Download Print this page

Miele 07485101 Installation Instructions Manual page 5

Advertisement

M.-Nr. 07485101
Nebezpečí v důsledku neodborných údržbářských prací
VAROVÁNÍ
Nebezpečí v důsledku neodborných údržbářských prací.
Neodborné údržbářské práce mohou způsobit velkou věcnou škodu a těžké úrazy se smrtelnými následky.
A
Údržbářské práce smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář s odborným vzděláním, odbornými znalostmi a
zkušenostmi v oboru.
A
Musí být respektovány platné bezpečnostní předpisy.
A
Nejprve si přečtěte Technickou servisní dokumentaci (TSD), potom jednejte.
Nebezpečí úrazu pořezáním při údržbářských pracích
POZOR
Součásti mohou mít z výrobních důvodů ostré hrany.
Nebezpečí úrazu pořezáním při údržbářských pracích.
A
Pro ochranu před pořezáním noste ochranné rukavice a používejte ochranu hran č. m. 05057680.
Instalace průtokoměru
Předpokladem montáže průtokoměru je namontovaný multifunkční modul 7 průtokového měřiče v přístroji.
Při montáži musí být vestavěn adaptér jako uklidňovací dráha mezi vodovodním kohoutkem a průtokoměrem. Dbejte
značky šipky na průtokoměru pro zajištění správného směru průtoku. Použijte jen správný materiál těsnění podle
příslušného průměru trubky. Tak voda poteče měřicím úsekem bez dalšího víření. Jen při respektování těchto pokynů
může průtokoměr poskytovat správné naměřené hodnoty.
A
Odpojte přístroj od elektrické sítě a případně od plynové sítě a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.
A
Připojení průtokoměru k vodovodnímu kohoutku 1" pomocí redukční spojky, nátrubku a redukce viz obr. 1.
A
Připojte přívodní hadici vody k průtokoměru.
A
Odmontujte plechový kryt na elektrické přípojce na zadní straně přístroje.
A
Připojte připojovací vedení průtokoměru podle schématu zapojení multifunkčního modulu 7.
A
Namontujte plechový kryt na elektrické přípojce na zadní straně přístroje.
A
Zkontrolujte nepropustnost nově vestavěných dílů na přípojce vody.
A
Proveďte zkoušku bezpečnosti.
A
Připojte přístroj k elektrické síti případně k plynové síti.
A
Přihlaste multifunkční modul 7.
A
V servisním módu aktivujte měření průtoku příslušného průtokoměru (zde např. číslo 1) pro řídicí jednotku, viz
typovou TSD.
A
Proveďte zkoušku funkce spuštěním některého pracího programu, při kterém natéká voda do přístroje přes
průtokoměr.
cs
da
Monteringsanvisning flowmeter
Årsag: Med flowmeteret kan der måles, hvor meget vand der løber ind i maskinen.
Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eigentumsrechte vorbehalten.
Umbau- und Montageanweisung
5 von 22
07.06.2018

Advertisement

loading