Download Print this page

Miele 07485101 Installation Instructions Manual page 6

Advertisement

6 von 22
Medfølgende dele
Antal
M.-nr.
Betegnelse
1
Flowmeter
1
Adapter vandtilløb
2
Tætningsskive 3/4" 16 x 23,8 x 1,5
1
Mærkat hvid 99 x 1 x 38,1
1
Diverse ledningsholdere 98 x 2,5
1
Ledningsforskruning M12 x 1,5
1
Reduceringsmuffe 1" indvendigt gevind x 3/4" indvendigt gevind messing
1
Rørnippel 3/4" udvendigt gevind
1
Reduceringsstykke 1" udvendigt gevind x 3/4" indvendigt gevind messing
1
Diagram multifunktionsmodul 7 flowmeter
Vedligeholdelsesarbejde foretaget af ukyndige medfører fare
ADVARSEL
Vedligeholdelsesarbejde foretaget af ukyndige medfører fare.
Usagkyndig service og reparation kan medføre skader på ting og alvorlige personskader med risiko for død.
A
Vedligeholdelsesarbejde må kun foretages af en fagmand med faglig uddannelse, fagkundskab og faglig erfaring.
A
Gældende sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.
A
Læs den tekniske dokumentation (TSD), inden arbejdet påbegyndes.
Fare for snitsår ved reparation og vedligeholdelse
FORSIGTIG
Der kan være dele med skarpe kanter.
Fare for snitsår ved reparation og vedligeholdelse.
A
Bær beskyttelseshandsker, og anvend kantbeskyttelse M.-Nr. 05057680.
Flowmeter monteres
Det er en forudsætning for montering af flowmeteret, at et multifunktionsmodul 7 drejereflektor er monteret i maskinen.
Ved monteringen skal adapteren monteres som dæmper mellem vandhane og flowmeter. Vær opmærksom på
pilmarkeringen på flowmeteret, så gennemløbsretningen bliver rigtig. Anvend kun det tætningsmateriale, der passer til
den pågældende indvendige rørdiameter. Herved løber vandet gennem måleområdet uden omveje. Kun hvis disse
anvisninger overholdes, kan flowmeteret levere korrekte måleværdier.
A
Afbryd maskinen fra elnettet og i givet fald fra gasnettet, og sørg for, at den ikke kan tilkobles utilsigtet.
A
Tilslutning af flowmeteret til en vandhane 1" med reduceringsmuffe, rørnippel og reduceringsstykke, se ill. 1.
A
Tilslut vandtilløbsslangen til flowmeteret.
A
Afmonter eltilslutningens afdækningsplade på bagsiden af maskinen.
A
Tilslut flowmeterets tilslutningsledning iht. diagram multifunktionsmodul 7.
A
Monter afdækningspladen på eltilslutningen på bagsiden af maskinen.
A
Foretag tæthedskontrol af de nymonterede dele på vandtilslutningen.
A
Foretag sikkerhedskontrol.
A
Tilslut maskinen til elnettet og i givet fald til gasnettet.
A
Tilmeld multifunktionsmodul 7.
07.06.2018
Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eigentumsrechte vorbehalten.
Umbau- und Montageanweisung
M.-Nr. 07485101

Advertisement

loading