Huawei AM61 User Manual
Hide thumbs Also See for AM61:
Table of Contents
 • Čeština
 • Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • Polski
 • Português (Portugal)
 • Română
 • Русский
 • Slovenčina
 • Español
 • Türkçe

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Huawei AM61

 • Page 2: Table Of Contents

  Contents English ......................... 1 Čeština ........................11 Nederlands ......................... 21 Français ........................32 Deutsch ........................43 Magyar ........................54 Italiano ........................65 Polski .......................... 76 Português (Portugal) ....................87 Română ........................98 Русский ........................109 Slovenčina ....................... 121 Español ........................132 Türkçe ........................
 • Page 3: English

  English Choosing your earplug Choose the earplug that is most comfortable in your ear. Install the earplug in the direction shown in the following figure.
 • Page 4 English Wearing your headphone Adjust the headphone so that it rests in a comfortable and secure position. Powering on/off To power on the headphone, press and hold the function button for 2 to 4 seconds. To power off the headphone, press and hold the function button for over 4 seconds.
 • Page 5 English Pairing Pairing with your phone for the first time 1. Power on your headphone. It auto-enters Bluetooth pairing mode, where the indicator blinks red and blue, and plays a voice alert. 2. Enable Bluetooth on your phone and pair with the headphone. Automatic reconnection after power-on Power on the headphone.
 • Page 6 English When your headphones are paired with two phones simultaneously, music can only be played on one phone at a time. When your headphones are paired with two phones simultaneously, and one phone is playing music and the other receives a voice message: a.
 • Page 7 To ensure good call quality, make sure that your headphones and mobile phone are within the effective range and are not obstructed. Otherwise, the call quality may deteriorate and connection may be lost. Actual operations may vary by phone brand and specification. Please consult Huawei after sales personnel for more information.
 • Page 8 English Charging During charging, the indicator is steady red.  When the headphone is fully charged, the indicator is steady blue.  If the headphone powers off due to insufficient battery level, charge the headphone within 30 days. Otherwise, charging failure may occur. Restoring to factory settings To restore to factory settings, press and hold the function button for 10 seconds when your headphones are powered off.
 • Page 9 English Safety information Before you use the device, read the following precautions carefully to ensure optimal performance and to avoid danger or violation of laws and regulations. Avoid dusty, damp, or dirty environments as well as strong magnetic fields. Using the device in such ...
 • Page 10 EU regulatory conformance Statement Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The most recent, effective version of the DoC (Declaration of Conformity) can be viewed at http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 11 For the most recent information about accessories and software, please see the DoC (Declaration of Conformity) at http://consumer.huawei.com/certification. Protecting your hearing when using a headphone To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
 • Page 12 (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Any changes or modifications to this device not expressly approved by Huawei Technologies Co., Ltd. for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
 • Page 13: Čeština

  Čeština Výběr špuntů Vyberte si špunty, které jsou pro vás nejpohodlnější. Levý špunt do ucha Pravý špunt do ucha (velikost XL) (velikost XL) Levý špunt (velikost L) Pravý špunt (velikost L) Levý špunt (velikost M) Pravý špunt (velikost M) Levý špunt (velikost S) Pravý...
 • Page 14 Čeština Nošení sluchátek Upravte sluchátka tak, aby byla v pohodlné a bezpečné poloze. Zapínání a vypínání Stisknutím a podržením funkčního tlačítka po dobu 2 až 4 sekund zapnete sluchátka. Stisknutím a podržením funkčního tlačítka po dobu delší než 4 Funkční sekundy vypnete sluchátka.
 • Page 15 Čeština Párování První párování s telefonem 1. Zapněte sluchátka. Sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování Bluetooth. V tomto režimu bude kontrolka blikat červeně a modře, zároveň dojde k přehrání hlasové výstrahy. 2. Zapněte na telefonu Bluetooth a spárujte ho se sluchátky. Automatické...
 • Page 16 Čeština Jestliže jsou sluchátka spárována s dvěma telefony současně a jeden z telefonů přehrává hudbu a druhý přijme hlasovou zprávu: Pokud se jedná o telefon se systémem iOS, musíte pro přehrání hlasové zprávy pozastavit hudbu. Pokud se jedná o telefon se systémem Android, můžete hlasovou zprávu přehrát přímo a po přehrání hlasové...
 • Page 17 V opačném případě se může zhoršit kvalita hovoru a může dojít ke ztrátě spojení. Skutečné funkce se mohou lišit na základě značky telefonu a jeho specifikaci. Chcete-li získat více informací, kontaktujte oddělení péče o zákazníky Huawei. Přehrávání hudby Funkční...
 • Page 18 Čeština Nabíjení Kontrolka V průběhu nabíjení svítí kontrolka trvale červeně.  Jestliže jsou sluchátka plně nabitá, kontrolka svítí trvale modře.  Pokud dojde k vypnutí sluchátek z důvodu nedostatečně nabité baterie, nabijte je do 30 dní od vybití. V opačném případě nemusí dojít k nabití sluchátek. Obnovení...
 • Page 19 Čeština Nastavte hlasitost sluchátek na správnou úroveň, protože dlouhodobý poslech hlasité hudby může vést k  trvalému poškození sluchu. Vysoká hlasitost při jízdě může rozptylovat a zavinit nehodu.  Sluchátka neomotávejte, neutěsňujte ani na ně neumisťujte jiné materiály. Nepoužívejte sluchátka v ...
 • Page 20 EU REACH, RoHS atd. Další informace týkající se shody s nařízeními REACH a RoHS získáte na našem webu http://consumer.huawei.com/certification. Prohlášení o souladu s nařízeními EU Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje hlavní požadavky a všechna relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Nejnovější platnou verzi DoC (prohlášení o shodě) naleznete na http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 21 Žádné parametry rádiové frekvence (například frekvenční rozsah a výstupní výkon) nejsou přístupné uživateli a nemohou být uživatelem změněny. Nejaktuálnější informace o příslušenství a softwaru naleznete v prohlášení o shodě na webové stránce http://consumer.huawei.com/certification. Ochrana sluchu při použití sluchátek Chcete-li chránit svůj sluch, neposlouchejte zvukovou reprodukci příliš hlasitě po delší dobu.
 • Page 22 škodlivé rušení a (2) toto zařízení se musí vyrovnat s jakýmkoli rušením včetně toho, které může způsobit nežádoucí činnost. Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které společnost Huawei Technologies Co., Ltd. výslovně a písemně neschválí, mohou rušit právo uživatele dané zařízení provozovat.
 • Page 23: Nederlands

  Nederlands Je oordopje kiezen Kies het oordopje dat het prettigst in je oor zit. Linker oordopje (maat XL) Rechter oordopje (maat XL) Oordopje links (maat L) Oordopje Rechts (maat L) Oordopje rechts (maat M) Oordopje links (maat M) Oordopje rechts (maat S) Oordopje links (maat S) Plaats het oordopje in de richting die in de volgende afbeelding wordt aangegeven.
 • Page 24 Nederlands Je hoofdtelefoon dragen Pas de hoofdtelefoon zo aan dat hij comfortabel en stevig zit. Aan en uit zetten Houd de functieknop 2 tot 4 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen. Houd de functieknop meer dan 4 seconden ingedrukt om de Functieknop hoofdtelefoon uit te schakelen.
 • Page 25 Nederlands Koppelen De eerste keer koppelen met je telefoon 1. Schakel je hoofdtelefoon in. De Bluetooth-koppelingsmodus wordt automatisch gestart. Het controlelampje knippert rood en blauw en er klinkt een spraakbericht; 2. Schakel Bluetooth in op je telefoon en koppel de telefoon met de hoofdtelefoon. Automatisch opnieuw verbinding maken na het inschakelen Schakel de hoofdtelefoon in.
 • Page 26 Nederlands Wanneer je hoofdtelefoon met twee telefoons tegelijk is gekoppeld, kan er op slechts een telefoon per keer muziek worden afgespeeld. Wanneer je hoofdtelefoon met twee telefoons tegelijkertijd is gekoppeld en een telefoon muziek afspeelt en de andere een spraakbericht ontvangt: a.
 • Page 27 De gesprekskwaliteit kan anders verslechteren en de verbinding kan worden verbroken. De daadwerkelijke functies kunnen per telefoonmerk en specificatie verschillen. Raadpleeg de aftersalesmedewerkers van Huawei voor meer informatie. Muziek afspelen Functieknop Knop 'Volume...
 • Page 28 Nederlands Houd de knop 'Volume omhoog' meer dan 2 seconden ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan;  Houd de knop 'Volume omlaag' meer dan 2 seconden ingedrukt om naar het vorige nummer terug te  gaan; Wanneer je tijdens het afspelen van muziek een inkomend gesprek ontvangt, wordt de muziek ...
 • Page 29 Nederlands De decoratieve bescherming van de hoofdtelefoon is geanodiseerd vanwege de isolatie. Het beschermfolie isoleert ook. Verwijder het Veiligheidsinformatie beschermfolie niet. Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat je je apparaat gebruikt, zodat optimale prestaties worden gegarandeerd en gevaren of schendingen van wetten en regels worden vermeden. Vermijd stoffige, vochtige of vuile omgevingen en sterke magnetische velden.
 • Page 30 Nederlands Bewaar de hoofdtelefoon en accessoires in een koele, goed geventileerde ruimte buiten bereik van direct  zonlicht; Houd kinderen in de gaten wanneer ze de hoofdtelefoon en accessoires gebruiken. De hoofdtelefoon en  accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die beschadigd kunnen worden of verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen vormen.
 • Page 31 Verklaring in verband met naleving van de EU-wetgeving Huawei Technologies Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU: De nieuwste versie van de verklaring van overeenstemming die op dit moment van kracht is, is te vinden op http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 32 Raadpleeg de verklaring van overeenstemming voor de nieuwste informatie over accessoires en software; de verklaring is te vinden op http://consumer.huawei.com/certification. Je gehoor beschermen wanneer je een hoofdtelefoon gebruikt Luister niet lange tijd met een hoog volume om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen;...
 • Page 33 Let op: Wijzigingen of aanpassingen voor de naleving die niet uitdrukkelijk door Huawei Technologies Co., Ltd. zijn goedgekeurd. kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor de bediening van dit apparaat ongeldig maken.
 • Page 34: Français

  Français Choix du bouchon d'oreille Choisissez le bouchon d'oreille qui vous procure le plus de confort une fois placé dans votre oreille. Écouteur gauche (taille XL) Écouteur droit (taille XL) Bouchon d'oreille gauche Bouchon d'oreille droit (Taille L) (Taille L) Bouchon d'oreille gauche Bouchon d'oreille droit (Taille M) (Taille M)
 • Page 35 Français Port des écouteurs Réglez les écouteurs de manière à ce qu'ils soient placés dans une position stable et confortable. Mise sous/hors tension Pour mettre les écouteurs sous tension, appuyez sur le bouton de marche/arrêt pendant 2 à 4 s. Pour mettre les écouteurs hors tension, appuyez sur le bouton de marche/arrêt pendant plus de 4 s.
 • Page 36 Français Appairage Premier appairage avec votre téléphone 1. Mettez vos écouteurs sous tension. Ils passent automatiquement en mode d'appairage Bluetooth. Le voyant va clignoter en rouge et en bleu et émettre un signal vocal. 2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et appairez-le avec vos écouteurs. Reconnexion automatique après la mise sous tension Mettez les écouteurs sous tension.
 • Page 37 Français Lorsque vos écouteurs sont simultanément appairés avec deux téléphones, vous ne pouvez écouter de la musique que sur un téléphone à la fois. Lorsque vos écouteurs sont simultanément appairés avec deux téléphones, et qu'un téléphone lit de la musique, l'autre reçoit un message vocal : Si votre téléphone fonctionne sous iOS, vous devez suspendre la lecture musicale pour écouter le message.
 • Page 38 évitant toute obstruction. Dans le cas contraire, la qualité de l'appel peut se détériorer et la connexion peut être interrompue. Les véritables opérations peuvent varier selon la marque et les caractéristiques du téléphone. Pour plus d'informations, consultez le service après-vente de Huawei. Lecture de musique Bouton de marche/arrêt...
 • Page 39 Français Lorsque vous recevez un appel en cours de lecture musicale, elle s'interrompt automatiquement. Pour  répondre à l'appel, appuyez sur le bouton de marche/arrêt. Pour mettre fin à l'appel et reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton de marche/arrêt. Pour assurer la qualité...
 • Page 40 Français Consignes de sécurité Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les précautions ci-dessous pour garantir des performances optimales, éviter tout danger ou d'enfreindre des lois ou des règlements. Évitez tout environnement poussiéreux, humide ou sale, ainsi que les champs magnétiques puissants. ...
 • Page 41 électriques et électroniques, contactez les autorités locales, votre détaillant ou le service des ordures ménagères, ou rendez-vous sur le site http://consumer.huawei.com/en/. Réduction des substances dangereuses Cet appareil et tout accessoire électronique sont conformes aux règles locales applicables sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques,...
 • Page 42 Français Déclaration de conformité aux réglementations de l'UE Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La version de la Déclaration de conformité la plus récente et en vigueur peut être consultée sur http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 43 être modifiés par l'utilisateur. Pour obtenir les informations les plus récentes relatives aux accessoires et aux logiciels, veuillez consulter la Déclaration de conformité (DoC) sur http://consumer.huawei.com/certification. Protection auditive lors de l'utilisation d'écouteurs Pour éviter des lésions auditives, n'utilisez pas de volumes sonores élevés pendant des périodes ...
 • Page 44 : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un dysfonctionnement. Attention : Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de Huawei Technologies Co., Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
 • Page 45: Deutsch

  Deutsch Auswählen Ihres Ohrstöpsels Wählen Sie die Ohrstöpsel aus, die am besten in Ihre Ohren passen. Rechter Ohrstöpsel (XL) Linker Ohrstöpsel (XL) Linker Ohrstöpsel (Größe L) Rechter Ohrstöpsel (Größe L) Rechter Ohrstöpsel (Größe M) Linker Ohrstöpsel (Größe M) Linker Ohrstöpsel (Größe S) Rechter Ohrstöpsel (Größe S) Installieren Sie den Kopfhörer in der Ausrichtung, die in der folgenden Abbildung gezeigt ist.
 • Page 46 Deutsch Tragen Ihres Kopfhörer Stellen Sie den Kopfhörer in einer komfortablen, sicheren Position ein. Ein-/Ausschalten Drücken Sie zum Einschalten des Kopfhörers die Funktionstaste 2 bis 4 Sekunden lang. Drücken Sie zum Ausschalten des Kopfhörers die Funktionstaste länger als 4 Sekunden. Funktionstaste Rot-blaue Kontrollleuchte...
 • Page 47 Deutsch Koppeln Erstmaliges Koppeln mit Ihrem Telefon 1. Schalten Sie Ihren Kopfhörer ein. Er ruft automatisch den Bluetooth-Kopplungs-Modus auf, bei dem die Kontrollleuchte rot und blau blinkt, und gibt eine Sprachbenachrichtigung aus. 2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und koppeln Sie es so mit Ihrem Kopfhörer. Automatischer neuer Verbindungsaufbau nach dem Einschalten Schalten Sie den Kopfhörer ein.
 • Page 48 Deutsch Wenn Ihre Kopfhörer mit zwei Telefonen gleichzeitig gekoppelt sind, kann die Musik nur auf einem Telefon zur selben Zeit wiedergegeben werden. Wenn Ihre Kopfhörer mit zwei Telefonen gleichzeitig gekoppelt sind und wenn auf einem Telefon Musik wiedergegeben wird und auf dem anderen eine Sprachnachricht eingeht: Wenn Sie über ein Telefon mit iOS-Betriebssystem verfügen, müssen Sie die Musik anhalten, um die Sprachnachricht wiederzugeben.
 • Page 49 Reichweite befinden und dass keine Hindernisse vorhanden sind. Andernfalls kann die Anrufqualität sich verschlechtern und die Verbindung wird ggf. unterbrochen. Die tatsächlichen Vorgänge können je nach Telefonmarke und -spezifikationen variieren. Wenden Sie sich an die Aftersales-Mitarbeiter von Huawei, um weitere Informationen zu erhalten. Musikwiedergabe Funktionstaste...
 • Page 50 Deutsch Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die Funktionstaste.  Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Lauter-Taste.  Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Leiser-Taste.  Drücken und halten Sie zum Überspringen des nächsten Titels die Lauter-Taste länger als 2 Sekunden. ...
 • Page 51 Deutsch Hinweis Das im Lieferumfang Ihres Kopfhörers enthaltene dekorative CD-Cover wurde zum Zweck der Isolierung eloxiert. Die Schutzfolie dient ebenfalls der Isolierung. Hinweis: Entfernen Sie nicht die Schutzfolie. Sicherheitsinformationen Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine optimale Leistung sicherzustellen und Risiken oder Verstöße gegen Gesetze und Bestimmungen zu vermeiden.
 • Page 52 Deutsch Bewahren Sie den Kopfhörer und das Zubehör in einem kühlen und gut belüfteten Bereich fern von  direkter Sonneneinstrahlung auf. Kinder sollten bei der Verwendung des Kopfhörers und des Zubehörs beaufsichtigt werden. Kopfhörer und  Zubehör können Kleinteile enthalten, die beschädigt werden können oder für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen.
 • Page 53 RoHS-Konformität finden Sie auf unserer Website http://consumer.huawei.com/certification. Einhaltung der EU-Bestimmungen – Erklärung Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die aktuelle, gültige Version der DoC (Declaration of Conformity) ist unter http://consumer.huawei.com/certification abrufbar.
 • Page 54 Aktuelle Informationen über Zubehör und Software finden Sie in der DoC (Declaration of Conformity) unter http://consumer.huawei.com/certification. Schutz Ihres Gehörs beim Tragen eines Kopfhörers Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit hohe Lautstärken.
 • Page 55 Betrieb verursachen können. ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften von Huawei Technologies Co., Ltd. genehmigt wurden, kann die Zulassung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes ungültig werden.
 • Page 56: Magyar

  Magyar A füldugó kiválasztása Válassza ki azt a füldugót, amelyet a legkényelmesebbnek érez a fülében. Helyezze be a füldugót a következő ábrán látható irányban.
 • Page 57 Magyar A fejhallgató viselése Állítsa be úgy a fejhallgatót, hogy kényelmes és biztonságos pozícióban álljon. Be- és kikapcsolás A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a funkciógombot 2–4 másodpercig. A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a funkciógombot több mint 4 másodpercig.
 • Page 58 Magyar Párosítás Párosítás a telefonnal első alkalommal 3. Kapcsolja be a fejhallgatót. Az automatikusan belép a Bluetooth párosítási módba, ahol a jelzőfény vörösen és kéken villog, valamint lejátszik egy hangjelzést. 4. Engedélyezze a Bluetooth funkciót a telefonján, és párosítsa a fejhallgatóval. Automatikus újracsatlakozás a bekapcsolás után Kapcsolja be a fejhallgatót.
 • Page 59 Magyar Amikor a fejhallgató egyidejűleg két telefonnal van párosítva, zene csak az egyik telefonon játszható le. Amikor a fejhallgató egyidejűleg két telefonnal van párosítva, az egyik telefon zenét játszik le, és a másik hangüzenetet kap: a. Ha a telefonon iOS rendszer fut, akkor meg kell állítania a zenét a hangüzenet lejátszásához. b.
 • Page 60 és köztük nincsenek akadályok. Ellenkező esetben romolhat a hívásminőség, és a kapcsolat megszakadhat. A tényleges műveletek a telefonmárkától és a műszaki leírástól függhetnek. Kérjük, további információkért lépjen kapcsolatba a Huawei vevőszolgálati munkatársaival. Zenelejátszás A hívás folytatásához nyomja meg a funkciógombot.
 • Page 61 Magyar Amikor bejövő hívása érkezik zenelejátszás közben, a zene automatikusan megáll. A hívás fogadásához  nyomja meg a funkciógombot. A hívás befejezéséhez és a lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a funkciógombot. A zenelejátszás minőségének és kapcsolatának biztosításához tartsa közel a fejhallgatót a telefonhoz a lehető...
 • Page 62 Magyar Biztonsági információk A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi óvintézkedéseket az optimális teljesítménynek, a veszélyhelyzetek elkerülésének, illetve a vonatkozó jogszabályok és előírások betartásának garantálása érdekében. Kerülje a poros, nedves vagy piszkos környezetet, valamint az erős mágneses mezőket. Ha a készüléket ...
 • Page 63 Az EU-előírásoknak való megfelelőségi nyilatkozat A Huawei Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a készülékek megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb, vonatkozó rendelkezéseinek. A DoC (Declaration of Conformity) megfelelőségi nyilatkozat aktuális és érvényes verziója itt tekinthető meg: http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 64 Az alábbi tartozékok használata ajánlott: Akkumulátor: AHB74370PO A rádiófrekvenciás paraméterek (pl. a frekvenciatartomány és a kimeneti teljesítmény) a felhasználók számára nem hozzáférhetők, módosításuk nem lehetséges. A tartozékokra és szoftverekre vonatkozó aktuális információkért tekintse meg a DoC (Declaration of Conformity) megfelelőségi nyilatkozatot a http://consumer.huawei.com/certification weboldalon.
 • Page 65 és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie minden külső forrásból származó interferenciát, beleértve az esetleg nem kívánt működést okozó interferenciákat is. Vigyázat: A készüléken a megfelelőség tekintetében a Huawei Technologies Co., Ltd. által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére vonatkozóan.
 • Page 66 Az országában, illetve térségében használható telefonos és e-mailes elérhetőségeket tekintse meg a http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm oldalon. ® A Bluetooth szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegy, amelyet a Huawei Technologies Co., Ltd. a megfelelő licenc birtokában használ.
 • Page 67: Italiano

  Italiano Scelta del cuscinetto auricolare Selezionare il formato che offre il maggiore comfort quando inserito nell'orecchio. Auricolare destro Auricolare sinistro (misura XL) (misura XL) Cuscinetto auricolare Cuscinetto auricolare destro sinistro (Taglia L) (Taglia L) Cuscinetto auricolare destro Cuscinetto auricolare (Taglia M) sinistro (Taglia M) Cuscinetto auricolare Cuscinetto auricolare destro...
 • Page 68 Italiano Inserimento dell'auricolare nell'orecchio Regolare l'auricolare in modo che si inserisca comodamente e saldamente nell'incavo dell'orecchio. Accensione/Spegnimento Per accendere l'auricolare, tenere premuto il pulsante funzione per 2 - 4 secondi. Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il pulsante funzione per più Pulsante di 4 secondi.
 • Page 69 Italiano Associazione Prima associazione con il telefono 1. Accendere l'auricolare. Il dispositivo entra automaticamente in modalità di associazione Bluetooth quando l'indicatore lampeggia in rosso e blu ed emette un avviso vocale. 2. Attivare la funzionalità Bluetooth sul telefono, quindi associarlo con l'auricolare. Riconnessione automatica dopo l'accensione Accendere l'auricolare.
 • Page 70 Italiano Quando gli auricolari sono associati con due telefoni contemporaneamente, è possibile riprodurre musica da un solo telefono alla volta. Quando gli auricolari sono accoppiati con due telefoni contemporaneamente e un telefono riproduce la musica e l'altro riceve un messaggio vocale: Se il telefono utilizza il sistema iOS, è...
 • Page 71 Le operazioni effettive possono variare a seconda del marchio e delle specifiche del telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il personale di assistenza Huawei. Riproduzione musicale Pulsante riduzione...
 • Page 72 Italiano Per aumentare il volume, premere il pulsante di aumento del volume.  Per diminuire il volume, premere il pulsante di riduzione del volume.  Per passare al brano successivo, tenere premuto il pulsante di aumento del volume per più di 2 secondi. ...
 • Page 73 Italiano Nota la copertura decorativa del CD fornito con gli auricolari è stata anodizzata per fornire isolamento. Inoltre, la pellicola protettiva è anch'essa isolante. Nota: non rimuovere la Informazioni sulla sicurezza pellicola protettiva. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le seguenti precauzioni per garantire prestazioni ottimali ed evitare pericoli o violazioni di leggi e regolamenti.
 • Page 74 Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo dei rifiuti AEE, contattare le autorità locali, il rivenditore o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito Web http://consumer.huawei.com/en/. Riduzione delle sostanze pericolose...
 • Page 75 Italiano Dichiarazione di conformità alla normativa UE Con il presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE. La versione più recente e valida della DoC (Dichiarazione di conformità) può essere visualizzata su http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 76 Per le informazioni più recenti su accessori e software, consultare la DoC (Dichiarazione di conformità) su http://consumer.huawei.com/certification. Protezione dell'udito quando si utilizza un auricolare Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare a un volume eccessivo per periodi prolungati.
 • Page 77 Per aggiornamenti sulla hotline e l'indirizzo e-mail validi nel Paese o nella regione in cui si vive visitare http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm. Il marchio e i loghi Bluetooth ® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.
 • Page 78: Polski

  Polski Wybór wkładki dousznej Wybierz wkładkę, która najwygodniej leży w uchu. Lewa słuchawka (rozmiar XL) Prawa słuchawka (rozmiar XL) Lewa wkładka (rozmiar L) Prawa wkładka (rozmiar L) Lewa wkładka (rozmiar M) Prawa wkładka (rozmiar M) Lewa wkładka (rozmiar S) Prawa wkładka (rozmiar S) Umieść...
 • Page 79 Polski Noszenie słuchawek Dopasuj słuchawki, tak, aby leżały w wygodnej i bezpiecznej pozycji. Włączanie / wyłączanie Aby włączyć słuchawki, naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez 2 do 4 sekund. Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez ponad 4 sekundy. Przycisk funkcyjny Czerwono...
 • Page 80 Polski Wiązanie Wiązanie telefonu po raz pierwszy 1. Włącz słuchawki. Automatycznie przełączą się one w tryb wiązania Bluetooth, wskaźnik zacznie migać na czerwono i niebiesko, a słuchawki odtworzą ostrzeżenie głosowe. 2. Włącz Bluetooth w telefonie i powiąż go z zestawem słuchawkowym. Po włączeniu zasilania nastąpi automatyczne ponowne połączenie Włącz słuchawki.
 • Page 81 Polski Gdy słuchawki są powiązane z dwoma telefonami jednocześnie, jeden telefon odtwarza muzykę, a drugi odbierze wiadomość głosową: a. Jeśli telefon pracuje na systemie iOS, należy wstrzymać muzykę, aby odtworzyć wiadomość głosową. b. Jeśli telefon pracuje na systemie Android, można bezpośrednio odtworzyć wiadomość głosową, a odtwarzanie muzyki zostanie wznowione po zakończeniu odtwarzania wiadomości głosowej.
 • Page 82 W przeciwnym razie jakość połączenia może się pogorszyć i może dojść do utraty połączenia. Rzeczywisty sposób działania może być zróżnicowany w zależności od marki telefonu i specyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z obsługą posprzedażową Huawei. Odtwarzanie muzyki Przycisk...
 • Page 83 Polski Kiedy odbierzesz połączenie przychodzące podczas odtwarzania muzyki, muzyka zostanie automatycznie  wstrzymana. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk funkcyjny. Aby zakończyć połączenie i wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk funkcyjny. Aby zapewnić dobrą jakość odtwarzania muzyki i łączność komórkowej, trzymaj słuchawki blisko telefonu, przy możliwie jak najmniejszej liczbie przeszkód.
 • Page 84 Polski Uwaga Dekoracyjna pokrywa płyty CD dołączonej do słuchawek, została anodowane dla zapewnienia izolacji. Folia ochronna również ma właściwości izolacyjne. Uwaga: Nie usuwaj folii ochronnej. Bezpieczeństwo użycia Przed użyciem urządzenia, należy uważnie zapoznać się z następującymi środkami ostrożności, aby zapewnić optymalną...
 • Page 85 środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat sposobów i miejsc zdawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać w miejscowych urzędach, w miejscowym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub na stronie http://consumer.huawei.com/en/.
 • Page 86 (jeśli dotyczy). Deklaracje zgodności z dyrektywami REACH i RoHS znajdują się na naszej stronie internetowej http://consumer.huawei.com/certification. Deklaracja zgodności z przepisami UE Niniejszym firma Huawei Technologies Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi właściwymi warunkami dyrektywy 2014/53/EU. Najaktualniejszą i obowiązującą wersję deklaracji zgodności można zobaczyć na http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 87 Żadne parametry częstotliwości radiowej (na przykład zakres częstotliwości i moc wyjściowa) nie są dostępne dla użytkownika i nie mogą być przez niego zmieniane. Najaktualniejsze informacje o akcesoriach i oprogramowaniu podane są w deklaracji zgodności na http://consumer.huawei.com/certification. Ochrona słuchu podczas korzystania ze słuchawek Aby chronić słuch, unikaj słuchania głośnego dźwięku przez dłuższy czas.
 • Page 88 (1) to urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi odbierać zakłócenia nawet te, które mogą powodować niepożądane działanie. Ostrzeżenie: Wszelkie modyfikacje i przeróbki urządzenia niezatwierdzone na piśmie przez Huawei Technologies Co., Ltd. mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. Oświadczenie prawne Copyright ©...
 • Page 89: Português (Portugal)

  Português (Portugal) Escolher o adaptador Escolha o adaptador mais confortável para o seu ouvido. Auricular direito (tamanho XL) Auricular esquerdo (tamanho XL) Adaptador esquerdo (tamanho L) Adaptador direito (tamanho L) Adaptador direito (tamanho M) Adaptador esquerdo (tamanho M) Adaptador direito (tamanho S) Adaptador esquerdo (tamanho S) Instale o adaptador na direção mostrada na figura seguinte.
 • Page 90 Português (Portugal) Utilizar os auriculares Ajuste os auriculares para que fiquem numa posição confortável e segura. Ligar/desligar Para ligar os auriculares, mantenha premido o botão de função durante dois a quatro segundos. Para desligar os auriculares, mantenha premido o botão de função por mais de quatro segundos.
 • Page 91 Português (Portugal) Emparelhar Emparelhar com o telefone pela primeira vez 1. Ligue os auriculares. Entra automaticamente no modo de emparelhamento por Bluetooth, em que o indicador pisca a vermelho e azul, e reproduz um alerta de voz. 2. Ative o Bluetooth no telefone e emparelhe com os auriculares. Restabelecimento automático da ligação depois da ligação Ligue os auriculares.
 • Page 92 Português (Portugal) Quando os auriculares estiverem emparelhados com dois telefones em simultâneo, só é possível reproduzir música num telefone de cada vez. Quando os auriculares estiverem emparelhados com dois telefones em simultâneo e um telefone estiver a reproduzir música, o outro recebe uma mensagem de voz: Se o telefone tiver o sistema operativo iOS, é...
 • Page 93 Caso contrário, a qualidade da chamada pode deteriorar e a ligação ser perdida. As operações atuais podem variar consoante marca e especificação do telefone. Entre em contacto o pessoal de pós-venda da Huawei para obter mais informações. Reprodução de música Botão de função Botão de diminuição...
 • Page 94 Português (Portugal) Para voltar à faixa anterior, mantenha premido o botão de diminuição de volume por mais de dois  segundos. Quando recebe uma chamada durante a reprodução de música, a música é colocada em pausa  automaticamente. Para atender a chamada, prima o botão de função. Para terminar a chamada e retomar a reprodução, prima o botão de função novamente.
 • Page 95 Português (Portugal) Informações de segurança Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente as seguintes precauções para garantir o desempenho ideal e para evitar perigos ou violação das leis ou regulamentos. Evite ambientes poeirentos, húmidos ou sujos, assim como campos magnéticos fortes. A utilização do ...
 • Page 96 REACH e RoHS, visite o nosso website http://consumer.huawei.com/certification. Declaração de conformidade regulamentar da UE A Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. A versão mais atualizada e válida da DdC (Declaração de Conformidade) pode ser visualizada em http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 97 Português (Portugal) Informação de certificação (SAR) Este dispositivo cumpre as diretrizes de exposição a ondas de rádio. O dispositivo é um transmissor e recetor de rádio de baixa potência. Conforme recomendado pelas diretrizes internacionais, o dispositivo foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, ou Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações Não Ionizantes), uma organização científica independente, e incluem medidas de segurança para todos os utilizadores, independentemente da idade e do...
 • Page 98 Atenção: quaisquer alterações ou modificações a este dispositivo não expressamente aprovadas pela Huawei Technologies Co., Ltd. em termos de conformidade podem anular a autoridade do utilizador em utilizar o...
 • Page 99 Aceda a http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail atualizados no seu país ou região. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth ® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efetuada sob licença.
 • Page 100: Română

  Română Alegerea căştii intraauriculare Alegeţi casca intraauriculară care vă stă cel mai confortabil în ureche. Casca dreaptă (dimensiune XL) Casca stângă (dimensiune XL) Cască intraauriculară dreapta Cască intraauriculară stânga (mărimea L) (mărimea L) Cască intraauriculară stânga Cască intraauriculară dreapta (mărimea M) (mărimea M) Cască...
 • Page 101 Română Purtarea căştii Reglaţi casca, astfel încât aceasta să se afle într-o poziţie confortabilă şi sigură. Pornirea/oprirea Pentru a porni casca, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de funcţii timp de 2 – 4 secunde. Pentru a opri casca, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de funcţii timp de peste 4 secunde.
 • Page 102 Română Asocierea Asocierea cu telefonul la prima utilizare 1. Porniţi-vă casca. Aceasta intră automat în modul de asociere prin Bluetooth, unde indicator luminează intermitent roşu şi albastru şi redă o alertă vocală. 2. Activaţi Bluetooth-ul pe telefon şi asociaţi cu casca. Reconectare automată...
 • Page 103 Română Atunci când căştile sunt asociate cu două telefoane simultan, iar un telefon redă muzică şi celălalt primeşte un mesaj vocal: Dacă telefonul dvs. rulează cu sistemul iOS, trebuie să întrerupeţi muzica pentru a reda mesajul vocal. Dacă telefonul dvs. rulează cu sistemul Android, puteţi reda mesajul vocal direct, iar redarea muzicii se va relua după...
 • Page 104 şi că nu sunt obstrucţionate. În caz contrar, este posibil să se deterioreze calitatea apelului şi să se piardă conexiunea. Operaţiunile propriu-zise pot varia în funcţie de marca telefonului şi de specificaţie. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi personalul Huawei port-vânzare. Redare muzică Buton de funcţii Buton micşorare...
 • Page 105 Română Atunci când primiţi un apel în timp ce se redă muzică, muzica se întrerupe automat. Pentru a răspunde la  apel, apăsaţi butonul de funcţii. Pentru a termina apelul şi pentru a relua redarea, apăsaţi din nou butonul de funcţii. Pentru a contribui la asigurarea calităţii de redare a muzicii şi a conectivităţii, menţineţi căştile în apropierea telefonului, separate de cât mai puţine obstacole posibil.
 • Page 106 Română Informaţii privind siguranţa Înainte de a utiliza dispozitivul, citiţi cu atenţie următoarele măsuri de precauţie pentru a asigura performanţe optime şi pentru a evita pericole sau încălcări ale legislaţiei şi ale reglementărilor. Evitaţi mediile cu praf, cu umezeală sau cu murdărie, precum şi câmpurile magnetice puternice. Utilizarea ...
 • Page 107 RoHS, vă rugăm să accesaţi site-ul nostru web http://consumer.huawei.com/certification. Declaraţia de conformitate cu reglementările UE Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU.
 • Page 108 Română Acest dispozitiv poate fi utilizat în toate statele membre ale UE. Respectaţi reglementările naţionale şi locale din zona în care este folosit dispozitivul. Acest dispozitiv poate fi restricţionat la utilizare, în funcţie de reţeaua locală. Informaţii despre certificare (SAR) Dispozitivul respectă...
 • Page 109 Atenţie: Orice schimbări sau modificări ale acestui dispozitiv neaprobate în mod expres de Huawei Technologies Co., Ltd. în ceea ce priveşte conformitatea ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.
 • Page 110 ţara sau din regiunea dvs. Simbolul cuvântului Bluetooth ® şi siglele sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a oricăror astfel de simboluri de Huawei Technologies Co., Ltd. se efectuează sub licenţă.
 • Page 111: Русский

  Русский Выбор наушника Выберите подходящий по размеру наушник. Левый наушник (очень Правый наушник (очень большой размер) большой размер) Правый наушник Левый наушник (большой размер) (большой размер) Правый наушник Левый наушник (средний размер) (средний размер) Правый наушник Левый наушник (маленький размер) (маленький...
 • Page 112 Русский Крепление наушника Вставьте наушник в уши. Наушники должны плотно сидеть в ушах и не должны доставлять дискомфорт. Включение и выключение Чтобы включить наушники, нажмите и удерживайте функциональную кнопку 2-4 секунды. Чтобы выключить наушники, нажмите и удерживайте Функциональная функциональную кнопку дольше 4 секунд. кнопка...
 • Page 113 Русский Сопряжение Первое сопряжение с телефоном 1. Включите наушники. Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения по Bluetooth – индикатор будет мигать красным и синим, прозвучит сигнал. 2. Включите Bluetooth на телефоне и сопрягите его с наушниками. Автоматическое установление соединения после включения Включите...
 • Page 114 Русский Если наушники одновременно сопряжены с двумя телефонами и на один из телефонов поступает голосовое сообщение, когда на другом телефоне воспроизводится музыкальная композиция: a. Если телефон работает на платформе iOS, приостановите воспроизведение музыкальной композиции, чтобы прослушать голосовое сообщение. b. Если телефон работает на платформе Android, Вы можете прослушать голосовое сообщение, не...
 • Page 115 Чтобы обеспечить высокое качество речи во время разговора и исключить возможность разрыва соединения, сведите к минимуму число препятствий между наушниками и телефоном. Фактические действия зависят от модели и характеристик телефона. Более подробную информацию спрашивайте у специалистов службы поддержки клиентов Huawei. Прослушивание музыки Функциональная...
 • Page 116 Русский Чтобы увеличить громкость, нажмите на кнопку увеличения громкости.  Чтобы уменьшить громкость, нажмите на кнопку уменьшения громкости.  Чтобы перейти к следующей композиции, нажмите и удерживайте кнопку увеличения  громкости дольше 2 секунд. Чтобы перейти к предыдущей композиции, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения ...
 • Page 117 Русский восстановления заводских настроек не убирайте палец с функциональной кнопки. Внимание! Круглая декоративная панель на внешней стороне наушника покрыта анодированным слоем и защитной пленкой с целью изоляции. Примечание: Не снимайте защитную пленку. Инструкции по технике безопасности Перед использованием устройства внимательно прочтите нижеприведенные инструкции по технике безопасности.
 • Page 118 Русский Используйте наушники и аксессуары в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не  допускайте попадания на них прямых солнечных лучей. Дети могут использовать наушники и их аксессуары только под присмотром взрослых.  Наушники и их аксессуары содержат мелкие детали, которые могут вызвать риск удушья. Храните...
 • Page 119 информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт http://consumer.huawei.com/certification. Декларация соответствия ЕС Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и прочим положениям Директивы Совета Европы 2014/53/EU. Актуальную версию декларации соответствия со всеми изменениями и дополнениями см. на...
 • Page 120 частот и выходная мощность) и не может их изменить. Актуальную информацию об аксессуарах и программном обеспечении см. в декларации соответствия на веб-сайте http://consumer.huawei.com/certification. Безопасность органов слуха при использовании наушников Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в...
 • Page 121 помех и (2) данное устройство должно поглощать все принимаемые помехи, включая те, которые могут оказать нежелательное воздействие. Внимание! Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные компанией Huawei Technologies Co., Ltd. могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного устройства.
 • Page 122 Телефон горячей линии и адрес электронной почты службы поддержки клиентов в Вашей стране или регионе см. на веб-сайте http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm. Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками компании ® Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Huawei Technologies Co., Ltd. в рамках лицензии.
 • Page 123: Slovenčina

  Slovenčina Výber vášho náušníka Vyberte náušník, ktorý vám najlepšie sadne na ucho. Pravý náušník (veľkosť XL) Ľavý náušník (veľkosť XL) Pravý náušník (veľkosť L) Ľavý náušník (veľkosť L) Ľavý náušník (veľkosť M) Pravý náušník (veľkosť M) Ľavý náušník (veľkosť S) Pravý...
 • Page 124 Slovenčina Nosenie slúchadiel Prispôsobte si slúchadlá, tak aby boli v pohodlnej a stabilnej pozícii. Zapnutie/vypnutie Na zapnutie slúchadiel, stlačte a podržte funkčné tlačidlo na 2 až 4 sekundy. Na vypnutie slúchadiel, stlačte a podržte funkčné tlačidlo viac ako 4 sekundy. Funkčné...
 • Page 125 Slovenčina Párovanie Párovanie s vaším telefónom prvýkrát 1. Zapnite vaše slúchadlá. Automaticky sa zapnú do režimu párovania Bluetooth, kedy kontrolka bliká červeno a modro a prehrá sa zvukové upozornenie. 2. Na svojom telefóne zapnite Bluetooth a spárujte ho so slúchadlami. Automatické...
 • Page 126 Slovenčina Ak sú slúchadlá spárované súčasne s dvoma telefónmi, jeden telefón prehráva hudbu a druhý prijme zvukovú správu: Ak váš telefón beží na systéme iOS, musíte pozastaviť hudbu na prehranie zvukovej správy. Ak váš telefón beží na systéme Android, môžete priamo prehrať zvukovú správu a prehrávanie hudby sa obnoví...
 • Page 127 Na zabezpečenie dobrej kvality hovoru sa uistite, že sú slúchadlá a mobilný telefón v účinnom dosahu a bez prekážok. Inak môže byť kvalita hovoru zhoršená a spojenie môže byť prerušené. Reálna funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od parametrov a značky telefónu. Pre viac informácií kontaktujte pracovníkov popredajných služieb Huawei. Prehrávanie hudby Funkčné tlačidlo Tlačidlo na zníženie...
 • Page 128 Slovenčina Nabíjanie Kontrolka Počas nabíjania svieti kontrolka načerveno.  Keď sú slúchadlá plne nabité, svieti kontrolka namodro.  Ak sa slúchadlá vypnú kvôli nízkej úrovni batérie, nabite slúchadlá do 30 dní. Inak sa môže vyskytnúť problém s ich nabíjaním. Obnovenie výrobných nastavení Na obnovenie výrobných nastavení, stlačte a podržte funkčné...
 • Page 129 Slovenčina Bezpečnostné informácie Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte upozornenia, aby ste zaistili jeho optimálny výkon a predišli nebezpečenstvu alebo porušeniu zákonov a smerníc. Predíďte prašnému, vlhkému alebo špinavému prostrediu, rovnako tiež silným magnetickým poliam.  Používanie zariadenia v uvedenom prostredí môže spôsobiť nefunkčnosť obvodov. Prispôsobte hlasitosť...
 • Page 130 Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Najnovšia platná verzia dokumentu Vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese...
 • Page 131 Slovenčina Toto zariadenie je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy pri používaní zariadenia. Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené v závislosti od miestnej siete. Informácie o certifikácii (SAR) Toto zariadenie spĺňa smernice týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Zariadenie je rádiový...
 • Page 132 škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí pohlcovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu činnosť. Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia výslovne neschválené spoločnosťou Huawei Technologies Co., Ltd. ako vyhovujúce, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie zariadenia.
 • Page 133 Slovenčina Právne prehlásenie Autorské práva © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Všetky práva vyhradené. Tento dokument je len ilustračný. Nič, čo je uvedené v tejto príručke, nepredstavuje záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo predpokladanú. Ochrana súkromia Pre informácie o ochrane vašich osobných informácií, navštívte prosím stránku http://consumer.huawei.com/privacy-policy a prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.
 • Page 134: Español

  Español Cómo elegir los tapones Elija el tapón que le quede más cómodo en la oreja. Tapón de auricular derecho Tapón de auricular izquierdo (tamaño XL) (tamaño XL) Tapón izquierdo (tamaño grande) Tapón derecho (tamaño grande) Tapón derecho (tamaño mediano) Tapón izquierdo (tamaño mediano) Tapón izquierdo (tamaño pequeño) Tapón derecho (tamaño pequeño)
 • Page 135 Español Cómo colocarse los auriculares Coloque los auriculares en una posición que resulte cómoda y segura. Encendido/Apagado Para encender los auriculares, mantenga pulsado el botón de función entre 2 y 4 segundos. Para apagar los auriculares, mantenga pulsado el botón de función Botón de durante más de 4 segundos.
 • Page 136 Español Enlace Cómo enlazar los auriculares con el teléfono por primera vez 1. Encienda los auriculares. Accederán automáticamente al modo de enlace Bluetooth. En dicho modo, el indicador parpadeará en rojo y azul y se reproducirá una alerta de voz. 2.
 • Page 137 Español Cuando los auriculares se enlazan con dos teléfonos simultáneamente, solo se puede reproducir música en un teléfono por vez. Cuando los auriculares se enlazan con dos teléfonos simultáneamente y uno de los teléfonos está reproduciendo música y el otro recibe un mensaje de voz: a.
 • Page 138 Las operaciones reales pueden variar según la marca y las especificaciones del teléfono. Para obtener más información, póngase en contacto con el personal de posventa de Huawei. Reproducción de música Botón de función Botón para subir...
 • Page 139 Español Para subir el volumen, pulse el botón para subir el volumen.  Para bajar el volumen, pulse el botón para bajar el volumen.  Para pasar a la pista siguiente, mantenga pulsado el botón para subir el volumen durante más de 2 ...
 • Page 140 Español Nota La funda decorativa de CD que viene con los auriculares ha sido anodizada para el aislamiento. La película protectora también brinda aislamiento. Nota: No retire la película protectora. Información de seguridad Antes de usar el dispositivo, lea las siguientes advertencias atentamente para asegurarse de que el rendimiento de dispositivo sea óptimo, evitar daños y no incumplir leyes ni regulaciones.
 • Page 141 Español Mantenga los auriculares y sus accesorios en un área fresca y bien ventilada lejos de la luz directa del sol.  Se debe supervisar a los niños cuando usan los auriculares y los accesorios. Los auriculares y sus accesorios ...
 • Page 142 Declaración de cumplimiento de las normas de la Unión Europea Por el presente, Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. La versión más actualizada y vigente de la DoC (Declaración sobre cumplimiento) se puede consultar en http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 143 Para consultar la información más actualizada sobre accesorios y software, consulte la DoC (Declaración sobre cumplimiento) en http://consumer.huawei.com/certification. Protección de la audición durante el uso de los auriculares Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a un volumen muy elevado por periodos ...
 • Page 144 Precaución: Las modificaciones o los cambios a este dispositivo no expresamente aprobados por Huawei Technologies Co., Ltd. podrían invalidar el permiso del usuario para usar el equipo.
 • Page 145: Türkçe

  Türkçe Kulaklık seçimi Kulağınız için en rahat olan kulaklığı tercih edin. Sol Kulaklık (XL boyutunda) Sağ Kulaklık (XL boyutunda) Sağ kulaklık (L boy) Sol kulaklık (L boy) Sağ kulaklık (M boy) Sol kulaklık (M boy) Sol kulaklık (S boy) Sağ kulaklık (S boy) Kulaklığı...
 • Page 146 Türkçe Kulaklığın kullanımı Kulaklığı rahat ve güvenli bir konumda duracak şekilde ayarlayın. Açma/kapatma Kulaklığı açmak için, fonksiyon düğmesine 2 ila 4 saniye basılı tutun. Kulaklığı kapatmak için, fonksiyon düğmesine 4 saniyeden uzun süre basılı tutun. Fonksiyon düğmesi Kırmızı-mavi gösterge...
 • Page 147 Türkçe Eşleştirme Telefonunuzun ilk kez eşleştirilmesi 1. Kulaklığınızı açın. Otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer, burada gösterge kırmızı ve mavi renkte yanar ve sesli bir uyarı verir. 2. Telefonunuzdan Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklık ile eşleştirin. Kulaklık açıldıktan sonra otomatik olarak bağlanır Kulaklığı...
 • Page 148 Türkçe Kulaklığınız aynı anda iki telefonla eşleştirildiği zaman, müzik tek seferde sadece tek bir telefon üzerinde oynatılabilir. Kulaklığınız aynı anda iki telefonla eşleştirildiği zaman, bir telefon müzik çalarken ve diğeri bir sesli mesaj alırken: Telefonunuzun işletim sistemi iOS ise, sesli mesajı dinlemek için müziği duraklatmanız gerekir. Telefonunuzun işletim sistemi Android ise, sesli mesajı...
 • Page 149 Aksi halde, çağrı kalitesi bozulabilir ve bağlantı kaybedilebilir. Gerçek işletim durumu telefon markasına ve teknik özelliklere göre farklılık gösterebilir. Lütfen daha detaylı bilgi için Huawei satış sonrası hizmet personeline danışın. Müzik çalma Fonksiyon düğmesi Ses azaltma Ses yükseltme...
 • Page 150 Türkçe Şarj işlemi Gösterge Şarj sırasında, gösterge sabit bir şekilde kırmızı yanar.  Kulaklık tam şarj olduğu zaman, gösterge sabit bir şekilde mavi renkte yanar.  Kulaklık pil seviyesinin yetersizliğinden ötürü kapanırsa, 30 gün içerisinde kulaklığı şarj edin. Aksi halde, kulaklığınız şarj olmayabilir.
 • Page 151 Türkçe Kulaklığın ses düzeyini doğru bir aralığa ayarlayın çünkü uzun süre yüksek seste dinlemek kalıcı işitme  bozukluğuna neden olabilir. Araç kullanırken yüksek ses dikkat dağınıklığına ve kazalara yol açabilir.  Kulaklığın üzerini kapatmayın veya sarmayın veya başka malzemeleri kulaklığın üzerine koymayın. Kulaklığı ...
 • Page 152 REACH ve RoHS uyumluluk bildirimleri için lütfen http://consumer.huawei.com/certification web sitesini ziyaret edin. AB mevzuatına uygunluk - Bildirim Bu belgeyle, Huawei Technologies Co., Ltd. bu cihazın 2014/53/EU Direktifinin esas gereksinimleri ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı’nın en son tarihli ve geçerli nüshası http://consumer.huawei.com/certification üzerinden görülebilir.
 • Page 153 Aşağıdaki aksesuarların kullanılması tavsiye edilir: Piller: AHB74370PO Hiçbir RF parametresine (örneğin, frekans aralığı ve çıkış gücü) kullanıcı tarafından erişilemez ve değiştirilemez. Aksesuarlar ve yazılım hakkında en güncel bilgiler için lütfen http://consumer.huawei.com/certification üzerinden Uygunluk Beyanına bakınız. Bir kulaklık kullanırken kulağınızı koruma İşitme sağlığınızı...
 • Page 154 Ülkenizdeki veya bölgenizdeki en güncel yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen http://consumer.huawei.com/us/support/index.htm adresini ziyaret edin. Bluetooth ® sözcüğü marka ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Huawei Technologies Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

Table of Contents