Download Table of Contents Print this page

Philips FC6125 User Manual

Electric sweeper
Hide thumbs Also See for FC6125:

Advertisement

Electric Sweeper
FC6125

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips FC6125

 • Page 1 Electric Sweeper FC6125...
 • Page 5: Table Of Contents

  English 8 Български 17 Čeština 7 eesti 6 Hrvatski 5 Magyar 5 ҚазаҚша 6 Lietuviškai 7 Latviešu 8 PoLski 9 roMână 10 русский 111 sLovensky 1 sLovenšČina 11 srPski 10 українська 19...
 • Page 6 English general description (Fig. 1) Upper handle Hanging slot Telescopic part of stick with length adjustment slide Bottom part of stick Lower handle Dirt tray door slide Pivoting hinge Roller brush Transparent front cover Sweeper base Dirt tray Charging base Socket for small plug Small plug Adapter On/off button Charging light Dirt tray release button Retainer Belt Retainer release slide Lid of battery pack compartment Cutting groove Wheels important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use the appliance if the adapter, the cord, the charging base or the appliance itself is damaged. If the adapter or charging base is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Unplug the appliance before you clean or maintain it. Only charge the appliance with the adapter and/or charging base supplied. The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation. The adapter feels warm during charging. This is normal. Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not stick your hands/fingers into the rotating roller brush to avoid injuries. Noise level: Lc = 75 dB [A] electromagnetic fields (eMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 8: English

  English Preparing for use Connect the upper handle to the telescopic part of the stick. Connect the telescopic part of the stick to the bottom part of the stick (‘click’). (Fig. 3) Connect the stick to the lower handle of the sweeper base (‘click’) (Fig.
 • Page 9 English Press the on/off button to switch on the appliance. (Fig. 9) To switch off the appliance, press the on/off button again. To adjust the length of the stick during use, press the slide on the telescopic part (1). At the same time, move the top or bottom part of the stick upwards or downwards () (Fig.
 • Page 10 English The dirt tray door closes automatically when you put the dirt tray back into the sweeper base (‘click’). Cleaning the roller brush Switch off the appliance before you clean the roller brush. Remove the transparent front cover from the sweeper base. Grab the bottom edge of the cover with both hands, pull it outwards (1) and upwards (2) firmly until it is released from the slots (Fig.
 • Page 11 English Put the retainer back into the slot (1) and slide the release slide to the original position (‘click’) (2) (Fig. 22) If the roller brush is not properly inserted, you cannot move the release slide to locked position. Reattach the transparent front cover to the sweeper base. Grab the cover with both hands, push it downwards (1) and inwards (2) firmly until it snaps back into the slots (‘click’).
 • Page 12 Remove the battery pack when you discard the appliance. Do not throw away the battery pack with the normal household waste, but hand it in at an official collection point. You can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery pack for you and will dispose of it in an environmentally safe way. Make sure the appliance is switched off and disconnected from the...
 • Page 13 Disconnect the terminals one by one and remove the battery pack (Fig. 1). guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 14 English Problem Possible cause Solution You have not Insert the small plug properly into inserted the small the appliance or into the charging plug properly into base. the appliance or into the charging base. The The dirt tray is full. Empty the dirt tray (see chapter appliance ‘Cleaning’). does not pick up dirt effectively. The roller brush is Clean the roller brush (see chapter clogged. ‘Cleaning’). The The battery pack Discharge the battery pack appliance has developed a completely by letting the appliance has a short...
 • Page 15 Български Общо описание (фиг. 1) Горна ръкохватка Ухо за закачване Телескопична част на дръжката с плъзгач за регулиране на дължината Долна част на дръжката Долна ръкохватка Плъзгаща се вратичка на отделението за смет Въртящ се шарнир Въртяща се четка Прозрачен преден капак Основа...
 • Page 16 пръсти във въртящата се четка. Ниво на шума: Lc = 75 dB [A] Електромагнитни излъчвания (eMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е...
 • Page 17: Български

  Български Преди първата употреба Завъртете долната ръкохватка на 180° от ляво на дясно (1). След това издърпайте ръкохватката нагоре, докато застане в изправено положение (2). (фиг. 2) Оставете уреда да се зарежда в продължение на поне 16-18 часа, преди да го използвате за пръв път (вж. раздел “Зареждане”).
 • Page 18 Български По време на зареждането и при напълно заредена батерия индикаторът за зареждане свети непрекъснато. Индикаторът изгасва, когато изключите уреда от електрическата мрежа. използване на уреда За да освободите дръжката от положението й за прибиране, натиснете с крак горната част на основата, за да не се накланя. След...
 • Page 19 Български изпразване на отделението за смет Винаги след употреба изпразвайте отделението за смет. Поставете дръжката в изправено положение (с щракване) (фиг. 6). Натиснете плъзгача за регулиране на дължината (1) и сгънете телескопичната част на дръжката в крайно долно положение (2) (фиг. 12). Натиснете...
 • Page 20 Български Обърнете основата наопаки, натиснете плъзгача за освобождаване по посока на стрелката (1) и извадете фиксатора (2) (фиг. 18). Откачете ремъка от края на въртящата се четка (1) и извадете четката от основата (2) (фиг. 19). Почистете въртящата се четка и прореза от пуха, космите и другите...
 • Page 21 Български Вмъкнете плоска отвертка под едно от колелата. Завъртете отвертката, за да разхлабите колелото и оста от прореза (фиг. 24). Не поставяйте ръката си на колелото. За да не удари колелото вас или околните, не дръжте лицето си близо до основата и не я насочвайте към други хора. Повторете...
 • Page 22 Не изхвърляйте батерията заедно с обикновените битови отпадъци, а я предайте в пункт за събиране на специални отпадъци. Можете също да занесете уреда в сервиз на Philips. Персоналът там ще извади батерията и ще я изхвърли по начин, опазващ околната среда.
 • Page 23 Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за...
 • Page 24 Български Проблем Възможна Решение причина Въртящата се Почистете въртящата се четка е четка (вж. раздел задръстена. “Почистване”). Този уред не Батерията е Разредете напълно батерията, може да работи проявила като оставите уреда да продължително. ефекта “памет”. работи, докато спре. След това...
 • Page 25: Čeština 7

  Čeština Všeobecný popis (Obr. 1) Horní rukojeť Závěsné oko Teleskopická část nástavce s posuvným tlačítkem pro přizpůsobení délky Spodní část nástavce Dolní rukojeť Posuvné tlačítko dvířek nádobky na nečistoty Otočný kloub Rotační kartáč Průhledný čelní kryt Základna vysavače Nádobka na nečistoty Nabíjecí základna Zásuvka pro malou zástrčku Malá...
 • Page 26 Adaptér se při nabíjení zahřívá. To je normální. Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu společnosti Philips. Abyste předešli úrazu, nevkládejte ruce/prsty do rotačního kartáče. Hladina hluku: Lc = 75 dB [A] Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá...
 • Page 27 Čeština Před prvním použitím nabíjejte akumulátory vysavače po dobu alespoň 16-18 hodin (viz kapitola „Nabíjení“). Příprava k použití Horní rukojeť připojte k teleskopické části nástavce. Teleskopickou část nástavce připojte ke spodní části nástavce („klapnutí“). (Obr. 3) Připojte nástavec k dolní rukojeti základny vysavače. („klapnutí“) (Obr.
 • Page 28 Čeština naklonění. Potom zatáhněte rukojeť směrem k sobě („klapnutí“). (Obr. 8) Nohu nepokládejte na tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje nebo na tlačítko uvolnění nádobky na nečistoty. Stisknutím vypínače přístroj zapněte. (Obr. 9) Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje znovu. Pokud chcete upravit délku nástavce během vysávání, stiskněte posuvné...
 • Page 29 Čeština Nádobku na nečistoty umístěte nad odpadkový koš. Potom posuňte posuvné tlačítko na spodní rukojeti směrem dolů a otevřete nádobku na nečistoty a tuto nádobku vyprázdněte (Obr. 14). Nádobku na nečistoty umístěte zpět do základny vysavače a zatlačte ji do své polohy. (Obr. 15) Dvířka nádobky na nečistoty se automaticky uzavřou, jakmile nádobku na nečistoty umístíte zpět do základny vysavače („klapnutí“).
 • Page 30 Čeština Rotační kartáč do otvoru netlačte silou. Rotačním kartáčem otáčejte, dokud výčnělek na straně s páskem směřuje nahoru. Zarážku vložte zpět do otvoru (1) a posuňte uvolňovacího jezdce do své původní polohy („klapnutí“) (2) (Obr. 22). Pokud není rotační kartáč správně umístěn, uvolňovacího jezdce nelze posunout zpět do zajištěné...
 • Page 31 Až budete přístroj likvidovat, vyjměte z něj sadu baterií. Baterii nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte ji na oficiálním sběrném místě. Přístroj můžete zanést do servisního střediska společnosti Philips. Zaměstnanci střediska sadu baterií vyjmou a zajistí její bezpečnou likvidaci.
 • Page 32 Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...
 • Page 33 Čeština Problém Možná příčina Řešení Rotační kartáč je Vyčistěte rotační kartáč (viz ucpaný. kapitola „Čištění“). Přístroj má Na sadě baterií se Baterie úplně vybijte tak, že krátkou projevil paměťový necháte přístroj běžet, až se dobu efekt. zastaví. Potom sadu baterií provozu. dobíjejte 16-19 hodin.
 • Page 34: Eesti 6

  eesti Üldine kirjeldus (Jn 1) Ülemine käepide Riputuspilu Varre teleskoobilise osa pikkuse reguleerimise liugnupp Varre alumine osa Alumine käepide Prügikambri luugi liugnupp Pöördliigend Pöörlev hari Läbipaistev esikate Elektriharja alus Prügikamber Laadimisalus Väikese pistiku pesa Väike pistik Adapter Sisse/välja nupp Laadimise märgutuli Prügikambri vabastusnupp Fiksaator Rihm Fiksaatori vabastamise liugnupp Akupesa kate Lõikesoon Rattad tähelepanu! Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.
 • Page 35 eesti Ärge kunagi kasutage seadet ja laadimisalust ruumist väljas. Ärge kunagi kasutage seadet märgade pindade puhastamiseks. Ärge kunagi koristage vett, vedelikke või märgi toiduaineid. Ärge kunagi koristage kergestisüttivaid aineid ja tuhka, enne kui see pole jahtunud. Ärge kunagi kastke seadet ja laadimisalust vette ega loputage neid veekraani all. Ärge kasutage seadet ilma prügikambri või pöörleva harjata. Pärast kasutamist, enne laadimist ja osade paigaldamist või ära võtmist lülitage seade alati välja. Enne puhastamist või hooldamist võtke seade vooluvõrgust välja. Kasutage seadme laadimiseks ainult adapterit ja/või kaasasolevat laadimisalust. Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit ära selle asendamiseks mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi. Adapter soojeneb laadimise ajal. See on normaalne. Viige seade uurimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse.
 • Page 36 eesti ettevalmistus kasutamiseks Ühendage ülemine käepide varre teleskoobilise osaga. Ühendage varre teleskoobiline osa klõpsuga varre alumise osa külge. (Jn 3) Ühendage vars klõpsuga elektriharja aluse alumise käepideme külge (Jn 4). Varre lahtiühendamiseks vajutage alumise käepideme nupule (1) ja tõmmake vart ülespoole (2). (Jn 5) laadimine Seadet on vaja laadida, kui laadimise märgutuli hakkab vilkuma.
 • Page 37 eesti Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti sisse/välja nupule. Kasutamise ajal varre pikkuse muutmiseks vajutage teleskoobilise osa liugnupule (1). Samal ajal lükake varre ülemist või alumist osa üles- või allapoole (2) (Jn 10). Elektriharja kasutamiseks käeshoitava tööriistana eemaldage vars ja hoidke elektriharja alumisest käepidemest kinni. (Jn 11) Paremaks kinnihoidmiseks lükake käepide ettepoole, kuni see on aluse suhtes 45-kraadise nurga all (kuulete klõpsatust).
 • Page 38 eesti Pöörleva harja puhastamine Enne pöörleva harja puhastamist lülitage seade välja. Eemaldage läbipaistev esikate elektriharja aluselt. Haarake katte alumistest äärtest kahe käega, tõmmake seda väljapoole (1) ja tugevasti ülespoole (2), kuni see pesadest välja tuleb (Jn 16). Keerake pöörlevat harja seni, kuni lõikesoon on teie poole suunatud.
 • Page 39 eesti Pange läbipaistev kate elektriharja alusele tagasi. Selleks haarake kahe käega kattest, lükake seda allapoole (1) ja tugevasti sissepoole (2), kuni see pesadesse sulgub (kuulete klõpsatust). (Jn 23) rataste puhastamine Lülitage seade välja. Eemaldage läbipaistev esikate elektriharja aluselt. Haarake katte alumistest äärtest kahe käega, tõmmake seda väljapoole (1) ja tugevasti ülespoole (2), kuni see pesadest välja tuleb (Jn 16).
 • Page 40 eesti Seadme hoidmiseks vertikaalasendis, kallutage pöörleva harjaga elektriharja aluse külg varre poole (kuulete klõpsatust). Seejärel toetage seade vastu seina (Jn 27). Seadme riputamiseks seinale, kallutage pöörleva harjaga elektriharja aluse külg varre poole (kuulete klõpsatust). Seejärel riputage seade ülemise käepideme taga oleva riputuspilu abil naelale (Jn 28). keskkonnakaitse Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata.
 • Page 41 Kui vajate infot või on teil mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole või võtke ühendust Philips Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga. Veaotsing Häire Võimalik põhjus Kõrvaldamine Seade ei Te pole seadet Laadige seade (vt pt tööta. laadinud. „Laadimine”). Te pole adapteri Sisestage adapter õigesti õigesti seinakontakti seinakontakti. sisestanud. Te pole väikese Sisestage väike pistik õigesti pistiku õigesti...
 • Page 42 eesti Häire Võimalik põhjus Kõrvaldamine Prügi tuleb Prügikamber on täis. Tühjendage prügikamber (vt pt seadmest „Puhastamine”). välja. Prügikambri luuk ei Enne kui panete prügikambri ole korralikult tagasi seadmesse, veenduge et lukustunud. prügikambri luuk oleks lukustunud (vt pt „Puhastamine”).
 • Page 43: Hrvatski 5

  Hrvatski opći opis (sl. 1) Gornja ručka Utor za vješanje Teleskopski dio cijevi s klizačem za podešavanje duljine Donji dio cijevi Donja ručka Klizač vrata ladice za sakupljanje prljavštine Šarka koja se može okretati Valjkasta četka Prozirni prednji poklopac Baza čistača poda Ladica za sakupljanje prljavštine Baza za punjenje Utičnica za mali utikač...
 • Page 44 Razina buke: Lc = 75 dB [A] elektromagnetska polja (eMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.
 • Page 45 Hrvatski Teleskopski dio cijevi spojite na donji dio cijevi (“klik”). (Sl. 3) Cijev spojite na donju ručku baze čistača poda (“klik”) (Sl. 4). Kako biste odvojili cijev, pritisnite gumb na donjoj ručki (1) i povucite cijev prema gore (2). (Sl. 5) Punjenje Aparat trebate napuniti kada treperi indikator napajanja.
 • Page 46 Hrvatski Kako biste podesili duljinu cijevi tijekom korištenja, pritisnite klizač na teleskopskom dijelu (1). Istovremeno pomaknite gornji ili donji dio cijevi prema gore ili dolje (2) (Sl. 10). Kako biste koristili čistač poda kao ručni aparat, odvojite cijev i držite čistač za donju ručku. (Sl. 11) Ako želite bolje uhvatiti aparat, gurajte ručku prema prednjem dijelu aparata dok se ne nađe pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na bazu (“klik”).
 • Page 47 Hrvatski Vrata ladice za sakupljanje prljavštine se automatski zatvaraju kada ladicu vratite u bazu čistača poda (“klik”). Čišćenje valjkaste četke Prije čišćenja valjkaste četke isključite aparat. Skinite prozirni prednji poklopac baze čistača poda. Uhvatite donji rub poklopca objema rukama, izvucite ga (1) i čvrsto vucite prema gore () dok se ne odvoji (Sl.
 • Page 48 Hrvatski Ponovno pričvrstite prozirni prednji poklopac na bazu čistača poda. Uhvatite poklopac objema rukama, čvrsto ga gurajte prema dolje (1) i unutra (2) dok ne sjedne u otvore (“klik”). (Sl. 23) Čišćenje kotača Isključite aparat. Skinite prozirni prednji poklopac baze čistača poda. Uhvatite donji rub poklopca objema rukama, izvucite ga (1) i čvrsto vucite prema gore () dok se ne odvoji (Sl.
 • Page 49 Kada odbacujete aparat, izvadite komplet baterija. Komplet baterija nemojte odlagati s uobičajenim kućnim otpadom, nego ga predajte na službeno mjesto za odlaganje. Aparat možete i odnijeti u Philips servisni centar. Osoblje centra će izvaditi komplet baterija umjesto vas i odložiti ga na ekološki prihvatljiv način.
 • Page 50 (Sl. 1). Jamstvo i servis Ako vam je potrebna informacija ili imate problem, posjetite web-stranicu www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisnike u svojoj državi (broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 51 Hrvatski Problem Mogući uzrok Rješenje Aparat Komplet baterija Komplet baterija potpuno kratko radi. ima memorijski ispraznite tako da ostavite aparat efekt. da radi dok se ne zaustavi. Zatim komplet baterija punite 16-19 sati. Ciklus pražnjenja i punjenja ponovite 3-5 puta. Iz aparata Ladica za Ispraznite ladicu za sakupljanje izlazi sakupljanje prljavštine (pogledajte poglavlje prljavština. prljavštine je puna. “Čišćenje”). Vrata ladice za Prije vraćanja ladice za sakupljanje sakupljanje prljavštine provjerite jesu li vrata prljavštine nisu...
 • Page 52: Magyar

  Magyar Általános leírás (ábra 1) Felső fogantyú Akasztó Nyél teleszkópos része hosszbeállítóval Nyél alsó része Alsó fogantyú Porgyűjtő tálca ajtónyitója Minden irányban forgatható és dönthető csatlakozás Forgókefe Átlátszó elülső fedél Szőnyegseprő-alap Porgyűjtő tálca Töltőalap Aljzat kis méretű dugaszhoz Kisméretű csatlakozódugasz Adapter Be/kikapcsoló gomb Töltésjelző...
 • Page 53 A sérülések elkerülése érdekében ne dugja a kezét/ujjait a mozgó forgókefe közelébe. Zajkibocsátás: Lc = 75 dB [A] elektromágneses mezők (eMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
 • Page 54 Magyar A készüléket az első használat előtt legalább 16-18 óra hosszat kell tölteni (lásd a „Töltés” c. részt). előkészítés Csatlakoztassa a felső fogantyút a nyél teleszkópos részéhez. Csatlakoztassa a nyél teleszkópos részét a nyél alsó részéhez (kattanásig). (ábra 3) Csatlakoztassa a szőnyegseprő-alapon található alsó fogantyúhoz (kattanásig) (ábra 4).
 • Page 55 Magyar a készülék használata A nyél tárolási pozícióból való kimozdításához helyezze a lábát a szőnyegseprő-alapra, hogy megakadályozza a felborulását. Majd húzza a nyelet maga felé (kattanásig). (ábra 8) Ne lépjen a bekapcsoló gombra vagy a porgyűjtő tálca kioldógombjára. A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. (ábra 9) A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a be/kikapcsoló...
 • Page 56 Magyar Nyomja meg a porgyűjtő tálca kioldógombját (1), majd emelje ki a porgyűjtő tálcát a szőnyegseprő alapból (2) (ábra 13). Tartsa a porgyűjtő tálcát szemetes fölé. Majd nyomja az alsó fogantyún található csúszkát lefelé a porgyűjtő tálca kinyitásához és ürítse ki a porgyűjtő tálcát (ábra 14). Helyezze vissza a porgyűjtő...
 • Page 57 Magyar a forgókefe visszahelyezése Csúsztassa fel az ékszíj bordázott felét a forgókefére. A forgókefe másik végét helyezze be az ékszíjjal szemben lévő nyílásba (ábra 20). Helyezze a fogókefe szíjjal ellátott végét a másik nyílásba. (ábra 21) Ne erőltesse forgókefét a nyílásba. Fordítsa el a forgókefét úgy, hogy az ékszíj oldalán lévő...
 • Page 58 Magyar Helyezze a tengelyeket a kerekekbe. Helyezze vissza a tengelyes kerekeket a bemélyedésekbe, majd pattintsa helyre őket. (ábra 25) Helyezze vissza a szőnyegseprő-alap átlátszó elülső fedelét. Fogja meg mindkét kézzel a fedelet, és tolja határozottan lefelé (1) és befelé (2), amíg a helyére nem pattan. (ábra 23) tárolás A készülék három különböző...
 • Page 59 (ábra 31). Jótállás és szerviz Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips...
 • Page 60 Magyar Hibaelhárítás Probléma Lehetséges ok Megoldás A készülék nem Nem töltötte fel a Töltse fel a készüléket működik. készüléket. (lásd a „Töltés” c. részt). Az adaptert nem Csatlakoztassa megfelelően megfelelően az adaptert csatlakoztatta a fali a fali aljzatba. aljzatba. A kisméretű Csatlakoztassa a csatlakozót nem kisméretű csatlakozót megfelelően megfelelően a csatlakoztatta a készülékbe vagy a készülékbe vagy a töltőalapba.
 • Page 61 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás A készülékből A porgyűjtő tálca Ürítse ki a porgyűjtő kijutnak a megtelt. tálcát (lásd a „Tisztítás” szennyeződések. c. részt). A porgyűjtő tálca ajtaja Mielőtt visszahelyezné a nincs rendesen bezárva. porgyűjtő tálcát a készülékbe, ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tálca ajtaja zárt állapotban legyen (lásd a „Tisztítás”...
 • Page 62: Қазақша

  ҚазаҚша Жалпы сипаттама (Cурет 1) Жоғарғы тұтқа Ілуге арналған слот Ұзақтықты өзгерту слайдымен колонканың оптикалық бөлігі Колонканың төменгі бөлігі Төменгі тұтқа Қалдықтарды астауға ашатын слайд Басты өзек Айналғыш щетка Алдыңғы мөлдір қалпақ Қырғыштың табаны Қалдықтарға арналған астау Зарядтайтын негіз Кішкене шанышқыға арналған розетка Кішкене...
 • Page 63 орнына басқа шанышқы қоюға болмайды, себебі бұл өте қауіпті жағдай туғызады. Зарядталып жатқанда адаптор қызып кетеді, ол нормалы нәрсе. Құралды тексеру немесе жөндету үшін, оны тек қана Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына апарыңыз. Жарақаттанбау үшін саусағыңызды айналғыш щеткаға салмаңыз. Шу деңгейі: Lc = 75 dB [A] Электрмагниттік...
 • Page 64 ҚазаҚша Қолдануға дайындық Жоғарғы тұтқаны колонканың оптикалық бөлігіне қосыңыз. Колонканың оптикалық бөлігін оның төменгі бөлігіне қосыңыз (“шырт”). (Cурет 3) Колонканы қырғыштың табанындағы төменгі бөлігіне қосыңыз (“шырт”) (Cурет 4). Колонканы шешу үшін, төменгі тұтқадағы түймені басыңыз (1) және колонканы жоғарыға бұрыңыз (2). (Cурет 5) зарядтау...
 • Page 65 ҚазаҚша Құралды қосу үшін оның қосу/өшіру түймесін басыңыз. (Cурет 9) Аспапты өшіру үшін өшіретін түймені қайталап басыңыз. Пайдаланып жатқан кезде колонканың ұзақтығын өзгерту үшін, (1) оптикалық бөліктегі слайдты басыңыз, және (2) бірдегеннен колонканың жоғарғы немесе төменгі бөлігін жоғары немесе төмен бұрыңыз. (Cурет 10) Қырғышты...
 • Page 66 ҚазаҚша Лас аулағышты ыбырсықтар жәшігінің үстіне орнатыңыз. Сосын лас аулағыштың есігін ашу үшін төменгі тұтқадағы слайдты бұрыңыз да оны босатыңыз (Cурет 14). Лас аулағышты қайтадан қырғыштың табанына орнатыңыз. (Cурет 15) Лас аулағыш қырғыштың табанына орнатылса оның есігі автоматты түрде жабылады (“шырт”). айналмалы...
 • Page 67 ҚазаҚша айналғыш щетканы қосу Айналғыш щетканың қырлы шетіндегі белдікті шешіңіз. Щетканың басқа шетін белдікке қарсы тесікке тығыңыз (Cурет 20). Шетканың белдігі бар шетін басқа тесікке салыңыз. (Cурет 21) Айналғыш щетканы тесікке итермеңіз. Щетканы айналдырғанда белдік жағындағы қыры төбеге қарап тұрсын. (1) Бекіткішті...
 • Page 68 ҚазаҚша Астаудан және дөңгелектен, шпиндельден қылшықтар мен шаштарды алыңыз. Шпиндельді дөңгелекке салыңыз. Шпиндельдерді және дөңгелектерді қайта орнына тесігіне салып оларды орнатыңыз (“шырт”). (Cурет 25) Қырғыштың табанына қалпақты қайта орнына қойыңыз . Қалпақтан екі қолдап ұстап, оны (1) төменге және (2) ішке қарай...
 • Page 69 Батареяны алыңыз. Оны күнделікті үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды, оны арнайы ресми жинайтын жерге апарып тапсырыңыз. Philips қызмет көрсету орталығына өтініш жасауыңызға болады. Ондағы адамдар батареяны сіз үшін алып, оны қоршаған ортаға зияны тимейтін жағдайда оның көзін жояды. Батареяны шығарар алдында аспапты өшіріңіз және оны...
 • Page 70 ҚазаҚша ақаулықтарды табу Келелі мәселе Ықтимал Шешім себептер Құрал жұмыс Сіз аспапты Құралды зарядтаңыз жасамайды. зарядтай («Зарядтау» тармағын алмадыңыз. қараңыз). Сіз адаптерді Адапторды қабырғадағы розеткаға дұрыс розеткаға дұрыстап қосыңыз. салмадыңыз. Сіз кіші Кіші айырғышты аспапқа айырғышты немесе зарядтауға арналған аспапқа немесе табанға...
 • Page 71 ҚазаҚша Келелі мәселе Ықтимал Шешім себептер Кір аспатан Лас аулағыш Лас аулағышты босатыңыз. ағып кетеді. толып кеткен. (“Тазалау” бөлімін қара). Лас аулағыш Лас аулағыштың есігін лас тиісті үлгідегідей аулағышты қайтадан аспапқа жабылмаған. салмай тұрып жабыңыз. (“Тазалау” бөлімін қара).
 • Page 72: Lietuviškai

  Lietuviškai Bendrasis aprašas (Pav. 1) Viršutinė rankena Pakabinimo įpjova Sustumiama vamzdžio dalis su ilgio keitimo slankikliu Apatinė vamzdžio dalis Apatinė rankena Nešvarumų dėklo durelių slankiklis Pakreipiamas lankstas Sukamasis šepetys Permatomas priekinis dangtis Šluojamosios mašinos pagrindas Nešvarumų dėklas Įkroviklio stovas Lizdas mažam kištukui Mažas kištukas Adapteris Įjungimo / išjungimo mygtukas Įkrovos lemputė...
 • Page 73 Įkrovimo metu adapteris įšyla. Tai yra normalu. Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Norėdami išvengti sužeidimų, niekada nekiškite rankų / pirštų į besisukantį sukamąjį šepetį.
 • Page 74 Lietuviškai Paruošimas naudoti Sujunkite viršutinę rankeną su sustumiama vamzdžio dalimi. Sujunkite sustumiamą vamzdžio dalį su apatine vamzdžio dalimi (pasigirs spragtelėjimas). (Pav. 3) Sujunkite vamzdį su apatine šluojamosios mašinos rankena (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 4). Norėdami nuimti vamzdį, paspauskite ant apatinės rankenos esantį mygtuką...
 • Page 75 Lietuviškai Nestatykite kojos ant įjungimo / išjungimo mygtuko ar nešvarumų dėklo atlaisvinimo mygtuko. Prietaisui įjungti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. (Pav. 9) Prietaisą išjungsite vėl paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Norėdami keisti vamzdžio ilgį naudojimo metu, spauskite ant sustumiamos dalies esantį slankiklį (1). Tuo pačiu metu stumkite viršutinę...
 • Page 76 Lietuviškai Įstatykite nešvarumų dėklą atgal į šluojamosios mašinos pagrindą ir įstumkite į vietą. (Pav. 15) Nešvarumų dėklo durelės, įdedant nešvarumų dėklą į šluojamosios mašinos pagrindą, užsidaro automatiškai (pasigirs spragtelėjimas). sukamojo šepečio valymas Prieš valydami sukamąjį šepetį, išjunkite prietaisą. Nuo šluojamosios mašinos pagrindo nuimkite permatomą priekinį dangtį.
 • Page 77 Lietuviškai Nespauskite sukamojo šepečio į plyšį. Pasukite sukamąjį šepetį, kad rumbelis toje pusėje, kurioje uždėtas diržas, būtų nukreiptas žemyn. Į plyšį vėl įstatykite laikiklį (1) ir paslinkite atlaisvinimo slankiklį į pradinę padėtį (pasigirs spragtelėjimas) (2) (Pav. 22) Jei sukamasis šepetys nėra tinkamai įstatytas, negalėsite užfiksuoti atlaisvinimo slankiklio.
 • Page 78 Lietuviškai prietaiso link (2), kol jis tvirtai užsifiksuos plyšiuose (pasigirs spragte lėjimas). (Pav. 23) laikymas Prietaisą galite laikyti trimis būdais: Norėdami saugoti prietaisą horizontalioje padėtyje, padėkite jį ant įkroviklio stovo (Pav. 26). Jei prietaiso akumuliatoriaus nereikia įkrauti, įkroviklio stovo neprijunkite prie elektros tinko.
 • Page 79 Lietuviškai Jūs taip pat galite pristatyti prietaisą į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Šio centro darbuotojai išims akumuliatorių ir utilizuos jį aplinkai nekenksmingu būdu. Prieš išimdami akumuliatorių, būtinai išjunkite prietaisą ir išjunkite jį iš elektros tinklo. Akumuliatorių išimkite tik tada, kai jis yra visiškai išeikvotas.
 • Page 80 Lietuviškai Triktis Galima priežastis Sprendimas Prietaisas Nešvarumų dėklas pilnas. Ištuštinkite nešvarumų dėklą veiksmingai (žr. skyrių „Valymas“). nerenka nešvarumų. Apsivėlė sukamasis Išvalykite sukamąjį šepetį (žr. šepetys. skyrių „Valymas“). Prietaisu Akumuliatoriuje susidarė Visiškai iškraukite galima atminties efektas. akumuliatorių leisdami naudotis tik prietaisui veikti, kol sustos. trumpą...
 • Page 81: Latviešu

  Latviešu vispārējs apraksts (Zīm. 1) Augšējais rokturis Pakāršanas sprauga Kāta teleskopiskā daļa ar bīdāmu garuma regulēšanu Kāta apakšējā daļa Apakšējais rokturis Netīrumu nodalījuma durvju bīdāms slēdzis Grozāms atbalsta punkts Rullīšu birste Caurspīdīgs priekšējais vāks Tīrītāja pamats Netīrumu nodalījums Lādēšanas statīvs Mazās kontaktdakšas kontaktligzda Mazā...
 • Page 82 Trokšņa līmenis: Lc = 75 dB [A] elektromagnētiskie Lauki (eMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
 • Page 83 Latviešu sagatavošana lietošanai Piestipriniet augšējo rokturi pie kāta teleskopiskās daļas. Piestipriniet kāta teleskopisko daļu pie kāta apakšējās daļas (atskan klikšķis). (Zīm. 3) Piestipriniet kātu pie tīrītāja pamata apakšējā roktura (atskan klikšķis) (Zīm. 4). Lai noņemtu kātu, nospiediet pogu uz apakšējā roktura (1), un pavelciet kātu uz augšu (2).
 • Page 84 Latviešu Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. (Zīm. 9) Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Lai regulētu kāta garumu lietošanas laikā, nospiediet bīdāmo slēdzi uz kāta teleskopiskās daļas (1). Tajā pašā laikā, pavirziet kāta augšējo daļu augšup vai lejup (2) (Zīm. 10). Lai lietotu tīrītāju kā...
 • Page 85 Latviešu rullīšu birstes tīrīšana Izslēdziet ierīci pirms tīrāt rullīšu birsti. Noņemiet caurspīdīgo priekšējo vāku no tīrītāja pamata. Satveriet vāka apakšējo malu ar abām rokām, droši pavelciet uz āru (1) un uz augšu (2) līdz tas ir izņemts no turošajām spraugām (Zīm. 16). Pagrieziet rullīšu birsti līdz griešanas rieva ir pagriezta pret Jums.
 • Page 86 Latviešu Piestipriniet caurspīdīgo priekšējo vāku pie tīrītāja pamata. Satveriet vāku ar abām rokām, droši pastumiet uz leju (1) un iekšu (2) līdz tas nostiprinās turošajās spraugās (atskan klikšķis). (Zīm. 23) riteņu tīrīšana Izslēdziet ierīci. Noņemiet caurspīdīgo priekšējo vāku no tīrītāja pamata. Satveriet vāka apakšējo malu ar abām rokām, droši pavelciet uz āru (1) un uz augšu (2) līdz tas ir izņemts no turošajām spraugām (Zīm.
 • Page 87 Neizmetiet baterijas kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas vietā. Jūs varat arī nogādāt ierīci Philips servisa centrā. Centra personāls izņems baterijas un atbrīvosies no ierīces apkārtējai videi drošā veidā. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrības tīkla, pirms izņemat baterijas.
 • Page 88 Latviešu garantija un apkalpošana Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.
 • Page 89 Latviešu Problēma Iespējamais iemesls Atrisinājums Ierīcei ir īss Baterijām ir Pilnībā izlādējiet bateriju ļaujiet darbības izstrādājies atmiņas ierīcei darboties līdz tā apstājas. laika. efekts. Tad uzlādējiet baterijas 16-19 stundas. Atkārtojiet šo izlādēšanas-uzlādēšanas ciklu 3-5 reizes. Netīrumi Netīrumu nodalījums Iztukšojiet netīrumu nodalījumu izkļūst no ir pilns.
 • Page 90: Polski

  PoLski opis ogólny (rys. 1) Uchwyt górny Otwór na wieszak Teleskopowa część rury z przełącznikiem regulującym długość Dolna część rury Uchwyt dolny Suwak otwierający pojemnik na kurz Przegub obrotowy Szczotka obrotowa Przezroczysta osłona przednia Podstawa szczotki elektrycznej Pojemnik na kurz Podstawa ładująca Gniazdo do podłączenia małej wtyczki Mała wtyczka Zasilacz Wyłącznik Wskaźnik ładowania Przycisk zwalniający pojemnik na kurz...
 • Page 91 Poziom hałasu: Lc = 75 dB [A] Pola elektromagnetyczne (EMF) Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień...
 • Page 92 PoLski Przed pierwszym użyciem Obróć uchwyt dolny o 180° w lewo lub w prawo (1). Następnie pociągnij uchwyt do góry (2), dopóki nie znajdzie się w pozycji pionowej. (rys. ) Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować co najmniej przez 16–18 godzin (patrz rozdział „Ładowanie”). Przygotowanie do użycia Podłącz uchwyt górny do teleskopowej części rury.
 • Page 93 PoLski Zasady używania Aby odblokować rurę z pozycji przechowywania, postaw stopę na górze podstawy szczotki elektrycznej, co zapobiegnie jej odchylaniu. Następnie pociągnij uchwyt do siebie (usłyszysz „kliknięcie”). (rys. 8) Nie stawiaj stopy na wyłączniku ani na przycisku zwalniającym pojemnik na kurz. Naciśnij wyłącznik, aby włączyć...
 • Page 94 PoLski Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz (1) i wysuń pojemnik na kurz z podstawy szczotki elektrycznej (2) (rys. 13). Umieść pojemnik na kurz nad koszem na śmieci. Następnie przesuń w dół suwak na uchwycie dolnym, aby otworzyć pojemnik, i opróżnij go (rys.
 • Page 95 PoLski Usuń kłaczki kurzu, włosy i inne zabrudzenia ze szczotki obrotowej i z rowka. Wkładanie szczotki obrotowej Wsuń pasek na karbowaną końcówkę szczotki obrotowej. Włóż drugi koniec szczotki obrotowej do otworu na przeciwko paska (rys. 0). Wsuń koniec szczotki obrotowej z paskiem do drugiego otworu.
 • Page 96 PoLski Powtórz czynności od 4 do 5, aby zdjąć pozostałe kółka. Usuń kłaczki kurzu, włosy i inne zabrudzenia z kółek, osiek i rowków. Włóż ośki do kółek. Włóż kółka i ośki z powrotem do rowków i dociśnij mocno, aby znalazły się w odpowiedniej pozycji (usłyszysz „kliknięcie”). (rys. 25) Z powrotem zamocuj przezroczystą...
 • Page 97 Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal...
 • Page 98 PoLski rozwiązywanie problemów Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Urządzenie Urządzenie nie zostało Naładuj urządzenie (patrz nie działa. naładowane. rozdział „Ładowanie”). Zasilacz został Podłącz prawidłowo zasilacz do nieprawidłowo gniazdka elektrycznego. podłączony do gniazdka elektrycznego. Mała wtyczka została Włóż prawidłowo małą nieprawidłowo wtyczkę do urządzenia lub do podłączona do podstawy ładującej.
 • Page 99 PoLski Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Kurz Pojemnik na kurz jest Opróżnij pojemnik na kurz wydostaje zapełniony. (patrz rozdział „Czyszczenie”). się z urządzenia. Drzwiczki pojemnika Przed włożeniem pojemnika na na kurz są kurz z powrotem do urządzenia niewłaściwie upewnij się, że drzwiczki zamknięte. pojemnika są zamknięte (patrz rozdział...
 • Page 100: Română

  roMână Descriere generală (fig. 1) Mâner superior Orificiu pentru atârnare Partea telescopică a tijei, cu posibilitate de ajustare a lungimii Partea inferioară a tijei Mâner inferior Uşiţa tăvii colectoare Balama pivotantă Perie rotativă Capac frontal transparent Baza aspiratorului Tavă colectoare Bază de încărcare Mufă...
 • Page 101 Nu introduceţi degetele în peria rotativă, pentru a nu vă răni. Nivel de zgomot: Lc = 75 dB [A] Câmpuri electromagnetice (eMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
 • Page 102 roMână Pregătirea pentru utilizare Conectaţi mânerul superior la partea telescopică a tijei. Conectaţi partea telescopică a tijei la partea inferioară a acesteia (‘clic’). (fig. 3) Conectaţi tija la mânerul inferior al aparatului (‘clic’) (fig. 4). Pentru a îndepărta tija, apăsaţi butonul de pe mânerul inferior (1) şi trageţi tija în sus (2).
 • Page 103 roMână Pentru a opri aparatul, apăsaţi din nou butonul Pornit/Oprit. Pentru a ajusta lungimea tijei în timpul utilizării, apăsaţi siguranţa culisantă (1). În acelaşi timp, împingeţi sau trageţi partea culisantă a tijei (2) (fig. 10). Pentru a manevra aparatul cu mâna, scoateţi tija şi ţineţi aparatul de mânerul inferior.
 • Page 104 roMână Curăţarea periei rotative Opriţi aparatul înainte de a curăţa peria rotativă. Îndepărtaţi capacul transparent de pe aparat. Apucaţi marginea inferioară a capacului cu ambele mâini şi trageţi înspre afară (1) şi în sus (2) până la desprindere (fig. 16). Răsuciţi peria rotitoare până...
 • Page 105 roMână Dacă peria rotativă nu este introdusă corect, nu puteţi deplasa siguranţa de eliberarea în poziţia de blocare. Montaţi la loc capacul transparent frontal pe baza aparatului. Apucaţi capacul cu ambele mâini, împingeţi-l în jos (1) şi în interior (2) puternic până se fixează înapoi în elementele de fixare (‘clic’).
 • Page 106 Nu aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer, ci predaţi-o la un punct de colectare autorizat. De asemenea, puteţi duce aparatul la un centru de service Philips. Personalul de la acest centru va extrage bateria, şi o va casa fără a dăuna mediului înconjurător.
 • Page 107 Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există...
 • Page 108 roMână Problemă Cauză posibilă Soluţie Peria rotativă este Curăţaţi peria rotativă (vezi murdară. capitolul Curăţarea). Aparatul are Bateria a dobândit Descărcaţi bateria complet lăsând o durată de un efect de aparatul să funcţioneze până când funcţionare memorie. se opreşte. Apoi reîncărcaţi bateria scurtă. timp de 16-19 ore.
 • Page 109 русский Общее описание (рис. 1) Верхняя ручка Крепление для подвешивания Телескопическая часть трубки с регулятором длины Нижняя часть трубки Нижняя ручка Ползунок крышки отсека для мусора Поворотный шарнир Роликовая щетка Прозрачная передняя крышка Основание электрощетки Отсек для мусора Зарядная база Гнездо...
 • Page 110 Во избежания травм не прикасайтесь к вращающейся роликовой щетке. Уровень шума: Lc = 75 дБ (A) Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с...
 • Page 111: Русский

  русский Перед первым использованием Поверните нижнюю ручку на 180° влево или вправо (1). Затем поднимите ручку до установки ее в вертикальное положение (2). (Рис. 2) Перед первым использованием прибора аккумуляторы необходимо заряжать не менее 16 - 18 часов (см. главу “Зарядка”).
 • Page 112 русский Во время зарядки и после полной зарядки аккумуляторов индикатор зарядки горит ровно. После отключения прибора от электросети индикатор зарядки отключается. использование прибора Чтобы освободить трубку из фиксированного положения для хранения, поставьте ногу на верхнюю часть основания электрощетки, удерживая ее от наклона. Затем потяните ручку на...
 • Page 113 русский Очистка отсека для мусора После использования прибора следует очистить отсек для мусора. Установите трубку в вертикальное положение (должен прозвучать щелчок) (Рис. 6). Нажмите регулятор длины (1) и сдвиньте телескопическую часть трубки в самое нижнее положение (2) (Рис. 12). Нажмите кнопку открывания отсека для мусора (1) и снимите отсек...
 • Page 114 русский извлечение роликовой щетки Снимите трубку, нажав кнопку на нижней ручке (1) и потянув трубку вверх (2) (Рис. 5). Переверните основание электрощетки, сдвиньте кнопку освобождения фиксатора в направлении, указанном стрелкой (1) и снимите фиксатор (2) (Рис. 18). Снимите приводной ремень с края роликовой щетки (1) и извлеките...
 • Page 115 русский Снимите с основания электрощетки прозрачную переднюю крышку. Возьмитесь за край крышки двумя руками и с усилием потяните ее на себя (1) и вверх (2), пока она не освободится от креплений (Рис. 16). Переверните основание электрощетки. Подденьте шлицевой отверткой одно из колес. Извлеките колесо...
 • Page 116 Перед утилизацией прибора извлеките из него аккумуляторы. Не выбрасывайте блок аккумуляторов в бытовые отходы. Утилизируйте его в специальном пункте. Можно также передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумуляторы извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом. Прежде чем извлечь блок аккумуляторов, убедитесь, что прибор...
 • Page 117 обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Поиск и устранение неисправностей...
 • Page 118 русский Неисправность Возможная причина Способы решения Прибор работает Отсек для мусора Очистите отсек неэффективно. заполнен. для мусора (см. главу “Очистка”). Роликовая щетка Очистите заблокирована мусором. роликовую щетку (см. главу “Очистка”). Прибор работает Возник эффект Полностью непродолжительное “памяти” аккумуляторов. разрядите время. аккумуляторы, дождавшись...
 • Page 119 русский Неисправность Возможная причина Способы решения Неплотно закрыта Перед крышка отсека для установкой мусора. отсека для мусора в прибор убедитесь, что крышка отсека для мусора закрыта (см. главу “Очистка”).
 • Page 120: Slovensky

  sLovensky Opis zariadenia (Obr. 1) Horná rukoväť Závesný otvor Teleskopická časť rúčky s nastavením jej dĺžky Spodná časť rúčky Spodná rukoväť Otváranie dvierok podnosu na zachytené nečistoty Otočný kĺb Valcová kefa Priehľadný predný kryt Základňa mechanickej metly Podnos na zachytené nečistoty Stojan na nabíjanie Konektor pre malú...
 • Page 121 A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW. elektromagnetické polia (eMF) Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné...
 • Page 122 sLovensky Pred prvým použitím zariadenia nechajte akumulátorovú batériu dobíjať aspoň 16-18 hodín (pozrite kapitolu „Nabíjanie“). Príprava na použitie Hornú rukoväť pripojte k teleskopickej časti rúčky. Teleskopickú časť pripojte k spodnej časti rúčky („kliknutie“). (Obr. 3) Rúčku pripojte k spodnej rukoväti základne mechanickej metly („kliknutie“) (Obr.
 • Page 123 sLovensky nakloneniu. Potom pritiahnite rukoväť smerom k sebe („kliknutie“). (Obr. 8) Nohu nepoložte na vypínač ani na poistku podnosu na zachytené nečistoty. Stlačením vypínača zapnite zariadenie. (Obr. 9) Ak chcete zariadenie vypnúť, znova stlačte vypínač. Ak chcete nastaviť dĺžku rúčky počas použitia metly, stlačte poistku na teleskopickej časti rúčky (1).
 • Page 124 sLovensky Podnos na nečistoty podržte nad smetným košom. Potom posuňte poistku na spodnej rukoväti smerom nadol, aby sa otvorili dvierka podnosu na zachytené nečistoty a vysypal sa jeho obsah (Obr. 14). Podnos na nečistoty vložte späť do základne mechanickej metly a zatlačte ho nadol na jeho miesto.
 • Page 125 sLovensky Valcovú kefu netlačte do otvoru nasilu. Otočte ju tak, aby zadná časť na strane remeňa smerovala nahor. Upevňovací prvok zasuňte späť do otvoru (1) a jeho poistku vráťte do pôvodnej polohy („kliknutie“) (2) (Obr. 22). Ak valcová kefa nie je správne vložená, nebudete môcť zasunúť upevňovací...
 • Page 126 Zariadenie môžete tiež zaniesť do servisného centra spoločnosti Philips. Personál tohto centra za Vás batériu vyberie a zlikviduje ju spôsobom, ktorý je šetrný pre životné prostredie. Pred vybratím akumulátorovej batérie sa uistite, že zariadenie je...
 • Page 127 (Obr. 1). Záruka a servis Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com, alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
 • Page 128 sLovensky Problém Možná príčina Riešenie Zariadenie Podnos na Vyprázdnite podnos na zachytené nezachytáva zachytené nečistoty nečistoty (pozrite si kapitolu efektívne je plný. „Čistenie“). špinu. Valcová kefa je Očistite valcovú kefu (pozrite si zanesená. kapitolu „Čistenie“). Akumulátorová Akumulátorovú batériu nechajte Prevádzkový batéria si vytvorila úplne vybiť, t.j.
 • Page 129: Slovenščina

  sLovenšČina splošni opis (sl. 1) Zgornji ročaj Reža za obešanje Teleskopski del palice z drsnikom za prilagoditev dolžine Spodnji del palice Spodnji ročaj Drsnik pladnja za umazanijo na vratih Vrtljivi zgib Krtačni valj Prosojni sprednji pokrov Podstavek za metlo Pladenj za umazanijo Napajalni podstavek Vtičnica za majhen vtikač Majhen vtikač Adapter Gumb za vklop/izklop Lučka za polnjenje Gumb za sprostitev pladnja za umazanijo Podpornik Pas...
 • Page 130 sLovenšČina poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim in se tako izognete nevarnosti. Aparat hranite izven dosega otrok. Aparata in napajalnega podstavka ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah. Ne sesajte vode, tekočin ali mokrih delcev hrane. Ne sesajte vnetljivih snovi in pepela, dokler se ta ne ohladi. Aparata in napajalnega podstavka ne potapljate v vodo ali katerokoli drugo tekočino in ju ne spirajte pod tekočo vodo. Aparata ne uporabljajte brez pladnja za umazanijo ali krtačnega valja.
 • Page 131 sLovenšČina Aparat pred prvo uporabo polnite vsaj 16-18 ur (oglejte si poglavje “Polnjenje”). Priprava pred uporabo Zgornji ročaj priklopite na teleskopski del palice. Teleskopski del palice priklopite na spodnji del palice (“klik”). (Sl. 3) Palico priklopite na spodnji ročaj podstavka za metlo (“klik”) (Sl. 4). Za odstranitev palice pritisnite gumb na spodnjem ročaju (1) in palico potegnite navzgor (2).
 • Page 132 sLovenšČina Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop. (Sl. 9) Za izklop aparata ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop. Za prilagoditev dolžine palice med uporabo pritisnite drsnik na teleskopskem delu (1). Hkrati zgornji ali spodnji del palice premaknite gor ali dol (2) (Sl. 10). Če želite metlo uporabljati ročno, odstranite palico in primite metlo pri spodnjem ročaju.
 • Page 133 sLovenšČina Čiščenje krtače valja Pred čiščenjem krtačnega valja aparat izključite iz omrežja. S podstavka za metlo odstranite prosojni sprednji pokrov. Spodnji rob pokrova primite z obema rokama, ga močno potegnite navzven (1) in navzgor (2), dokler se ne sprosti iz rež (Sl. 16). Krtačni valj obrnite tako, da je rezalni žlebič...
 • Page 134 sLovenšČina Prosojni sprednji pokrov ponovno namestite na podstavek za metlo. Pokrov primite z obema rokama, ga močno potisnite navzdol (1) in navznoter (2), dokler se ne zaskoči v reže (“klik”). (Sl. 23) Čiščenje kolesc Aparat izklopite. S podstavka za metlo odstranite prosojni sprednji pokrov. Spodnji rob pokrova primite z obema rokama, ga močno potegnite navzven (1) in navzgor (2), dokler se ne sprosti iz rež...
 • Page 135 sLovenšČina Za shranjevanje aparata v navpičnem položaju nagnite podstavek za metlo s krtačnim valjem proti palici (“klik”). Nato aparat postavite ob steno (Sl. 7). Da bi aparat obesili na steno, nagnite podstavek za metlo s krtačnim valjem proti palici (“klik”). Nato aparat z režo za obešanje na zadnji strani zgornjega ročaja obesite na žebelj (Sl.
 • Page 136 Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego. odpravljanje težav Težava...
 • Page 137 sLovenšČina Težava Možni vzrok Rešitev Aparat ima Baterije so razvile Baterijo popolnoma izpraznite tako, kratek čas pomnilniški učinek. da pustite aparat delovati, dokler se delovanja. ne izprazni. Nato polnite baterije 16 do 19 ur. Postopek praznjenja in polnjenja ponovite tri- do petkrat. Iz aparata Pladenj za Izpraznite pladenj za umazanijo uhaja umazanijo je poln. (oglejte si poglavje “Čiščenje”). umazanija. Vrata pladnja za Prepričajte se, da so vrata pladnja umazanijo niso za umazanijo zaklenjena, preden pravilno zaklenjena.
 • Page 138 srPski Opšti opis (sl. 1) Gornja ručka Prorez za kačenje Teleskopski nastavak sa kliznim prekidačem za podešavanje dužine Donji deo nastavka Donja ručka Klizni prekidač za otvor posude za nečistoću Rotirajući zglob Rotaciona četka Providni prednji poklopac Postolje čistača poda Posuda za nečistoću Postolje za punjenje Utičnica za mali utikač...
 • Page 139 Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti. Adapter se zagreva tokom punjenja. To je normalno. U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte stavljati ruke/prste u rotirajuću četku da biste izbegli povrede.
 • Page 140 srPski Pre upotrebe Povežite gornju dršku na teleskopski nastavak. Povežite teleskopski nastavak na donji deo nastavka (‘klik’). (Sl. 3) Povežite nastavak na donju ručku koja se nalazi na postolju čistača poda (‘klik’) (Sl. 4). Za uklanjanje nastavka, pritisnite dugme na donjoj ručki (1) i povucite nastavak nagore (2).
 • Page 141 srPski Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat. (Sl. 9) Za isključivanje aparata, ponovo pritisnite dugme za uključivanje/ isključivanje. Za podešavanje dužine nastavka u toku upotrebe, pritisnite klizni prekidač na teleskopskom delu (1). Istovremeno, pomerajte gornji ili donji deo nastavka nagore ili nadole () (Sl. 10). Ako želite da čistač...
 • Page 142 srPski Vratite posudu za nečistoću u postolje čistača poda i gurnite nadole u ležište. (Sl. 15) Otvor posude za nečistoću se automatski zatvara kada vratite posudu u postolje čistača (‘klik’). Čišćenje valjka četke Isključite aparat pre nego što počnete da čistite rotirajuću četku. Sklonite providni prednji poklopac sa postolja čistača.
 • Page 143 srPski Vratite osigurač u prorez (1) i vratite klizni prekidač u prvobitan položaj (‘klik’) (2) (Sl. 22) Ako rotirajuća četka nije dobro postavljena, nećete moći da pomerite klizni prekidač u zaključan položaj. Ponovo stavite providni prednji poklopac na postolje čistača. Uhvatite poklopac sa obe ruke, jače ga gurnite nadole (1) unutra (2) dok ne legne u proreze (‘klik’).
 • Page 144 Nemojte je bacati sa običnim kućnim otpadom, već je predajte na zvaničnom mestu za prikupljanje. Aparat možete da odnesete u Philips servisni centar Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje okolinu. Pre vađenja baterija proverite da li ste isključili aparat i napajanje.
 • Page 145 Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. rešavanje problema Problem Mogući uzrok...
 • Page 146 srPski Problem Mogući uzrok Rešenje Aparat ima Komplet baterija je Pustite aparat da radi dok se kratko razvio memorijski baterije skroz ne isprazne. Zatim ih vreme rada. efekat. ponovo punite 16-19 sati. Ponovite postupak pražnjenja 3 do 5 puta. Nečistoća Posuda za Ispraznite posudu za nečistoću izlazi iz nečistoću je puna. (pogledajte poglavlje ‘Čišćenje’). uređaja. Otvor posude za Proverite da li je otvor posude za nečistoću nije...
 • Page 147 українська загальний опис (Мал. 1) Верхня ручка Виїмка для підвішування Телескопічна частина трубки з перемикачем для регулювання довжини Нижня частина трубки Нижня ручка Повзунок відкриття кришки лотка для бруду Поворотний шарнір Обертова щітка Прозора передня кришка Платформа електровіника Лоток для бруду Зарядна...
 • Page 148 травм. Рівень шуму: Lc = 75 дБ [A] Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у...
 • Page 149 українська Перед першим використанням Поверніть нижню ручку на 180° ліворуч або праворуч (1). Після цього потягніть ручку вгору до крайнього вертикального положення (2). (Мал. 2) Перед першим використанням заряджайте пристрій щонайменше 16-18 годин (див. розділ “Зарядка пристрою”). Підготовка до використання Під’єднайте...
 • Page 150 українська застосування пристрою Щоб розблокувати трубку із положення зберігання, поставте ногу на верхню частину платформи електровіника так, щоб вона не перехилялась. Після цього потягніть ручку на себе до клацання. (Мал. 8) Не ставте ногу на кнопку “увімк./вимк.” або кнопку вивільнення лотка...
 • Page 151 українська Натисніть повзунок регулювання довжини (1) і встановіть телескопічну частину трубки у найнижче положення (2) (Мал. 12). Натисніть кнопку вивільнення лотка для бруду (1) і зніміть лоток з платформи електровіника (2) (Мал. 13). Тримайте лоток над смітником. Після цього натисніть повзунок на...
 • Page 152 українська Встановлення обертової щітки на місце Натягніть ремінець на ребристий кінець обертової щітки. Вставте інший кінець щітки у паз навпроти ременя (Мал. 20). Вставте кінець обертової щітки з ремінцем у інший паз. (Мал. 21) Не застосовуйте силу, вставляючи обертову щітку у паз. Поверніть щітку...
 • Page 153 українська Повторіть кроки 4 та 5, щоб зняти інші коліщатка. Видаліть пух, волосся та інший бруд із коліщаток, осей та виїмок. Вставте осі у коліщатка. Встановіть коліщатка та осі назад у виїмки і натисніть на них до клацання. (Мал. 25) Знову...
 • Page 154 Не викидайте батареї зі звичайними побутовими відходами, а здайте її в офіційний пункт прийому. Можна також взяти пристрій із собою до сервісного центру Philips, де батарею виймуть і утилізують у безпечний для навколишнього середовища спосіб. Перед тим, як вийняти батарею, перевірте чи пристрій вимкнено та...
 • Page 155 українська усунення несправностей Проблема Можлива причина Вирішення Пристрій Ви не зарядили Зарядіть пристрій (див. розділ не працює. пристрій. “Зарядка пристрою”). Ви не під’єднали Вставте адаптер у розетку адаптер до належним чином. настінної розетки належним чином. Ви не вставити Вставте малу вилку у пристрій малу...
 • Page 156 українська Проблема Можлива причина Вирішення Кришка лотка для Перед тим, як встановити лоток бруду не закрита для бруду назад у пристрій, належним чином. перевірте, чи закрита кришка (див. розділ “Чищення”).
 • Page 160 .00.11....

Table of Contents