Philips FC6125 Manual

Electric sweeper
Hide thumbs Also See for FC6125:
Table of Contents
 • Dansk
 • Deutsch
 • Ελληνικά
 • Español 5
 • Suomi
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Norsk
 • Português
 • Svenska

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Electric Sweeper
FC6125

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips FC6125

 • Page 1 Electric Sweeper FC6125...
 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 Dansk 15 DEutsCh Ελληνικά Español 5 suomi 55 Français 6 italiano 7 nEDErlanDs 8 norsk 9 português 10 svEnska 11 türkçE 11...
 • Page 6: English

  English general description (Fig. 1) Upper handle Hanging slot Telescopic part of stick with length adjustment slide Bottom part of stick Lower handle Dirt tray door slide Pivoting hinge Roller brush Transparent front cover Sweeper base Dirt tray Charging base Socket for small plug Small plug Adapter On/off button Charging light Dirt tray release button Retainer Belt Retainer release slide Lid of battery pack compartment Cutting groove Wheels important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use the appliance if the adapter, the cord, the charging base or the appliance itself is damaged. If the adapter or charging base is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Unplug the appliance before you clean or maintain it. Only charge the appliance with the adapter and/or charging base supplied. The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation. The adapter feels warm during charging. This is normal. Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not stick your hands/fingers into the rotating roller brush to avoid injuries. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 8 English Connect the telescopic part of the stick to the bottom part of the stick (‘click’). (Fig. 3) Connect the stick to the lower handle of the sweeper base (‘click’) (Fig. 4). To remove the stick, press the button on the lower handle (1) and pull the stick upwards (2).
 • Page 9 English To adjust the length of the stick during use, press the slide on the telescopic part (1). At the same time, move the top or bottom part of the stick upwards or downwards () (Fig. 10). To use the sweeper as a handheld appliance, remove the stick and hold the sweeper by the lower handle.
 • Page 10 English Cleaning the roller brush Switch off the appliance before you clean the roller brush. Remove the transparent front cover from the sweeper base. Grab the bottom edge of the cover with both hands, pull it outwards (1) and upwards (2) firmly until it is released from the slots (Fig. 16). Rotate the roller brush until the cutting groove faces you.
 • Page 11 English If the roller brush is not properly inserted, you cannot move the release slide to locked position. Reattach the transparent front cover to the sweeper base. Grab the cover with both hands, push it downwards (1) and inwards (2) firmly until it snaps back into the slots (‘click’). (Fig. 23) Cleaning the wheels Switch off the appliance.
 • Page 12 Remove the battery pack when you discard the appliance. Do not throw away the battery pack with the normal household waste, but hand it in at an official collection point. You can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery pack for you and will dispose of it in an environmentally safe way. Make sure the appliance is switched off and disconnected from the...
 • Page 13 Disconnect the terminals one by one and remove the battery pack (Fig. 1). Guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 14 English Problem Possible cause Solution You have not Insert the small plug properly into inserted the small the appliance or into the charging plug properly into base. the appliance or into the charging base. The The dirt tray is full. Empty the dirt tray (see chapter appliance ‘Cleaning’). does not pick up dirt effectively. The roller brush is Clean the roller brush (see chapter clogged. ‘Cleaning’). The The battery pack Discharge the battery pack appliance has developed a completely by letting the appliance has a short...
 • Page 15: Dansk

  Dansk Generel beskrivelse (fig. 1) Øvre håndtag Ophængningsskrog Teleskopisk del af stangen med knap til længdejustering Nederste del af stang Nederste håndtag Lågeåbner til støvkammer Drejehængsel Rullebørste Gennemsigtigt frontdæksel Sweeper’ens basisenhed Støvkammer Opladeenhed Lille strømstik Lille stik Adapter On/Off-tast (tænd/sluk) Opladeindikator med lys Knap, der frigør støvkammeret Lås Rem Knap, der frigør låsen Låg til batterirum Klipperille Hjul vigtigt Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug. Før der sluttes strøm til apparatet, kontrolleres det, om spændingsangivelsen på adapteren svarer til den lokale netspænding.
 • Page 16 Brug kun den medleverede adapter og/eller opladeenhed til opladning af apparatet. Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt. Adapteren føles varm under opladningen. Det er normalt. Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted Stik aldrig dine hænder/fingre ind i den roterende rullebørste da dette kan medføre skader. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse og i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 17 Dansk klargøring Sæt det øvre håndtag på stangens teleskopiske del. Sæt stangens teleskopiske del på stangens nedre del (“klik”). (fig. 3) Sæt stangen på sweeperdelens nedre håndtag (“klik”) (fig. 4). For at fjerne stangen skal du trykke på knappen på det nedre håndtag (1) og trække opad (2). (fig. 5) opladning Apparatet skal oplades, når opladeindikatoren blinker. Oplad apparatet i 16-18 timer.
 • Page 18 Dansk Stangens længde kan justeres under brug ved at trykke på knappen på den teleskopiske del (1). Før samtidig stangens øvre eller nedre del opad eller nedad (2) (fig. 10). Hvis du vil bruge sweeperen som et håndholdt apparat, kan du fjerne stangen og holde sweeperen i det nedre håndtag.
 • Page 19 Dansk Rengøring af rullebørsten Sluk for apparatet før du rengør rullebørsten. Fjern det gennemsigtige frontdæksel fra sweeperen. Tag fat i dækslets bundkant med begge hænder, træk det med et fast greb udad (1) og opad (2), indtil det frigøres fra holderne (fig. 16). Drej rullebørsten indtil klipperillen vender imod dig.
 • Page 20 Dansk Sæt det gennemsigtige frontdæksel tilbage på sweeperen. Tag fat i dækslet med begge hænder og tryk med et fast greb nedad (1) og indad (2), indtil den går på plads i holderne (“klik”’). (fig. 23) Rengøring af hjulene Sluk for apparatet. Fjern det gennemsigtige frontdæksel fra sweeperen.
 • Page 21 Tag batterierne ud, når apparatet skal kasseres. Smid ikke batteriet ud sammen med det normale husholdningsaffald, men aflever det i henhold til de lokale myndigheders anvisninger. Du kan også aflevere apparatet til Philips, som gerne hjælper dig med at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssigt forsvarlig måde. Sørg for, at apparatet er slukket, og at stikket er taget ud af...
 • Page 22 Afmonter klemmerne en ad gangen for at fjerne batterierne (fig. 31). reklamationsret og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide Guarantee” folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Fejlfinding Problem Mulig årsag...
 • Page 23 Dansk Problem Mulig årsag Løsning Rullebørsten er Rengør rullebørsten (se afsnittet tilstoppet. “Rensning”). Apparatet Batteriet har Aflad batterierne fuldstændig ved fungerer udviklet en at lade apparatet køre, indtil det kun i kort hukommelseseffekt. standser af sig selv. Genoplad tid. derefter batterierne i 16-19 timer. Gentag afladnings/genopladnings- cyklussen 3-5 gange. Der slipper Støvkammeret er Tøm støvkammeret (se afsnittet støv ud af fuldt.
 • Page 24: Deutsch

  DEutsCh Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) Oberer Griff Aufhängeschlitz Längenverstellbares Teleskoprohr Unteres Rohrteil Unterer Griff Schieber für Schmutzbehälterklappe Drehgelenk Bürstenrolle Transparente Frontabdeckung Kehreinheit Schmutzbehälter Ladestation Buchse für kleinen Stecker Kleiner Stecker Adapter Ein-/Ausschalter Ladeanzeige Entriegelungstaste für Schmutzbehälter Halterung (Bürstenrolle) Riemen Entriegelungsschieber für Bürstenhalterung Akkufachabdeckung Schneidrille Laufräder Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
 • Page 25 Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies möglicherweise den Benutzer gefährden kann. Während des Ladevorgangs wird der Adapter warm. Dies ist normal. Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Stecken Sie Ihre Hand/Ihre Finger nicht in die rotierende Bürstenrolle, um Verletzungen zu vermeiden. Elektromagnetische Felder (EmF; Electro magnetic Fields) Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß...
 • Page 26 DEutsCh Vor dem ersten Gebrauch Drehen Sie den unteren Griff um 180° nach rechts oder links (1). Ziehen Sie den Griff anschließend nach oben, bis er sich in senkrechter Stellung befindet (2). (Abb. 2) Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 16 bis 18 Stunden lang auf (siehe Kapitel “Laden”).
 • Page 27 DEutsCh Während des Ladevorgangs und wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige. Sie erlischt, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen. Das Gerät benutzen Um das Rohr aus der Fixierung zu lösen, stellen Sie einen Fuß auf die Kehreinheit, damit sie nicht umkippt, und ziehen Sie den Griff auf sich zu, bis er mit einem Klicken einrastet.
 • Page 28 DEutsCh Den Schmutzbehälter leeren Leeren Sie den Schmutzbehälter nach jedem Gebrauch. Stellen Sie das Rohr senkrecht (es rastet hörbar ein) (Abb. 6). Drücken Sie auf den Schieber zur Längeneinstellung(1) und schieben Sie das Teleskoprohr ganz nach unten () (Abb. 1). Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Schmutzbehälter (1) und nehmen Sie den Schmutzbehälter aus der Kehreinheit () (Abb.
 • Page 29 DEutsCh Drehen Sie die Kehreinheit um, schieben Sie die Entriegelungstaste in Pfeilrichtung (1) und entfernen Sie die Halterung () (Abb. 18). Schieben Sie den Riemen von der Bürstenrolle (1) und heben Sie die Bürste aus der Einheit (2) (Abb. 19). Entfernen Sie Flusen, Haare und anderen Schmutz von der Bürstenrolle und der Rille.
 • Page 30 DEutsCh Drehen Sie die Kehreinheit um. Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher unter eines der Laufräder. Drehen Sie den Schraubendreher, um das Rad und die Achse zu lösen (Abb. ). Legen Sie Ihre Hand nicht auf das Rad. Gehen Sie nicht zu nah mit dem Gesicht an die Kehreinheit heran und richten Sie sie nicht auf andere, damit Sie oder Umstehende nicht von dem Rad oder der Achse getroffen werden.
 • Page 31 Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es entsorgen. Entsorgen Sie die Akkus nicht im Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle ab. Sie können das Gerät auch zu einem Philips Service-Center bringen. Dort werden die Akkus umweltgerecht entsorgt. Achten Sie vor dem Entfernen der Akkus darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
 • Page 32 DEutsCh Garantie und Kundendienst Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren. Fehlerbehebung Problem Mögliche Ursache Lösung Das Gerät Sie haben das Gerät Laden Sie das Gerät auf (siehe funktioniert nicht aufgeladen.
 • Page 33 DEutsCh Problem Mögliche Ursache Lösung Das Gerät Die Akkus wurden Entladen Sie die Akkus vollständig, hat eine häufig aufgeladen, indem Sie das Gerät so lange sehr kurze obwohl sie noch laufen lassen, bis es sich von selbst Betriebszeit. nicht vollständig ausschaltet. Laden Sie die Akkus entladen waren. anschließend 16 bis 19 Stunden lang auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang 3 bis 5 Mal. Aus dem Der Leeren Sie den Schmutzbehälter...
 • Page 34: Ελληνικά

  Ελληνικά Γενική περιγραφή (Εικ. 1) Επάνω λαβή Υποδοχή για κρέμασμα Τηλεσκοπικό τμήμα του σωλήνα με διακόπτη προσαρμογής μήκους Κάτω τμήμα του σωλήνα Κάτω λαβή Διακόπτης θύρας δίσκου συλλογής απορριμμάτων Περιστροφικός αρμός Βούρτσα ρολό Διαφανές κάλυμμα πρόσοψης Βάση σκούπας Δίσκος συλλογής απορριμμάτων Βάση...
 • Page 35 Για να αποφύγετε την πρόκληση τραυματισμού, μην τοποθετείτε τα χέρια/δάχτυλα στην περιστρεφόμενη βούρτσα ρολό. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος...
 • Page 36 Ελληνικά εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα. Πριν την πρώτη χρήση Περιστρέψτε την κάτω λαβή κατά 180° από τα δεξιά προς τα αριστερά (1). Στη συνέχεια, τραβήξτε τη λαβή προς τα επάνω...
 • Page 37 Ελληνικά Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη βάση φόρτισης: εισάγετε το μικρό βύσμα στη βάση φόρτισης και τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην πρίζα. Η λυχνία φόρτισης είναι συνέχεια αναμμένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και αφού φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Η λυχνία φόρτισης...
 • Page 38 Ελληνικά καθαρισμός Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό ή το πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό της συσκευής ή των εξαρτημάτων της. Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Να αποσυνδέετε πάντα το μικρό βύσμα από τη συσκευή ή να αποσυνδέετε...
 • Page 39 Ελληνικά καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν καθαρίσετε τη βούρτσα ρολό. Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα πρόσοψης από τη βάση της σκούπας. Αδράξτε το κάτω άκρο του καλύμματος και με τα δύο σας χέρια, τραβήξτε το σταθερά προς τα έξω (1) και προς τα επάνω...
 • Page 40 Ελληνικά Εισάγετε το άκρο της βούρτσας ρολό, στο οποίο έχετε τοποθετήσει τον ιμάντα, στη άλλη υποδοχή. (Εικ. 21) Μην πιέσετε τη βούρτσα ρολό για να την τοποθετήσετε στην υποδοχή. Περιστρέψτε τη βούρτσα ρολό ώστε η προεξοχή που βρίσκεται στο άκρο με τον ιμάντα να είναι στραμμένη προς τα επάνω.
 • Page 41 Ελληνικά Αφαιρέστε χνούδια, τρίχες και άλλα είδη απορριμμάτων από τους τροχούς, άξονες και υποδοχές. Εισάγετε τους άξονες στους τροχούς. Επανατοποθετήστε τους τροχούς και τους άξονες στις υποδοχές και πιέστε τους σταθερά ώστε να ασφαλίσουν στη θέση τους (‘κλικ’). (Εικ. 25) Επανατοποθετήστε...
 • Page 42 του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Μπορείτε, επίσης, να παραδώσετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Το προσωπικό του κέντρου θα αφαιρέσει την μπαταρία και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
 • Page 43 πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό...
 • Page 44 Ελληνικά Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Η βούρτσα Καθαρίστε τη βούρτσα ρολό ρολό έχει (δείτε το κεφάλαιο βουλώσει. ‘Καθαρισμός’). Η συσκευή Η μπαταρία Αποφορτίστε εντελώς την αποφορτίζεται εμφάνισε το μπαταρία αφήνοντας τη πολύ γρήγορα. “φαινόμενο συσκευή να λειτουργεί μέχρι μνήμης”. να σταματήσει. Στη συνέχεια, επαναφορτίστε...
 • Page 45: Español 5

  Español Descripción general (fig. 1) Mango superior Ranura para colgar Parte telescópica del tubo con botón de ajuste de longitud Parte inferior del tubo Mango inferior Botón de la puerta de la bandeja de suciedad Bisagra pivotante Cepillo giratorio Cubierta frontal transparente Base de la escoba eléctrica Bandeja de suciedad Base de carga Toma para clavija pequeña Clavija pequeña Adaptador Botón de encendido/apagado Piloto de carga Botón de liberación de la bandeja de suciedad Tope Correa Botón de liberación del tope Tapa del compartimento de la batería Ranura de corte Ruedas importante Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro. Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el adaptador se corresponde con el voltaje de red local.
 • Page 46 Philips para su comprobación y reparación. No acerque las manos o los dedos al cepillo giratorio en funcionamiento para evitar sufrir daños. Campos electromagnéticos (CEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual del usuario, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día. Antes de utilizarlo por primera vez Gire el mango inferior 180°...
 • Page 47 Español Antes de usar el aparato por vez primera, cárguelo durante al menos 16-18 horas (consulte el capítulo “Carga”). Preparación para su uso Conecte el mango superior a la parte telescópica del tubo. Conecte la parte telescópica del tubo a la parte inferior del tubo (“clic”).
 • Page 48 Español uso del aparato Para desbloquear el tubo de la posición de almacenamiento, ponga el pie sobre la base de la escoba eléctrica para evitar que se incline, y luego tire del mango hacia usted (“clic”). (fig. 8) No ponga el pie sobre el botón de encendido/apagado ni sobre el botón de liberación de la bandeja de suciedad.
 • Page 49 Español Pulse el botón de liberación de la bandeja de suciedad (1) y sáquela de la base de la escoba eléctrica (2) (fig. 13). Sujete la bandeja de suciedad sobre un cubo de la basura. Luego empuje hacia abajo el botón deslizante situado en el mango inferior para abrir la puerta de la bandeja de suciedad y vacíela (fig.
 • Page 50 Español Quite las pelusas, pelos y cualquier otro tipo de suciedad del cepillo giratorio y la ranura. Colocación del cepillo giratorio Coloque la correa en el extremo estriado del cepillo giratorio. Introduzca el otro extremo del cepillo en su ranura (fig. 20). Introduzca el extremo del cepillo giratorio con la correa en la otra ranura.
 • Page 51 Español Repita los pasos 4 y 5 para quitar las demás ruedas. Quite las pelusas, pelos y cualquier otro tipo de suciedad de las ruedas, ejes y ranuras. Introduzca los ejes en las ruedas. Vuelva a poner las ruedas y los ejes en las ranuras y colóquelos firmemente en su posición (“clic”).
 • Page 52 Extraiga la batería cuando se deshaga del aparato. No tire la batería junto con la basura normal del hogar; deposítela en un punto de recogida oficial. También puede llevar el aparato a un centro de servicio de Philips. El personal del mismo extraerá la batería y se deshará de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente. Antes de extraer la batería, asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la red.
 • Page 53 Español Guía de resolución de problemas Problema Posible causa Solución El aparato no No ha cargado el Cargue el aparato (consulte el funciona. aparato. capítulo “Carga”). No ha enchufado Conecte correctamente el el adaptador de adaptador a la red. forma correcta a la red. No ha enchufado Enchufe correctamente la clavija correctamente la pequeña en el aparato o en la clavija pequeña base de carga. en el aparato o en la base de carga.
 • Page 54 Español Problema Posible causa Solución La puerta de la Asegúrese de que la puerta de bandeja de la bandeja de suciedad está suciedad no está cerrada antes de colocar la bien cerrada. bandeja de nuevo en el aparato (consulte el capítulo “Limpieza”).
 • Page 55: Suomi

  suomi Laitteen osat (Kuva 1) Ylempi kädensija Ripustusaukko Varren teleskooppiosa, jossa on pituuden liukusäädin Varren alaosa Alempi kädensija Pölysäiliön kannen liukukytkin Kääntyvä varren kiinnitys Pyörivä harja Läpinäkyvä etukansi Lakaisimen runko Pölysäiliö Latausteline Liitäntä pienelle liittimelle Pieni liitin Verkkolaite Virtapainike Latauksen merkkivalo Pölysäiliön vapautuspainike Kiinnitin Hihna Kiinnittimen vapautuskytkin Akkulokeron kansi Ura Pyörät tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle. Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon. Älä käytä laitetta, jos sen laturi, virtajohto, verkkolaite tai itse laite on vahingoittunut.
 • Page 56 jotta et aiheuta vaaratilannetta. Laturi tuntuu lämpimältä latauksen aikana. Tämä on normaalia. Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä työnnä käsiä tai sormia pyörivän harjan väliin, ettet loukkaa itseäsi. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella. käyttöönotto Kierrä alempaa kädensijaa 180° vasemmalla tai oikealle (1). Vedä sitten kahvaa ylöspäin, kunnes se on pystysuorassa asennossa ().
 • Page 57 suomi Liitä varren teleskooppiosa varren alaosaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen. (Kuva ) Liitä varren alempi kädensija lakaisimen runkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen (Kuva ). Voit irrottaa varren painamalla alemman kädensijan (1) painiketta ja vetämällä vartta ylöspäin (2). (Kuva 5) lataaminen Laite on ladattava, kun latauksen merkkivalo vilkkuu.
 • Page 58 suomi Voit muuttaa varren pituutta imuroinnin aikana painamalla varren teleskooppiosan (1) liukukytkintä ja siirtämällä varren ylä- tai alaosaa ylös- tai alaspäin (2) (Kuva 10). Voit käyttää imuria rikkaimurina poistamalla varren ja kantamalla lakaisinta alemmasta kädensijasta. (Kuva 11) Saat paremman otteen työntämällä kahvaa laitteen etuosaa kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen 45 asteen kulmassa alustaan nähden.
 • Page 59 suomi Pyörivän harjan puhdistaminen Katkaise laitteesta virta ennen pyörivän harjan puhdistamista. Poista lakaisimen rungon läpinäkyvä etukansi. Tartu kannen alareunaan kummallakin kädellä ja vedä sitä napakasti ulospäin (1) ja ylöspäin (2), kunnes se irtoaa pidikkeistä (Kuva 16). Kierrä pyörivää harjaa, kunnes ura osoittaa itseäsi kohti. Leikkaa harjaan tarttuneet hiukset, langanpätkät ja muut roskat saksilla pois (Kuva 17).
 • Page 60 suomi Kiinnitä läpinäkyvä etukansi lakaisimen runkoon. Pidä kannesta kiinni kummallakin kädellä, työnnä sitä napakasti alaspäin (1) ja sisäänpäin (2), kunnes se napsahtaa paikalleen syvennyksiin. (Kuva ) Pyörien puhdistaminen Katkaise laitteesta virta. Poista lakaisimen rungon läpinäkyvä etukansi. Tartu kannen alareunaan kummallakin kädellä ja vedä sitä napakasti ulospäin (1) ja ylöspäin (2), kunnes se irtoaa pidikkeistä...
 • Page 61 suomi Älä liitä lataustelinettä verkkovirtaan, ellei laitteen akkua tarvitse ladata. Pystyasennossa seinää vasten lakaisimen rungon harjan puoleinen sivu käännettynä vartta kohti siten, että se on napsahtanut paikalleen (Kuva 7). Ripustettuna seinäkoukkuun ylemmän kädensijan takaosan ripustusaukosta lakaisimen rungon harjan puoleinen sivu käännettynä vartta kohti siten, että se on napsahtanut paikalleen (Kuva 8).
 • Page 62 Takuu & huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto- osastoon. vianmääritys Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laite ei Laitetta ei ole Lataa laite (katso kohta Lataaminen). toimi. ladattu. Pistoke ei ole Aseta pistoke kunnolla pistorasiaan. kunnolla pistorasiassa. Pieni liitin ei ole Työnnä pieni liitin kunnolla kunnolla kiinni laitteeseen tai lataustelineeseen.
 • Page 63 suomi Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Pölysäiliön kansi Varmista, että pölysäiliön kansi on ei ole kunnolla kiinni ennen pölysäiliön asettamista kiinni. takaisin laitteeseen (katso kohta Puhdistaminen).
 • Page 64: Français

  Français Description générale (fig. 1) Poignée supérieure Rainure de suspension Section télescopique avec bouton de réglage de la longueur Section inférieure du tube Poignée inférieure Porte du compartiment à poussière Charnière pivotante Brosse rotative Capot avant transparent Base de l’aspirateur Compartiment à poussière Base de recharge Prise pour petite fiche Petite fiche Adaptateur Bouton marche/arrêt Voyant de charge Bouton de déverrouillage du compartiment à...
 • Page 65 L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident. L’adaptateur chauffe en cours de charge. Ce phénomène est normal. Confiez toujours l’appareil à un Centre de service agréé Philips pour réparation ou vérification. Ne mettez jamais votre main ou vos doigts dans la brosse rotative afin d’éviter les risques de blessures.
 • Page 66 Français Chargez l’appareil pendant au moins 16 à 18 heures avant la première utilisation (voir le chapitre « Charge »). Avant utilisation Connectez la poignée supérieure au tube télescopique. Connectez le tube télescopique au tube inférieur (clic). (fig. 3) Connectez le tube à la poignée inférieure de la base de l’aspirateur (clic) (fig.
 • Page 67 Français Veillez à ne pas appuyer accidentellement sur le bouton marche/arrêt ou sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière. Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/ arrêt. (fig. 9) Pour arrêter l’appareil, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt. Pour ajuster la longueur du tube pendant l’utilisation, appuyez sur le bouton du tube télescopique (1) tout en déplaçant la partie supérieure ou inférieure du tube vers le haut ou vers le bas...
 • Page 68 Français Placez le compartiment à poussière au-dessus d’une poubelle. Appuyez sur le bouton de la poignée inférieure pour ouvrir et vider le compartiment (fig. 14). Reposez le compartiment à poussière sur l’aspirateur et appuyez dessus pour le mettre en place. (fig. 15) La porte du compartiment se ferme automatiquement lorsque vous l’insérez dans la base de l’aspirateur (clic).
 • Page 69 Français Insérez l’ensemble brosse rotative et courroie dans l’autre fente. (fig. 21) N’insérez pas la brosse rotative dans la fente en forçant. Faites tourner la brosse de façon à ce que la clavette latérale et la courroie soient orientées vers le haut. Replacez la fixation dans la fente (1) et faites glisser le bouton de déverrouillage vers sa position initiale (clic) (2) (fig.
 • Page 70 Français Remontez les roues et axes dans les rainures et appuyez fermement pour les installer (clic). (fig. 25) Reposez le capot avant transparent sur la base de l’aspirateur. Saisissez-le à deux mains, puis poussez-le fermement vers le bas (1) et l’intérieur (2) jusqu’à ce qu’il s’engage dans les fentes prévues (clic).
 • Page 71 (fig. 31). garantie et service Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès...
 • Page 72 Français Dépannage Problème Cause possible Solution L’appareil ne L’appareil n’est pas Rechargez l’appareil (voir le fonctionne chargé. chapitre « Charge »). pas. Vous n’avez pas Insérez correctement l’adaptateur branché l’adaptateur dans la prise secteur. correctement sur la prise murale. Vous n’avez pas Insérez correctement la petite branché...
 • Page 73 Français Problème Cause possible Solution De la Le compartiment à Videz-le (voir le chapitre poussière poussière est plein. « Nettoyage »). s’échappe l’aspirateur. La porte du Assurez-vous que la porte du compartiment à compartiment à poussière est poussière n’est pas fermée avant de remettre le fermée compartiment dans l’appareil correctement. (voir le chapitre « Nettoyage »).
 • Page 74: Italiano

  italiano Descrizione generale (fig. 1) Manico superiore Asola per appendere l’apparecchio Parte telescopica del tubo con cursore di regolazione della lunghezza Parte inferiore del tubo Manico inferiore Cursore dello sportello della vaschetta Cerniera rotante Spazzola a rullo Coperchio anteriore trasparente Base della scopa Vaschetta della polvere Base di ricarica Presa per spinotto Spinotto Adattatore Pulsante on/off Spia di ricarica Pulsante di sgancio della vaschetta Fermo Cinghia Cursore di sgancio del fermo Coperchio del vano batterie Scanalatura di taglio Rotelle importante Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
 • Page 75 è un fenomeno normale. Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgetevi sempre a un centro autorizzato Philips. Al fine di evitare lesioni, non inserite le mani o le dita nella spazzola a rullo. Campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai...
 • Page 76 italiano Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta Ruotate il manico inferiore di 180° a sinistra o a destra (1), quindi tiratelo verso l’alto portandolo in posizione orizzontale (2). (fig. 2) Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, ricaricatelo per almeno 16-18 ore (vedere il capitolo “Come ricaricare l’apparecchio”).
 • Page 77 italiano Modalità d’uso dell’apparecchio Per sbloccare il tubo dalla posizione di riposo, appoggiate il piede sulla base della scopa per evitare che si inclini, quindi tirare il manico verso di voi, facendolo scattare. (fig. 8) non appoggiate il piede sul pulsante on/off o su quello di sgancio della vaschetta della polvere.
 • Page 78 italiano Premete il pulsante di sgancio della vaschetta della polvere (1) ed estraetela dalla base della scopa (2) (fig. 13). Portate la vaschetta sopra un contenitore dell’immondizia, quindi premete verso il basso il cursore del manico inferiore per aprire la vaschetta e svuotarla (fig.
 • Page 79 italiano Montaggio della spazzola a rullo Inserite la cinghia sull’estremità zigrinata della spazzola a rullo. Quindi inserite l’altra estremità della spazzola a rullo nell’asola posta sul lato opposto a quello della cinghia (fig. 20). Inserite l’estremità della spazzola a rullo con la cinghia all’interno dell’altra sola.
 • Page 80 italiano per evitare che le rotelle o gli alberini colpiscano voi o altri, non avvicinate il volto alla base della scopa e non orientatela verso altre persone. Ripetete i passaggi 4 e 5 per rimuovere le altre rotelle. Rimuovete pelucchi, i capelli, ecc, dalle rotelle, dagli alberini e dalle asole.
 • Page 81 Scollegate i morsetti uno ad uno e rimuovete le batterie (fig. 31). Garanzia e assistenza Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.
 • Page 82 italiano Risoluzione dei guasti Problema Possibile causa Soluzione L’apparecchio Non avete Caricate l’apparecchio (vedere non funziona. ricaricato il capitolo “Come ricaricare l’apparecchio. l’apparecchio”). Non avete inserito Inserite correttamente correttamente l’adattatore nella presa di l’adattatore nella corrente. presa di corrente. Non avete inserito Inserite correttamente lo correttamente lo spinotto nell’apparecchio o spinotto nella base di ricarica. nell’apparecchio o nella base di ricarica.
 • Page 83 italiano Problema Possibile causa Soluzione La vaschetta della Accertatevi che il coperchio polvere non è della vaschetta della polvere sia perfettamente chiuso prima di rimontare la bloccata. vaschetta sull’apparecchio (vedere il capito “Pulizia”).
 • Page 84: Nederlands

  nEDErlanDs Algemene beschrijving (fig. 1) Handvat van steel Ophangsleuf Telescopisch deel van steel met lengte-instelschuif Onderste deel van steel Handvat van veeggedeelte Ontgrendelschuif van stofbakluikje Zwenkscharnier Borstelrol Transparante afdekplaat aan voorzijde Veeggedeelte Stofbak Oplaadstation Aansluitopening voor kleine stekker Kleine stekker Adapter Aan/uitknop Oplaadlampje Stofbakontgrendelknop Vasthouder Aandrijfriem Ontgrendelschuif voor vasthouder Deksel van accuvak Knipgleuf Wielen Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Controleer of het voltage aangegeven op de adapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Gebruik het apparaat niet indien de adapter, het snoer, het oplaadstation of het apparaat zelf beschadigd is.
 • Page 85 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert. Laad het apparaat uitsluitend op met de bijgeleverde adapter en/of het bijgeleverde oplaadstation. De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert. Tijdens het opladen voelt de adapter warm aan. Dit is normaal. Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Steek uw handen/vingers niet in de draaiende borstelrol om verwondingen te voorkomen. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor het eerste gebruik Draai het handvat van het veeggedeelte 180°...
 • Page 86 nEDErlanDs Laad het apparaat ten minste 16-18 uur op voordat u het voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk ‘Opladen’). Klaarmaken voor gebruik Bevestig het handvat van de steel aan het telescopische deel van de steel. Bevestig het telescopische deel van de steel aan het onderste deel van de steel (‘klik’).
 • Page 87 nEDErlanDs Het apparaat gebruiken Om de steel uit de opbergstand te ontgrendelen, plaatst u uw voet boven op het veeggedeelte om kantelen te voorkomen en trekt u het handvat van de steel naar u toe (‘klik’). (fig. 8) Zorg ervoor dat u uw voet niet op de aan/uitknop of op de stofbakontgrendelknop zet.
 • Page 88 nEDErlanDs Plaats de steel rechtop (‘klik’) (fig. 6). Druk op de lengte-instelschuif (1) en duw het telescopische gedeelte van de steel zo ver mogelijk omlaag (2) (fig. 12). Druk op de stofbakontgrendelknop (1) en til de stofbak uit het veeggedeelte (2) (fig. 13). Houd de stofbak boven een vuilnisbak.
 • Page 89 nEDErlanDs Verwijder stof, haren en ander vuil van de borstelrol en de gleuf. De borstelrol terugplaatsen Schuif de aandrijfriem over het geribbelde uiteinde van de borstelrol. Plaats het andere uiteinde van de borstelrol in de sleuf tegenover de aandrijfriem (fig. 20). Plaats het uiteinde van de borstelrol met de aandrijfriem in de andere sleuf.
 • Page 90 nEDErlanDs Houd uw gezicht uit de buurt van het veeggedeelte en richt het niet op andere personen om te voorkomen dat u of een andere persoon door het wiel en de as wordt geraakt. Herhaal stap 4 en 5 om de andere wielen te verwijderen. Verwijder stof, haren en ander vuil van de wielen, assen en sleuven.
 • Page 91 (fig. 31). Garantie & service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de...
 • Page 92 nEDErlanDs problemen oplossen Probleem Mogelijke Oplossing oorzaak Het U hebt het Laad het apparaat op (zie hoofdstuk apparaat apparaat niet ‘Opladen’). werkt niet. opgeladen. U hebt de Steek de adapter goed in het adapter niet goed stopcontact. in het stopcontact gestoken. U hebt de kleine Steek de kleine stekker goed in het stekker niet goed apparaat of het oplaadstation. in het apparaat of het oplaadstation gestoken. Het De stofbak is vol. Leeg de stofbak (zie hoofdstuk apparaat ‘Schoonmaken’).
 • Page 93 nEDErlanDs Probleem Mogelijke Oplossing oorzaak Het stofbakluikje Zorg ervoor dat het stofbakluikje is is niet goed vergrendeld voordat u de stofbak gesloten. terugplaatst in het apparaat (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
 • Page 94: Norsk

  norsk Generell beskrivelse (fig. 1) Øvre håndtak Hengespor Uttrekkbar del av stangen med glidebryter for lengdejustering Nedre del av stangen Nedre håndtak Glidebryter for støvbrettluke Dreibart hengsel Rullebørste Gjennomsiktig frontdeksel Feieapparatets baseenhet Støvbrett Ladebase Uttak for liten kontakt Liten kontakt Adapter Av/på-knapp Ladelampe Utløserknapp for støvbrett Feste Reim Utløserknapp for feste Lokk på batterirom Spor Hjul viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse. Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen. Ikke bruk apparatet hvis adapteren, ledningen, ladebasen eller selve apparatet er skadet.
 • Page 95 Dra ut støpselet til apparatet før du rengjør eller vedlikeholder det. Apparatet skal kun lades med adapteren og/eller ladebasen som følger med. Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner. Adapteren vil være varm mens ladingen pågår. Dette er normalt. Ta alltid med apparatet til et autorisert Philips-servicesenter for undersøkelse eller reparasjon. Ikke stikk hendene/fingrene inn i den roterende rullebørsten, slik unngår du personskader. Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra...
 • Page 96 norsk Før bruk Koble det øvre håndtaket til den uttrekkbare delen av stangen. Koble den uttrekkbare delen av stangen til den nedre delen av stangen (du hører et klikk). (fig. 3) Koble stangen til det nedre håndtaket på feieapparatets baseenhet (du hører et klikk) (fig.
 • Page 97 norsk Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. (fig. 9) Du slår av apparatet ved å trykke på av/på-knappen igjen. Hvis du vil justere lengden på stangen under bruk, trykker du på glidebryteren på den uttrekkbare delen (1). Samtidig beveger du den øvre eller nedre delen av stangen oppover eller nedover (2) (fig.
 • Page 98 norsk Støvbrettluken lukkes automatisk når støvbrettet er tilbake på plass i feieapparatets baseenhet (du hører et klikk). Rengjøre rullebørsten Slå av apparatet før du rengjør rullebørsten. Ta av det gjennomsiktige frontdekselet på feieapparatets baseenhet. Ta tak i den nedre delen av dekselet med begge henger og trekk det godt utover (1) og oppover () til det frigjøres fra sporene (fig.
 • Page 99 norsk Sett festet tilbake i sporet (1), og skyv utløserknappen til den opprinnelige stillingen (du hører et klikk) (2) (fig. 22) Hvis rullebørsten ikke er ordentlig satt inn, kan du ikke bevege utløserknappen til låst stilling. Sett på det gjennomsiktige frontdekselet på feieapparatets baseenhet. Ta tak i dekselet med begge hendene og press det godt nedover (1) og innover (2), slik at det går tilbake på...
 • Page 100 NiCd-/NiMH-batterier kan skade miljøet, og de kan eksplodere hvis de utsettes for høye temperaturer eller ild. Ta ut batteriet før apparatet kastes. Ikke kast batteriet i restavfallet, men lever det på et offentlig innsamlingssted. Du kan også ta med apparatet til et Philips servicesenter. De ansatte på senteret tar ut batteriet for deg, og avhender det på en miljøvennlig måte. Kontroller at apparatet er slått av og koblet fra stikkontakten før du tar ut batteriet.
 • Page 101 Koble fra polene én etter én, og ta ut batteriet (fig. 31). garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internett- sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale...
 • Page 102 norsk Problem Mulig årsak Løsning Apparatet Batteriet fungerer Lad batteriet helt ut ved å la har kort ikke slik det skal. apparatet stå på til det stopper. Lad driftstid. deretter batteriet i 16–19 timer. Gjenta denne utladingen og ladingen 3–5 ganger. Smuss Støvbrettet er fullt. Tøm støvbrettet (se avsnittet slipper ut av Rengjøring). apparatet. Støvbrettluken er Kontroller at støvbrettluken er ikke ordentlig lukket før du setter støvbrettet lukket. tilbake i apparatet (se avsnittet Rengjøring).
 • Page 103: Português

  português Descrição geral (fig. 1) Pega superior Ranhura para pendurar Parte telescópica do tubo com cursor de ajuste do comprimento Parte inferior do tubo Pega inferior Porta do tabuleiro de sujidade Articulação giratória Escova rotativa Cobertura frontal transparente Base da Sweeper Tabuleiro de sujidade Base de carga Tomada para ficha pequena Ficha pequena Adaptador Botão ligar/desligar Luz de carga Botão de libertação do tabuleiro de sujidade Fixador Correia Retentor de libertação do fixador Tampa do compartimento da bateria Ranhura Rodas...
 • Page 104 Campos Electromagnéticos - EmF (Electro magnetic Fields) Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções contidas no presente manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
 • Page 105 português Carregue o aparelho durante, pelo menos, 16-18 horas antes de o utilizar pela primeira vez (Consulte o capítulo ‘Carga’). preparação Encaixe a pega superior na parte telescópica do tubo. Encaixe a parte telescópica do tubo na parte inferior do tubo (‘clique’).
 • Page 106 português Utilização do aparelho Para retirar o tubo da posição de arrumação, coloque um pé em cima da base da sweeper para evitar que se incline e puxe a pega para si (‘clique’). (fig. 8) Não coloque o pé no botão ligar/desligar ou no botão de libertação do tabuleiro de sujidade.
 • Page 107 português Prima o botão de libertação do tabuleiro de sujidade (1) e levante o tabuleiro para o retirar da base da sweeper (2) (fig. 13). Segure o tabuleiro de sujidade por cima de um caixote do lixo. Depois empurre o cursor na pega inferior para baixo para abrir a porta do tabuleiro de sujidade e esvazie o tabuleiro (fig.
 • Page 108 português voltar a inserir a escova rotativa Encaixe a correia à volta da extremidade ranhurada da escova rotativa. Introduza a outra extremidade da escova rotativa na ranhura do lado oposto da correia (fig. 20). Introduza a extremidade da escova rotativa com a correia na outra ranhura.
 • Page 109 português Repita os passos 4 e 5 para remover as outras rodas. Remova pêlos, cabelos ou outra sujidade das rodas, eixo e ranhuras. Introduza os eixos nas rodas. Volte a colocar as rodas e os eixos nas ranhuras e coloque-os firmemente em posição (‘clique’).
 • Page 110 Quando se desfizer do aparelho, retire-lhe a bateria. Não deite fora a bateria junto com o lixo doméstico; entregue-a num ponto de recolha oficial. Também pode levar o aparelho a um centro de assistência Philips que poderá remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o ambiente. Certifique-se de que desligou o aparelho e que retirou a ficha da tomada eléctrica antes de remover a bateria.
 • Page 111 português Problema Causa provável Solução Não introduziu Introduza correctamente o correctamente o adaptador na tomada eléctrica. adaptador na tomada eléctrica. Não introduziu ntroduza correctamente a ficha correctamente a pequena no aparelho ou na ficha pequena no base de carrega. aparelho ou na base de carga. O aparelho não O tabuleiro de Esvazie o tabuleiro de sujidade limpa a sujidade sujidade está...
 • Page 112: Svenska

  svEnska allmän beskrivning (Bild 1) Övre handtag Upphängningsspår Rörets teleskopdel med längdjustering Nedre delen av röret Nedre handtag Skjutlucka mot dammfacket Roterande fastsättning Rullborste Genomskinlig främre kåpa Sopenhet Dammfack Laddningsenhet Anslutning för liten kontakt Liten kontakt Adapter På/av-knapp Laddningslampa Dammfackets frigöringsknapp Hållare Rem Hållarens frigöringsknapp Batterifackets lock Munstycke Hjul viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten. Använd inte apparaten om adaptern, sladden, laddningsenheten eller själva apparaten är skadad. Om adaptern eller laddningsenheten skadas ska de alltid ersättas med enheter av originaltyp för att undvika fara.
 • Page 113 Dra ur kontakten innan du rengör eller underhåller den. Apparaten får bara laddas med den medföljande adaptern eller laddningsenheten. Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå. Adaptern känns varm under laddning. Det är normalt. Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Peta aldrig in fingrarna i rullborsten. Då kan personskada uppstå. Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 114 svEnska Anslut teleskopdelen av röret till den nedre delen av röret (“klick”). (Bild 3) Anslut röret till det nedre handtaget av sopenheten (“klick”) (Bild 4). Ta av röret genom att trycka på knappen på det lägre handtaget (1) och dra röret uppåt (2). (Bild 5) laddning Du måste ladda apparaten när laddningslampan lyser.
 • Page 115 svEnska Du justerar rörets längd under användning genom att trycka på knappen på teleskopdelen (1). Samtidigt för du den övre eller nedre delen av röret uppåt eller nedåt (2) (Bild 10). Du kan använda sopenheten som en handhållen enhet genom att ta bort röret och hålla i sopenheten med det lägre handtaget.
 • Page 116 svEnska Rengöra rullborsten Stäng av apparaten innan du rengör rullborsten. Ta bort den genomskinliga främre kåpan från sopenheten. Ta tag i den nedre kanten med båda händerna, dra den utåt (1) och uppåt (2) med fast grepp tills den lossnar från skårorna (Bild 16). Rotera rullborsten tills munstycket är mot dig.
 • Page 117 svEnska Sätt tillbaka den genomskinliga kåpan på sopenheten. Ta tag i kåpan med båda händerna, tryck den nedåt (1) och inåt (2) med fast grepp tills den klickar tillbaka på plats (“klick”). (Bild 23) Rengöra hjulen Stäng av apparaten. Ta bort den genomskinliga främre kåpan från sopenheten. Ta tag i den nedre kanten med båda händerna, dra den utåt (1) och uppåt (2) med fast grepp tills den lossnar från skårorna (Bild 16).
 • Page 118 Ta ut batteriet den dag apparaten ska kasseras. Släng inte batteriet tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan lämna in det för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Du kan också ta apparaten till ett Philips serviceombud. Personalen där kommer att ta ut batteriet åt dig och kassera det på ett miljövänligt sätt. Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten till elnätet innan du tar bort batteriet.
 • Page 119 Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Felsökning Problem Möjlig orsak Lösning Apparaten Du har inte laddat Ladda apparaten (se kapitlet fungerar apparaten.
 • Page 120 svEnska Problem Möjlig orsak Lösning Apparaten Batteriet har Ladda ur batteriet helt genom att fungerar utvecklat en köra apparaten tills den slutar. bara en kort minneseffekt. Ladda sedan batteriet i 16-19 stund. timmar. Upprepa den här urladdning-laddningscykeln 3-5 gånger. Det Dammfacket är Töm dammfacket (se kapitlet kommer ut fullt. “Rengöring”). damm ur apparaten. Luckan till Kontrollera att dammfackets lucka dammfacket är inte är låst innan du sätter tillbaka ordentligt stängd. dammfacket i apparaten (se kapitlet “Rengöring”).
 • Page 121 türkçE Genel açıklamalar (Şek. 1) Üst sap Asma yuvası Uzunluk ayar düğmeli kolun içiçe geçen parçası Kolun alt parçası Alt sap Kir tepsisi kapak kolu Oynar menteşe Döner fırça Şeffaf ön kapak Süpürme tabanı Kir tepsisi Şarj standı Küçük fiş için soket Küçük fiş Adaptör Açma/kapama düğmesi Şarj ediliyor ışığı...
 • Page 122 Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin. Şarj sırasında adaptör ısınır. Bu durum normaldir. Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Ellerinizi/parmaklarınızı döner fırçaya sıkıştırmayın; aksi taktirde yaralanabilirsiniz.
 • Page 123 türkçE Kolun içiçe geçen parçasını kolun alt parçasına bağlayın (‘klik’ sesi). (Şek. 3) Kolu, süpürme kaidesinin alt sapına bağlayın (‘klik’ sesi) (Şek. 4). Kolu çıkarmak için, alt saptaki düğmeye basın (1) ve kolu yukarı çekin (2). (Şek. 5) Şarj etme Şarj ışığı...
 • Page 124 türkçE Süpürgeyi el cihazı olarak kullanmak için kolu çıkarın ve süpürgeyi alt sapından tutun. (Şek. 11) Daha sıkı tutmak için, sapı kaideyle 45 derecelik bir açı yapana kadar cihazın önüne doğru bastırın (‘klik’ sesi). Temizleme Cihazı ya da parçalarını suyla veya bulaşık makinesinde yıkamayın. Cihazı...
 • Page 125 türkçE Şeffaf ön kapağı süpürge kaidesinden çıkarın. Kapağın alt ucunu her iki elinizle tutun, yuvasından çıkana kadar dışa (1) ve yukarı (2) doğru sıkıca çekin (Şek. 16). Kesme yivi size dönene kadar döner fırçayı çevirin. Döner fırça çevresinde biriken saçları, iplikleri, vb. maddeleri bir makas kullanarak kesin (Şek.
 • Page 126 türkçE Tekerleklerin temizlenmesi Cihazı kapatın. Şeffaf ön kapağı süpürge kaidesinden çıkarın. Kapağın alt ucunu her iki elinizle tutun, yuvasından çıkana kadar dışa (1) ve yukarı (2) doğru sıkıca çekin (Şek. 16). Süpürge kaidesini ters çevirin. Tekerleklerden birinin altına bir tornavida yerleştirin. Tekerleği ve mili yivden gevşetmek için tornavidayı...
 • Page 127 Cihazı çöpe atarken pil paketini cihazdan çıkarın. Pil paketini normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın, resmi toplama noktalarına teslim edin. Ayrıca, cihazı bir Philips servis merkezine verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pil paketinin atık işlemlerini sizin için yapacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde atılmasını sağlayacaktır.
 • Page 128 ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun. Sorun giderme...
 • Page 129 türkçE Sorun Nedeni Çözüm Cihazın Pil paketi bir Cihazı durana kadar çalışır vaziyette çalışma hafıza etkisi bekletip pil paketinin tamamen süresi kısa. geliştirmiştir. boşalmasını sağlayın. Sonra, pil paketini 16-19 saat tekrar şarj edin. Bu deşarj-şarj işlemini 3-5 kez tekrarlayın. Cihazın içine Kir tepsisi Kir tepsisini boşaltın (bkz. bölüm toz kaçıyor.
 • Page 132 .00.01....

Table of Contents