Silvercrest SKAK 1000 A1 Operating Instructions Manual
Silvercrest SKAK 1000 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SKAK 1000 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SKAK 1000 A1:
Table of Contents
 • Polski

  • Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
  • Opis
  • PrzegląD Urządzenia
  • Ustawianie I Podłączanie
  • Zakres Dostawy
  • Zastosowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem
  • Obsługa
   • Przed Pierwszym Użyciem
   • Nasypywanie Kawy Mielonej
   • Napełnić Wodę
   • Włączanie I Wyłączanie
  • Czyszczenie
  • Odkamienianie
  • Przechowywanie
  • Dane Techniczne
  • Usuwanie Usterek
  • Utylizacja
  • Gwarancja I Serwis
  • Importer
 • Magyar

  • Biztonsági Utasítások
  • A Csomag Tartalma
  • Felszerelés És Csatlakoztatás
  • Leírás
  • Rendeltetésszerű Használat
  • Termékáttekintés
  • Kezelés
   • Az Első Használat Előtt
   • Az Őrölt KáVé Betöltése
   • Víz Betöltése
   • Be- És Kikapcsolás
  • Tisztítás
  • Tárolás
  • Vízkőoldás
  • Hibaelhárítás
  • Műszaki Adatok
  • Ártalmatlanítás
  • Garancia És Szerviz
  • Gyártja
 • Slovenščina

  • Varnostni Napotki
  • Opis
  • Postavitev in Priključitev
  • Predvidena Uporaba
  • Sestavni Deli Naprave
  • Vsebina Kompleta
  • Uporaba
   • Pred Prvo Uporabo
   • Dodajanje Mlete Kave
   • Dolivanje Vode
   • Vklop in Izklop
  • ČIščenje
  • Odstranitev Vodnega Kamna
  • Shranjevanje
  • Odprava Napak
  • Odstranitev
  • Tehnični Podatki
  • Garancijski List
  • Proizvajalec
 • Čeština

  • Bezpečnost
  • Instalace a Připojení
  • Popis
  • Použití OdpovídajíCí Určení
  • Rozsah Dodávky
  • Schéma Přístroje
  • Obsluha
   • Před PrvníM PoužitíM
   • Plnění Mleté Kávy
   • Plnění Vody
   • Zapínání a Vypínání
  • ČIštění
  • Odvápňování
  • Úschova
  • Likvidace
  • Odstranění Chybných Funkcí
  • Technické Údaje
  • Dovozce
  • Záruka a Servis
 • Slovenčina

  • Bezpečnostné Pokyny
  • Obsah Dodávky
  • Popis
  • Používanie Primerané Účelu
  • Prehľad Prístroja
  • Umiestnenie a Pripojenie
  • Ovládanie
   • Pred PrvýM PoužitíM
   • Naplnenie Mletej Kávy
   • Naplnenie Vodou
   • Zapínanie a Vypínanie
  • Čistenie
  • Odvápňovanie
  • Uskladnenie
  • Likvidácia
  • Odstránenie Funkčných Porúch
  • Technické Údaje
  • Dovozca
  • Záruka a Servis
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Aufstellen und Anschließen
  • Beschreibung
  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  • Geräteübersicht
  • Lieferumfang
  • Bedienen
   • Vor dem Ersten Gebrauch
   • Gemahlenen Kaffee Einfüllen
   • Wasser Einfüllen
   • Ein- und Ausschalten
  • Reinigen
  • Aufbewahren
  • Entkalken
  • Entsorgen
  • Fehlfunktionen Beseitigen
  • Technische Daten
  • Garantie und Service
  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SKAK1000A1-02/11-V1
IAN: 63918
KITCHEN TOOLS
Coffee Maker SKAK 1000 A1
Coffee Maker
Ekspres do kawy
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Kávéfőző
Kavni aparat
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Kávovar
Kávovar
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Kaffeemaschine
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKAK 1000 A1

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Coffee Maker SKAK 1000 A1 Coffee Maker Ekspres do kawy Operating instructions Instrukcja obsługi Kávéfőző Kavni aparat Használati utasítás Navodila za uporabo Kávovar Kávovar Návod k obsluze Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH Kaffeemaschine BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM Bedienungsanleitung www.kompernass.com...
 • Page 2 SKAK 1000 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Safety instructions Intended Usage Items supplied Description Overview of the appliance Setting up and connecting to the power supply Operation Before the First Use ............4 Filling with ground coffee .
 • Page 4: Safety Instructions

  COFFEE MAKER Risk of fire! • Do not leave the coffee machine unattended when it is in use. Safety instructions • NEVER operate the coffee machine without mains water and NEVER fill it to more than the Max. marking. Risk of electrocution! •...
 • Page 5: Intended Usage

  Description • Do not move the coffee machine during the brewing process. • Remove the jug first when the brewing process You can prepare hot filter coffee with the coffee is complete and the filter has fully drained itself. machine. The brewed coffee can be kept warm in the jug by leaving it on the keep-warm plate with Risk of stumbling! the appliance switched on.
 • Page 6: Operation

  • Remove all packaging materials from the ap- 3. Pour all of the water into the water tank 2. 4. Close the water tank lid 1. pliance. • Place the appliance on a dry, flat and heat- 5. Place the emptied glass jug onto the keep-warm resistant surface.
 • Page 7: Filling With Water

  Cleaning Filling with water Notice Risk of electrocution! Use only mains water for preparing the coffee! Before you clean the Coffee Maker you MUST re- 1. Open the water tank lid 1. move the plug from the power socket. Under no 2.
 • Page 8: Scale Removal

  • Rinse the filter holder 6 under running water 5. Switch the coffee machine on with the On/Off switch 5. and then dry it. • Replace the filter holder 6 back into the coffee 6. Wait until the brewing process is complete. machine: Switch the coffee machine off and disconnect - Hold the filter holder 6 at a slight angle and...
 • Page 9: Troubleshooting

  Troubleshooting Disposal Do not dispose of the appliance in your Symptom Possible causes and normal domestic waste. This product is solutions subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. The coffee machine • The plug is not inserted does not switch on. into the power socket.
 • Page 10: Warranty And Service

  Warranty and Service Importer You receive a 3-year warranty for this appliance KOMPERNASS GMBH as of the purchase date. This appliance has been BURGSTRASSE 21 manufactured with care and meticulously examined D-44867 BOCHUM, GERMANY before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In www.kompernass.com the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service department.
 • Page 11 Spis treści Strona Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Zakres dostawy Opis Przegląd urządzenia Ustawianie i podłączanie Obsługa Przed pierwszym użyciem ...........12 Nasypywanie kawy mielonej .
 • Page 12: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  EKSPRES DO KAWY Niebezpieczeństwo pożaru! • Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w czasie pracy. Wskazówki dotyczące • Nigdy nie używaj ekspresu do kawy bez wody bezpieczeństwa i nigdy nie wlewaj wody do ekspresu powyżej poziomu maksymalnego. • Do sterowania pracą urządzenia nie próbuj uży- Niebezpieczeństwo porażenia wać...
 • Page 13: Zastosowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem

  Opis • Nigdy nie przenosić ekspresu do kawy w czasie procesu parzenia. • Dzbanek zdejmować dopiero wówczas, gdy Produkt służy do przyrządzania gorącej kawy. parzenie zostanie zakończone do końca i filtr Zaparzoną gorącą kawę można przechowywać jest pusty. przy włączonym urządzeniu w dzbanku szklanym na płycie grzewczej .
 • Page 14: Obsługa

  • Usunąć z urządzenia wszelkie materiały opako- 3. Wodę wlej do zbiornika 2. 4. Zamknij pokrywę zbiornika wody 1. waniowe. • Postaw urządzenie na płaskiej i ognioodpornej 5. Odstaw opróżniony dzbanek szklany na płytę powierzchni. grzewczą 4. • Ustaw dzbanek szklany na płycie grzewczej 4. 6.
 • Page 15: Napełnić Wodę

  Czyszczenie Napełnić wodę Wskazówka Niebezpieczeństwo porażenia Do przygotowania kawy używaj wyłącznie wody prądem! pitnej! Przed rozpoczęciem czyszczenia ekspresu, zawsze 1. Otwórz pokrywę zbiornika wody 1. najpierw wyjmować wtyczkę z gniazdka. Urządzenia 2. Do dzbanka szklanego nalej wody. nie wolno zanurzać pod wodą ani trzymać pod wodą...
 • Page 16: Odkamienianie

  • Przepłucz koszyk na filtr 6 pod bieżącą wodą 5. Włącznikiem/wyłącznikiem 5 włącz ekspres i wytrzyj do sucha. do kawy. • Koszyk na filtr 6 zamontuj ponownie w ekspresie 6. Odczekaj, aż zaparzanie kawy się zakończy. na kawę: Wyłącz ekspres do kawy i wyciągnij wtyczkę - Koszyk na filtr 6 przytrzymaj pod lekkim skosem z gniazdka.
 • Page 17: Usuwanie Usterek

  Usuwanie usterek Utylizacja Objaw Możliwe przyczyny W żadnym przypadku nie należy wy- i rozwiązywanie rzucać urządzenia do normalnych problemów śmieci domowych. W odniesieniu do produktu ma zastosowanie dyrektywa Ekspres nie włącza • Wtyczka nie jest pod- europejska 2002/96/EC. się. łączona do gniazdka. Podłączyć...
 • Page 18: Gwarancja I Serwis

  Gwarancja i serwis Importer Urządzenie jest objęte trzyletnią gwarancją, licząc KOMPERNASS GMBH od daty zakupu. Urządzenie zostało starannie wy- BURGSTRASSE 21 produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed D-44867 BOCHUM, GERMANY wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania www.kompernass.com zakupu. W przypadku napraw gwarancyjnych skontaktuj się...
 • Page 19 Tartalomjegyzék Oldalszám Biztonsági utasítások Rendeltetésszerű használat A csomag tartalma Leírás Termékáttekintés Felszerelés és csatlakoztatás Kezelés Az első használat előtt ............20 Az őrölt kávé...
 • Page 20: Biztonsági Utasítások

  KÁVÉFŐZŐ Tűzveszély! • Soha ne hagyja őrizetlenül a kávéfőzőt működés közben. Biztonsági utasítások • A kávéfőzőt soha ne üzemeltesse csapvíz nélkül és ne töltsön bele a max. jelzésnél több vizet. • Ne használjon a készülék üzemeltetésére külső Elektromos áramütés veszélye! időkapcsoló...
 • Page 21: Rendeltetésszerű Használat

  Leírás • A főzési folyamat közben ne mozgassa a kávé- főzőt. • Csak azután vegye ki a kannát, ha a főzési A kávéfőzővel forró filteres kávét készíthet. Ha be- eljárás befejeződött és a szűrő kiürült. kapcsolva hagyja a készüléket, akkor a lefőzött kávét melegen tarthatja az üvegkancsóban a mele- Felbotolhat! gítőlapon.
 • Page 22: Kezelés

  • Vegye le a készülékről az összes csomagoló- 3. Teljesen töltse bele a vizet a víztartályba 2. 4. Csukja be a víztartály fedelét 1. anyagot. • Helyezze a készüléket sima és hőálló felületre. 5. Tegye az üres üvegkannát a melegítőlapra 4. •...
 • Page 23: Víz Betöltése

  Tisztítás Víz betöltése Tudnivaló Elektromos áramütés veszélye! Kávé készítéséhez csak ivóvizet használjon! Mielőtt tisztítani kezdi a kávéfőzőt, húzza ki a hálózati 1. Nyissa ki a víztartály fedelét 1. csatlakozót az aljzatból. Tisztításkor semmiképpen 2. Töltsön vizet az üvegkannába. ne merítse vízbe a készüléket, vagy ne tartsa folyó víz alá.
 • Page 24: Vízkőoldás

  • Folyó víz alatt öblítse el a filtertartót 6 és szárítsa 5. Kapcsolja be a kávéfőzőt a be- és kikapcsoló- val 5 . meg. • Helyezze vissza a filtertartót 6 a kávéfőzőbe: 6. Várja meg, amíg a forralás befejeződik. Kap- - Tartsa kicsit ferdén a filtertartót 6 és dugja be csolja ki a kávéfőzőt és húzza ki a csatlakozót a felső...
 • Page 25: Hibaelhárítás

  Hibaelhárítás Ártalmatlanítás Semmi esetre se dobja a készüléket a Hibajelenség Lehetséges okok és háztartási hulladékba. Ez a termék a elhárítás 2002/96/EC európai irányelv hatálya alá tartozik. A kávéfőző nem • A hálózati dugó nincs kapcsol be. bedugva a csatlakozó A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő helyen aljzatba.
 • Page 26: Garancia És Szerviz

  Garancia és szerviz Gyártja A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dá- KOMPERNASS GMBH tumától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, BURGSTRASSE 21 és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. D-44867 BOCHUM, GERMANY Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénz- tári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel www.kompernass.com a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő...
 • Page 27 Kazalo vsebine Stran Varnostni napotki Predvidena uporaba Vsebina kompleta Opis Sestavni deli naprave Postavitev in priključitev Uporaba Pred prvo uporabo ............28 Dodajanje mlete kave .
 • Page 28: Varnostni Napotki

  KAVNI APARAT Nevarnost požara! • Aparata za kavo med delovanjem nikoli ne pustite nenadzorovanega. Varnostni napotki • Aparat za kavo ne sme nikoli delovati brez vode, ki je nikoli ne nalijte več kot do oznake Max. • Za upravljanje aparata ne uporabljajte zunanje Nevarnost električnega udara! časovne stikalne ure ali daljinskega upravljalnega •...
 • Page 29: Predvidena Uporaba

  Opis • Med postopkom kuhanja aparata za kavo ne premikajte. • Vrč vzemite ven šele, ko je postopek kuhanja Z aparatom za kavo lahko skuhate vročo filtrirano zaključen in je filter brez tekočine. kavo. Tako pripravljeno kavo lahko pri vklopljenem aparatu ohranjate vročo v steklenem vrču na segre- Nevarnost spotikanja! valni plošči.
 • Page 30: Uporaba

  • Z naprave odstranite vse embalažne materiale. 3. Vso vodo iz vrča nalijte v posodo za vodo 2. 4. Zaprite pokrov posode za vodo 1. • Napravo postavite na ravno površino, odporno na vročino. 5. Spraznjen stekleni vrč postavite na segrevalno •...
 • Page 31: Dolivanje Vode

  Čiščenje Dolivanje vode Napotek Nevarnost električnega udara! Za pripravo kave uporabljajte le pitno vodo! Preden aparat za kavo začnete čistiti, morate zmeraj 1. Odprite pokrov posode za vodo 1. potegniti omrežni vtič iz omrežne vtičnice. Naprave 2. Stekleni vrč napolnite z vodo. pri čiščenju nikakor ne smete potopiti v vodo ali je držati pod tekočo vodo.
 • Page 32: Odstranitev Vodnega Kamna

  • Sperite držalo filtra 6 pod tekočo vodo in ga 5. Aparat za kavo vklopite s stikalom za vklop/ izklop 5 (I). obrišite. • Vstavite držalo filtra 6 nazaj v aparat za kavo: 6. Počakajte, dokler postopek kuhanja ni zaključen. - Držalo filtra 6 držite malce poševno in zgornje Izklopite aparat za kavo in potegnite omrežni držalo vtaknite kar se da daleč...
 • Page 33: Odprava Napak

  Odprava napak Odstranitev Aparata nikakor ne odvrzite v običajne Simptom Možen razlog in pomoč gospodinjske odpadke. Za ta izdelek velja evropska direktiva 2002/96/EC. Aparat za kavo se • Omrežni vtič ni vtaknjen Aparat oddajte pri podjetju, registriranem za prede- ne vklopi. v omrežno vtičnico.
 • Page 34: Garancijski List

  Garancijski list Proizvajalec 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass KOMPERNASS GMBH GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob BURGSTRASSE 21 normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in D-44867 BOCHUM, GERMANY se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkl- jivosti in okvare zaradi napak v materialu ali iz- www.kompernass.com delavi oz.
 • Page 35 Obsah Strana Bezpečnost Použití odpovídající určení Rozsah dodávky Popis Schéma přístroje Instalace a připojení Obsluha Před prvním použitím ............36 Plnění...
 • Page 36: Bezpečnost

  KÁVOVAR Nebezpečí popálení! • Během provozu nenechávejte kávovar nikdy bez dozoru. Bezpečnost • Neprovozujte kávovar nikdy bez vody a nena- lévejte více vody, než po max. označení. • K provozu spotřebiče nepoužívejte externí spínací Nebezpečí zasažení elektrickým hodiny ani zvláštní dálkové ovládání. proudem! Nebezpečí...
 • Page 37: Použití Odpovídající Určení

  Popis • Během procesu vaření kávovarem nepohybujte. • Konvici odeberte až v okamžiku, kdy došlo k ukončení vaření a filtrační sáček se vyprázdnil. Pomocí kávovaru si můžete připravit horkou překa- pávanou kávu. Připravenou kávu můžete udržovat Nebezpečí zakopnutí! v horkém stavu při zapnutém přístroji ve skleněné •...
 • Page 38: Obsluha

  • Odstraňte veškerý obalový materiál z přístroje. 3. Vodní nádržku 2 naplňte celkem vodou. 4. Zavřete víko vodní nádrže 1. • Postavte přístroj na suchý, rovný povrch odolný vůči teplu. 5. Prázdnou skleněnou konvici postavte na varnou • Postavte skleněnou konvici na varnou ploténku 4 ploténku 4.
 • Page 39: Plnění Vody

  Čištění Plnění vody Upozornění Nebezpečí zasažení elektrickým Pro přípravu kávy používejte pouze pitnou vodu! proudem! 1. Otevřte víko vodní nádrže 1. Před čištěním kávovaru musíte vždy vytáhnout síťovou 2. Nalijte do skleněné konvice vodu. zástrčku ze zásuvky. Při čištění v žádném případě nenamáčejte přístroj do vody ani jej nedržte pod te- Pozor! koucí...
 • Page 40: Odvápňování

  • Držák filtru 6 opláchněte pod tekoucí vodou 5. Kávovar zapněte zapínačem/vypínačem 5. a dobře jej vytřete do sucha. Vyčkejte, dokud je proces překapávání ukončen. • Poté držák filtru 6 opět nasaďte do kávovaru: Kávovar vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku - Držák filtru 6 držte trochu nakloněn a zaveďte ze síťové...
 • Page 41: Odstranění Chybných Funkcí

  Odstranění chybných funkcí Likvidace V žádném případě nevyhazujte přístroj Příznak Možné příčiny a pomoc do normálního domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC. Kávovar není možné • Síťová zástrčka není zapnout. zapojena do sítě. Poté Přístroj předejte k likvidaci odborné firmě nebo jej zasuňte zástrčku do odevzdejte ve Vašem místním recyklačním zařízení.
 • Page 42: Záruka A Servis

  Záruka a servis Dovozce Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou- KOMPERNASS GMBH pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před BURGSTRASSE 21 odesláním prošel výstupní kontrolou. D-44867 BOCHUM, GERMANY Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu.
 • Page 43 Obsah Strana Bezpečnostné pokyny Používanie primerané účelu Obsah dodávky Popis Prehľad prístroja Umiestnenie a pripojenie Ovládanie Pred prvým použitím ............44 Naplnenie mletej kávy .
 • Page 44: Bezpečnostné Pokyny

  KÁVOVAR Nebezpečenstvo požiaru! • Počas prevádzky nenechávajte kávovar nikdy bez dozoru. Bezpečnostné pokyny • Nikdy nezapínajte kávovar bez vody a nikdy doňho nedávajte viac vody než po značku Max. • Na zapínanie a vypínanie prístroja nepoužívajte Nebezpečenstvo úrazu elektrickým žiadne externé spínacie hodiny ani samostatný prúdom! systém diaľkového ovládania.
 • Page 45: Používanie Primerané Účelu

  Popis • Počas procesu varenia nehýbte kávovarom. • Kanvicu vyberte až vtedy, keď je proces varenia skončený a filter je už bez kvapaliny. Pomocou kávovaru si môžete pripraviť horúcu filtro- vanú kávu. Ak je prístroj zapnutý, môžete hotovú Nebezpečenstvo zakopnutia! kávu udržiavať...
 • Page 46: Ovládanie

  • Odstráňte z prístroja všetky obalové materiály. 3. Naplňte nádobu na vodu 2 celkom doplna • Postavte prístroj na rovný a voči teplu odolný vodou. podklad. 4. Zatvorte veko nádoby na vodu 1. • 4 Postavte sklenú kanvicu na platňu na udržia- 5.
 • Page 47: Naplnenie Vodou

  Čistenie Naplnenie vodou Upozornenie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým Na prípravu kávy používajte len pitnú vodu! prúdom! 1. Otvorte veko nádoby na vodu 1. Pred čistením kávovaru musíte vždy vytiahnuť zástrčku 2. Naplňte sklenú kanvicu vodou. zo sieťovej zásuvky. Pri čistení nesmiete prístroj v žiad- nom prípade ponárať...
 • Page 48: Odvápňovanie

  • Držiak filtra 6 umyte pod tečúcou vodou a vy- 5. Zapnite kávovar vypínačom 5. sušte ho. 6. Vyčkajte, kým skončí proces varenia. Vypnite ká- • Potom nasaďte držiak filtra 6 späť do kávovaru: vovar a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. - Držte držiak filtra 6 mierne šikmo a zaveďte 7.
 • Page 49: Odstránenie Funkčných Porúch

  Odstránenie funkčných porúch Likvidácia Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte Príznaky Možné príčiny a pomoc do normálneho domového odpadu. Tento výrobok podlieha európskej smernici 2002/96/EC. Kávovar sa nedá • Sieťová zástrčka nie je zapnúť. zasunutá do zásuvky. Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme) na Zasuňte sieťovú...
 • Page 50: Záruka A Servis

  Záruka a servis Dovozca Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu KOMPERNASS GMBH nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred BURGSTRASSE 21 expedíciou dôkladne vyskúšaný. D-44867 BOCHUM, GERMANY Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatnenia záruky sa spojte s opravovň- www.kompernass.com ou telefonicky.
 • Page 51 Inhaltsverzeichnis Seite Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Beschreibung Geräteübersicht Aufstellen und anschließen Bedienen Vor dem ersten Gebrauch ...........52 Gemahlenen Kaffee einfüllen .
 • Page 52: Sicherheitshinweise

  KAFFEEMASCHINE Brandgefahr! • Lassen Sie die Kaffeemaschine während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Sicherheitshinweise • Betreiben Sie die Kaffeemaschine niemals ohne Wasser und füllen Sie nie mehr als bis zur Max.- Markierung ein. Gefahr eines Stromschlags! • Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder •...
 • Page 53: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Beschreibung • Bewegen Sie die Kaffeemaschine nicht während des Brühvorgangs. • Entnehmen Sie die Kanne erst, wenn der Brüh- Mit der Kaffeemaschine können Sie heißen Filter- vorgang abgeschlossen ist und der Filter kaffee zubereiten. Den fertig zubereiteten Kaffee leergelaufen ist. können Sie bei eingeschaltetem Gerät auf der Warmhalteplatte in der Glaskanne warm halten.
 • Page 54: Bedienen

  • Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom 3. Füllen Sie das Wasser vollständig in den Was- sertank 2. Gerät. • Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und hitze- 4. Schließen Sie den Wassertankdeckel 1. unempfindliche Oberfläche. 5. Stellen Sie die geleerte Glaskanne auf der Warmhalteplatte 4 ab.
 • Page 55: Wasser Einfüllen

  Wasser einfüllen Hinweis: Warten Sie mindestens 10 Minuten, nachdem Sie Hinweis die Kaffeemaschine ausgeschaltet haben, bevor Sie Benutzen Sie nur Trinkwasser zur Zubereitung des einen neuen Brühvorgang starten. Kaffees! Reinigen 1. Öffnen Sie den Wassertankdeckel 1. 2. Füllen Sie die Glaskanne mit Wasser. Achtung! Gefahr eines Stromschlags! •...
 • Page 56: Entkalken

  • Sie können den Filterhalter 6 zum Reinigen ab- 1. Schalten Sie die Kaffeemaschine aus und nehmen: lassen Sie sie vollständig abkühlen. - Öffnen Sie den Filterhalter 6. 2. Geben Sie das Entkalkungsmittel in den - Heben Sie ihn leicht an und kippen Sie ihn da- Wassertank 2.
 • Page 57: Fehlfunktionen Beseitigen

  Fehlfunktionen beseitigen Entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den Symptom Mögliche Ursache und normalen Hausmüll. Dieses Produkt Abhilfe unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Die Kaffeemaschine • Netzstecker nicht in schaltet sich nicht Netzsteckdose einge- Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen ein.
 • Page 58: Garantie Und Service

  Garantie und Service Importeur Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab KOMPERNASS GMBH Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert BURGSTRASSE 21 und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. D-44867 BOCHUM, GERMANY Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantie- www.kompernass.com fall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung.

This manual is also suitable for:

63918

Table of Contents