Philips FC6120 Manual
Hide thumbs Also See for FC6120:
Table of Contents
 • Dansk
 • Deutsch
 • Español 8
 • Suomi
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Norsk
 • Português
 • Svenska
 • Türkçe

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

FC6120

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips FC6120

 • Page 1 FC6120...
 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 Dansk 16 DEutsCh 25 Ελληνικά 5 Español 8 suomi 57 Français 66 italiano 76 nEDErlanDs 86 norsk 96 português 105 svEnska 115 türkçE 12...
 • Page 6: English

  English general description (Fig. 1) Upper handle Hanging slot Top part of stick Middle part of stick Bottom part of stick Lower handle Dirt tray door slide Pivoting hinge Roller brush Transparent front cover Sweeper base Dirt tray Socket for small plug Small plug Adapter On/off button Charging light Dirt tray release button Retainer Belt Retainer release slide Lid of battery pack compartment Cutting groove Wheels important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use the appliance if the adapter, the cord or the appliance itself is damaged. If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Unplug the appliance before you clean or maintain it. Only charge the appliance with the adapter supplied. The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation. The adapter feels warm during charging. This is normal. Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not stick your hands/fingers into the rotating roller brush to avoid injuries. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 8 English Charge the appliance for at least 16-18 hours before you use it for the first time (see chapter ‘Charging’). Preparing for use Connect the upper handle to the top part of the stick. Connect the top part of the stick to the bottom part of the stick (‘click’).
 • Page 9 English using the appliance To unlock the stick from its storage position, put your foot on top of the sweeper base to prevent it from tilting. Then pull the handle towards you (‘click’). (Fig. 8) Do not to put your foot on the on/off button or the dirt tray release button.
 • Page 10 English Hold the dirt tray over a dustbin. Then press the slide on the lower handle downwards to open the dirt tray door and empty the dirt tray (Fig. 12). Place the dirt tray back into the sweeper base and push it down into position.
 • Page 11 English Insert the end of the roller brush with the belt into the other slot. (Fig. 19) Do not force the roller brush into the slot. Rotate the roller brush so that the ridge on the side with the belt points upwards. Put the retainer back into the slot (1) and slide the release slide to the original position (‘click’) (2) (Fig.
 • Page 12 English Insert the axles into the wheels. Put the axles with the wheels back into the grooves and press them firmly into position (‘click’). (Fig. 24) Reattach the transparent front cover to the sweeper base. Grab the cover with both hands, push it downwards (1) and inwards (2) firmly until it snaps back into the slots (‘click’).
 • Page 13 English Do not throw away the battery pack with the normal household waste, but hand it in at an official collection point. You can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery pack for you and will dispose of it in an environmentally safe way. Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains before you remove the battery pack. Only remove the battery pack if it is completely empty.
 • Page 14 English Problem Possible cause Solution You have not Insert the adapter properly into the inserted the wall socket. adapter properly into the wall socket. You have not Insert the small plug properly into the inserted the appliance. small plug properly into the appliance. The The dirt tray is Empty the dirt tray (see chapter appliance full. ‘Cleaning’). does not pick up dirt effectively. The roller brush Clean the roller brush (see chapter is clogged. ‘Cleaning’). The The battery Discharge the battery pack appliance pack has completely by letting the appliance...
 • Page 15 English Problem Possible cause Solution The This is normal. The sweeper does not appliance have suction power, but is equipped has no with a dynamic roller brush suction that sweeps dirt into the appliance. power.
 • Page 16: Dansk

  Dansk Generel beskrivelse (fig. 1) Øvre håndtag Ophængningsskrog Øverste del af stang Miderste del af stang Nederste del af stang Nederste håndtag Lås til støvkammer Drejehængsel Rullebørste Gennemsigtigt frontdæksel Sweeper basisenhed Støvkammer Lille strømstik Lille stik Adapter On/Off-knap Opladeindikator med lys Udløserknap til støvkammer Lås Rem Knap, der frigør låsen Låg til batterirum Klipperille Hjul vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Før der sluttes strøm til apparatet, kontrolleres det, om spændingsangivelsen på adapteren svarer til den lokale netspænding.
 • Page 17 Tag stikket ud af apparatet, før du rengør eller vedligeholder det. Brug kun den medfølgende adapter ved opladning af apparatet. Adapteren indeholder en transformer og må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt. Adapteren føles varm under opladningen. Det er normalt. Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted Stik aldrig dine hænder/fingre ind i den roterende rullebørste da dette kan medføre skader. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 18 Dansk Oplad apparatet i mindst 16-18 timer, inden det tages i brug første gang (se afsnittet “Opladning”). klargøring Sæt det øvre håndtag på stangens øverste del. Sæt stangens øverste del på stangens nedre del (“klik”). (fig. 3) Hvis du har brug for en lang stang, der passer i højden, kan du sætte den miderste del af stangen mellem den øvre og den nedre del Sæt stangen på...
 • Page 19 Dansk Sæt ikke foden på on/off-knappen (tænd/sluk) eller på knappen der frigør støvkammeret. Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen. (fig. 9) Apparatet slukkes ved at trykke på on/off-knappen igen. Hvis du vil bruge sweeperen som et håndholdt apparat, kan du fjerne stangen og holde sweeperen i det nedre håndtag. (fig. 10) Du kan få et bedre greb ved at skubbe håndtaget mod apparatets forside, indtil det står i en vinkel på...
 • Page 20 Dansk Rengøring af rullebørsten Sluk for apparatet før du rengør rullebørsten. Fjern det gennemsigtige frontdæksel fra sweeperen. Tag fat i dækslets bundkant med begge hænder, træk det med et fast greb udad (1) og opad (2), indtil det frigøres fra holderne (fig. 14). Drej rullebørsten indtil klipperillen vender imod dig.
 • Page 21 Dansk Sæt det gennemsigtige frontdæksel tilbage på sweeperen. Tag fat i dækslet med begge hænder og tryk med et fast greb nedad (1) og indad (2), indtil den går på plads i holderne (“klik”’). (fig. 21) Rengøring af hjulene Sluk for apparatet. Fjern det gennemsigtige frontdæksel fra sweeperen.
 • Page 22 Tag batterierne ud, når apparatet skal kasseres. Smid ikke batteriet ud sammen med det normale husholdningsaffald, men aflever det i henhold til de lokale myndigheders anvisninger. Du kan også aflevere apparatet til Philips, som gerne hjælper dig med at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssigt forsvarlig måde. Sørg for, at apparatet er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten, før du fjerne batterierne.
 • Page 23 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 24 Dansk Problem Mulig årsag Løsning Apparatet Batteriet har Aflad batterierne fuldstændig ved fungerer udviklet en at lade apparatet køre, indtil det kun i kort hukommelseseffekt. standser af sig selv. Genoplad tid. derefter batterierne i 16-18 timer. Gentag afladnings/genopladnings- cyklussen 3-5 gange. Der slipper Støvkammeret er Tøm støvkammeret (se afsnittet støv ud af fuldt. “Rensning”). apparatet. Lågen til Sørg for at sætte støvkammeret støvkammeret er ordentligt tilbage i apparatet. Når ikke ordentligt det kommer ordentligt på plads, lukket.
 • Page 25: Deutsch

  DEutsCh Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) Oberer Griff Aufhängeschlitz Oberes Rohrteil Mittleres Rohrteil Unteres Rohrteil Unterer Griff Schieber für Schmutzbehälterklappe Drehgelenk Bürstenrolle Transparente Frontabdeckung Kehreinheit Schmutzbehälter Buchse für kleinen Stecker Kleiner Stecker Adapter Ein-/Ausschalter Ladeanzeige Entriegelungstaste für Schmutzbehälter Halterung (Bürstenrolle) Riemen Entriegelungsschieber für Bürstenhalterung Akkufachabdeckung Schneidrille Laufräder Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
 • Page 26 Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies den Benutzer gefährden kann. Während des Ladevorgangs wird der Adapter warm. Dies ist normal. Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Stecken Sie Ihre Hand/Ihre Finger nicht in die rotierende Bürstenrolle, um Verletzungen zu vermeiden. Elektromagnetische Felder (EmF; Electro magnetic Fields) Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß...
 • Page 27 DEutsCh Vor dem ersten Gebrauch Ziehen Sie den Griff nach oben, bis er sich in senkrechter Stellung befindet. (Abb. 2) Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 16 bis 18 Stunden lang auf (siehe Kapitel “Laden”). Für den Gebrauch vorbereiten Verbinden Sie den oberen Griff mit dem oberen Rohrteil.
 • Page 28 DEutsCh Während des Ladevorgangs und wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige. Sie erlischt, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen. Das Gerät benutzen Um das Rohr aus der Fixierung zu lösen, stellen Sie einen Fuß auf die Kehreinheit, damit sie nicht umkippt, und ziehen Sie den Griff auf sich zu, bis er mit einem Klicken einrastet.
 • Page 29 DEutsCh Stellen Sie das Rohr senkrecht (es rastet hörbar ein) (Abb. 6). Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Schmutzbehälter (1) und nehmen Sie den Schmutzbehälter aus der Kehreinheit (2) (Abb. 11). Halten Sie den Schmutzbehälter über den Mülleimer. Drücken Sie anschließend den Schieber am unteren Griff nach unten;...
 • Page 30 DEutsCh Entfernen Sie Flusen, Haare und anderen Schmutz von der Bürstenrolle und der Rille. Die Bürstenrolle wieder einsetzen Schieben Sie den Riemen über das gerippte Ende der Bürstenrolle. Setzen Sie das andere Ende der Bürstenrolle in die Aussparung gegenüber dem Riemen ein (Abb. 18). Setzen Sie nun das Bürstenende mit dem Riemen in die andere Aussparung ein.
 • Page 31 DEutsCh Legen Sie Ihre Hand nicht auf das Rad. Gehen Sie nicht zu nah mit dem Gesicht an die Kehreinheit heran und richten Sie sie nicht auf andere, damit Sie oder Umstehende nicht von dem Rad oder der Achse getroffen werden. Hinweis: In jedem Laufrad befinden sich 2 Ringe und eine Feder.
 • Page 32 Lassen Sie das Gerät laufen, bis der Motor stillsteht. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Akkufachabdeckung (Abb. 28). Trennen Sie alle Anschlüsse und entfernen Sie die Akkus (Abb. 29). Garantie und Kundendienst Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sie können auch direkt die Service- Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.
 • Page 33 DEutsCh Fehlerbehebung Problem Mögliche Lösung Ursache Das Gerät Sie haben das Laden Sie das Gerät auf (siehe funktioniert Gerät nicht Kapitel “Laden”). nicht. aufgeladen. Sie haben den Stecken Sie den Adapter richtig in Adapter nicht die Steckdose. richtig an die Steckdose angeschlossen. Sie haben den Stecken Sie den kleinen Stecker kleinen Stecker richtig in das Gerät. nicht richtig in das Gerät gesteckt. Das Gerät Der Leeren Sie den Schmutzbehälter nimmt den Schmutzbehälter (siehe Kapitel “Reinigung”). Schmutz ist voll. nicht richtig auf.
 • Page 34 DEutsCh Problem Mögliche Lösung Ursache Aus dem Der Leeren Sie den Schmutzbehälter Gerät Schmutzbehälter (siehe Kapitel “Reinigung”). entweicht ist voll. Schmutz. Der Achten Sie darauf, dass der Schmutzbehälter Schmutzbehälter richtig in das Gerät ist nicht richtig eingesetzt wird. Ist der verschlossen. Schmutzbehälter korrekt eingesetzt, schließt sich die Schmutzbehälterklappe automatisch (siehe “Reinigung”). Das Gerät Das ist normal. Der Kehrer erzeugt erzeugt keine Saugkraft, verfügt jedoch über keine eine dynamische Bürstenrolle, die Saugleistung.
 • Page 35 Ελληνικα Γενική περιγραφή (Εικ. 1) Επάνω λαβή Υποδοχή για κρέμασμα Επάνω τμήμα του σωλήνα Μεσαίο τμήμα του σωλήνα Κάτω τμήμα του σωλήνα Κάτω λαβή Διακόπτης θύρας δίσκου συλλογής απορριμμάτων Περιστροφικός αρμός Περιστρεφόμενη βούρτσα Διαφανές κάλυμμα πρόσοψης Βάση σκούπας Δίσκος συλλογής απορριμμάτων Υποδοχή...
 • Page 36 Ο μετασχηματιστής θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Για να αποφύγετε την πρόκληση τραυματισμού, μην τοποθετείτε τα χέρια/δάχτυλά σας στην περιστρεφόμενη βούρτσα.
 • Page 37 Ελληνικα ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των...
 • Page 38 Ελληνικα Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, διαθέτει χρόνο λειτουργίας 25 λεπτών σε σκληρά δάπεδα. Σε χαλιά, ο χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος λόγω της μεγαλύτερης τριβής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Τοποθετήστε το σωλήνα σε όρθια θέση (‘κλικ’) (Εικ. 6). Εισάγετε...
 • Page 39 Ελληνικα καθαρισμός Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή ή τα εξαρτήματα της με νερό ή στο πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της με ένα υγρό πανί. Αποσυνδέετε πάντα το μικρό βύσμα από τη συσκευή πριν την καθαρίσετε. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί. άδειασμα...
 • Page 40 Ελληνικα καθαρισμός της περιστρεφόμενης βούρτσας Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν καθαρίσετε τη περιστρεφόμενη βούρτσα. Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα πρόσοψης από τη βάση της σκούπας. Πιάστε το κάτω άκρο του καλύμματος και με τα δύο σας χέρια, τραβήξτε το σταθερά προς τα έξω (1) και προς τα επάνω...
 • Page 41 Ελληνικα Εισάγετε το άκρο της περιστρεφόμενης βούρτσας, στο οποίο έχετε τοποθετήσει τον ιμάντα, μέσα στην άλλη υποδοχή. (Εικ. 19) Μην πιέσετε τη περιστρεφόμενη βούρτσα για να την τοποθετήσετε στην υποδοχή. Περιστρέψτε τη βούρτσα ώστε η προεξοχή που βρίσκεται στο άκρο με τον ιμάντα να είναι στραμμένη προς τα επάνω.
 • Page 42 Ελληνικα Για να αποφύγετε να χτυπήσει εσάς ή άλλους ο τροχός και ο άξονας, μην πλησιάζετε το πρόσωπό σας στη βάση της σκούπας και μην τη στρέφετε προς άλλα άτομα. Σημείωση: Υπάρχουν 2 δακτύλιοι και ένα ελατήριο μέσα σε κάθε τροχό. Επαναλάβετε...
 • Page 43 του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Μπορείτε, επίσης, να παραδώσετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Το προσωπικό του κέντρου θα αφαιρέσει την μπαταρία και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
 • Page 44 πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό...
 • Page 45 Ελληνικα Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Η Καθαρίστε τη περιστρεφόμενη περιστρεφόμενη βούρτσα βούρτσα έχει (δείτε το κεφάλαιο μπλοκάρει. ‘Καθαρισμός’). Η συσκευή έχει Η μπαταρία Αποφορτίστε εντελώς την σύντομο χρόνο εμφάνισε το μπαταρία αφήνοντας τη λειτουργίας. “φαινόμενο συσκευή να λειτουργεί μέχρι μνήμης”. να...
 • Page 46 Ελληνικα Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Η συσκευή δεν Αυτό είναι φυσιολογικό. έχει Η σκούπα δεν έχει απορροφητική απορροφητική ισχύ, ισχύ. αλλά διαθέτει μια δυναμική περιστρεφόμενη βούρτσα που μαζεύει τη βρομιά μέσα στη συσκευή.
 • Page 47: Español 8

  Español Descripción general (fig. 1) Mango superior Ranura para colgar Parte superior del tubo Parte central del tubo Parte inferior del tubo Mango inferior Botón de la puerta de la bandeja de suciedad Bisagra pivotante Cepillo giratorio Cubierta frontal transparente Base de la escoba eléctrica Bandeja de suciedad Toma para clavija pequeña Clavija pequeña Adaptador Botón de encendido/apagado Piloto de carga Botón de liberación de la bandeja de suciedad Tope Correa Botón de liberación del tope Tapa del compartimento de la batería Ranura de corte Ruedas importante Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro. Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el adaptador se corresponde con el voltaje de red local.
 • Page 48 El cargador se notará caliente al tacto durante la carga. Esto es normal. Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips para su comprobación y reparación. No acerque las manos o los dedos al cepillo giratorio en funcionamiento para evitar sufrir daños. Campos electromagnéticos (CEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 49 Español Antes de utilizarlo por primera vez Tire del mango hacia arriba hasta que esté en posición vertical. (fig. 2) Antes de usar el aparato por vez primera, cárguelo durante al menos 16-18 horas (consulte el capítulo “Carga”). Preparación para su uso Conecte el mango superior a la parte superior del tubo.
 • Page 50 Español El piloto de carga permanece encendido durante la carga y una vez que la batería está completamente cargada. El piloto de carga se apaga cuando desconecta el aparato de la red. uso del aparato Para desbloquear el tubo de la posición de almacenamiento, ponga el pie sobre la base de la escoba eléctrica para evitar que se incline, y luego tire del mango hacia usted (“clic”).
 • Page 51 Español Coloque el tubo en posición vertical (“clic”) (fig. 6). Pulse el botón de liberación de la bandeja de suciedad (1) y sáquela de la base de la escoba eléctrica (2) (fig. 11). Sujete la bandeja de suciedad sobre un cubo de la basura. Luego empuje hacia abajo el botón deslizante situado en el mango inferior para abrir la puerta de la bandeja de suciedad y vacíela (fig.
 • Page 52 Español Quite las pelusas, pelos y cualquier otro tipo de suciedad del cepillo giratorio y la ranura. Colocación del cepillo giratorio Coloque la correa en el extremo estriado del cepillo giratorio. Introduzca el otro extremo del cepillo en su ranura (fig. 18). Introduzca el extremo del cepillo giratorio con la correa en la otra ranura.
 • Page 53 Español No acerque demasiado la cara a la base de la escoba eléctrica ni coloque ésta apuntando a otras personas, con el fin de evitar que la rueda o el eje pueda golpear a alguien. Nota: Hay 2 arandelas y un muelle dentro de cada rueda. Repita los pasos 4 y 5 para quitar las demás ruedas.
 • Page 54 Extraiga la batería cuando se deshaga del aparato. No tire la batería junto con la basura normal del hogar; deposítela en un punto de recogida oficial. También puede llevar el aparato a un centro de servicio de Philips. El personal del mismo extraerá la batería y se deshará de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente.
 • Page 55 Español póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Guía de resolución de problemas Problema Posible causa Solución El aparato no No ha cargado Cargue el aparato (consulte el funciona. el aparato. capítulo “Carga”). No ha Conecte correctamente el enchufado el adaptador a la red. adaptador de forma correcta a la red. No ha Enchufe correctamente la clavija enchufado pequeña en el aparato. correctamente la clavija pequeña en el aparato. El aparato no La bandeja de Vacíe la bandeja de suciedad...
 • Page 56 Español Problema Posible causa Solución Sale suciedad La bandeja de Vacíe la bandeja de suciedad del aparato. suciedad está (consulte el capítulo “Limpieza”). llena. La puerta de la Asegúrese de que coloca la bandeja de bandeja de suciedad suciedad no está correctamente en el aparato. Si se bien cerrada. coloca la bandeja de suciedad correctamente, la puerta de ésta se cierra de forma automática (consulte el capítulo “Limpieza”). El aparato no Esto es normal. La escoba tiene potencia eléctrica no tiene potencia de de succión.
 • Page 57: Suomi

  suomi Laitteen osat (Kuva 1) Ylempi kädensija Ripustusaukko Varren yläosa Varren keskiosa Varren alaosa Alempi kädensija Pölysäiliön kannen liukukytkin Kääntyvä varren kiinnitys Pyörivä harja Läpinäkyvä etukansi Lakaisimen runko Pölysäiliö Liitäntä pienelle liittimelle Pieni liitin Latauslaite Virtapainike Latauksen merkkivalo Pölysäiliön vapautuspainike Kiinnitin Hihna Kiinnittimen vapautuskytkin Akkulokeron kansi Ura Pyörät tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle. Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon. Älä käytä laitetta, jos sen latauslaite, virtajohto, tai itse laite on vahingoittunut.
 • Page 58 jotta et aiheuta vaaratilannetta. Laturi tuntuu lämpimältä latauksen aikana. Tämä on normaalia. Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä työnnä käsiä tai sormia pyörivän harjan väliin, ettet loukkaa itseäsi. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella. käyttöönotto Vedä kahvaa ylöspäin, kunnes se on pystysuorassa asennossa. (Kuva 2) Lataa laitetta vähintään 16–18 tuntia ennen ensimmäistä...
 • Page 59 suomi käyttöönotto Liitä ylempi kädensija varren yläosaan. Liitä varren yläosa varren alaosaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen. (Kuva ) Jos haluat käyttää erittäin pitkää vartta, liitä varren keskiosa varren ylä- ja alaosiin. Liitä varren alempi kädensija lakaisimen runkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen (Kuva ). Voit irrottaa varren painamalla alemman kädensijan (1) painiketta ja vetämällä vartta ylöspäin (2). (Kuva 5) lataaminen Lataa laitetta 16 - 18 tuntia.
 • Page 60 suomi Varo asettamasta jalkaasi virtapainikkeelle tai pölysäiliön vapautuspainikkeelle. Paina laitteen päällä olevaa virtapainiketta. (Kuva 9) Voit sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta uudelleen. Voit käyttää imuria rikkaimurina poistamalla varren ja kantamalla lakaisinta alemmasta kädensijasta. (Kuva 10) Saat paremman otteen työntämällä kahvaa laitteen etuosaa kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen 45 asteen kulmassa alustaan nähden. Huomautus: Lakaisija ei sovellu käytettäväksi paksulla matolla.
 • Page 61 suomi Pyörivän harjan puhdistaminen Katkaise laitteesta virta ennen pyörivän harjan puhdistamista. Poista lakaisimen rungon läpinäkyvä etukansi. Tartu kannen alareunaan kummallakin kädellä ja vedä sitä napakasti ulospäin (1) ja ylöspäin (2), kunnes se irtoaa pidikkeistä (Kuva 14). Kierrä pyörivää harjaa, kunnes ura osoittaa itseäsi kohti. Leikkaa harjaan tarttuneet hiukset, langanpätkät ja muut roskat saksilla pois (Kuva 15).
 • Page 62 suomi Kiinnitä läpinäkyvä etukansi lakaisimen runkoon. Pidä kannesta kiinni kummallakin kädellä, työnnä sitä napakasti alaspäin (1) ja sisäänpäin (2), kunnes se napsahtaa paikalleen syvennyksiin. (Kuva 21) Pyörien puhdistaminen Katkaise laitteesta virta. Poista lakaisimen rungon läpinäkyvä etukansi. Tartu kannen alareunaan kummallakin kädellä ja vedä sitä napakasti ulospäin (1) ja ylöspäin (2), kunnes se irtoaa pidikkeistä...
 • Page 63 suomi säilytys Laitetta voi säilyttää kolmella eri tavalla: Jos haluat säilyttää laitetta vaakatasossa, aseta lakaisimen runko vaakatasoon ja varsi pystyasentoon. Pystyasennossa seinää vasten lakaisimen rungon harjan puoleinen sivu käännettynä vartta kohti siten, että se on napsahtanut paikalleen (Kuva 25). Ripustettuna seinäkoukkuun ylemmän kädensijan takaosan ripustusaukosta lakaisimen rungon harjan puoleinen sivu käännettynä...
 • Page 64 Irrota akkulokeron kannen ruuvi ruuvitaltalla ja poista akkulokeron kansi (Kuva 28). Katkaise johtimet yksi kerrallaan ja poista akku (Kuva 29). Takuu & huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto- osastoon. vianmääritys Ongelma Mahdollinen Ratkaisu Laite ei Laitetta ei ole Lataa laite (katso kohta Lataaminen).
 • Page 65 suomi Ongelma Mahdollinen Ratkaisu Laite toimii Akkuun on Käytä akku täysin tyhjäksi antamalla vain vähän kehittynyt moottorin käydä niin kauan, että se aikaa. muisti-ilmiö. pysähtyy. Lataa sitten akkua uudelleen 16–18 tuntia. Toista tämä 3–5 kertaa. Laitteesta Pölysäiliö on Tyhjennä pölysäiliö (katso kohta leviää likaa. täynnä. Puhdistaminen). Pölysäiliön Varmista, että pölysäiliö on kiinnitetty kansi ei ole laitteeseen kunnolla. Jos pölysäiliö on kunnolla kiinni. kunnolla paikallaan, sen kansi sulkeutuu automaattisesti (katso kohta Puhdistaminen).
 • Page 66: Français

  Français Description générale (fig. 1) Poignée supérieure Rainure de suspension Partie supérieure du tube Partie centrale du tube Section inférieure du tube Poignée inférieure Porte du compartiment à poussière Charnière pivotante Brosse rotative Capot avant transparent Base de l’aspirateur Compartiment à poussière Prise pour petite fiche Petite fiche Adaptateur Bouton marche/arrêt Voyant de charge Bouton de déverrouillage du compartiment à poussière Fixation Courroie Bouton de déverrouillage de la fixation...
 • Page 67 L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident. L’adaptateur chauffe en cours de charge. Ce phénomène est normal. Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Ne mettez jamais votre main ou vos doigts dans la brosse rotative afin d’éviter les risques de blessures.
 • Page 68 Français Avant la première utilisation Placez la poignée en position verticale. (fig. 2) Chargez l’appareil pendant au moins 16 à 18 heures avant la première utilisation (voir le chapitre « Charge »). Avant utilisation Connectez la poignée supérieure à la partie supérieure du tube. Connectez la partie supérieure du tube à...
 • Page 69 Français utilisation de l’appareil Pour déverrouiller le tube lorsqu’il est rangé, posez le pied sur la base de l’aspirateur pour éviter de l’incliner et tirez le tube vers vous (clic). (fig. 8) Veillez à ne pas appuyer accidentellement sur le bouton marche/arrêt ou sur le bouton de déverrouillage du compartiment à...
 • Page 70 Français Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière (1) et enlevez ce dernier en le soulevant (2) (fig. 11). Placez le compartiment à poussière au-dessus d’une poubelle. Appuyez sur le bouton de la poignée inférieure pour ouvrir et vider le compartiment (fig.
 • Page 71 Français réinstallation de la brosse rotative Replacez la courroie sur la partie dentelée de la brosse rotative. Insérez l’autre extrémité de la brosse rotative dans la fente située en face de la courroie (fig. 18). Insérez l’ensemble brosse rotative et courroie dans l’autre fente.
 • Page 72 Français Répétez les étapes 4 et 5 pour enlever les autres roues. Enlevez la poussière, les poils et autres résidus des roues, axes, anneaux, ressorts et rainures. Faites glisser les anneaux et les ressorts sur les axes. (fig. 23) Insérez les axes sur les roues. Remontez les axes avec les roues dans les rainures et appuyez fermement pour les installer (clic).
 • Page 73 (fig. 29). garantie et service Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès...
 • Page 74 Français Dépannage Problème Cause possible Solution L’appareil ne L’appareil n’est Rechargez l’appareil (voir le chapitre fonctionne pas chargé. « Charge »). pas. Vous n’avez pas Insérez correctement l’adaptateur branché dans la prise secteur. l’adaptateur correctement sur la prise murale. Vous n’avez pas Insérez correctement la petite fiche branché sur l’appareil.
 • Page 75 Français Problème Cause possible Solution De la Le compartiment Videz-le (voir le chapitre poussière à poussière est « Nettoyage »). s’échappe plein. l’aspirateur. La porte du Assurez-vous de placer compartiment à correctement le compartiment à poussière n’est poussière dans l’appareil. Si le pas fermée compartiment à poussière est correctement. correctement inséré, la porte du compartiment à poussière se ferme automatiquement (consultez le chapitre « Nettoyage »). L’appareil Ce phénomène est normal. n’a pas de L’aspirateur n’a pas de puissance puissance...
 • Page 76: Italiano

  italiano Descrizione generale (fig. 1) Manico superiore Asola per appendere l’apparecchio Parte superiore del tubo Parte centrale del tubo Parte inferiore del tubo Manico inferiore Cursore dello sportello della vaschetta Cerniera rotante Spazzola a rullo Coperchio anteriore trasparente Base della scopa Vaschetta della polvere Presa spinotto Spinotto Adattatore Pulsante on/off Spia di ricarica Pulsante di sgancio della vaschetta Fermo Cinghia Cursore di sgancio del fermo Coperchio del vano batterie Scanalatura di taglio Rotelle importante Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
 • Page 77 è un fenomeno normale. Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgetevi sempre a un centro autorizzato Philips. Al fine di evitare lesioni, non inserite le mani o le dita nella spazzola a rullo. Campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai...
 • Page 78 italiano Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta Tirate il manico verso l’alto fino a portarlo in posizione verticale. (fig. 2) Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, ricaricatelo per almeno 16-18 ore (vedere il capitolo “Come ricaricare l’apparecchio”).
 • Page 79 italiano Inserite l’adattatore in una presa di corrente. Durante la ricarica e quando la batteria è completamente carica, la spia è sempre accesa. La spia si spegne quando scollegate l’apparecchio dall’alimentazione elettrica. Modalità d’uso dell’apparecchio Per sbloccare il tubo dalla posizione di riposo, appoggiate il piede sulla base della scopa per evitare che si inclini, quindi tirare il manico verso di voi, facendolo scattare.
 • Page 80 italiano Portate il tubo in posizione orizzontale, facendolo scattare in posizione (fig. 6). Premete il pulsante di sgancio della vaschetta della polvere (1) ed estraetela dalla base della scopa (2) (fig. 11). Portate la vaschetta sopra un contenitore dell’immondizia, quindi premete verso il basso il cursore del manico inferiore per aprire la vaschetta e svuotarla (fig.
 • Page 81 italiano Rimuovete pelucchi, capelli, ecc, dalla spazzola a rullo e dalla scanalatura. Montaggio della spazzola a rullo Inserite la cinghia sull’estremità zigrinata della spazzola a rullo. Quindi inserite l’altra estremità della spazzola a rullo nell’asola posta sul lato opposto a quello della cinghia (fig. 18). Inserite l’estremità...
 • Page 82 italiano non appoggiate le mani sulle rotelle. per evitare che le rotelle o gli alberini colpiscano voi o altri, non avvicinate il volto alla base della scopa e non orientatela verso altre persone. Nota: Vi sono 2 rondelle e una molla all’interno di ogni rotelle. Ripetete i passaggi 4 e 5 per rimuovere le altre rotelle.
 • Page 83 Allentate le viti e rimuovete il coperchio del vano batterie (fig. 28). Scollegate i morsetti uno ad uno e rimuovete le batterie (fig. 29). Garanzia e assistenza Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.
 • Page 84 italiano Risoluzione dei guasti Problema Possibile causa Soluzione L’apparecchio Non avete Caricate l’apparecchio (vedere non funziona. ricaricato il capitolo “Come ricaricare l’apparecchio. l’apparecchio”). Non avete Inserite correttamente inserito l’adattatore nella presa di correttamente corrente. l’adattatore nella presa di corrente. Non avete Inserite correttamente la spina inserito nell’apparecchio. correttamente la spina nell’apparecchio. L’apparecchio La vaschetta della Svuotate la vaschetta della...
 • Page 85 italiano Problema Possibile causa Soluzione La vaschetta della Assicuratevi di aver reinserito polvere non è correttamente la vaschetta della perfettamente polvere nell’apparecchio. Se la bloccata. vaschetta è inserita correttamente, si chiuderà automaticamente (vedere il capitolo “Pulizia”). L’apparecchio È del tutto normale. La scopa non ha potenza elettrica non ha potenza di di aspirazione. aspirazione ma è provvista di spazzola a rullo dinamica che raccoglie la polvere nell’apparecchio.
 • Page 86: Nederlands

  nEDErlanDs Algemene beschrijving (fig. 1) Handvat van steel Ophangsleuf Bovenste deel van steel Middelste deel van steel Onderste deel van steel Handvat van veeggedeelte Ontgrendelschuif van stofbakluikje Zwenkscharnier Borstelrol Transparante afdekplaat aan voorzijde Veeggedeelte Stofbak Aansluitopening voor kleine stekker Kleine stekker Adapter Aan/uitknop Oplaadlampje Stofbakontgrendelknop Vasthouder Aandrijfriem Ontgrendelschuif voor vasthouder Deksel van accuvak Knipgleuf Wielen Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Controleer of het voltage aangegeven op de adapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Gebruik het apparaat niet indien de adapter, het snoer of het apparaat zelf beschadigd is.
 • Page 87 Gebruik het apparaat niet zonder de stofbak of borstelrol. Schakel het apparaat altijd uit na gebruik, voor u het oplaadt en voordat u onderdelen plaatst of verwijdert. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert. Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde adapter. De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert. Tijdens het opladen voelt de adapter warm aan. Dit is normaal. Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Steek uw handen/vingers niet in de draaiende borstelrol om verwondingen te voorkomen. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 88 nEDErlanDs Voor het eerste gebruik Trek het handvat naar boven tot het rechtop staat. (fig. 2) Laad het apparaat ten minste 16-18 uur op voordat u het voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk ‘Opladen’). Klaarmaken voor gebruik Bevestig het handvat van de steel aan het bovenste deel van de steel.
 • Page 89 nEDErlanDs Het oplaadlampje brandt voortdurend tijdens het laden en wanneer het accupak volledig is geladen. Het oplaadlampje gaat uit wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Het apparaat gebruiken Om de steel uit de opbergstand te ontgrendelen, plaatst u uw voet boven op het veeggedeelte om kantelen te voorkomen en trekt u het handvat van de steel naar u toe (‘klik’).
 • Page 90 nEDErlanDs Leeg na gebruik altijd de stofbak. Plaats de steel rechtop (‘klik’) (fig. 6). Druk op de stofbakontgrendelknop (1) en til de stofbak uit het veeggedeelte (2) (fig. 11). Houd de stofbak boven een vuilnisbak. Druk vervolgens de schuif op het handvat omlaag om het stofbakluikje te openen en leeg de stofbak (fig.
 • Page 91 nEDErlanDs De borstelrol terugplaatsen Schuif de aandrijfriem over het geribbelde uiteinde van de borstelrol. Plaats het andere uiteinde van de borstelrol in de sleuf tegenover de aandrijfriem (fig. 18). Plaats het uiteinde van de borstelrol met de aandrijfriem in de andere sleuf.
 • Page 92 nEDErlanDs Houd uw gezicht uit de buurt van het veeggedeelte en richt het niet op andere personen om te voorkomen dat u of een andere persoon door het wiel en de as wordt geraakt. Opmerking: In elk wiel zitten 2 ringen en een veer. Herhaal stap 4 en 5 om de andere wielen te verwijderen.
 • Page 93 Draai de schroeven los en verwijder het deksel van het accuvak (fig. 28). Maak de verbindingen één voor één los en verwijder het accupak (fig. 29). Garantie & service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in...
 • Page 94 ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. problemen oplossen Probleem Mogelijke Oplossing oorzaak Het U hebt het Laad het apparaat op (zie hoofdstuk apparaat apparaat niet ‘Opladen’). werkt niet. opgeladen. U hebt de Steek de adapter goed in het adapter niet stopcontact. goed in het stopcontact gestoken. U hebt de Steek de kleine stekker goed in het kleine stekker apparaat. niet goed in het apparaat gestoken. Het De stofbak is Leeg de stofbak (zie hoofdstuk apparaat vol. ‘Schoonmaken’). zuigt het vuil niet goed op.
 • Page 95 nEDErlanDs Probleem Mogelijke Oplossing oorzaak Er komt vuil De stofbak is Leeg de stofbak (zie hoofdstuk uit het vol. ‘Schoonmaken’). apparaat. Het Zorg dat u de stofbak goed stofbakluikje is terugplaatst in het apparaat. Als de niet goed stofbak correct is geplaatst, gaat het gesloten. stofbakluikje automatisch dicht (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’). Het Dit is normaal. De rolveger heeft geen apparaat zuigkracht, maar is uitgerust met een heeft geen dynamische rolborstel die het vuil het zuigkracht. apparaat in veegt.
 • Page 96: Norsk

  norsk Generell beskrivelse (fig. 1) Øvre håndtak Hengespor Øvre del av stangen Midtre del av stangen Nedre del av stangen Nedre håndtak Glidebryter for støvbrettluke Dreibart hengsel Rullebørste Gjennomsiktig frontdeksel Feieapparatets baseenhet Støvbrett Uttak for liten kontakt Liten kontakt Adapter Av/på-knapp Ladelampe Utløserknapp for støvbrett Feste Reim Utløserknapp for feste Lokk på batterirom Spor Hjul viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse. Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
 • Page 97 Dra ut støpselet til apparatet før du rengjør eller vedlikeholder det. Lad kun opp apparatet med adapteren som følger med. Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner. Adapteren vil være varm mens ladingen pågår. Dette er normalt. Ta alltid med apparatet til et autorisert Philips-servicesenter for undersøkelse eller reparasjon. Ikke stikk hendene/fingrene inn i den roterende rullebørsten, slik unngår du personskader. Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra...
 • Page 98 norsk Før bruk Koble det øvre håndtaket til den øvre delen av stangen. Koble den øvre delen av stangen til den nedre delen av stangen (du hører et klikk). (fig. 3) Hvis du ønsker en lang stang som passer til høyden din, kobler du den midtre delen av stangen til den nedre og øvre delen av stangen Koble stangen til det nedre håndtaket på feieapparatets baseenhet (du hører et klikk) (fig.
 • Page 99 norsk Ikke sett foten på av/på-knappen eller på støvbrettets utløserknapp. Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. (fig. 9) Du slår av apparatet ved å trykke på av/på-knappen igjen. Du kan bruke feieapparatet som et håndholdt apparat ved å fjerne stangen og holde feieapparatet i det nedre håndtaket. (fig. 10) Du får bedre grep hvis du skyver håndtaket forover til det står i 45- graders vinkel i forhold til baseenheten (du hører et klikk).
 • Page 100 norsk Rengjøre rullebørsten Slå av apparatet før du rengjør rullebørsten. Ta av det gjennomsiktige frontdekselet på feieapparatets baseenhet. Ta tak i den nedre delen av dekselet med begge henger og trekk det godt utover (1) og oppover (2) til det frigjøres fra sporene (fig.
 • Page 101 norsk Hvis rullebørsten ikke er ordentlig satt inn, kan du ikke bevege utløserknappen til låst stilling. Sett på det gjennomsiktige frontdekselet på feieapparatets baseenhet. Ta tak i dekselet med begge hendene og press det godt nedover (1) og innover (2), slik at det går tilbake på plass i sporene (du hører et klikk). (fig. 21) Rengjøre hjulene Slå...
 • Page 102 NiCd-/NiMH-batterier kan skade miljøet, og de kan eksplodere hvis de utsettes for høye temperaturer eller ild. Ta ut batteriet før apparatet kastes. Ikke kast batteriet i restavfallet, men lever det på et offentlig innsamlingssted. Du kan også ta med apparatet til et Philips servicesenter. De ansatte på senteret tar ut batteriet for deg, og avhender det på en miljøvennlig måte. Kontroller at apparatet er slått av og koblet fra stikkontakten før du tar ut batteriet.
 • Page 103 Koble fra polene én etter én, og ta ut batteriet (fig. 29). garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internett- sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale...
 • Page 104 norsk Problem Mulig årsak Løsning Apparatet Batteriet fungerer Lad batteriet helt ut ved å la har kort ikke slik det skal. apparatet stå på til det stopper. driftstid. Lad deretter batteriet i 16–18 timer. Gjenta denne utladingen og ladingen 3–5 ganger. Smuss Støvbrettet er fullt. Tøm støvbrettet (se avsnittet slipper ut av Rengjøring). apparatet. Støvbrettluken er Kontroller at du setter støvbrettet ikke ordentlig ordentlig tilbake på plass i lukket. apparatet. Hvis støvbrettet er satt inn ordentlig, lukkes støvbrettluken automatisk (se avsnittet Rengjøring). Apparatet Dette er normalt. Feieapparatet suger ikke.
 • Page 105: Português

  português Descrição geral (fig. 1) Pega superior Ranhura para pendurar Parte superior do tubo Parte central do tubo Parte inferior do tubo Pega inferior Porta do tabuleiro de sujidade Articulação giratória Escova rotativa Cobertura frontal transparente Base da Sweeper Tabuleiro de sujidade Tomada para ficha pequena Ficha pequena Adaptador Botão ligar/desligar Luz de carga Botão de libertação do tabuleiro de sujidade Fixador Correia Retentor de libertação do fixador Tampa do compartimento da bateria Ranhura Rodas...
 • Page 106 Campos Electromagnéticos - EmF (Electro magnetic Fields) Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas...
 • Page 107 português Antes da primeira utilização Puxe a pega para cima até que esteja na posição vertical. (fig. 2) Carregue o aparelho durante, pelo menos, 16-18 horas antes de o utilizar pela primeira vez (Consulte o capítulo ‘Carga’). preparação Encaixe a pega superior na parte superior do tubo. Encaixe a parte superior do tubo na parte inferior do tubo (‘clique’).
 • Page 108 português carregada. A luz de carga apaga-se ao desligar o aparelho da corrente. Utilização do aparelho Para retirar o tubo da posição de arrumação, coloque um pé em cima da base da sweeper para evitar que se incline e puxe a pega para si (‘clique’).
 • Page 109 português Prima o botão de libertação do tabuleiro de sujidade (1) e levante o tabuleiro para o retirar da base da sweeper (2) (fig. 11). Segure o tabuleiro de sujidade por cima de um caixote do lixo. Depois empurre o cursor na pega inferior para baixo para abrir a porta do tabuleiro de sujidade e esvazie o tabuleiro (fig.
 • Page 110 português voltar a inserir a escova rotativa Encaixe a correia à volta da extremidade ranhurada da escova rotativa. Introduza a outra extremidade da escova rotativa na ranhura do lado oposto da correia (fig. 18). Introduza a extremidade da escova rotativa com a correia na outra ranhura.
 • Page 111 português Nota: Cada roda contém 2 anéis e um mola. Repita os passos 4 e 5 para remover as outras rodas. Remova pêlos, cabelos ou outra sujidade das rodas, eixos, anéis, molas e ranhuras. Monte os anéis e as molas nos eixos, deslizando-os. (fig. 23) Introduza os eixos nas rodas.
 • Page 112 Quando se desfizer do aparelho, retire-lhe a bateria. Não deite fora a bateria junto com o lixo doméstico; entregue-a num ponto de recolha oficial. Também pode levar o aparelho a um centro de assistência Philips que poderá remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o ambiente. Certifique-se de que desligou o aparelho e que retirou a ficha da tomada eléctrica antes de remover a bateria.
 • Page 113 português Resolução de problemas Problema Causa provável Solução O aparelho não Não carregou Carregue o aparelho (consulte o funciona. o aparelho. capítulo ‘Carga’). Não introduziu Introduza correctamente o correctamente adaptador na tomada eléctrica. o adaptador na tomada eléctrica. Não introduziu Introduza correctamente a ficha correctamente pequena no aparelho. a ficha pequena no aparelho.
 • Page 114 português Problema Causa provável Solução A porta do Certifique-se de que volta a tabuleiro de colocar correctamente o sujidade não tabuleiro de sujidade no aparelho. está bloqueada Se o tabuleiro de sujidade estiver correctamente. correctamente introduzido, a porta do tabuleiro de sujidade fecha automaticamente (consulte o capítulo ‘Limpeza’). O aparelho não É normal. A vassoura não tem tem potência de potência de sucção, mas está sucção.
 • Page 115: Svenska

  svEnska allmän beskrivning (Bild 1) Övre handtag Upphängningsspår Övre delen av röret Mittendelen av röret Nedre delen av röret Nedre handtag Skjutlucka mot dammfacket Roterande fastsättning Rullborste Genomskinlig främre kåpa Sopenhet Dammfack Anslutning för liten kontakt Liten kontakt Adapter På/av-knapp Laddningslampa Dammfackets frigöringsknapp Hållare Rem Hållarens frigöringsknapp Batterifackets lock Munstycke Hjul viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten. Använd inte apparaten om adaptern, nätsladden eller själva apparaten är skadad. Om adaptern är skadad ska du alltid ersätta den med en originaladapter för att undvika fara.
 • Page 116 Stäng alltid av apparaten när du har använt den, innan du laddar den och innan du ansluter eller tar bort delar. Dra ur kontakten innan du rengör eller underhåller den. Ladda apparaten endast med den medföljande adaptern. Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå. Adaptern känns varm under laddning. Det är normalt. Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Peta aldrig in fingrarna i rullborsten. Då kan personskada uppstå. Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 117 svEnska Förberedelser inför användning Anslut det övre handtaget till den översta delen av röret. Anslut den översta delen av röret till den nedre delen av röret (ett klickljud hörs). (Bild 3) Om du vill ha ett långt rör som passar din längd ansluter du den mellersta delen av röret till den nedre och övre delen av röret. Anslut röret till sopenhetens nedre handtag (ett klickljud hörs) (Bild 4).
 • Page 118 svEnska Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen. (Bild 9) Du stänger av apparaten genom att trycka på på/av-knappen igen. Du kan använda sopenheten som en handhållen enhet genom att ta bort röret och hålla i sopenheten med det lägre handtaget. (Bild 10) Du får ett bättre grepp om du trycker handtaget mot enhetens framsida tills den är i en 45-graders vinkel mot basen (“klick”). Obs! Sopborsten är inte lämpad för användning på...
 • Page 119 svEnska Rengöra rullborsten Stäng av apparaten innan du rengör rullborsten. Ta bort den genomskinliga främre kåpan från sopenheten. Ta tag i den nedre kanten med båda händerna, dra den utåt (1) och uppåt (2) med fast grepp tills den lossnar från skårorna (Bild 14). Rotera rullborsten tills munstycket är mot dig.
 • Page 120 svEnska Sätt tillbaka den genomskinliga kåpan på sopenheten. Ta tag i kåpan med båda händerna, tryck den nedåt (1) och inåt (2) med fast grepp tills den klickar tillbaka på plats (“klick”). (Bild 21) Rengöra hjulen Stäng av apparaten. Ta bort den genomskinliga främre kåpan från sopenheten. Ta tag i den nedre kanten med båda händerna, dra den utåt (1) och uppåt (2) med fast grepp tills den lossnar från skårorna (Bild 14).
 • Page 121 Ta ut batteriet den dag apparaten ska kasseras. Släng inte batteriet tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan lämna in det för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Du kan också ta apparaten till ett Philips serviceombud. Personalen där kommer att ta ut batteriet åt dig och kassera det på ett miljövänligt sätt. Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten till elnätet innan du tar bort batteriet.
 • Page 122 Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Felsökning Problem Möjlig orsak Lösning Apparaten Du har inte Ladda apparaten (se kapitlet fungerar inte. laddat Laddning). apparaten. Du har inte Sätt i adaptern ordentligt i anslutit vägguttaget. adaptern ordentligt i vägguttaget.
 • Page 123 svEnska Problem Möjlig orsak Lösning Apparaten Batteriet har Ladda ur batteriet helt genom att fungerar bara utvecklat en köra apparaten tills den stannar. en kort minneseffekt. Ladda sedan batteriet i 16–18 stund. timmar. Upprepa den här urladdnings-laddningscykeln 3–5 gånger. Det kommer Dammfacket är Töm dammfacket (se kapitlet ut damm ur fullt. Rengöring). apparaten. Luckan till Kontrollera att du har satt tillbaka dammfacket är dammfacket ordentligt i apparaten. inte ordentligt Om det sätts i på rätt sätt stängs stängd. locket till dammfacket automatiskt (se kapitlet Rengöring). Apparaten Det är normalt. Sopenheten har har ingen ingen sugförmåga, men är utrustad sugförmåga.
 • Page 124: Türkçe

  türkçE Genel açıklamalar (Şek. 1) Üst sap Asma yuvası Kolun üst parçası Kolun orta parçası Kolun alt parçası Alt sap Kir tepsisi kapak kolu Oynar menteşe Döner fırça Şeffaf ön kapak Süpürme tabanı Kir tepsisi Küçük fiş için soket Küçük fiş Adaptör Açma/kapama düğmesi Şarj ediliyor ışığı Kir tepsisi açma düğmesi Muhafaza Kayış...
 • Page 125 Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin. Şarj sırasında adaptör ısınır. Bu durum normaldir. Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Ellerinizi/parmaklarınızı döner fırçaya sıkıştırmayın; aksi taktirde yaralanabilirsiniz.
 • Page 126 türkçE Cihazın kullanıma hazırlanması Üst sapı kolun üst parçasına takın. Kolun üst parçasını kolun alt parçasına bağlayın (‘klik’ sesi). (Şek. 3) Boyunuza uygun bir kol uzunluğu için, kolun orta parçasını alt ve üst parçalarına bağlayın. Kolu, süpürme kaidesinin alt sapına bağlayın (‘klik’ sesi) (Şek. 4). Kolu çıkarmak için, alt saptaki düğmeye basın (1) ve kolu yukarı...
 • Page 127 türkçE Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine tekrar basın. Süpürgeyi el cihazı olarak kullanmak için kolu çıkarın ve süpürgeyi alt sapından tutun. (Şek. 10) Daha sıkı tutmak için, sapı kaideyle 45 derecelik bir açı yapana kadar cihazın önüne doğru bastırın (‘klik’ sesi). Not: Bu süpürge, uzun tüylü...
 • Page 128 türkçE Şeffaf ön kapağı süpürge kaidesinden çıkarın. Kapağın alt ucunu her iki elinizle tutun, yuvasından çıkana kadar dışa (1) ve yukarı (2) doğru sıkıca çekin (Şek. 14). Kesme yivi size dönene kadar döner fırçayı çevirin. Döner fırça çevresinde biriken saçları, iplikleri, vb. maddeleri bir makas kullanarak kesin (Şek.
 • Page 129 türkçE Tekerleklerin temizlenmesi Cihazı kapatın. Şeffaf ön kapağı süpürge kaidesinden çıkarın. Kapağın alt ucunu her iki elinizle tutun, yuvasından çıkana kadar dışa (1) ve yukarı (2) doğru sıkıca çekin (Şek. 14). Süpürge kaidesini ters çevirin. Tekerleklerden birinin altına bir tornavida yerleştirin. Tornavidayı döndürerek tekerlekle birlikte milin, halkaların ve yayların yiv bağlantısını...
 • Page 130 Cihazı çöpe atarken pil paketini cihazdan çıkarın. Pil paketini normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın, resmi toplama noktalarına teslim edin. Ayrıca, cihazı bir Philips servis merkezine verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pil paketinin atık işlemlerini sizin için yapacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde atılmasını sağlayacaktır.
 • Page 131 ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun. Sorun giderme...
 • Page 132 türkçE Sorun Nedeni Çözüm Cihazın içine Kir tepsisi Kir tepsisini boşaltın (bkz. bölüm toz kaçıyor. doludur. ‘Temizlik’). Kir tepsisi kapağı Kir tepsinin cihaza düzgün şekilde düzgün takıldığından emin olun. Kir tepsisi kilitlenmemiştir. düzgün bir şekilde takıldığında, kir tepsisi kapağı otomatik olarak kapanır (bkz.
 • Page 136 222.00.62.1...

This manual is also suitable for:

Fc6120/01

Table of Contents