Download  Print this page

Makita DUR190U Instruction Manual

Cordless grass trimmer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Cordless Grass Trimmer
ZHCN
充电式割草机
Alat Potong Rumput Tanpa
ID
Kabel
Pemangkas Rumput Tanpa
MS
Kord
Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay
VI
Hoạt Động Bằng Pin
TH
เครื ่ อ งตั ด หญ้ า ไร้ ส าย
DUR190U
DUR190L
DUR191U
DUR191L
INSTRUCTION MANUAL
使用说明书
PETUNJUK PENGGUNAAN
MANUAL ARAHAN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
11
24
38
52
66
79

Advertisement

loading

  Also See for Makita DUR190U

  Related Manuals for Makita DUR190U

  Summary of Contents for Makita DUR190U

 • Page 1 Pemangkas Rumput Tanpa MANUAL ARAHAN Kord Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Hoạt Động Bằng Pin เครื ่ อ งตั ด หญ้ า ไร้ ส าย คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.3...
 • Page 3 DUR190L DUR191L DUR190U DUR191U Fig.4 Fig.5 Fig.6...
 • Page 4 Fig.7 Fig.11 Fig.8 Fig.12 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14...
 • Page 5 Fig.15 Fig.19 Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.21 Fig.18...
 • Page 6 Fig.22 Fig.25 Fig.26 Fig.23 Fig.27 Fig.24 Fig.28...
 • Page 7 Fig.29 Fig.33 Fig.30 Fig.34 Fig.31 Fig.35 Fig.32 Fig.36...
 • Page 8 Fig.37 Fig.38 Fig.39...
 • Page 9 100 mm 80 mm Fig.40...
 • Page 10 Fig.41 Fig.42...
 • Page 11: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Type of handle Bike handle Loop handle Bike handle Loop handle No load speed 3: 6,000 min 2: 5,100 min 1: 3,500 min Overall length 1,775 mm (without cutting tool) Nylon cord diameter 2.0 - 2.4 mm...
 • Page 12: Safety Warnings

  When operating a power tool outdoors, use an Do not expose to moisture. extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. Only for EU countries Ni-MH Do not dispose of electric equipment or Li-ion If operating a power tool in a damp location battery pack together with household...
 • Page 13: Intended Use

  Battery tool use and care Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. Use power tools only with specifically desig- nated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
 • Page 14: General Instructions

  General instructions WARNING: Use of this product can create dust containing chemicals which may cause Never allow people unfamiliar with these respiratory or other illnesses. Some examples instructions, people (including children) with of these chemicals are compounds found in reduced physical, sensory or mental capabil- pesticides, insecticides, fertilizers and herbi- ities, or lack of experience and knowledge to cides.
 • Page 15: Cutting Tools

  The cutting tool has to be equipped with the 17. Before starting the cutting operation, wait until guard. Never run the tool with damaged guards the cutting attachment reaches a constant or without guards in place! speed after turning the tool on. Make sure there are no electrical cables, water 18.
 • Page 16 To avoid kickback: Always use our genuine spare parts and accessories only. Using parts or accessories Apply the segment between 8 and 11 supplied by a third party may result in the tool o'clock. breakdown, property damage and/or serious Never apply the segment between 12 and injury.
 • Page 17: Parts Description

  Do not use a damaged battery. also void the Makita warranty for the Makita tool and 10. The contained lithium-ion batteries are subject charger. to the Dangerous Goods Legislation require- ments.
 • Page 18: Overdischarge Protection

  Overdischarge protection To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip When the battery capacity becomes low, the tool stops it into place. Insert it all the way until it locks in place automatically.
 • Page 19 NOTE: When you set ADT (Automatic Torque Drive Technology), ADT indicator turns on and the tool runs at optimum rotation speed and torque for the condi- For DUR190U and DUR191U only tion of grass being cut. Insert the shaft of the handle into the grip. Align the screw hole in the grip with the one in the shaft.
 • Page 20 Nylon cutting head To remove the pipe, turn the lever to the direction of the arrow shown in the figure and pull the pipe out while NOTICE: Be sure to use genuine Makita nylon pressing down the lock lever. cutting head. ► Fig.18: 1. Lever 2. Lock lever 3. Pipe While holding down the spindle lock button, place...
 • Page 21: Operation

  For DUR190U and DUR191U Connect the hook of the shoulder harness to the hanger Adjust the handle/hanger position so that the tool and put the shoulder harness on. Make sure that the comes within the range as shown below.
 • Page 22: Maintenance

  NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. 22 ENGLISH...
 • Page 23: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace- ment parts for repairs. State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy Motor does not run. Battery cartridge is not installed. Install the battery cartridge.
 • Page 24 中文简体 (原本) 规格 DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L 型号: 把手类型 自行车式 环形握把 自行车式 环形握把 把手 把手 3: 6,000 /min 空载速度 2: 5,100 /min 1: 3,500 /min 1,775 mm 总长度 (不含切割工具) 2.0 - 2.4 mm 尼龙线直径 3齿刀片 230 mm 适用切割 工具和切 (零件编号...
 • Page 25 电池连接转换器推荐 PDC01 电池连接转换器 • 以上所列的电池连接转换器是否适用视用户所在地区而异。 • 在使用电池连接转换器前,请阅读说明和电池连接转换器上的警告标记。 符号 保存所有警告和说明书以备 查阅。 以下显示本设备可能会使用的符号。在使用 警告中的术语“电动工具”是指市电驱动 工具之前,请务必理解其含义。 (有线)电动工具或电池驱动(无线)电动 特别小心和注意。 工具。 工作场地的安全 阅读使用说明书。 1. 保持工作场地清洁和明亮。杂乱和黑暗 的场地会引发事故。 保持最少15 m的距离。 15m(50 2. 不要在易爆环境,如有易燃液体、气体 或粉尘的环境下操作电动工具。电动工 危险;注意抛掷物体。 具产生的火花会点燃粉尘或气体。 3. 操作电动工具时,远离儿童和旁观者。注 注意;防止反弹 意力不集中会使你失去对工具的控制。 电气安全 佩戴头盔、护目镜和耳罩。 1. 电动工具插头必须与插座相配。绝不能 以任何方式改装插头。需接地的电动工 佩戴防护手套。 具不能使用任何转换插头。未经改装的 插头和相配的插座将降低电击风险。...
 • Page 26 人身安全 电动工具使用和注意事项 1. 不要勉强使用电动工具,根据用途使用 保持警觉,当操作电动工具时关注所从 事的操作并保持清醒。当你感到疲倦, 合适的电动工具。选用合适的按照额定 或在有药物、酒精或治疗反应时,不要 值设计的电动工具会使你工作更有效、 操作电动工具。在操作电动工具时瞬间 更安全。 2. 如果开关不能接通或关断电源,则不能 的疏忽会导致严重人身伤害。 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。 使用该电动工具。不能通过开关来控制 防护装置,诸如适当条件下使用防尘面 的电动工具是危险的且必须进行修理。 具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等 3. 在进行任何调节、更换附件或贮存电动 装置能减少人身伤害。 工具之前,必须从电源上拔掉插头和/或 防止意外起动。在连接电源和/或电池 卸下电池包(如可拆卸)。这种防护性 包、拿起或搬运工具前确保开关处于关 的安全措施降低了电动工具意外起动的 断位置。手指放在开关上搬运工具或开 风险。 关处于接通时通电会导致危险。 4. 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及 4. 在电动工具接通之前,拿掉所有调节钥 范围之外,并且不允许不熟悉电动工具 匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上 和不了解这些说明的人操作电动工具。 的扳手或钥匙会导致人身伤害。 电动工具在未经培训的使用者手中是危 5. 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身 险的。...
 • Page 27 6. 切勿在饮酒或服药后以及疲劳、身体不 在滥用条件下,液体可能会从电池组中溅 出;应避免接触。如果意外碰到液体,用 适时使用工具。 水冲洗。如果液体碰到了眼睛,还应寻求 7. 切勿尝试改装工具。 医疗帮助。从电池中溅出的液体可能会发 8. 请遵循当地割草机和割灌机的相关法规。 生腐蚀或燃烧。 个人防护设备 不要使用损坏或改装过的电池包或工具。 ► 图片1 损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测 的结果,导致着火、爆炸或伤害。 1. 请佩戴安全头盔,护目镜和防护手套以 不要将电池包暴露于火或高温中。电池 免受飞溅碎片或掉落物体的伤害。 包暴露于火或高于130 ℃的高温中可能 2. 请佩戴耳罩等护耳设备以免听力受损。 导致爆炸。 3. 请穿着合适的衣服和鞋(例如工作服和具 7. 遵循所有充电说明。不要在说明书中指 有防滑底的结实靴)以确保操作安全。请 定的温度范围之外给电池包或电动工具 勿穿着宽松的衣服或佩带首饰。宽松的衣 充电。不正确或在指定的温度范围外充 服、首饰或长头发会被卷入运动部件中。 电可能会损坏电池和增加着火的风险。 4. 接触刀片时,请佩戴防护手套。刀片会 维修 严重割伤裸手。...
 • Page 28 电气和电池安全 操作 1. 出现紧急事件时,请立刻关闭本工具。 请勿将本工具暴露在雨水或潮湿的环境 中。工具受潮将增加触电的危险。 2. 如果在操作期间感觉有任何异常情况 如果工具的开关无法使工具开启和关闭, (例如噪音、振动),请关闭本工具并 则请勿使用该工具。任何无法通过开关控 取出电池组。找出并解决问题后方可使 制的工具都非常危险,必须进行维修。 用本工具。 3. 关闭本工具后,切割装置会在短时间内 防止意外启动。在安装电池组,拿起或 搬运工具之前,请确保开关处于关闭位 继续旋转。切勿急于触摸切割装置。 置。搬运工具时手指放在开关上或者在 4. 操作期间,请使用肩带。使工具牢固位 开关打开的情况下给工具通电会招致意 于身体右侧。 外情况发生。 5. 操作时手不要伸得太长。操作时请双脚 请勿将电池弃于火中。否则会引起电池 站稳,始终保持平衡。注意观察是否有 爆炸。请查阅当地法规了解适当的特殊 隐藏的障碍物,例如树桩,树根和沟渠 处理说明。 等以免被绊倒。 请勿打开或拆解电池。溢出的电解质具 6. 在斜坡上时确保立足稳固。 有腐蚀性,可能会对眼睛或皮肤造成损 7. 操作时请行走,切勿跑动。 伤。吞服则有致毒危险。 8.
 • Page 29 19. 因为刀片可能会接触到隐藏的电线,操 3. 除非操作者训练有素并经验丰富且 作工具时仅可抓握绝缘把手。刀片接触 自己承担后果,否则请勿使用11和 12点以及2点至5点之间的刀片部位 到带电的电线时,工具上曝露的金属部 分可能也会带电,并使操作者触电。 进行切割。 20. 切割工具与草缠结时,请勿启动工具。 4. 切勿在栅栏,围墙,树干和石头等 21. 启动工具前,确保切割工具未与地面和 硬物附近使用刀片。 5. 切勿垂直使用锯片进行边缘或树篱 树木等其他障碍物接触。 22. 操作时务必用双手握住工具。切勿在使 修剪等操作。 ► 图片3 用时仅用一只手握住工具。 23. 不要在恶劣天气或雷电天气下操作工具。 振动 切割工具 1. 血液循环不畅的人在过度振动的环境下 请勿使用我们未推荐的切割工具。 可能会导致血管或神经系统损害。振动 可能会导致手指,手掌或手腕产生以下 请使用适用的切割装置进行手头的工作。 症状:“无知觉”(麻木)、刺痛、疼 — 尼龙打草头(电动打草机头)和塑 痛、刺痛感、皮肤或皮肤颜色发生变化。 料刀片适用于修剪草坪。...
 • Page 30 有关运输项目的准备作业,咨询危险品 存放本工具前,进行全面清洁和维护。 方面的专业人士。同时,请遵守可能更 取出电池组。为刀片安装防护罩。 为详尽的国家法规。 请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信 请将本工具放置在干燥的高处或加锁位 息,并牢固封装电池,使电池在包装内 置,避免儿童接触。 不可动。 请勿将本工具倚靠在墙上或其他物体上。 11. 丢弃电池组时,需将其从工具上卸下并 否则可能会摔落导致人身伤害。 在安全地带进行处理。关于如何处理废 急救 弃的电池,请遵循当地法规。 12. 仅将电池用于Makita(牧田)指定的产 请确保附近有急救箱可用。立即更换取 自急救箱中的所有物品。 品。将电池安装至不兼容的产品会导致 起火、过热、爆炸或电解液泄漏。 寻求帮助时,请给出以下信息: 13. 如长时间未使用工具,必须将电池从工 — 事故地点 具内取出。 — 事故经过 请保留此说明书。 — 受伤人数 — 受伤性质 小心: 请仅使用Makita(牧田)原装电 — 您的姓名...
 • Page 31 部件说明 ► 图片4 1 速度指示灯 2 ADT指示灯 3 注意指示灯 4 主电源按钮 (ADT=自动转 矩驱动技术) 5 反转按钮 6 电池组 7 锁定杆 8 开关扳机 9 吊扣 10 把手 11 挡杆(规格因国 12 保护装置 家而异) 13 锁定杆 14 接头盖 15 盖板 16 肩带 (仅限DUR191U (仅限DUR191U (仅限DUR191U 和DUR191L)...
 • Page 32 ► 图片6: 1. 指示灯 2. CHECK(查看) 身伤害。 按钮 按电池组上的CHECK(查看)按钮可显示 为避免使用者不小心扣动开关扳机,本工具 电池剩余电量。指示灯将亮起数秒。 采用锁定杆。 要启动工具,请握住把手(锁定杆会因紧握 指示灯 剩余电量 动作解除锁定),然后扣动开关扳机。要停 止工具,请松开开关扳机。 DUR190U和DUR191U 点亮 熄灭 闪烁 ► 图片8: 1. 锁定杆 2. 开关扳机 75%至 100% DUR190L和DUR191L 50%至 ► 图片9: 1. 锁定杆 2. 开关扳机 注: 若一段时间内无任何操作,工具会自 25%至...
 • Page 33 用于清除碎片的反转按钮 安装手柄 仅限DUR190U和DUR191U 警告: 手动清除反转功能无法清除的 1. 将把手的轴部插入手柄。对齐手柄和轴 缠绕杂草或碎片之前,务必关闭工具并拆 上的螺孔。紧固螺丝。 下电池组。未关闭电源并取出电池组可能 ► 图片12: 1. 把手 2. 螺丝 3. 手柄 会产生意外启动,导致严重的人身伤害。 将把手置于把手夹和把手托架之间。调 本工具设有反转按钮,可改变旋转方向。仅 节把手角度至可舒适操作的位置,然后用内 可用于清除工具中缠绕的杂草和碎片。 六角头螺栓紧固。 要反向旋转,请在切割工具停止运转后,轻 ► 图片13: 1. 内六角头螺栓 2. 把手夹 3. 把 击反转按钮并扣动开关扳机,同时按下锁定 手托架 杆。速度指示灯和ADT指示灯开始闪烁,当 扣下开关扳机时,切割工具会反方向旋转。 安装挡杆 要返回正常旋转,请松开扳机,等待切割工 具停止运转。...
 • Page 34 安装切割工具后,请务必取出插 刀片保护罩套在刀片上。 入到工具头的六角扳手。 小心: 刀片必须打磨良好,无裂缝或裂 痕。如果在操作过程中刀片碰撞到石头,请 调节把手/吊扣位置 立即停止工具并检查刀片。 调节把手和吊扣位置, 以便舒适地操作工具。 小心: 请始终使用规格章节中所述直 用于DUR190U和DUR191U 径的刀片。 ► 图片20: 1. 螺母 2. 杯形护罩 3. 锁紧垫圈 调节把手/吊扣位置,使工具位于以下图示 4. 刀片 5. 主轴 6. 保护罩 7. 主 范围内。 ► 图片26 轴锁按钮 1. 将刀片安装到保护罩上,并确保刀片和 距离地面的吊扣位置 保护装置上的箭头指向同一方向。 距离地面的切割工具位置...
 • Page 35 正确的布置和处理可实现最佳控制,并降低 操作 因反弹造成伤害的风险。 DUR190U和DUR191U 安装肩带 ► 图片37 DUR190L和DUR191L 小心: 务必使用随工具附带的肩带。 ► 图片38 操作前,将肩带调整到适合用户的长度以 防止疲劳。 使用尼龙打草头(碰撞馈送型)时 小心: 操作前,确保肩带被正确安装 尼龙打草头是带有碰撞馈送机构的双电动打 到工具上的吊扣。 草机头。 要馈送尼龙绳,请在工具运转时使打草头触 连接肩带的挂钩和吊扣,然后装上肩带。确 碰地面。 保工具被肩带牢牢固定住。 ► 图片39: 1. 主要有效切割区域 DUR190U和DUR191U 注意: ► 图片33: 1. 挂钩 2. 吊扣 若尼龙打草头不旋转,则馈送无法 正常进行。 DUR190L和DUR191L ► 图片34: 1. 挂钩 2. 吊扣...
 • Page 36 ► 图片41 警告: 更换尼龙绳时,请务必从工具 安装塑料刀片时,将刀片上箭头的方向与保 上取下尼龙打草头。 护器上箭头的方向对准。 ► 图片42: 1. 保护器上的箭头 2. 刀片上 警告: 确保尼龙打草头护盖如说明书 所述妥当固定在外罩上。若未恰当地固定 的箭头 盖板,则可能使尼龙打草头飞出,而导致 严重的人身伤害。 如果不再馈送尼龙绳,请更换。尼龙绳的更 换方法因尼龙打草头的类型而异。 故障排除 请求维修前,请首先自行检查。如果您发现本手册中未作说明的问题,请勿拆解工具。而请 联络Makita(牧田)授权维修服务中心,务必使用Makita(牧田)的替换部件进行修复。 异常状态 可能原因(故障) 纠正措施 电机不旋转。 未安装电池组。 安装电池组。 电池故障(欠压) 请给电池充电。如果充电无效,则 更换电池。 驱动系统未正常工作。 请当地授权的维修服务中心进行 维修。 使用一段时间后电机不 电池电量低。 请给电池充电。如果充电无效,则 旋转。...
 • Page 37 选购附件 警告: 仅使用本说明书推荐的附件或装 置。如使用其他厂牌附件或装置,则可能会 导致严重的人身伤害。 小心: 这些附件或装置专用于本说明书 所列的Makita(牧田)工具。如使用其他厂 牌附件或装置,可能导致人身伤害。仅可将 附件或装置用于规定目的。 如您需要了解更多关于这些选购附件的信 息,请咨询当地的Makita(牧田)维修服务 中心。 • 刀片 • 尼龙打草头 • 尼龙线(切割线) • 塑料刀片 • Makita(牧田)原装电池和充电器 注: 本列表中的一些部件可能作为标准配 件包含于工具包装内。它们可能因销往国 家之不同而异。 37 中文简体...
 • Page 38 BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli) SPESIFIKASI Model: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Jenis pegangan Setang sepeda Pegangan lingkar Setang sepeda Pegangan lingkar Kecepatan tanpa beban 3: 6.000 min 2: 5.100 min 1: 3.500 min Panjang keseluruhan 1.775 mm (tanpa alat pemotong) Diameter tali nilon...
 • Page 39: Peringatan Keselamatan

  Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan Gunakan sepatu bot yang kokoh dengan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, sol anti-selip. Disarankan menggunakan radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan sepatu bot pelindung dengan pelindung jari dari baja. listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan. Jangan biarkan lembab. Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.
 • Page 40 Kenakan pakaian yang memadai. Jangan Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak- memakai pakaian yang longgar atau anak dan jangan biarkan orang yang tidak perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan paham mengenai mesin listrik tersebut atau pakaian Anda dengan komponen mesin yang petunjuk ini menggunakan mesin listrik.
 • Page 41 Jangan membiarkan paket baterai atau mesin Ketika meminjamkan mesin, selalu sertakan dekat dengan api atau suhu yang berlebihan. petunjuk penggunaan ini. Pajanan api atau suhu di atas 130 °C dapat Gunakan mesin dengan hati-hati. menyebabkan ledakan. Jangan pernah menggunakan mesin setelah Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan mengonsumsi alkohol atau obat-obatan jangan mengisi daya paket baterai atau terlarang, atau ketika merasa capek atau sakit.
 • Page 42 Saat memasukkan kartrid baterai, jauhkan PERINGATAN: Menggunakan produk ini alat tambahan pemotongan dari badan Anda dapat menghasilkan debu yang mengandung dan benda lain, termasuk tanah. Mesin dapat bahan kimia yang dapat menyebabkan berputar saat dihidupkan dan dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan atau penyakit cedera atau kerusakan pada mesin dan/atau lain.
 • Page 43 12. Jika rumput atau cabang tersangkut di antara — Jangan pernah menggunakan mata pisau alat tambahan pemotongan dan pelindung, lain, seperti rantai pivot sambung berbahan selalu matikan mesin dan lepaskan kartrid logam dan mata pisau tebas. Hal itu dapat baterai sebelum membersihkan. Jika tidak, alat mengakibatkan cedera serius.
 • Page 44 Untuk mengurangi risiko “sindrom jari putih”, Jangan sandarkan mesin pada sesuatu, selalu pastikan tangan Anda tetap hangat seperti tembok. Jika tidak, peralatan dapat jatuh saat mengoperasikan mesin dan lakukan dan menyebabkan cedera serius. pemeliharaan mesin dan aksesori dengan baik. Pemindahan Selalu sediakan kotak P3K di dekat Anda. Sebelum memindahkan mesin, matikan mesin Segera ganti setiap item yang diambil dari dan lepaskan kartrid baterai.
 • Page 45 10. Baterai litium-ion yang disertakan sesuai PERHATIAN: Gunakan baterai asli Makita. dengan persyaratan Perundangan Makanan Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau Berbahaya. baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan Harus ada pengawasan untuk pengangkutan baterai mudah terbakar, cedera dan kerusakan. Akan...
 • Page 46 Perlindungan pengisian daya Untuk memasang kartrid baterai, sejajarkan lidah kartrid baterai dengan alur pada rumah dan masukkan berlebih ke dalam tempatnya. Masukkan seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi klik kecil. Ketika kapasitas baterai melemah, mesin akan berhenti Jika Anda bisa melihat indikator berwarna merah pada secara otomatis.
 • Page 47 Tombol pembalik arah untuk penghilangan serpihan Memasang pegangan Hanya untuk DUR190U dan DUR191U saja PERINGATAN: Matikan mesin dan lepas Masukkan poros pegangan ke dalam gagang. kartrid baterai sebelum Anda menghilangkan rumput atau serpihan yang tersangkut yang tidak Sejajarkan lubang sekrup pada gagang dengan lubang dapat dilakukan oleh fungsi rotasi pembalik arah.
 • Page 48 ► Gbr.18: 1. Tuas 2. Tuas kunci 3. Pipa PEMBERITAHUAN: Pastikan Anda Memasang pelindung menggunakan kepala pemotong nilon Makita yang asli. Sambil menahan tombol pengunci spindel, letakkan PERINGATAN: Jangan sekali-kali kepala pemotong nilon pada spindel dan kencangkan menggunakan mesin tanpa pelindung seperti secara kuat menggunakan tangan.
 • Page 49 Kendurkan baut sok segi-enam pada gantungan. Pindahkan gantungan ke posisi kerja yang nyaman PEMBERITAHUAN: Pastikan Anda kemudian kencangkan baut. ► Gbr.30: 1. Baut kepala flensa segi-enam menggunakan bilah pisau plastik Makita yang 2. Gantungan asli. Sambil menahan tombol pengunci spindel, letakkan Penyimpanan kunci L bilah pisau plastik pada spindel dan kencangkan secara kuat menggunakan tangan.
 • Page 50 Selain itu, tugaskan dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik seseorang untuk mengawasi jarak antar operator. Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Jika seseorang atau binatang masuk ke dalam Makita. area kerja, segera hentikan pengoperasian.
 • Page 51: Pemecahan Masalah

  PEMECAHAN MASALAH Sebelum meminta perbaikan, lakukan pemeriksaan mandiri terlebih dahulu. Jika Anda menemukan masalah yang tidak dijelaskan dalam buku petunjuk ini, jangan coba membongkar mesin. Sebaliknya, hubungi Pusat Servis Resmi Makita, dan selalu gunakan suku cadang pengganti Makita untuk perbaikan. Keadaan Tidak Normal Kemungkinan penyebab (kerusakan Perbaikan fungsi) Motor tidak berjalan. Kartrid baterai tidak terpasang. Pasang kartrid baterai.
 • Page 52 BAHASA MELAYU (Arahan asal) SPESIFIKASI Model: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Jenis pemegang Pemegang basikal Pemegang gelung Pemegang basikal Pemegang gelung Kelajuan tanpa beban 3: 6,000 min 2: 5,100 min 1: 3,500 min Panjang keseluruhan 1,775 mm (tanpa alat memotong) Diameter kord nilon 2.0 - 2.4 mm...
 • Page 53: Amaran Keselamatan

  Jangan biarkan alat kuasa terkena hujan Jangan dedahkan kepada kelembapan. atau basah. Air yang memasuki alat kuasa akan meningkatkan risiko kejutan elektrik. Hanya untuk negara-negara Kesatuan Jangan salah gunakan kord. Jangan gunakan Ni-MH Eropah Li-ion kord untuk mengangkat, menarik atau Jangan buang peralatan elektrik atau mencabut palam alat kuasa.
 • Page 54 Jika peranti disediakan untuk sambungan Menyelenggara alat kuasa dan aksesori. kemudahan pengekstrakan dan pengumpulan Periksa salah jajaran atau ikatan pada habuk, pastikan ia disambung dan digunakan bahagian yang bergerak, bahagian yang dengan betul. Penggunaan pengumpulan habuk pecah dan apa-apa keadaan lain yang boleh mengurangkan bahaya berkaitan habuk.
 • Page 55 Ikut semua arahan pengecasan dan jangan Ikut peraturan mengenai pengendalian cas pek bateri atau alat di luar julat suhu pemotong berus dan tali pemangkas di negara yang ditetapkan dalam arahan. Mengecas anda. dengan tidak betul atau pada suhu di luar julat Peralatan pelindung diri yang dinyatakan mungkin merosakkan bateri dan meningkatkan risiko kebakaran.
 • Page 56 Apabila memasukkan kartrij bateri, simpan AMARAN: Penggunaan produk ini boleh pemasangan pemotongan dari tubuh dan menghasilkan habuk yang mengandungi objek lain, termasuk tanah. Ia mungkin berputar bahan kimia yang boleh menyebabkan apabila mula dan boleh menyebabkan kecederaan penyakit pernafasan atau lain-lain penyakit. atau kerosakan pada alat dan/atau harta benda.
 • Page 57 12. Jika rumput atau dahan tersangkut di antara — Jangan sekali-kali menggunakan bilah lain pemasangan memotong dan pelindung, termasuk rantai logam berputar pelbagai sentiasa buka alat dan keluarkan kartrij potongan dan bilah tebas. Ia boleh bateri sebelum membersihkannya. Jika tidak, mengakibatkan kecederaan serius.
 • Page 58 Untuk mengurangkan risiko “penyakit jari Jangan menyendal alat pada sesuatu, putih”, sentiasa kekalkan tangan anda hangat seperti dinding. Jika tidak, ia boleh jatuh dan semasa operasi dan selenggarakan alat dan menyebabkan kecederaan. aksesori dengan baik. Pertolongan cemas Pengangkutan Sentiasa mempunyai kit pertolongan cemas Sebelum mengangkut alat itu, matikan dan berdekatan.
 • Page 59 10. Bateri litium ion yang terkandung adalah PERHATIAN: Hanya gunakan bateri asli tertakluk kepada keperluan Perundangan Makita. Penggunaan bateri tidak asli Makita, atau Barangan Berbahaya. bateri yang telah diubah suai, mungkin menyebabkan Bagi pengangkutan komersil cth. oleh pihak bateri meletup menyebabkan kebakaran, kecederaan ketiga, ejen penghantar, keperluan khas diri dan kerosakan. Ia juga membatalkan jaminan...
 • Page 60 Perlindungan lebih nyahcas Untuk mengeluarkan kartrij bateri, luncurkan ia daripada alat apabila meluncurkan butang di hadapan Apabila kapasiti bateri menjadi rendah, alat akan kartrij. berhenti secara automatik. Penunjuk kelajuan dan Untuk memasang kartrij bateri, selaraskan lidah pada penunjuk ADT terpadam dan lampu amaran mula kartrij bateri dengan alur pada perumah dan gelincirkan berkelip dengan warna merah. ia ke tempatnya. Masukkan ia sepenuhnya sehingga ia Jika alat tidak beroperasi walaupun suis telah terkunci di tempatnya dengan klik kecil. Jika anda boleh dioperasikan, keluarkan katrij bateri daripada alat dan melihat penunjuk merah di sisi atas butang, ia tidak casnya.
 • Page 61 Memasang pemegang Butang pembalik untuk mengeluarkan serpihan Untuk DUR190U dan DUR191U sahaja Masukkan aci pemegang ke dalam cengkaman. Sejajarkan lubang skru dalam cengkaman dengan yang AMARAN: Matikan alat dan keluarkan kartrij di dalam aci. Ketatkan skru dengan kuat.
 • Page 62 NOTIS: Pastikan untuk menggunakan kepala ► Rajah18: 1. Tuil 2. Tuil kunci 3. Paip memotong nilon Makita yang asli. Memasang pelindung Semasa menahan butang kunci spindel, letak kepala memotong nilon kepada spindel dan ketatkannya dengan kuat dengan tangan.
 • Page 63 Sentiasa gunakan abah-abah mendapatkan pengendalian yang selesa bagi alat itu. bahu yang dipasangkan pada alat itu. Sebelum beroperasi, laraskan abah-abah bahu mengikut Untuk DUR190U dan DUR191U saiz pengguna untuk mengelakkan kepenatan. Laras kedudukan pemegang/penyangkut agar alat itu PERHATIAN: Sebelum beroperasi, pastikan berada dalam julat seperti ditunjukkan di bawah.
 • Page 64 Juga, menguruskan penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan seseorang untuk melihat jarak di antara oleh Kilang atau Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, pengendali. Jika seseorang atau haiwan sentiasa gunakan alat ganti Makita. memasuki kawasan kerja, segera hentikan Menggantikan kord nilon operasi.
 • Page 65: Penyelesaian Masalah

  PENYELESAIAN MASALAH Sebelum meminta pembaikan, jalankan pemeriksaan sendiri terlebih dahulu. Jika anda mendapati masalah tidak diterangkan dalam manual, jangan cuba untuk menanggalkan alat. Sebaliknya, tanya Pusat Servis Sah Makita, sentiasa gunakan alat ganti Makita untuk pembaikan. Keadaan keabnormalan Sebab yang mungkin (kerosakan) Remedi Motor tidak berjalan. Kartrij bateri tidak dipasang. Pasang kartrij bateri. Masalah bateri (voltan rendah) Cas semula bateri. Jika mengecas tidak berkesan, gantikan bateri. Sistem pacuan tidak berfungsi dengan Tanya pusat servis sah tempatan anda untuk betul.
 • Page 66: Thông Số Kỹ Thuật

  TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn gốc) THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kiểu máy: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Loại tay cầm Tay cầm xe đạp Tay cầm có quai Tay cầm xe đạp Tay cầm có quai Tốc độ không tải 3: 6.000 min 2: 5.100 min 1: 3.500 min Chiều dài tổng thể 1.775 mm (không có dụng cụ cắt) Đường kính dây ni lông 2,0 - 2,4 mm Dụng cụ cắt Lưỡi 3 răng...
 • Page 67: Cảnh Báo An Toàn

  Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất Mang găng tay bảo hộ. hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất. Mang giày ống cứng có đế chống trượt. Khuyến nghị sử dụng giày bảo hộ mũi bịt Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc thép an toàn.
 • Page 68 Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện. thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bó kẹp của được kết nối và...
 • Page 69 Thiết bị bảo hộ cá nhân Bảo dưỡng Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng ► Hình1 dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ Đội mũ bảo hộ, đeo kính an toàn và găng tay phận thay thế...
 • Page 70 An toàn về điện và pin Vận hành Không để dụng cụ tiếp xúc với mưa hoặc điều Trong trường hợp khẩn cấp, hãy tắt dụng cụ kiện ẩm ướt. Nước lọt vào dụng cụ sẽ làm tăng ngay lập tức. nguy cơ điện giật. Nếu bạn cảm thấy bất kỳ tình trạng bất thường Không sử...
 • Page 71 19. Giữ dụng cụ chỉ bằng các bề mặt kép cách Không bao giờ dùng phần lưỡi cắt giữa điện, vì lưỡi máy cắt có thể tiếp xúc với dây khoảng 11 và 12 giờ và giữa khoảng 2 và dẫn kín. Khi lưỡi máy cắt tiếp xúc với dây dẫn “có...
 • Page 72 Ðừng kê dụng cụ tỳ vào một cái gì đó như bức các quy định của địa phương liên quan đến tường. Nếu không thiết bị có thể rơi bất ngờ và việc thải bỏ pin. gây thương tích. 12. Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có Sơ cứu thể gây ra hoả hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chất điện phân.
 • Page 73 MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN ► Hình4 Đèn chỉ báo tốc độ Đèn chỉ báo ADT Đèn cảnh báo Nút nguồn chính (ADT = Công nghệ tự động điều tốc) Nút đảo chiều Hộp pin Cần nhả khóa Cần khởi động công tắc Móc gắn Tay nắm Cần gạt dài (tùy thuộc Bộ phận bảo vệ vào quốc gia) Cần khóa Nắp khớp nối Nắp chắn Dây nịt vai (chỉ DUR191U và (chỉ DUR191Uvà (chỉ DUR191U và DUR191L) DUR191L) DUR191L) Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin MÔ TẢ CHỨC NĂNG Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ/ pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến động CẢNH BÁO:...
 • Page 74 Để ngăn ngừa vô tình kéo cần khởi động công tắc, dụng cụ được trang bị một cần nhả khóa. Khi dung lượng pin yếu, thì dụng cụ sẽ tự động dừng. Để khởi động dụng cụ, giữ tay cầm (nhả cần nhả khóa Đèn chỉ báo tốc độ và đèn chỉ báo ADT sẽ tắt, đèn cảnh bằng cách nắm lại) và sau đó kéo cần khởi động công báo bắt đầu nhấp nháy màu đỏ. tắc. Để dừng dụng cụ, hãy nhả cần khởi động công tắc. Nếu dụng cụ không vận hành ngay cả khi đã bật công DUR190U và DUR191U tắc, hãy tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ và sạc pin. ► Hình8: 1. Cần nhả khóa 2. Cần khởi động công tắc Chỉ báo dung lượng pin còn lại DUR190L và DUR191L ► Hình9: 1. Cần nhả khóa 2. Cần khởi động công tắc Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo ► Hình6: 1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra) LƯU Ý: Sau khi dụng cụ để không trong một thời gian Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung...
 • Page 75 Lắp dụng cụ cắt hành dụng cụ trong tình trạng chỉ được lắp ráp một phần có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng do vô tình khởi động máy. LƯU Ý: Loại dụng cụ cắt được cung cấp làm phụ kiện tiêu chuẩn có thể khác nhau tùy theo quốc gia. Dụng Lắp tay nắm cụ cắt không được đi kèm ở một số quốc gia. LƯU Ý: Xoay dụng cụ ngược xuống để bạn có thể Chỉ dành cho DUR190U và DUR191U thay thế dụng cụ cắt dễ dàng. Lắp trục của tay cầm vào dụng cụ kẹp. Căn chỉnh Lưỡi máy cắt lỗ ốc vít trong dụng cụ kẹp thẳng hàng với lỗ trục. Vặn vít thật chặt. ► Hình12: 1. Dụng cụ kẹp 2. Vít 3. Tay cầm THẬN TRỌNG: Khi xử lý lưỡi máy cắt, luôn đeo găng tay và...
 • Page 76 DUR190U và DUR191U cụ cắt. ► Hình33: 1. Móc treo 2. Móc gắn Điều chỉnh vị trí tay cầm/móc gắn DUR190L và DUR191L ► Hình34: 1. Móc treo 2. Móc gắn Điều chỉnh vị trí tay cầm và móc gắn để cầm giữ dụng cụ thật thoải mái. Cách tháo rời Dành cho DUR190U và DUR191U Dây nịt vai được trang bị để nhả nhanh. Điều chỉnh vị trí tay cầm/móc gắn sao cho dụng cụ nằm DUR190U và DUR191U trong phạm vi được trình bày như bên dưới. ► Hình35: 1. Băng ► Hình26 Kéo băng ra, nhả công cụ từ dây nịt vai. Vị trí móc gắn tính từ mặt đất DUR190L và...
 • Page 77 Định vị và điều khiển chính xác giúp kiểm soát tối ưu và giảm nguy cơ thương tích do bật ngược. CẢNH BÁO: Đảm bảo nắp của đầu cắt ni lông được cố định chặt đúng cách vào vỏ như mô tả DUR190U và DUR191U trong tài liệu hướng dẫn này. Nếu không vặn chặt ► Hình37 nắp đúng cách có thể làm cho đầu cắt ni lông bay ra ngoài gây thương tích cá nhân nghiêm trọng. DUR190L và DUR191L ► Hình38...
 • Page 78: Xử Lý Sự Cố

  được khuyến cáo trong sách hướng dẫn này. Sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc phụ tùng nào khác cũng có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng. THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.
 • Page 79 ภาษาไทย (ค� า แนะน� า เดิ ม ) ข้ อ มู ล จ� า เพาะ ร ุ ่ น : DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L ประเภทของม ื อ จ ั บ ม ื อ จ ั บ บ ั ง ค ั บ...
 • Page 80 อะแดปเตอร์ แ บตเตอรี ่ ท ี ่ แ นะน� า อะแดปเตอร ์ แ ปลงไฟแบตเตอร ี ่ PDC01 อะแดปเตอร์ แ บตเตอรี ่ ต ามรายการด้ า นบนอาจไม่ ม ี จ � า หน่ า ยขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ภู ม ิ ภ าคที ่ ค ุ ณ อยู ่ •...
 • Page 81 3. อย่ า ให้ เ ครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ถู ก น� ้ า หรื อ อยู ่ ใ นสภาพเปี ย กชื ้ น 6. แต่ ง กายให้ เ หมาะสม อย่ า สวมเครื ่ อ งแต่ ง กายที ่ ห ลวม น�...
 • Page 82 3. ถอดปลั ๊ ก จากแหล่ ง จ่ า ยไฟ และ/หรื อ ชุ ด แบตเตอรี ่ 3. เมื ่ อ ไม่ ใ ช้ ง านชุ ด แบตเตอรี ่ ให้ เ ก็ บ ห่ า งจากวั ต ถุ ท ี ่ เ ป็ น ออกจากเครื...
 • Page 83 เก็ บ รั ก ษาค� า เตื อ นและค� า แนะน� า ทั ้ ง หมดไว้ 4. เมื ่ อ สั ม ผั ส ใบมี ด ตั ด ให้ ส วมใส่ ถ ุ ง มื อ ป้ อ งกั น ใบมี ด ตั ด อาจตั...
 • Page 84 3. ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ม ี ก ารเริ ่ ม ใช้ ง านโดยไม่ ต ั ้ ง ใจ ตรวจสอบ การใช้ ง าน ให้ แ น่ ใ จว่ า สวิ ต ช์ อ ยู ่ ใ นต� า แหน่ ง ปิ ด ก่ อ นติ ด ตั ้ ง ชุ ด 1.
 • Page 85 15. ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ต ั ด เป็ น ประจ� า ในระหว่ า งการท� า งาน 5. ใช้ ท ี ่ ป ้ อ งกั น อุ ป กรณ์ ต ั ด ที ่ เ หมาะสมซึ ่ ง เหมาะกั บ เพื...
 • Page 86 การเคลื ่ อ นย้ า ย การเก็ บ รั ก ษา 1. ก่ อ นเคลื ่ อ นย้ า ยเครื ่ อ งมื อ ให้ ป ิ ด เครื ่ อ งแล้ ว ถอดตลั บ 1. ก่ อ นจั ด เก็ บ เครื ่ อ งมื อ ให้ ท � า ความสะอาดและบ� า รุ ง แบตเตอรี...
 • Page 87 C ปล่ อ ยให้ ต ลั บ แบตเตอรี ่ เ ย็ น 12. ใช้ แ บตเตอรี ่ ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ร ะบุ โ ดย Makita เท่ า นั ้ น ลงก่ อ นที ่ จ ะชาร์ จ ไฟ...
 • Page 88 ระบบป้ อ งกั น เครื ่ อ งมื อ /แบตเตอรี ่ ค� า อธิ บ ายการท� า งาน เครื ่ อ งมื อ นี ้ ม ี ร ะบบป้ อ งกั น เครื ่ อ งมื อ /แบตเตอรี ่ ระบบนี ้ จ ะ ค�...
 • Page 89 มื อ ให้ ป ล่ อ ยสวิ ต ซ์ ส ั ่ ง งาน ไฟสว ่ า ง ด ั บ กะพร ิ บ DUR190U และ DUR191U 75% ถ ึ ง หมายเลข 8: 1. ก้ า นปลดล็ อ ค 2. สวิ ต ช์ ส ั ่ ง งาน ►...
 • Page 90 หมุ น ปุ ่ ม นี ้ ใ ช้ ส � า หรั บ ก� า จั ด วั ช พื ช และสิ ่ ง สกปรกที ่ ต ิ ด อยู ่ ใ น ส� ำ หรั บ DUR190U และ DUR191U เท่ ำ นั ้ น...
 • Page 91 หั ว ตั ด ไนลอน ข ้ อ ส ั ง เกต: ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ใช้ ห ั ว ตั ด ไนลอน Makita ค� ำ เตื อ น: ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งมื อ โดยไม่ ม ี ท ี ่ ป ้ อ งกั น อยู ่ ใ น...
 • Page 92 อย่ า งสะดวกสบายมากขึ ้ น ข้ อ ควรระวั ง : ส� ำ หรั บ DUR190U และ DUR191U ใช้ ส ายสะพายไหล่ ท ี ่ ต ิ ด ตั ้ ง ไว้ ก ั บ เครื ่ อ ง มื อ เสมอ ก่ อ นใช้ ง าน ให้ ป รั บ สายสะพายไหล่ ต ามขนาด...
 • Page 93 เพื ่ อ ความปลอดภั ย และน่ า เชื ่ อ ถื อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ควรให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารหรื อ โรงงานที ่ ผ ่ า นการรั บ รองจาก Makita เป็ น ข้ อ ควรระวั ง : หากเครื...
 • Page 94 ระบบข ั บ เคล ื ่ อ นไม ่ ท � า งานอย ่ า งถ ู ก ต ้ อ ง สอบถามศ ู น ย ์ บ ร ิ ก ารท ี ่ ผ ่ า นการร ั บ รองจาก...
 • Page 95 ขอแนะน� า ให้ ใ ช้ เ ฉพาะอุ ป กรณ์ เ สริ ม หรื อ อุ ป กรณ์ ต ่ อ พ่ ว งเหล่ า นี ้ ก ั บ เครื ่ อ งมื อ Makita ที ่ ร ะบุ ใ นคู ่ ม ื อ...
 • Page 96 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885790-371 EN, ZHCN, ID, MS, VI, TH www.makita.com 20191224...

This manual is also suitable for:

Dur190lDur191uDur191l