Download Table of Contents Print this page
Samsung C61RA Series User Manual

Samsung C61RA Series User Manual

Ceramic glass hob
Hide thumbs Also See for C61RA Series:
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

Серия C61RA*
Серия C61R2A*
Серия CTR364*B
Серия CTR464*B
Стъклокерамична
плоча за готвене
ръководство за потребителя
БЪЛГАРСКИ
представете
си възможностите
Благодарим ви за закупуването на този продукт на Samsung.
C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_BG_161107.indd 1
2016-11-07
10:51:16

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Samsung C61RA Series

 • Page 1 Серия C61RA* Серия C61R2A* Серия CTR364*B Серия CTR464*B Стъклокерамична плоча за готвене ръководство за потребителя БЪЛГАРСКИ представете си възможностите Благодарим ви за закупуването на този продукт на Samsung. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_BG_161107.indd 1 2016-11-07 10:51:16...
 • Page 2: Table Of Contents

  Съдържание Използване на това ръководство Инструкции за безопасност Инструкции за изхвърляне Инсталиране на плочата за готвене Инструкции за безопасност за инсталиращото лице ....10 Свързване...
 • Page 3: Използване На Това Ръководство

  Използване на това ръководство Моля, отделете време да прочетете това ръководство на притежателя, като обърнете особено внимание на информацията за безопасност, съдържаща се в следващия раздел, преди да използвате уреда си. Пазете това ръководство за бъдещи справки. Ако предавате притежанието на уреда на друг, не забравяйте...
 • Page 4: Инструкции За Безопасност

  Инструкции за безопасност Мерките за безопасност на това устройство съответстват на всички приети технически стандарти и стандарти за безопасност. Въпреки това, като производители, ние чувстваме като свое задължение да ви запознаем със следните инструкции за безопасност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително...
 • Page 5 Инструкции за безопасност (продължение) За почистване на продукта не бива да се използва пароструйка. Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на плочата, тъй като те могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на стъклото. Електроуредът...
 • Page 6 Инструкции за безопасност (продължение) Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от деца, по- малки от 8 години. ВНИМАНИЕ Погрижете се уредът да бъде правилно инсталиран и заземен от квалифициран техник. Този уред трябва да се обслужва технически само от квалифициран...
 • Page 7 Инструкции за безопасност (продължение) Зоните за готвене се нагорещяват много, когато готвите. Винаги пазете малките деца далеч от уреда. Пазете всички опаковъчни материали далеч извън обсега на деца, защото опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца. Този уред трябва да се използва само за нормално готвене и...
 • Page 8 Инструкции за безопасност (продължение) Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда сами. Винаги изключвайте уреда преди почистване. Почиствайте плочата в съответствие с инструкциите за почистване и грижи, съдържащи се в това ръководство. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_BG_161107.indd 8 2016-11-07 10:51:18...
 • Page 9: Инструкции За Изхвърляне

  условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие. За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH, посетете: samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html...
 • Page 10: Инсталиране На Плочата За Готвене

  Инсталиране на плочата за готвене Важно: Погрижете се новият уред да бъде инсталиран и заземен само от квалифициран персонал. Спазвайте тази инструкция. Гаранцията не покрива никакви повреди, които могат да възникнат в резултат от неправилно инсталиране. Техническите данни са дадени в края на това ръководство. Инструкции...
 • Page 11: Свързване Към Електрозахранването

  Инсталиране на плочата за готвене (продължение) Свързване към електрозахранването Преди свързване проверете дали номиналното напрежение на уреда, т. е. напрежението, посочено на идентификационната табелка, отговаря на наличното захранващо напрежение. Идентификационната табелка се намира върху долния корпус на плочата. Изключете захранването на веригата, преди да свързвате проводниците към нея. Напрежението...
 • Page 12: Инсталиране В Работния Плот

  Инсталиране на плочата за готвене (продължение) Инсталиране в работния плот Отбележете серийния номер, даден на идентификационната табелка на уреда, преди инсталирането. Този номер ще бъде необходим в случай на необходимост от сервиз и след инсталирането вече не е достъпен, тъй като се намира на оригиналната идентификационна...
 • Page 13 Инсталиране на плочата за готвене (продължение) C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_BG_161107.indd 13 2016-11-07 10:51:20...
 • Page 14: Части И Характеристики

  Части и характеристики Зони за готвене и командно табло Единична зона за готвене, 1200 W Единична зона за готвене, 1800 W Командно табло Единична зона за готвене, 1200 W Единична зона за готвене, 1800 W Управляващ сензор Индикатори за положенията на “Заключване”...
 • Page 15: Компоненти

  Части и характеристики (продължение) Компоненти Стъклокерамична плоча за готвене Конзоли за инсталиране Винтове C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_BG_161107.indd 15 2016-11-07 10:51:21...
 • Page 16: Основни Характеристики На Вашия Уред

  Части и характеристики (продължение) Основни характеристики на вашия уред • Стъклокерамична повърхност за готвене: Уредът притежава стъклокерамична повърхност за готвене и четири зони за готвене с бърза реакция. Мощните излъчващи нагревателни елементи на плочата намаляват времето, необходимо за загряване на зоните. • Тактилни бутони за управление: Вашият уред работи с помощта на тактилни сензори за...
 • Page 17: Предпазен Прекъсвач

  Части и характеристики (продължение) Предпазен прекъсвач Ако една от зоните за готвене не е изключена или настройката на нагряване не е променяна след дълъг период от време, тази конкретна зона за готвене ще се изключи автоматично. Всяка остатъчна топлина ще бъде показана с (за...
 • Page 18: Преди Да Започнете

  Преди да започнете Първоначално почистване Избършете стъклокерамичната повърхност с влажна кърпа или препарат за почистване на стъклокерамични плочи за готвене. Важно: Не използвайте разяждащи или абразивни почистващи препарати. Повърхността може да се повреди. Използване на плочата за готвене Използване на подходящи съдове По-добрите...
 • Page 19: Използване На Тактилните Сензори За Управление

  Използване на плочата за готвене (продължение) • Винаги поставяйте тенджерите и тиганите, преди да включите зоната за готвене. • Замърсени зони за готвене и дъна на съдове увеличават консумацията на енергия. • Когато е възможно, поставяйте плътно затворени капаци на съдовете. • Изключвайте...
 • Page 20: Включване На Уреда

  Използване на плочата за готвене (продължение) Включване на уреда Докоснете сензора “Заключване” за около 3 секунди. Уредът се включва с използване на сензора за управление “Вкл./изкл.” Докоснете сензора “Вкл./изкл.” На цифровите дисплеи се показва След като е задействан сензорът “Вкл./изкл.” за...
 • Page 21: Изключване На Уреда

  Използване на плочата за готвене (продължение) Изключване на уреда За пълно изключване на уредът използвайте сензора за управление “Вкл./изкл.” Докоснете сензора “Вкл./изкл.” След като се изключи отделна зона за готвене или се изключи цялата повърхност за готвене, присъствието на остатъчна топлина се показва във вид на...
 • Page 22: Използване На Заключването За Безопасност На Децата

  Използване на плочата за готвене (продължение) Използване на заключването за безопасност на децата Можете да използвате заключването за безопасност на децата, за да не допуснете случайно включване на зона за готвене и активиране на повърхността за готвене. Сензорът за управление на заключването може да се използва и когато фурната е включена.
 • Page 23: Заключване И Отключване На Командното Табло

  Използване на плочата за готвене (продължение) Заключване и отключване на командното табло На всеки етап от процеса на готвене, командното табло, с изключение на сензора за управление “Вкл./изкл.” може да се заключи, за да се предотврати неволна промяна на настройките, например при избърсване на таблото с кърпа. 1 Докоснете...
 • Page 24: Почистване И Грижи

  Почистване и грижи Плоча за готвене Важно: Почистващите препарати не трябва да влизат в контакт с нагрятата стъклокерамична повърхност: Всички почистващи препарати трябва да се отстранят със съответни количества чиста вода след почистването, защото могат да имат разяждащ ефект, когато повърхността е гореща. Не използвайте агресивни...
 • Page 25: Рамка На Плочата

  Почистване и грижи (продължение) Проблемно замърсяване 1. Отстранявайте загоряла захар, стопена пластмаса, алуминиево фолио или други материали със стъргалка аз стъкло незабавно и докато още са горещи. Важно: Съществува риск да се изгорите, когато стъргалката за стъкло се използва върху гореща зона за готвене: 2. Почистете...
 • Page 26: Гаранция И Сервиз

  Гаранция и сервиз Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности Неизправност може да възникне от незначителна грешка, която може да отстраните сами с помощта на следните инструкции. Ако инструкциите по-долу не помогнат във всеки конкретен случай, не опитвайте по-нататъшни ремонти. Предупреждение: Ремонтите...
 • Page 27: Сервиз

  Гаранция и сервиз (продължение) Какво означава, когато плочата не свети в червено? • Избраната температура на зоната за готвене се поддържа от сензор, който циклично включва и изключва зоната, така че зоната на готвене на повърхността не винаги свети в червено. Ако изберете ниско положение на нагряване, нагряването ще се включва и...
 • Page 28: Технически Данни

  Технически данни Размери на уреда Ширина 575 мм Дълбочина 505 мм Височина 55 мм Размери на прореза в работния плот Ширина 560 мм Дълбочина 490 мм Радиус на закръгление 3 мм на ъглите Пръстени за готвене Положение Диаметър Мощност Преден ляв 183 мм...
 • Page 29: Информация За Продукта

  Технически данни (продължение) Информация за продукта Име на производителя Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Код за разпознаване на модела C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Тип на котлона Вградена Техника на нагряване Излъчващи зони за готвене Брой на зоните и/или площите за готвене...
 • Page 30: Приложение

  Приложение Име на модел и сериен номер Името на модела и серийният номер се намират на етикета под основата на готварския плот. За справка в бъдеще запишете информацията или поставете допълнителния продуктов етикет (намира се отгоре на продукта) на тази страница. Име...
 • Page 31 Забележка C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_BG_161107.indd 31 2016-11-07 10:51:27...
 • Page 32 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 33 Serija C61RA* Serija C61R2A* Serija CTR364*B Serija CTR464*B Staklokeramička ploča za kuhanje Upute za korištenje HRVATSKI zamislite mogućnosti Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HR_161107.indd 1 2016-11-07 11:02:10...
 • Page 34 Sadržaj Korištenje ovog priručnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sigurnosne upute .
 • Page 35: Korištenje Ovog Priručnika

  Korištenje ovog priručnika Pročitajte priručnik prije korištenja uređaja, posebno pazeći na sigurnosne upute u sljedećem odjeljku. Priručnik spremite za buduću upotrebu. Ako uređaj promijeni vlasnika, priručnik predajte novom vlasniku. VAžni SiguRnoSni znAkoVi i mjeRe opRezA Sljedeći simboli koriste se u tekstu ovih uputa za korištenje: Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati teške ozljede ili smrtni slučaj.
 • Page 36: Sigurnosne Upute

  Sigurnosne upute Sigurnosne značajke ovog uređaja sukladne su sa svim tehničkim i sigurnosnim standardima. Međutim, smatramo da je naša dužnost kao proizvođača upoznati vas sa sljedećim sigurnosnim uputama. UPOZORENJE Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, osim ako su pod nadzorom i upućene u rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu...
 • Page 37 Sigurnosne upute (nastavak) Uređaj se ne smije čistiti parom. Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne predmete za čišćenje staklene površine ploče za kuhanje jer mogu izgrepsti površinu te time izazvati rasipanje stakla. Uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim satom ili odvojenim sustavom za daljinsko upravljanje.
 • Page 38 Sigurnosne upute (nastavak) OPREZ Uređaj treba postaviti i uzemljiti kvalificirani tehničar. Uređaj bi trebalo servisirati isključivo kvalificirano servisno osoblje. Ako popravke vrše nestručne osobe, može doći do ozljeda ili ozbiljnih kvarova. Ako je potrebno izvršiti popravak uređaja, obratite se u najbliži servisni centar. Ako ne slijedite ove upute, može doći do oštećenja i poništenja jamstva.
 • Page 39 Sigurnosne upute (nastavak) Zone za kuhanje će tijekom kuhanja postati vruće. Neka djeca uvijek budu na sigurnoj udaljenosti od uređaja. Svu ambalažu držite podalje od djece jer ambalaža može biti opasna za djecu. Uređaj je namijenjen isključivo za kuhanje i prženje u domaćinstvima.
 • Page 40 Sigurnosne upute (nastavak) UPOZORENJE: Korisnici koji imaju električni stimulator srca i aktivne srčane implantate trebaju gornji dio tijela držati na udaljenosti od minimalno 30 cm od uključene indukcijske zone za kuhanje. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču uređaja ili liječniku. (Samo modeli s indukcijskom pločom za kuhanje) Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili izmijeniti uređaj sami.
 • Page 41: Upute Za Odlaganje

  Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom. Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu: samsung.com/ uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HR_161107.indd 9...
 • Page 42: Montiranje Ploče Za Kuhanje

  Montiranje ploče za kuhanje Važno: Uređaj smije postaviti i uzemljiti isključivo kvalificirani tehničar. Proučite ove upute. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala prilikom nestručnog postavljanja štednjaka. Tehnički podaci nalaze se na kraju ovog priručnika. Sigurnosne upute za montiranje • Uređaj mora imati električnu instalaciju koja omogućava njegovo isključivanje iz struje, čiji razmak između kontakata iznosi najmanje 3 mm.
 • Page 43: Priključivanje Na Struju

  Montiranje ploče za kuhanje (nastavak) Priključivanje na struju Prije spajanja na struju, provjerite odgovara li nominalni napon uređaja, odnosno napon naveden na pločici s oznakama, dostupnom dovodu napona. Pločica s oznakama nalazi se na donjoj strani kućišta ploče za kuhanje. Isključite strujni krug prije nego što spojite kabele u strujni krug.
 • Page 44: Postavljanje Na Radnu Površinu Kuhinje

  Montiranje ploče za kuhanje (nastavak) Postavljanje na radnu površinu kuhinje Prije montiranja zabilježite serijski broj na pločici s oznakama na uređaju. Taj broj će vam trebati u slučaju potrebe za servisom i nakon montiranja više neće biti dostupan, budući da se nalazi na jedinstvenoj pločici s oznakama na donjoj strani uređaja. Posebno pripazite na zahtjeve za minimalnim prostorom.
 • Page 45 Montiranje ploče za kuhanje (nastavak) 90° x 4 ø 2 ±1 C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HR_161107.indd 13 2016-11-07 11:02:13...
 • Page 46: Dijelovi I Značajke

  Dijelovi i značajke Zone za kuhanje i upravljačka ploča Jednostruka zona za kuhanje 1800 W Jednostruka zona za kuhanje 1200 W Jednostruka zona za Upravljačka ploča kuhanje 1200 W Jednostruka zona za kuhanje 1800 W Indikatori za postavke Senzor za kontrolu zaključavanja zagrijavanja i preostalu toplinu Senzori za odabir postavki zagrijavanja Senzor za uključivanje/isključivanje...
 • Page 47: Komponente

  Dijelovi i značajke (nastavak) Komponente Staklokeramička ploča za kuhanje Držači za postavljanje Vijci C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HR_161107.indd 15 2016-11-07 11:02:14...
 • Page 48: Osnovne Značajke Uređaja

  Dijelovi i značajke (nastavak) Osnovne značajke uređaja • Staklokeramička površina za kuhanje: Uređaj ima staklokeramičku površinu za kuhanje i četiri brze zone za kuhanje. Moćni grijači ploče za kuhanje koji isijavaju toplinu značajno smanjuju vrijeme zagrijavanja zona za kuhanje. • Senzorsko upravljanje na dodir: Uređaj radi pomoću senzorskog upravljanja na dodir. •...
 • Page 49: Sigurnosno Isključivanje

  Dijelovi i značajke (nastavak) Sigurnosno isključivanje Ako neka zona za kuhanje nije isključena ili postavka zagrijavanja nije promijenjena određeno vrijeme, ta zona za kuhanje će se automatski isključiti. Preostala toplina će na digitalnim zaslonima koji odgovaraju određenim zonama za kuhanje biti označena slovom (za "hot"...
 • Page 50: Prije Početka

  Prije početka Početno čišćenje Staklokeramičku površinu obrišite vlažnom krpom i sredstvom za čišćenje staklokeramičke površine za kuhanje. Važno: Ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Mogli biste oštetiti površinu. Korištenje ploče za kuhanje Korištenje odgovarajućeg posuđa Bolje posude daju bolje rezultate. •...
 • Page 51: Korištenje Senzorskog Upravljanja Na Dodir

  Korištenje ploče za kuhanje (nastavak) • Posude i lonce uvijek stavite na zonu za kuhanje prije nego što je uključite. • Prljave zone za kuhanje i prljave posude povećavaju potrošnju energije. • Kad je to moguće, čvrsto i u potpunosti poklopite posude i lonce. •...
 • Page 52: Uključivanje Uređaja

  Korištenje ploče za kuhanje (nastavak) Uključivanje uređaja Pritisnite senzor za zaključavanje na otprilike 3 sekunde. Uređaj se uključuje pomoću senzora za uključivanje/isključivanje Dodirnite senzor za uključivanje/isključivanje Na digitalnim zaslonima prikazat će se Nakon aktiviranja senzora za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj, trebate odabrati postavku zagrijavanja unutar otprilike 10 sekundi.
 • Page 53: Isključivanje Uređaja

  Korištenje ploče za kuhanje (nastavak) Isključivanje uređaja Uređaj možete potpuno isključiti pomoću senzora za uključivanje/isključivanje Dodirnite senzor za uključivanje/isključivanje Nakon isključivanja jednostruke zone za kuhanje ili cijele površine za kuhanje, prisutna preostala toplina će na digitalnim zaslonima koji odgovaraju određenim zonama za kuhanje biti označena slovom (za "hot"...
 • Page 54: Korištenje Zaštite Za Djecu

  Korištenje ploče za kuhanje (nastavak) Korištenje zaštite za djecu Zaštitu za djecu možete koristite kako biste spriječili nehotično uključivanje zone za kuhanje i aktiviranje površine za kuhanje. Senzor za kontrolu zaključavanja može se koristiti samo kad je uređaj uključen. Uključivanje zaštite za djecu 1 .
 • Page 55: Zaključavanje I Otključavanje Upravljačke Ploče

  Korištenje ploče za kuhanje (nastavak) Zaključavanje i otključavanje upravljačke ploče Upravljačku ploču možete zaključati u bilo kojoj fazi kuhanja, s iznimkom senzora za uključivanje/ isključivanje , a kako biste spriječili nenamjerno mijenjanje postavki, npr. prilikom brisanja upravljačke ploče krpom. 1 . Dodirnite senzor za kontrolu zaključavanja na otprilike 3 sekunde. Zasvijetlit će kontrolna lampica na senzoru za kontrolu zaključavanja.
 • Page 56: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Ploča za kuhanje Važno: Sredstva za čišćenje ne smiju doći u dodir sa zagrijanom staklokeramičkom površinom. Sredstva za čišćenje se nakon čišćenja trebaju isprati odgovarajućom količinom čiste vode jer mogu imati nagrizajući učinak kad se površina ponovno zagrije. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje kao što su sprej za čišćenje roštilja i pećnice, grube spužve ili abrazivna sredstva za čišćenje posuda.
 • Page 57: Okvir Ploče Za Kuhanje

  Čišćenje i održavanje (nastavak) Problematične mrlje 1 . Zagorjeli šećer, otopljenu plastiku, aluminijsku foliju i druge otopljene materijale uklonite odmah, dok je površina još vruća. Važno: Koristite li strugač za staklo na vrućoj zoni za kuhanje, postoji opasnost od opeklina: 2 .
 • Page 58: Jamstvo I Servis

  Jamstvo i servis Česta pitanja i rješavanje problema Kvar je možda prouzročila manja greška koju možete i sami ukloniti uz pomoć sljedećih uputa. Ako upute ne pomognu u svakom navedenom slučaju, ne pokušavajte i dalje popravljati sami. Upozorenje: Popravke smije vršiti samo stručan serviser. Nepravilan popravak može vam predstavljati znatnu opasnost.
 • Page 59: Servis

  Jamstvo i servis (nastavak) Što znači ako zona ne svijetli crvenim sjajem? • Odabranu temperaturu zone za kuhanje održava senzor koji zonu uključuje i isključuje, tako da površina za kuhanje neće uvijek svijetliti crvenim sjajem. Ako odaberete postavku s niskom temperaturom, toplina će se pojačavati i smanjivati češće nego što je to slučaj kod viših postavki.
 • Page 60: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci Dimenzije uređaja Širina 575 mm Dubina 505 mm Visina 55 mm Dimenzije otvora na radnoj plohi kuhinjskog elementa Širina 560 mm Dubina 490 mm Polumjer kuta 3 mm Zone za kuhanje Položaj Promjer Snaga Prednja lijeva 183 mm 1800 W Stražnja lijeva 148 mm...
 • Page 61: Informacije O Proizvodu

  Tehnički podaci (nastavak) Informacije o proizvodu Naziv dobavljača Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Identifikacija modela C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Vrsta ploče za kuhanje Ugradbena Tehnologija zagrijavanja Isijavajuće zone za kuhanje Broj zona i/ili površina za kuhanje Za kružne zone ili područje za kuhanje: promjer korisnog Ø...
 • Page 62: Dodatak

  Dodatak Naziv modela i serijski broj Naziv modela i serijski broj su označeni na naljepnici ispod ploče za kuhanje. Za kasniju upotrebu zapišite podatke ili zalijepite dodatnu naljepnicu (nalazi se na gornjoj strani proizvoda) na trenutnu stranicu. Naziv modela Serijiski broj C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HR_161107.indd 30 2016-11-07 11:02:20...
 • Page 63 Napomena C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HR_161107.indd 31 2016-11-07 11:02:20...
 • Page 64 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 65 C61RA* серија C61R2A* серија CTR364*B серија CTR464*B серија Керамичко-стаклена плотна упатство за користење МАКЕДОНСКИ imagine the possibilities Ви благодариме што купивте Samsung производ. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_MK_161107.indd 1 2016-11-07 11:13:21...
 • Page 66 Содржина Користење на упатството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Мерки...
 • Page 67: Користење На Упатството

  Користење на упатството Пред да започнете со употребата на уредот, ве молиме да го прочитате упатството и да посветите особено внимание на безбедносните информации кои се дадени подолу. Зачувајте го упатството за користење во иднина. Доколку уредот го дадете на друго лице, ве молиме...
 • Page 68: Мерки За Безбедност

  Мерки за безбедност Безбедносните аспекти на овој уред се во согласност со сите прифатени технички и безбедносни стандарди. Сепак, како производители сметаме дека е наша одговорност да ве запознаеме со следните безбедносни инструкции. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи...
 • Page 69 Мерки за безбедност (продолжение) ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Достапните делови може да се загреат за време на употребата. Не дозволувајте им на малите деца да бидат во близина. Производот не треба да се чисти со уред за чистење со пареа. Не употребувајте јаки абразивни средства или остри метални...
 • Page 70 Мерки за безбедност (продолжение) Температурата на достапните површини може да биде висока при ракување со уредот. Чувајте го уредот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години. ВНИМАНИЕ Уредот треба правилно да се инсталира и да биде заземјен од...
 • Page 71 Мерки за безбедност (продолжение) Течноста помеѓу дното на тавата и плотната може да создаде пареа под притисок. Тоа може да предизвика потскокнување на тавата. Секогаш проверувајте дали ринглата и дното на тавата се суви. Зоните за готвење стануваат жешки при готвењето. Секогаш...
 • Page 72 Мерки за безбедност (продолжение) ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ : Корисниците со пејсмејкери и активни срцеви импланти мора да одржуваат минимално растојание од 30 cm помеѓу горниот дел од телото и зоните за готвење со индукција, кога зоните се вклучени. Доколку не сте сигурни, треба да се обратите до производителот на...
 • Page 73: Инструкции За Отстранување

  одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад. За повеќе информации во врска со еколошките цели на компанијата Samsung и нејзините регулаторни обврски специфични за производите, на пр. REACH, посетете...
 • Page 74: Инсталирање На Плотната

  Инсталирање на плотната Важно: Новиот уредот треба да се инсталира и да биде заземјен единствено од страна на квалификуван персонал. Ве молиме придржувајте се до овој совет. Гаранцијата нема да ги покрива оштетувањата кои може да настанат заради неправилна инсталација. Техничките...
 • Page 75: Поврзување Со Напојувањето

  Инсталирање на плотната (продолжение) Поврзување со напојувањето Пред поврзувањето, проверете дали номиналниот напон на уредот, т.е. напонот наведен на плочката со податоци, одговара на напонот на напојувањето. Плочката со податоци е поставена на долниот дел од куќиштето на плотната. Исклучете го напојувањето на електричното коло пред поврзувањето на жиците. Напонот...
 • Page 76: Инсталирање Во Отворот На Работната Плоча

  Инсталирање на плотната (продолжение) Инсталирање во отворот на работната плоча Пред инсталирањето запишете го серискиот број на уредот од плочката со податоци. Овој број ќе ви биде потребен во случај на обраќање до сервис и нема да биде достапен по инсталацијата, бидејќи се наоѓа на оригиналната плочка со податоци...
 • Page 77 Инсталирање на плотната (продолжение) C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_MK_161107.indd 13 2016-11-07 11:13:24...
 • Page 78: Делови И Функции

  Делови и функции Зони за готвење и контролна плоча Единечна зона за готвење 1200 W Единечна зона за готвење 1800 W Контролна плоча Единечна зона за готвење 1200 W Единечна зона за готвење 1800 W Контролен сензор за Индикатори за поставената “заклучување”...
 • Page 79: Компоненти

  Делови и функции (продолжение) Компоненти Керамичко-стаклена плотна Носачи за инсталирање Завртки C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_MK_161107.indd 15 2016-11-07 11:13:25...
 • Page 80: Клучни Карактеристики На Вашиот Уред

  Делови и функции (продолжение) Клучни карактеристики на вашиот уред • Керамичко-стаклена површина за готвење: Уредот има керамичко-стаклена површина за готвење и четири зони за готвење со брз одзив. Моќните елементи за загревање со зрачење значително го намалуваат времето потребно за загревање на зоните. • Контролни сензори на допир: Управувањето...
 • Page 81: Безбедносно Исклучување

  Делови и функции (продолжение) Безбедносно исклучување Доколку некоја од зоните за готвење не биде исклучена или јачината не биде променета одреден подолг период, таа автоматски ќе се исклучи. Преостанатата топлина ќе биде означена со (за “hot” - жешко) на дигиталниот екран кој одговара...
 • Page 82: Пред Да Започнете

  Пред да започнете Почетно чистење Пребришете ја керамичко-стаклената површина со влажна крпа и средство за чистење на керамичко-стаклени плочи. Важно: Немојте да користите каустични или абразивни средства за чистење. Може да дојде до оштетување на површината. Употреба на плотната Употреба на соодветни садови Соодветните...
 • Page 83: Употреба На Контролните Сензори На Допир

  Употреба на плотната (продолжение) • Секогаш прво поставете ги тенџерињата и тавите пред да ги вклучите зоните за готвење. • Валканатата површина за готвење како и нечистото дно на садовите ја зголемуваат потрошувачката на енергија. • Доколку е можно, покријте го садот целосно со капак. • Исклучете...
 • Page 84: Вклучување На Уредот

  Употреба на плотната (продолжение) Вклучување на уредот Допирајте го сензорот за “заклучување ” околу 3 секунди. Уредот се вклучува со помош на контролниот сензор за “вклучување / исклучување ”. Допрете го сензорот за “вклучување / исклучување ”. На дигиталниот екран ќе се прикаже Откако...
 • Page 85: Исклучување На Уредот

  Употреба на плотната (продолжение) Исклучување на уредот За целосно исклучување на уредот, употребете го контролниот сензор за “вклучување / исклучување ”. Допрете го сензорот за “вклучување / исклучување ”. По исклучување на една зона или на целата површина за готвење, на дигиталниот...
 • Page 86: Употреба На Безбедносното Заклучување За Деца

  Употреба на плотната (продолжение) Употреба на безбедносното заклучување за деца Безбедносното заклучување за деца се користи за заштита од ненамерно вклучување и активирање на површината за готвење. Контролниот сензор за блокада може да се употреби единствено кога уредот е вклучен. Вклучување...
 • Page 87: Заклучување И Отклучување На Контролната Плоча

  Употреба на плотната (продолжение) Заклучување и отклучување на контролната плоча Во која било фаза од готвењето, контролната плоча може да се блокира, со исклучок на сензорот за “вклучување / исклучување ”, за да се оневозможи случајна промена на поставените вредности, како на пример, при бришење на плочата со крпа. 1. Допирајте...
 • Page 88: Чистење И Одржување

  Чистење и одржување Плотна Важно: Средствата за чистење не смеат да дојдат во контакт со загреаната керамичко-стаклена површина: По чистењето, средствата за чистење треба да се отстранат со доволна количина на чиста вода, бидејќи тие може да предизвикаат нагризување на плочата кога таа ќе се загрее. Не употребувајте јаки...
 • Page 89: Рамка На Плотната

  Чистење и одржување (продолжение) Проблематични нечистотии 1. Отстранете ги веднаш прегорениот шеќер, стопената пластика, алуминиумската фолија и останатите материјали со гребалката за стакло додека сè уште се топли. Важно: Постои можност да се изгорите при ракување со гребалката за стакло додека...
 • Page 90: Гаранција И Сервис

  Гаранција и сервис Најчесто поставувани прашања и отстранување на проблеми Може да дојде до посериозно оштетување како резултат на помали дефекти, кои самите можете да ги поправите со помош на следните упатства. Не вршете понатамошни поправки доколку следните упатства не ви помогнат во вашиот случај. Предупредување: Поправката...
 • Page 91: Сервис

  Гаранција и сервис (продолжение) Што значи кога грејниот дел не свети црвено? • Избраната температурата на зоната за готвење се прилагодува со сензор кој го вклучува и исклучува греењето, така што површината за готвење нема постојано да свети црвено. Доколку изберете помало ниво на јачина, загревањето ќе се вклучува и...
 • Page 92: Технички Податоци

  Технички податоци Димензии на уредот Широчина 575 mm Длабочина 505 mm Височина 55 mm Димензии на отсекување на работната површина Широчина 560 mm Длабочина 490 mm Радиус во аглите 3 mm Кругови за готвење Позиција Пречник Моќност Преден лев 183 mm 1800 W Заден...
 • Page 93: Информации За Производот

  Технички податоци (продолжение) Информации за производот Име на испорачувач Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Идентификација на модел C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Вид на плотна Вградена Технологија на загревање Зони за готвење со зрачење Број на зони и/или површина за готвење...
 • Page 94: Додаток

  Додаток Сериски број и име на моделот Серискиот број и името на моделот се обележани под основата на површината за готвење. Во случај да ви требаат за во иднина, запишете ги информациите или прикачете ја дополнителната ознака од производот (сместена на горната страна на производот) на тековната...
 • Page 95 Забелешка C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_MK_161107.indd 31 2016-11-07 11:13:29...
 • Page 96 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 97 C61RA* Seria C61R2A* Seria CTR364*B Seria CTR464*B Seria Plită cu sticlă ceramică Manual de utilizare ROMÂNĂ imaginaţi-vă posibilităţile Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_RO_161107.indd 1 2016-11-07 11:18:10...
 • Page 98 Cuprins Utilizarea acestui manual Instrucţiuni de siguranţă Instrucţiuni privind casarea Instalarea plitei Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare ......10 Conectarea la sursa de alimentare .
 • Page 99: Utilizarea Acestui Manual

  Utilizarea acestui manual Înainte de a utiliza echipamentul, citiţi acest manual al utilizatorului şi acordaţi atenţie specială informaţiilor de siguranţă din secţiunea următoare. Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară. Dacă înstrăinaţi acest echipament, nu uitaţi să transmiteţi şi manualul noului proprietar. MăSuRi de pReCAuţie şi SiMBoluRi iMpoRTAnTe RefeRiToARe lA SiguRAnţă...
 • Page 100: Instrucţiuni De Siguranţă

  Instrucţiuni de siguranţă Nivelul de siguranţă al acestui echipament respectă toate standardele tehnice şi de siguranţă general acceptate. Totuşi, ca fabricanţi, credem că este responsabilitatea noastră să vă familiarizăm cu următoarele instrucţiuni de siguranţă. AVERTISMENT Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane fără...
 • Page 101 Instrucţiuni de siguranţă (continuare) AVERTISMENT: Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul utilizării. Copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor. Nu se va utiliza un aparat de curăţare cu abur pentru curăţarea produsului. Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete metalice ascuţite pentru a curăţa sticla plitei, deoarece acestea pot zgâria suprafaţa, cauzând spargerea sticlei.
 • Page 102 Instrucţiuni de siguranţă (continuare) Este posibil ca temperatura suprafeţelor accesibile să fie ridicată când aparatul este în funcţiune. Nu lăsaţi aparatul şi cablul său la îndemâna copiilor sub 8 ani. ATENŢIE Asiguraţi-vă că echipamentul este corect instalat şi împământat de către un tehnician calificat. Service-ul echipamentului trebuie asigurat doar de personal calificat.
 • Page 103 Instrucţiuni de siguranţă (continuare) Zonele de gătit se vor încinge puternic în timpul preparării. Nu lăsaţi copiii mici în apropierea echipamentului. Nu păstraţi materialele de ambalare la îndemâna copii, deoarece pot fi periculoase pentru aceştia. Acest echipament este destinat doar utilizării în mediu casnic, la un nivel de solicitare normal.
 • Page 104 Instrucţiuni de siguranţă (continuare) Nu încercaţi să reparaţi, să dezasamblaţi sau să modificaţi personal aparatul. Opriţi întotdeauna echipamentul înainte de curăţare. Curăţaţi plita conform instrucţiunilor de curăţare şi întreţinere din acest manual. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_RO_161107.indd 8 2016-11-07 11:18:12...
 • Page 105: Instrucţiuni Privind Casarea

  şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale. Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi: samsung. com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_RO_161107.indd 9...
 • Page 106: Instalarea Plitei

  Instalarea plitei Important Echipamentul trebuie instalat şi împământat doar de către tehnicieni calificaţi. Respectaţi aceste instrucţiuni. Garanţia nu va acoperi defecţiunile survenite în urma instalării incorecte. La sfârşitul acestui manual sunt disponibile datele tehnice. Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare • La instalare, se va monta un dispozitiv care să permită deconectarea echipamentului de la reţea, la toţi polii, cu o lăţime a contactului de cel puţin 3 mm.
 • Page 107: Conectarea La Sursa De Alimentare

  Instalarea plitei (continuare) Conectarea la sursa de alimentare Înainte de conectare, verificaţi dacă tensiunea nominală a echipamentului - indicată pe plăcuţa cu date tehnice - corespunde cu tensiunea de alimentare disponibilă. Plăcuţa cu date tehnice se află pe carcasa inferioară a plitei. Opriţi alimentarea circuitului înainte de a conecta cablurile la circuit.
 • Page 108: Instalarea Pe Blat

  Instalarea plitei (continuare) Instalarea pe blat Notaţi numărul de serie al echipamentului (de pe plăcuţa cu date tehnice) înaintea instalării. Acest număr vă va fi solicitat în cazul în care aveţi nevoie de service, şi nu va mai fi accesibil după instalare, deoarece plăcuţa cu date tehnice se va afla sub echipament. Acordaţi atenţie sporită...
 • Page 109 Instalarea plitei (continuare) 90º Ø 2 C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_RO_161107.indd 13 2016-11-07 11:18:14...
 • Page 110: Componente Şi Caracteristici

  Componente şi caracteristici Ochiurile şi panoul de control Ochi simplu - 1200 W Ochi simplu - 1800 W Panou de comandă Ochi simplu - 1200 W Ochi simplu - 1800 W Indicatori pentru setările de temperatură şi căldura reziduală Buton tactil “Blocare” Selectori pentru setarea temperaturii Buton tactil “Pornit/Oprit”...
 • Page 111: Componente

  Componente şi caracteristici (Continuare) Componente Plită cu sticlă ceramică Suporturi de instalare Şuuburi C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_RO_161107.indd 15 2016-11-07 11:18:14...
 • Page 112: Caracteristicile Cheie Ale Echipamentului Dvs

  Componente şi caracteristici (Continuare) Caracteristicile cheie ale echipamentului dvs. • Suprafaţă de sticlă ceramică pentru gătit: Echipamentul are o suprafaţă de sticlă ceramică şi patru ochiuri de gătit cu răspuns rapid. Elementele radiante puternice ale plitei scurtează semnificativ timpul necesar pentru încălzirea ochiurilor. • Butoane tactile: Echipamentul dvs.
 • Page 113: Oprirea De Siguranţă

  Componente şi caracteristici (Continuare) Oprirea de siguranţă Dacă unul dintre ochiuri nu este oprit, sau temperatura acestuia nu este ajustată o perioadă lungă de timp, ochiul respectiv se va opri singur. Căldura reziduală va fi indicată prin simbolul (de la “hot - fierbinte”) pe afişajul digital corespunzător ochiului respectiv.
 • Page 114: Înainte De A Începe

  Înainte de a începe Curăţarea iniţială Ştergeţi suprafaţa de sticlă ceramică cu o cârpă umedă şi cu soluţie specială pentru sticlă şi suprafeţe ceramice. Important: Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi sau caustici. Riscaţi să deterioraţi suprafaţa. Utilizarea plitei Utilizarea vaselor de gătit corespunzătoare Vasele de calitate superioară...
 • Page 115: Utilizarea Butoanelor Tactile

  Utilizarea plitei (continuare) • Poziţionaţi oalele şi cratiţele pe ochiuri înainte de a porni plita. • Ochiurile şi cratiţele murdare cresc consumul energetic. • Întotdeauna (dacă este posibil) poziţionaţi capacul ferm, pentru a acoperi complet cratiţa sau oala. • Opriţi ochiul înainte de finalizarea perioadei de gătit, utilizând căldura reziduală pentru păstrarea temperaturii preparatelor sau pentru dezgheţare.
 • Page 116: Pornirea Echipamentului

  Utilizarea plitei (continuare) Pornirea echipamentului Atingeţi butonul tactil “Blocare ” timp de cca. 3 secunde. Echipamentul este pornit cu ajutorul butonului tactil “Pornit/Oprit ”. Atingeţi butonul tactil “Pornit/Oprit ”. Pe afişaj va apărea simbolul După activarea butonului tactil “Pornit/Oprit ”, trebuie să activaţi o setare pentru temperatură...
 • Page 117: Oprirea Echipamentului

  Utilizarea plitei (continuare) Oprirea echipamentului Pentru a opri complet echipamentul, utilizaţi butonul tactil “Pornit/Oprit ”. Atingeţi butonul tactil “Pornit/Oprit ”. După oprirea unui singur ochi sau a întregii suprafeţe de gătit, prezenţa căldurii reziduale va fi indicată pe afişajele digitale ale ochiurilor corespunzătoare sub forma simbolului (pentru “hot - fierbinte”).
 • Page 118: Utilizarea Blocării Pentru Copii

  Utilizarea plitei (continuare) Utilizarea blocării pentru copii Puteţi utiliza blocarea pentru copii pentru a vă proteja împotriva pornirii neintenţionate a unui ochi şi împotriva activării suprafeţei de gătit. Butonul tactil pentru blocare poate fi utilizat doar atunci când echipamentul este pornit. Activarea blocării de siguranţă...
 • Page 119: Blocarea Şi Deblocarea Panoului De Control

  Utilizarea plitei (continuare) Blocarea şi deblocarea panoului de control În orice moment din timpul procesului de gătire, panoul de control - cu excepţia butonului tactil “Pornit/Oprit ” - poate fi blocat pentru a preveni schimbarea neintenţionată a setărilor - de exemplu, prin ştergerea panoului cu o cârpă.
 • Page 120: Curăţarea Şi Întreţinerea

  Curăţarea şi întreţinerea Plita Important: Agenţii de curăţare nu trebuie să intre în contact cu suprafaţa ceramică încălzită. Toţi agenţii de curăţare trebuie îndepărtaţi cu o cantitate suficientă de apă curată (după curăţare), deoarece au efect caustic în momentul în care suprafaţa se încinge.
 • Page 121: Rama Plitei

  Curăţarea şi întreţinerea (continuare) Îndepărtarea resturilor persistente 1 Îndepărtaţi zahărul ars, plasticul topit, folia de aluminiu sau alte materiale cu o racletă de sticlă cât mai repede, şi cât timp sunt calde. Important: Riscaţi să vă ardeţi dacă utilizaţi racleta de sticlă într-o zonă fierbinte. 2 După...
 • Page 122: Garanţie Şi Service

  Garanţie şi service Întrebări frecvente şi depanare Pot apărea defecţiuni în urma unor erori minore, pe care le puteţi corecta chiar dvs., respectând următoarele instrucţiuni. Nu încercaţi să efectuaţi reparaţii mai complexe, dacă instrucţiunile de mai jos nu vă oferă soluţia. Avertisment: Reparaţiile acestui echipament se vor executa doar de către un tehnician de service calificat.
 • Page 123: Service

  Garanţie şi service (Continuare) Ce înseamnă faptul că arzătorul nu este încins (roşu)? • Temperatura selectată a ochiului este menţinută de un termostat care aprinde şi stinge elementul radiant. Astfel, suprafaţa ochiului nu va fi întotdeauna roşie. Dacă selectaţi o temperatură...
 • Page 124: Date Tehnice

  Date tehnice Dimensiuni echipament Lăţime 575 mm Adâncime 505 mm Înălţime 55 mm Dimensiuni decupaj în blat Lăţime 560 mm Adâncime 490 mm Rază colţ 3 mm Ochiuri Poziţie Diametru Putere Faţă stânga 183 mm 1800 W Spate stânga 148 mm 1200 W Spate dreapta 183 mm...
 • Page 125: Informaţii Despre Produs

  Date tehnice (Continuare) Informaţii despre produs Nume furnizor Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Identificarea modelului C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Tipul de plită de gătit Încastrabilă Tehnologia de încălzire Zone de gătit radiante Numărul de zone şi/sau suprafețe de gătit Pentru zonele de gătire sau ariile circulare: diametrul unei Ø...
 • Page 126: Anexă

  Anexă Nume model şi număr serial Atât numele modelului şi numărul serial sunt afişate pe eticheta de sub baza plitei. Pentru o utilizare ulterioară, notaţi-vă informaţiile sau lipiţi eticheta suplimentară a produsului (localizată în partea de sus a produsului) pe pagina curentă. Denumire model Număr serial C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_RO_161107.indd 30...
 • Page 127 Notă C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_RO_161107.indd 31 2016-11-07 11:18:20...
 • Page 128 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 129 Seria C61RA* Seria C61R2A* Seria CTR364*B Seria CTR464*B Pllakë sobe prej xhami qeramike manuali i përdorimit SHQIP imagjinoni mundësitë Faleminderit që keni blerë këtë produkt të Samsung. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SQ_161107.indd 1 2016-11-07 11:35:23...
 • Page 130 Tabela e përmbajtjes Përdorimi i këtij manuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Udhëzimet e sigurisë...
 • Page 131: Përdorimi I Këtij Manuali

  Përdorimi i këtij manuali Ju lutemi, para se ta përdorni pajisjen, gjeni kohën për të lexuar këtë manual përdorimi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë informacionit mbi sigurinë që gjendet në seksionin e mëposhtëm. Mbajeni këtë manual për t’iu referuar në të ardhmen. Në rast transferimi të zotërimit të pajisjes, ju lutemi mos harroni t’ia kaloni manualin zotëruesit të...
 • Page 132: Udhëzimet E Sigurisë

  Udhëzimet e sigurisë Aspektet e sigurisë së kësaj pajisjeje përputhen me të gjitha standardet e pranuara teknike dhe të sigurisë. Megjithatë, si prodhues ne gjithashtu besojmë se është përgjegjësi e jona që t’ju njohim me udhëzimet e mëposhtme për sigurinë. PARALAJMËRIM Kjo pajisje nuk është...
 • Page 133 Udhëzimet e sigurisë (vazhdon) Gjatë përdorimit pajisja nxehet. Duhet të tregoni kujdes për të shmangur prekjen e elementeve nxehëse brenda pllakës së furrës. PARALAJMËRIM: Pjesët e përdorshme mund të nxehen gjatë përdorimit. Fëmijët e vegjël duhen mbajtur larg. Nuk duhet përdorur pastrues me avull për ta pastruar produktin.
 • Page 134 Udhëzimet e sigurisë (vazhdon) PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur mbi pllakë me vaj apo yndyra mund të jetë i rrezikshëm dhe të shkaktojë zjarr. KURRË mos u përpiqni të shuani zjarrin me ujë, por fikni pajisjen dhe mbuloni flakët, p.sh. me ndonjë kapak apo batanije kundër zjarrit.
 • Page 135 Udhëzimet e sigurisë (vazhdon) Nëse pajisja juaj nuk funksionon siç duhet ose nëse shfaqen thyerje, krisje ose shkëputje: - fikini të gjitha zonat e gatimit; - shkëputeni pllakën e sobës nga rrjeti i furnizimit me energji; dhe - kontaktoni qendrën tuaj lokale të shërbimit. Nëse vatra pëson krisje, fikeni pajisjen për të...
 • Page 136 Udhëzimet e sigurisë (vazhdon) Yndyra ose vaji i mbinxehur mund të marrë flakë shpejt. Mos i lini kurrë të pambikëqyrura njësitë e sipërfaqes kur përgatisni ushqimin në yndyrë ose në vaj, për shembull, kur gatuani patate të skuqura. Fikini zonat e gatimit pasi t'i keni përdorur. Mbajini gjithmonë...
 • Page 137: Udhëzimet Për Eliminim

  Ky produkt dhe pajisjet e tij shtesë elektronike nuk duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare për eliminim. Për informacion mbi zotimet mjedisore të “Samsung” dhe detyrimet rregullatore specifike për produktin, p.sh. “REACH”, vizitoni: samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html...
 • Page 138: Instalimi I Pllakës Së Sobës

  Instalimi i pllakës së sobës E rëndësishme: Sigurohuni që pajisja e re të instalohet dhe të tokëzohet vetëm nga një personel i kualifikuar. Ju lutemi, ndiqeni këtë udhëzim. Garancia nuk do të mbulojë asnjë dëmtim të rëndë që mund të shkaktohet si rrjedhojë e instalimit jo në mënyrën e duhur. Në...
 • Page 139: Lidhja Me Rrjetin E Furnizimit Me Energji

  Instalimi i pllakës së sobës (Vazhdon) Lidhja me rrjetin e furnizimit me energji Para se ta lidhni, kontrolloni që tensioni nominal i pajisjes, pra që është tensioni i treguar në pllakën e të dhënave, korrespondon me tensionin e disponueshëm të furnizimit. Pllaka e të dhënave ndodhet në kapakun e poshtëm të...
 • Page 140: Instalimi Mbi Banak

  Instalimi i pllakës së sobës (Vazhdon) Instalimi mbi banak Vëreni me kujdes numrin serial në pllakën e të dhënave të pajisjes para se ta instaloni. Ky numër do të kërkohet në rast kërkese për shërbim dhe nuk është më i arritshëm pas instalimit, pasi ndodhet në...
 • Page 141 Instalimi i pllakës së sobës (Vazhdon) C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SQ_161107.indd 13 2016-11-07 11:35:27...
 • Page 142: Pjesët Dhe Karakteristikat

  Pjesët dhe karakteristikat Zonat e gatimit dhe paneli i kontrollit Një zonë e vetme e gatimit 1200 W Një zonë e vetme e gatimit 1800 W Një zonë e vetme e gatimit 1200 W Paneli i kontrollit Një zonë e vetme e gatimit 1800 W Sensori "Bllokimi"...
 • Page 143: Komponentët

  Pjesët dhe karakteristikat (Vazhdon) Komponentët Pllakë sobe prej xhami qeramike kllapa instalimi vida C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SQ_161107.indd 15 2016-11-07 11:35:28...
 • Page 144: Karakteristikat Kryesore Të Pajisjes Suaj

  Pjesët dhe karakteristikat (Vazhdon) Karakteristikat kryesore të pajisjes suaj • Sipërfaqja e gatimit prej xhami qeramike: Pajisja ka një sipërfaqe gatimi prej xhami qeramike dhe katër zona gatimi me reagim të shpejtë. Elementet e fuqishme nxehëse dhe rrezatuese shkurtojnë në mënyrë të ndjeshme sasinë e kohës që kërkohet për zonat që të nxehen. •...
 • Page 145: Opsioni I Fikjes Për Siguri

  Pjesët dhe karakteristikat (Vazhdon) Opsioni i fikjes për siguri Nëse një nga zonat e gatimit nuk është fikur ose nëse cilësimi i nxehtësisë nuk është rregulluar pas një periudhe të gjatë kohe, zona e veçantë e gatimit do të fiket vetë automatikisht. Çdo nxehtësi e mbetur do të...
 • Page 146: Para Se Të Filloni

  Para se të filloni Pastrimi fillestar Pastroni sipërfaqen prej xhami qeramike me një copë të njomë dhe me një pastrues vatrash prej xhami qeramike. E rëndësishme: Mos përdorni pastrues kaustikë ose gërryes. Sipërfaqja mund të dëmtohet. Përdorimi i pllakës Përdorimi i enës së duhur të gatimit Tiganët më...
 • Page 147: Përdorni Sensorët E Kontrollit Me Prekje

  Përdorimi i pllakave të sobës (Vazhdon) • Fillimisht vendosni gjithmonë enët ose tiganët para se të ndizni zonën e gatimit. • Zonat e gatimit dhe bazamentet e tiganëve që janë të papastruara mund të rrisin konsumimin e energjisë. • Aty ku është e mundur, shtrëngojini fort kapakët e enëve ose të tiganëve për t'i mbuluar plotësisht.
 • Page 148: Ndezja E Pajisjes

  Përdorimi i pllakave të sobës (Vazhdon) Ndezja e pajisjes Prekni sensorin “Mbyll ” për afërsisht 3 sekonda. Pajisja ndizet duke përdorur sensorin “Ndezur/Fikur ” të kontrollit. Prekni sensorin “Ndezur/Fikur ”. Ekrani dixhital do të tregojë Pasi të jetë aktivizuar sensori "Ndezur/Fikur ”...
 • Page 149: Fikja E Pajisjes

  Përdorimi i pllakave të sobës (Vazhdon) Fikja e pajisjes Për ta fikur plotësisht pajisjen përdorni sensorin “Ndezur/Fikur ” të kontrollit. Prekni sensorin “Ndezur/Fikur ”. Pasi keni fikur një zonë të vetme të gatimit ose të gjithë sipërfaqen e gatimit, prania e nxehtësisë...
 • Page 150: Përdorimi I Bllokimit Të Sigurisë Për Fëmijët

  Përdorimi i pllakave të sobës (Vazhdon) Përdorimi i bllokimit të sigurisë për fëmijët Mund ta përdorni bllokimin e sigurisë për fëmijët për t'u mbrojtur nga ndezja e paqëllimshme në një zonë gatimi dhe nga aktivizimi i një sipërfaqe gatimi. Sensori i kontrollit të bllokimit mund të përdoret vetëm kur energjia është...
 • Page 151: Bllokimi Dhe Zhbllokimi I Panelit Të Kontrollit

  Përdorimi i pllakave të sobës (Vazhdon) Bllokimi dhe zhbllokimi i panelit të kontrollit Në çdo moment gjatë procesit të gatimit, paneli i kontrollit, me përjashtim të sensorit “Ndezur/ Fikur ” të kontrollit mund të bllokohet me qëllim që të parandalohen ndryshimet e cilësimeve në mënyrë...
 • Page 152: Pastrimi Dhe Kujdesi

  Pastrimi dhe kujdesi Pllakë sobe E rëndësishme: Detergjentet e pastrimit nuk duhet të bien në kontakt me një sipërfaqe të nxehtë të xhamit qeramikë: Të gjithë detergjentet e pastrimit duhet të hiqen me sasi të përshtatshme të ujit të pastër pas pastrimit sepse ato mund të kenë një efekt kaustik kur sipërfaqja nxehet.
 • Page 153: Korniza E Pllakës Së Sobës

  Pastrimi dhe kujdesi (vazhdon) Papastërtia problematike 1 . Hiqeni sheqerin e djegur, plastikën e shkrirë, letrën e aluminit ose materialet e tjera me një kruajtëse xhami menjëherë dhe për sa kohë që është ende e nxehtë. E rëndësishme: Ekziston rreziku të digjeni kur përdoret kruajtësja e xhamit mbi një zonë...
 • Page 154: Garancia Dhe Shërbimi

  Garancia dhe shërbimi Pyetjet më të shpeshta dhe zgjidhja e problemeve Mund të ndodhë një problem si pasojë e një gabimi të vogël që ju mund ta korrigjoni vetë me ndihmën e udhëzimeve të mëposhtme. Mos u përpiqni të bëni rregullime të mëtejshme nëse udhëzimet e mëposhtme nuk ndihmojnë...
 • Page 155: Shërbimi

  Garancia dhe shërbimi (vazhdon) Çfarë do të thotë kur vatra nuk ka ngjyrë të kuqe? • Temperatura e përzgjedhur e zonës së gatimit ruhet nga një sensor i cili e ndez dhe e fik zonën me cikle, kështu që sipërfaqja e zonës së gatimit jo gjithmonë do të ndriçojë me ngjyrë të kuqe. Nëse zgjidhni një...
 • Page 156: Të Dhënat Teknike

  Të dhënat teknike Dimensionet e pajisjes Gjerësia 575 mm Thellësia 505 mm Lartësia 55 mm Dimensionet e hapësirës së sipërme Gjerësia 560 mm Thellësia 490 mm Rrezja e këndit 3 mm Format unazë për gatim Pozicioni Diametri Energjia Pjesa ballore 183 mm 1800 W majtas...
 • Page 157: Informacion Mbi Produktin

  Të dhënat teknike (vazhdon) Informacion mbi produktin Emri i furnizuesit Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Identifikimi i modelit C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Lloji i pllakës Inkaso Teknologjia e ngrohjes Zonat e gatimit me rrezatim Numri i zonave dhe/ose sipërfaqes së gatimit Për zona ose sipërfaqe rrethore gatimi: diametri i...
 • Page 158: Shtojca

  Shtojca Emri i modelit dhe numri i serisë Dhe emri i modelit dhe numri i serisë kanë etiketë poshtë bazamentit të vatrës. Për përdorim të mëvonshëm, shkruajeni informacionin në secilën etiketë produkti (që ndodhet në krye të produktit) në faqen aktuale. Emri i modelit Numri i serisë...
 • Page 159 Shënim C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SQ_161107.indd 31 2016-11-07 11:35:33...
 • Page 160 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 161 C61RA* Serija C61R2A* Serija CTR364*B Serija CTR464*B Serija Keramičko-staklena grejna ploča korisnički priručnik СРБИЈЕ imagine the possibilities Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Samsung. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SR_161107.indd 1 2016-11-07 11:39:30...
 • Page 162 Sadržaj Korišćenje ovog priručnika Uputstva o bezbednosti Uputstva za odlaganje Instalacija grejne ploče Uputstva u vezi bezbednosti za lice koje obavlja instalaciju ....10 Povezivanje na električnu mrežu .
 • Page 163: Korišćenje Ovog Priručnika

  Korišćenje ovog priručnika Pročitajte ovaj korisnički priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj i obratite posebnu pažnju na bezbednosne informacije koje se nalaze u narednom odeljku. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu. Ako prodate uređaj, ne zaboravite da predate priručnik novom vlasniku. VAžni BezBednoSni SimBoli i meRe opRezA U tekstu ovog korisničkog priručnika koriste se sledeći simboli:...
 • Page 164: Uputstva O Bezbednosti

  Uputstva o bezbednosti Bezbednosni aspekti ovog uređaja su u skladu sa prihvaćenim tehničkim i bezbednosnim standardima. Međutim, mi kao proizvođači takođe smatramo da je naša dužnost da vas upoznamo sa sledećim bezbednosnim uputstvima. UPOZORENJE Nije predviđeno da ovaj aparat koriste osobe (što podrazumeva decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe koja je odgovorna...
 • Page 165 Uputstva o bezbednosti (nastavak) Za čišćenje proizvoda ne sme se koristiti uređaj za čišćenje parom. Za čišćenje staklene grejne ploče nemojte da koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugalice pošto mogu da ogrebu površinu i da izazovu pucanje stakla. Uređaj nije namenjen za rad pomoću spoljnog tajmera niti posebnog sistema za daljinsku kontrolu.
 • Page 166 Uputstva o bezbednosti (nastavak) OPREZ Uverite se da je kvalifikovani tehničar pravilno instalirao i uzemljio uređaj. Uređaj sme da servisira samo kvalifikovano tehničko lice. Popravke koje obavlja nestručno lice mogu izazvati povrede ili ozbiljan kvar. Ako se uređaj pokvari, obratite se lokalnom servisnom centru. Ukoliko ne pratite ova uputstva, može doći do oštećenja i gubitka garancije.
 • Page 167 Uputstva o bezbednosti (nastavak) Sve materijale korišćene za pakovanje držite potpuno van domašaja dece, pošto mogu da predstavljaju opasnost po njih. Ovaj uređaj se koristi samo za normalno kuvanje i prženje kod kuće. Nije dizajniran za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nikada ne koristite grejnu ploču za zagrevanju prostorije.
 • Page 168 Uputstva o bezbednosti (nastavak) Pre čišćenja isključite uređaj. Grejnu ploču čistite prema uputstvima o čišćenju i održavanju koje se nalaze u ovom priručniku. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SR_161107.indd 8 2016-11-07 11:39:32...
 • Page 169: Uputstva Za Odlaganje

  Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom. Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/...
 • Page 170: Instalacija Grejne Ploče

  Instalacija grejne ploče Važno: Uverite se da je kvalifikovani tehničar pravilno instalirao i uzemljio uređaj. Pogledajte sledeće uputstvo. Garancija ne pokriva oštećenje koje je prouzrokovano nepravilnom instalacijom. Na kraju priručnika se nalaze tehnički podaci. Uputstva u vezi bezbednosti za lice koje obavlja instalaciju • Pri električnoj instalaciji uređaja potreban je uređaj koji omogućava isključivanje aparata sa glavnog napajanja na svim polovima sa razmakom između kontakata od najmanje 3 mm.
 • Page 171: Povezivanje Na Električnu Mrežu

  Instalacija grejne ploče (nastavak) Povezivanje na električnu mrežu Pre povezivanja, proverite da li nominalni napon uređaja, tj. napon koji je naveden na natpisnoj ploči, odgovara dostupnom naponu. Naptisna ploča se nalazi na donjoj strani grejne ploče. Pre nego što povežete žice sa strujnim kolom, isključite strujno kolo. Napon grejnog elementa iznosi AC 230 V~.
 • Page 172: Instalacija Na Radnu Površinu

  Instalacija grejne ploče (nastavak) Instalacija na radnu površinu Pre instalacije zabeležite serijski broj sa natpisne ploče na uređaju. Ovaj broj je neophodan u slučaju potrebe za servisiranjem; neće biti vidljiv nakon instalacije jer se nalazi na natpisnoj ploči, na donjoj strani uređaja. Imajte u vidu zahteve za minimalnim slobodnim prostorom.
 • Page 173 Instalacija grejne ploče (nastavak) C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SR_161107.indd 13 2016-11-07 11:39:34...
 • Page 174: Delovi I Funkcije

  Delovi i funkcije Ringle i kontrolna tabla Jedna ringla - 1200 W Jedna ringla 1800 W Kontrolna tabla Jedna ringla - 1200 W Jedna ringla 1800 W Indikatori postavki Senzor kontrole “Zaključavanje” temperature i zagrejanost Regulatori za podešavanje temperature Senzor kontrole “Uključivanje/isključivanje” C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SR_161107.indd 14 2016-11-07 11:39:34...
 • Page 175: Komponente

  Delovi i funkcije (nastavak) Komponente Keramičko staklena grejna ploča Držači za instalaciju Šrafovi C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SR_161107.indd 15 2016-11-07 11:39:34...
 • Page 176: Ključne Funkcije Uređaja

  Delovi i funkcije (nastavak) Ključne funkcije uređaja • Keramičko-staklena površina za kuvanje: Uređaj sadrži keramičko staklenu površinu za kuvanje i četiri ringle koje se brzo aktiviraju. Grejna ploča sadrži moćne zračne elemente grejača koji skraćuju vreme zagrevanja ringli. • Senzori kontrola koji se aktiviraju dodirom: Pri radu sa ovim uređajem koriste se senzori kontrola koji se aktiviraju dodirom.
 • Page 177: Bezbednosno Isljučivanje

  Delovi i funkcije (nastavak) Bezbednosno isljučivanje Ako ringla nije isključena ili ako temperatura nije promenjena posle određenog vremenskog perioda, ta ringla će se automatski isključiti. Pri bilo kakvom zagrevanju pojaviće se simbol (“vrelo”) na digitalnom displeju za odgovarajuću ringlu. Ringle će se same isključiti u sledećim situacijama. Postavka za kuvanje 1 - 2 Posle 6 časa...
 • Page 178: Pre Početka

  Pre početka Prvo čišćenje Obrišite keramičko staklenu površinu vlažnom krpom, a keramičk površinu za kuvanje sredstvom za čišćenje stakla. Važno: Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Možete oštetiti površinu. Korišćenje grejne ploče Upotreba odgovarajućeg posuđa Kvalitetnije posuđe daje bolje rezultate. • Dobro posuđe možete prepoznati po dnu.
 • Page 179: Korišćenje Senzora Kontrola Koji Se Aktiviraju Dodirom

  Korišćenje grejne ploče (Nastavak) • Postavite šerpu i tiganj na ringlu pre nego što je uključite. • Prljave ringle i dno posuđa povećava utrošak električne energije. • Kad god je moguće, potpuno poklopite posudu prilikom kuvanja. • Isključite ringlu pre kraja kuvanja, a zagrejanu ringlu upotrebite za otapanje ili održavanje hrane toplom.
 • Page 180: Uključivanje Uređaja

  Korišćenje grejne ploče (nastavak) Uključivanje uređaja Pritisnite i držite senzor “Zaključavanje približno 3 sekunde. Uređaj se uključuje pomoću senzora kontrole “Uključivanje/isključivanje ”. Pritisnite senzor “Uključivanje/isključivanje ”. Digitalni displeji će prikazati simbol Nakon što ste pomoću senzora “Uključivanje/isključivanje ” uključili uređaj, postavka temperature se bira u trajanju od 10 sekundi.
 • Page 181: Isključivanje Uređaja

  Korišćenje grejne ploče (nastavak) Isključivanje uređaja Uređaj se isključuje pomoću senzora kontrole “Uključivanje/isključivanje ” . Pritisnite senzor “Uključivanje/isključivanje ” . Kada isključite ringlu ili grejnu ploču, na digitalnom displeju za odgovarajuću ringlu biće prikazan simbol za pregrejanost (znači “vrelo”). Ako je temperatura postavljena na , a Vi želite da isključite grejač...
 • Page 182: Korišćenje Brave Za Bezbednost Dece

  Korišćenje grejne ploče (nastavak) Korišćenje brave za bezbednost dece Bravu za bezbednost dece možete koristiti da biste sprečili slučajno uključivanje ringle i aktiviranje površine za kuvanje. Senzori kontrole za zaključavanje se mogu koristiti samo kada je uređaj uključen. Uključivanje brave za bezbednost dece 1 Pritisnite i držite senzor kontrole približno 3 sekunde.
 • Page 183: Zaključavanje I Otključavanje Kontrolne Table

  Korišćenje grejne ploče (nastavak) Zaključavanje i otključavanje kontrolne table U bilo kom trenutku, tokom kuvanja, kontrolna tabla, osim senzora kontrole “Uključeno/isključeno “, može se zaključati da se postavke ne bi slučajno promenile, na primer, prilikom brisanja table. 1 Pritisnite i držite senzor kontrole za zaključavanje približno 3 sekunde. Indikator u senzoru kontrole za zaključavanje će se upaliti.
 • Page 184: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Grejna ploča Važno: Sredstva za održavanje se ne smeju koristiti na zagrejanoj keramičko staklenoj ploči: Nakon čišćenja sva sredstva za čišćenje se moraju dobro isprati jer mogu oštetiti površinu kada se zagreje. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, poput sprejeva za roštilj ili pećnicu, drške za uklanjanje masti ili abrazivna sredstva za čišćenje šerpi.
 • Page 185: Okvir Grejne Ploče

  Čišćenje i održavanje (nastavak) Problematična prljavština 1 Zagoreli šećer, istopljenu plastiku, aluminijumsku foliju i drugi materijal uklonite odmah ili dok je još vreo pomoću staklenog strugača. Važno: Prilikom korišćenja staklenog strugača na vreloj ringli postoji opasnost od opekotina: 2 Kada se ohladi, očistite grejnu ploču na uobičajen način. Ako se ringla na kojoj se nešto istopilo ohladila, ponovo je zagrejte da biste je očistili.
 • Page 186: Garancije I Servisiranje

  Garancije i servisiranje Najčešće postavljana pitanja i rešavanje problema Uz pomoć sledećih uputstava možete sami rešiti manje probleme. Nemojte i dalje pokušavati da otklonite problem ako vam sledeća uputstva ne budu od pomoći. Upozorenje: Uređaj sme da servisira samo kvalifikovano tehničko lice. Nestručne popravke mogu imati ozbiljne posledice za korisnika.
 • Page 187: Servisiranje

  Garancije i servisiranje (nastavak) Šta znači kada grejač ne sija crvenom bojom? • Izabranu temperaturu ringle održavaju senzori koji naizmenično uključuju i isključuju ringlu, tako da površina za kuvanje neće uvek biti crvena. Ako izaberete nižu temperaturu, ringle će se češće naizmenično uključivati i isključivati nego na višim temperaturama.
 • Page 188: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci Dimenzije uređaja Širina 575 mm Dubina 505 mm Visina 55 mm Dimenzije radne površine Širina 560 mm Dubina 490 mm Poluprečnik ugla 3 mm Ringle Položaj Prečnik Snaga Prednja leva 183 mm 1800 W Zadnja leva 148 mm 1200 W Zadnja desna 183 mm...
 • Page 189: Informacije O Uređaju

  Tehnički podaci (nastavak) Informacije o uređaju Naziv dobavljača Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Identifikator modela C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Tip grejne ploče Ugradna za gornji nivo Tehnologija grejanja Ringle, zagrevanje zračenjem Broj ringli i/ili površina Za kružne ringle ili površine: prečnik korisne površine po Ø...
 • Page 190: Dodatak

  Dodatak Naziv modela i serijski broj I naziv modela i serijski broj su označeni na donjoj strani baze površine za kuvanje. Za kasniju upotrebu zapišite podatke ili zalepite dodatnu nalepnicu proizvoda (nalazi se na gornjoj strani proizvoda) na trenutnu stranicu. Naziv modela Serijski broj C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SR_161107.indd 30...
 • Page 191 Napomena C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SR_161107.indd 31 2016-11-07 11:39:39...
 • Page 192 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 193 Serija C61RA* Serija C61R2A* Serija CTR364*B Serija CTR464*B Steklokeramična kuhalna plošča Uporabniški priročnik SLOVENŠČINA predstavljajte si, kaj vse je mogoče Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SL_161107.indd 1 2016-11-07 11:29:03...
 • Page 194 Kazalo Uporaba priročnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Varnostna navodila .
 • Page 195: Uporaba Priročnika

  Uporaba priročnika Vzemite si čas in preberite navodila za uporabo. Pred uporabo aparata bodite še posebej pozorni na varnostne informacije v naslednjem razdelku. Navodila shranite za poznejšo uporabo. Če aparat prepustite novemu lastniku, mu ne pozabite dati navodil. PomemBni vARnoSTni SimBoli in vARnoSTni ukRePi V besedilu teh navodil za uporabo so uporabljeni naslednji simboli: Nevarnosti ali nevarna uporaba, ki lahko...
 • Page 196: Varnostna Navodila

  Varnostna navodila Varnostni vidiki tega aparata so v skladu z vsemi sprejetimi tehničnimi in varnostnimi standardi. Vendar kot proizvajalci verjamemo, da je naša dolžnost, da vas seznanimo z naslednjimi varnostnimi ukrepi. OPOZORILO Aparata ne smejo uporabljati fizično, senzorno ali mentalno slabotne osebe (in otroci) s premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata da navodila odgovorna oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
 • Page 197 Varnostna navodila (nadaljevanje) Izdelka ne čistite s parnim čistilnikom. Za čiščenje stekla plošče ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev ali kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino, s čimer lahko povzročijo, da se steklo zdrobi. Aparat niso namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom. OPOZORILO: Aparat in njegovi dostopni deli se lahko med uporabo zelo segrejejo.
 • Page 198 Varnostna navodila (nadaljevanje) PREVIDNO Aparat mora pravilno namestiti in ozemljiti usposobljen strokovnjak. Aparat sme servisirati samo usposobljeno servisno osebje. Popravila, ki jih izvedejo neusposobljeni posamezniki, lahko povzročijo poškodbe ali resne okvare. Če je aparat treba popraviti, se obrnite na lokalni servisni center. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodovanje aparata in s tem razveljavi garancijo.
 • Page 199 Varnostna navodila (nadaljevanje) Kuhalna mesta postanejo med kuhanjem vroča. Otroci se ne smejo zadrževati v bližini aparata. Vso embalažo hranite izven dosega otrok, saj je lahko nevaren zanje. Aparat lahko uporabljate samo za običajno kuhanje in cvrtje v gospodinjstvu. Ni načrtovan za komercialno ali industrijsko uporabo.
 • Page 200 Varnostna navodila (nadaljevanje) Aparata ne poskušajte popraviti, razstaviti ali spremeniti sami. Pred čiščenjem izklopite aparat. Ploščo čistite v skladu z navodili za čiščenje in vzdrževanje v teh navodilih. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SL_161107.indd 8 2016-11-07 11:29:05...
 • Page 201: Navodila Za Odlaganje

  Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki. Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SL_161107.indd 9 2016-11-07...
 • Page 202: Namestitev Plošče

  Namestitev plošče Pomembno: Aparat mora namestiti in ozemljiti usposobljeno osebje. Upoštevajte ta navodila. Garancija ne zajema škode, do katere pride zaradi nepravilne namestitve. Tehnični podatki so podani na koncu teh navodil. Varnostna navodila za monterja • Aparat mora biti nameščen tako, da ga je mogoče popolnoma izklopiti iz električnega omrežja pri vseh polih s kontaktno odprtino, široko vsaj 3 mm.
 • Page 203: Priključitev Na Omrežno Napajanje

  Namestitev plošče (nadaljevanje) Priključitev na omrežno napajanje Pred priključitvijo preverite ali nominalna napetost aparata (napetost, ki je navedena na ploščici za navedbe) ustreza razpoložljivi napetosti napajanja. Ploščica za navedbe je na spodnjem delu ohišja plošče. Pred priključitvijo žic na tokokrog le-tega izklopite. Napetost grelnika je AC 230 V.
 • Page 204: Namestitev V Pult

  Namestitev plošče (nadaljevanje) Namestitev v pult Pred namestitvijo s ploščice za navedbe prepišite serijsko številko aparata. To številko boste potrebovali za servisne zahteve. Po namestitvi ne bo več dostopna, saj je napisana na spodnji strani aparata. Še posebej bodite pozorni na zahteve za prostor in odprtine. Pred namestitvijo plošče v okvirja le-ta pritrdite na obeh straneh s priloženimi vijaki.
 • Page 205 Namestitev plošče (nadaljevanje) C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SL_161107.indd 13 2016-11-07 11:29:07...
 • Page 206: Deli In Funkcije

  Deli in funkcije Kuhalna mesta in nadzorna plošča Posamezno kuhalno mesto 1200 W Posamezno kuhalno mesto 1800 W Posamezno kuhalno mesto 1200 W Nadzorna plošča Posamezno kuhalno mesto 1800 W Indikatorji nastavitve toplote in preostale toplote Senzor za zaklepanje Izbirniki za nastavitev toplote Senzor za vklop/izklop C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SL_161107.indd 14 2016-11-07...
 • Page 207: Komponente

  Deli in funkcije (nadaljevanje) Komponente Steklokeramična kuhalna plošča. Namestitvena okvirja. Vijaki. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SL_161107.indd 15 2016-11-07 11:29:07...
 • Page 208: Ključne Funkcije Aparata

  Deli in funkcije (nadaljevanje) Ključne funkcije aparata • Steklokeramična kuhalna površina: Aparat ima steklokeramično kuhalno površino in štiri hitro odzivna kuhalna mesta. Močna, žareča grelna telesa plošče znatno skrajšajo čas segrevanja kuhalnih mest. • Senzorji za upravljanje na dotik: Aparat upravljate s senzorji za upravljanje na dotik. •...
 • Page 209: Varnostni Izklop

  Deli in funkcije (nadaljevanje) Varnostni izklop Če po določenem času ne izklopite kuhalnega mesta ali ne spremenite njegove toplote, se bo to kuhalno mesto samodejno izklopilo. Preostala toplota bo označena s simbolom ("hot" - vroče) na digitalnem zaslonu ustreznega kuhalnega mesta. Kuhalna mesta se samodejno izklopijo, ko poteče spodaj navedeni čas.
 • Page 210: Pred Začetkom

  Pred začetkom Prvo čiščenje Steklokeramično površino obrišite z vlažno krpo in čistilom za steklokeramične plošče. Pomembno: Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistil. Z njimi lahko poškodujete površino. Uporaba kuhalne plošče Uporaba ustrezne posode Boljša posoda zagotavlja boljše rezultate. • Dobro posodo lahko prepoznate po Njenem dnu. Dno mora biti čim bolj debelo in ravno. •...
 • Page 211: Uporaba Senzorjev Za Upravljanje Na Dotik

  Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje) • Ponve in posode vedno postavite na mesto, preden vklopite kuhalno mesto. • Umazana kuhalna mesta in dna posode lahko zvišajo porabo energije. • Če je mogoče, dobro pokrijte posodo s pokrovko. • Kuhalna mesta izklopite, preden se čas kuhanja izteče, da preostalo toploto izkoristite za ohranjanje hrane tople ali tajanje živil.
 • Page 212: Vklop Aparata

  Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje) Vklop aparata Približno 3 sekunde držite senzor za zaklepanje Aparat vklopite s senzorjem za vklop/izklop Dotaknite se senzorja za vklop/izklop Na digitalnem zaslonu se prikaže Ko vklopite aparat s senzorjem za vklop/izklop , morate v približno 10 sekundah izbrati nastavitev toplote.
 • Page 213: Izklop Aparata

  Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje) Izklop aparata Aparat popolnoma izklopite s senzorjem za vklop/izklop Dotaknite se senzorja za vklop/izklop Ko izklopite posamezno kuhalno mesto ali celotno kuhalno površino, bo na digitalnih zaslonih ustreznih kuhalnih mest prikazana ikona za preostalo toploto ("hot" - vroče). Če je izbrana nastavitev toplote in želite izklopiti grelnik , se še enkrat dotaknite...
 • Page 214: Uporaba Zaklepanja Za Zaščito Otrok

  Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje) Uporaba zaklepanja za zaščito otrok Zaklepanje za zaščito otrok lahko uporabite za zavarovanje pred nehotenim vklopom kuhalnega mesta in kuhalne površine. Senzor za zaklepanje lahko uporabite samo, ko je aparat vklopljen. Vklop zaklepanja za zaščito otrok 1 .
 • Page 215: Zaklepanje In Odklepanje Nadzorne Plošče

  Uporaba kuhalne plošče (nadaljevanje) Zaklepanje in odklepanje nadzorne plošče Nadzorno ploščo (razen senzorja za vklop/izklop ) lahko kadarkoli med kuhanjem zaklenete in preprečite nenamerno spreminjanje nastavitev, kot npr. pri brisanju plošče s krpo. 1 . Približno 3 sekunde držite senzor za zaklepanje. Vklopila se bo indikatorska lučka v senzorju za zaklepanje.
 • Page 216: Čiščenje In Nega

  Čiščenje in nega Plošča Pomembno: Čistila ne smejo priti v stik s segreto steklokeramično ploščo: Vsa čistila morajo biti odstranjena z zadostnimi količinami čiste vode po čiščenju, ker lahko postanejo jedka, ko se površina segreje. Ne uporabljajte abrazivnih čistil, kot so razpršila za žar ali pečico, gobice za poliranje ali abrazivna čistila za ponve.
 • Page 217: Okvir Kuhalne Plošče

  Čiščenje in nega (nadaljevanje) Težavna umazanija 1 . Zažgani sladkor, stopljeno plastiko, aluminijasto folijo ali ostale materiale odstranite, dokler so še vroči. Pomembno: Če strgalo za steklo uporabljate na vročem kuhalnem mestu, obstaja nevarnost opeklin: 2 . Ko se plošča ohladi, jo očistite po normalnem postopku. Če se kuhalno mesto, na katerem se je nekaj stopilo, ohladi, ga znova ogrejte pred čiščenjem.
 • Page 218: Garancija In Servis

  Garancija in servis Pogosta vprašanja in odpravljanje težav Okvara se lahko pojavi zaradi manjše napake, ki jo lahko sami odpravite s pomočjo naslednjih navodil. Ne poskušajte opravljati dodatna popravila, če v posameznih primerih ne pomagajo naslednja navodila. Opozorilo: Popravila na aparatu mora opraviti usposobljen servisni tehnik. Nepravilno izvedena popravila lahko resno ogrozijo varnost uporabnika.
 • Page 219: Servis

  Garancija in servis (nadaljevanje) Kaj pomeni, če grelnik ne oddaja rdeče svetlobe? • Izbrano temperaturo kuhalnega mesta ohranja senzor, ki vklaplja in izklaplja kuhalno mesto, zato kuhalno mesto ne oddaja vedno rdeče svetlobe. Če ste izbrali nizko nastavitev toplote, se bo grelnik bolj pogosto vklapljal in izklapljal kot pri višjih nastavitvah.
 • Page 220: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Dimenzije aparata Širina 575 mm Globina 505 mm Višina 55 mm Dimenzije izreza delovnega pulta Širina 560 mm Globina 490 mm Polmer kota 3 mm Kuhalni obroči Položaj Premer Moč Spredaj levo 183 mm 1800 W Zadaj levo 148 mm 1200 W Zadaj desno...
 • Page 221: Informacije O Izdelku

  Tehnični podatki (nadaljevanje) Informacije o izdelku Ime dobavitelja Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Oznaka modela C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Vrsta kuhalne plošče Vgrajen Tehnologija segrevanja Grelna kuhalna mesta Število kuhalnih mest in/ali območij Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer uporabne Ø...
 • Page 222: Dodatek

  Dodatek Ime modela in serijska številka Ime modela in serijska številka sta označena pod nosilcem kuhalne plošče. Zapišite informacije ali pritrdite dodatno nalepko o izdelku (nahaja se na zgornjem delu izdelka) na trenutno stran za poznejšo uporabo. Ime modela Serijska številka C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SL_161107.indd 30 2016-11-07 11:29:12...
 • Page 223 Beležka C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SL_161107.indd 31 2016-11-07 11:29:12...
 • Page 224 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 225 C61RA* Série C61R2A* Série CTR364*B Série CTR464*B Série Sklokeramická varná deska návod k použití ČEŠTINA možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_CZ_161107.indd 33 2016-11-07 10:54:16...
 • Page 226 Obsah Používání této příručky Bezpečnostní pokyny Pokyny pro likvidaci Instalace sporáku Bezpečnostní pokyny pro instalačního technika ....... . 10 Připojení...
 • Page 227: Používání Této Příručky

  Používání této příručky Než spotřebič začnete používat, přečtěte si tuto příručku. Zejména se věnujte bezpečnostním informacím, které jsou obsaženy v následující části. Tuto příručku si uschovejte, abyste do ní mohli v budoucnu nahlédnout. Jestliže dojde k převodu vlastnictví spotřebiče na jiného uživatele, nezapomeňte novému vlastníkovi předat tuto příručku. DůležiTé...
 • Page 228: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní parametry tohoto spotřebiče jsou v souladu se všemi přijatými technickými a bezpečnostními normami. Jako výrobci ovšem zastáváme názor, že je naší zodpovědností, abychom vás seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny. VÝSTRAHA Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové...
 • Page 229 Bezpečnostní pokyny (pokračování) VÝSTRAHA: Během používání se mohou zahřát přístupné součásti. Zabraňte malým dětem přibližovat K čištění výrobku nepoužívejte parní čistič. Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky pro čištění skla varné desky. Mohly by povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.
 • Page 230 Bezpečnostní pokyny (pokračování) Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být mimo dosah dětí do 8 let. VAROVÁNÍ Spotřebič musí být správně nainstalován a uzemněn kvalifikovaným technikem. Servis spotřebiče by měl být prováděn pouze kvalifikovanými pracovníky servisu. Opravy provedené jednotlivci bez řádné kvalifikace mohou mít za následek zranění...
 • Page 231 Bezpečnostní pokyny (pokračování) Tekutina nacházející se mezi nádobím a varnou deskou může vytvářet parní tlak. To může vést k „poskakování“ nádobí. Vždy se ujistěte, že jsou varná deska i spodní strana nádobí suché. Při vaření budou varné zóny horké. Vždy dbejte na to, aby se děti nedostaly do blízkosti spotřebiče.
 • Page 232 Bezpečnostní pokyny (pokračování) VÝSTRAHA: Uživatelé s kardiostimulátory a aktivními srdečními implantáty musí být po zapnutí vařiče vzdáleni horní polovinou těla minimálně 30 cm od indukčních varných zón. V případě, že si nejste jisti, zda se to týká i vás, obraťte se na výrobce zařízení nebo na lékaře.
 • Page 233: Pokyny Pro Likvidaci

  Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem. Informace o závazku společnosti Samsung chránit životní prostředí ale také regulační povinnosti týkající se konkrétních produktů, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html...
 • Page 234: Instalace Sporáku

  Instalace sporáku Důležité: Ujistěte se, že nové zařízení instaluje a uzemní pouze kvalifikovaný technik. Dodržte tyto pokyny. Záruka nekryje žádná poškození vzniklá jako důsledek nesprávné instalace. Technické údaje jsou uvedené na konci tohoto návodu. Bezpečnostní pokyny pro instalačního technika • Zařízení musí být instalováno takovým způsobem, aby bylo možné ho odpojit od zdroje energie na všech pólech s kontaktní...
 • Page 235: Připojení Ke Zdroji Energie

  Instalace sporáku (pokračování) Připojení ke zdroji energie Před zapojením zkontrolujte, zda jmenovité napětí zařízení, tj. napětí uvedené na štítku zařízení, odpovídá vámi používanému napětí. Štítek naleznete na spodní straně sporáku. Před připojením vodičů zařízení do obvodu obvod vypněte. Napětí topného tělesa je AC 230 V~. Zařízení také funguje správně i při zapojení do starších sítí s napětím AC 220 V~.
 • Page 236: Instalace Do Pracovní Desky

  Instalace sporáku (pokračování) Instalace do pracovní desky Před samotnou instalací si opište výrobní číslo zařízení uvedené na štítku. Toto číslo bu- dete potřebovat v případě požadování servisu a po instalaci již nebude dostupné, proto- že je uvedené na originálním štítku na spodní straně zařízení. Dbejte na požadavky týkající...
 • Page 237 Instalace sporáku (pokračování) C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_CZ_161107.indd 13 2016-11-07 10:54:19...
 • Page 238: Části A Funkce

  Části a funkce Plotýnky a ovládací panel Jednoduchá plotýnka 1800 W Jednoduchá plotýnka 1200 W Jednoduchá plotýnka Ovládací panel 1200 W Jednoduchá plotýnka 1800 W Kontrolky nastavení teploty a Kontrolka „zámku“ zbytkového tepla Nastavení teploty Vypínač C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_CZ_161107.indd 14 2016-11-07 10:54:19...
 • Page 239: Komponenty

  Části a funkce (pokračování) Komponenty Sklokeramická deska Instalační konzoly Šrouby C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_CZ_161107.indd 15 2016-11-07 10:54:19...
 • Page 240: Hlavní Funkce Vašeho Zařízení

  Části a funkce (pokračování) Hlavní funkce vašeho zařízení • Sklokeramická deska: Zařízení má sklokeramickou desku a čtyři rychle reagující plotýnky. Výkonná sálavá topná tělesa významně zkracují čas nutný k roztopení plotýnek. • Dotykové ovladače: Zařízení se ovládá pomocí dotykových ovladačů. •...
 • Page 241: Bezpečnostní Vypnutí

  Části a funkce (pokračování) Bezpečnostní vypnutí Pokud jednu z plotýnek po delší dobu nevypnete nebo neupravíte nastavení teploty, automaticky se tato plotýnka vypne. Jakékoliv zbytkové teplo bude zobrazeno pomocí (jako „horké“) na digitálních displejích odpoví- dajících jednotlivým plotýnkám. Plotýnky se samy vypnou po následujícím časovém intervalu. Nastavení...
 • Page 242: Před Uvedením Do Provozu

  Před uvedením do provozu Úvodní čištění Sklokeramickou desku otřete vlhkou utěrkou a čističem na sklokeramické desky. Důležité: Nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky. Můžete tím poškodit povrch. Použití sporáku Používání vhodného nádobí Lepší hrnce vám zaručí lepší výsledek. • Dobré hrnce rozeznáte podle jejich dna. Dno by mělo být co nejsilnější a nejrovnější. •...
 • Page 243: Používání Dotykových Ovladačů

  Použití sporáku (pokračování) • Hrnce a pánve vždy stavte na plotýnku před jejím zapnutím. • Znečištění plotýnky a dna hrnců zvyšují spotřebu energie. • Pokud je to možné, přiklopte hrnce a pánve pokličkou vhodné velikosti. • Plotýnku vypněte před koncem doby vaření, abyste využili zbytkové teplo k udržení pokrmu v teple nebo k rozmrazování.
 • Page 244: Zapnutí Zařízení

  Použití sporáku (pokračování) Zapnutí zařízení Stiskněte ovladač „zámku “ asi na 3 sekundy. Zařízení zapnete pomocí „vypínače “ Stiskněte „vypínač “. Digitální displej zobrazí Po zapnutí zařízení pomocí „vypínače “ musíte zvolit nastavení teploty během asi 10 sekund. V opačném případě se zařízení z bezpečnostních důvodů opět vypne. Regulace teploty Nastavení...
 • Page 245: Vypnutí Zařízení

  Použití sporáku (pokračování) Vypnutí zařízení Zařízení vypnete znovu stisknutím „vypínače “. Stiskněte „vypínač “. Po vypnutí jednotlivých plotýnek bude přítomnost zbytkového tepla indikovaná na digitálním displeji odpovídající plotýnky pomocí symbolu (jako „horké“). Pokud je nastavení tepla na a chcete plotýnku vypnout , stiskněte ovladač...
 • Page 246: Používání Dětského Zámku

  Použití sporáku (pokračování) Používání dětského zámku Dětský zámek můžete použít k zabezpečení zařízení proti nechtěnému zapnutí plotýnek a aktivo- vání varné desky. Ovladač dětského zámku můžete použít, pouze pokud je zařízení zapnuté. Zapnutí dětského zámku 1 Stiskněte ovladač zámku asi na 3 sekundy. Ozve se akustický...
 • Page 247: Deaktivace A Aktivace Ovládacího Panelu

  Použití sporáku (pokračování) Deaktivace a aktivace ovládacího panelu V jakémkoliv stádiu vaření můžete deaktivovat ovládací panel, kromě „vypínače “, abyste tak za- bránili případné nechtěné změně nastavení, např. otřením varné desky utěrkou. 1 Stiskněte ovladač zámku asi na 3 sekundy. Rozsvítí...
 • Page 248: Čištění A Péče

  Čištění a péče Sporák Důležité: Čisticí prostředky nesmí přijít do styku s horkou sklokeramickou deskou : Veškeré čisticí prostředky musíte po čištění odstranit adekvátním množstvím čisté vody, protože by mohly sklokeramickou desku naleptat, pokud by byla horká. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, např. čisticí spreje na grily nebo trouby, brusné hou- bičky nebo abrazivní...
 • Page 249: Rám Sporáku

  Čištění a péče (pokračování) Problematické nečistoty 1 Připálený cukr, roztavený plast, aluminiovou fólii nebo jiný podobný materiál odstraňte skleně- nou škrabkou okamžitě a dokud je deska ještě teplá. Důležité: Při použití skleněné škrabky na horké plotýnce hrozí riziko popálenin. 2 Sporák nechte vychladnout a normálně vyčistěte. Pokud jste nechali plotýnku, na které...
 • Page 250: Záruka A Servis

  Záruka a servis Často kladené otázky a odstraňování problémů Porucha může být často důsledkem menšího pochybení, které můžete odstranit sami pomocí následujících pokynů. Pokud by následující pokyny v určitých případech nepomohly, nesnažte se zařízení opravit sami. Varování: Opravy zařízení může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Nespráv- ně...
 • Page 251: Servis

  Záruka a servis (pokračování) Co dělat, pokud plotýnka po zapnutí nezčervená? • Nastavená teplota plotýnky je udržována čidlem, které plotýnku střídavě zapíná a vypíná, takže ta nemusí vždy zčervenat. Pokud nastavíte nízkou teplotu, topné těleso se bude zapínat a vypí- nat častěji než...
 • Page 252: Technické Údaje

  Technické údaje Rozměry zařízení Šířka 575 mm Hloubka 505 mm Výška 55 mm Rozměry otvoru pro vestavbu Šířka 560 mm Hloubka 490 mm Poloměr rohů 3 mm Plotýnky Umístění Průměr Výkon Přední levá 183 mm 1800 W Zadní levá 148 mm 1200 W Zadní...
 • Page 253: Informace O Produktu

  Technické údaje (pokračování) Informace o produktu Název dodavatele Samsung Electronics Co., Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Identifikace modelu C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Typ varné desky Vestavná Technologie ohřevu Sálavé varné zóny Počet varných zón a/nebo ploch Pro kruhové varné zóny nebo oblast: průměr užitné povr- Ø...
 • Page 254: Dodatek

  Dodatek Název modelu a sériové číslo Název modelu i sériové číslo jsou uvedeny na štítku pod základnou sklokeramické desky. Zapište si tyto informace nebo připojte druhý výrobní štítek (nachází se na horní straně výrobku) na tuto stranu pro budoucí použití. Název modelu Sériové...
 • Page 255 Poznámka C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_CZ_161107.indd 31 2016-11-07 10:54:23...
 • Page 256 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 257 C61RA* Sorozatot C61R2A* Sorozatot CTR364*B Sorozatot CTR464*B Sorozatot Kerámiaüveg főzőlap használati útmutató MAGYAR képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HU_161107.indd 1 2016-11-07 11:08:42...
 • Page 258 Tartalom Az útmutató használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Biztonsági előírások .
 • Page 259: Az Útmutató Használata

  Az útmutató használata A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel a következő fejezetben található biztonsági előírásokra. Tartsa meg az útmutatót későbbi használatra. Ha a készüléket másnak adja át, mellékelje hozzá az útmutatót is. FonToS BizTonSági SzimBólumok éS óvinTézkedéSek A következő...
 • Page 260: Biztonsági Előírások

  Biztonsági előírások A készülék biztonsági szempontból valamennyi jelenleg elfogadott műszaki és biztonsági szabványnak megfelel. A készülék gyártójaként ugyanakkor úgy véljük, hogy a mi felelősségünk a biztonsági előírások ismertetése. FIGYELEM A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő...
 • Page 261 Biztonsági előírások (folytatás) Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a főzőlap belsejében található fűtőelemekhez. VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Ezért kisgyermekek nem tartózkodhatnak a készülék közelében. A termék gőztisztítóval nem tisztítható. Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a főzőlap tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
 • Page 262 Biztonsági előírások (folytatás) A hozzáférhető felületek a berendezés működése közben felforrósodhatnak. A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől. VIGYÁZAT Győződjön meg róla, hogy a készülék elhelyezése megfelelő, és hogy annak földelését képzett szakember végezte. A készülék javítását csak képzett szakember végezheti.
 • Page 263 Biztonsági előírások (folytatás) Az edény alja és a főzőlap közé kerülő folyadék gőznyomást okozhat. Emiatt az edény elemelkedhet a főzőlaptól. Mindig győződjön meg arról, hogy a főzőlap és az edény alja is száraz. Főzéskor a főzési területek felforrósodnak. A kisgyermekeket tartsa távol a készüléktől. A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mivel a csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekek számára.
 • Page 264 Biztonsági előírások (folytatás) VIGYÁZAT: Pacemakert és aktív szívimplantátumot használó személyeknek a felsőtestüket legkevesebb 30 cm-es távolságra kell tartaniuk a működő indukciós főzőfelületektől. Ha bármilyen kétsége merülne fel, forduljon orvosához vagy a készülék gyártójához. (Csak indukciós főzőlap esetén) Ne próbálja önállóan megjavítani. szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
 • Page 265: Hulladékkezelésre Vonatkozó Előírások

  Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni. A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HU_161107.indd 9...
 • Page 266: A Főzőlap Felszerelése

  A főzőlap felszerelése Figyelem! Szakemberrel kell felszereltetni és leföldeltetni a készüléket! Kérjük, vegye komolyan a fenti utasítást! A szakszerűtlen felszerelésből származó károk- ra nem vonatkozik a garancia. A műszaki adatok e kézikönyv végén találhatók. Biztonsági előírások a szerelő számára. • A készüléket egy olyan megszakító szerkezeten keresztül kell a villamos hálózathoz csatlakoz- tatni, mely legalább 3 mm-es hézaggal megszakítja az összes pólust! Ilyen leválasztó...
 • Page 267: Csatlakozás A Villamos Hálózathoz

  A főzőlap felszerelése (folytatás) Csatlakozás a villamos hálózathoz. Ellenőrizze a villamos csatlakozás elkészítése előtt, hogy a készülék adattábláján feltüntetett névleges feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel! Az adattábla a főzőlap alsó készülékházán található. Áramtalanítsa az áramkört a villamos csatlakozás elkészítése előtt! A fűtőelem feszültsége 230 VAC.
 • Page 268: Beszerelés A Munkalapba

  A főzőlap felszerelése (folytatás) Beszerelés a munkalapba. Jegyezze fel a készülék adattábláján látható gyártási számot a beszerelés előtt! Erre a számra szükség lesz a szervizeléshez, és az adattábla a beszerelést követően már nem férhető hozzá, mert a készülék alján van elhelyezve. Ügyeljen az előírt szabad távolságokra! Rögzítse a kengyeleket mindkét oldalon a csavarokkal, mielőtt felszereli a kengyelekre a főzőlapot.
 • Page 269 A főzőlap felszerelése (folytatás) C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HU_161107.indd 13 2016-11-07 11:08:45...
 • Page 270: A Főzőlap Részei És Jellemzői

  A főzőlap részei és jellemzői Főzőzónák és kezelőegység. Szimpla főzőzóna, 1800 W Szimpla főzőzóna, 1200 W Szimpla főzőzóna, Kezelőegység 1200 W Szimpla főzőzóna, 1800 W Fűtési fokozat és maradék hő Biztonsági reteszelés kijelző érintőkapcsoló Fűtési fokozatok érintőkapcsolói „Be/Ki” érintőkapcsoló C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HU_161107.indd 14 2016-11-07 11:08:46...
 • Page 271: Tartozékok

  A főzőlap részei és jellemzői (folytatás) Tartozékok Kerámia főzőlap Szerelőkengyelek Csavarok C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HU_161107.indd 15 2016-11-07 11:08:46...
 • Page 272: A Készülék Fontosabb Jellemzői

  A főzőlap részei és jellemzői (folytatás) A készülék fontosabb jellemzői. • Kerámia főzőfelület: A készüléknek egy kerámia főzőfelülete és négy gyorsreagálású főzőzó- nája van. A főzőlap nagyteljesítményű fűtőelemei lényegesen lerövidítik a zónák felhevítéséhez szükséges időt. • Érintőkapcsolók: A készülék érintésre reagáló kapcsolókkal működtethető. •...
 • Page 273: Biztonsági Kikapcsolás

  A főzőlap részei és jellemzői (folytatás) Biztonsági kikapcsolás. Ha az valamelyik főzőzóna be van kapcsolva és a beállításán hosszabb időn keresztül nem változ- tatnak, akkor bizonyos idő után automatikusan kikapcsol az illető főzőzóna. A maradék hőt a („Hot” = forró) szimbólum jelzi az illető főzőzóna digitális kijelzőjén. A főzőzónák az alábbi idő...
 • Page 274: Az Első Használat Előtt

  Az első használat előtt Első megtisztítás. Törölje le a felületet egy nedves ronggyal és kerámia főzőlap tisztítószerrel! Figyelem! Ne használjon maró vagy koptató hatású tisztítószereket! Megsérülhet a felület. Főzőlap használata Alkalmas edények. A jobb edényekkel jobban lehet főzni. • A jó edények az aljukról ismerhetők fel. Az edény alja legyen minél vastagabb és legyen teljesen sík.
 • Page 275: Érintőkapcsolók Használata

  Főzőlap használata (folytatás) • Először helyezze el az edényt vagy fazekat és csak utána kapcsolja be a főzőzónát! • A piszkos főzőzóna vagy a piszkos aljú edény növeli az energiafogyasztást. • Ha lehet, tegye rá jól a fedőt az edényre, hogy teljesen lefedje. •...
 • Page 276: A Készülék Bekapcsolása

  Főzőlap használata (folytatás) A készülék bekapcsolása. Érintse meg a „Reteszelés ” érintőkapcsolót 3 másodpercig. Ezután a készülék bekapcsolható a „Be/Ki ” érintőkapcsolóval . Érintse meg a „Be/Ki ” érintőkapcsolót. A digitális kijelzőkön látható. A készüléknek a „Be/Ki ” érintőkapcsolóval történt bekapcsolása után 10 másod- percen belül választani kell egy fűtési fokozatot.
 • Page 277: A Készülék Kikapcsolása

  Főzőlap használata (folytatás) A készülék kikapcsolása. A készülék a „Be/Ki ” érintőkapcsolóval kapcsolható ki teljesen. Érintse meg a „Be/Ki ” érintőkapcsolót! Egy főzőzóna vagy az egész főzőfelület kikapcsolása után a maradék hőt egy („Hot” = forró) szimbólum jelzi a megfelelő főzőzónák digitális kijelzőjén. Ha a fűtési fokozat , és Ön ki akarja kapcsolni a főzőzónát, az érintőkapcsolót még...
 • Page 278: Biztonsági Reteszelés Használata

  Főzőlap használata (folytatás) Biztonsági reteszelés használata. A biztonsági reteszelés egy főzőzóna véletlen bekapcsolása és a főzőfelület véletlen aktiválása el- len véd. A Reteszelés érintőkapcsoló csak bekapcsolt áramellátásnál használható. Biztonsági reteszelés bekapcsolása. 1 . Érintse meg a érintőkapcsolót kb. 3 másodpercig. Nyugtázásként egy hangjelzés hallható.
 • Page 279: Kezelőegység Reteszelése, És A Reteszelés Feloldása

  Főzőlap használata (folytatás) Kezelőegység reteszelése, és a reteszelés feloldása. A főzési folyamat közben bármikor reteszelhető a kezelőegység – a „Be/Ki ” érintőkapcsoló ki- vételével –, hogy megakadályozható legyen a beállítások véletlen megváltoztatása, például ha Ön letörli a kezelőegységet egy ronggyal. 1 .
 • Page 280: Tisztítás És Ápolás

  Tisztítás és ápolás Főzőlap Figyelem! Tisztítószereknek nem szabad érintkezésbe lépniük a forró kerámia felülettel: az összes tisztítószert bő vízzel el kell távolítani a tisztítás után, nehogy maró hatást fejt- hessen ki a forró felületre. Ne használjon agresszív tisztítószereket, például grill- vagy vil- lanysütő...
 • Page 281: Főzőlap Szegélye

  Tisztítás és ápolás (folytatás) Problémás szennyeződés. 1 . Ráégett cukrot, megolvadt műanyagot, alumínium fóliát vagy egyéb anyagokat távolítson el egy üvegkaparóval azonnal, még forró állapotban! Figyelem! Vigyázzon, nehogy megégesse magát, amikor az üvegkaparót használja a forró főzőzónán! 2 . Tisztítsa meg a főzőlapot normál módon, ha már lehűlt. Ha már kihűlt az a főzőzóna, melyen megolvadt valami, melegítse újra fel a főzőzónát a tisztításhoz.
 • Page 282: Garancia És Szerviz

  Garancia és szerviz Üzemzavarok elhárítása. Üzemzavart okozhat akár egy apró hiba is, melyet Ön könnyen megszüntethet az alábbi útmutatás szerint. Ha nem segítenek az alábbi tanácsok, ne kísérletezzen a készülék javításával! Vigyázat! A készüléket kizárólag szakembernek szabad javítania! A szakszerűtlen javí- tás komoly veszélyt jelent a felhasználóra.
 • Page 283: Szerviz

  Garancia és szerviz (folytatás) Mit jelent az, ha nem izzik pirosan az főzőzóna? • A főzőzóna beállított hőmérsékletét egy érzékelő tartja fenn, mely be- és kikapcsolja a zónát, ezért a főzőfelület nem mindig izzik pirosan. Ha Ön alacsony fűtési fokozatot választ, a fűtés gyakrabban fog be- és kikapcsolni, mint magasabb fokozatnál.
 • Page 284: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok A készülék méretei Szélesség: 575 mm Mélység: 505 mm Magasság: 55 mm Munkalap-kivágás méretei Szélesség: 560 mm Mélység: 490 mm Sarok rádiusz: 3 mm Főzőzónák Helyzet Átmérő Teljesítmény Bal első 183 mm 1800 W Bal hátsó 148 mm 1200 W Jobb hátsó...
 • Page 285: Termékinformáció

  Műszaki adatok (folytatás) Termékinformáció Szállító neve Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE A modell megjelölése C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST A tűzhely típusa Beépíthető A hő előállításának elve Hősugárzós főzőfelület A főzőfelületek és/vagy főzőlapok száma A kör alakú főzőfelületekre és főzőlapokra: a hasznos felület Ø...
 • Page 286: Függelék

  Függelék Modell neve és sorozatszáma A modell neve és sorozatszáma egyaránt a főzőfelület alapja alatt található. Későbbi használatra írja le ide ezeket az adatokat, vagy csatolja a kiegészítő terméklapot (a termék tetején található) ehhez az oldalhoz. Modell neve Sorozatszám C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HU_161107.indd 30 2016-11-07 11:08:53...
 • Page 287 Megjegyzések C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_HU_161107.indd 31 2016-11-07 11:08:53...
 • Page 288 +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRA- www.samsung.com/ro/support TUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 289 C61RA* Séria C61R2A* Séria CTR364*B Séria CTR464*B Séria Keramická sklenená platňa Používateľská príručka SLOVENČINA predstavte si tie možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SK_161107.indd 1 2016-11-07 11:23:48...
 • Page 290 Obsah Používanie tejto príručky Bezpečnostné pokyny Pokyny pre likvidáciu Inštalácia varnej dosky Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov ......10 Pripojenie k elektrickej sieti .
 • Page 291: Používanie Tejto Príručky

  Používanie tejto príručky Nájdite si čas, aby ste si prečítali túto príručku vlastníka a pred použitím spotrebiča venujte obzvlášť pozornosť bezpečnostným informáciám uvedeným v nasledujúcej časti. Uchovajte si túto príručku pre referenciu do budúcnosti. Ak prenášate vlastníctvo nad spotrebičom, nezabudnite odovzdať príručku novému vlastníkovi. DôležiTé...
 • Page 292: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Bezpečnostné aspekty tohto spotrebiča spĺňajú požiadavky všetkých akceptovaných technických a bezpečnostných štandardov. Avšak, ako výrobcovia tiež veríme, že je našou zodpovednosťou vás oboznámiť s nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi. VAROVANIE Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností...
 • Page 293 Bezpečnostné pokyny (pokračovanie) VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. K zariadeniu nesmú mať prístup malé deti. Na čistenie produktu nepoužívajte parný čistič. Nepoužívajte veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo platne, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
 • Page 294 Bezpečnostné pokyny (pokračovanie) Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká. Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. UPOZORNENIE Uistite sa, že spotrebič je správne nainštalovaný a uzemnený kvalifikovaným technikom. Spotrebič by mal opravovať len kvalifikovaný personál servisu.
 • Page 295 Bezpečnostné pokyny (pokračovanie) Tekutina medzi dnom panvice a platňou môže spôsobiť tlak pary. Môže to spôsobiť nadvihnutie panvice. Vždy sa uistite, že platňa a dno panvice sú suché. Počas varenia budú zóny varenia horúce. Malé deti vždy držte v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča. Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť...
 • Page 296 Bezpečnostné pokyny (pokračovanie) VAROVANIE: Používatelia s kardiostimulátormi a aktívnymi srdcovými implantátmi musia vrchnú časť tela udržiavať minimálne v 30 cm vzdialenosti od zón indukčného varenia, pokiaľ je zariadenie v zapnutom stave. Ak máte pochybnosti, mali by ste sa poradiť s výrobcom zariadenia alebo s lekárom.
 • Page 297: Pokyny Pre Likvidáciu

  Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom. Viac informácií o záväzkoch voči životnému prostrediu a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej lokalite: samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SK_161107.indd 9...
 • Page 298: Inštalácia Varnej Dosky

  Inštalácia varnej dosky Dôležité: Zariadenie musí byť správne nainštalované a uzemnené odborným pracovníkom. Dbajte na nasledovné. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahujú záručné podmienky. Technické údaje nájdete na konci tohto návodu. Bezpečnostné pokyny pre montážnych pracovníkov • Zariadenie musí byť elektricky inštalované tak, aby bolo možné zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete napr.
 • Page 299: Pripojenie K Elektrickej Sieti

  Inštalácia varnej dosky (pokračovanie) Pripojenie k elektrickej sieti Pred pripájaním skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zariadenia zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti. Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia. Pred pripájaním vypnite elektrický rozvod. Napätie výhrevného telesa je AC 230 V ~. Zariadenie bude bez problémov fungovať aj pri napätí AC 220 V ~.
 • Page 300: Montáž Do Drezovej Dosky

  Inštalácia varnej dosky (pokračovanie) Montáž do drezovej dosky Pred montážou skontrolujte a poznačte si výrobné číslo na typovom štítku zariadenia. Číslo môže byť žiadané pri žiadosti o opravu a po montáži bude k nemu obtiažny prístup, keďže je na spodnej časti zariadenia. Dbajte na minimálne voľné...
 • Page 301 Inštalácia varnej dosky (pokračovanie) C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SK_161107.indd 13 2016-11-07 11:23:51...
 • Page 302: Časti A Funkcie

  Časti a funkcie Varné zóny a ovládací panel Samostatná varná zóna 1200 W Samostatná varná zóna 1800 W Samostatná varná Ovládací panel zóna 1200 W Samostatná varná zóna 1800 W Indikátory nastavenia teploty Ovládací senzor “Zablokovanie“ a ostatkového tepla Prepínače nastavenia teploty Ovládací...
 • Page 303: Časti

  Časti a funkcie (pokračovanie) Časti Sklokeramická varná doska Inštalačné svorky Skrutky C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SK_161107.indd 15 2016-11-07 11:23:53...
 • Page 304: Hlavné Charakteristické Vlastnosti Zariadenia

  Časti a funkcie (pokračovanie) Hlavné charakteristické vlastnosti zariadenia • Sklokeramický varný povrch: Zariadenie má sklokeramický varný povrch a štyri varné zóny s rýchlou odozvou. Výkonné výhrevné telesá zariadenia značne skracujú čas potrebný na ohrev zóny. • Dotykové ovládacie senzory: Zariadenie sa ovláda pomocou dotykových ovládacích senzorov.
 • Page 305: Bezpečnostná Poistka

  Časti a funkcie (pokračovanie) Bezpečnostná poistka Ak niektorá z varných zón nie je vypnutá, alebo ak sa po uplynutí určitého času nevykoná nastavenie teploty, príslušná varná zóna sa automaticky vypne. Na príslušnom zobrazení pre danú varnú zónu bude zostatkové teplo indikované ako (“horúce”).
 • Page 306: Skôr Než Začnete

  Skôr než začnete Čistenie po zakúpení Sklokeramický povrch čistite vlhkou handričkou a čistiacim prostriedkom určeným na čistenie sklokeramických varných dosiek. Dôležité: Nepoužívajte leptajúce ani drsné čistiace prostriedky. Môžete poškodiť povrch. Používanie varnej dosky Používanie vhodného riadu Kvalitnejšie nádoby zaručia kvalitnejšie výsledky. •...
 • Page 307: Používanie Dotykových Ovládacích Senzorov

  Používanie varnej dosky (pokračovanie) • Nádobu umiestnite na varnú zónu ešte pred jej zapnutím. • Znečistená zóna a dno nádoby zvyšujú spotrebu energie. • Ak je to možné, nádobu úplne zakryte pokrievkou. • Varnú zónu vypnite ešte pred uplynutím času varenia, aby ste využili zostatkové teplo napr. na udržanie jedla teplého alebo na rozmrazovanie.
 • Page 308: Zapnutie Zariadenia

  Používanie varnej dosky (pokračovanie) Zapnutie zariadenia Na cca 3 sekundy zatlačte senzor “Zablokovanie ” . Zariadenie sa zapína/vypína senzorom “Zap /Vyp ” . Stlačte senzor “Zap./Vyp ” . Na digitálnom displeji sa zobrazí Po zapnutí zariadenia stlačením senzora “Zap./Vyp ” musíte do cca 10 sekúnd nastaviť...
 • Page 309: Vypnutie Zariadenia

  Používanie varnej dosky (pokračovanie) Vypnutie zariadenia Zariadenie úplne vypnete senzorom “Zap./Vyp ”. Stlačte senzor “Zap./Vyp ”. Po vypnutí samostatnej varnej zóny alebo celého zariadenia bude na digitálnom displeji pre príslušné varné zóny indikovaná prítomnosť zostatkového tepla (“horúce”). Ak je teplota nastavená na a chcete výhrevné...
 • Page 310: Používanie Detskej Poistky

  Používanie varnej dosky (pokračovanie) Používanie detskej poistky Detská poistka zabezpečí zariadenie pred neželaným zapínaním a zapínaním varných zón. Senzor poistky je možné použiť, keď je zariadenie zapnuté. Zapnutie detskej poistky 1 Zatlačte a pridržte senzor na cca 3 sekundy. Ako potvrdenie zaznie akustický signál. cca 3 sekundy 2 Stlačte ľubovoľný...
 • Page 311: Zablokovanie A Odblokovanie Ovládacieho Panela

  Používanie varnej dosky (pokračovanie) Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho panela Kedykoľvek počas varenia môžete celý ovládací panel okrem senzora “Zap./Vyp. ” zablokovať, aby nedošlo k náhodnej zmene nastavení napr. pri utieraní panela handričkou. 1 Zatlačte a pridržte senzor zablokovania na cca 3 sekundy. Rozsvieti sa indikátor senzora pre zblokovanie.
 • Page 312: Čistenie A Údržba

  Čistenie a údržba Varná doska Dôležité: Čistiaci prostriedok nesmie prísť do kontaktu s horúcou varnou plochou: Čistiaci prostriedok musí byť po použití z varnej plochy utretý vodou, pretože môže po zahriatí varnej plochy spôsobovať leptanie. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na čistenie grilov alebo spreje na rúry, prášky alebo drsné čističe na nádoby.
 • Page 313: Rám Varnej Dosky

  Čistenie a údržba (pokračovanie) Problémové znečistenie 1 Roztavený cukor, spálený plast, alobal alebo iné materiály ihneď odstráňte sklenenou škrabkou, kým sú ešte horúce. Dôležité: Pri používaní sklenenej škrabky na horúcej varnej zóne hrozí riziko popálenia. 2 Po vychladnutí dosky ju vyčistite normálne. Ak doska znečistená...
 • Page 314: Záruka A Servis

  Záruka a servis Časté otázky (FAQ) a riešenie problémov Niektoré problémy môžete odstrániť vlastnými silami pomocou nasledovného prehľadu. Ak uvedené riešenie nepomôže, nepokúšajte sa opravovať zariadenie svojpomocne. Výstraha: Opravu zariadenia je možné vykonať len v autorizovanom servise. Nekvalifikované opravy môžu znamenať riziko pre užívateľa. Ak zariadenie vyžaduje opravu, kontaktujte autorizovaný...
 • Page 315: Servis

  Záruka a servis (pokračovanie) Čo znamená, ak varná zóna nie je červená? • Nastavená teplota varnej zóny sa udržiava jej striedavým zapínaním a vypínaním. Preto nebude vždy červená. Pri nižších teplotách je cyklické zapínanie/vypínanie častejšie ako pri vyšších. Cyklické zapínanie/vypínanie sa vyskytuje aj pri najvyššej nastavenej teplote. Ak zavoláte servis z dôvodu poruchy zariadenia, servisný...
 • Page 316: Technické Údaje

  Technické údaje Rozmery Šírka 575 mm Hĺbka 505 mm Výška 55 mm Montážne rozmery otvoru do pracovnej dosky Šírka 560 mm Hĺbka 490 mm Polomer zaoblenia rohov 3 mm Varné zóny Poloha Priemer Výkon Predná ľavá 183 mm 1800 W Zadná...
 • Page 317: Informácie O Výrobku

  Technické údaje (pokračovanie) Informácie o výrobku Názov dodávateľa Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Identifikácia modelu C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Typ varnej dosky Vstavaná Technológia ohrevu Varné zóny vyžarujúce teplo Počet zón a/alebo plôch na varenie na varenie Pre kruhové varné zóny alebo oblasti: priemer využiteľnej Ø...
 • Page 318: Príloha

  Príloha Názov modelu a sériové číslo Názov modelu i sériové číslo sa nachádzajú na štítku umiestnenom pod základňou varného povrchu. Na neskoršie použitie si zapíšte informácie alebo pripojte dodatočný štítok produktu (nachádza sa na vrchu produktu) na aktuálnu stranu. Názov modelu Sériové...
 • Page 319 Poznámky C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_SK_161107.indd 31 2016-11-07 11:23:58...
 • Page 320 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)
 • Page 321 C61RA* Series C61R2A* Series CTR364*B Series CTR464*B Series Ceramic Glass Hob user manual ENGLISH imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_EN_161107.indd 1 2016-11-07 10:57:05...
 • Page 322 Contents Using This Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Safety Instructions .
 • Page 323: Using This Manual

  Using This Manual Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention to the safety information contained in the following section, before using your appliance. Keep this manual for future reference. If transferring ownership of the appliance, please remember to pass the manual on to the new owner.
 • Page 324: Safety Instructions

  Safety Instructions The safety aspects of this appliance comply with all accepted technical and safety standards. However, as manufacturers we also believe it is our responsibility to familiarize you with the following safety instructions. WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision...
 • Page 325 Safety Instructions (Continued) A steam cleaner is not to be used to clean the product. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the hob glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
 • Page 326 Safety Instructions (Continued) Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. CAUTION Be sure the appliance is properly installed and grounded by a qualified technician. The appliance should be serviced only by qualified service personnel.
 • Page 327 Safety Instructions (Continued) The cooking zones will become hot when you cook. Always keep small children away from the appliance. Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children. This appliance is to be used only for normal cooking and frying in the home.
 • Page 328 Safety Instructions (Continued) Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself. Always turn the appliance off before cleaning. Clean the hob in accordance with the cleaning and care instructions contained in this manual. C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_EN_161107.indd 8 2016-11-07 10:57:07...
 • Page 329: Disposal Instructions

  Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. For information on Samsung’s environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_EN_161107.indd 9...
 • Page 330: Installing The Hob

  Installing the Hob Important: Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified personnel. Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may occur as a result of improper installation. Technical data is provided at the end of this manual.
 • Page 331: Connecting To The Mains Power Supply

  Installing the Hob (Continued) Connecting to the mains power supply Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated on the rating plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on the lower casing of the hob. Shut off power to circuit before connecting wires to circuit.
 • Page 332: Installing Into The Countertop

  Installing the Hob (Continued) Installing into the countertop Make a note of the serial number on the appliance rating plate prior to installation. This number will be required in the case of requests for service and is no longer accessible after installation, as it is on the original rating plate on the underside of the appliance.
 • Page 333 Installing the Hob (Continued) C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_EN_161107.indd 13 2016-11-07 10:57:08...
 • Page 334: Parts And Features

  Parts and Features Cooking zones and control panel Single cooking zone 1200 W Single cooking zone 1800 W Single cooking zone 1200 W Control panel Single cooking zone 1800 W Indicators for heat settings and residual heat “Lock” control sensor Heat setting selectors “On/Off”...
 • Page 335: Components

  Parts and Features (Continued) Components Ceramic Glass Hob Installation Brackets Screws C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_EN_161107.indd 15 2016-11-07 10:57:09...
 • Page 336: The Key Features Of Your Appliance

  Parts and Features (Continued) The key features of your appliance • Ceramic glass cooking surface: The appliance has a ceramic glass cooking surface and four rapid - response cooking zones. The hob’s powerful radiant heater elements significantly shorten the amount of time required for the zones to heat up. •...
 • Page 337: Safety Shutoff

  Parts and Features (Continued) Safety shutoff If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off. Any residual warmth will be indicated with (for “hot”) in the digital displays corresponding to the particular cooking zones.
 • Page 338: Before You Begin

  Before You Begin Initial cleaning Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner. Important: Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged. Hob Use Using suitable cookware Better pans produce better results. •...
 • Page 339: Using The Touch Control Sensors

  Hob Use (Continued) • Always position pots and pans before switching on the cooking zone. • Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption. • When possible, position the lids firmly on the pots and pans to cover completely. •...
 • Page 340: Switching The Appliance On

  Hob Use (Continued) Switching the appliance on Touch the “Lock ” sensor for approximately 3 seconds. The appliance is switched on using the “On/Off ” control sensor. Touch the “On/Off ” sensor. The digital displays will show After the “On/Off ”...
 • Page 341: Switching The Appliance Off

  Hob Use (Continued) Switching the appliance off To completely switch off the appliance, use the “On/Off ” control sensor. Touch the “On/Off ” sensor. After switching off a single cooking zone or the entire cooking surface, the presence of residual heat will be indicated in the digital displays of the corresponding cooking zones in the form of an (for “hot”).
 • Page 342: Using The Child Safety Lock

  Hob Use (Continued) Using the child safety lock You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a cooking zone and activating the cooking surface. The lock control sensor can be used only when the power is Switching the child safety lock on 1 .
 • Page 343: Locking And Unlocking The Control Panel

  Hob Use (Continued) Locking and unlocking the control panel At any stage during the cooking process, the control panel, with the exception of the “On/Off ” control sensor, can be locked in order to prevent the settings from being changed unintentionally, for example, by wiping over the panel with a cloth.
 • Page 344: Cleaning And Care

  Cleaning and Care Important: Cleaning agents must not come into contact with a heated ceramic glass surface: All cleaning agents must be removed with adequate amounts of clean water after cleaning because they can have a caustic effect when the surface becomes hot. Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven sprays, scouring pads or abrasive pan cleaners.
 • Page 345: Hob Frame

  Cleaning and Care (Continued) Problem Dirt 1 . Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other materials with a glass scraper immediately and while still hot. Important: There is a risk of burning yourself when the glass scraper is used on a hot cooking zone: 2 .
 • Page 346: Warranty And Service

  Warranty and Service FAQs and troubleshooting A fault may result from a minor error that you can correct yourself with the help of the following instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do not help in each specific case.
 • Page 347: Service

  Warranty and Service (Continued) What does it mean when the burner does not glow red? • The selected temperature of the cooking zone is maintained by a sensor that cycles the zone on and off, so the surface cooking area will not always glow red. If you select a low heat setting, the heat will cycle on and off more frequently than at higher settings.
 • Page 348: Technical Data

  Technical Data Appliance dimensions Width 575 mm Depth 505 mm Height 55 mm Worktop cut - out dimensions Width 560 mm Depth 490 mm Corner radius 3 mm Cooking rings Position Diameter Power Front left 183 mm 1800 W Rear left 148 mm 1200 W Rear right...
 • Page 349: Product Information

  Technical Data (Continued) Product Information Supplier’s name Samsung Electronics co. Ltd. C61R2AAST C61R2AEE Model identification C61R2AEEP CTR464EB01 C61R1AAMST Type of hob Built-In Heating technology Radiant cooking zones Number of cooking zones and/or area For circular cooking zones or area:diameter of useful Ø...
 • Page 350: Appendix

  Appendix Model name & serial number Both the model name and the serial number are labeled undernearth the cooktop base. For later use, write down the information or attach the additional product label (located on the top of the product) onto the current page. Model Name Serial Number C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_EN_161107.indd 30...
 • Page 351 Memo C61R2AEEP_BOL_DG68-00125D-04_EN_161107.indd 31 2016-11-07 10:57:15...
 • Page 352 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) *8000 (apel in retea) ROMANIA www.samsung.com/ro/support 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka)

Table of Contents