Table of Contents
 • Dansk

  • Liste over Brugte Piktogrammer
  • Indledning
   • Tilsigtet Brug
   • Beskrivelse Af Delene
   • Tekniske Data
   • Leveringsomfang
  • Sikkerhedsbemærkninger
  • Opstart
  • Bortskaffelse
  • Rengøring Og Pleje
  • Garanti
 • Français

  • Pictogrammes Utilisés
  • Introduction
   • Utilisation Prévue
   • Description des Pièces
   • Données Techniques
   • Contenu de la Livraison
  • Démarrage
  • Mise Au Rebut
  • Nettoyage Et Entretien
  • Garantie
 • Dutch

  • Lijst Met Gebruikte Programma's
  • Inleiding
   • Beoogd Gebruik
   • Beschrijving Van de Onderdelen
   • Technische Gegevens
   • Inhoud Verpakking
  • Veiligheidsopmerkingen
  • Opstarten
  • Afvoer
  • Schoonmaken en Verzorging
  • Garantie
 • Deutsch

  • Legende der Verwendeten Piktogramme
  • Einleitung
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Teilebeschreibung
   • Technische Daten
   • Lieferumfang
  • Sicherheits Hinweise
  • Inbetriebnahme
  • Entsorgung
  • Reinigung und Pflege
  • Garantie

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

CAR CHARGER
SLAL 2 A1
CAR CHARGER
Operation and Safety Notes
BILOPLADER
Betjenings- og sikkerhedsbemærkninger
CHARGEUR ALLUME-CIGARE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
AUTO-LAADADAPTER
Gebruik en veiligheidsrichtlijnen
KFZ-LADEADAPTER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 315498

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SLAL 2 A1

 • Page 1 CAR CHARGER SLAL 2 A1 CAR CHARGER Operation and Safety Notes BILOPLADER Betjenings- og sikkerhedsbemærkninger CHARGEUR ALLUME-CIGARE Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité AUTO-LAADADAPTER Gebruik en veiligheidsrichtlijnen KFZ-LADEADAPTER Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 315498...
 • Page 2 GB / IE / NI Operation and Safety Notes Page Betjenings- og sikkerhedsbemærkninger Side FR / BE Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Page NL / BE Gebruik en veiligheidsrichtlijnen Pagina 41 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 3 HG03859...
 • Page 4: Table Of Contents

  List of pictograms used ..........Page 5 Introduction ......Page 6 Intended use ......Page 7 Description of parts ....Page 8 Technical Data ......Page 8 Scope of delivery ....Page 8 Safety notes......Page 9 Start-up ........Page 10 Cleaning and care ....Page 12 Disposal ........Page 13 Warranty .........Page 14 GB/IE/NI 4...
 • Page 5: List Of Pictograms Used

  List of pictograms used Direct current Observe caution and safety notes! E-mark is the European mark of conformity for the automotive industry and indicates that the necessary tests have been carried out and an ECE component type-approval has been granted. Maximum current available is used to optimise charging time.
 • Page 6: Introduction

  The equipment complies Quick Charge 3.0 specifications and agreements issued by Qualcomm Technologies, Inc. CAR CHARGER P Introduction We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal.
 • Page 7: Intended Use

  as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with Intended use This CAR CHARGER (hereinafter called “product”) may be used to supply electronic devices with power.
 • Page 8: Description Of Parts

  Description of parts USB port (Quick Charge 3.0) USB port Control lamp Technical Data Input: 12 - 24 V / 3.5 A Output USB port (Quick Charge 3.0) 3.6 - 6.5 V , 3 A 6.5 - 9 V , 2 A 9 -12 V , 1.5 A Output USB port...
 • Page 9: Safety Notes

  Safety notes PLEASE READ THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! Check the product for damage before use. Never use a damaged product. This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge...
 • Page 10: Start-Up

  Only plug the product into car sockets that are easily accessible, so that you can unplug it easily in case of an emergency. P Start-up ATTENTION! RISK OF OVERHEATING! Only connect the product to your external devices which do not require more than 5400 mA (= 5.4 A).
 • Page 11 Connect your external devices that should be charged with the product by plugging its USB plug into the USB port (Quick Charge 3.0) or USB port . If the device to be charged is equipped with the Qualcomm Quick Charge 3.0 technology, use USB port (Quick Charge 3.0) CAUTION! If the control lamp...
 • Page 12: Cleaning And Care

  Attention: Do not switch the ignition on or off during the charging process, as this can lead to differences or peaks in the power supply. Disconnect your charged external device from the product after charging, by unplugging the USB plug from the USB port (Quick Charge 3.0) USB port Unplug the product from the car...
 • Page 13: Disposal

  P Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibreboard / 80–98: composite materials.
 • Page 14: Warranty

  To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority. P Warranty The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously...
 • Page 15 The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.
 • Page 16 Liste over brugte piktogrammer .......Side 17 Indledning .......Side 18 Tilsigtet brug ......Side 19 Beskrivelse af delene ....Side 20 Tekniske data ......Side 20 Leveringsomfang .....Side 20 Sikkerhedsbemærkninger ............Side 21 Opstart ........Side 22 Rengøring og pleje ....Side 24 Bortskaffelse ......Side 24 Garanti........Side 26 DK 16...
 • Page 17: Liste Over Brugte Piktogrammer

  Liste over brugte piktogrammer Jævnstrøm Vær opmærksom på forsigtigheds- og sikkerhedsanvisninger! E-mærket er den europæiske overensstemmelseserklæring for bilindustrien og angiver, at de nødvendige undersøgelser er blevet gennemført og en ECE- typegodkendelse er udstedt. Smart Fast Charge (SFC): Den maksimale strømstyrkebruges, så opladningstiden optimeres.
 • Page 18: Indledning

  Udstyret overholder specifikationerne i Quick Charge 3.0, samt aftalerne, der er udstedt af Qualcomm Technologies, Inc. BILOPLADER P Indledning Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt.
 • Page 19: Tilsigtet Brug

  produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand. Tilsigtet brug Denne BILOPLADER (herefter kaldet "produkt") kan bruges til, at strømforsyne elektroniske enheder. Produktet har 2 USB-porte, der har en maksimal udgangsstrøm på...
 • Page 20: Beskrivelse Af Delene

  Beskrivelse af delene USB-port (Quick Charge 3.0) USB-port Indikatorlys Tekniske data Indgang: 12 - 24 V / 3,5 A Udgangs-USB-port (Quick Charge 3.0) 3,6 - 6,5 V , 3 A 6,5 - 9 V , 2 A 9 -12 V , 1,5 A Udgangs-USB-port , 2,4 A...
 • Page 21: Sikkerhedsbemærkninger

  Sikkerhedsbemærkninger LÆS VENLIGST VEJLEDNINGERNE INDEN BRUG! BEHOLD VEJLEDNINGERNE PÅ ET SIKKERT STED! Kontroller produktet for skader inden brug. Brug aldrig et beskadiget produkt. Dette produkt må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på...
 • Page 22: Opstart

  Produktet må kun sluttes til stik i bilen, der er let tilgængelige, så det nemt kan fjernes i tilfælde af en nødsituation. P Opstart BEMÆRK! RISIKO FOR OVEROPHEDNING! Produktet må kun sluttes til dine eksterne enheder, som ikke kræver mere end 5400 mA (= 5,4 A).
 • Page 23 Charge 3.0) eller USB-porten . Hvis den enhed, der skal oplades, er udstyret med Qualcomm Quick Charge 3.0 teknologi, skal du bruge USB-port (Quick Charge 3.0) FORSIGTIG! Hvis indikatorlyset går ud, når produktet er forbundet med dine eksterne enheder. Indikerer dette, at produktet er overbelastet eller i fejltilstand.
 • Page 24: Rengøring Og Pleje

  strømudsving i strømforsyningen. Afbryd din opladede eksterne enhed fra produktet, når det er ladet op, ved at tage USB-stikket ud af USB-porten (Quick Charge 3.0) eller USB- porten Afbrud produktet fra bilstikket. P Rengøring og pleje Afbryd altid produktet fra bilstikket inden rengøring! Brug en tør, blød og fnugfri klud til rengøring og pleje.
 • Page 25 disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer / 20–22: papir og pap / 80–98: kompositmaterialer. Produktet og indpakningsmaterialerne kan genbruges; bortskaf disse særskilt til en bedre affaldsbehandling. Triman-logoet gælder kun for Frankrig. De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.
 • Page 26: Garanti

  P Garanti Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.
 • Page 27 Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.
 • Page 28 Liste des pictogrammes utilisés ..Page 29 Introduction ......Page 30 Utilisation prévue .....Page 31 Description des pièces ....Page 32 Données techniques ....Page 32 Contenu de la livraison ...Page 33 Consignes de sécurité ..Page 33 Démarrage ......Page 34 Nettoyage et entretien ..Page 37 Mise au rebut ......Page 37 Garantie ........Page 39 FR/BE 28...
 • Page 29: Pictogrammes Utilisés

  Liste des pictogrammes utilisés Courant continu Respectez les mises en garde et les remarques de sécurité ! La marque E est la marque de conformité européenne pour le secteur automobile. Elle indique que les tests nécessaires ont été menés et qu'une homologation de type composant CEE a été...
 • Page 30: Introduction

  L'équipement est conforme aux spécifications et aux conventions Quick Charge 3.0 émanant de Qualcomm Technologies, Inc. CHARGEUR ALLUME- CIGARE P Introduction Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d‘emploi fait partie intégrante de ce produit.
 • Page 31: Utilisation Prévue

  d‘utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d‘application spécifiés. Lors d‘une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents. Utilisation prévue Ce CHARGEUR ALLUME-CIGARE (ci-après dénommé le "produit") peut être utilisé pour fournir une alimentation électrique à...
 • Page 32: Description Des Pièces

  commercial. Le fabricant n'est pas responsable en cas de dommages causés par une utilisation autre que celle prévue. Description des pièces Port USB (Quick Charge 3.0) Port USB Lampe de contrôle Données techniques Entrée : 12 - 24 V / 3,5 A Port USB de sortie (Quick Charge 3.0) 3,6 - 6,5 V...
 • Page 33: Contenu De La Livraison

  Contenu de la livraison 1 Chargeur allume-cigare 1 Ensemble d'instructions d'utilisation Consignes de sécurité VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ! VEUILLEZ CONSERVER LES INSTRUCTIONS EN LIEU SÛR ! Contrôlez la présence de dommages sur le produit avant utilisation. N'utilisez jamais un produit endommagé. Ce produit peut être utilisé...
 • Page 34: Démarrage

  encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à l'humidité. Branchez uniquement le produit à...
 • Page 35 car dans ces conditions, le produit utilise plus d'énergie et génère donc plus de chaleur. Branchez le produit dans une prise de voiture correctement installée. La lampe de contrôle s'allume en blanc pour indiquer que le produit reçoit du courant. Connectez vos appareils externes qui doivent être chargés avec le produit en branchant la fiche USB dans le port...
 • Page 36 IMPORTANT ! Vous pouvez laisser le moteur en marche ou arrêté lorsque vous utilisez le produit. Veuillez noter que le niveau de la batterie de la voiture peut devenir faible car le produit consomme toujours de l'électricité lorsque le moteur est arrêté. Débranchez complètement le produit de l'alimentation électrique si vous ne prévoyez pas de charger vos...
 • Page 37: Nettoyage Et Entretien

  P Nettoyage et entretien Débranchez toujours le produit de la prise de voiture avant de procéder au nettoyage ! Utilisez un chiffon sec, doux et non pelucheux pour le nettoyage. P Mise au rebut L’emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.
 • Page 38 pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n’est valable qu’en France. Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés. Afin de contribuer à la protection de l’environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé...
 • Page 39: Garantie

  P Garantie Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.
 • Page 40 La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s’étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d’usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.
 • Page 41 Lijst met gebruikte programma's .....Pagina 42 Inleiding .......Pagina 43 Beoogd gebruik ....Pagina 44 Beschrijving van de onderdelen ......Pagina 45 Technische gegevens ..Pagina 45 Inhoud verpakking ....Pagina 46 Veiligheidsopmerkingen ..........Pagina 46 Opstarten ......Pagina 47 Schoonmaken en verzorging ......Pagina 50 Afvoer ........Pagina 50 Garantie .......Pagina 52 NL/BE 41...
 • Page 42: Lijst Met Gebruikte Programma's

  Lijst met gebruikte programma's Gelijkstroom Volg de waarschuwing- en veiligheidsopmerkingen! E-markering is de Europese conformiteitsaanduiding voor de auto-industrie en geeft aan dat de benodigde tests zijn uitgevoerd en dat een ECE- onderdelengoedkeuring is gegund. Slimme snellader (SFC): De maximaal beschikbare stroom wordt gebruikt om de laadtijd te optimaliseren.
 • Page 43: Inleiding

  De apparatuur voldoet aan de specificaties en overeenkomsten van Quick Charge 3.0 als uitgegeven door Qualcomm Technologies, Inc. AUTO-LAADADAPTER P Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product.
 • Page 44: Beoogd Gebruik

  alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden. Beoogd gebruik Deze AUTO-LAADADAPTER (hierna “product” genoemd) kan worden gebruikt om elektronische apparaten van stroom te voorzien. Het product heeft 2 USB-poorten met een totale maximale stroomafgifte van 5,4 A.
 • Page 45: Beschrijving Van De Onderdelen

  Beschrijving van de onderdelen USB-poort (Quick Charge 3.0) USB-poort Controlelamp Technische gegevens Invoer: 12 - 24 V / 3,5 A USB-uitgangspoort (Quick Charge 3.0) 3,6 - 6,5 V , 3 A 6,5 - 9 V , 2 A 9 -12 V , 1,5 A USB-uitgangspoort , 2,4 A...
 • Page 46: Inhoud Verpakking

  Inhoud verpakking 1 auto-laadadapter 1 set gebruiksaanwijzingen Veiligheidsopmerkingen LEES DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK! BEWAAR DE INSTRUCTIES OP EEN VEILIGE PLAATS! Controleer het apparaat voor gebruik op schade. Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis...
 • Page 47: Opstarten

  begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen. Onderhoud en reiniging mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht. Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of vocht. Sluit het product alleen aan op autostopcontacten die gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat u het in geval van nood snel kunt losmaken.
 • Page 48 gebruikt en daarom meer warmte genereert. Steek het apparaat in een goed geïnstalleerd auto-stopcontact. Het bedieningslampje gaat wit branden om aan te geven dat het product stroom ontvangt. Sluit de te laden externe apparaten aan op het apparaat door de USB- plug in de USB-poort (Quick Charge 3.0) of USB-poort...
 • Page 49 BELANGRIJK! Tijdens het gebruik mag de motor in- of uitgeschakeld zijn. Houd er rekening mee dat de accu leeg kan raken omdat het apparaat nog steeds stroom trekt als de motor uit staat. Maak het apparaat geheel los van de stroomtoevoer als u niet van plan bent om externe apparaten te laden.
 • Page 50: Schoonmaken En Verzorging

  Schoonmaken en verzorging Trek het apparaat altijd uit het autostopcontact voordat u het schoonmaakt! Gebruik een droge, zachte en pluisvrije doek voor schoonmaken en verzorging. P Afvoer De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.
 • Page 51 Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk. Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid. Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde...
 • Page 52: Garantie

  P Garantie Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt. Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum.
 • Page 53 Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.
 • Page 54 Legende der verwendeten Piktogramme ......Seite 55 Einleitung .........Seite 56 Bestimmungsgemäße Verwendung ......Seite 57 Teilebeschreibung ....Seite 58 Technische Daten ....Seite 58 Lieferumfang ......Seite 59 Sicherheits hinweise .....Seite 59 Inbetriebnahme ....Seite 60 Reinigung und Pflege..Seite 63 Entsorgung ......Seite 63 Garantie ........Seite 65 DE/AT/CH 54...
 • Page 55: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Gleichstrom Warn- und Sicherheitshinweise beachten! E-Kennzeichen ist das europäische Konformitätszeichen der Automobilindustrie und besagt, dass die erforderlichen Prüfungen durchgeführt wurden und eine ECE- Bauartgenehmigung erteilt wurde. Maximaler verfügbarer Strom zur Optimierung der Ladezeit. DE/AT/CH 55...
 • Page 56: Einleitung

  Das Gerät stimmt mit Quick Charge 3.0 Spezifikationen und Vereinbarungen der Qualcomm Technologies, Inc. überein. KFZ-LADEADAPTER P Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 57: Bestimmungsgemäße Verwendung

  vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieser KFZ-LADEADAPTER (nachfolgend „Produkt“ genannt) kann zur Stromversorgung elektronischer Geräte verwendet werden. Das Produkt hat 2 USB-Ports mit einem maximalen Ausgangsstrom von insgesamt 5,4 A.
 • Page 58: Teilebeschreibung

  den gewerblichen Einsatz bestimmt. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Teilebeschreibung USB-Port (Quick Charge 3.0) USB-Port Kontrollleuchte Technische Daten Eingang: 12 - 24 V / 3,5 A Ausgang USB-Port (Quick Charge 3.0) 3,6 - 6,5 V , 3 A 6,5 - 9 V , 2 A...
 • Page 59: Lieferumfang

  Betriebstemperatur: 0 - 25 °C Lieferumfang 1 KFZ-Ladeadapter 1 Bedienungsanleitung Sicherheits hinweise VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! Prüfen Sie das Produkt vor dem Einsatz auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt niemals, falls es Beschädigungen aufweist. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder...
 • Page 60: Inbetriebnahme

  an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
 • Page 61 angeschlossenen Verbraucher insgesamt nicht mehr als 5400 mA (= 5,4 A) verbrauchen. ACHTUNG! Wenn Sie das Produkt bei maximalem Ladezustand verwenden, kann es warm werden. Dies ist normal, weil das Produkt in diesem Zustand mehr Strom benötigt und daher mehr Hitze erzeugt. Schließen Sie das Produkt an eine einwandfrei installierte Kfz-Ladebuchse an.
 • Page 62 VORSICHT! Wenn die Kontrollleuchte während der Verbindung mit Ihren externen Geräten erlischt: Dies kann darauf hinweisen, dass das Produkt überlastet ist oder eine Störung vorliegt. Bitte trennen Sie Ihre externen Geräte sofort vom Produkt. WICHTIG! Sie können das Produkt mit laufendem oder abgestelltem Motor verwenden.
 • Page 63: Reinigung Und Pflege

  Trennen Sie Ihr aufgeladenes Gerät nach dem Aufladen vom Produkt, indem Sie den USB-Stecker aus USB- Port (Quick Charge 3.0) oder USB-Port ziehen. Trennen Sie das Produkt von der Kfz-Ladebuchse. P Reinigung und Pflege Ziehen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer aus der Kfz- Ladebuchse.
 • Page 64 Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe. Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.
 • Page 65: Garantie

  zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren. P Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu.
 • Page 66 Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.
 • Page 67 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG03859 Version: 05/2019 IAN 315498...

This manual is also suitable for:

315498

Table of Contents