Hide thumbs Also See for FC6126:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

FC6126

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips FC6126

 • Page 1 FC6126...
 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 Dansk 16 DEutsCh 6 Ελληνικα 6 Español 7 suomi 57 Français 66 italiano 76 nEDErlanDs 86 norsk 96 português 106 svEnska 116 türkçE 15...
 • Page 6: English

  English introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. general description (Fig. 1) a Lower stick part B Joint C Stick bending button D Hanging slot...
 • Page 7 English Danger Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Warning Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use the appliance if the adapter, the mains cord or the appliance itself is damaged.
 • Page 8 English Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 English For optimal battery performance, do not charge the appliance after every use. Only charge the appliance when the battery pack is low (i.e. when the roller brush does not turn as fast as usual). Switch off the appliance before you charge it. Place the stick in upright position (Fig.
 • Page 10 English Cleaning Never clean the appliance or any of its parts in water or in the dishwasher. Disconnect the appliance from the mains before you clean it. Clean the appliance and its parts with a damp cloth. Emptying the dirt tray Always empty the dirt tray after use.
 • Page 11 English removing the roller brush To remove the stick, press the stick release button on the lower handle (1) and pull the stick upwards (2) (Fig. 6). Turn the sweeper base upside down, push the retainer release slide in the direction of the arrow (1) and remove the retainer (2) (Fig.
 • Page 12 Dispose of the battery pack at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery pack, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will...
 • Page 13 & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 14 English Problem Possible cause Solution The appliance You have not Charge the appliance (see does not charged the chapter ‘Charging’). work. appliance. The appliance You have not Insert the adapter properly into does not inserted the the wall socket. charge. adapter properly into the wall socket.
 • Page 15 English Problem Possible cause Solution The appliance Dirt has Clean the roller brush and the becomes accumulated belt (see chapter ‘Cleaning’). noisy and around the roller rattles during brush and the belt. operation. The appliance You have not Discharge the battery pack has a short charged the completely.
 • Page 16: Dansk

  Dansk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/welcome. Generel beskrivelse (fig. 1) a Nederste del af stang B Samling C Knap til at bøje stangen D Ophængningsskrog...
 • Page 17 Dansk vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Fare Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen. advarsel Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
 • Page 18 Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 19 Dansk opladning Oplad apparatet, når rullebørsten ikke længere drejer så hurtigt. Oplad apparatet i 16-18 timer. For at bibeholde den optimale batterilevetid må man ikke genoplade apparatet efter hver eneste brug. Oplad kun apparatet, når batteripakken er ved at være afladet (dvs. når rullebørsten ikke længere drejer så...
 • Page 20 Dansk Du kan få et bedre greb ved at skubbe håndtaget mod apparatets forside, indtil det står i en vinkel på 45 grader i forhold til apparatet. rengøring Rengør aldrig apparatet eller nogle af dets dele i vand eller i opvaskemaskinen.
 • Page 21 Dansk aftagning af rullebørsten For at fjerne stangen skal du trykke på udløserknappen på det nedre håndtag (1) og trække opad (2) (fig. 6). Vend bunden opad på sweeperen, tryk på frigørelses-knappen i pilens retning (1), og fjern låsen (2) (fig. 17). Træk remmen af rullebørstens ende (1), og løft rullebørsten ud af sweeperen (2) (fig.
 • Page 22 Aflevér batteripakken på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteripakken ud, kan du aflevere apparatet til et Philips servicecenter, som vil sørge for udtagning og bortskaffelse af batteripakken på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Page 23 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 24 Dansk Problem Mulig årsag Løsning Du har ikke sat det Sæt det lille stik korrekt i lille stik korrekt i apparatet. apparatet. Der er ikke slukket Sørg for, at on/off-kontakten ordentligt for står på off. apparatet. Apparatet Støvkammeret er Tøm støvkammeret (se afsnittet fjerner ikke fuldt.
 • Page 25 Dansk Problem Mulig årsag Løsning Apparatet Batteripakken er ikke Aflad batterierne fuldstændigt. fungerer blevet opladet på den Lad apparatet køre, indtil det kun i kort mest optimale måde standser af sig selv. Genoplad tid. (se afsnittet derefter batterierne i 16-18 “Opladning”).
 • Page 26: Deutsch 6

  DEutsCh Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. allgemeine Beschreibung (abb. 1) a Unteres Rohrteil B Verbindungsstück C Rohrbiegetaste D Aufhängeschlitz...
 • Page 27 DEutsCh gefahr Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab. Warnhinweis Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
 • Page 28 Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
 • Page 29 DEutsCh Um das Rohr zu entfernen, drücken Sie die Rohrentriegelungstaste am unteren Griff (1), und ziehen Sie das Rohr nach oben (2) (Abb. 6). laden Laden Sie das Gerät auf, wenn die Bürstenrolle sich nicht mehr schnell genug dreht. Laden Sie das Gerät 16 bis 18 Stunden lang auf. Um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät nicht nach jeder Verwendung aufladen.
 • Page 30 DEutsCh Verwenden Sie zur Reinigung des Bodens entlang der Wände die seitlichen Bürsten (Abb. 11). Drücken Sie die Rohrbiegetaste, um das Rohr zu biegen (Abb. 4). Mit einem gebogenen Rohr können Sie Bereiche unter Möbelstücken reinigen, ohne sich dafür hinunterbeugen zu müssen (Abb. 5). Wenn Sie die Kehreinheit als Handgerät benutzen möchten, entfernen Sie das Rohr und halten Sie die Kehreinheit am unteren Griff (Abb.
 • Page 31 DEutsCh Die Bürstenrolle reinigen Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Bürstenrolle reinigen. Drehen Sie die Bürstenrolle, bis die Schneidrille zu Ihnen zeigt. Schneiden Sie mit einer Schere die Haare, Fäden etc. ab, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben (Abb. 16). Entfernen Sie Flusen, Haare und anderen Schmutz von der Bürstenrolle.
 • Page 32 DEutsCh Setzen Sie die Halterung wieder ein (1), und schieben Sie die Entriegelungstaste zurück in ihre Ausgangsposition, bis sie hörbar einrastet (2) (Abb. 21). Wenn die Bürstenrolle nicht richtig eingesetzt ist, lässt sich die Entriegelungstaste nicht zurückschieben. Die laufräder reinigen Schalten Sie das Gerät aus.
 • Page 33 Entfernen Sie die Akkus, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie die gebrauchten Akkus bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen der Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an einen Philips Service-Center geben. Dort werden die Akkus umweltgerecht entsorgt. (Abb. 28) Hinweis: Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät längere Zeit nicht zu benutzen,...
 • Page 34 DEutsCh einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler. Fehlerbehebung In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie...
 • Page 35 DEutsCh Problem Mögliche Ursache Lösung Die Bürstenrolle Reinigen Sie die Bürstenrolle (siehe ist stark Kapitel “Reinigung”). verschmutzt. Aus dem Leeren Sie den Schmutzbehälter Gerät Schmutzbehälter (siehe Kapitel “Reinigung”). entweicht ist voll. Schmutz. Achten Sie darauf, den Schmutzbehälter Schmutzbehälter richtig in die ist nicht richtig Kehreinheit einzusetzen, nachdem verschlossen.
 • Page 36 Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/ welcome. Γενική περιγραφή (Εικ. 1) a Κάτω τμήμα σωλήνα B Συνδετικό σωλήνων...
 • Page 37 Ελληνικα κίνδυνος Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε στη βρύση. Προειδοποίηση Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο μετασχηματιστής, το καλώδιο...
 • Page 38 Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος...
 • Page 39 Ελληνικα Για κάμψη του σωλήνα, πιέστε το κουμπί κάμψης σωλήνα (Εικ. 4). Με το σωλήνα λυγισμένο, μπορείτε να καθαρίσετε περιοχές κάτω από έπιπλα χωρίς να σκύβετε (Εικ. 5). Για να αφαιρέσετε το σωλήνα, πιέστε το κουμπί απασφάλισης σωλήνα στην κάτω λαβή (1) και τραβήξτε το σωλήνα προς τα επάνω...
 • Page 40 Ελληνικα Μην τοποθετείτε το πόδι σας πάνω στο κουμπί on/off ή στο κουμπί απασφάλισης του δίσκου συλλογής απορριμμάτων. Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 10). Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε ξανά το κουμπί on/off. Χρησιμοποιήστε τις πλαϊνές βούρτσες για να καθαρίσετε το πάτωμα...
 • Page 41 Ελληνικα Κρατήστε το δίσκο συλλογής απορριμμάτων πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη που βρίσκεται στην κάτω λαβή για να ανοίξετε τη θύρα του δίσκου συλλογής απορριμμάτων και να τον αδειάσετε (Εικ. 14). Επανατοποθετήστε το δίσκο συλλογής απορριμμάτων στη βάση της...
 • Page 42 Ελληνικα Αφαιρέστε τον ιμάντα από το άκρο της περιστρεφόμενης βούρτσας (1) και ανασηκώστε την περιστρεφόμενη βούρτσα ώστε να την αφαιρέσετε από τη βάση (2) (Εικ. 18). Αφαιρέστε χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο έχει μαζευτεί στη περιστρεφόμενη βούρτσα και το αυλάκι. Επανατοποθέτηση...
 • Page 43 Ελληνικα Για να αποφύγετε να χτυπήσει εσάς ή άλλους ο τροχός και ο άξονας, μην πλησιάζετε το πρόσωπό σας στη βάση της σκούπας και μην τη στρέφετε προς άλλα άτομα. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να αφαιρέσετε και τους άλλους τροχούς.
 • Page 44 πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον...
 • Page 45 Ελληνικα Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. Πρόβλημα...
 • Page 46 Ελληνικα Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Τα Ο δίσκος Αδειάστε το δίσκο συλλογής απορρίμματα συλλογής απορριμμάτων (δείτε το διαφεύγουν απορριμμάτων κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’). από τη συσκευή. είναι γεμάτος. Η θύρα του Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε δίσκου συλλογής σωστά το δίσκο συλλογής απορριμμάτων απορριμμάτων μέσα στη δεν...
 • Page 47: Español 7

  Español introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Descripción general (fig. 1) a Parte inferior del tubo B Junta C Botón para doblar el tubo...
 • Page 48 Español peligro No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo. advertencia Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local. No utilice el aparato si el adaptador, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
 • Page 49 Philips para su comprobación y reparación. Campos electromagnéticos (CEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 50 Español Para un rendimiento óptimo de la batería, no cargue el aparato después de cada uso. Cárguelo únicamente cuando la batería esté baja (por ejemplo, cuando el cepillo giratorio gire más despacio de lo normal). Apague el aparato antes de cargarlo. Coloque el tubo en posición vertical (fig.
 • Page 51 Español Para agarrarla mejor, empuje el mango hacia la parte frontal del aparato hasta que forme un ángulo de 45 grados con respecto a la base. limpieza No lave nunca el aparato ni ninguna de sus piezas bajo el agua ni en el lavavajillas.
 • Page 52 Español Nota: Si no puede limpiar correctamente el cepillo giratorio de esta forma, puede quitarlo para realizar una limpieza más a fondo. Consulte a continuación las secciones “Extracción del cepillo giratorio” y “Colocación del cepillo giratorio”. Extracción del cepillo giratorio Para quitar el tubo, pulse el botón de liberación (1) y tire del tubo hacia arriba (2) (fig.
 • Page 53 Español Introduzca un destornillador plano debajo de una de las ruedas. Gírelo para aflojar la rueda y el eje de la ranura (fig. 22). No ponga las manos en la rueda. No acerque demasiado la cara a la base de la escoba eléctrica ni coloque ésta apuntando a otras personas, con el fin de evitar que la rueda o el eje pueda golpear a alguien.
 • Page 54 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 55 Español Problema Posible causa Solución El aparato no No ha cargado Cargue el aparato (consulte el funciona. el aparato. capítulo “Carga”). El aparato no se No ha Conecte correctamente el carga. enchufado el adaptador a la red. adaptador de forma correcta a la red.
 • Page 56 Español Problema Posible causa Solución La puerta de la Asegúrese de colocar bandeja de correctamente la bandeja de suciedad no está suciedad en la base de la escoba bien cerrada. eléctrica después de vaciarla (consulte el capítulo “Limpieza”). Si inserta la bandeja de suciedad correctamente, la puerta de la misma se cerrará...
 • Page 57: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips. com/welcome. laitteen osat (kuva 1) a Varren alaosa B Nivel C Varrentaivutuspainike D Ripustusaukko E Kädensija F Varren yläosa g Varren alemman kädensijan vapautuspainike h Pölysäiliön kannen liukukytkin...
 • Page 58 suomi vaara Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla. tärkeää Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan. Älä käytä laitetta, jos latauslaite, johto tai itse laite on vaurioitunut. Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
 • Page 59 (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella. käyttöönotto Lataa laitetta vähintään 16–18 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa (katso Lataaminen).
 • Page 60 suomi Työnnä pieni liitin lakaisimen rungon liitäntään (Kuva 8). Liitä verkkolaite pistorasiaan. Latauksen merkkivalo palaa lataamisen aikana ja sen jälkeen, kun akku on latautunut täyteen. Latauksen merkkivalo sammuu, kun laitteen pistoke irrotetaan pistorasiasta. Huomautus: Latausvalo ei millään lailla osoita akun varaustasoa. käyttö...
 • Page 61 suomi pölysäiliön tyhjentäminen Tyhjennä pölysäiliö aina käytön jälkeen. Aseta varsi pystyasentoon (Kuva 7). Paina pölysäiliön vapautuspainiketta (1) ja nosta pölysäiliö irti lakaisimen rungosta (2) (Kuva 13). Pidä pölysäiliötä roska-astian yläpuolella. Avaa sitten pölysäiliön luukku painamalla alemman kädensijan kytkintä alaspäin ja tyhjennä säiliö...
 • Page 62 suomi Puhdista pyörivästä harjasta ja urasta nukka, hiukset ja muu lika. pyörivän harjan asettaminen paikalleen Liu’uta hihna pyörivän harjan uurrettuun päähän. Työnnä harjan toinen pää hihnan vastakkaisella puolella olevaan syvennykseen (Kuva 19). Työnnä pyörivän harjan hihnallinen pää toiseen aukkoon. (Kuva 20) Älä...
 • Page 63 suomi säilytys Laitetta voi säilyttää kolmella eri tavalla: Vaaka-asennossa, varsi pystyasennossa (Kuva 24). Pystyasennossa seinää vasten lakaisimen rungon harjan puoleinen sivu käännettynä vartta kohti (Kuva 25). Ripustettuna seinäkoukkuun ylemmän kädensijan takaosan ripustusaukosta lakaisimen rungon harjan puoleinen sivu käännettynä vartta kohti siten, että se on napsahtanut paikalleen (Kuva 26). Ympäristöasiaa Älä...
 • Page 64 & huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään. vianmääritys Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat.
 • Page 65 suomi Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laitteesta Pölysäiliö on Tyhjennä pölysäiliö (katso kohta leviää likaa. täynnä. Puhdistaminen). Pölysäiliön kansi Varmista, että pölysäiliö on ei ole kunnolla tyhjentämisen jälkeen kiinnitetty kiinni. kunnolla lakaisimen runkoon (katso kohta Puhdistaminen). Jos pölysäiliö on kunnolla paikallaan, sen kansi napsahtaa kiinni automaattisesti.
 • Page 66: Français

  Français introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. Description générale (fig. 1) a Section inférieure du tube B Élément d’articulation C Bouton d’inclinaison du tube...
 • Page 67 Français Danger Ne plongez jamais l’appareil dans de l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet. avertissement Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension secteur locale. N’utilisez jamais l’appareil si l’adaptateur, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé.
 • Page 68 Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Champs électromagnétiques (CEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 69 Français Charge Chargez l’appareil dès que la brosse rotative commence à tourner moins vite que d’habitude. Chargez l’appareil pendant 16 à 18 heures. Pour un fonctionnement optimal de la batterie, évitez de charger l’appareil après chaque utilisation. Chargez-le uniquement lorsque la batterie atteint un niveau faible (c.-à-d.
 • Page 70 Français Avec un tube incliné, vous pouvez nettoyer sous vos meubles sans courber le dos (fig. 5). Vous pouvez retirer le tube et tenir le balai avec la poignée inférieure (fig. 12). Pour une meilleure prise, poussez la poignée vers l’avant de l’appareil jusqu’à...
 • Page 71 Français Dirigez la rainure de la brosse rotative vers vous. Utilisez une paire de ciseaux pour couper les cheveux, fils et autres résidus qui se sont enroulés autour de la brosse (fig. 16). Enlevez les poils, poussières et autres résidus de la brosse rotative. Remarque : Si vous ne parvenez pas à...
 • Page 72 Français Si la brosse rotative n’est pas insérée correctement, vous ne pourrez pas verrouiller le bouton. nettoyage des roues Éteignez l’appareil. Retournez la base du balai. Insérez un tournevis plat sous l’une des roues. Faites tourner le tournevis pour libérer la roue et l’axe de leur rainure (fig. 22). Ne posez pas votre main sur la roue.
 • Page 73 Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n’arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l’appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui se chargera de l’opération en veillant à le faire dans le respect de l’environnement. (fig. 28) Remarque : Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période, il est...
 • Page 74 Français de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local. Dépannage Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à...
 • Page 75 Français Problème Cause possible Solution De la Le compartiment à Videz-le (voir le chapitre poussière poussière est plein. « Nettoyage »). s’échappe de l’appareil. La porte du Veillez à positionner compartiment à correctement le compartiment à poussière n’est pas poussière sur la base du balai fermée après l’avoir vidé...
 • Page 76: Italiano

  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www. philips.com/welcome. Descrizione generale (fig. 1) a Parte inferiore del tubo B Snodo C Pulsante per piegare il tubo D Asola per appendere l’apparecchio...
 • Page 77 italiano pericolo Non immergete l’apparecchio nell’acqua o in altri liquidi e non risciacquatelo sotto l’acqua corrente. avvertenza Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile. Non utilizzate l’apparecchio se l’adattatore, il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso sono danneggiati.
 • Page 78 Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgetevi sempre a un centro autorizzato Philips. Campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai...
 • Page 79 italiano Come ricaricare l’apparecchio Caricate l’apparecchio quando la spazzola a rullo non gira più alla stessa velocità di prima. Caricate l’apparecchio per 16-18 ore. Per prestazioni ottimali della batteria, non caricate l’apparecchio dopo ogni utilizzo, ma solo quando la batteria è scarica (ad esempio quando la spazzola a rullo non gira più...
 • Page 80 italiano Per utilizzare la scopa elettrica come aspirapolvere portatile, rimuovete il tubo e usate il manico inferiore (fig. 12). Per ottenere una presa migliore, spingete l’impugnatura verso la parte anteriore dell’apparecchio formando un angolo di 45 gradi con la base. pulizia non pulite mai l’apparecchio né...
 • Page 81 italiano Nota Se non riuscite a pulire la spazzola a rullo adeguatamente seguendo questo metodo, è possibile estrarla per una pulizia più accurata. Vedere le sezioni “Smontaggio della spazzola a rullo” e “Montaggio della spazzola a rullo” riportate di seguito. smontaggio della spazzola a rullo Per rimuovere il tubo, premete il pulsante di sgancio del tubo sull’impugnatura inferiore (1) e tirate il tubo verso l’alto (2) (fig.
 • Page 82 italiano pulizia delle rotelle Spegnete l’apparecchio. Capovolgete la base della scopa. Inserite un cacciavite a lama piatta sotto una delle rotelle, quindi giratelo per rimuovere la rotella e l’alberino dalla scanalatura (fig. 22). non appoggiate le mani sulle rotelle. per evitare che le rotelle o gli alberini colpiscano voi o altri, non avvicinate il volto alla base della scopa e non orientatela verso altre persone.
 • Page 83 Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non...
 • Page 84 In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all’uso dell’apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Problema Possibile causa Soluzione L’apparecchio...
 • Page 85 italiano Problema Possibile causa Soluzione La vaschetta della Assicuratevi di aver inserito polvere non è correttamente la vaschetta perfettamente della polvere nella base della chiusa. scopa dopo averla svuotata (vedere il capitolo “Pulizia”). Se la vaschetta della polvere è inserita correttamente, lo sportello di quest’ultima si chiude automaticamente con un clic.
 • Page 86: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Algemene beschrijving (fig. 1) a Onderste deel van steel B Gewricht C Steelbuigknop...
 • Page 87 nEDErlanDs gevaar Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan. Waarschuwing Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
 • Page 88 Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde adapter. Tijdens het opladen voelt de adapter warm aan. Dit is normaal. Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
 • Page 89 nEDErlanDs opladen Laad het apparaat op als de borstelrol niet zo snel draait als normaal. Laad het apparaat 16-18 uur op. Laad het accupak van het apparaat niet na ieder gebruik op om het accupak optimaal te laten presteren. Laad het apparaat alleen op wanneer het accupak bijna leeg is (d.w.z.
 • Page 90 nEDErlanDs Met een gebogen steel kunt u de ruimten onder uw meubels schoonmaken zonder dat u hoeft te bukken (fig. 5). Om de rolveger als handveger te gebruiken, verwijdert u de steel en houdt u de rolveger vast bij het handvat van het veeggedeelte (fig.
 • Page 91 nEDErlanDs Draai de borstelrol tot de knipgleuf zich aan de voorzijde bevindt. Knip met een schaar haren, draadjes enz. weg die zich om de borstelrol hebben verzameld (fig. 16). Verwijder pluizen, haren en ander vuil van de borstelrol. Opmerking: Als het niet lukt om de borstelrol goed schoon te maken, kunt u deze verwijderen om de rol grondiger schoon te maken.
 • Page 92 nEDErlanDs Als de borstelrol niet goed is geplaatst, kunt u de ontgrendelschuif niet naar de vergrendelde stand duwen. De wielen schoonmaken Schakel het apparaat uit. Plaats het veeggedeelte ondersteboven. Steek een platte schroevendraaier onder een van de wielen. Draai de schroevendraaier om het wiel en de as uit de sleuf te verwijderen (fig.
 • Page 93 (fig. 30). garantie & service Als je service of informatie nodig hebt of als je een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in je land (je vindt het...
 • Page 94 ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in je land is, ga dan naar de Philips-dealer. problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
 • Page 95 nEDErlanDs Probleem Mogelijke Oplossing oorzaak Er komt vuil De stofbak is vol. Leeg de stofbak (zie hoofdstuk uit het ‘Schoonmaken’). apparaat. Het stofbakluikje Zorg ervoor dat u de stofbak goed is niet goed in het veeggedeelte plaatst nadat u gesloten. deze hebt geleegd (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
 • Page 96: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www. philips.com/welcome. Generell beskrivelse (fig. 1) a Nedre del av skaft B Sammenføyning C Knapp for bøying av skaft D Hengespor E Håndtak...
 • Page 97 Dra ut støpselet til apparatet før du rengjør eller vedlikeholder det. Lad kun opp apparatet med adapteren som følger med. Adapteren vil være varm mens ladingen pågår. Dette er normalt. Ta alltid med apparatet til et autorisert Philips-servicesenter for undersøkelse eller reparasjon.
 • Page 98 Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 99 norsk Hvis du vil ha optimal batteriytelse, må du ikke lade apparatet etter hver bruk. Lad apparatet bare når nivået på batteripakken er lavt (det vil si når rullebørsten ikke går så fort rundt som vanlig). Slå av apparatet før du lader det. Plasser skaftet i oppreist stilling (fig.
 • Page 100 norsk rengjøring Ikke rengjør apparatet eller noen av delene i vann eller i oppvaskmaskinen. Koble apparatet fra strømnettet før du rengjør det. Rengjør apparatet og delene med en fuktig klut. tømme støvbrettet Tøm alltid støvbrettet etter bruk. Plasser skaftet i oppreist stilling (fig. 7). Trykk på...
 • Page 101 norsk ta ut rullebørsten Du tar av skaftet ved å trykke på knappen på det nedre håndtaket (1) og trekke skaftet oppover (2) (fig. 6). Snu teppefeierens baseenhet opp-ned, trykk utløserknappen i pilens retning (1) og ta av festet (2) (fig. 17). Skyv reimen av enden på...
 • Page 102 Lever batteripakken på en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteripakken, kan du også ta med apparatet til et Philips- servicesenter. Der vil de ta ut batteripakken for deg og avhende den...
 • Page 103 Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-...
 • Page 104 norsk Problem Mulig årsak Løsning Apparatet Du har ikke satt Sett adapteren ordentlig inn i lader ikke. adapteren ordentlig stikkontakten. inn i stikkontakten. Du har ikke satt den Sett den lille kontakten ordentlig lille kontakten inn i apparatet. ordentlig inn i apparatet.
 • Page 105 norsk Problem Mulig årsak Løsning Apparatet Du har ikke ladet Lad batteripakken helt ut. La har kort batteripakken på en apparatet stå på til det stopper. driftstid. optimal måte (se Lad deretter batteriet i 16–18 avsnittet Lading). timer. Gjenta denne utladingen og ladingen noen ganger.
 • Page 106: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Descrição geral (fig. 1) a Parte inferior do tubo B Junta C Botão para dobrar o tubo...
 • Page 107 português perigo Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido, nem o enxagúe à torneira. aviso Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar. Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
 • Page 108 Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Campos electromagnéticos (EmF) Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas...
 • Page 109 português Para um óptimo desempenho da bateria, não carregue a bateria após cada utilização. Carregue apenas quando a bateria estiver fraca (ou seja, quando a escova rotativa não rodar tanto quanto habitualmente). Desligue o aparelho antes de o carregar. Coloque o tubo na posição vertical (‘clique’) (fig. 7). Introduza a ficha pequena na tomada na base de varrimento (fig.
 • Page 110 português limpeza Nunca limpe o aparelho ou alguma das peças em água ou na máquina de lavar loiça. Desligue o aparelho da corrente eléctrica antes de o limpar. Limpe o aparelho e as peças com um pano húmido. Esvaziar o tabuleiro de sujidade Esvazie sempre o tabuleiro de sujidade após a utilização do aparelho.
 • Page 111 português retirar a escova rotativa Para retirar o tubo, prima o botão na pega inferior (1) e puxe o tubo para cima (2) (fig. 6). Volte a base da sweeper ao contrário, empurre o cursor de libertação na direcção da seta (1) e retire o fixador (2) (fig. 17). Retire a correia da extremidade da escova rotativa (1) e retire a escova da base (2) (fig.
 • Page 112 Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também levar o aparelho a um centro de assistência Philips, que poderá remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o ambiente. (fig. 28)
 • Page 113 Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, dirija-se ao seu representante Philips local.
 • Page 114 português Problema Causa provável Solução O aparelho não Não introduziu Introduza correctamente o carrega. correctamente o adaptador na tomada eléctrica. adaptador na tomada eléctrica. Não introduziu Introduza correctamente a ficha correctamente a pequena no aparelho. ficha pequena no aparelho. O aparelho não Certifique-se de que o se desliga interruptor ligar/desligar está...
 • Page 115 português Problema Causa provável Solução O aparelho Acumulou-se Limpe a escova em rolo e a tem um sujidade em volta correia (consulte o capítulo funcionamento da escova em ‘Limpeza’). ruidoso rolo e na correia. durante a utilização. O aparelho Não carregou a Descarregue completamente a tem um tempo bateria da melhor...
 • Page 116: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www. philips.com/welcome. allmän beskrivning (Bild 1) a Nedre rördel B Kopplingsdel C Knapp för böjning av rör D Upphängningsspår...
 • Page 117 Dra ur kontakten innan du rengör eller underhåller den. Ladda apparaten endast med den medföljande adaptern. Adaptern känns varm under laddning. Det är normalt. Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation.
 • Page 118 Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 119 svEnska Stäng av apparaten innan du laddar den. Ställ röret i upprätt läge (Bild 7). Sätt i den lilla kontakten i sopenheten (Bild 8). Sätt i adaptern i ett vägguttag. Laddningslampan lyser kontinuerligt under laddningen och när batteriet är fulladdat. Laddningslampan slocknar när du kopplar bort apparaten från elnätet.
 • Page 120 svEnska Rengör apparaten och dess delar med en lätt fuktad trasa. tömma dammfacket Töm alltid dammfacket efter användning. Ställ röret i upprätt läge (Bild 7). Tryck på frigöringsknappen för dammfacket (1) och lyft upp dammfacket ur sopenheten (2) (Bild 13). Håll dammfacket över en papperskorg.
 • Page 121 svEnska Ta bort ludd, hår och annat damm från rullborsten och munstycket. sätta tillbaka rullborsten För tillbaka remmen över rullborstens räfflade ände. För in rullborstens andra ände i spåret mittemot remmen (Bild 19). För in rullborstens ände med remmen i den andra öppningen.
 • Page 122 återvinningsstation. Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips- serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på...
 • Page 123 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
 • Page 124 svEnska Problem Möjlig orsak Lösning Rullborsten är Rengör rullborsten (se kapitlet tilltäppt. Rengöring). Det kommer Dammfacket är Töm dammfacket (se kapitlet ut damm ur fullt. Rengöring). apparaten. Luckan till Se till att du placerar dammfacket är inte dammfacket ordentligt i ordentligt stängd.
 • Page 125 Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Genel açıklamalar (Şek. 1) a Alt kol B Bağlantı C Kol bükme düğmesi D Asma yuvası E Sap F Üst kol...
 • Page 126 önce cihazı mutlaka kapatın. Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce fişini çekin. Cihazı sadece verilen adaptör ile şarj edin. Şarj sırasında adaptör ısınır. Bu durum normaldir. Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir Philips servis merkezine gönderin.
 • Page 127 Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir. İlk kullanımdan önce Cihazı ilk olarak kullanmadan önce en az 16-18 saat şarj edin (bkz.
 • Page 128 türkçE Adaptörü prize takın. Şarj ışığı şarj sırasında ve pil paketi tamamen şarj olduktan sonra sürekli yanar. Cihazın fişini çektiğinizde şarj ışığı söner. Dikkat: Şarj ışığı, pil paketinin şarj seviyesi ile ilgili bilgi vermez. Cihazın kullanımı Dik konumdayken kolun kilidini açmak için ayağınızı süpürge kaidesine dayayarak eğilmesini önleyin.
 • Page 129 türkçE Kir tepsisi açma düğmesine basın (1) ve kir tepsisini süpürge kaidesinden kaldırıp çıkarın (2) (Şek. 13). Kir tepsisini bir çöp kutusunun üzerine getirin. Sonra, alt saptaki düğmeyi aşağı getirerek kir tepsisi kapağını açın ve kir tepsisini boşaltın (Şek. 14). Kir tepsisini tekrar süpürge kaidesine yerleştirin ve yerine doğru bastırın (Şek.
 • Page 130 türkçE Döner fırçanın kayış takılı ucunu diğer yuvaya takın. (Şek. 20) Döner fırçayı yuvaya zorla takmaya çalışmayın. Kayış bulunan taraftaki çıkıntı yukarı bakacak şekilde döner fırçayı çevirin. Muhafazayı tekrar yuvaya (1) yerleştirin ve açma düğmesini orijinal konumuna getirin (‘klik’ sesi) (2) (Şek. 21). Döner fırça düzgün takılmazsa, açma düğmesini kilitli konuma getiremezsiniz.
 • Page 131 Pil paketini, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pil paketini çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı da bir Philips servis merkezine götürebilirsiniz. Bu merkezdeki personel pil paketini sizin yerinize çıkaracak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde atacaktır. (Şek. 28) Dikkat: Cihazı...
 • Page 132 (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun. sorun giderme Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
 • Page 133 türkçE Sorun Nedeni Çözüm Kir tepsisi kapağı Kir tepsisini boşalttıktan sonra düzgün süpürge kaidesine düzgün kapatılmamıştır. taktığınızdan emin olun (bkz. bölüm ‘Temizlik’). Kir tepsisini düzgün takarsanız, kir tepsisi kapağı otomatik olarak kapanır (‘klik sesi’). Cihazı Döner fırça ve Döner fırçayı ve kayışı temizleyin kullanırken kayış...
 • Page 136 4222.003.3389.3...

Table of Contents