Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SHTC 2200 B1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHTC 2200 B1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer

Advertisement

Quick Links

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SHTC2200B1-10/10-V1
IAN: 61921
PERSONAL CARE
Ionic Hairdryer SHTC 2200 B1
Ionic Hairdryer
Ioni-hiustenkuivaaja
Operating instructions
Käyttöohje
Hårtork med jonfunktion
Ion-hårtørrer
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Ionen-Haartrockner
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHTC 2200 B1

 • Page 1 PERSONAL CARE Ionic Hairdryer SHTC 2200 B1 Ionic Hairdryer Ioni-hiustenkuivaaja Operating instructions Käyttöohje Hårtork med jonfunktion Ion-hårtørrer Bruksanvisning Betjeningsvejledning Ionen-Haartrockner Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SHTC2200B1-10/10-V1 IAN: 61921...
 • Page 2 SHTC 2200 B1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Safety information Intended use Items supplied Appliance description Operation Heat and blower levels........................3 Cool level ............................4 Ionic Function ............................4 Drying and styling hair Cleaning Troubleshooting Disposal Technical data Warranty and Service Importer Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Safety Information

  Ionic Hairdryer • Do not pinch or squeeze the power cable and lay it in such a way that no one can tread on or trip over it. Safety information • Do not use extension cables. • Never touch or handle the Professional Hair Dryer, the power cale or plug with wet hands.
 • Page 5: Intended Use

  Intended use Operation The Professional Hair Dryer is intended only for Heat and blower levels the drying and shaping of human hair, under no cir- ➪ cumstances is it to be used for wigs and hairpieces Insert the plug into a wall socket. ➪...
 • Page 6: Cool Level

  Cool level If you wish to dry your hair particulary gently, or for ❄ With the cool level button you can create the so-called “air-dryed permanent wave”, use the a cold air stream with every combination of air and finger diffusor ➪...
 • Page 7: Troubleshooting

  Disposal Cleaning the air suction grill Fire hazard! Do not dispose of the appliance in your Clean the air suction grill at regular intervals normal domestic waste. This product is with a soft brush. subject to the provisions of European Di- rective 2002/96/EC.
 • Page 8: Technical Data

  Technical data Kompernass Service Cyprus Tel.: 800 9 44 01 Mains voltage: 220-240 V ~ 50 Hz e-mail: support.cy@kompernass.com Nominal power: 2200 W Protection class: II / Importer Warranty and Service KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 The warranty for this appliance is for 3 years from D-44867 BOCHUM the date of purchase.
 • Page 9 Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet Määräystenmukainen käyttö Toimituslaajuus Laitteen kuvaus Käyttö Lämpö- ja puhallintasot ........................9 Jäähdytysteho ..........................10 Ionitoiminto............................10 Hiusten kuivaaminen ja muotoilu Puhdistus Toimintahäiriöiden korjaaminen Hävittäminen Tekniset tiedot Takuu ja huolto Maahantuoja Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä käytöissä.
 • Page 10: Turvaohjeet

  Ioni-hiustenkuivaaja • Älä vedä virtajohdosta, vaan irrota johto pistorasiasta pistokkeesta vetämällä. • Älä kiedo virtajohtoa Profi-hiustenkuivaimen Turvaohjeet ympärille, ja suojaa virtajohtoa vaurioilta. • Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, johdon saa vaarojen välttämiseksi vaihdattaa vain valmista- Sähköiskun vaara! jalla tai valmistajan valtuuttamassa asiakaspalve- •...
 • Page 11: Määräystenmukainen Käyttö

  Laitteen kuvaus • Älä koskaan laske Profi-hiustenkuivainta käsistäsi sen ollessa päällä, äläkä koskaan jätä päällä olevaa laitetta yksin ilman valvontaa. Keskitin • Älä koskaan aseta Profi-hiustenkuivainta lämpö- Ilmanottoristikko lähteiden lähettyville. Suojaa virtajohtoa vaurioilta. Ripustuslenkki • Jos Profi-hiustenkuivain putoaa tai vahingoittuu, Ionikytkin sitä...
 • Page 12: Jäähdytysteho

  Jäähdytysteho ❄ Jäähdytystehon painikkeella voidaan Jos haluat kuivata hiuksesi erityisen hellävaraisesti jokaisella puhallin- ja lämpötehoyhdistelmällä saa- tai haluat nk. "ilmakuivatut kestokiharat", käytä diffuu- da aikaan kylmä ilmavirtaus. soria ➪ Irrota tätä varten ensin keskitin ja aseta diffuu- Ionitoiminto sori paikoilleen. Ionikytkimen avulla voidaan jokaisella puhallin- ja lämpötehoyhdistelmällä...
 • Page 13: Toimintahäiriöiden Korjaaminen

  Hävittäminen Ilmanottoristikon puhdistaminen Tulipalon vaara! Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen Puhdista ilmanottoristikko säännöllisin väliajoin mukana. Tämä tuote on eurooppalaisen pehmeällä harjalla. direktiivin 2002/96/EC alainen. ➪ Kierrä ilmanottoristikkoa vastapäivään niin, että Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai ilmanottoristikon nuoli osoittaa hiustenkuivaajan kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi. alempaan nuoleen.
 • Page 14: Takuu Ja Huolto

  Takuu ja huolto Maahantuoja Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on KOMPERNASS GMBH valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen BURGSTRASSE 21 toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi- 44867 BOCHUM, GERMANY massaolosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopi- www.kompernass.com steeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksu- ton lähettäminen huoltoon.
 • Page 15 Innehållsförteckning Sidan Säkerhetsanvisningar Föreskriven användning Leveransens omfattning Beskrivning Användning Värme och fläktinställningar......................15 Kalluftsknapp ..........................16 Joniseringsfunktion..........................16 Torka och stajla håret Rengöring Åtgärda fel Kassering Tekniska specifikationer Garanti och service Importör Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten och spara den för senare bruk. Lämna över bruksanvisningen tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person.
 • Page 16: Säkerhetsanvisningar

  Hårtork med • Ta tag i kontakten när du drar ut den ur uttaget, jonfunktion dra aldrig i kabeln. • Linda inte kabeln runt om hårtorken och akta så att den inte skadas. Säkerhetsanvisningar • Om den här apparatens anslutningsledning skadas måste den bytas ut av kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer för att undvika olyckor.
 • Page 17: Föreskriven Användning

  Beskrivning • Lägg aldrig ifrån dig hårtorken och lämna den inte utan uppsikt när den är påkopplad. • Lägg aldrig hårtorken i närheten av värmekällor Koncentrator och akta kabeln från att skadas. Luftinsugsgaller • Om hårtorken fallit i golvet eller skadats på annat Upphängningsögla sätt får du inte använda den längre.
 • Page 18: Kalluftsknapp

  Kalluftsknapp ❄ Med kalluftsknappen kan du få en kall luft- Om du vill torka håret på ett extra skonsamt sätt eller ström vid alla fläkt- och värmeinställningar. göra så kallade "lufttorkade", hållbara vågor ska du använda finger diffusern ➪ Joniseringsfunktion Ta då...
 • Page 19: Åtgärda Fel

  Kassering Rengöra luftinsugsgallret Brandrisk! Apparaten får absolut inte kastas Rengör luftinsugsgallret med jämna mellanrum bland hushållssoporna. Den här pro- med en mjuk borste. dukten faller under bestämmelserna för EU-direktiv 2002/96/EC. ➪ Vrid luftinsugsgallret motsols så att pilen på gallret pekar mot den nedre pilen på hårtorken. Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta Sedan kan du ta av luftinsugsgallret hand om den här typen av uttjänta apparater eller...
 • Page 20: Garanti Och Service

  Garanti och service Importör Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on KOMPERNASS GMBH valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen BURGSTRASSE 21 toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi- 44867 BOCHUM, GERMANY massaolosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopi- www.kompernass.com steeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksu- ton lähettäminen huoltoon.
 • Page 21 Indholdsfortegnelse Side Sikkerhedsanvisninger Bestemmelsesmæssig anvendelse Medfølger ved køb Beskrivelse af hårtørreren Betjening Varme- og blæsertrin........................21 Køletrin ............................22 Ion-funktion............................22 Tørring og styling af hår Rengøring Afhjælpning af funktionsfejl Bortskaffelse Tekniske data Garanti og service Importør Læs betjeningsvejledningen igennem før første brug, og opbevar den til senere brug. Lad vejledningen følge med, hvis apparatet gives videre til andre.
 • Page 22: Sikkerhedsanvisninger

  Ion-hårtørrer • Træk aldrig i ledningen, men hold på stikket, når det trækkes ud. • Ledningen skal vikles om hårtørreren og beskyttes Sikkerhedsanvisninger mod skader. • Hvis denne hårtørrers tilslutningsledning beskadi- geds, skal den udskiftes af producenten eller kunde- Fare for elektrisk stød! service eller en lignende kvalificeret person, så...
 • Page 23: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Beskrivelse af hårtørreren • Læg aldrig hårtørreren fra dig, mens den er tændt, og lad den aldrig være uden opsyn. • Læg aldrig profi-hårtørreren i nærheden af Koncentrator varmekilder, og beskyt ledningen, så den ikke Luftindsugningsgitter ødelægges. Ophængningskrog • Hvis hårtørreren er faldet ned eller beskadiget, Ion-aktivering må...
 • Page 24: Køletrin

  Køletrin ❄ Med køletrins-knappen kan du frembringe Hvis du vil tørre håret specielt skånsomt eller ved så- en kold luftstrøm med alle blæsertrins- og varme- kaldte "lufttørrede permanentkrøller", skal du bruge trinskombinationerne. finger-diffusoren ➪ Tag først koncentratoren af, og sæt finger-dif- Ion-funktion fusoren på:...
 • Page 25: Afhjælpning Af Funktionsfejl

  Bortskaffelse Rengøring af luftindsugningsgitteret Brandfare! Smid aldrig hårtørreren ud sammen Rengør luftindsugningsgitteret med en blød børste med det normale husholdningsaffald. med regelmæssige intervaller. Dette produkt er underlagt det euro- pæiske direktiv 2002/96/EC. ➪ Drej luftindsugningsgitteret mod urets retning, så pilen på luftsindsugningsgitteret peger Bortskaf hårtørreren hos et godkendt affaldsfirma el- mod den nederste pil på...
 • Page 26: Garanti Og Service

  Garanti og service Importør För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från KOMPERNASS GMBH och med inköpsdatum. Den här apparaten har till- BURGSTRASSE 21 verkats med omsorg och genomgått en noggrann 44867 BOCHUM, GERMANY kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvit- tot som köpbevis.
 • Page 27 Inhaltsverzeichnis Seite Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Gerätebeschreibung Bedienen Heiz- und Lüfterstufen........................27 Kühlstufe............................28 Ionen-Funktion..........................28 Haare trocknen und stylen Reinigen Fehlfunktionen beseitigen Entsorgen Technische Daten Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 28: Sicherheitshinweise

  Ionen-Haartrockner • Wickeln Sie die Netzanschlussleitung nicht um den Haartrockner und schützen Sie sie vor Be- schädigungen. Sicherheitshinweise • Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich Gefahr eines Stromschlags! qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr- •...
 • Page 29: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Gerätebeschreibung • Falls der Haartrockner heruntergefallen oder be- schädigt ist, dürfen Sie ihn nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Konzentrator Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls re- Luftansauggitter parieren. Aufhängeöse • Decken Sie das Luftansauggitter während des Ionen-Zuschalter Betriebs nicht ab.
 • Page 30: Kühlstufe

  Kühlstufe Wenn Sie Ihre Haare besonders schonend trocknen ❄ Mit der Kühlstufen-Taste können Sie bei je- möchten, oder bei sogenannten “luftgetrockneten der Lüfterstufen- und Heizstufenkombination Dauerwellen”, verwenden Sie den Finger Diffusor ➪ einen kalten Luftstrom erzeugen. Nehmen Sie hierzu erst den Konzentrator und setzen den Finger Diffusor auf: Ionen-Funktion...
 • Page 31: Fehlfunktionen Beseitigen

  Entsorgen Luftansauggitter reinigen Brandgefahr! Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen das Luft- normalen Hausmüll. Dieses Produkt ansauggitter mit einer weichen Bürste. unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. ➪ Drehen Sie das Luftansauggitter gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Pfeil am Luftansaug- Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen gitter auf den unteren Pfeil am Haartrockner...
 • Page 32: Garantie Und Service

  Garantie und Service Schraven Service- und Dienstleistungs GmbH Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Tel.: +49 (0) 180 5 008107 Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Mobilfunk max.

This manual is also suitable for:

61921

Table of Contents