Download Table of Contents Print this page

Philips FC6126/03 User Manual

Philips electric sweeper fc6126

Advertisement

FC6126

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips FC6126/03

 • Page 1 FC6126...
 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 Български 16 ČEština 27 EEsti 36 hrvatski 46 Magyar 55 ҚазаҚша 65 liEtuviškai 75 latviEšu 85 Polski 94 roMână 104 русский 114 slovEnsky 125 slovEnšČina 135 srPski 144 українська 153...
 • Page 6: English

  English introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. general description (Fig. 1) a Lower stick part B Joint C Stick bending button D Hanging slot...
 • Page 7 Danger Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Warning Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use the appliance if the adapter, the mains cord or the appliance itself is damaged.
 • Page 8 English Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Noise level: Lc= 75 dB(A). Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 For optimal battery performance, do not charge the appliance after every use. Only charge the appliance when the battery pack is low (i.e. when the roller brush does not turn as fast as usual). Switch off the appliance before you charge it. Place the stick in upright position (Fig.
 • Page 10: Cleaning The Roller Brush

  English Cleaning Never clean the appliance or any of its parts in water or in the dishwasher. Disconnect the appliance from the mains before you clean it. Clean the appliance and its parts with a damp cloth. Emptying the dirt tray Always empty the dirt tray after use.
 • Page 11 removing the roller brush To remove the stick, press the stick release button on the lower handle (1) and pull the stick upwards (2) (Fig. 6). Turn the sweeper base upside down, push the retainer release slide in the direction of the arrow (1) and remove the retainer (2) (Fig.
 • Page 12 Dispose of the battery pack at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery pack, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will...
 • Page 13 & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 14 English Problem Possible cause The appliance You have not does not charged the work. appliance. The appliance You have not does not inserted the charge. adapter properly into the wall socket. You have not inserted the small plug properly into the appliance.
 • Page 15 Problem Possible cause The appliance Dirt has becomes accumulated noisy and around the roller rattles during brush and the belt. operation. The appliance You have not has a short charged the operating battery pack in time. the optimal way (see chapter ‘Charging’).
 • Page 16: Български

  Български увод Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) a Долна част на пръта B Става C Бутон за прегъване на пръта...
 • Page 17 Опасност Не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и не го мийте с течаща вода. Предупреждение Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа. Не използвайте уреда, ако адаптерът, мрежовият кабелът или самият...
 • Page 18 сервиз. Ниво на шума: Lc= 75 dB(A). Електромагнитни излъчвания (EMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
 • Page 19 зареждане Зареждайте уреда, когато въртящата се четка не се върти с обичайната бързина. Зареждайте уреда на всеки 16-18 часа. За оптимална ефективност на батерията не зареждайте уреда след всяка употреба. Зареждайте го само когато комплектът батерии е изтощен (например когато въртящата се четка не се върти с обичайната...
 • Page 20 Български С прегънат прът можете да почиствате под мебелите, без да превивате гръб (фиг. 5). За да ползвате електрическата метла от ръка, демонтирайте дръжката и дръжте уреда за долната ръкохватка (фиг. 12). За по-добър захват натиснете ръкохватката към предната част на уреда, докато...
 • Page 21 Завъртете въртящата се четка, докато процепът за отрязване застане срещу вас. Използвайте ножици, за да отрежете космите, конците и др. подобни, които са се насъбрали около въртящата се четка (фиг. 16). Почистете въртящата се четка от пуха, космите и другите нечистотии.
 • Page 22 Български Поставете фиксатора обратно в леглото му (1) и върнете плъзгача за освобождаване в първоначално положение (с щракване) (2) (фиг. 21). Ако въртящата се четка не е монтирана правилно, няма да можете да преместите плъзгача за освобождаване в заключено положение. Почистване...
 • Page 23 официален пункт за събиране на батерии. Ако имате проблеми при изваждане на комплекта батерии, можете също да занесете уреда в сервизен център на Philips. Там служителите ще извадят комплекта батерии и ще го изхвърлят по начин, опазващ околната среда. (фиг. 28) Забележка: Ако...
 • Page 24 имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към...
 • Page 25 Проблем Уредът не събира добре сметта. Уредът изпуска прах. Уредът става шумен и трака по време на работа. Възможна Решение причина Уредът не е Проверете дали ключът за изключен вкл./изкл. е в изключено правилно. положение. Отделението Изпразнете отделението за за смет е смет...
 • Page 26 Български Проблем Този уред не може да работи продължително. Възможна Решение причина Не сте Разредете напълно комплекта заредили батерии. Оставите уреда да комплекта работи, докато спре. След батерии по това заредете комплекта правилен батерии в продължение на начин (вж. 16-18 часа. Повторете този главата...
 • Page 27: Čeština

  Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. všeobecný popis (obr. 1) a Spodní část nástavce B Kloub C Tlačítko pro ohýbání nástavce D Závěsné...
 • Page 28 Po použití, před nabíjením nebo před připojením přístroje k odpojeným částem přístroj vždy vypněte. Před čištěním nebo údržbou přístroj odpojte ze sítě. Přístroj nabíjejte pouze pomocí dodávaného adaptéru. Adaptér se při nabíjení zahřívá. To je normální. Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu společnosti Philips.
 • Page 29 Hladina hluku: Lc = 75 dB (A). Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
 • Page 30 ČEština Pro optimální výkon akumulátoru nenabíjejte přístroj po každém použití. Přístroj nabíjejte pouze tehdy, je-li akumulátor téměř vybitý (např. pokud se rotační kartáč neotáčí tak rychle, jako obvykle). Před nabíjením přístroj vypněte. Nástavec umístěte do svislé polohy (Obr. 7). Malou zástrčku vložte do zdířky na základně vysavače (Obr. 8). Adaptér zapojte do síťové...
 • Page 31 Čištění Přístroj ani jeho části nečistěte ve vodě nebo v myčce. Před čištěním odpojte přístroj od sítě. Přístroj a jeho části čistěte vlhkým hadříkem. vyprázdnění nádobky na nečistoty Po použití přístroje nádobku na nečistoty vždy vyprázdněte. Nástavec umístěte do svislé polohy (Obr. 7). Stiskněte tlačítko uvolnění...
 • Page 32 ČEština Základnu vysavače otočte dnem nahoru, uvolňovací jezdec zarážky zatlačte ve směru šipky (1) a zarážku vyjměte (2) (Obr. 17). Pásek vyvlečte z konce rotačního kartáče (1) a vyjměte rotační kartáč ze základny (2) (Obr. 18). Z rotačního kartáče a drážky odstraňte prach, vlasy a nečistoty. vložení...
 • Page 33 Nedaří-li se vám sadu baterií vyjmout, můžete přístroj zanést do servisního střediska společnosti Philips. Zaměstnanci střediska sadu baterií vyjmou a zajistí její bezpečnou likvidaci. (Obr. 28) Poznámka: Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučujeme vyjmout adaptér ze zásuvky, abyste ušetřili energii.
 • Page 34 Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...
 • Page 35 Problém Možná příčina Zařízení Nádobka nesaje na nečistoty je plná. nečistoty účinně. Rotační kartáč je ucpaný. Z přístroje Nádobka unikají na nečistoty je plná. nečistoty. Dvířka nádobky na nečistoty nejsou správně uzavřena. Přístroj je Kolem rotačního hlučný a kartáče a pásku se nahromadily během provozu...
 • Page 36: Eesti

  EEsti sissejuhatus Õnnitleme teid ostu puhul ning teretulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldkirjeldus (Jn 1) a Varre alumine osa B Liitmik C Varre painutamisnupp D Riputuspilu E Käepide F Varre ülemine osa g Alumisel käepidemel olev varre vabastamisnupp h Prügikambri luugi liugnupp...
 • Page 37 Ärge kunagi kastke seadet vette või muusse vedelikku ega loputage seda kraani all. hoiatus: enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele. Ärge kasutage seadet, kui selle adapter, toitejuhe või seade ise on kahjustatud. Kui adapter on vigastatud, vahetage see alati ainult originaalmudeli vastu, vältimaks ohtlikke olukordi.
 • Page 38 EEsti Viige seade uurimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Müratase: Lc = 75 dB (A) Elektromagnetväljad (EMv) See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
 • Page 39 Aku optimaalse jõudluse tagamiseks ärge seadet pärast igat kasutuskorda laadige. Laadige seadet, kui akupatarei on tühi (s.t kui pöörlev hari enam tavakiirusega ei pöörle). Enne laadimist lülitage seade välja. Pange vars püstiasendisse (Jn 7). Sisestage väike pistik elektriharja aluses olevase pesasse (Jn 8). Sisestage adapter seinakontakti.
 • Page 40 EEsti Puhastamine Ärge kunagi puhastage seadet või selle mingit osa vees või nõudepesumasinas. Enne puhastamist tõmmake seadme pistik seinakontaktist välja. Puhastage seadet ja selle osi niiske lapiga. Prügikambri tühjendamine Tühjendage prügikamber alati pärast kasutamist. Pange vars püstiasendisse (Jn 7). Vajutage prügikambri vabastamise nupule (1) ja tõstke prügikamber harja alusest välja (2) (Jn 13).
 • Page 41 Pöörleva harja väljavõtmine Varre äravõtmiseks vajutage alumisel käepidemel olevat vabastusnuppu (1) ja tõmmake vart ülespoole (2) (Jn 6). Pöörake elektriharja alus põhjaga ülespoole, lükake fiksaatori vabastamiseks liugnuppu noole suunas (1) ja eemaldage fiksaator (2) (Jn 17). Libistage rihm pöörleva harja otsalt ära (1) ja tõstke pöörlev hari alusest välja (2) (Jn 18).
 • Page 42 EEsti Teiste rataste äravõtmiseks korrake sammu kolm. Eemaldage ratastelt, teljelt ja soontest ebemed, karvad ja prügi. Sisestage teljed ratastesse. Pange rattad ja teljed soontesse tagasi ja vajutage need kindlalt oma kohale (kuulete klõpsatust) (Jn 23). hoiustamine Seadet võite hoida kolmel erineval viisil. Seadme hoiustamiseks horisontaalasendisse asetage harja alus horisontaalselt ja vars püsti (Jn 24).
 • Page 43 Võtke klemmid ükshaaval lahti ja võtke akud välja (Jn 30). garantii ja teenindus Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
 • Page 44 EEsti Probleem Võimalik põhjus Te pole väikese pistiku korralikult seadmesse sisestanud. Seade pole korralikult väljalülitatud. Seade ei Prügikamber on täis. puhasta korralikult prügi ära. Pöörlev hari on kinni kiilunud. Prügi tuleb Prügikamber on seadmest täis. välja. Prügikambri luuk ei ole korralikult suletud.
 • Page 45 Probleem Võimalik põhjus Seadme Te pole tööaeg on akupatareid lühikene. optimaalselt laadinud (vt ptk „Laadimine”). Lahendus Tühjendage akupakk täielikult. Jätke seade kuni peatumiseni tööle. Seejärel laadige akupakki 16–18 tundi. Korrake laadimise– tühjendamise tsüklit mõned korrad. EEsti...
 • Page 46: Hrvatski

  Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. opći opis (sl. 1) a Donja cijev B Zglob C Gumb za savijanje cijevi D Utor za vješanje E Ručka...
 • Page 47 Aparat isključite iz napajanja prije čišćenja ili održavanja. Aparat punite isključivo pomoću isporučenog adaptera. Adapter je topao tijekom punjenja. To je normalno. Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Razina buke: Lc = 75 dB (A).
 • Page 48 Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje. Prije prvog korištenja Aparat punite najmanje 16-18 sati prije prvog korištenja (pogledajte...
 • Page 49 Cijev stavite u uspravan položaj (Sl. 7). Mali utikač umetnite u utičnicu na bazi čistača poda (Sl. 8). Umetnite adapter u zidnu utičnicu. Indikator napajanja stalno je uključen tijekom punjenja i nakon što se baterije potpuno napune. Indikator napajanja isključit će se kada aparat isključite iz napajanja Napomena: Indikator napajanja ne daje nikakvu informaciju o razini napunjenosti baterija.
 • Page 50 hrvatski Aparat isključite iz napajanja prije čišćenja. Aparat i njegove dijelove čistite vlažnom krpom. Pražnjenje ladice za sakupljanje prljavštine Nakon korištenja uvijek ispraznite ladicu za sakupljanje prljavštine. Cijev stavite u uspravan položaj (Sl. 7). Pritisnite gumb za otpuštanje ladice za sakupljanje prljavštine (1) i izvadite ladicu iz baze čistača poda (2) (Sl.
 • Page 51 Povucite remen s kraja valjkaste četke (1) i izvadite četku iz baze (2) (Sl. 18). Uklonite prašinu, dlake i ostalu prljavštinu iz valjkaste četke i žlijeba. Ponovno umetanje valjkaste četke Povucite remen preko rebrastog kraja valjkaste četke. Drugi kraj četke umetnite u otvor nasuprot remena (Sl. 19). Kraj valjkaste četke s remenom umetnite u drugi otvor.
 • Page 52 Ako imate problema prilikom vađenja baterija, možete odnijeti aparat u ovlašteni servisni centar tvrtke Philips, gdje će izvaditi baterije umjesto vas i odložiti ih na ekološki prihvatljivom odlagalištu. (Sl. 28) Napomena: Ako aparat ne namjeravate koristiti duže vrijeme, izvadite adapter iz zidne utičnice kako biste uštedjeli energiju.
 • Page 53 U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
 • Page 54 hrvatski Problem Mogući uzrok Valjkasta četka je začepljena. Iz aparata Ladica za izlazi sakupljanje prljavština. prljavštine je puna. Vrata ladice za sakupljanje prljavštine nisu ispravno zatvorena. Aparat Prljavština se stvara veliku nakupila oko buku valjkaste četke i tijekom remena. rada. Aparat Niste optimalno kratko radi.
 • Page 55: Magyar

  Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) a A nyél alsó része B Csatlakozás C Nyélhajlítás gomb D Akasztó E Fogantyú F A nyél felső része g Nyélkioldó...
 • Page 56 Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból. A készüléket kizárólag a hozzá kapott adapterrel töltse. Az adapter töltés közben felmelegszik. Ez normális jelenség. A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. Zajszint: Lc = 75 dB (A).
 • Page 57 Elektromágneses mezők (EMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos. teendők az első használat előtt A készüléket az első használat előtt legalább 16-18 óra hosszat kell tölteni (lásd a „Töltés”...
 • Page 58 Magyar A töltés előtt kapcsolja ki a készüléket. Helyezze a nyelet függőleges helyzetbe (ábra 7). Csatlakoztassa a kisméretű csatlakozót a szőnyegseprő-alapon lévő aljzatba (ábra 8). Csatlakoztassa az adaptert a fali aljzatba. A töltésjelző fény töltés közben és az akkumulátor teljesen feltöltött állapotában folyamatosan világít.
 • Page 59 Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból. A készüléket és annak alkatrészeit nedves ruhával tisztítsa. a porgyűjtő tálca ürítése Használat után mindig ürítse ki a porgyűjtő tálcát. Helyezze a nyelet függőleges helyzetbe (ábra 7). Nyomja meg a porgyűjtő tálca kioldógombját (1), majd emelje ki a porgyűjtő...
 • Page 60 Magyar Fordítsa a szőnyegseprő-alapot fejjel lefelé, nyomja a rögzítőkioldót a nyíl irányába (1), majd távolítsa el a rögzítőt (2) (ábra 17). Csúsztassa le az ékszíjat a forgókeféről (1), és emelje ki a forgókefét az alapból (2) (ábra 18). Távolítsa el a forgókeféről és a horonyból a szöszöket, hajszálakat és egyéb szennyeződéseket.
 • Page 61 és hivatalos gyűjtőhelyen adja le. Ha az akkumulátorok eltávolítása gondot okozna, elviheti készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol eltávolítják és környezetkímélő módon leselejtezik azokat. (ábra 28) Megjegyzés: Ha sokáig nem szándékozik a készüléket használni, akkor az energiamegtakarítás érdekében húzza ki a hálózati adaptert a fali...
 • Page 62 (ábra 30). Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
 • Page 63 Probléma A készülék nem szedi fel rendesen szennyeződéseket. A készülékből kijutnak a szennyeződések. A készülék működés közben zajt és port bocsát Lehetséges ok Megoldás A kisméretű Dugja be megfelelően a csatlakozódugót kisméretű csatlakozó dugót a nem megfelelően készülékbe. csatlakoztatta a készülékbe.
 • Page 64 Magyar Probléma Rövid a készülék működési ideje. Lehetséges ok Megoldás Nem megfelelően Merítse le teljesen az töltötte az akkumulátorcsomagot úgy, akkumulátort hogy leállásig üzemelteti a (lásd a „Töltés” készüléket. Ezt követően című részt). töltse az akkumulátort 16-18 órán keresztül. Ezt a feltöltés- kisütés ciklust ismételje meg néhány alkalommal.
 • Page 65: Қазақша

  кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетіне тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) a Құбырдың төменгі бөлігі B Біріктірме C Түйме артындағы құбыр D Ілуге арналған слот E Ұстағыш...
 • Page 66 ҚазаҚша Қауіпті Құралды ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз, және оны ағын су астында шәймаңыз. Ескерту Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті қамтамасыз етілетін вольтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. Егер адаптор, тоқ сымы немесе құралдың өзі зақымдалған болса, құралмен қолданбаңыз. Егер...
 • Page 67 Зарядталып жатқанда адаптор қызып кетеді, бұл қалыпты жағдай. Құралды тексеру немесе жөндету үшін, оны тек қана Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына апарыңыз. Шу деңгейі: Lc= 75 дБ(A). Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы...
 • Page 68 ҚазаҚша зарядтау Айналмалы қылшық әдеттегідей жылдам айналмаса, құралды зарядтаңыз. Құралды 16-18 сағат бойы зарядтаңыз. Батареялар тиімді қызмет етсін eсеңіз, құралды әр қолданған сайын зарядтаудың керегі жоқ. Құралды тек батарея топтамасы таусыла бастағанда ғана зарядтаңыз (мәселен, айналмалы қылшық әдеттегідей жылдам айналмаса). Аспапты...
 • Page 69 Құбырды бүктеу үшін, құбыр бүктеу түймесін басыңыз. (Cурет 4) Бүктелмелі құбырмен сіз жиһаз астыларын еңкейместен ақ тазалай аласыз. (Cурет 5) Қырғышты қол аспап есебінде пайдалану үшін колонканы шешіңіз және қырғыштың төменгі тұтқасынан ұстаңыз (Cурет 12). Тұтқаны аспаптың алдыңғы бөлігіне қарай 45ºбұрышқа дейін табанына...
 • Page 70 ҚазаҚша Ағызғыш астау сізге қарай бұрылғанша щетканы айналдырыңыз. Щеткаға жиналған жіптер мен шаштарды кесу үшін қайшыны пайдалаңыз (Cурет 16). Шаштар мен қылшықтарды щеткадан алыңыз. Ескертпе: Егер сіз айналмалы қылшықтарды осы жолмен дұрыстап тазалай алмасаңыз, онда сіз оны орнынан шешіп, жақсылап тазалауыңызға...
 • Page 71 Дөңгелекті тазалау Құралды сөндіріңіз. Қырғыштың табанының астын үстіне салыңыз. Дөңгелектің біреуінің астына бұрағышты қойыңыз. Астаудан шпиндель мен дөңгелекті шығару үшін бұрағышты бұраңыз (Cурет 22). Дөңгелекке қолыңызды салмаңыз. Дөңгелектен немесе шпиндельден жарақат алмас үшін қырғыштың табанына бетіңізді жақындатпаңыз және оны басқа адамдарға бағыттамаңыз.
 • Page 72 немесе арнайы жинап алатын орынға берер алдында батареяны алып тастаңыз. Батареяны арнайы батареялар жинайтын орынға өткізіңіз. Егер батареяны шағару сіздің қолыңыздан келмесе, құралды Philips қызмет орталығына апаруыңызға болады, ондағы адамдар батареяны сіз үшін алып, оны қоршаған ортаға зияны тимейтін жағдайда оның көзін жояды. (Cурет 28) Ескертпе: Егер...
 • Page 73 Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзіңіздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips’тің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арзызданыңыз. ақаулықтарды шешу Бұл тарауда құрылғыда пайда болуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпараттың...
 • Page 74 ҚазаҚша Ақаулық Ықтимал себептер Айналғыш щетка ластанған. Кір аспатан Лас аулағыш ағып кетеді. толып кеткен. Шаң ыдыс есігі дұрыс жабылмайды. Құрал шу Айналмалы шығарып, қылшыққа және жұмыс жасап белдікке кір жатқанда жиналып қалған тарсылдап болар. кетеді. Аспаптың Сіз батарея қимылдау топтамасын...
 • Page 75: Lietuviškai

  Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips. com/welcome. Bendras aprašymas (Pav. 1) a Apatinė vamzdžio dalis B Jungtis C Mygtukas vamzdžiui sulenkti D Pakabinimo įpjova E Rankena F Viršutinė vamzdžio dalis g Mygtukas vamzdžiui atjungti ant apatinės rankenos...
 • Page 76 liEtuviškai svarbu Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia informacija vėliau. Pavojus! Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir neskalaukite jo po tekančiu vandeniu. Perspėjimas Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą.
 • Page 77 Prietaisą įkraukite tik naudodami rinkinyje esantį adapterį. Įkrovimo metu adapteris įšyla. Tai yra normalu. Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Triukšmo lygis: Lc = 75 dB (A) Elektromagnetiniai laukai (EMl) Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus.
 • Page 78 liEtuviškai Įkrovimas Įkraukite prietaisą, jei sukamasis šepetys nesisuka įprastu greičiu. Kraukite prietaisą 16–18 val. Jei norite, kad akumuliatoriaus našumas būtų optimalus, neįkraukite prietaiso po kiekvieno naudojimo. Kraukite prietaisą tik tada, kai akumuliatorius yra išsekęs (t.y. kai sukamasis šepetys nesisuka įprastu greičiu).
 • Page 79 Naudodami sulenktą vamzdį, galėsite išvalyti po baldais esančius plotus, patys nesilenkdami (Pav. 5). Norėdami naudoti šluojamąją mašiną kaip nešiojamą prietaisą, nuimkite vamzdį ir laikykite šluojamąją mašiną už apatinės rankenos (Pav. 12). Kad laikymo būdas būtų patogesnis, stumtelėkite rankeną priekinės prietaiso dalies link tol, kol jis su pagrindu sudarys 45 laipsnių kampą. valymas Niekada neplaukite prietaiso ir jokių...
 • Page 80 liEtuviškai Nuo sukamojo šepečio nuimkite pūkus, plaukus ir kitus nešvarumus. Pastaba: Jei nepavyko tinkamai išvalyti sukamojo šepečio šiuo būdu, galite jį išimti ir kruopščiai išvalyti. Žr. žemiau esančius skyrius „Sukamojo šepečio išėmimas“ ir „Sukamojo šepečio įstatymas“. sukamojo šepečio išėmimas Norėdami atjungti vamzdį, paspauskite ant apatinės rankenos esantį mygtuką...
 • Page 81 Apverskite šluojamosios mašinos pagrindą. Po vienu iš ratukų pakiškite plokščiąjį atsuktuvą. Sukdami atsuktuvą, atlaisvinkite ratuką ir ašį iš įpjovos (Pav. 22). Ant ratuko nedėkite rankos. Kad ratukas ir ašis neatsitrenktų į jus ir kitus, nekiškite veido arti šluojamosios mašinos pagrindo ir nenukreipkite jo į kitus asmenis. Išimdami kitus ratukus, pakartokite 3 veiksmą.
 • Page 82 Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.
 • Page 83 Problema Galima priežastis Prietaisas Neįkrovėte neveikia. prietaiso. Prietaisas Tinkamai neįsikrauna. neįjungėte adapterio į sieninį el. lizdą. Tinkamai neįjungėte mažo kištuko į prietaisą. Prietaisais tinkamai neišsijungia. Prietaisas Nešvarumų dėklas veiksmingai pilnas. nerenka nešvarumų. Apsivėlė sukamasis šepetys. Iš prietaiso Nešvarumų dėklas sklinda pilnas.
 • Page 84 liEtuviškai Problema Galima priežastis Prietaisas Susikaupė purvo kelia aplink sukamąjį triukšmą ir šepetį ir diržą. veikimo metu barška. Prietaisu Neoptimaliai galima įkrovėte naudotis tik akumuliatorių (žr. trumpą laiką. skyrių „Įkrovimas“). Sprendimas Išvalykite sukamąjį šepetį ir diržą (žr. skyrių „Valymas“‘). Visiškai iškraukite akumuliatorių. Leiskite prietaisui veikti tol, kol sustos.
 • Page 85: Latviešu

  Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/ welcome. vispārējs apraksts (Zīm. 1) a Apakšējā kāta daļa B Savienojums C Kāta saliekšanas poga D Pakāršanas sprauga E Rokturis F Kāta augšējā...
 • Page 86 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tīrāt vai apkopjat to. Ierīci uzlādējiet tikai ar komplektā esošu adapteri. Adapteris lādēšanas laikā uzsilst. Tas ir pilnīgi normāli. Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Trokšņa līmenis: Lc = 75 dB (A)
 • Page 87 Elektromagnētiskie lauki (EMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem. Pirms pirmās lietošanas Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, lādējiet to vismaz 16-18 stundas (skatīt nodaļu ‘Lādēšana’).
 • Page 88 latviEšu Novietojiet kātu augšējā pozīcijā (Zīm. 7). Iespraudiet mazo kontaktdakšu kontaktligzdā uz tīrītāja pamata (Zīm. 8). Iespraudiet adapteru sienas kontaktligzdā. Lādēšanas signāllampiņa uzlādēšanas laikā un, kad baterija ir pilnībā uzlādēta, deg nepārtraukti. Lādēšanas signāllampiņa izdziest, kad Jūs atvienojat ierīci no elektrotīkla Piezīme: Lādēšanas signāllampiņa nesniedz informāciju par iebūvētās bateriju pakotnes enerģijas līmeni.
 • Page 89 Tīriet ierīci un tās daļas ar mitru lupatiņu. netīrumu nodalījuma iztukšošana Pēc lietošanas vienmēr iztukšojiet netīrumu nodalījumu. Novietojiet kātu augšējā pozīcijā (Zīm. 7). Nospiediet netīrumu nodalījuma atbrīvošanas pogu (1) un izceliet netīrumu nodalījumu ārā no tīrītāja pamata (2) (Zīm. 13). Turiet netīrumu nodalījumu virs atkritumu spaiņa.
 • Page 90 latviEšu Noslidiniet siksnu nost no rullīšu birstes gala (1) un izceliet rullīšu birsti ārā no pamata (2) (Zīm. 18). Noņemiet pūkas, matus un citus netīrumus no rullīšu birstes un rievas. rullīšu birstes ievietošana atpakaļ Uzlidiniet siksnu uz rullīšu birstes šķautņainā gala. Ievietojiet rullīšu birstes otru galu spraugā...
 • Page 91 Iznīciniet bateriju oficiālajā bateriju savākšanas punktā. Ja nevarat izņemt bateriju, varat arī aiznest ierīci uz Philips apkopes centru. Šī centra personāls izņems bateriju, un iznīcinās to videi drošā veidā. (Zīm. 28) Piezīme: Ja ilgāku laiku ierīci nelietosiet , atvienojiet adapteru no sienas kontaktligzdas, lai taupītu enerģiju.
 • Page 92 Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Patērētāju apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra, lūdziet palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem.
 • Page 93 Problēma Iespējamais iemesls Rullīšu birste ir aizsērējusi ar netīrumiem. Netīrumi Netīrumu izkļūst no nodalījums ir pilns. ierīces. Netīrumu nodalījuma durvis nav atbilstoši noslēgtas. Ierīce kļūst Netīrumi ir skaļa un uzkrājušies ap rullīšu grab suku un siksnu. darbības laikā. Ierīcei ir īss Jūs neesat optimāli darbības uzlādējis bateriju...
 • Page 94: Polski

  Polski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. opis ogólny (rys. 1) a Dolna część rury B Łącznik C Przycisk zginania rury D Otwór na wieszak...
 • Page 95 Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzony jest zasilacz, przewód sieciowy lub samo urządzenie. W przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na nowy tego samego typu w sieci punktów serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp z o.o. Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
 • Page 96 Philips. Poziom hałasu: Lc = 75 dB (A). Pola elektromagnetyczne (EMF) Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień...
 • Page 97 Ładowanie Gdy szczotka obrotowa nie obraca się już tak szybko, jak zwykle, oznacza to, że urządzenie należy ładować. Ładowanie należy prowadzić przez 16– 18 godzin. Aby zapewnić optymalne działanie zestawu akumulatorów, nie należy ładować urządzenia po każdym użyciu. Należy je ładować tylko wtedy, gdy wskaźnik naładowania akumulatorów jest niski (np.
 • Page 98 Polski Ze zgiętą rurą można sprzątać pod meblami bez nachylania się (rys. 5). Aby korzystać ze szczotki elektrycznej jako urządzenia ręcznego, odłącz rurę i trzymaj urządzenie za uchwyt dolny (rys. 12). Aby pewniej chwycić urządzenie, popchnij uchwyt ku przodowi urządzenia, dopóki nie znajdzie się on pod kątem 45 stopni w stosunku do podstawy.
 • Page 99 Obracaj szczotkę obrotową, dopóki rowek na nożyczki nie znajdzie się naprzeciwko Ciebie. Za pomocą nożyczek przetnij włosy, nitki itd., które nagromadziły się wokół szczotki (rys. 16). Usuń kłaczki kurzu, włosy i inne zabrudzenia ze szczotki obrotowej. Uwaga: Jeśli nie można wyczyścić szczotki obrotowej w ten sposób, można ją odłączyć...
 • Page 100 Polski Jeśli szczotka obrotowa jest nieprawidłowo włożona, suwaka nie da się przesunąć do pozycji zablokowanej. Czyszczenie kółek Wyłącz urządzenie. Połóż podstawę szczotki elektrycznej do góry dnem. Włóż śrubokręt pod jedno z kółek. Obróć śrubokręt, aby poluzować kółko i ośkę z rowka (rys. 22). Nie kładź...
 • Page 101 W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma Polski...
 • Page 102 Polski takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips. rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
 • Page 103 Problem Prawdopodobna przyczyna Kurz Pojemnik na kurz jest wydostaje zapełniony. się z urządzenia. Drzwiczki pojemnika na kurz są niewłaściwie zamknięte. Urządzenie Wokół szczotki staje się obrotowej i paska hałaśliwe i zebrało się dużo stukocze brudu. podczas pracy. Urządzenie Zestaw ma krótki akumulatorów nie czas pracy.
 • Page 104: Română

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www. philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) a Parte inferioară tijă B Articulaţie C Buton îndoire tijă D Orificiu pentru atârnare E Mâner...
 • Page 105 Pericol Nu introduceţi niciodată aparatul în apă sau în alt lichid şi nici nu-l clătiţi sub jet de apă. avertisment Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale. Nu folosiţi aparatul dacă adaptorul, cablul de alimentare sau aparatul însuşi este deteriorat.
 • Page 106 Philips. Nivel de zgomot: Lc= 75 dB (A). Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
 • Page 107 Pentru o performanţă optimă a bateriei, nu încărcaţi aparatul după fiecare utilizare. Încărcaţi aparatul când setul de baterii este descărcat (atunci când peria rotativă nu se mai roteşte la fel de rapid ca de obicei). Opriţi aparatul înainte de a-l încărca. Împingeţi tija în poziţie verticală...
 • Page 108 roMână Curăţarea Nu spălaţi niciodată aparatul sau părţile componente în apă sau în maşina de spălat vase. Deconectaţi aparatul de la priză înainte de a-l curăţa. Curăţaţi aparatul şi părţile componente cu o cârpă umedă. golirea tăvii colectoare Goliţi întotdeauna tava colectoare după utilizare. Împingeţi tija în poziţie verticală...
 • Page 109 Demontarea periei rotative Pentru a îndepărta tija, apăsaţi butonul de decuplare de pe mânerul inferior (1) şi trageţi tija în sus (2) (fig. 6). Întoarceţi aparatul cu partea inferioară în sus, apăsaţi siguranţa de eliberare în direcţia indicată de săgeată (1) şi extrageţi elementul de fixare (2) (fig.
 • Page 110 Dacă nu reuşiţi să scoateţi setul de baterii, puteţi duce aparatul la un centru de service Philips. Personalul de la acest centru va îndepărta setul de baterii şi îl va recicla în conformitate cu normele de protecţie a mediului.
 • Page 111 şi service Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de departament, deplasaţi-vă...
 • Page 112 roMână Problemă Cauză posibilă Nu aţi introdus corect conectorul mic în aparat. Aparatul nu este oprit corect. Aparatul nu Tava colectoare colectează este plină. praful şi mizeria în mod eficient. Peria rotativă este murdară. Praful şi Tava colectoare mizeria ies este plină.
 • Page 113 Problemă Cauză posibilă Aparatul are Nu aţi încărcat o durată de setul de baterii în funcţionare modul optim scurtă. (consultaţi capitolul “Încărcarea”). roMână Soluţie Descărcaţi setul de baterii complet. Lăsaţi aparatul să funcţioneze până când se opreşte. Apoi reîncărcaţi bateria timp de 16-18 ore.
 • Page 114: Русский

  русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome. Общее описание (рис. 1) a Нижняя часть трубки B Соединение C Кнопка сгибания трубки D Крепление для подвешивания E Ручка F Верхняя часть трубки...
 • Page 115 Опасно Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также промывать его под струей воды. Предупреждение Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Запрещено пользоваться электроприбором, если повреждены адаптер, сетевой шнур или сам прибор. Если...
 • Page 116 Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Уровень шума: Lc= 75 дБ (A). Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными...
 • Page 117 Изогнутая трубка позволяет убирать под мебелью, не сгибая спины (Рис. 5). Снимите трубку, нажав кнопку отсоединения трубки на нижней ручке (1) и потянув трубку вверх (2) (Рис. 6). зарядка Прибор необходимо зарядить, если роликовая щетка не вращается с обычной скоростью. Заряжайте прибор 16-18 часов. Для...
 • Page 118 русский Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора (Рис. 10). Чтобы выключить прибор снова нажмите на кнопку включения/ выключения. Для очистки пола вдоль стен используйте боковые щетки (Рис. 11). Чтобы согнуть трубку, нажмите кнопку сгибания трубки (Рис. 4). Изогнутая трубка позволяет убирать под мебелью, не сгибая спины...
 • Page 119 Установите отсек для мусора в основание электрошвабры и прижмите его, чтобы он встал на место. (Рис. 15) При установке отсека для мусора в основание электрошвабры крышка отсека для мусора закроется автоматически (должен прозвучать щелчок). Очистка вращающейся щетки Перед очисткой роликовой щетки выключите прибор. Поворачивая...
 • Page 120 русский В другой паз установите конец роликовой щетки с надетым приводным ремнем. (Рис. 20) Устанавливайте роликовую щетку в пазы без усилия. Поверните роликовую щетку таким образом, чтобы выступ на стороне с приводным ремнем был направлен вверх. Установите фиксатор на место (1) и установите кнопку освобождения...
 • Page 121 передачи его для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом. (Рис. 28) Примечание: Если вы не планируете пользоваться прибором в течение...
 • Page 122 Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.ru или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную...
 • Page 123 Проблема Прибор работает неэффективно. Происходит выброс пыли из прибора. Возможная причина Прибор не был выключен должным образом. Отсек для мусора заполнен. Роликовая щетка заблокирована мусором. Отсек для мусора заполнен. Неплотно закрыта крышка отсека для мусора. русский Способы решения Убедитесь, что переключатель...
 • Page 124 русский Проблема Во время работы прибор шумит и стучит. Прибор работает непродолжительное время. Возможная причина Вокруг роликовой щетки и приводного ремня скапливается мусор. Аккумуляторы не были заряжены должным образом (см. раздел “Зарядка”). Способы решения Очистите роликовую щетку и ремень (см. раздел...
 • Page 125: Slovensky

  Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na www.philips.com/welcome. opis zariadenia (obr. 1) a Spodná časť tyče B Kĺb C Tlačidlo ohnutia tyče D Závesný otvor E Rukoväť...
 • Page 126 slovEnsky nebezpečenstvo Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou. varovanie Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či je špecifikácia napätia na zariadení a napätie v sieti rovnaké. Ak je poškodený adaptér, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho. Ak je poškodený...
 • Page 127 A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW. Elektromagnetické polia (EMF) Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné...
 • Page 128 slovEnsky nabíjanie Zariadenie nabite, keď sa valcová kefa prestane otáčať tak rýchlo, ako zvyčajne. Zariadenie nabíjajte 16 až 18 hodín. Na dosiahnutie optimálneho výkonu batérie zariadenie nenabíjajte po každom použití. Zariadenie nabíjajte až vtedy, keď je takmer vybitá akumulátorová batéria (t.j. vtedy, keď sa valcová kefa neotáča tak rýchlo, ako bežne).
 • Page 129 Mechanickú metlu môžete použiť aj tak, že jej základňu vezmete do ruky. V tom prípade odpojte rúčku a metlu uchopte za spodnú rúčku (Obr. 12). Aby ste rúčku uchopili lepšie, zatlačte ju smerom dopredu, kým sa nebude nachádzať voči základni pod uhlom 45°. Čistenie Zariadenie, ani jeho súčiastky nikdy nečistite vo vode alebo v umývačke na riad.
 • Page 130 slovEnsky Poznámka: Ak sa Vám týmto spôsobom nedarí správne vyčistiť valcovú kefu, môžete ju, kvôli dôkladnejšiemu čisteniu, vybrať. Pozrite si ďalej uvedenú časť „Demontáž valcovej kefy“ a „Vloženie valcovej kefy“. Demontáž valcovej kefy Ak chcete odpojiť tyč, stlačte tlačidlo jej uvoľnenia na spodnej rúčke (1) a potiahnite ju smerom nahor (2) (Obr.
 • Page 131 Ak máte problémy s vybratím batérie, zariadenie môžete tiež zaniesť do Servisného centra spoločnosti Philips, kde batériu vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie. (Obr. 28) Poznámka: Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, odporúčame Vám odpojiť...
 • Page 132 Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
 • Page 133 Problém Možná príčina Batéria Adaptér nie je zariadenia správne pripojený sa nenabíja. do sieťovej zásuvky. Do zariadenia ste nesprávne zasunuli malú koncovku. Zariadenie nie je správne vypnuté. Zariadenie Podnos na nezachytáva zachytené špinu. nečistoty je plný. Valcová kefa je zanesená. Podnos na zariadenia zachytené...
 • Page 134 slovEnsky Problém Možná príčina Zariadenie Okolo valcovej začne byť kefy a remeňa sa hlučné a nahromadila špina. počas prevádzky hrkoce. Prevádzkový Akumulátorovú čas metly je batériu ste nenabili krátky. optimálnym spôsobom (pozrite si kapitolu „Nabíjanie“). Riešenie Valcovú kefu a remeň vyčistite (pozrite si kapitolu „Čistenie“).
 • Page 135: Slovenščina

  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips. com/welcome. splošni opis (sl. 1) a Spodnji del palice B Spoj C Gumb za upogibanje palice D Reža za obešanje E Ročaj...
 • Page 136 slovEnšČina nevarnost Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo. opozorilo Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan adapter, omrežni kabel ali sam aparat.
 • Page 137 Raven hrupa: Lc = 75 dB(A). Elektromagnetna polja (EMF) Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.
 • Page 138 slovEnšČina Aparat pred polnjenjem izklopite. Palico postavite v navpični položaj (Sl. 7). Manjši vtikač vstavite v vtičnico na podstavku za metlo (Sl. 8). Adapter vključite v omrežno vtičnico. Indikator polnjenja med polnjenjem baterij in potem, ko so te napolnjene, sveti. Indikator neha svetiti, ko aparat izključite iz električnega omrežja Opomba: Iz indikatorja polnjenja ni mogoče razbrati ravni napolnjenosti baterij.
 • Page 139 Aparat in njegove dele očistite z vlažno krpo. Praznjenje pladnja za umazanijo Po uporabi pladenj za umazanijo izpraznite. Palico postavite v navpični položaj (Sl. 7). Pritisnite gumb za sprostitev pladnja za umazanijo (1) in dvignite pladenj iz podstavka za metlo (2) (Sl. 13). Pladenj za umazanijo držite nad košem za smeti.
 • Page 140 slovEnšČina S krtačnega valja in žlebičev odstranite prah, dlake in ostalo umazanijo. Ponovno vstavljanje krtačnega valja Pas spustite čez rebrasti konec krtačnega valja. Drugi konec krtačnega valja vstavite v režo nasproti pasu (Sl. 19). Konec krtačnega valja s pasom vstavite v drugo režo. (Sl. 20) Krtačnega valja ne potiskajte v režo na silo.
 • Page 141 Če želite aparat shraniti v vodoravnem položaju, ga pospravite s palico v navpičnem položaju (Sl. 24). Če želite aparat shraniti v navpičnem položaju, nagnite podstavek za metlo s krtačnim valjem proti palici. Nato postavite aparat ob steno (Sl. 25). Če želite aparat obesiti na steno, nagnite podstavek za metlo s krtačnim valjem proti palici (“klik”).
 • Page 142 Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
 • Page 143 Težava Možni vzrok Vrata pladnja za umazanijo niso pravilno zaprta. Aparat med Na krtačnem valju delovanjem in pasu se je oddaja hrup nabrala umazanija. žvenketajoč zvok. Aparat ima Baterij niste kratek čas napolnili na delovanja. optimalen način (oglejte si poglavje “Polnjenje”).
 • Page 144: Srpski

  Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www. philips.com/welcome. opšti opis (sl. 1) a Donji deo štapa B Zglob C Dugme za savijanje štapa D Prorez za kačenje...
 • Page 145 opasnost Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost i ne ispirajte je pod slavinom. upozorenje Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže. Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
 • Page 146 U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u ovlašćeni Philips servisni centar. Jačina buke: Lc = 75 dB (A). Elektromagnetna polja (EMF) Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je...
 • Page 147 Da bi performanse baterije bile optimalne, nemojte puniti uređaj nakon svake upotrebe. Aparat punite samo kada je baterija pri kraju (tj. kada rotirajuća četka počne da se okreće sporije nego obično). Isključite aparat pre nego što počnete sa punjenjem. Postavite štap u uspravan položaj (Sl. 7). Stavite mali utikač...
 • Page 148 srPski Čišćenje Nikada nemojte prati aparat ili neki njegov deo u mašini za pranje sudova. Pre čišćenja, isključite aparat sa električne mreže. Čistite aparat i njegove delove vlažnom tkaninom. Pražnjenje posude za nečistoću Uvek ispraznite posudu nakon upotrebe. Postavite štap u uspravan položaj (Sl. 7). Pritisnite dugme za otvaranje posude za nečistoću (1) i izvadite posudu iz postolja čistača (2) (Sl.
 • Page 149 Okrenite postolje čistača naopako, gurnite klizni prekidač za oslobađanje osigurača u smeru strelice (1) i uklonite osigurač (2) (Sl. 17). Svucite kaiš sa kraja rotirajuće četke (1) i podignite četku iz postolja (2) (Sl. 18). Uklonite nakupine prašine, dlake i ostalu nečistoću sa četke žleba. vraćanje rotirajuće četke na mesto.
 • Page 150 Baterije odlažite na zvaničnom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje okolinu. (Sl. 28) Napomena: Ako duže vreme ne nameravate da koristite uređaj, preporučuje...
 • Page 151 Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu...
 • Page 152 srPski Problem Mogući uzrok Aparat ne Posuda za kupi nečistoću je efikasno puna. nečistoću. Rotirajuća četka je zaglavljena. Nečistoća Posuda za izlazi iz nečistoću je uređaja. puna. Otvor posude za nečistoću nije dobro zatvoren. Aparat radi Prašina se bučno i nakupila oko klopara.
 • Page 153: Українська

  Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. загальний опис (Мал. 1) a Нижня частина трубки B Шарнір C Кнопка згинання трубки D Виїмка для підвішування...
 • Page 154 українська небезпечно Ніколи не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном. Попередження Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана у табличці характеристик, із напругою у мережі. Не використовуйте пристрій, якщо адаптер, шнур живлення або сам...
 • Page 155 сервісному центрі, уповноваженому Philips. Рівень шуму: Lc = 75 дБ (A). Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у...
 • Page 156 українська зарядження Заряджати пристрій слід тоді, коли швидкість обертання обертової щітки менша, ніж зазвичай. Заряджайте пристрій протягом 16- 18 годин. Для оптимальної роботи батареї уникайте заряджання пристрою після кожного використання. Заряджайте пристрій лише в тому випадку, якщо заряд батареї низький, наприклад, коли обертова щітка...
 • Page 157 Щоб зігнути трубку, натисніть кнопку згинання трубки (Мал. 4). Зігнувши трубку, можна почистити підлогу під меблями, навіть не згинаючись (Мал. 5). Щоб використовувати електровіник як ручний пристрій, вийміть трубку і тримайте віник за нижню ручку (Мал. 12). Щоб було зручніше тримати пристрій, посуньте ручку вперед і встановіть...
 • Page 158 українська Видаліть пух, волосся та інший бруд із обертової щітки. Примітка: Якщо таким способом не вдається почистити обертову щітку належним чином, її можна зняти для ретельнішого чищення. Див. розділи “Виймання обертової щітки” і “Встановлення обертової щітки на місце”. Виймання обертової щітки Щоб...
 • Page 159 Переверніть платформу електровіника. Встановіть викрутку під одним із коліщаток. Повертайте викрутку, щоб зняти коліщатко та вісь із виїмки (Мал. 22). Не ставте руку на коліщатко. Щоб уникнути травмування себе чи оточуючих коліщатками чи віссю не підносьте платформу електровіника близько до обличчя та...
 • Page 160 Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
 • Page 161 усунення несправностей У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні. Проблема Можлива причина Пристрій не Ви...
 • Page 162 українська Проблема Можлива причина Кришка лотка для бруду не закрита належним чином. Під час роботи На обертовій пристрій щітці та ремінцю шумить і накопичився постукує. бруд. Пристрій має Комплект обмежений час батарей роботи. недостатньо заряджений (див. розділ “Зарядка пристрою”). Вирішення Спорожнивши...
 • Page 184 4222.003.3395.4...

This manual is also suitable for:

Fc6126/01Fc6126

Table of Contents