri- veržta. Uždegimo Ant uždegimo Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą kuro mišinį. žvakė. žvakės elek- Patikrinkite, ar oro filtras yra švarus. trodų yra nepa- geidaujamos medžiagos.
 • Page 203 Techniniai duomenys Techniniai duomenys Husqvarna 350BT Variklis Cilindro darbinis tūris, cm 50,2 Greitis tuščiąja eiga, aps./min. 2200 Katalizatorius Uždegimo sistema Uždegimo žvakė NGK CMR7H / TORCH AC7R Tarpas tarp elektrodų, mm 0,6–0,7 Degalų ir tepimo sistema Kuro bakelio talpa, l / cm 1,25 ...
 • Page 204 EB atitikties deklaracija Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.: +46-36-146500, patvirtina, kad ant nugaros nešiojamas pūstuvas Husqvarna 350BT, kurio serijos numeriai yra 2018 ir vėlesni (metai aiškiai nurodyti ant vardinių parametrų plokštelės, po jų – serijos numeris), atitinka šių TARYBOS DIREKTYVŲ reikalavimus: •...
 • Page 205 Saturs Ievads................. 205 Problēmu novēršana...........215 Drošība............... 207 Pārvadāšana un uzglabāšana........216 Montāža..............209 Tehniskie dati..............217 Lietošana..............210 EK atbilstības deklarācija..........218 Apkope................212 Ievads Izstrādājuma apraksts Paredzētā lietošana Šis izstrādājums ir mugursomas tipa pūtējs ar benzīna Izmantojiet izstrādājumu lapu un cita nevēlama dzinēju.
 • Page 206 15. Start/Stop (ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām 16. Droseles mēlīte EK direktīvām. 17. Caurules izliektā daļa 18. Skava Trokšņa izplūde vidē atbilstoši Eiropas 19. Lokanā caurule Direktīvai 2000/14/EK un Jaundienvidvelsas 20. Caurules vadības elements tiesību aktiem “Darba vidē aizsardzības 21.
 • Page 207 Drošība Drošības definīcijas • Neaiztieciet aizdedzes sveci vai aizdedzes vadu, kamēr darbojas dzinējs. Tālāk sniegtās definīcijas norāda katra signālvārda • Ievērojiet drošības distanci — citas personas vai nozīmīguma līmeni. dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvāk par 15 m. Ja kāda persona, bērns vai dzīvnieks pienāk tuvāk par 15 m, izslēdziet izstrādājumu.
 • Page 208 Neiedarbiniet izstrādājumu, ja uz tā vai jūsu ķermeņa • Ja drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar vietējo ir izlijusi degviela vai eļļa. Husqvarna apkopes sniedzēju. • Neiedarbiniet izstrādājumu, ja dzinējā ir degvielas sūce. Regulāri pārbaudiet, vai dzinējā nav radusies Slāpētāja pārbaude degvielas sūce.
 • Page 209 • Vienmēr izmantojiet apstiprinātas tvertnes degvielas • Pirms tehniskās apkopes un montāžas izslēdziet glabāšanai un transportēšanai. dzinēju, izņemiet aizdedzes sveci un ļaujiet dzinējam atdzist. Norādījumi par drošu apkopi • Ja dzirksteļu uztvērējsiets ir nosprostots, dzinējs pārāk stipri uzkarst un tiek bojāts. BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.
 • Page 210 Lai uzlabotu rezultātus un veiktspēju, izmantojiet Husqvarna divtaktu dzinēja eļļu. BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas • Ja Husqvarna divtaktu dzinēja eļļa nav pieejama, izlasiet un izprotiet drošības norādījumus. izmantojiet kvalitatīvu divtaktu dzinēju eļļu, kas paredzēta motoriem ar gaisa dzesēšanu. Lai izvēlēto Degviela pareizu eļļu, sazinieties ar vietējo apkopes...
 • Page 211 Piezīme: Informāciju par to, kur atrodas konkrētā Izstrādājuma izstrādājuma degvielas tvertne, sk. pārskats lpp. 205 . Izstrādājuma iedarbināšana 1. Ja dzinējs ir auksts, iestatiet gaisa vārsta sviru tā, lai gaisa vārsts būtu aizvērtā pozīcijā. Sk. Simboli uz izstrādājuma lpp. 206 . 1.
 • Page 212 • Turiet pūtēja uzgali tuvu pie zemes. Piezīme: Husqvarna iesaka izmantot maksimālo pūtēja uzgaļa garumu. • Nosakiet vēja virzienu un izmantojiet izstrādājumu tā, lai pūšanas virziens atbilstu vēja virzienam.
 • Page 213 Apkopes grafiks Apkope Katru di- Reizi ne- Reizi mē- dēļā nesī Notīriet ārējās virsmas. Pārbaudiet, vai pareizi darbojas vadības rokturis. Start/Stop Pārbaudiet, vai pareizi darbojas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Sk. (Ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdža pārbaude lpp. 208 . Pārbaudiet, vai dzinējā, degvielas tvertnē un degvielas caurulēs nav noplūdes. Pārbaudiet, vai degvielas filtrs nav aizsērējis.
 • Page 214 Pārbaudiet, vai slāpētājs ir pareizi piestiprināts izstrādājumam. Putuplasta gaisa filtra eļļošana Dzesēšanas sistēmas pārbaude un IEVĒROJIET: Vienmēr lietojiet tikai tīrīšana Husqvarna īpašo gaisa filtru eļļu. Neizmantojiet citu veidu eļļas. Dzesēšana sistēmu veido cilindra dzeses ribas un gaisa ieplūdes sietfiltrs. 1. Apturiet dzinēju. BRĪDINĀJUMS: Uzvelciet aizsargcimdus.
 • Page 215 Stiprinājuma siksnu maiņa 5. Lai pievienotu siksnas fiksatoru jaunajai siksnai, piestipriniet tapu jaunajai siksnai. BRĪDINĀJUMS: Bojātas stiprinājuma siksnas var izraisīt izstrādājuma nokrišanu un traumas. Pārbaudiet, vai siksnas fiksators ir pareizi uzstādīts. 1. Apturiet dzinēju. 2. Noņemiet no siksnas tās fiksatoru. 3.
 • Page 216 Dzinējs sāk darboties, taču tad apstājas Kas jāpārbau- Iespējamais ie- Risinājums mesls Degvielas Nepiemērota Iztukšojiet un iepildiet piemērotu degvielu. tvertne. degviela. Karburators. Tukšgaitā dzi- Sazinieties ar vietējo apkopes sniedzēju. nējs nedarbo- jas pareizi. Gaisa filtrs. Aizsērējis gaisa Iztīriet gaisa filtru. filtrs.
 • Page 217 Tehniskie dati Tehniskie dati Husqvarna 350BT Dzinējs Cilindra darba tilpums, cm 50,2 Brīvgaitas apgriezienu skaits, apgr./min. 2200 Katalizators Nē Aizdedzes sistēma Aizdedzes svece NGK CMR7H / TORCH AC7R Attālums starp elektrodiem, mm 0,6–0,7 Degvielas un eļļošanas sistēma Degvielas tvertnes tilpums, l/cm...
 • Page 218 EK atbilstības deklarācija Husqvarna ABSE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr. +46-36-146500 apliecina, ka mugursomas tipa pūtējs Husqvarna 350BT ar sērijas numuriem, sākot no 2018 (gada skaitlis, kam seko sērijas numurs, ir skaidri norādīts uz datu plāksnītes), atbilst prasībām, kas noteiktas PADOMES DIREKTĪVĀS: •...
 • Page 219 Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in o.a. vorm en uiterlijk door te voeren.
 • Page 220 15. Start/stopschakelaar met gashendel Dit product voldoet aan de geldende EU- 16. Gashendel richtlijnen. 17. Pijphoek 18. Klem Geluidsemissies naar de omgeving volgens 19. Flexibele slang de Europese richtlijn 2000/14/EG en de 20. Regelpijp wetgeving van Nieuw-Zuid-Wales 21. Kabelklem "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017".
 • Page 221 Veiligheid Veiligheidsdefinities • Breng vóór gebruik alle afdekkingen en afschermingen aan. Verzeker u ervan dat de De onderstaande definities geven de mate van ernst bougiedop en ontstekingskabel onbeschadigd zijn weer voor elk trefwoord. om het risico van een elektrische schok te voorkomen.
 • Page 222 227 . gebruiken. • Als de veiligheidsvoorzieningen defect zijn, neem dan contact op met uw Husqvarna servicedealer. • Meng en vul brandstof niet binnenshuis bij of in de buurt van een warmtebron. 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 223 • Start het product niet als er brandstof of olie op het • Gebruik altijd goedgekeurde containers voor opslag product of uw lichaam is gemorst. en transport van brandstof. • Start het product niet als er sprake is van Veiligheidsinstructies voor onderhoud brandstoflekkage.
 • Page 224 3. Monteer het stuur en de knop. Draai de knop vast. Werking Inleiding Voorgemengde brandstof • Gebruik voorgemengde Husqvarna-alkylaatbrandstof WAARSCHUWING: Zorg dat u het voor optimale prestaties en een lange levensduur hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en van de motor. Deze brandstof bevat minder begrepen voordat u het product gebruikt.
 • Page 225 Gebruik voor de beste resultaten en optimale prestaties Husqvarna tweetaktolie. WAARSCHUWING: Houd u voor uw eigen • Als geen Husqvarna tweetaktolie beschikbaar is, veiligheid aan de volgende procedure. gebruik dan een andere hoogwaardige tweetaktolie voor luchtgekoelde motoren. Bespreek de keuze van de tweetaktolie met uw servicedealer.
 • Page 226 • Houd de blaasmond dicht bij de grond. Let op: Husqvarna raadt u aan het volledige verlengstuk van de blaasmond te gebruiken. • Noteer de windrichting en bedien het product in de windrichting.
 • Page 227 Draagstel afstellen 3. Plaats de heupgordel om uw middel. 4. Haal de riem van de heupgordel aan. Zorg ervoor 1. Doe het draagstel van het product om. dat het gewicht van de bladblazer op uw heupen 2. Stel de schouderriemen zo af dat het product strak blijft.
 • Page 228 Onderhoud Maande- Elke dag Wekelijks lijks Controleer alle kabels en aansluitingen. Controleer het vonkenscherm van de geluiddemper en reinig deze (voor pro- ducten zonder katalysator). Controleer en reinig het vonkenscherm op de geluiddemper (voor machines met katalysator). Controleer de bougie. Vervang indien nodig. Stationair toerental afstellen 2.
 • Page 229 7. Plaats het luchtfilter in het filterframe. riem te bevestigen. 8. Bevestig het luchtfilterdeksel op het product. Olie aanbrengen op het schuimluchtfilter OPGELET: Gebruik altijd speciale luchtfilterolie van Husqvarna. Gebruik geen andere typen olie. Probleemoplossing De motor kan niet worden gestart Controle Mogelijke oor-...
 • Page 230 De motor kan niet worden gestart Controle Mogelijke oor- Oplossing zaak Startpal(len). Geblokkeerde Verstel of vervang de startpal(len). of versleten Reinig het gebied rondom de startpal(len). startpal(len). Neem contact op met een erkende servicedealer. Brandstoftank. Verkeerd type Tap de brandstoftank af en vul deze met de juiste brandstof. brandstof.
 • Page 231 ervoor te zorgen dat alle brandstof wordt verwijderd. De brandstof via een geschikte verwijderingslocatie afvoeren. • Zorg ervoor dat het product schoon is en dat er volledig onderhoud wordt uitgevoerd voordat het product lange tijd wordt opgeborgen. • Verwijder de bougie en giet ongeveer 15 ml tweetaktolie in de cilinder.
 • Page 232 Technische gegevens Technische gegevens Husqvarna 350BT Motor Cilinderinhoud, cm 50,2 Stationair toerental, tpm 2200 Katalysator Ontstekingssysteem Bougie NGK CMR7H / TORCH AC7R Elektrodenafstand, mm 0,6-0,7 Brandstof-/smeersysteem Inhoud brandstoftank, l / cm 1,25 / 1250 Gewicht Gewicht zonder brandstof, in kg...
 • Page 233 EG-conformiteitsverklaring Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaart dat de ruggedragen bladblazer Husqvarna 350BT met serienummers van 2018 en later (het jaar staat duidelijk op het productplaatje vermeld, gevolgd door het serienummer) voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de RICHTLIJNEN VAN DE RAAD: •...
 • Page 234 INNHOLD Innledning..............234 Feilsøking..............244 Sikkerhet..............236 Transport og oppbevaring...........245 Montering..............238 Tekniske data............. 246 Drift................239 EF-samsvarserklæring..........247 Vedlikehold..............241 Innledning Produktbeskrivelse Bruksområder Produktet er en ryggsekkblåser med en drivstoffmotor. Bruk produktet til blåsing av løv og annet uønsket materiale på for eksempel plener, gangveier og Vi arbeider løpende med å...
 • Page 235 19. Fleksibel slange Støyutslipp til omgivelsene i henhold til EU- 20. Manøvreringsrør direktiv 2000/14/EF og New South Wales- 21. Kabelklemme forskriften «Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 22. Mellomrør 2017». Du finner informasjon om støyutslipp 23. Blåsermunnstykke på maskinetiketten og i kapittelet Tekniske 24.
 • Page 236 Sikkerhet Sikkerhetsdefinisjoner • Ikke berør tennpluggen eller tenningskabelen når motoren er i gang. Definisjonene nedenfor angir alvorlighetsgraden for • Hold en sikkerhetsavstand på minst 15 m til hvert signalord. personer eller dyr. Stopp produktet dersom personer, barn eller dyr kommer nærmere enn 15 m unna.
 • Page 237 • Ikke start produktet hvis det er olje eller drivstoff på produktet eller på kroppen din. • Ta kontakt med din Husqvarna-serviceforhandler dersom sikkerhetsutstyret er defekt. • Ikke start produktet hvis motoren lekker drivstoff. Kontroller motoren for drivstofflekkasjer med jevne mellomrom.
 • Page 238 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold • Stopp motoren, fjern tennpluggen og la motoren kjøle seg ned før vedlikehold og montering. • En blokkert gnistfangerskjerm kan føre til at motoren ADVARSEL: Les de følgende blir overopphetet, noe som kan skade motoren. advarselinstruksjonene før du bruker produktet.
 • Page 239 For å få best mulig resultat og ytelse bør du bruke Husqvarna-totaktsolje. ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om • Hvis det ikke er mulig å få tak i Husqvarna- sikkerhet før du bruker produktet. totaktsolje, kan du bruke en totaktsolje av høy kvalitet for luftkjølte motorer. Snakk med Drivstoff serviceforhandleren din for å...
 • Page 240 Slik starter du produktet 1. Hvis motoren er kald, flytter du chokehendelen til Symboler på produktet på stengt choke-stilling. Se side 235 . 1. Fyll halve drivstoffmengden i en ren beholder for drivstoff. 2. Tilsett all oljen. 3. Rist drivstoffblandingen. 2.
 • Page 241 Bruk gassregulatoren på lavest mulig stilling for å forhindre mer støy og støv enn nødvendig. • Hold blåsermunnstykket nær bakken. Merk: Husqvarna anbefaler at du bruker den fullstendige blåserørforlengeren. • Merk deg vindretningen, og bruk produktet i vindretningen.
 • Page 242 Vedlikeholdsskjema Vedlikehold Daglig Ukentlig Månedlig Rengjør de utvendige flatene. Kontroller at kontrollhåndtaket fungerer som det skal. Slik kontrollerer du Kontroller at start/stopp-bryteren fungerer som den skal. Se start/stopp-bryteren på side 237 . Undersøk motoren, drivstofftanken og drivstofflinjene for lekkasjer. Undersøk drivstoffilteret for forurensning.
 • Page 243 Kjølesystemet inkluderer kjøleflensene på sylinderen og Slik påfører du olje på skumluftfilteret luftinntaksskjermen. 1. Stopp motoren. OBS: Bruk alltid Husqvarna spesiell 2. Kontroller at kjølesystemet ikke er skittent eller luftfilterolje. Ikke bruk andre typer olje. tilstoppet. Rengjør luftinntaksskjermen og kjøleflensene om nødvendig.
 • Page 244 Slik bytter du ut selen. 5. Sett låsepinnen gjennom stroppen for å feste klemmen på den nye stroppen. ADVARSEL: En skadet sele kan føre til at produktet faller og forårsake skader. Pass på at du monterer klemmen riktig. 1. Stopp motoren. 2.
 • Page 245 Motoren starter, men stopper igjen Kontroller Mulig årsak Løsning Forgasser. Motoren fun- Snakk med serviceforhandleren din. gerer ikke kor- rekt på tom- gang. Luftfilter. Tilstoppet luftfil- Rengjør luftfilteret. ter. Transport og oppbevaring Transport og oppbevaring ADVARSEL: For å forhindre brannfare må du sikre at det ikke er noen lekkasjer eller avgasser under transport eller oppbevaring.
 • Page 246 Tekniske data Tekniske data Husqvarna 350BT Motor Sylindervolum, cm 50,2 Tomgangsturtall, o/min 2200 Katalysator Tenningssystem Tennplugg NGK CMR7H / TORCH AC7R Elektrodeavstand, mm 0,6/-0,7 Drivstoff-/smøresystem Drivstofftankens kapasitet, I/cm 1,25/1250 Vekt Vekt, uten drivstoff, kg 10,2 Støyutslipp Lydeffektnivå, målt dB (A) Lydeffektnivå, garantert L...
 • Page 247 EF-samsvarserklæring EF-samsvarserklæring Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer at ryggsekkblåseren Husqvarna 350BT, med serienummer fra 2018 og fremover (året er tydelig merket på typeskiltet, etterfulgt av serienummeret), samsvarer med kravene i RÅDSDIREKTIVET: • fra 17. mai 2006, «angående maskiner» 2006/42/EF •...
 • Page 248 CUPRINS Introducere..............248 Depanarea..............259 Siguranţă..............250 Transportul și depozitarea...........260 Asamblarea..............252 Date tehnice..............261 Funcţionarea...............253 Declarație de conformitate CE........262 Întreținerea..............256 Introducere Descrierea produsului Domeniul de utilizare Acest produs este o suflantă portabilă de tip rucsac cu Utilizați produsul pentru a sufla frunze și alte materiale motor cu combustibil.
 • Page 249 17. Cot tub Acest produs respectă directivele UE 18. Colier aplicabile. 19. Furtun flexibil 20. Ţeavă de control Emisiile de zgomot în mediu, conform 21. Clemă cablu Directivei Europene 2000/14/CE și a 22. Țeavă intermediară Regulamentului New South Wales din 2017 23.
 • Page 250 Siguranţă Definiţii privind siguranţa asigurați-vă că de integritatea capacului bujiei și a cablului de alimentare a aprinderii. Definiţiile de mai jos indică nivelul de gravitate pentru • Nu atingeți bujia sau cablul de alimentare a fiecare cuvânt de semnalizare. aprinderii în timp ce motorul este în funcțiune. •...
 • Page 251 Între ț inerea la pagina 256 . Consultați • Dacă dispozitivele de siguranță sunt defecte, AVERTISMENT: Înainte de a utiliza adresați-vă reprezentantului de service Husqvarna. produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos. Verificarea amortizorului de zgomot • Nu amestecați și nu adăugați carburant în interior sau lângă...
 • Page 252 • Nu porniți produsul dacă motorul prezintă scurgeri • Utilizați întotdeauna recipiente omologate pentru de combustibil. Examinați cu regularitate motorul, depozitarea și transportarea combustibilului. pentru a identifica eventuale scurgeri de combustibil. Instrucțiuni de siguranță pentru • Manipulați întotdeauna cu atenție combustibilul. întreținere Combustibilul este inflamabil, iar vaporii de combustibil sunt explozivi și pot cauza vătămări...
 • Page 253 AVERTISMENT: Citiți și înțelegeți capitolul Carburant preamestecat referitor la siguranță înainte de utilizarea produsului. • Utilizați carburantul alchilat preamestecat Husqvarna pentru cele mai bune performanțe și prelungirea Carburant duratei de viață a motorului. Acest carburant conține substanțe chimice mai puțin nocive în comparație cu Acest produs dispune de motor în doi timpi.
 • Page 254 2. Adăugați cantitatea completă de ulei. • Pentru cele mai bune rezultate și performanțe, 3. Agitați amestecul. utilizați uleiul pentru motoare în doi timpi Husqvarna. • Dacă uleiul Husqvarna pentru motoare în doi timpi 4. Adăugați în recipient cantitatea de benzină rămasă.
 • Page 255 și de praf. • Mențineți duza suflantei în apropierea solului. Nota: Husqvarna recomandă utilizarea extensiei complete a duzei de suflantă. • Observați direcția vântului și operați produsul în ATENŢIE: Nu utilizați picioarele pentru a direcția acestuia.
 • Page 256 Oprirea produsului 3. Treceți cureaua de mijloc în jurul taliei. 4. Strângeți banda curelei de mijloc. Asigurați-vă că greutatea suflantei se sprijină pe șolduri. ATENŢIE: Nu opriți produsul la viteză maximă. 1. Treceți comutatorul de pornire/oprire cu controlul Pentru a accelerației în poziția de oprire.
 • Page 257 Întreținerea Săptă- Zilnic Lunar mânal Verificați demarorul și firul acestuia, pentru a vedea dacă nu prezintă deteriorări. Examinați unitățile de amortizare a vibrațiilor, pentru a identifica dacă există de- teriorări, fisuri și deformări. Asigurați-vă că unitățile de amortizare a vibrațiilor sunt instalate corect.
 • Page 258 7. Amplasați filtrul de aer pe cadrul filtrului. 8. Montați capacul filtrului de aer pe produs. Aplicarea uleiului pe filtrul de aer din spumă ATENŢIE: Folosiți întotdeauna ulei special pentru filtrul de aer Husqvarna. Nu utilizați alte tipuri de ulei. 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 259 Depanarea Motorul nu pornește Verificați Cauza posibilă Soluție Butonul de Poziția Stop Setați comutatorul de oprire în poziția de pornire. oprire. Clichetul(ele) Clichete de Reglați sau înlocuiți clichetele de pornire. de pornire. pornire blocate Curățați zona din jurul clichetelor de pornire. sau uzate.
 • Page 260 Transportul și depozitarea Transportul și depozitarea AVERTISMENT: Pentru a preveni riscul de incendii, asigurați-vă că nu există scurgeri sau vapori în timpul transportului sau al depozitării. Asigurați-vă că nu există risc de scântei sau de incendiu. • Goliți rezervorul de combustibil înainte de a-l transporta sau depozita pe termen lung.
 • Page 261 Date tehnice Date tehnice Husqvarna 350BT Motor Cilindree, cm 50,2 Turație de mers în gol, rot/min 2200 Convertor catalitic Sistem de aprindere Bujie NGK CMR7H / TORCH AC7R Apărătoare electrod, mm 0,6-0,7 Carburant și sistem de ungere Capacitatea rezervorului de combustibil, l/cm...
 • Page 262 Declarație de conformitate CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, tel.: +46‐ 36‐146500, declară că suflanta de tip rucsac Husqvarna 350BT cu seriile din 2018 și ulterioare (anul este specificat clar pe plăcuța de identificare, urmat de numărul de serie), respectă cerințele DIRECTIVEI CONSILIULUI: •...
 • Page 263: Введение

  Содержание Введение..............263 Поиск и устранение неисправностей.......274 Безопасность.............265 Транспортировка и хранение........276 Сборка................267 Технические данные..........277 Эксплуатация............269 Декларация соответствия ЕС........278 Техническое обслуживание........272 Введение Описание изделия внешний вид без предварительного предупреждения. Данное изделие представляет собой ранцевую Назначение воздуходувку с двигателем внутреннего сгорания. Мы...
 • Page 264 16. Дроссельный регулятор Данное изделие отвечает требованиям 17. Колено трубы соответствующих директив EC. 18. Зажим 19. Гибкий шланг Эмиссия шума в окружающую среду 20. Рабочая труба согласно Директиве Европейского союза 21. Кабельный зажим 2000/14/EC и законодательству Нового 22. Промежуточная труба Южного...
 • Page 265: Безопасность

  Безопасность Инструкции по технике безопасности • Изделие может представлять опасность и стать причиной тяжелой травмы или смерти оператора Ниже приведены определения уровня опасности для или окружающих. Соблюдайте осторожность и каждого сигнального слова. правила эксплуатации изделия. • Перед началом эксплуатации проверьте изделие. Техническое...
 • Page 266 имеют высокую температуру и могут содержать • Если защитные устройства неисправны, искры, которые в свою очередь могут привести к обратитесь к своему сервисному дилеру воспламенению. Husqvarna. Средства индивидуальной защиты Проверка глушителя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается инструкции по технике безопасности, использовать...
 • Page 267: Сборка

  Информацию о расположении системы гашения проверяйте двигатель на наличие утечек Обзор изделия вибраций на изделии см. в разделе топлива. на стр. 263 . • Соблюдайте осторожность при обращении с топливом. Топливо является Проверка переключателя запуска/остановки легковоспламеняющейся жидкостью со взрывоопасными парами и может привести к 1.
 • Page 268 Установка трубы воздуходувки и 5. Присоедините промежуточную трубу к рабочей трубе. рукоятки управления на изделие 1. Подсоедините гибкий шланг (A) к колену трубы и рабочую трубу (B) с помощью хомутов (C) и (D). Примечание: Если необходимо использовать более длинную круглую трубу воздуходувки, доступна...
 • Page 269: Эксплуатация

  мощности пользуйтесь маслом Husqvarna для эксплуатацией изделия внимательно двухтактных двигателей. изучите раздел техники безопасности. • Если у вас нет масла Husqvarna для двухтактных двигателей, вы можете использовать Топливо высококачественное масло, предназначенное для двухтактных двигателей с воздушных Данное изделие оборудовано двухтактным...
 • Page 270 масла, чтобы обеспечить правильное 8. Перед запуском двигателя относите изделие в соотношение компонентов. сторону не менее чем на 3 м / 10 футов от источника топлива и места заправки топливом. Примечание: Информацию по расположению Обзор топливного бака на изделии см. в разделе изделия...
 • Page 271 крайнем нижнем положении, чтобы предотвратить чрезмерное образование шума и пыли. • Держите насадку воздуходувки рядом с землей. Примечание: Husqvarna рекомендует работать с полностью выдвинутой насадкой воздуходувки. • Следите за направлением ветра и перемещайте изделие по направлению ветра. 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 272: Техническое Обслуживание

  Техническое обслуживание Введение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед техническим обслуживанием изделия внимательно изучите раздел техники безопасности. График технического обслуживания Техническое обслуживание Ежеднев Еженеде Ежемеся но льно чно Очистите внешние поверхности. Убедитесь, что рукоятка управления работает исправно. Проверка Проверьте работу переключателя запуска/остановки. См. раздел переключателя...
 • Page 273 Проверка свечи зажигания Проверка и очистка системы охлаждения ВНИМАНИЕ: Используйте только рекомендуемые свечи зажигания. См. Система охлаждения включает охлаждающие ребра Технические данные на стр. 277 . раздел на цилиндре и фильтр в воздуховоде. Применение неподходящих свечей 1. Остановите двигатель. зажигания может привести к 2.
 • Page 274: Поиск И Устранение Неисправностей

  3. Протолкните конец ремня через проушину. ВНИМАНИЕ: Необходимо использовать 4. Протяните новый ремень через проушину. специальное масло для воздушных 5. Вставьте штифт в ремень, чтобы закрепить фильтров Husqvarna. Не используйте зажим на новом ремне. другие виды масла. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наденьте защитные перчатки. Масло для воздушного фильтра...
 • Page 275 Двигатель не запускается Проверка Возможная Решение причина Топливный Топливо Опорожните топливный бак и залейте подходящее топливо. бак. несоответству ющего типа. Карбюратор. Регулировка Отрегулируйте частоту вращения холостого хода с помощью винта оборотов регулировки холостого хода. холостого хода. Зажигание Свеча Убедитесь, что свеча зажигания сухая и чистая. (нет...
 • Page 276: Транспортировка И Хранение

  Транспортировка и хранение Транспортировка и хранение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возгорания убедитесь в отсутствии утечек или паров во время транспортировки или хранения. Убедитесь в отсутствии риска возникновения искр или возгорания. • Сливайте топливо из топливного бака перед транспортировкой или помещением изделия на длительное...
 • Page 277: Технические Данные

  Технические данные Технические данные Husqvarna 350BT Двигатель Объем цилиндра, см 50,2 Обороты холостого хода, об/мин 2200 Каталитический нейтрализатор Нет Система зажигания Свеча зажигания NGK CMR7H / TORCH AC7R Зазор между электродами, мм 0,6-0,7 Топливная система и система смазки Емкость топливного бака, л / см...
 • Page 278: Декларация Соответствия Ес

  Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, настоящим заявляет, что ранцевые воздуходувки Husqvarna 350BT с серийными номерами от 2018 и далее (год производства четко указан на паспортной табличке рядом с серийным номером) соответствуют требованиям ДИРЕКТИВЫ...
 • Page 279 SPIS TREŚCI Wstęp................279 Rozwiązywanie problemów........290 Bezpieczeństwo............281 Transport i przechowywanie........291 Montaż................ 283 Dane techniczne............292 Przeznaczenie............284 Deklaracja zgodności WE...........293 Przegląd..............287 Wstęp Opis produktu Przeznaczenie To urządzenie jest dmuchawą plecakową z silnikiem Produkt jest przeznaczony do zamiatania liści oraz spalinowym.
 • Page 280 17. Kolanko Emisje hałasu do środowiska zgodnie z 18. Zacisk dyrektywą europejską 2000/14/EC i 19. Wąż giętki przepisami Nowej Południowej Walii „Protection of the Environment Operations 20. Rura manewrowa (Noise Control) Regulation 2017.” Dane 21. Zacisk kabla dotyczące emisji hałasu można znaleźć na 22.
 • Page 281 Bezpieczeństwo Definicje dotyczące bezpieczeństwa które mogą wpływać negatywnie na wzrok, zdolność oceny sytuacji lub koordynację ruchów. Poniższe definicje nadają poziom znaczenia każdemu • Zamontować wszystkie pokrywy i osłony przed słowu sygnałowemu. użyciem urządzenia. Aby uniknąć porażenia prądem, należy upewnić się, że fajka świecy zapłonowej i przewód zapłonowy nie są...
 • Page 282 • Jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone, zablokowany. Aby zapobiec uszkodzeniu skontaktować się z warsztatem obsługi technicznej urządzenia, zachować minimum 50 cm odstępu Husqvarna. między wylotem spalin a przeszkodami. • Nigdy nie włączać urządzenia w pomieszczeniach, Sprawdzanie tłumika miejscach ze złym przepływem powietrza ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 • Page 283 Zasady bezpieczeństwa dotyczące • Nie palić tytoniu w pobliżu paliwa lub silnika. • Nie umieszczać urządzenia ani pojemnika na paliwo paliwa w pobliżu gorących obiektów, otwartego płomienia, iskry lub płomienia zapłonowego. OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem • Zawsze należy korzystać z zatwierdzonych użytkowania produktu przeczytać...
 • Page 284 Paliwo • W celu zapewnienia najlepszej wydajności i wydłużenia żywotności silnika należy używać Produkt jest wyposażony w silnik dwusuwowy. wstępnie wymieszanego paliwa alkiliowego Husqvarna. Takie paliwo zawiera mniej szkodliwych substancji chemicznych w porównaniu z tradycyjnym 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 285 Aby uzyskać najlepsze wyniki i wydajność, należy używać oleju do silników dwusuwowych Husqvarna. pojemnikiem. • Jeśli olej Husqvarna do silników dwusuwowych nie UWAGA: Nie mieszać jednorazowo większej jest dostępny, należy użyć dobrej jakości oleju do ilości paliwa niż wymagana na 1 miesiąc silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem.
 • Page 286 • Trzymać dyszę dmuchawy blisko podłoża. Uwaga: Firma Husqvarna zaleca stosowanie pełnego przedłużenia dyszy dmuchawy. • Należy zwrócić uwagę na kierunek wiatru i sterować urządzeniem zgodnie z kierunkiem, w którym wieje.
 • Page 287 1. Ustawić przełącznik start/stop z dźwignią gazu w 3. Owinąć pas biodrowy wokół talii. pozycji zatrzymania. Patrz Obsługa dźwigni gazu/ 4. Zacisnąć pas biodrowy. Upewnić się, że ciężar wyłącznika na stronie 286 . dmuchawy spoczywa na biodrach. Regulacja szelek 1. Założyć szelki produktu. 2.
 • Page 288 Przegląd Codzien- Co tyd- Co miesi- zień ąc Oczyścić układ chłodzenia. Wyczyścić zewnętrzną powierzchnię gaźnika oraz przestrzeń wokół niego. Oczyść zbiornik paliwa. Sprawdzić stan wszystkich przewodów i połączeń. Sprawdzić i oczyścić chwytacz iskier znajdujący się na tłumiku (w urządzeniach bez katalizatora). Sprawdzić...
 • Page 289 289 . 7. Umieścić filtr powietrza w ramce filtra. 8. Zamocować pokrywę filtra powietrza w urządzeniu. Nakładanie oleju na piankowy filtr powietrza UWAGA: Należy zawsze stosować specjalny olej Husqvarna do filtrów 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 290 Rozwiązywanie problemów Silnik się nie uruchamia Kontrola Możliwa przyc- Rozwiązanie długoterminowe zyna Przycisk stop. Pozycja zatrzy- Przesuń wyłącznik do położenia włączenia. mania Zabieraki roz- Zablokowane Wyregulować lub wymienić zabieraki rozrusznika. rusznika. lub zużyte za- Wyczyścić powierzchnię wokół zabieraków rozrusznika. bieraki rozrusz- nika.
 • Page 291 Silnik odpala i gaśnie Kontrola Możliwa przyc- Rozwiązanie długoterminowe zyna Gaźnik. Silnik nie działa Należy zwrócić się do punktu serwisowego. prawidłowo przy obrotach biegu jałowego. Filtr powietrza Zapchany filtr Wyczyścić filtr powietrza. powietrza. Transport i przechowywanie Transport i przechowywanie OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec ryzyku pożaru podczas transportu i przechowywania, należy upewnić...
 • Page 292 Dane techniczne Dane techniczne Husqvarna 350BT Silnik Pojemność skokowa, cm 50,2 Obroty na biegu jałowym, obr./min 2200 Katalizator ref. Układ zapłonowy Świeca zapłonowa NGK CMR7H / TORCH AC7R Odstęp między elektrodami świecy, w mm 0,6-0,7 Układ zasilania/smarowania Pojemność zbiornika paliwa, l/cm...
 • Page 293 Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.: +46-36-146500, niniejszym zapewnia, że dmuchawa plecakowa Husqvarna 350BT, począwszy od maszyn wyprodukowanych w roku 2018 (rok produkcji jest podany przed numerem seryjnym na tabliczce znamionowej), są zgodne z przepisami zawartymi w DYREKTYWIE RADY: •...
 • Page 294 ÍNDICE Introdução..............294 Resolução de problemas..........305 Segurança..............296 Transporte e armazenamento........306 Montagem..............298 Especificações técnicas..........307 Funcionamento............299 Declaração CE de conformidade........308 Manutenção..............302 Introdução Descrição do produto Finalidade O produto é um soprador de mochila com um motor a Utilize o produto para soprar folhas e outros materiais combustível.
 • Page 295 15. Interrutor Start/Stop com controlo do acelerador Emissões de ruído para o meio ambiente de 16. Acelerador acordo com a Diretiva Europeia 2000/14/CE 17. Ângulo do tubo e com o regulamento "Protection of the Environment Operations (Noise Control) 18. Braçadeira Regulation 2017"...
 • Page 296 Segurança Definições de segurança • Instale todas as coberturas e proteções antes da utilização. Para evitar choques elétricos, certifique- As definições abaixo indicam o nível de gravidade para se de que a cobertura da vela de ignição e o cabo cada palavra do sinal.
 • Page 297 Se os dispositivos de segurança estiverem se seguem antes de utilizar o produto. defeituosos, fale com o seu revendedor com assistência técnica Husqvarna. • Não misture ou adicione o combustível em espaços interiores ou próximo de uma fonte de calor.
 • Page 298 • Não ligue o produto se existir óleo ou combustível • Utilize recipientes aprovados para o transporte e no produto ou no seu corpo. armazenamento de combustível. • Não ligue o produto se o motor tiver uma fuga de Instruções de segurança para combustível.
 • Page 299 Combustível previamente misturado Combustível • Utilize combustível alquilado previamente misturado da Husqvarna para obter o melhor desempenho e Este produto tem um motor de dois tempos. prolongar a vida útil do motor. Este combustível contém substâncias químicas menos nocivas em comparação com o combustível normal, o que reduz...
 • Page 300 5. Agite cuidadosamente a mistura de combustível. • Para obter melhores resultados e desempenho, use o óleo para motor de dois tempos da Husqvarna. • Se o óleo para motores de dois tempos da CUIDADO: Não misture combustível para Husqvarna não estiver disponível, use um óleo para...
 • Page 301 • Mantenha o bocal do soprador próximo do solo. Nota: A Husqvarna recomenda a utilização do bocal do soprador na sua extensão máxima. • Tome nota da direção do vento e utilize o produto CUIDADO: Não utilize os pés para...
 • Page 302 Desligar o produto 3. Coloque o cinto de cintura à volta da cintura. 4. Aperte a correia do cinto de cintura. Certifique-se de que o peso do soprador permanece no seu quadril. CUIDADO: Não pare o produto quando este estiver na velocidade máxima. 1.
 • Page 303 Manutenção Diaria- Semanal- Mensal- mente mente mente Verifique o dispositivo de arranque e a corda de arranque quanto a danos. Examine as unidades antivibração quanto à existência de danos, fissuras e de- formações. Certifique-se de que as unidades antivibração se encontram correta- mente instaladas.
 • Page 304 CUIDADO: Utilize sempre o óleo do filtro de 1. Desligue o motor. ar especial da Husqvarna. Não utilize outros 2. Certifique-se de que o sistema de arrefecimento não tipos de óleo.
 • Page 305 Resolução de problemas Não é possível ligar o motor Verificar Causa possível Solução Botão Stop. Posição de par- Leve o contacto de paragem à posição de arranque. agem Prendedor(es) Prendedor(es) Ajuste ou substitua o(s) prendedor(es) do dispositivo de arranque. do dispositivo do dispositivo Limpe a área em redor do(s) prendedor(es) do dispositivo de arranque.
 • Page 306 Transporte e armazenamento Transporte e armazenamento ATENÇÃO: Para evitar o risco de incêndio, certifique-se de que não existem fugas nem vapores de combustível durante o transporte ou armazenamento. Certifique-se de que não existe risco de faíscas ou incêndio. • Esvazie o depósito de combustível antes do transporte ou de armazenamento a longo prazo.
 • Page 307 Especificações técnicas Especificações técnicas Husqvarna 350BT Motor Cilindrada, cm 50,2 Velocidade ao ralenti, rpm 2200 Conversor catalítico Não Sistema de ignição Vela de ignição NGK CMR7H/TORCH AC7R Distância entre os elétrodos, mm 0,6-0,7 Sistema de lubrificação e combustível Capacidade do depósito de combustível, l/cm...
 • Page 308 Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declara que o soprador de mochila Husqvarna 350BT com números de série de 2018 e posteriores (o ano é claramente indicado na etiqueta de tipo, seguido do número de série), cumpre as disposições constantes na DIRETIVA DO CONSELHO:...
 • Page 309 Obsah Úvod................309 Riešenie problémov............ 319 Bezpečnosť..............311 Preprava a uskladnenie..........320 Montáž................ 313 Technické údaje............321 Prevádzka..............314 ES vyhlásenie o zhode..........322 Údržba................ 317 Úvod Popis produktu Plánované použitie Tento výrobok je chrbtový fúkač so spaľovacím Výrobok používajte na odfukovanie lístia a iného motorom.
 • Page 310 17. Uhol trubice Tento výrobok je v súlade s príslušnými 18. Svorka smernicami EÚ. 19. Pružná hadica 20. Ovládacia trubica Emisie hluku do okolia podľa európskej 21. Svorka lanka smernice 2000/14/EÚ a legislatívy v štáte 22. Stredná trubica New South Wales „Protection of the 23.
 • Page 311 Bezpečnosť Bezpečnostné definície • Pred použitím namontujte všetky kryty a ochranné prvky. V záujme zabránenia úrazu elektrickým Nižšie uvedené definície označujú úroveň závažnosti prúdom skontrolujte, či nie je poškodený kryt pre každé signálne slovo. zapaľovacej sviečky a kábel zapaľovania. • Nedotýkajte sa zapaľovacej sviečky ani kábla zapaľovania, keď...
 • Page 312 Pozrite si časť • Ak sú bezpečnostné zariadenia chybné, obráťte sa • Palivo nezmiešavajte ani nedopĺňajte v interiéri ani na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna. v blízkosti zdroja tepla. • Výrobok neštartujte, ak sa na výrobku alebo na Kontrola tlmiča výfuku vašom tele nachádza olej alebo palivo.
 • Page 313 Bezpečnostné pokyny pre údržbu • Pri manipulácii s palivom buďte vždy opatrní. Palivo je horľavá látka a výpary z paliva sú výbušné a môžu spôsobiť vážne poranenie alebo smrť. • Vyhnite sa vdychovaniu výparov paliva, pretože VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok môžu spôsobiť...
 • Page 314 • Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte uvádzajú. dvojtaktný olej Husqvarna. • Ak nemáte k dispozícii dvojtaktný olej Husqvarna, Palivo môžete použiť iný dvojtaktný olej vysokej kvality, ktorý je určený pre vzduchom chladené motory. Tento výrobok má dvojtaktný motor. S výberom správneho oleja vám poradí váš servisný...
 • Page 315 8. Pred štartovaním motora sa s výrobkom vzdiaľte od VAROVANIE: Pri miešaní malého množstvo miesta dopĺňania a od zdroja paliva minimálne paliva môžu malé chyby výrazne ovplyvniť o 3 m/10 stôp. pomer zmesi. Opatrne odmerajte množstvo oleja, aby ste získali správnu zmes. Poznámka: Ak chcete zistiť, kde sa palivová...
 • Page 316 úrovniam hluku a prašnosti, ako je nevyhnutné. • Udržiavajte dýzu fúkača blízko pri zemi. Poznámka: Spoločnosť Husqvarna odporúča používať plné rozšírenie dýzy fúkača. • Venujte pozornosť smeru vetra a výrobok používajte v smere vetra.
 • Page 317 Údržba Úvod že rozumiete informáciám, ktoré sú v nej uvedené. VÝSTRAHA: Pred údržbou výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, Plán údržby Údržba Týžd- Denne Mesačne enne Vyčistite vonkajšie povrchy. Skontrolujte, či ovládacia rukoväť funguje správne. Kontrola vypí- Skontrolujte, či vypínač...
 • Page 318 Chladiaci systém zahŕňa chladiace rebrá na valci a filter mriežku nasávania. 1. Zastavte motor. VAROVANIE: Vždy používajte Husqvarna špeciálny olej na vzduchový filter. 2. Skontrolujte, či chladiaci systém nie je znečistený ani Nepoužívajte iné typy olejov. upchaný. V prípade potreby očistite mriežku nasávania a chladiace rebrá.
 • Page 319 1. Vložte penový vzduchový filter do plastového vrecka. 1. Zastavte motor. 2. Nalejte do plastového vrecka olej. 2. Z popruhu odstráňte svorku. 3. Stláčaním plastového vrecka sa uistite, že sa olej 3. Pretlačte koniec popruhu cez očko. rovnomerne nanesie na celý penový vzduchový 4.
 • Page 320 Motor nemožno naštartovať Kontrola Možná príčina Riešenie Zapaľovacia Utiahnite zapaľovaciu sviečku. sviečka je uvoľ- nená. Zapaľovacia Na elektródach Uistite sa, že používate správnu zmes paliva. sviečka. zapaľovacej Uistite sa, že je čistý vzduchový filter. sviečky sa na- chádza nežia- dúci materiál. Motor naštartuje, no znova sa vypne Kontrola Možná...
 • Page 321 Technické údaje Technické údaje Husqvarna 350BT Motor Objem valca, cm 50,2 Voľnobežné otáčky, ot./min 2200 Katalyzátor Systém zapaľovania Zapaľovacia sviečka NGK CMR7H/TORCH AC7R Vzdialenosť elektród, mm 0,6 – 0,7 Systém paliva a mazania Objem palivovej nádrže, l/cm 1,25/1250 Hmotnosť Hmotnosť bez paliva, kg...
 • Page 322 ES vyhlásenie o zhode Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, vyhlasuje, že chrbtový fúkač Husqvarna 350BT s výrobnými číslami od roku 2018 (rok je zreteľne uvedený na výkonovom štítku, za ním nasleduje výrobné číslo) vyhovujú požiadavkám SMERNICE RADY: •...
 • Page 323 VSEBINA Uvod................323 Odpravljanje težav............333 Varnost............... 325 Prevoz in skladiščenje..........334 Montaža..............327 Tehnični podatki............335 Delovanje..............328 Izjava ES o skladnosti..........336 Vzdrževanje..............330 Uvod Opis izdelka Namen uporabe Ta izdelek je nahrbtni pihalnik z motorjem na gorivo. Z izdelkom spihajte listje in drug neželeni material s površin, kot so trate, poti in asfaltne ceste.
 • Page 324 19. Gibka cev Nivo emisije hrupa v okolje je skladen z 20. Krmilna cev Evropsko direktivo 2000/14/ES in 21. Spojka zakonodajo Novega južnega Walesa, in sicer z direktivo "Zaščita okolja pri delu 22. Vmesna cev (nadzor hrupa) iz 2017". Podatke o emisijah 23.
 • Page 325 Varnost Varnostne definicije • Med uporabo izdelka bodite na varnostni razdalji 15 m od drugih oseb ali živali. Če so osebe, otroci ali Spodnje definicije označujejo stopnjo resnosti živali bližje kot 15 m, izklopite izdelek. Izdelek posameznih opozorilnih besed. usmerite stran od oseb, živali, odprtih oken in drugih predmetov.
 • Page 326 • Če so varnostne naprave poškodovane, se obrnite • Če so na izdelku ali na vašem telesu ostanki goriva na servisnega zastopnika Husqvarna. ali olja, izdelka na zaganjajte. • Če iz motorja izteka gorivo, izdelka ne zaganjajte. Preverjanje dušilnika Redno preverjajte, ali iz motorja izteka gorivo.
 • Page 327 • Pred vzdrževanjem in sestavljanjem zaustavite • Zamašena mrežica lovilnika isker povzroči motor, odstranite svečko in počakajte, da se motor pregrevanje motorja in posledične poškodbe ohladi. motorja. Montaža Uvod 4. Kabel pritrdite na gibko cev s spojko kabla. OPOZORILO: Preden začnete sestavljati izdelek, morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.
 • Page 328 Za čim boljše rezultate in zmogljivost uporabite olje za dvotaktne motorje Husqvarna. • Če olje za dvotaktne motorje Husqvarna ni na voljo, lahko uporabite kakovostno olje za dvotaktne 1. Dolijte polovico bencina v čisto posodo za gorivo. 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 329 Zagon izdelka 2. Dodajte celotno količino olja. 3. Pretresite mešanico goriva. 1. Če je motor hladen, potisnite ročico čoka v položaj 4. V posodo dodajte še preostalo količino bencina. Znaki na izdelku na strani 324 . za čok. Glejte 5. Temeljito pretresite mešanico goriva. POZOR: Naenkrat ne pripravite mešanice goriva za več...
 • Page 330 Ročico za plin uporabljajte v najnižjem možnem položaju in tako preprečite dodaten hrup in prah. • Šoba pihalnika naj bo blizu tal. Opomba: Husqvarna priporoča, da uporabljate celoten podaljšek šobe pihalnika. • Zabeležite si smer vetra in izdelek uporabljajte v smeri vetra.
 • Page 331 Urnik vzdrževanja Vzdrževanje Teden- Dnevno Mesečno Očistite zunanje površine. Poskrbite, da krmilna ročica pravilno deluje. Preverjanje stikala za Poskrbite, da stikalo za vklop/izklop deluje pravilno. Glejte vklop/izklop na strani 326 . Preglejte, ali iz motorja, posode ali cevi za gorivo izteka gorivo. Preverite, ali je filter goriva onesnažen.
 • Page 332 Hladilni sistem vključuje hladilna rebra na valju in rešetko dovoda zraka. POZOR: Vedno uporabite posebno olje za 1. Zaustavite motor. zračne filtre Husqvarna. Ne uporabljajte 2. Prepričajte se, da hladilni sistem ni umazan ali drugih vrst olja. zamašen. Po potrebi očistite rešetko dovoda zraka in hladilna rebra.
 • Page 333 Zamenjava oprtnika 4. Nov trak povlecite skozi zaponko. 5. Zatič vstavite v trak, da objemko pritrdite na nov trak. OPOZORILO: Poškodovan oprtnik lahko povzroči padec izdelka in poškodbe. Prepričajte se, da je spojka pravilno nameščena. 1. Zaustavite motor. 2. Odstranite sponko z naramnice. 3.
 • Page 334 Motor se zažene, vendar se ponovno zaustavi Kontrola Možen vzrok Rešitev Uplinjalnik. Motor pri hitros- Obrnite se na servisnega zastopnika. ti prostega teka ne deluje pra- vilno. Zračni filter. Zamašen zrač- Očistite zračni filter. ni filter. Prevoz in skladiščenje Prevoz in skladiščenje OPOZORILO: Da preprečite nevarnost požara, se med prevozom ali skladiščenjem prepričajte, da ni puščanja ali hlapov.
 • Page 335 Tehnični podatki Tehnični podatki Husqvarna 350BT Motor Gibna prostornina valja v cm 50,2 Število vrtljajev prostega teka, vrt/min 2200 Katalizator Vžigalni sistem Svečka NGK CMR7H/SVEČKA AC7R Razmik elektrod, mm 0,6-0,7 Sistem za gorivo in mazanje Kapaciteta rezervoarja goriva v l/cm 1,25 (1250) Teža...
 • Page 336 Izjava ES o skladnosti Husqvarna ABSE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel.: +46-36-146500, izjavlja, da so nahrbtni pihalniki Husqvarna 350BT s serijskimi številkami od 2018 dalje (leto izdelave, ki mu sledi serijska številka, je jasno navedeno na tipski plošči), skladne z zahtevami DIREKTIVE SVETA: •...
 • Page 337 Innehåll Introduktion..............337 Felsökning..............347 Säkerhet..............339 Transport och förvaring..........348 Montering..............341 Tekniska data............. 349 Drift................342 EG‐försäkran om överensstämmelse......350 Underhåll..............344 Introduktion Produktbeskrivning Avsedd användning Den här produkten är en ryggburen blåsare med Använd produkten för att blåsa löv och annat oönskat bränslemotor.
 • Page 338 15. Start-/stoppbrytare med gasreglage Den här produkten överensstämmer med 16. Gasreglage gällande EG-direktiv. 17. Rörvinkel 18. Klämma Emission av buller i miljön enligt EU-direktiv 19. Flexibel slang 2000/14/EC och New South 20. Manöverrör Wales ”Protection of the Environment 21. Kabelklämma Operations (Noise Control) Regulation 2017”.
 • Page 339 Säkerhet Säkerhetsdefinitioner • Vidrör inte tändstiftet eller tändkabeln när motorn är igång. Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden för • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 15 m till personer varje signalord. och djur. Stoppa produkten om personer, barn eller djur kommer närmare än 15 m. Rikta produkten bort från personer, djur, öppna fönster och andra föremål.
 • Page 340 • Starta inte produkten om motorn har bränsleläckage. • Om säkerhetsanordningarna är defekta ska du prata Undersök regelbundet om det läcker bränsle från med en Husqvarna-serviceverkstad. motorn. • Var alltid försiktig med bränsle. Bränsle är Kontrollera ljuddämparen brandfarligt och bränsleångorna är explosiva och kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
 • Page 341 Montering Introduktion 4. Anslut kabeln till den flexibla slangen med kabelklämman. VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du monterar produkten. Montera blåsröret och reglagehandtaget på produkten 1. Anslut den flexibla slangen (A) på rörvinkeln och manöverröret (B) med klämmorna (C) och (D). 5.
 • Page 342 • För bästa resultat och funktion ska du använda tvåtaktsolja från Husqvarna. • Om tvåtaktsolja från Husqvarna inte finns tillgänglig kan du använda en annan tvåtaktsolja av hög 1. Fyll halva mängden bensin i en ren behållare för bränsle. 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 343 Starta produkten 2. Tillsätt all olja. 3. Skaka bränsleblandningen. 1. Om motorn är kall ska du föra chokereglaget till det 4. Fyll i återstående mängd bensin i behållaren. Symboler på produkten på stängda chokeläget. Se sida 338 . 5. Skaka omsorgsfullt bränsleblandningen. OBSERVERA: Blanda inte bränsle för mer än en månad i taget.
 • Page 344 Använd gasreglaget i lägsta ligger på höfterna. möjliga läge för att undvika mer buller och damm än nödvändigt. • Håll blåsarmunstycket nära marken. Notera: Husqvarna rekommenderar att du använder en komplett förlängning av blåsarmunstycket. • Notera vindriktningen och manövrera produkten i vindriktningen. •...
 • Page 345 Underhållsschema Underhåll Varje Varje Dagligen vecka månad Rengör utvändiga ytor. Se till att reglagehandtaget fungerar som det ska. Kontrollera start-/stopp- Se till att start-/stoppbrytaren fungerar som den ska. Se brytaren på sida 340 . Undersök om motorn, bränsletanken och bränsleledningarna läcker. Undersök bränslefiltret avseende smuts.
 • Page 346 1. Stoppa motorn. 2. Se till att kylsystemet inte är smutsigt eller igensatt. OBSERVERA: Använd alltid speciell Rengör luftintagsnätet och kylflänsarna om det luftfilterolja från Husqvarna. Använd inga behövs. andra typer av olja. OBSERVERA: Ett smutsigt eller igensatt kylsystem kan leda till ökad temperatur i VARNING: Ta på...
 • Page 347 Byta ut selen 5. Sätt i sprinten i remmen för att fästa klämman på den nya remmen. VARNING: En skadad sele kan leda till att produkten faller ned och orsakar skador. Se till att du installerar klämman på rätt sätt. 1.
 • Page 348 Motorn startar men stannar igen Kontrollera Möjlig orsak Lösning Förgasare. Motorn funger- Vänd dig till en serviceverkstad. ar inte som den ska på tom- gång. Luftfilter. Igensatt luftfil- Rengör luftfiltret. ter. Transport och förvaring Transport och förvaring VARNING: Undvik brandrisk genom att se till att det inte förekommer läckage eller ångor under transport eller förvaring.
 • Page 349 Tekniska data Tekniska data Husqvarna 350BT Motor Cylindervolym, cm 50,2 Tomgångsvarvtal, varv/min 2 200 Katalysator Tändsystem Tändstift NGK CMR7H / TORCH AC7R Elektrodavstånd, mm 0,6–0,7 Bränsle-/smörjsystem Bränsletankvolym, l / cm 1,25 / 1 250 Vikt Vikt, utan bränsle, kg 10,2 Bulleremissioner Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A)
 • Page 350 EG‐försäkran om överensstämmelse EG‐försäkran om överensstämmelse Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att den ryggburna blåsaren Husqvarna 350BT med serienummer från 2018 och framåt (året anges tydligt på typskylten, följt av serienumret) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: •...
 • Page 351 1246 - 002 - 24.03.2020...
 • Page 352 Original instructions Istruzioni originali Оригинални инструкции Originalios instrukcijos Původní pokyny Lietošanas pamācība Originale instruktioner Originele instructies Originalanweisungen Originale instruksjoner Αρχικές οδηγίες Instrucţiuni iniţiale Instrucciones originales Оригинальные инструкции Originaaljuhend Oryginalne instrukcje Alkuperäiset ohjeet Instruções originais Instructions d’origine Pôvodné pokyny Originalne upute Izvirna navodila Eredeti útmutatás...