Download Print this page

Gebruikershandleiding - Epson IR-700 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

English
Sluit geen telefoonlijn aan op de connector van de lade-uitstoter of de printer.
Hierdoor kan de telefoonlijn of de printer beschadigd raken.
Voor apparatuur die op een stopcontact wordt aangesloten, moet dit
stopcontact zich vlakbij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.
De 24V-uitgang voor de gevoede USB wordt niet door een LPS (beperkte
voedingsbron) geleverd.
LET OP:
Hoofdunit
Als u de IR-700 hebt uitgezet, moet u ten minste 10 seconden wachten
voordat u hem weer aanzet. Als de IR-700 zonder te wachten weer wordt
aangezet, zal hij soms niet goed opstarten.
Steek de stekker niet in elektrische stopcontacten dichtbij apparatuur die
spanningspieken of elektrische ruis veroorzaakt. Blijf met name uit de buurt
van apparatuur met grote elektromotoren. Anders zullen de IR-700 en het
POS-systeem misschien niet goed werken.
Dit product niet met een andere dan de gespecificeerde spanning
gebruiken. Dat kan brand veroorzaken.
Sluit het netsnoer altijd eerst aan op de netspanningsingang van dit
product voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Steek de stekker van het netsnoer altijd helemaal in de netspanningsingang
van dit product.
Trek het netsnoer altijd eerst uit het stopcontact voordat u de stekker uit de
netspanningsingang van dit product trekt.
Houd de stekker goed vast wanneer u het netsnoer uit het contact trekt.
Niet aan het netsnoer zelf trekken.
Sluit de kabels niet anders aan dan beschreven in deze handleiding.
Verkeerde aansluitingen kunnen apparatuurschade of brand veroorzaken.
Controleer of het totaal van de stroomvereisten voor alle apparatuur die via
dit product wordt gevoed, de stroombeperkingen niet overschrijdt. Anders
kan het product beschadigd raken. Zie de specificaties aan het begin in de
IR-700 Technical Reference Guide (Technische naslaggids voor de IR-700)
voor nadere informatie over de vermogenscapaciteit van dit product.
Dit product alleen gebruiken als het achterpaneel geïnstalleerd is. Als het
niet is aangebracht, kunnen er vreemde voorwerpen in dit product
binnendringen, wat brand of apparatuurschade veroorzaakt.
De unit niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of
veel stof. Door overmatig vocht en stof kan het papier vastlopen en
kunnen problemen zoals brand of elektrische schokken ontstaan.
Gebruik dit product niet op plaatsen waar zich brandgevaarlijke dampen
van benzine, benzeen, thinner of andere brandgevaarlijke vloeistoffen in
de lucht bevinden. Dat kan een ontploffing of brand veroorzaken.
Wees voorzichtig bij transport, openen en verbranden van de verpakking.
U kunt u snijden aan de rand van het karton.
Dit product nooit optillen aan het achterpaneel, het LCD-scherm, het POS-
toetsenbord of de magneetstriplezer. Het product kan beschadigd raken
of ongelukken veroorzaken als het op de grond valt.
Plaats dit product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak. Het
product kan beschadigd raken of ongelukken veroorzaken als het valt.
Dit product nooit schoonmaken met alcohol, benzeen, thinner of
vergelijkbare oplosmiddelen. Dat kan de onderdelen van kunststof of
rubber beschadigen.
Trek voor alle veiligheid de stekker van dit product uit het stopcontact
wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
28 IR-700 Gebruikershandleiding

Advertisement

loading

  Also See for Epson IR-700

  Related Content for Epson IR-700