Husqvarna DM400 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
EN
Operator's manual
SV
Bruksanvisning
DA
Brugsanvisning
FI
Käyttöohje
NO
Bruksanvisning
DE
Bedienungsanweisung
FR
Manuel d'utilisation
NL
Gebruiksaanwijzing
ES
Manual de usuario
PT
Manual do utilizador
IT
Manuale dell'operatore
EL
Οδηγίες χρήσης
ET
Kasutusjuhend
LT
Operatoriaus vadovas
LV
Lietošanas pamācība
RU
Руководство по эксплуатации
TR
Kullanım kılavuzu
HU
Használati utasítás
PL
Instrukcja obsługi
SK
Návod na obsluhu
CS
Návod k použití
PT-BR Manual do operador
ZH
操作手册
JA
取扱説明書
KO
사용자 설명서
TH
คู  ม ื อ การใช ง าน
MS
Panduan Pengguna
VI
Sách hướng dẫn sử dụng
AR
‫المشغل‬
‫دليل‬
2-22
23-43
44-64
65-86
87-107
108-130
131-154
155-178
179-201
202-224
225-248
249-273
274-295
296-318
319-340
341-365
366-387
388-409
410-433
434-456
457-479
480-502
503-521
522-542
543-562
563-582
583-604
605-625
626-645
DM400, DM430

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Husqvarna DM400

 • Page 1 DM400, DM430 Operator's manual 2-22 Bruksanvisning 23-43 Brugsanvisning 44-64 Käyttöohje 65-86 Bruksanvisning 87-107 Bedienungsanweisung 108-130 Manuel d'utilisation 131-154 Gebruiksaanwijzing 155-178 Manual de usuario 179-201 Manual do utilizador 202-224 Manuale dell'operatore 225-248 Οδηγίες χρήσης 249-273 Kasutusjuhend 274-295 Operatoriaus vadovas 296-318 Lietošanas pamācība 319-340 Руководство...
 • Page 2: Table Of Contents

  Product description connected products. The sensors record data like runtime, service intervals and more. For more This Husqvarna Drill Motor is a transportable diamond information about the cloud asset management solution core drill to be used with an approved drill stand.
 • Page 3 9. LEDs to show power output instructions before you use this product. 10. Electronics box 11. Assembly plate for Husqvarna drill stand 12. PRCD Always use approved personal protective Personal protective equipment. Refer to Note: In this manual we use the term PRCD for equipment on page 7 .
 • Page 4: Safety

  Product liability Environmental mark. The product or package of the product is not domestic As referred to in the product liability laws, we are not waste. Recycle it at an approved disposal liable for damages that our product causes if: location for electrical and electronic equipment.
 • Page 5 mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing • Use the power tool, accessories and tool bits etc. in protection used for appropriate conditions will reduce accordance with these instructions, taking into personal injuries. account the working conditions and the work to be performed.
 • Page 6 • Do not operate the product unless you receive Let your Husqvarna dealer check the drilling machine training before use. Make sure that all operators regularly and make essential adjustments and repairs. receive training. Husqvarna Construction Products has a policy of •...
 • Page 7 • Make sure that you always can stop the motor Safety devices on the product quickly in an emergency. • Make sure that there are no pipes or electrical cables in the area where the hole will be made. WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.
 • Page 8 WARNING: If the PRCD must be repaired, always speak to an approved Husqvarna service agent. 1. Connect the power plug of the product to the mains. 2. Push the "RESET" button. A red light above the button shows that the current is connected.
 • Page 9: Assembly

  To attach the product to a drill stand, refer to the WARNING: To prevent injury, disconnect the manual for the drill stand. power cord and remove the drill bit before • Use only with approved Husqvarna drill stands. assembly. Accessories on page 20 . Refer to Operation To do before you operate the product 1.
 • Page 10 1. Download the Husqvarna Fleet Services iOS or Android app Husqvarna Fleet Services. 2. Go to Husqvarna Fleet Services website https:// fleetservices.husqvarna.com for more information.
 • Page 11 5. Attach the rubber washer to the quick-release 9. Lift the drill bit to the ceiling. Attach the slurry ring to washer on the drill spindle. the ceiling. 6. Connect the slurry collector to the connection of the To connect and open the water supply slurry ring.
 • Page 12 To decrease the temperature of the 3. Drill a starter hole in the material. ™ motor 4. Push the Smartstart button (A) again. The speed is increased back to usual speed. • Operate the product with no load for 2 minutes to The speed is automatically increased back to usual decrease the temperature of the motor.
 • Page 13 2. To set the operation speed, turn the drill spindle and 4. Set the ON/OFF switch to "1". at the same time move the gear selector. Set the gear selector in the correct position for the operation. To operate the product 3.
 • Page 14: Maintenance

  Note: Only use diamond drill bits that are approved for 1. To stop the product, set the ON/OFF switch to "0". your product. Speak to your Husqvarna dealer for more information. 1. Make sure that you have got a new drill bit, 2 wrenches and water resistant grease.
 • Page 15 To do maintenance of the diamond drill • Let an approved Husqvarna service center repair the water connection. • Make sure that the diamond tools segments are sharp. Sharpen blunt diamond segments with a SiC grind stone.
 • Page 16: Troubleshooting

  2. Examine the carbon brushes. The area of wear must be smooth and not damaged. 1. Remove the 4 screws that hold the cover for the 3. If it is necessary, let an approved Husqvarna service carbon brushes. Use a flat wide screwdriver. center replace the carbon brushes.
 • Page 17: Transportation And Storage

  There is leakage of gear oil. Sealings are worn out and Speak to an approved Husqvarna must be replaced. service center. There is leakage of water The shaft seals are defect. Speak to an approved Husqvarna from the hole on the water service center.
 • Page 18: Technical Data

  Technical data Technical data Data DM400 DM430 Motor Electrical motor Single-phase Single-phase Rated voltage, V 220-240, 100-120 220-240, 100-120 Rated power, W 3200 3200 Rated output, W 2300 2300 Rated frequency, Hz 50-60 50-60 Rated current, A 100-120V (US, JP)
 • Page 19 Data DM400 DM430 Drill diameter in concrete, mm/inch 165-350/ 250-450/ 125-250/ 100-160/ 80-160/ 3-6 55-105/ 2-4 6.5-14 8-18 5-10 Recommended water volume, l/min 1.7-2.4 1.1-1.6 0.9-1.3 2.0-2.5 1.5-2.0 1.2-1.6 Noise emission data Data DM400 DM430 Noise emission Sound pressure level, dB (A)
 • Page 20: Accessories

  Rubber washer, part number 598 72 14-01 * Contact you local service agent for more information Service Approved service center To find your nearest Husqvarna Construction Products approved service center, go to the web site www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 21: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare on our sole responsibility that the product: Description Transportable diamond core drill Brand Husqvarna Type/Model DM400, DM430 Identification Serial numbers dating from 2019 and onwards...
 • Page 22: Registered Trademarks

  Registered trademarks ® Bluetooth word mark and logos are registered Bluetooth SIG, inc. and any use of trademarks owned by such marks by Husqvarna is under license. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 23: Introduktion

  Introduktion Produktbeskrivning Sensorerna används för att registrera data, exempelvis körtid och serviceintervall. Om du vill ha mer information Den här borrmotorn från Husqvarna är en transporterbar ™ om molnlösningen Husqvarna Fleet Services för diamantkärnborr som ska användas med ett godkänt tillgångshantering kan du hämta iOS- eller Android-...
 • Page 24 Produktöversikt Symboler på produkten 1. Borrspindel 2. Snabbkopplingsbricka VARNING! Den här produkten kan vara 3. Läckagehål farlig och kan orsaka allvarlig eller 4. Gardena hankoppling med vattenventil livshotande skada för användaren och 5. Växelväljare andra. Var försiktig och använd produkten 6.
 • Page 25: Säkerhet

  Produktansvar Miljömärkning. Produkten eller dess förpackning är inte hushållsavfall. Återvinn Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi inte den vid en godkänd plats för kassering av för skador som vår produkt orsakar om: elektrisk och elektronisk utrustning. • produkten repareras felaktigt Se till att vatten inte kan •...
 • Page 26 ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjälm eller • Håll kapverktyg skarpa och rena. Kapverktyg med hörselskydd minskar risken för personskador. vassa eggar som underhålls på rätt sätt kärvar mer sällan och är lättare att styra. • Förebygg att maskinen startar oavsiktligt. Se till att strömbrytaren är frånslagen innan du ansluter •...
 • Page 27 • Låt inte barn använda produkten. reparationer. • Låt endast godkända personer använda produkten. Husqvarna Construction Products har en policy för • Användaren ansvarar för olyckor som drabbar andra kontinuerlig produktutveckling. Husqvarna förbehåller personer eller deras egendom. sig därför rätten att utan föregående meddelande och •...
 • Page 28 • När borren pekar uppåt under drift ska du alltid • Gnistbildning kan uppstå när du använder använda en lämplig behållare för att samla upp produkten. Se till att du har en brandsläckare i vattnet. närheten. • Montera alltid produkten på ett lämpligt borrstativ Säkerhetsanordningar på...
 • Page 29 VARNING: Om den bärbara jordfelsbrytaren måste repareras kontaktar du en godkänd Husqvarna-serviceverkstad. 1. Anslut produktens nätkontakt till elnätet. 2. Tryck på RESET-knappen. En röd lampa ovanför knappen visar att strömmen är ansluten.
 • Page 30: Montering

  Information om hur du fäster produkten i ett VARNING: För att undvika personskador borrstativ finns i borrstativets bruksanvisning. ska du dra ut nätsladden och ta bort borret • Använd endast med godkända Husqvarna-borrstativ. före montering. Tillbehör på sida 41 . Drift Att göra innan du använder produkten 1.
 • Page 31 Notera: Radioöverföring via Bluetooth -funktionen aktiveras första gången du ansluter produkten till eluttaget och förblir aktiverad. 1. Hämta appen Husqvarna Fleet Services för iOS eller Android. 2. Om du vill ha mer information går du till webbplatsen för Husqvarna Fleet Services på https:// fleetservices.husqvarna.com.
 • Page 32 4. Skär ett hål i tätningsskivan som är lika stort som 7. Placera slamringen på borrspindeln (C). Montera den närmaste mindre dimensionen jämfört med borren på borrspindeln (D). kärnborren. 5. Fäst gummibrickan på snabbkopplingsbrickan på borrspindeln. 8. Starta slamuppsamlaren. 9. Lyft borren till taket. Fäst slamringen i taket. 6.
 • Page 33 ™ Använda Smartstart 1. Anslut kulventilen till vattentillförseln (A). ™ Funktionen Smartstart används för att minska motorvarvtalet. Detta underlättar för att göra ett starthål. 1. Starta motorn. Se upp så att inte borren vidrör materialet. ™ 2. Tryck på Smartstart -knappen (A) en gång.
 • Page 34 1. Tryck på RESET-knappen på den bärbara 3. Se till att vattensystemet är öppet. jordfelsbrytaren. 4. Vrid PÅ/AV-brytaren till 1. 2. Ställ in arbetsvarvtalet genom att vrida borrspindeln och samtidigt flytta växelväljaren. Ställ växelväljaren i rätt läge för arbetet. Använda produkten VARNING: Om den bärbara jordfelsbrytaren aktiveras ska du ta bort borret från hålet innan du trycker på...
 • Page 35: Underhåll

  7. Stanna motorn. Se 35 . Notera: Använd endast diamantborr som är godkända Stänga av produkten för din produkt. Prata med din Husqvarna-återförsäljare för mer information. VARNING: Borret fortsätter att rotera en stund efter att motorn stannat. Stanna inte 1. Kontrollera att du har en ny borrbit, två skiftnycklar borrkronan med händerna.
 • Page 36 • Rengör produkten med en torr eller fuktig trasa. • Ta bort blockeringar från alla luftöppningar. Ett • Låt en godkänd Husqvarna-serviceverkstad byta ut igensatt luftintag minskar produktens prestanda och växeloljan. kan göra att motorn blir för varm. • Rengör och smörj spindelaxelns gänga.
 • Page 37: Felsökning

  Undersöka kolborstarna 2. Undersök kolborstarna. Slitytan måste vara jämn och får inte vara skadad. 1. Ta bort de fyra skruvarna som håller fast kollocken. 3. Låt vid behov en godkänd Husqvarna- Använd en platt bred skruvmejsel. serviceverkstad byta ut kolborstarna. Felsökning Felsökningsschema...
 • Page 38: Transport Och Förvaring

  Använd korrekt belastning när pro- dras ut ur sitt fäste. under drift. dukten används. Växeloljan läcker. Tätningarna är utslitna och Prata med en godkänd Husqvarna- måste bytas ut. serviceverkstad. Det läcker vatten från hålet Axeltätningarna är defekta. Prata med en godkänd Husqvarna- på...
 • Page 39: Tekniska Data

  Tekniska data Tekniska data Data DM400 DM430 Motor Elmotor Enfas Enfas Märkspänning, V 220–240, 100–120 220–240, 100–120 Märkeffekt, W 3 200 3 200 Märkeffekt, W 2 300 2 300 Märkfrekvens, Hz 50–60 50–60 Märkström, A 100–120 V (USA, JP) 100–120 V (Storbritannien och Ir- land) 220–240 V...
 • Page 40 Data DM400 DM430 Spindelns varvtal, tomgång, ingen 1250 belastning, varv/min Borrdiameter i betong, mm/tum 165– 80–160/3– 55–105/2– 250– 125– 100– 350/6,5–14 450/8–18 250/5–10 160/4–6 Rekommenderad vattenvolym, 1,7–2,4 1,1–1,6 0,9–1,3 2,0–2,5 1,5–2,0 1,2–1,6 l/min Bulleremissionsdata Data DM400 DM430 Emission av buller Ljudtrycksnivå, dB(A)
 • Page 41: Tillbehör

  Gummibricka, artikelnummer 598 72 14-01 *Om du vill ha mer information kan du kontakta en lokal serviceverkstad. Service Godkänt servicecenter Du hittar ditt närmaste servicecenter som är godkänt för Husqvarna Construction Products via webbplatsen www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 42: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  EG‐försäkran om överensstämmelse EU-försäkran om överensstämmelse Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten: Beskrivning Transporterbar diamantkärnborr Varumärke Husqvarna Typ/Modell DM400, DM430 Identifiering Serienummer daterade 2019 och framåt uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar: Direktiv/förordning...
 • Page 43: Registrerade Varumärken

  Registrerade varumärken ® Bluetooth Ordmärket och logotypen är registrerade Bluetooth SIG, inc. , och all varumärken som ägs av användning av sådana märken av Husqvarna sker med licens. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 44: Indledning

  Indledning Produktbeskrivelse forbundne produkter. Sensorerne registrerer data som køretid, serviceintervaller og meget mere. Du kan få Denne boremotor fra Husqvarna er en transportabel flere oplysninger om løsningen til skybaseret diamantkerneboremaskine, der skal anvendes sammen ™ administration af aktiver Husqvarna Fleet Services med en godkendt borestander.
 • Page 45 Læs brugsanvisningen, og sørg for at have 8. Smartstart forstået indholdet, inden du bruger dette 9. Lysdioder til at vise udgangseffekt produkt. 10. Elektronikboks 11. Monteringsplade til borestander fra Husqvarna 12. PRCD Brug altid godkendt personligt Personligt beskyttelsesudstyr. Se Bemærk: I denne brugervejledning bruger vi beskyttelsesudstyr på...
 • Page 46: Sikkerhed

  Produktansvar Miljømærke. Produktet og produktemballagen er ikke almindeligt Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter vi husholdningsaffald. Aflever det på en ikke for skader forårsaget af vores produkt, hvis: godkendt genbrugsstation til elektrisk og elektronisk udstyr. • produktet er forkert repareret. • produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten Sørg for, at der ikke kan...
 • Page 47 er påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et binder, om dele er ødelagt og enhver anden tilstand, øjebliks uopmærksomhed under betjening af som kan påvirke elværktøjets funktion. Hvis elværktøj kan resultere i alvorlig personskade. elværktøjet er beskadiget, skal det repareres, før det bruges igen.
 • Page 48 Lad kun autoriserede personer betjene produktet. og foretage de nødvendige indstillinger og reparationer. • Brugeren er ansvarlig for uheld på mennesker og Husqvarna Construction Products forsøger hele tiden at materiel. videreudvikle sine produkter. Husqvarna forbeholder sig • Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller derfor ret til at ændre i konstruktionen uden forudgående...
 • Page 49 Sikkerhedsinstruktioner for drift • Brug godkendte beskyttelseshandsker, der sikrer et godt greb. • Brug beskyttelsesgummihandsker for at undgå ADVARSEL: Læs følgende hudirritation fra våd beton. advarselsinstruktioner, inden du bruger • Brug en godkendt beskyttelseshjelm. produktet. • Anvend altid godkendt høreværn, når du betjener produktet.
 • Page 50 2. Drej ON/OFF-kontakten til "1" for at starte produktet. ADVARSEL: Hvis PRCD skal repareres, skal du altid kontakte et godkendt 3. Drej ON/OFF-kontakten til "0" for at stoppe Husqvarna-serviceværksted. produktet. 1. Sæt produktets strømstik i en stikkontakt. 2. Tryk på nulstillingsknappen. En rød lampe over knappen viser, at strømmen er tilsluttet.
 • Page 51: Montering

  Inden du sætter produktet på en borestander, skal du frakoble strømledningen og fjerne boret du læse borestanderens brugervejledning. inden montering. • Brug kun godkendte Husqvarna-borestandere. Se Tilbehør på side 62 . Drift Det skal du gøre, inden du betjener produktet 1.
 • Page 52 Bemærk: Radiotransmission via Bluetooth funktionen aktiveres første gang, forbindelsen til stikkontakten etableres, og forbliver derefter tændt. 1. Download Husqvarna Fleet Services iOS- eller Android-appen Husqvarna Fleet Services. 2. Gå til hjemmesiden Husqvarna Fleet Services https://fleetservices.husqvarna.com for at få flere oplysninger.
 • Page 53 4. Skær et hul i tætningsskiven i den nærmeste mindre 7. Sæt slamringen på borespindelen (C). Monter boret dimension som kerneboringen. på borespindelen (D). 5. Sæt gummiskiven på skiven med lynkobling på borespindelen. 8. Start slamopsamleren. 9. Løft boret op til loftet. Fastgør slamringen på loftet. 6.
 • Page 54 ™ Sådan bruges Smartstart 1. Slut kugleventilen til vandforsyningen (A). ™ Smartstart -funktionen sænker motorens omdrejningshastighed. Dette er nyttigt, når du skal bore et starthul. 1. Start motoren. Pas på, at boret ikke berører materialet. ™ 2. Tryk én gang på Smartstart -knappen (A).
 • Page 55 1. Tryk på nulstillingsknappen på PRCD. 3. Sørg for, at vandforsyningen er åbent. 4. Drej ON/OFF-kontakten til "1". 2. Indstil hastigheden ved at dreje borespindelen og samtidig flytte gearvælgeren. Drej gearvælgeren i den korrekte position for den ønskede handling. Betjening af produktet ADVARSEL: Hvis PRCD aktiveres, skal du fjerne boret fra hullet, før du trykker på...
 • Page 56: Vedligeholdelse

  Sådan standses produktet på side 7. Stop motoren. Se Bemærk: Brug kun diamantbor, der er godkendt til dit 56 . produkt. Spørg Husqvarna-forhandleren for at få Sådan standses produktet yderligere oplysninger. 1. Sørg for, at du har et nyt bor, 2 skruenøgler og ADVARSEL: Boret bliver ved med at rotere i vandafvisende fedt.
 • Page 57 • Rengør og smør spindelakslens gevind. • Få et godkendt Husqvarna-serviceværksted til at Sådan udfører du vedligeholdelse på udskifte gearolien. diamantboret Sådan undersøges vandtilslutningen • Kontroller, at diamantværktøjets segmenter er BEMÆRK: Hvis der er en vandlækage fra...
 • Page 58: Fejlfinding

  • Lad et godkendt Husqvarna-serviceværksted 2. Undersøg kulbørsterne. Området for slitage skal reparere vandtilslutningen. være glat og ubeskadiget. 3. Hvis det er nødvendigt, skal du lade et godkendt Sådan undersøges kulbørsterne Husqvarna-servicecenter udskifte kulbørsterne. 1. Fjern de 4 skruer, der holder dækslet over kulbørsterne.
 • Page 59: Transport Og Opbevaring

  Der er lækage af gearolie. Pakningerne er slidte og Tal med et godkendt Husqvarna- skal udskiftes. servicecenter. Der er lækage af vand fra Akselpakningerne er de- Tal med et godkendt Husqvarna- hullet på...
 • Page 60: Tekniske Data

  Tekniske data Tekniske data Data DM400 DM430 Motor Elmotor 1-faset 1-faset Mærkespænding, V 220-240, 100-120 220-240, 100-120 Nominel effekt, W 3200 3200 Mærkeeffekt, W 2300 2300 Nominel frekvens, Hz 50-60 50-60 Nominel strøm, A 100-120V (US, JP) 100-120 V (Storbritannien, Irland) 220-240V PRCD-strøm, A...
 • Page 61 Data DM400 DM430 Hastighed på spindel, tomgang, in- 1250 gen belastning, omdr./min. Borediameter i beton, mm/tommer 165-350/6, 250-450/8- 125-250/5- 100-160/4- 80-160/3-6 55-105/2-4 5-14 Anbefalet vandmængde, l/min. 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 Støjemissionsdata Data DM400 DM430 Støjemission Lydtryksniveau dB(A) Lydeffektniveau, L...
 • Page 62: Tilbehør

  OK lse: OK Slamring* Tætningsskive* Gummiskive, reservedelsnummer 598 72 14-01 * Kontakt dit lokale serviceværksted for at få flere oplysninger Service Godkendt serviceværksted Gå til www.husqvarnacp.com-websitet for at finde dit nærmeste Husqvarna Construction Products- servicecenter. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 63: Eu-Overensstemmelseserklæring

  EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det pågældende produkt: Beskrivelse Transportabel diamantkerneboremaskine Varemærke Husqvarna Type/model DM400, DM430 Identifikation Serienumrene fra 2019 og fremefter overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser: Direktiv/bestemmelser Beskrivelse 2006/42/EC "vedrørende maskiner"...
 • Page 64: Registrerede Varemærker

  Registrerede varemærker ® Bluetooth -navnet og -logoerne er registrerede Bluetooth SIG, inc. , og al varemærker tilhørende Husqvarnas brug deraf sker på licens. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 65: Johdanto

  Rekisteröidyt tavaramerkit..........86 Johdanto Tuotekuvaus käyttöajasta ja huoltoväleistä. Saat lisätietoja ™ pilvipohjaisesta Husqvarna Fleet Services Tämä Husqvarna-porakone on siirrettävä timanttipora, hallintaratkaisusta lataamalla iOS- tai Android- jota käytetään hyväksytyn poratelineen kanssa. sovelluksen Husqvarna Fleet Services osoitteessa https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/ Timanttipora on ontto pora, jossa on id1334672726 tai https://play.google.com/store/apps/...
 • Page 66 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että 8. Smartstart ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat 9. Antotehon ilmaisevat merkkivalot käyttää tätä konetta. 10. Sähkökotelo 11. Husqvarna-poratelineen asennuslevy 12. PRCD Käytä aina hyväksyttyä henkilökohtaista Henkilökohtainen suojavarustusta. Katso Huomautus: Tässä oppaassa suojavarustus sivulla 70 .
 • Page 67: Turvallisuus

  Tuotevastuu Ympäristömerkintä. Laitetta tai sen pakkausta ei saa hävittää kotitalousjätteen Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa mukana. Vie se asianmukaiseen sähkö- ja tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. • tuote on korjattu virheellisesti • tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin Varmista, että laitteeseen valmistajan omia tai sen hyväksymiä...
 • Page 68 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Pidä aina • Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Oikein silmäsuojia. Hengityssuojain, luistamattomat huolletut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat turvakengät, kypärä, kuulosuojaimet ja muut terävät, eivät juutu kiinni niin helposti ja ovat suojavarusteet niitä vaativissa oloissa käytettyinä helpommin hallittavissa. vähentävät henkilövahinkoja.
 • Page 69 • Älä käytä tuotetta ollessasi väsynyt tai sairas tai jos Husqvarna Construction Products pyrkii jatkuvasti olet alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden parantamaan tuotteittensa rakennetta. Sen vuoksi vaikutuksen alaisena. Husqvarna pidättää itselleen oikeuden •...
 • Page 70 • Käytä aina sopivaa astiaa veden keräämiseen, kun Tuotteen turvalaitteet pora osoittaa ylöspäin käytön aikana. • Kiinnitä laite aina asianmukaiseen poratelineeseen Tarvikkeet sivulla 84 . ennen käyttöä. Katso kohta VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä. • Opettele pysäyttämään moottori nopeasti hätätilassa.
 • Page 71 VAROITUS: PRCD-vikavirtasuojakytkin on tarkistettava aina, kun virtapistoke liitetään verkkovirtaan. VAROITUS: Jos PRCD-vikavirtasuoja on korjattava, ota aina yhteys valtuutettuun Husqvarna -huoltoliikkeeseen. 1. Liitä laitteen virtapistoke verkkovirtaan. 2. Paina RESET-painiketta. Painikkeen yläpuolella oleva punainen valo osoittaa, että virta on kytketty. Laitteen käynnistäminen 3.
 • Page 72: Asentaminen

  • Kiinnitä laite poratelineeseen poratelineen käyttöohjeen mukaisesti. VAROITUS: Irrota virtajohto ja poranterä • Käytä ainoastaan hyväksyttyjä Husqvarna- ennen asennusta vammojen välttämiseksi. Tarvikkeet sivulla 84 . poratelineitä. Katso kohta Käyttö Toimet ennen koneen käyttämistä 1. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että...
 • Page 73 Huomautus: Bluetooth -radiolähetys otetaan käyttöön, kun laite kytketään pistorasiaan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen radio pysyy käytössä. 1. Lataa Husqvarna Fleet Services iOS- tai Android- sovellus Husqvarna Fleet Services. 2. Lisätietoja on Husqvarna Fleet Services -sivustossa https://fleetservices.husqvarna.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 74 4. Leikkaa tiivistelevyyn reikä, joka on kooltaan hieman 7. Aseta lieterengas poran karaan (C). Asenna poraa pienempi. poranterä poran karaan (D). 5. Kiinnitä kumirengas poran karassa olevaan pikairrotusrenkaaseen. 8. Käynnistä lietteenkerääjä. 9. Nosta poranterä kattoon. Kiinnitä lieterengas kattoon. 6. Liitä lietteenkerääjä lieterenkaan liitäntään. Vedensyötön liittäminen ja avaaminen HUOMAUTUS: Varmista, että...
 • Page 75 ™ Smartstart -toiminnon käyttö 1. Liitä palloventtiili vedensyöttöön (A). ™ Smartstart -toiminto vähentää moottorin nopeutta. Tämä auttaa tekemään aloitusreiän. 1. Käynnistä moottori. Varo, ettei pora kosketa materiaalia. ™ 2. Paina Smartstart -painiketta (A) kerran. Nopeus laskee ja ensimmäinen vihreä merkkivalo vilkkuu, ™...
 • Page 76 1. Paina PRCD-vikavirtasuojakytkimen RESET- 3. Varmista, että vedensyöttö on auki. painiketta. 4. Siirrä virtakytkin asentoon 1. 2. Aseta käyttönopeus kääntämällä poran karaa ja siirtämällä samalla vaihteenvalitsinta. Aseta vaihteenvalitsin oikeaan asentoon käyttöä varten. Laitteen käyttö VAROITUS: Jos PRCD-vikavirtasuojakytkin kytkeytyy, poista poranterä reiästä ennen kuin painat RESET-painiketta.
 • Page 77: Huolto

  5. Pidä paine pienenä aluksi, jotta poranterä pysyy ennen kuin vaihdat poranterän. oikeassa paikassa. 6. Varmista käytön aikana, että vesi poistaa kaiken Huomautus: Käytä ainoastaan laitteeseen hyväksyttyjä jäteaineksen porareiästä. Säädä vedenpainetta timanttiporanteriä. Lisätietoja saat Husqvarna- tarvittaessa. jälleenmyyjältä. Laitteen 7. Pysäytä moottori. Katso kohta pysäyttäminen sivulla 77 .
 • Page 78 Huoltokaavio X = Ohjeet ovat tässä käyttöohjeessa. O = Ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen. * = Käyttäjän suorittama yleinen huoltotoimenpide. Tämä käyttöohje ei sisällä ohjeita näitä toimenpiteitä varten. Huolto Ensim- Jokaisen Ennen jo- Jokaisen mäisten 300 käyt- kaista käytön Päivittäin 100 käyt- tötunnin...
 • Page 79: Vianmääritys

  2. Tarkista hiiliharjat. Kuluma-alueen on oltava tasainen riittävä. ja ehjä. 3. Anna tarvittaessa hiiliharjojen vaihto • Anna vaihteistoöljyn vaihto valtuutetun Husqvarna- valtuutetunHusqvarna-huoltoliikkeen tehtäväksi. huoltoliikkeen tehtäväksi. Vesiliitännän tarkistaminen HUOMAUTUS: Jos vesiliitäntärenkaasta vuotaa vettä, akselin tiivisteet on vaihdettava välittömästi.
 • Page 80: Kuljetus Ja Säilytys

  1. 0-asentoon. kimessä palaa punainen va- SET-painiketta. lo, virta on katkaistu. Jos PRCD-vikavirtasuojakytkin kat- kaisee virran uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Husqvarna-huoltoliik- keeseen. Laite pysähtyy. Virtalähteessä on vika. El- Tarkista virtalähde. gard katkaisee virran. Poranterä jää jumiin. Elgard Käännä...
 • Page 81 • Vältä onnettomuudet ja koneen vaurioituminen kiinnittämällä kone turvallisesti kuljetuksen ajaksi. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 82: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Tekniset tiedot Tiedot DM400 DM430 Moottori Sähkömoottori Yksivaiheinen Yksivaiheinen Nimellisjännite, V 220–240, 100–120 220–240, 100–120 Nimellisottoteho, W 3 200 3 200 Nimellisantoteho, W 2 300 2 300 Nimellistaajuus, Hz 50–60 50–60 Nimellisvirta, A 100-120V (US, JP) 100–120 V (Iso-Britannia, Irlanti)
 • Page 83 Tiedot DM400 DM430 Karan nopeus, joutokäynti, ei kuor- 1 250 mitusta, r/min Poran halkaisija betonissa, mm 165–350 80–160 55–105 250–450 125–250 100–160 Suositeltava veden määrä, l/min 1,7–2,4 1,1–1,6 0,9–1,3 2,0–2,5 1,5–2,0 1,2–1,6 Melupäästötiedot Tiedot DM400 DM430 Melupäästöt Äänenpainetaso, dB(A) Äänen tehotaso, L dB(A) Sisäinen liitettävyys...
 • Page 84: Lisävarusteet

  Kiinnitys imuku- Muu kiinnitys: OK Muu kiinnitys: OK pilla: OK pilla: OK Lieterengas* Tiivistelevy* Kumirengas, osanumero 598 72 14-01 * Lisätietoja saat paikallisesta huoltoliikkeestä Huolto Hyväksytty huoltokeskus Lähimmän hyväksytyn Husqvarna Construction Products -huoltokeskuksen löydät sivustosta www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 85: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46 36 146500, vakuuttaa täten, että tuote: Kuvaus Siirrettävä timanttiporakone Tuotemerkki Husqvarna Tyyppi/malli DM400, DM430 Tunnusmerkit Sarjanumerot vuodesta 2019 alkaen vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia: Direktiivi/asetus Kuvaus 2006/42/EC "konedirektiivi"...
 • Page 86: Rekisteröidyt Tavaramerkit

  Rekisteröidyt tavaramerkit ® Bluetooth Bluetooth SIG, -sanamerkki ja -logot ovat inc. :n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 87: Innledning

  Denne Husqvarna-bormotoren er et transporterbart ™ administrasjonsløsningen Husqvarna Fleet Services diamantkjernebor som skal brukes med et godkjent kan du laste ned iOS- eller Android-appen Husqvarna borestativ. Fleet Services på https://apps.apple.com/se/app/ husqvarna-fleet-services/id1334672726 eller https:// Diamantborkronen er et hult bor med play.google.com/store/apps/details?
 • Page 88 9. LED-lamper som viser effekt produktet. 10. Elektronikkboks 11. Monteringsplate for Husqvarna-borestativ 12. Differensial strømledning Bruk alltid godkjent personlig verneutstyr. Se Merk: I denne bruksanvisningen bruker vi termen Personlig verneutstyr på side 92 .
 • Page 89: Sikkerhet

  Produktansvar Miljømerke. Produktet og produktemballasjen er ikke restavfall. Lever Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke det til et godkjent gjenvinningsanlegg for ansvarlig for skader som produktet vårt forårsaker, i elektrisk og elektronisk utstyr. følgende tilfeller: • Produktet er reparert på feil måte. Pass på...
 • Page 90 uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøy kan det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av føre til alvorlig personskade. dårlig vedlikeholdt elektroverktøy. • Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. • Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Riktig Bruk av verneutstyr som støvmaske, vernesko med vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe antisklisåle, hjelm og hørselvern der det kreves, skjærekanter har mindre fare for å...
 • Page 91 • Ikke bruk produktet med mindre du har fått Få Husqvarna-forhandleren til å kontrollere opplæring før bruk. Pass på at alle brukerne får boremaskinen regelmessig og utføre nødvendige opplæring.
 • Page 92 Sikkerhetsutstyr på produktet Farlige forhold, for eksempel glatte overflater, kan oppstå på grunn av dårlig vær. • Hold utkikk etter personer, objekter og situasjoner som kan forhindre sikker bruk av produktet. ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet. •...
 • Page 93 ADVARSEL: Hvis PRCD-en må repareres, må du alltid ta kontakt med et godkjent Husqvarna-serviceverksted. 1. Koble støpselet på produktet til strømnettet. 2. Trykk på RESET-knappen (Tilbakestill). En rød lampe over knappen indikerer at strøm er koblet til.
 • Page 94: Montering

  • Produktet skal bare brukes med godkjente borkronen før montering. Tilbehør på side 105 . Husqvarna-borestativ. Se Drift Dette må du gjøre før du bruker 6. Kontroller at produktet er riktig montert. Borkronen og borestativet må være riktig festet.
 • Page 95 Merk: Radiooverføring via Bluetooth -funksjonen aktiveres ved første kobling til stikkontakten og blir værende på etter det. 1. Last ned iOS- eller Android-appen Husqvarna Fleet Services. 2. Gå til nettstedet for Husqvarna Fleet Services, https://fleetservices.husqvarna.com, hvis du vil ha mer informasjon.
 • Page 96 Slik kobler du til og åpner 6. Koble slamoppsamleren til koblingen på slamringen. vannforsyningen OBS: Sørg for at det maksimale vanntrykket Tekniske data på side ikke er for høyt. Se 103 . OBS: Bruk bare rent vann for å forhindre at smuss forårsaker en blokkering i vannsystemet.
 • Page 97 Slik starter du produktet • Drei girvelgeren for å skifte gir. ADVARSEL: Pass på at borkronen kan rotere fritt. Den begynner å rotere når motoren starter. ADVARSEL: Hvis dette er første gang du starter produktet for dagen, må du sjekke PRCD-en.
 • Page 98 Slik starter du produktet på side 3. Kontroller at vannsystemet er åpent. 1. Start motoren. Se 97 . 2. La motorturtallet øke til det maksimale turtallet før borkronen kommer i kontakt med overflaten. 3. Skyv borkronen mot overflaten ved hjelp av matespaken.
 • Page 99: Vedlikehold

  ADVARSEL: Trekk ut støpselet fra stikkontakten før du bytter ut borkronen. Merk: Bruk bare diamantborkroner som er godkjent for ditt produkt. Kontakt Husqvarna-forhandleren din for mer informasjon. 1. Sørg for at du har en ny borkrone, to skrunøkler og vannbestandig fett.
 • Page 100 OBS: Pass på at det ikke går vann inn i servicesenter. Giret blir skadet hvis motoren eller girkassen. giroljenivået er for lavt. • Overlat det til et godkjent Husqvarna-servicesenter å OBS: Ikke bruk rennende vann til å rengjøre skifte girolje. produktet. Slik undersøker du vanntilkoblingen •...
 • Page 101: Feilsøking

  2. Undersøk kullbørstene. Slitasjeområdet må være jevnt og ikke skadet. 1. Fjern de fire skruene som holder fast dekselet for 3. Om nødvendig får du et godkjent Husqvarna- kullbørstene. Bruk en flat, bred skrutrekker. servicesenter til å skifte ut kullbørstene.
 • Page 102: Transport Og Oppbevaring

  0. PRCD-en, er strømmen fra- kestill) på PRCD-en. koblet. Hvis PRCD-en kobler fra strømmen igjen, kan du snakke med et god- kjent Husqvarna-servicesenter. Produktet stopper. Det er en feil med strømkil- Sjekk strømkilden. den. Strømmen er koblet fra av Elgard.
 • Page 103: Tekniske Data

  Tekniske data Tekniske data Data DM400 DM430 Motor Elektrisk motor Enfaset Enfaset Nominell spenning, V 220–240, 100–120 220–240, 100–120 Nominell effekt, W 3200 3200 Merkeeffekt, W 2300 2300 Nominell frekvens, Hz 50–60 50–60 Merkestrøm, A 100-120V (US, JP) 100–120 V (Storbritannia, Irland) 220-240V PRCD-strøm, A...
 • Page 104 Data DM400 DM430 Spindelhastighet, tomgangskjøring, 1250 ingen belastning, o/min Borediameter i betong, mm/tommer 165– 80–160/3– 55–105/2– 250– 125– 100– 350/6,5–14 450/8–18 250/5–10 160/4–6 Anbefalt vannvolum, l/min 1,7–2,4 1,1–1,6 0,9–1,3 2,0–2,5 1,5–2,0 1,2–1,6 Data for støyutslipp Data DM400 DM430 Støyutslipp Lydtrykknivå, dB (A) Lydeffektnivå, L...
 • Page 105: Tilbehør

  OK Slamring* Tetningsskive* Gummipakning, delenummer 598 72 14-01 * Kontakt ditt lokale serviceverksted hvis du vil ha mer informasjon. Service Godkjent servicesenter Gå til nettsiden www.husqvarnacp.com for å finne nærmeste Husqvarna Construction Products godkjente servicesenter. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 106: Ef-Samsvarserklæring

  EF-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46 36 146500, erklærer på eget ansvar at produktet: Beskrivelse Transporterbart diamantkjernebor Merke Husqvarna Type/modell DM400, DM430 Serienumre datert 2019 og senere fullstendig overholder følgende EU-direktiver og - forskrifter: Direktiv/regulering...
 • Page 107: Registrerte Varemerker

  Registrerte varemerker ® Bluetooth -ordmerket og -logoene er registrerte Bluetooth SIG, inc. , og bruk av slike varemerker for merker fra Husqvarna skjer under lisens. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 108: Einleitung

  Informationen zur Cloud-Asset- Diamantkernbohrer zur Benutzung mit einem ™ Verwaltungslösung Husqvarna Fleet Services die App zugelassenen Bohrständer. Husqvarna Fleet Services für iOS oder Android unter https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/ Das Diamantbohrbit ist ein hohler Bohrer mit id1334672726 oder https://play.google.com/store/apps/ Diamantsegmenten. Wasser fließt durch das details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en.
 • Page 109 9. LEDs zum Anzeigen der Ausgangsleistung Lesen Sie die Bedienungsanleitung, und 10. Elektronikgehäuse machen Sie sich mit den Anweisungen 11. Montageplatte für Husqvarna Bohrständer vertraut, bevor Sie das Gerät verwenden. 12. PRCD Hinweis: In dieser Betriebsanleitung verwenden wir Immer eine zugelassene persönliche den Begriff PRCD für PRCD und GFCI.
 • Page 110: Sicherheit

  Produkthaftung Umweltkennzeichen Das Gerät und die Verpackung des Geräts dürfen nicht über Im Sinne der Produkthaftungsgesetze übernehmen wir den Hausmüll entsorgt werden. Recyceln keine Haftung für Schäden, die unser Gerät verursacht, Sie es an einer offiziellen Recyclingstation wenn... für elektrische und elektronische Geräte. •...
 • Page 111 Elektrowerkzeug eindringt, erhöht sich das • Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie niemals lose Stromschlagrisiko. sitzende Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Locker • Verwenden Sie das Anschlusskabel nicht sitzende Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann missbräuchlich.
 • Page 112 jeweilige Elektrowerkzeug bestimmungsgemäße einer glatten, sauberen, nicht porösen Oberfläche Weise, und beachten Sie dabei die jeweiligen an. Befestigen Sie es nicht an laminierten Arbeitsbedingungen und die Art der auszuführenden Oberflächen wie Fliesen oder Verbundwerkstoffen. Arbeiten. Der Einsatz eines Elektrowerkzeugs für Wenn das Werkstück nicht glatt, flach oder gut Zwecke, die von den hier angegebenen abweichen, befestigt ist, kann sich das Pad vom Werkstück...
 • Page 113 Einsatz Ihres Geräts. • Lassen Sie immer Vorsicht walten, und arbeiten Sie mit gesundem Menschenverstand. Ihr Husqvarna-Händler sollte das Bohrgerät regelmäßig • Dieses Gerät erzeugt beim Betrieb ein überprüfen und notwendige Einstellungen und elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich Reparaturen vornehmen.
 • Page 114 ™ zugelassenen Kundendienst die Reparatur Motorüberlastungsschutz, Elgard durchführen. Der Motorüberlastungsschutz wird ausgelöst, wenn der • Verwenden Sie immer zugelassenes Zubehör. Ihr Motor überlastet ist oder das Bohrbit sich nicht frei Händler steht Ihnen gern für weitere Informationen drehen kann. zur Verfügung. Für einige Sekunden senkt und erhöht der Persönliche Schutzausrüstung Motorüberlastungsschutz abwechselnd die vom Motor...
 • Page 115 überprüft werden, wenn der Netzstecker ans Netz angeschlossen wird. WARNUNG: Wenn der PRCD-Schalter repariert werden muss, wenden Sie sich immer an eine autorisierte Husqvarna Servicewerkstatt. 1. Schließen Sie den Netzstecker des Geräts ans Netz 2. Drücken Sie auf die „RESET“-Taste. Ein rotes Licht über der Taste zeigt an, dass der Strom...
 • Page 116: Montage

  Sie das Bohrbit vor der schlagen Sie in der Betriebsanleitung für den Montage, um Verletzungen zu vermeiden. Bohrständer nach. • Nutzen Sie es nur mit zugelassenen Husqvarna Zubehör auf Seite 128 . Bohrständern. Siehe Betrieb Bevor Sie das Gerät bedienen 1.
 • Page 117 Funktion wird aktiviert, wenn das Gerät zum ersten Mal an eine Netzsteckdose angeschlossen wird, und bleibt danach aktiv. 1. Laden Sie sich die Husqvarna Fleet Services App für iOS oder Android herunter. 2. Besuchen Sie die Husqvarna Fleet Services Webseite unter https://fleetservices.husqvarna.com für weitere Informationen.
 • Page 118 4. Schneiden Sie ein Loch in die Dichtscheibe. 7. Setzen Sie den Schlammring auf die Bohrspindel Verwenden Sie dabei das nächstkleinere Maß zum (C). Montieren Sie das Bohrbit auf der Bohrspindel Maß des Kernbohrers. (D). 5. Bringen Sie die Gummischeibe am Leichtlösering an der Bohrspindel an.
 • Page 119 • Drehen Sie die Schaltung, um den Gang zu ändern. ACHTUNG: Verwenden Sie nur zugelassene Wasserversorgungsanschlüsse. Ihr Händler steht Ihnen gern für weitere Informationen zur Verfügung. 1. Verbinden Sie das Kugelventil mit der Wasserversorgung (A). ™ So benutzen Sie Smartstart ™...
 • Page 120 So starten Sie das Gerät 3. Stellen Sie sicher, dass das Wassersystem geöffnet ist. WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Bohrbit sich frei drehen kann. Es dreht sich, wenn der Motor anspringt. WARNUNG: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal am Tag starten, stellen Sie sicher, dass Sie den PRCD-Schalter testen.
 • Page 121 5. Drücken Sie zunächst sehr schwach. Dadurch bleibt das Bohrbit in der richtigen Stellung. Hinweis: Verwenden Sie nur für Ihr Gerät genehmigte Diamantbohrbits. Ihr Husqvarna Händler steht Ihnen 6. Stellen Sie während des Betriebs sicher, dass das gern für weitere Informationen zur Verfügung.
 • Page 122: Wartung

  Sie sich damit vertraut. X = Diese Anweisungen sind in dieser Bedienungsanleitung enthalten. WARNUNG: Um Verletzungen zu O = Bitte eine Husqvarna Servicewerkstatt kontaktieren. vermeiden, trennen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Wartung Nach den Alle...
 • Page 123: Fehlerbehebung

  Verschleißbereich muss glatt sein und darf nicht beschädigt sein. ACHTUNG: Wenn Getriebeöl ausläuft, 3. Lassen Sie wenn nötig ein autorisiertes Husqvarna stoppen Sie das Gerät, und wenden Sie sich Service Center die Kohlebürsten ersetzen. an ein autorisiertes Service Center. Das Getriebe wird bei einem nicht ausreichenden Getriebeölstand beschädigt.
 • Page 124 Verbindung zum Strom- netz unterbrochen. Wenn der PRCD-Schalter die Ver- bindung zum Netzstrom erneut trennt, wenden Sie sich an ein au- torisiertes Husqvarna Service Cen- ter. Das Gerät schaltet sich ab. Es liegt ein Fehler an der Kontrollieren Sie die Stromquelle.
 • Page 125: Transport Und Lagerung

  Störung Schritte, die so- Mögliche Ursache Lösung fort ausgeführt werden können Das Gerät läuft nicht rund. Verringern Sie Zu hohe Last verursacht Drücken Sie beim Bohren weniger den Druck. eine Motorüberlastung. stark auf. Transport und Lagerung • Ziehen Sie den Stecker von der Netzsteckdose ab, bevor Sie das Gerät transportieren oder einlagern.
 • Page 126: Technische Angaben

  Technische Angaben Technische Daten Daten DM400 DM430 Motor Elektromotor Einphasig Einphasig Nennspannung, V 220-240, 100–120 220-240, 100–120 Nennleistung, W 3200 3200 Nennleistung, W 2300 2300 Nennfrequenz, Hz 50–60 50–60 Nennstrom, A 100–120 V (US, JP) 100–120 V (UK, Irland) 220–240 V PRCD-Stromstärke, A...
 • Page 127 Daten DM400 DM430 Spindeldrehzahl, Leerlauf, ohne 1250 Last, Drehzahl Bohrdurchmesser in Beton, mm/ 165– 80–160/3– 55–105/2– 250– 125– 100– Zoll 350/6,5–14 450/8–18 250/5–10 160/4–6 Empfohlene Wassermenge, l/min 1,7–2,4 1,1–1,6 0,9–1,3 2,0–2,5 1,5–2,0 1,2–1,6 Geräuschemissionsdaten Daten DM400 DM430 Geräuschemissionen Schalldruckpegel, dB(A)
 • Page 128: Zubehör

  Dichtscheibe* Gummischeibe, Teilenummer 598 72 14-01 * Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer lokalen Servicewerkstatt Service Anerkanntes Service-Zentrum Um ein anerkanntes Husqvarna Construction Products- Service-Zentrum in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie die Webseite www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 129: Eg-Konformitätserklärung

  EG-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät: Beschreibung Transportabler Diamantkernbohrer Marke Husqvarna Typ/Modell DM400, DM430 Identifizierung Seriennummern ab 2019 die folgenden EU-Richtlinien und -Vorschriften erfüllt: Richtlinie/Vorschrift Beschreibung 2006/42/EC „Maschinenrichtlinie“...
 • Page 130: Eingetragene Marken

  Eingetragene Marken ® Bluetooth -Wortmarke und die Logos sind Bluetooth SIG, inc. und die eingetragene Marken von Verwendung dieser Marken durch Husqvarna erfolgt unter Lizenz. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 131: Introduction

  Description du produit capteurs enregistrent les données comme la vitesse d'exécution, les intervalles d'entretien et davantage Ce moteur de forage Husqvarna est une foreuse encore. Pour plus d'informations sur la solution de diamantée transportable à utiliser avec un support de gestion des actifs dans le cloud Husqvarna Fleet forage homologué.
 • Page 132 9. LED indiquant la puissance de sortie de bien comprendre les instructions avant 10. Boîtier électronique d'utiliser ce produit. 11. Plaque de montage pour support de forage Husqvarna Portez toujours un équipement de protection 12. PRCD individuel homologué. Reportez-vous à la Équipement de protection...
 • Page 133: Sécurité

  Responsabilité Marquage environnemental. Le produit ou son emballage ne font pas partie des Conformément à la loi sur la responsabilité du fait des ordures ménagères. Déposez-le dans une produits, nous déclinons toute responsabilité pour tout déchetterie agréée pour équipements dommage causé par notre produit si : électriques et électroniques.
 • Page 134 Utilisation et entretien de la machine à • Lorsqu'une machine à usiner est utilisée à l'extérieur, installer une rallonge adaptée à un usage usiner extérieur. L'utilisation d'un cordon d'alimentation pour usage extérieur réduit le risque d'électrocution. • Ne forcez pas sur la machine à usiner. Utilisez la •...
 • Page 135 liquide. Ces mesures de précaution permettent de • Ce produit est un outil dangereux si vous ne faites garder la zone de travail de l'opérateur sèche et de pas attention ou si vous l'utilisez de manière réduire le risque d'électrocution. incorrecte.
 • Page 136 Vérifiez que le toute sécurité et de façon efficace. produit n'est pas endommagé. Réparez les Laissez à votre revendeur Husqvarna le soin de éventuels dommages ou demandez à un atelier contrôler régulièrement la foreuse et d'effectuer les spécialisé...
 • Page 137 AVERTISSEMENT: si le PRCD doit être Irlande : n'utilisez pas de modèle 100-120 V réparé, adressez-vous toujours à un atelier sans transformateur d'isolement spécialisé Husqvarna agréé. conformément aux normes EN/CEI 61558-1 et EN/CEI 61558-2-23. Le transformateur 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 138 1. Branchez la prise de courant du produit sur le secteur. Pour examiner l'interrupteur de marche/arrêt 2. Appuyez sur le bouton « RÉINITIALISER ». Un 1. Branchez la prise de courant du produit sur le témoin rouge situé au-dessus du bouton indique que secteur.
 • Page 139: Montage

  Montage Introduction Pour fixer le produit à un support de forage AVERTISSEMENT: Assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant de monter l’appareil. REMARQUE: Lisez attentivement le manuel d'utilisation du support de forage. AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure, débranchez le cordon •...
 • Page 140 Bluetooth est activée à la première connexion à la prise secteur et le reste par la suite. 1. Téléchargez l'application Husqvarna Fleet Services iOS ou Android Husqvarna Fleet Services. 4. Pratiquez un trou dans le disque d'étanchéité très 2. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le légèrement plus petit que la foreuse.
 • Page 141 6. Connectez le collecteur de boues au raccord de 9. Levez le foret vers le plafond. Fixez l'anneau l'anneau récupérateur de boues. récupérateur de boues au plafond. 7. Placez l'anneau récupérateur de boues sur la broche de forage (C). Installez le foret sur la broche de forage (D).
 • Page 142 Réduction de la température du moteur ™ 2. Appuyez sur le bouton Smartstart (A) une fois. La vitesse diminue et la première LED verte clignote • Faites fonctionner le produit sans charge pendant ™ lorsque la fonction Smartstart est activée. 2 minutes afin de réduire la température du moteur.
 • Page 143 1. Appuyez sur le bouton « RÉINITIALISER » du 3. Assurez-vous que le système d'eau est ouvert. PRCD. 4. Placez l'interrupteur de marche/arrêt sur « 1 ». 2. Pour régler la vitesse de fonctionnement, tournez la tige du foret en tournant simultanément le sélecteur de vitesse.
 • Page 144: Entretien

  Pour homologués pour votre produit. Pour plus d'informations, 7. Arrêtez le moteur. Reportez-vous à la section contactez votre revendeur Husqvarna. arrêter le produit à la page 144 . Pour arrêter le produit 1. Assurez-vous que vous disposez d'un foret neuf, de 2 clés et d'une graisse hydrofuge.
 • Page 145 Schéma d'entretien X = Les instructions sont mentionnées dans ce manuel d'utilisation. * = Entretien général effectué par l'opérateur. Les O = Contactez un atelier spécialisé Husqvarna. instructions ne sont pas mentionnées dans ce manuel d'utilisation. Entretien Après les Toutes Avant Après...
 • Page 146: Dépannage

  être lisse et non endommagée. niveau de la bague du raccord d'eau, les joints d'arbre doivent être remplacés 3. Si nécessaire, faites remplacer les balais de charbon par un centre d'entretien Husqvarna agréé. immédiatement. • Faites réparer le raccord d'eau par un centre d'entretien Husqvarna agréé.
 • Page 147 L'orifice de la bague de rac- Les joints d'arbre sont dé- Contactez un centre d'entretien cord d'eau présente une fectueux. Husqvarna agréé. Veillez à toujours fuite d'eau. utiliser de l'eau propre. Le produit ne fonctionne pas Réduisez la Une charge trop élevée pro- Utilisez moins de force lorsque vous correctement.
 • Page 148: Transport Et Stockage

  Transport et stockage • Débranchez la fiche de la prise secteur avant de transporter ou de stocker le produit. • Retirez le foret avant de transporter ou de remiser le produit. Cette précaution permet d'éviter d'endommager votre produit et les forets. •...
 • Page 149: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques DM400 DM430 Moteur Moteur électrique Monophasé Monophasé Tension nominale, V 220-240, 100-120 220-240, 100-120 Puissance nominale, W 3 200 3 200 Puissance nominale, W 2 300 2 300 Fréquence nominale, Hz 50-60 50-60 Intensité nominale, A 100-120V (US, JP) 100-120 V (R.-U., Irlande)
 • Page 150 Caractéristiques DM400 DM430 Vitesse de broche, ralenti, sans 1 250 charge, tr/min Diamètre de forage dans le béton, 165-350/6, 250-450/8- 125-250/5- 100-160/4- 80-160/3-6 55-105/2-4 mm/pouce 5-14 Volume d'eau recommandé, l/min 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 Données sur les émissions sonores Caractéristiques...
 • Page 151: Accessoires

  Reportez-vous à la section ™ liser Smartstart à la page 142 . Accessoires Accessoires Accessoire DM400 DM430 Support de forage DS 500 Fixation par ven- Autre fixation : Fixation par ven- Autre fixation : touse à vide : OK touse à...
 • Page 152: Entretien

  Entretien Atelier d'entretien agréé Pour trouver l'atelier d'entretien Husqvarna Construction Products agréé le plus proche, rendez-vous sur le site Web www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 153: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité UE Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit : Description Foreuse diamantée transportable Marque Husqvarna Type/Modèle DM400, DM430 Identification Numéros de série à partir de 2019 et ultérieurs est entièrement conforme à...
 • Page 154: Marques Déposées

  Marques déposées ® Bluetooth La marque et les logos sont des marques Bluetooth SIG, inc. , et toute déposées appartenant à utilisation de ces marques par Husqvarna est régie par une licence. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 155: Inleiding

  ™ bedrijfsmiddelen Husqvarna Fleet Services de iOS- of een goedgekeurde boorstandaard. Android-app Husqvarna Fleet Services via https:// apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/ De diamantboor is een holle boor met id1334672726 of https://play.google.com/store/apps/ diamantsegmenten. Water stroomt door het details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en.
 • Page 156 9. Leds voor weergave van vermogensuitvoer en zorg dat u de instructies hebt begrepen 10. Elektronicakast voordat u dit product gaat gebruiken. 11. Montageplaat voor Husqvarna-boorstandaard 12. PRCD Gebruik altijd een goedgekeurde persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie Let op: In deze handleiding gebruiken we de term Persoonlijke beschermingsuitrusting op PRCD voor PRCD en GFCI.
 • Page 157: Veiligheid

  Productaansprakelijkheid Milieumarkering. Het product of de verpakking ervan is geen huishoudelijk Zoals uiteengezet in de wet voor afval. Lever het in bij een erkende productaansprakelijkheid zijn wij niet aansprakelijk voor verwijderingslocatie voor elektrische en schade die door ons product wordt veroorzaakt, indien: elektronische apparatuur.
 • Page 158 die geschikt is voor gebruik buitenshuis, vermindert juiste elektrische apparaat kunt u de taak beter en het risico op elektrische schokken. veiliger uitvoeren met de snelheid waarvoor het is ontworpen. • Als gebruik van een elektrisch apparaat in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een •...
 • Page 159 Algemene veiligheidsinstructies voorzorgsmaatregelen houden de werkomgeving van de gebruiker droog en beperken het risico op elektrische schokken. WAARSCHUWING: Lees de volgende • Bedien het gereedschap via de geïsoleerde waarschuwingen voordat u het product gaat handgrepen tijdens het uitvoeren van gebruiken. werkzaamheden waarbij het snijtoebehoren in aanraking kan komen met verborgen bedrading of •...
 • Page 160 WAARSCHUWING: Lees de volgende aan het verder ontwikkelen van zijn producten. waarschuwingen voordat u het product gaat Husqvarna behoudt zich het recht voor om zonder gebruiken. aankondiging vooraf wijzigingen in vorm en uiterlijk door te voeren en zonder enige verplichting het ontwerp te •...
 • Page 161 WAARSCHUWING: Als de PRCD moet het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Verenigd worden gerepareerd, neem dan altijd Koninkrijk en Ierland: Gebruik het 100-120V- contact op met een erkende Husqvarna- model van het product niet zonder servicewerkplaats. scheidingstransformator conform EN/IEC 61558-1 en EN/IEC 61558-2-23. De scheidingstransformator moet aan zijde van 1.
 • Page 162: Montage

  4. Druk op de TEST-knop. Als het product stopt, werkt 2. Zet de AAN/UIT-schakelaar op 1 om het product te de PRCD naar behoren. starten. 3. Zet de AAN/UIT-schakelaar op 0 om het product te stoppen. Frictiekoppeling De frictiekoppeling is geïntegreerd in de tandwielkast van het product.
 • Page 163: Werking

  1. Download de Husqvarna Fleet Services-app voor iOS of Android. 2. Ga naar de Husqvarna Fleet Services-website https://fleetservices.husqvarna.com voor meer informatie.
 • Page 164 2. Bevestig dubbelzijdige tape of gebruik spuitlijm rond 5. Bevestig de rubberen onderlegring op de de bovenste opening van de slibring (A). Plaats de snelsluitring op de boorspil. afdichtschijf op de bovenste opening als afdekking (B). Bevestig deze stevig. 6. Sluit de slibzuiger aan op de aansluiting van de slibring.
 • Page 165 De temperatuur van de motor verlagen 9. Hef de boorbit tegen het plafond. Bevestig de slibring tegen het plafond. • Laat het product 2 minuten onbelast draaien om de temperatuur van de motor te verlagen. Schakelen OPGELET: Schakel alleen wanneer de motor langzamer draait of stopt.
 • Page 166 ™ 2. Druk één keer op de knop Smartstart (A). Het 1. Druk op de RESET-knop op de PRCD. toerental wordt verlaagd en de eerste groene led ™ knippert terwijl de Smartstart -functie is ingeschakeld. 3. Boor een startgat in het materiaal. ™...
 • Page 167 3. Zorg ervoor dat het watersysteem openstaat. maar langzamer en raakt de motor overbelast. Product starten op pagina 166 . 1. Start de motor. Zie 2. Laat het motortoerental oplopen naar het maximale toerental voordat de boorbit contact maakt met het oppervlak.
 • Page 168: Onderhoud

  X = De instructies zijn opgenomen in deze gebruikershandleiding. O = Neem contact op met een Husqvarna- WAARSCHUWING: Koppel de servicewerkplaats. voedingskabel los voordat u onderhoud uitvoert om letsel te voorkomen.
 • Page 169 • Verwijder blokkades van alle luchtopeningen. Een geblokkeerde luchtinlaat leidt tot verminderde • Laat een erkend Husqvarna-servicecentrum de prestaties van het product en kan leiden tot tandwielolie vervangen. oververhitting van de motor. • Reinig en smeer de schroefdraad van de spilas.
 • Page 170: Probleemoplossing

  2. Controleer de koolborstels. Het slijtagegebied moet glad en onbeschadigd zijn. 1. Verwijder de 4 schroeven waarmee de afdekking 3. Laat indien nodig een erkend Husqvarna- voor de koolborstels bevestigd zijn. Gebruik een servicecentrum de koolborstels vervangen. platte, brede schroevendraaier.
 • Page 171 PRCD. laar op 1 staat. stroom onderbroken. Als de PRCD de stroom weer on- derbreekt, neem dan contact op met een erkend Husqvarna-servicecen- trum. Het product stopt. Er is een storing in de Controleer de stroombron. stroombron. De stroom is onderbroken door Elgard.
 • Page 172: Transport En Opslag

  Transport en opslag • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product vervoert of opbergt. • Verwijder de boorbit voordat u het product vervoert of opbergt. Hiermee voorkomt u schade aan het product en de boorbits. • Bewaar het product in een afgesloten ruimte om toegang door kinderen of onbevoegde personen te verhinderen.
 • Page 173: Technische Gegevens

  Technische gegevens Technische gegevens Gegevens DM400 DM430 Motor Elektromotor Eenfasig Eenfasig Nominale spanning, V 220-240, 100-120 220-240, 100-120 Nominaal vermogen, W 3200 3200 Rendement , W 2300 2300 Nominale frequentie, Hz 50-60 50-60 Nominale stroom, A 100-120 V (VS, JP)
 • Page 174 Gegevens DM400 DM430 Toerental spil, stationair, nullast, 1250 omw/min. Boordiameter in beton, mm/inch 165-350/ 250-450/ 125-250/ 100-160/ 80-160/ 3-6 55-105/ 2-4 6,5-14 8-18 5-10 Aanbevolen watervolume, l/min 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 Geluidsemissiegegevens Gegevens DM400 DM430 Geluidsemissie Geluidsdrukniveau, dB(A) Geluidsvermogensniveau, L Geïntegreerde connectiviteit...
 • Page 175: Accessoires

  ™ Smartstart ™ gebruiken op pagi- 1 groene led knippert. Smartstart is gestart. na 165 . Accessoires Accessoires Accessoire DM400 DM430 Boorstatief DS 500 Vastzetten met Anders vastzet- Vastzetten met Anders vastzet- vacuümplaat: OK ten: OK vacuümplaat: OK ten: OK...
 • Page 176: Service

  Service Goedgekeurd servicecentrum Ga naar de website www.husqvarnacp.com om het dichtstbijzijnde door erkende servicecentrum van Husqvarna Construction Products te vinden. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 177: Eg Verklaring Van Overeenstemming

  EG verklaring van overeenstemming EU-verklaring van overeenstemming Wij, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het product: Beschrijving Draagbare diamantkernboor Merk Husqvarna Type/model DM400, DM430 Identificatie Serienummers vanaf 2019 en verder volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en -...
 • Page 178: Geregistreerde Handelsmerken

  Geregistreerde handelsmerken ® Bluetooth -woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, inc. en het gebruik van deze merken door Husqvarna vindt plaats onder licentie. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 179: Introducción

  Los sensores registran datos como el tiempo de funcionamiento, los Este motor de perforación Husqvarna es un taladro de intervalos de servicio, etc. Para obtener más corona de diamante portátil que se usa con un soporte información sobre la solución de gestión de recursos en...
 • Page 180 9. LED para informar sobre el nivel de potencia asegúrese de que entiende las instrucciones 10. Caja electrónica antes de utilizar este producto. 11. Placa de montaje para soporte de taladro Husqvarna 12. PRCD Utilice siempre equipo de protección personal homologado. Consulte la sección Nota: En este manual utilizamos el término PRCD...
 • Page 181: Seguridad

  Responsabilidad sobre el producto Marca medioambiental. El producto o su embalaje no son residuos domésticos. Como se estipula en las leyes de responsabilidad del Recíclelo en una ubicación homologada producto, no nos hacemos responsables de los daños y para la eliminación de equipos eléctricos y perjuicios causados por nuestro producto si: electrónicos.
 • Page 182 uso. Utilizar un cable adecuado para su uso en debe realizar. Con la herramienta eléctrica exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica. apropiada hará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la potencia para la que fue diseñada. • Si es necesario utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice suministro eléctrico •...
 • Page 183 Instrucciones generales de seguridad la zona de trabajo y reducen el riesgo de descarga eléctrica. • Agarre la herramienta por las superficies de sujeción ADVERTENCIA: Lea las siguientes aisladas si hay riesgo de que el accesorio de corte instrucciones de advertencia antes de entre en contacto con algún cable oculto o con el utilizar el producto.
 • Page 184 Repare los daños o Acuda a su distribuidor Husqvarna para que revisen lleve el producto a un taller de servicio autorizado periódicamente el taladro y efectúe los ajustes y para realizar la reparación.
 • Page 185 100-120 V sin transformador de aislamiento PRCD, póngase siempre en contacto con un conforme a EN/IEC 61558-1 y EN/IEC taller de servicio autorizado Husqvarna. 61558-2-23. El transformador de aislamiento debe tener un cable de tierra en el lado del 1. Conecte el enchufe del producto a la toma de devanado secundario.
 • Page 186 2. Pulse el botón "RESET". Una luz roja encima del 2. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la botón muestra que la corriente está conectada. posición "1" para encender el producto. Arranque del 3. Arranque el producto; consulte 3. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la producto en la página 190 .
 • Page 187: Montaje

  Para montar el producto en un soporte de taladro, desconecte el cable de alimentación y retire consulte el manual del soporte de taladro. la broca antes del montaje. • Utilice únicamente soportes de taladro Husqvarna Accesorios en la aprobados. Consulte la sección página 199 . Funcionamiento Pasos por seguir antes de poner en 6.
 • Page 188 1. Descargue la aplicación Husqvarna Fleet Services para iOS o Android Husqvarna Fleet Services. 4. Corte un orificio en el disco de sellado en la 2.
 • Page 189 6. Conecte el recolector de lodo a la conexión del anillo 9. Levante la broca hasta el techo. Conecte el anillo extractor de lodo. extractor de lodo al techo. 7. Coloque el anillo extractor de lodo en el eje de perforación (C).
 • Page 190 Reducción de la temperatura del motor ™ 2. Pulse el botón Smartstart (A) una vez. La velocidad disminuye y el primer LED verde parpadea • Utilice el producto sin carga durante 2 minutos para ™ mientras la función Smartstart está activada. reducir la temperatura del motor.
 • Page 191 1. Pulse el botón "RESET" del PRCD. 3. Compruebe que el sistema de agua esté abierto. 4. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "1". 2. Para elegir otra velocidad de funcionamiento, gire el husillo de perforación y, al mismo tiempo, mueva el selector de velocidad.
 • Page 192 Póngase en contacto con su Ajuste la presión del agua si fuera necesario. distribuidor Husqvarna para obtener más información. Parada del 7. Pare el motor. Consulte la sección producto en la página 192 .
 • Page 193: Mantenimiento

  X = Estas instrucciones se indican en este manual de ADVERTENCIA: Para evitar lesiones usuario. personales, desconecte el cable de O = Póngase en contacto con un taller de servicio Husqvarna. Mantenimiento Tras las Antes de Después primeras Cada...
 • Page 194: Resolución De Problemas

  PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no entra • Acuda a un centro de servicio Husqvarna autorizado agua en el motor ni en la caja de para cambiar el aceite de los engranajes. engranajes.
 • Page 195: Transporte Y Almacenamiento

  Si el PRCD corta de nuevo la cor- se coloca en la posición "1". la posición "0". riente, acuda a un centro de servi- cio Husqvarna autorizado. El producto se detiene. Hay problemas con la Revise la fuente de alimentación.
 • Page 196 • Asegure el producto durante el transporte para evitar daños y accidentes. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 197: Datos Técnicos

  Datos técnicos Datos técnicos Datos DM400 DM430 Motor Motor eléctrico Monofásico Monofásico Tensión nominal, V 220-240, 100-120 220-240, 100-120 Potencia nominal, W 3200 3200 Potencia nominal, W 2300 2300 Frecuencia nominal, Hz 50-60 50-60 Corriente nominal, A 100-120V (US, JP)
 • Page 198 Datos DM400 DM430 Velocidad del husillo, ralentí, sin 1250 carga, rpm Diámetro de perforación en hormi- 165-350/6, 250-450/8- 125-250/5- 100-160/4- 80-160/3-6 55-105/2-4 gón, mm/pulg. 5-14 Volumen de agua recomendado, 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 l/min Datos de emisiones sonoras...
 • Page 199: Accesorios

  * Póngase en contacto con su taller de servicio local para obtener más información. Servicio técnico Centro de servicio autorizado Para encontrar su centro de servicio autorizado Husqvarna Construction Products más cercano, visite el sitio web www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 200: Declaración De Conformidad Ce

  Declaración de conformidad CE Declaración de conformidad CE Nosotros, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel. +46-36-146500, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto: Descripción Taladro de corona de diamante portátil Marca Husqvarna Tipo/Modelo DM400, DM430 Identificación Números de serie a partir del año 2019...
 • Page 201: Marcas Comerciales Registradas

  Marcas comerciales registradas ® Bluetooth Los logotipos y las denominaciones Bluetooth marcas comerciales registradas propiedad de SIG, inc. y su uso por parte de Husqvarna está sujeto a una licencia. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 202: Introdução

  Os sensores registam dados como o tempo de funcionamento, os intervalos de manutenção e muito Este motor de perfuração da Husqvarna é uma broca de mais. Para obter mais informações sobre a solução de coroa diamantada transportável, para utilização com um gestão de recursos em nuvem Husqvarna Fleet...
 • Page 203 9. LED para indicar a potência de saída instruções antes de utilizar este produto. 10. Caixa do sistema eletrónico 11. Placa de montagem para o suporte do perfurador Husqvarna Use sempre equipamento de proteção 12. PRCD Equipamento pessoal aprovado. Consulte de proteção pessoal na página 207 .
 • Page 204: Segurança

  Responsabilidade pelo produto Marca ambiental. O produto ou a respetiva embalagem não são resíduos domésticos. Como referido nas leis de responsabilidade pelo Recicle-os numa localização de eliminação produto, não somos responsáveis por danos causados aprovada para equipamentos elétricos e pelo nosso produto se: eletrónicos.
 • Page 205 Utilização e manutenção de • Ao manejar uma ferramenta eléctrica no exterior, use uma extensão eléctrica adequada para ferramentas eléctricas utilização em exteriores. A utilização de um cabo elétrico adequado para utilização no exterior reduz o • Não force a ferramenta eléctrica. Use a ferramenta risco de choque elétrico.
 • Page 206 Avisos de segurança relativos à broca Instruções de segurança gerais diamantada • Ao efetuar trabalhos de perfuração que requeiram a ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que utilização de água, direcione a água para fora da se seguem antes de utilizar o produto. área de trabalho do operador ou utilize um dispositivo de recolha de líquidos.
 • Page 207 Repare os danos ou eficaz e segura. solicite a reparação numa oficina aprovada. Solicite ao seu revendedor Husqvarna que verifique a • Utilize sempre acessórios aprovados. Para mais máquina de perfuração com regularidade e efetue as informações, fale com o revendedor.
 • Page 208 ATENÇÃO: Se for necessário reparar o tipo de produto de 100-120 V sem um PRCD, contacte sempre uma oficina transformador de isolamento em autorizada Husqvarna. conformidade com a norma EN/IEC 61558-1 e EN/IEC 61558-2-23. É necessário que o transformador de isolamento disponha de 1.
 • Page 209 Arranque na página 3. Arranque o produto, consulte 2. Coloque o interrutor lig/desl na posição "1" para ligar 213 . o produto. 4. Prima o botão "TEST". Se o produto parar, o PRCD 3. Coloque o interrutor lig/desl na posição "0" para funciona corretamente.
 • Page 210: Montagem

  à montagem. • Utilize apenas com suportes do perfurador Acessórios na Husqvarna aprovados. Consulte página 222 . Funcionamento Antes de utilizar o produto 6. Certifique-se de que o produto está corretamente instalado.
 • Page 211 Bluetooth será ativada na primeira ligação à tomada elétrica e permanecerá ligada. 1. Transfira a aplicação Husqvarna Fleet Services para Android ou iOS. 4. Corte um orifício no disco vedante, com a dimensão 2. Para obter mais informações, aceda ao website do mais aproximada da dimensão mais pequena da...
 • Page 212 Ligar e abrir o abastecimento de água 6. Ligue o apanhador de lama à ligação do aro de extração de lama. CUIDADO: Certifique-se de que a pressão de água máxima não é demasiado elevada; Especificações técnicas na página consulte 220 . CUIDADO: Utilize apenas água limpa para evitar que a sujidade provoque uma obstrução no sistema de água.
 • Page 213 Arranque • Rode o seletor de velocidades para mudar de velocidade. ATENÇÃO: Certifique-se de que a broca consegue rodar livremente. Inicia a rotação quando o motor arranca. ATENÇÃO: Se esta for a primeira vez do dia em que o produto é colocado em funcionamento, certifique-se de que verifica o PRCD.
 • Page 214 Arranque na página 213 . 3. Certifique-se de que o sistema de água está aberto. 1. Ligue o motor. Consulte 2. Deixe a velocidade do motor aumentar até à velocidade máxima antes de a broca entrar em contacto com a superfície. 3.
 • Page 215: Manutenção

  X = As instruções estão disponíveis neste manual do utilizador. O = Contacte uma oficina autorizada Husqvarna. ATENÇÃO: Para evitar ferimentos, desligue o cabo de alimentação antes de efetuar a manutenção. Manutenção Antes de Após ca-...
 • Page 216 Limpe e lubrifique a rosca do eixo do fuso. • Substitua o óleo de engrenagem num centro de Efetuar a manutenção da broca assistência Husqvarna aprovado. diamantada Examinar a ligação de água • Certifique-se de que os segmentos das ferramentas CUIDADO: Se existir uma fuga de água no...
 • Page 217: Resolução De Problemas

  1. Retire os 4 parafusos que fixam a cobertura das 3. Se necessário, substitua as escovas de carbono escovas de carbono. Utilize uma chave de parafusos num centro de assistência Husqvarna aprovado. larga e plana. Resolução de problemas Esquema de resolução de problemas Se não encontrar uma solução para os seus problemas...
 • Page 218: Transporte E Armazenamento

  "1". posição "0". desligada. Se PRCD desligar a corrente nova- mente, contacte um centro de as- sistência Husqvarna aprovado. O produto para. Existe uma avaria na fonte Verifique a fonte de corrente. de corrente. A corrente é desligada pelo Elgard.
 • Page 219 • Fixe o produto de forma segura durante o transporte para evitar danos e acidentes. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 220: Especificações Técnicas

  Especificações técnicas Especificações técnicas Dados DM400 DM430 Motor Motor elétrico Monofásico Monofásico Tensão nominal, V 220-240, 100-120 220-240, 100-120 Potência nominal, W 3200 3200 Potência nominal, W 2300 2300 Frequência nominal, Hz 50-60 50-60 Corrente nominal, A 100-120V (EUA, JP)
 • Page 221 Dados DM400 DM430 Velocidade do fuso, ralenti, carga máxima, rpm Velocidade do fuso, ralenti, sem 1250 carga, rpm Diâmetro de perfuração em betão, 165-350/6, 250-450/8- 125-250/5- 100-160/4- 80-160/3-6 55-105/2-4 mm/polegadas 5-14 Volume de água recomendado, 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0...
 • Page 222: Acessórios

  Arruela de borracha, número de peça 598 72 14-01 * Contacte a sua oficina autorizada para obter mais informações Assistência Centro de assistência aprovado Para encontrar o centro de assistência aprovado Husqvarna Construction Products mais próximo, aceda ao website www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 223: Declaração Ce De Conformidade

  Declaração CE de conformidade Declaração europeia de conformidade A Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Suécia, tel.: +46-36-146500, declara, sob sua inteira responsabilidade, que o produto: Descrição Broca de coroa diamantada transportável Marca Husqvarna Tipo/Modelo DM400, DM430 Identificação Números de série referentes a 2019 e posteriores está...
 • Page 224: Marcas Comerciais Registadas

  Marcas comerciais registadas ® Bluetooth A palavra e os logótipos são marcas Bluetooth SIG, comerciais registadas propriedade da inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Husqvarna é feita mediante licença. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 225: Introduzione

  Descrizione del prodotto quali tempo di utilizzo, intervalli di manutenzione e altro ancora. Per ulteriori informazioni sulla soluzione di Questo motore per carotaggio Husqvarna è un utensile gestione delle risorse basata su cloud Husqvarna Fleet diamantato trasportabile da utilizzare con un telaio ™...
 • Page 226 10. Centralina elettronica 11. Piastra di montaggio per il telaio da carotaggio Utilizzare sempre abbigliamento protettivo Husqvarna personale omologato. Fare riferimento a 12. PRCD (interruttore differenziale portatile) Abbigliamento protettivo personale alla pagina 230 .
 • Page 227: Sicurezza

  Responsabilità del prodotto Marchio ecologico. Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non è un rifiuto domestico. Come indicato nelle leggi vigenti in materia di Riciclarlo in un punto di riciclaggio approvato responsabilità obbligatoria sul prodotto, non siamo per apparecchiature elettriche ed responsabili per eventuali danni causati dal nostro elettroniche.
 • Page 228 • Se l'impiego dell'elettroutensile in ambienti umidi è controllato tramite interruttore è pericoloso e deve inevitabile, utilizzare un interruttore differenziale essere riparato. (salvavita) per proteggere il circuito di alimentazione. • Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o L'utilizzo di un salvavita riduce il rischio di scosse rimuovere la batteria, se staccabile, prima di elettriche.
 • Page 229 un cavo sotto tensione potrebbe eccitare eventuali • Rispettare tutte le leggi e le normative vigenti. parti di metallo esposte dell'elettroutensile e • L'operatore e il datore di lavoro devono conoscere e provocare una scossa elettrica all'operatore. prevenire i rischi durante il funzionamento del •...
 • Page 230 AVVERTENZA: Leggere le seguenti Rivolgersi periodicamente al rivenditore Husqvarna per il avvertenze prima di utilizzare il prodotto. controllo della carotatrice ed eventuali regolazioni e riparazioni.
 • Page 231 AVVERTENZA: Se è necessario riparare il PRCD alla pagina 231 . PRCD, rivolgersi sempre a un'officina autorizzata Husqvarna. Il prodotto è dotato di un PRCD installato sul cavo di alimentazione. Il PRCD è un dispositivo di protezione 1. Collegare il cavo di alimentazione del prodotto alla che si attiva in caso di guasto elettrico.
 • Page 232: Montaggio

  4. Premere il pulsante "TEST". Se il prodotto si arresta, 2. Portare l'interruttore ON/OFF in posizione "1" per il PRCD funziona correttamente. avviare il prodotto. 3. Portare l'interruttore ON/OFF in posizione "0" per arrestare il motore. Frizione La frizione è integrata nella scatola ingranaggi del prodotto.
 • Page 233: Utilizzo

  La corona e il telaio da carotaggio rete elettrica, quindi rimane attiva. devono essere fissati correttamente. 1. Scaricare l'app Husqvarna Fleet Services per iOS o Android. 2. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Husqvarna Fleet Services all'indirizzo https:// fleetservices.husqvarna.com.
 • Page 234 2. Applicare nastro biadesivo o utilizzare colla spray 5. Fissare la rondella in gomma all'anello drifter sul intorno all'apertura superiore dell'anello per la mandrino di carotaggio. raccolta dei liquami (A). Posizionare il disco di tenuta sull'apertura superiore come coperchio (B). Fissarlo saldamente.
 • Page 235 Riduzione della temperatura del motore 8. Avviare il raccoglitore di liquami. 9. Sollevare la corona verso il soffitto. Fissare l'anello • Utilizzare il prodotto senza carico per 2 minuti per per la raccolta dei liquami al soffitto. ridurre la temperatura del motore. Cambio marce ATTENZIONE: Cambiare marcia solo quando la potenza del motore diminuisce o...
 • Page 236 ™ 2. Premere il pulsante Smartstart (A) una volta. La 1. Premere il pulsante "RESET" sul PRCD. velocità viene ridotta e il primo LED verde lampeggia ™ mentre la funzione Smartstart è attiva. 3. Praticare un foro iniziale nel materiale. ™...
 • Page 237 3. Accertarsi che l'impianto idrico sia aperto. funzionamento e causare il sovraccarico del motore. Avviamento del 1. Avviare il motore. Fare riferimento a prodotto alla pagina 236 . 2. Fare in modo che il regime del motore aumenti al massimo prima che la corona entri in contatto con la superficie.
 • Page 238: Manutenzione

  X = le istruzioni sono riportate in questo manuale dell'operatore. AVVERTENZA: Per evitare lesioni, O = Consultare un'officina Husqvarna. scollegare il cavo di alimentazione prima di eseguire la manutenzione. Manutenzione Prima di Dopo og-...
 • Page 239 • Affidare il cambio dell'olio per ingranaggi. a • Pulire e lubrificare la filettatura dell'asta dell'alberino. un'officina autorizzata Husqvarna. Manutenzione della corona diamantata Controllo del raccordo idrico • Accertarsi che i segmenti diamantati siano affilati. Affilare i segmenti diamantati con una mola SiC se ATTENZIONE: In caso di perdite di acqua hanno perso il filo.
 • Page 240: Ricerca Dei Guasti

  3. Se necessario, affidare la sostituzione delle spazzole Controllo delle spazzole in carbonio in carbonio a un'officina autorizzata Husqvarna. 1. Rimuovere le 4 viti che fissano il coperchio delle spazzole in carbonio. Utilizzare un cacciavite a lama piatta.
 • Page 241: Trasporto E Rimessaggio

  È presente una perdita di Le guarnizioni dell'albero Rivolgersi a un'officina autorizzata acqua dal foro sull'anello del sono difettose. Husqvarna. Accertarsi di utilizzare raccordo idrico. sempre acqua pulita. Il prodotto gira in maniera ir- Ridurre la forza. Un carico troppo elevato Utilizzare meno forza durante la regolare.
 • Page 242 • Conservare il prodotto in un'area chiusa a chiave per impedire l'accesso a bambini o persone non autorizzate. • Conservare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo dal gelo. • Fissare in sicurezza il prodotto durante il trasporto per evitare danni o incidenti.
 • Page 243: Dati Tecnici

  Dati tecnici Dati tecnici Dati DM400 DM430 Motore Motore elettrico Monofase Monofase Tensione nominale, V 220-240, 100-120 220-240, 100-120 Potenza nominale, W 3200 3200 Potenza nominale, W 2300 2300 Frequenza nominale, Hz 50-60 50-60 Corrente nominale, A 100-120 V (Stati Uniti, Giappone)
 • Page 244 Dati DM400 DM430 Velocità mandrino, regime minimo, 1250 senza carico, giri/min Diametro di foratura su cemento, 165-350/ 250-450/ 125-250/ 100-160/ 80-160/ 3-6 55-105/ 2-4 mm/poll 6,5-14 8-18 5-10 Volume dell'acqua consigliato, l/min 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 Dati sulle emissioni di rumore...
 • Page 245: Accessori

  Il LED verde lampeggia. Viene avviato Smartstart Fare riferimento a ™ start alla pagina 235 . Accessori Accessori Accessorio DM400 DM430 Telaio da carotaggio DS 500 Fissaggio tramite Altri elementi di Fissaggio tramite Altri elementi di ventosa: OK fissaggio: OK...
 • Page 246: Assistenza

  Assistenza Centro di assistenza autorizzato Per trovare il centro di assistenza Husqvarna Construction Products più vicino, visitare il sito Web www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 247: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Dichiarazione di conformità CE Dichiarazione di conformità UE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto indicato: Descrizione Utensile diamantato trasportabile Marchio Husqvarna Tipo/Modello DM400, DM430 Identificazione Numeri di serie a partire da 2019 e successivi è...
 • Page 248: Marchi Registrati

  Marchi registrati ® Bluetooth Il marchio denominativo e i logo sono marchi Bluetooth SIG, inc. e qualsiasi registrati di proprietà di utilizzo di tali marchi da parte di Husqvarna è soggetto a licenza. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 249: Εισαγωγή

  Σήματα κατατεθέντα............ 273 Εισαγωγή Περιγραφή προϊόντος το χρόνο λειτουργίας, τα διαστήματα σέρβις και άλλα πολλά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αυτό το μοτέρ τρυπανιού της Husqvarna είναι ένα ™ Husqvarna Fleet Services , τη λύση διαχείρισης μεταφερόμενο αδαμαντοφόρο τρυπάνι που...
 • Page 250 9. Λυχνίες LED για ένδειξη της ισχύος εξόδου και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το 10. Κουτί ηλεκτρονικών στοιχείων προϊόν. 11. Πλάκα συναρμολόγησης για βάση τρυπανιού Husqvarna Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο 12. Συσκευή PRCD προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Προσωπικός Ανατρέξτε στην ενότητα...
 • Page 251: Ασφάλεια

  Ευθύνη προϊόντος Περιβαλλοντική σήμανση. Το προϊόν ή η συσκευασία του προϊόντος δεν αποτελεί Όπως αναφέρεται στη νομοθεσία περί ευθύνης για τα οικιακό απόρριμμα. Ανακυκλώστε το σε προϊόντα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που εγκεκριμένη τοποθεσία απόρριψης οφείλονται στο προϊόν μας εάν: ηλεκτρικού...
 • Page 252 • Μην προκαλείτε φθορά στο καλώδιο. Μην βεβαιωθείτε ότι αυτές έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά, το χρησιμοποιούνται σωστά. Χρησιμοποιείτε σύστημα τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού συλλογής σκόνης για να μειώσετε τους κινδύνους εργαλείου. Φυλάσσετε το καλώδιο μακριά από που...
 • Page 253 κρατήματος δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και επιφάνειες λάμινεϊτ, όπως πλακάκια και σύνθετες έλεγχο του εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις. επιστρώσεις. Εάν το τεμάχιο εργασίας δεν είναι λείο, επίπεδο ή καλά στερεωμένο, η βεντούζα μπορεί να Σέρβις αποκολληθεί από το τεμάχιο εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι...
 • Page 254 παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά Θα πρέπει να απευθύνεστε τακτικά στον τοπικό εμφυτεύματα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού αντιπρόσωπο της Husqvarna για τον έλεγχο του τραυματισμού ή θανάτου, συνιστούμε στα άτομα με τρυπανιού και την εκτέλεση βασικών ρυθμίσεων και...
 • Page 255 Συσκευές ασφαλείας στο προϊόν • Μην απομακρύνεστε από το προϊόν όταν το μοτέρ είναι σε λειτουργία. • Να αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού προτού απομακρυνθείτε από το προϊόν. χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες. • Διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση και βεβαιωθείτε...
 • Page 256 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η συσκευή PRCD πρέπει να επισκευαστεί, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε έναν εγκεκριμένο Έλεγχος του διακόπτη ON/OFF αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna. 1. Συνδέστε το φις ηλεκτρικής τροφοδοσίας του προϊόντος στην πρίζα. 1. Συνδέστε το φις ηλεκτρικής τροφοδοσίας του...
 • Page 257: Συναρμολόγηση

  ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για τη βάση τρυπανιού. εξάρτημα του τρυπανιού πριν από τη • Να χρησιμοποιείται μόνο με εγκεκριμένες βάσεις συναρμολόγηση. τρυπανιού Husqvarna. Ανατρέξτε στην ενότητα Αξεσουάρ στη σελίδα 270 . Λειτουργία Ενέργειες πριν από τη χρήση του 3. Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
 • Page 258 ενεργοποιούνται την πρώτη φορά που γίνεται η σύνδεση στην πρίζα και, μετά από αυτό, παραμένουν ενεργοποιημένες. 1. Κατεβάστε την εφαρμογή Husqvarna Fleet Services iOS ή Husqvarna Fleet Services Android. 2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Husqvarna Fleet Services, μεταβείτε στην...
 • Page 259 4. Ανοίξτε μια οπή στο δίσκο στεγανοποίησης στις 7. Τοποθετήστε το δακτύλιο συλλογής υπολειμμάτων πλησιέστερες ελάχιστες διαστάσεις του τρυπανιού. διάτρησης επάνω στην άτρακτο του τρυπανιού (C). Τοποθετήστε το ποτήρι διάτρησης στην άτρακτο του τρυπανιού (D). 5. Τοποθετήστε τη λαστιχένια ροδέλα στη ροδέλα ταχείας...
 • Page 260 • Γυρίστε τον επιλογέα ταχυτήτων για να αλλάξετε ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο ταχύτητα. εγκεκριμένο σύνδεσμο παροχής νερού. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. 1. Συνδέστε τη σφαιρική βαλβίδα στην παροχή νερού (Α). ™ Χρήση της λειτουργίας Smartstart ™ Η λειτουργία Smartstart μειώνει...
 • Page 261 Εκκίνηση λειτουργίας του προϊόντος 2. Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα λειτουργίας, περιστρέψτε την άτρακτο του τρυπανιού και, ταυτόχρονα, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το Ρυθμίστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη σωστή θέση εξάρτημα τρυπανιού μπορεί να περιστραφεί για τη λειτουργία. ελεύθερα.
 • Page 262 4. Τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση "1". 5. Αρχικά, χρησιμοποιήστε πολύ μικρή πίεση για να παραμείνει το εξάρτημα του τρυπανιού στη σωστή θέση. 6. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι το νερό απομακρύνει όλα τα υπολείμματα από την οπή διάτρησης.
 • Page 263: Συντήρηση

  Περιεχόμενα Να χρησιμοποιείτε μόνο αδαμαντοφόρα εξαρτήματα τρυπανιού που είναι εγκεκριμένα για το προϊόν σας. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Husqvarna για περισσότερες πληροφορίες. 1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ένα καινούργιο εξάρτημα τρυπανιού, 2 κλειδιά και αδιάβροχο γράσο. 2. Χρησιμοποιήστε τα κλειδιά για να αφαιρέστε το...
 • Page 264 Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία των αδαμαντοφόρων • Η αντικατάσταση του λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων θα εργαλείων είναι αιχμηρά. Ακονίστε τα στομωμένα πρέπει να πραγματοποιείται από εγκεκριμένο κέντρο αδαμαντοφόρα στοιχεία με μια πέτρα λείανσης SiC. σέρβις της Husqvarna. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 265: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  είναι λεία και να μην έχει υποστεί ζημιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση διαρροής νερού 3. Εάν είναι απαραίτητο, απευθυνθείτε σε ένα από το δακτύλιο σύνδεσης νερού, οι εγκεκριμένο κέντρο σέρβις της Husqvarna για την τσιμούχες του άξονα πρέπει να αντικατάσταση των ψηκτρών. αντικατασταθούν αμέσως.
 • Page 266 σύνδεσή τους. Υπάρχει διαρροή λαδιού στο Οι τσιμούχες έχουν φθαρεί Επικοινωνήστε με ένα εγκεκριμένο κιβώτιο ταχυτήτων. και πρέπει να κέντρο σέρβις της Husqvarna. αντικατασταθούν. Υπάρχει διαρροή νερού από Οι τσιμούχες του άξονα είναι Επικοινωνήστε με ένα εγκεκριμένο την οπή στο δακτύλιο...
 • Page 267: Μεταφορά Και Αποθήκευση

  Πρόβλημα Βήματα που Πιθανή αιτία Λύση πρέπει να εκτελεστούν αμέσως Το προϊόν δεν λειτουργεί Μειώστε τη Το υπερβολικά υψηλό Χρησιμοποιήστε λιγότερη δύναμη ομαλά. δύναμη. φορτίο προκαλεί για τη διάτρηση. υπερφόρτωση του κινητήρα. Μεταφορά και αποθήκευση • Πριν από τη μεταφορά ή την αποθήκευση του προϊόντος, να...
 • Page 268: Τεχνικά Στοιχεία

  Τεχνικά στοιχεία Τεχνικά στοιχεία Δεδομένα DM400 DM430 Κινητήρας Ηλεκτρικό μοτέρ Μονοφασικό Μονοφασικό Ονομαστική τάση, V 220-240, 100-120 220-240, 100-120 Ονομαστική ισχύς, W 3200 3200 Ονομαστική ισχύς, W 2300 2300 Ονομαστική συχνότητα, Hz 50-60 50-60 Ονομαστικό ρεύμα, A 100-120V (US, JP) 100-120 V (Ηνωμένο...
 • Page 269 Δεδομένα DM400 DM430 Ταχύτητα ατράκτου, ρελαντί, πλήρες φορτίο, σ.α.λ. Ταχύτητα ατράκτου, ρελαντί, χωρίς 1250 φορτίο, σ.α.λ. Διάμετρος διάτρησης σε 165-350/ 250-450/ 125-250/ 100-160/ 80-160/ 3-6 55-105/ 2-4 σκυρόδεμα, mm/ίντσες 6,5-14 8-18 5-10 Συνιστώμενος όγκος νερού, l/min 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5...
 • Page 270: Αξεσουάρ

  Η λειτουργία Smartstart έχει ξεκινήσει. Ανατρέξτε στην ενότητα λειτουργίας Smartstart ™ στη σελίδα αναβοσβήνει. 260 . Αξεσουάρ Αξεσουάρ Αξεσουάρ DM400 DM430 Βάση διατρητικού DS 500 Στερέωση με Στερέωση με Άλλο είδος Άλλο είδος βεντούζα κενού: βεντούζα κενού: στερέωσης: OK στερέωσης: OK Δακτύλιος...
 • Page 271: Σέρβις

  Σέρβις Εγκεκριμένο κέντρο σέρβις Για να βρείτε το πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο σέρβις Husqvarna Construction Products, μεταβείτε στην τοποθεσία web www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 272: Δήλωση Συμμόρφωσης Εκ

  Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Εμείς, η Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Σουηδία, τηλ.: +46-36-146500, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν: Περιγραφή Μεταφερόμενο αδαμαντοφόρο τρυπάνι Μάρκα Husqvarna Τύπος/Μοντέλο DM400, DM430 Αναγνώριση Αριθμοί σειράς με ημερομηνία από το 2019 και έπειτα...
 • Page 273: Σήματα Κατατεθέντα

  Σήματα κατατεθέντα ® Bluetooth Η λέξη και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα Bluetooth SIG, inc. . κατατεθέντα και ανήκουν στην Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Husqvarna γίνεται κατόπιν αδείας. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 274: Sissejuhatus

  EÜ vastavusdeklaratsioon.......... 294 Veaotsing..............288 Registreeritud kaubamärgid........295 Sissejuhatus Toote kirjeldus nagu käitusaeg, hooldusvälbad jne. Lisateave pilvepõhise varahalduslahenduse kohta Husqvarna See Husqvarna puurimootor on transporditav ™ Fleet Services , iOS-i või Androidi rakenduse teemantsüdamikuga puur, mida kasutatakse allalaadimine Husqvarna Fleet Services veebilehelt heakskiidetud puuristatiiviga.
 • Page 275 8. Smartstart kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et 9. Väljundvõimsust näitavad märgutuled oleksite juhistest aru saanud. 10. Elektroonikakarp 11. Husqvarna puuristatiivi koosteplaat 12. Rikkevoolu-kaitselüliti (PRCD) Seadmega töötamisel kasutage alati ettenähtud isikukaitsevahendeid. Vt jaotist Märkus: Selles juhendis kasutame PRCD ja GFCI Isikukaitsevahendid lk 279 .
 • Page 276: Ohutus

  Tootevastutus Keskkonnamärgis. Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. Toimetage see Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest elektri- ja elektroonikajäätmete tingitud kahjustuste eest, kui: heakskiidetud jäätmejaama. • toodet on valesti parandatud; • toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole Lae puurimisel hoolitsege tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;...
 • Page 277 kaitsevahendite (nt tolmumask, mittelibisevad elektritööriist enne kasutamist remontida. Paljude turvajalatsid, kiiver või kõrvaklapid) kasutamine õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud vähendab kehavigastuste ohtu. elektritööriistad. • Vältige soovimatut käivitumist. Enne seadme • Hoidke lõikevahendid teravad ja puhtad. ühendamist toiteallika või akuga, üles tõstmist või Nõuetekohaselt hooldatud teravate lõikeservadega kandmist veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis.
 • Page 278 • Lubage ainult volitatud isikutel toodet kasutada. • Kasutaja vastutab teistele inimestele põhjustatud Husqvarna Construction Products tegeleb pidevalt oma õnnetuste ja varakahjude eest. toodete edasiarendamisega. Husqvarna jätab endale õiguse muuta seadmete konstruktsiooni ja kujundust • Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud, haige või ilma sellest ette teatamata ning ilma endale tulevaste tarvitanud alkoholi, narkootikume või ravimeid.
 • Page 279 • Suhtuge tähelepanelikult inimestesse, esemetesse Toote ohutusseadised ja olukordadesse, mis võivad takistada toote ohutut kasutamist. • Kui puur on töö ajal pööratud ülespoole, kasutage HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege vee kogumiseks alati sobivat mahutit. läbi järgnevad hoiatused. • Asetage seade enne töö alustamist alati sobivale Lisavarustus lk 292 .
 • Page 280 HOIATUS: Rikkevoolu-kaitselülitit tuleb kontrollida iga kord, kui toitepistik ühendatakse võrgutoitega. HOIATUS: Kui rikkevoolu-kaitselüliti vajab remonti, pöörduge heakskiidetud Husqvarna hooldustöökoja poole. 1. Ühendage toote toitepistik pistikupessa. 2. Vajutage lähtestusnuppu RESET. Nupu kohal olev punane märgutuli näitab, et vool on sisse lülitatud.
 • Page 281: Kokkupanek

  • Seadme puuristatiivi külge kinnitamise kohta lugege HOIATUS: Vigastuste vältimiseks lahutage puuristatiivi kasutusjuhendist. enne kokkupanekut toitejuhe ja eemaldage • Kasutage ainult heakskiidetud Husqvarna puuritera. puuristatiive. Vt jaotist Lisavarustus lk 292 . Töö Ettevalmistused enne toote kasutamist 1. Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.
 • Page 282 ühendatakse elektripistikupessa, ja ühendus jääb seejärel püsima. 1. Laadige alla Husqvarna Fleet Services iOS-i või Androidi rakendus Husqvarna Fleet Services. 2. Minge lisateabe jaoks Husqvarna Fleet Services veebilehele https://fleetservices.husqvarna.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 283 4. Lõigake sulgemiskettasse ava puuritera vähima 7. Paigaldage prügirõngas puuri spindlile (C). mõõtmele vastavalt. Paigaldage puuritera puuri spindlisse (D). 5. Kinnitage kummist seib kiirvabastusseibile puuri spindlil. 8. Käivitage prügikogur. 9. Tõstke puuritera suunaga lakke. Paigaldage prügirõngas lakke. 6. Ühendage prügikogur prügirõnga ühendusega. Veevarustuse ühendamine ja avamine ETTEVAATUST: Veenduge, et maksimaalne veesurve ei ole liiga suur, vt jaotist...
 • Page 284 ™ Smartstart kasutamisel 1. Ühendage kuulkraan veevarustusallikaga (A). ™ Funktsioon Smartstart vähendab mootori kiirust. See võimaldab ettevalmistusaugu tegemist. 1. Käivitage mootor. Jälgige, et puur ei puudutaks materjali. ™ 2. Vajutage Smartstart nuppu (A) üks kord. Kiirus langeb ja esimene roheline LED-tuli vilgub, kui ™...
 • Page 285 1. Vajutage rikkevoolu-kaitselülitil lähtestusnuppu 3. Veenduge, et veesüsteem on avatud. RESET. 4. Seadke toitelüliti asendisse „1“. 2. Töökiiruse seadmiseks pöörake puurivõlli ja liigutage samal ajal käiguvalitsat. Seadke käiguvalits töö jaoks õigesse asendisse. Toote kasutamine HOIATUS: Kui rikkevoolu-kaitselüliti rakendub, eemaldage enne lähtestusnupu RESET vajutamist puuritera august.
 • Page 286: Hooldamine

  Juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et see oleks teile täielikult arusaadav. X = juhised on selles kasutusjuhendis. O = pöörduge Husqvarna hooldustöökoja poole. HOIATUS: Vigastuste vältimiseks eemaldage enne hooldustööde tegemist toitejuhe vooluvõrgust. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 287 Hooldamine Enne iga Pärast Esimese Üks kord Iga 300 kasuta- iga kasu- 100 tunni päevas tunni järel mist tamist järel Veenduge, et liikuvad osad töötavad õigesti ja liiguvad vabalt. Hoolitsege selle eest, et lõiketööriist oleks terav ja pu- has. Veenduge, et rikkevoolu-kaitselüliti töötab korralikult. HOIATUS: Ei sobi 100–120 V tüübile, mida kasutatakse Ühendkuningriigis ja Iirimaal.
 • Page 288: Veaotsing

  2. Kontrollige süsiharju. Kulunud kohad peavad olema siledad ja kahjustusteta. 1. Eemaldage neli kruvi, millega on kinnitatud 3. Vajaduse korral laske süsiharjad volitatud süsiharjade kate. Kasutage lapikut kruvikeerajat. Husqvarna hoolduskeskuses välja vahetada. Veaotsing Tõrkeotsingu tabel Kui te ei leia probleemile lahendust kasutusjuhendist, pöörduge Husqvarna hooldustöökoja poole.
 • Page 289: Transportimine Ja Hoiustamine

  Rakendage seadme kasutamise did tõmmatakse nende kin- ajal tugevasti. ajal õiget koormust. nitusest välja. Käigukastiõli lekib. Tihendid on kulunud ja need Pöörduge volitatud Husqvarna hool- tuleb välja vahetada. duskeskusesse. Veeühendusrõnga august Võllitihendid on defektsed. Pöörduge volitatud Husqvarna hool- lekib vett.
 • Page 290: Tehnilised Andmed

  Tehnilised andmed Tehnilised andmed Andmed DM400 DM430 Mootor Elektrimootor Ühefaasiline Ühefaasiline Nimipinge, V 220-240, 100-120 220-240, 100-120 Nimivõimsus, W 3200 3200 Võimsus, W 2300 2300 Nimisagedus, Hz 50–60 50–60 Voolutugevus, A 100-120V (US, JP) 100-120V (Ühendkuningriik) 220-240V Rikkevoolu-kaitselüliti voolutugevus, A...
 • Page 291 Andmed DM400 DM430 Spindli kiirus, tühikäik, koormuseta, 1250 p/min Puurimisläbimõõt betoonis, mm/tolli 165-350/ 250-450/ 125-250/ 100-160/ 80-160/ 3-6 55-105/ 2-4 6.5-14 8-18 5-10 Soovitatav veemaht, l/min 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 Mürataseme andmed Andmed DM400 DM430 Müratase Helirõhutase, dB(A) Helivõimsuse tase, garanteeritud...
 • Page 292: Lisatarvikud

  Smartstart kasutamisel lk Üks roheline LED-tuli vil- Smartstart on käivitatud. Vt jaotist 284 . gub. Lisatarvikud Lisavarustus Lisavarustus DM400 DM430 Puurmasina statiiv DS 500 Vaakumhaaratsi- Vaakumhaaratsi- Muu kinnitamine: Muu kinnitamine: ga kinnitamine: ga kinnitamine Prügirõngas* Sulgemisketas* Kummist seib, osa number 598 72 14-01 * Võtke ühendust kohaliku hooldustöökojaga täpsema teabe saamiseks...
 • Page 293: Hooldus

  Hooldus Volitatud hoolduskeskus Lähima Husqvarna Construction Products volitatud hoolduskeskuse leiate veebisaidilt www.husqvarnacp.com. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 294: Eü Vastavusdeklaratsioon

  EÜ vastavusdeklaratsioon EÜ vastavusdeklaratsioon Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46-36-146500, deklareerib ainuvastutusel, et toode: Kirjeldus Transporditav teemant-puuritera Kaubamärk Husqvarna Tüüp/mudel DM400, DM430 Identifitseerimine Seerianumbrid alates 2019. aastast ja hilisemad vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja eeskirjadele: Direktiiv/eeskiri Kirjeldus 2006/42/EC „masinadirektiiv”...
 • Page 295: Registreeritud Kaubamärgid

  Registreeritud kaubamärgid ® Bluetooth Bluetooth -i sõnamärk ja logod on ettevõtte SIG, inc. registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Husqvarna kasutab neid litsentsi alusel. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 296: Įvadas

  Įvadas Gaminio aprašas veikimo laikas, priežiūros intervalai, vieta ir kt. Norėdami gauti daugiau informacijos apie debesies išteklių Šis „Husqvarna“ gręžimo variklis yra transportuojamas ™ valdymo sprendimą „Husqvarna Fleet Services deimantinis gręžimo kernas, naudojamas su patvirtintu “ atsisiųskite „iOS“ arba „Husqvarna Fleet gręžimo stovu.
 • Page 297 Prieš naudodami gaminį atidžiai 8. Smartstart perskaitykite naudojimo instrukciją ir 9. Šviesos diodas, nurodantis galią įsitikinkite, kad instrukcijas suprantate. 10. Elektros dėžutė 11. „Husqvarna“ gręžimo stovo montavimo plokštė 12. PRCD Visada dėvėkite patvirtintas asmenines Asmeninės apsaugines priemones. Žr. Pasižymėkite: Šioje instrukcijoje terminą PRCD apsauginės priemonės psl.
 • Page 298: Sauga

  Atsakomybė už gaminį Aplinkosaugos simbolis. Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitinėms Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes atliekoms. Nuvežkite jį į įgaliotą elektros ir nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei: elektronikos įrenginių utilizavimo vietą. • gaminys netinkamai suremontuotas; Užtikrinkite, kad gręžiant •...
 • Page 299 apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų veiksnių, kurie Dirbant elektros įrankiais netgi akimirksnis gali daryti įtaką elektros įrankio veikimui. Prieš neatidumo gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi. naudojant, sugedusį elektros įrankį reikia sutaisyti. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai •...
 • Page 300 Jums padėsime ir patarsime, kaip naudoti priemonių, kad jų išvengtų. įrenginį veiksmingai ir saugiai. • Neleiskite kitiems naudotis gaminiu, jei jie Leiskite savo „Husqvarna“ platintojui reguliariai tikrinti neperskaitė arba nesuprato naudojimo instrukcijos turinio. gręžimo įrenginį ir atlikti būtinuosius nustatymo ir remonto darbus.
 • Page 301 • Nenaudokite gaminio prastu oru, pvz., esant rūkui, • Dirbdami gaminiu visada naudokite patvirtintas lietui, stipriam vėjui, speigui ar kitoms nepalankioms klausos apsaugos priemones. Ilgalaikis triukšmas sąlygoms. Dėl prasto oro gali susidaryti pavojingos gali pakenkti klausai. sąlygos, pvz., slidūs paviršiai. •...
 • Page 302 Įjungimo / išjungimo jungiklio patikra PERSPĖJIMAS: Jei PRCD reikia pataisyti, 1. Prijunkite gaminio maitinimo kabelio kištuką prie visada pasitarkite su įgaliotu Husqvarna maitinimo lizdo. techninės priežiūros atstovu. 2. Nustatykite įjungimo / išjungimo jungiklį į 1 padėtį, kad paleistumėte gaminį.
 • Page 303: Surinkimas

  Norėdami pritvirtinti gaminį prie gręžimo stovo, žr. PERSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte instrukcijos dalį apie gręžimo stovą. sužeidimų, atjunkite maitinimo laidą ir • Naudokite tik patvirtintus Husqvarna gręžimo stovus. išimkite gręžimo karūną prieš surinkdami. Priedai psl. 315 . Žr. Naudojimas Prieš naudojant gaminį...
 • Page 304 Pasižymėkite: Radijo signalų perdavimas ® „Bluetooth “ funkcija bus įjungtas pirmą kartą prijungus prie elektros lizdo, o paskui jis lieka įjungtas. 1. Atsisiųskite „Husqvarna Fleet Services“ „iOS“ arba „Husqvarna Fleet Services“ „Android“ programėlę. 2. Daugiau informacijos, rasite „Husqvarna Fleet Services“ svetainėje https:// fleetservices.husqvarna.com.
 • Page 305 4. sandarinimo diske išpjaukite gręžimo kerno 7. Uždėkite drenavimo žiedą ant gręžimo veleno (C). matmenims artimiausių mažiausių matmenų skylę. Įkiškite gręžimo karūną į gręžimo veleną (D). 5. Prispauskite guminę poveržlę prie greito atsegimo mechanizmo poveržlės ant gręžimo veleno. 8. Paleiskite skystų atliekų rinktuvą. 9.
 • Page 306 ™ „Smartstart “ naudojimas 1. Rutulinį vožtuvą prijunkite prie vandens šaltinio (A). ™ „Smartstart “ funkcija lėtina variklį. Tai padeda pradėti gręžti. 1. Įjunkite variklį. Saugokitės, kad grąžtas neliestų medžiagos. ™ 2. paspauskite Smartstart mygtuką (A) vieną kartą. ™ „Smartstart “...
 • Page 307 1. Paspauskite RESET mygtuką ant PRCD. 3. Įsitikinkite, kad vandens tiekimo sistema atvira. 4. Įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį „1“. 2. Norėdami nustatyti darbinį greitį, pasukite gręžimo veleną ir tuo pačiu metu pasukite pavaros jungiklį. Nustatykite pavaros jungiklį į tinkamą darbinę padėtį. Gaminio naudojimas PERSPĖJIMAS: Jei įsijungia PRCD, ištraukite gręžimo karūną...
 • Page 308: Techninė Priežiūra

  Dėl išsamesnės vandens slėgį. informacijos prašome kreiptis į savo Gaminio sustabdymas. psl. 308 . 7. Išjunkite variklį. Žr. „Husqvarna“ prekybos atstovą. Gaminio sustabdymas. 1. Įsitikinkite, kad turite naują gręžimo karūną, 2 raktus ir vandeniui atsparaus tepalo. PERSPĖJIMAS: Varikliui sustojus, karūna dar kurį...
 • Page 309 Priežiūros grafikas X = Nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje. O = Kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros * = Bendrieji priežiūros darbai, kuriuos atlieka atstovą. operatorius. Nurodymai pateikti ne šioje naudojimo instrukcijoje. Techninės priežiūros darbas Kaskart Kiekvieną prieš kartą bai- Kas 300 Kasdien pirmųjų...
 • Page 310: Gedimai Ir Jų Šalinimas

  3. Jei būtina, anglinius šepetėlius pakeisti leiskite įgaliotam „Husqvarna“ techninės priežiūros centro atstovui. Gedimai ir jų šalinimas Trikčių šalinimo schema Jei šioje naudojimo instrukcijoje savo problemos sprendimo nerandate, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 311: Gabenimas Ir Laikymas

  Problema Veiksmai, kurių Galima priežastis Sprendimas galite imtis tuoj Gaminys nepaleidžiamas, Įjungimo / išjun- Jei ant PRCD šviečia raudo- Paspauskite RESET mygtuką ant kai įjungimo / išjungimo gimo jungiklį na lemputė, srovė yra at- PRCD. jungiklis nustatytas į „1“ pa- nustatykite į...
 • Page 312 • Saugiai pritvirtinkite gaminį jį transportuodami, kad nepažeistumėte ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 313: Techniniai Duomenys

  Techniniai duomenys Techniniai duomenys Duomenys DM400 DM430 Variklis Elektros variklis Vienfazis Vienfazis Nominali įtampa, V 220–240, 100—120 220–240, 100—120 Nominalioji galia, W 3 200 3 200 Nominali galia, W 2300 2300 Nominalusis dažnis, Hz 50–60 50–60 Nominali srovė, A 100-120V (US, JP) 100–120V (JK, Airija)
 • Page 314 Duomenys DM400 DM430 Greičio velenas, tuščiąja eiga, be 1 250 apkrovos, aps./min. Betono gręžimo skersmuo, mm / 165–350 / 80–160 / 55–105 / 250–450 / 125–250 / 100–160 / coliai 6,5–14 3–6 2–4 8–18 5–10 4–6 Rekomenduojamas vandens tūris, 1,7–2,4 1,1–1,6...
 • Page 315: Priedai

  “ naudojimas psl. Mirksi žalios spalvos 1 Paleista „Smartstart “. Žr. 306 . šviesos diodas. Priedai Priedai Priedas DM400 DM430 Gręžimo stovas DS 500 Pritvirtinta vakuu- Pritvirtinta vakuu- Kitas tvirtinimo Kitas tvirtinimo miniu siurbtuku: miniu siurbtuku: būdas: Gerai būdas: Gerai...
 • Page 316: Techninė Priežiūra

  Techninė priežiūra Patvirtintas priežiūros centras Norėdami rasti Husqvarna Construction Products patvirtintą priežiūros centrą, eikite į www.husqvarnacp.com svetainę. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 317: Eb Atitikties Deklaracija

  EB atitikties deklaracija ES atitikties deklaracija Mes, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad gaminys: Aprašas Transportuojamas deimantinis gręžimo kernas Prekės ženklas Husqvarna Tipas / modelis DM400, DM430 Identifikacijos numeris Serijos numeriai nuo šios datos: 2019 ir vėlesni visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reikalavimus:...
 • Page 318: Registruotieji Prekiniai Ženklai

  Registruotieji prekiniai ženklai ® Bluetooth pavadinimas ir logotipai yra registruotieji Bluetooth SIG, inc. , ir prekės ženklai, priklausantys „Husqvarna“ juos naudoja pagal licenciją. 1188 - 005 - 08.01.2020...
 • Page 319: Ievads

  Ievads Izstrādājuma apraksts izmantot vārtejas vai viedtālruņa atrašanās vietu. Sensori ieraksta tādus datus kā darbības laiks, apkopes Šis Husqvarna urbja motors ir pārvietojams dimanta intervāli utt. Lai uzzinātu vairāk par aktīvu pārvaldīšanas paplašinātājurbis, ko paredzēts izmantot kopā ar ™ mākoņrisinājumu Husqvarna Fleet Services apstiprinātu urbjmašīnas balstu.
 • Page 320 8. Smartstart un pirms iekārtas lietošanas pārliecinieties, 9. LED, kas norāda uz izejas jaudu vai izprotat norādījumus. 10. Elektronikas kārba 11. Husqvarna urbjmašīnas balsta montāžas plātne 12. Mobilā paliekošās strāvas ierīce Vienmēr izmantojiet individuālo drošības Individuālie aprīkojumu. Skatiet šeit: Piezīme: Šajā rokasgrāmatā ar terminu “mobilā...
 • Page 321: Drošība

  Atbildība par izstrādājuma kvalitāti Vides marķējums. Tālāk esošais simbols nozīmē, ka produkts nav sadzīves atkritumi. Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs Utilizējiet to apstiprinātā elektrisko un neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis elektronisko ierīču likvidēšanas uzņēmumā. mūsu izstrādājums, ja: •...
 • Page 322 • Ja no elektriskā instrumenta lietošanas mitros • Pirms jebkādu regulēšanas darbu