Makita DCM501 Instruction Manual

Makita DCM501 Instruction Manual

Cordless coffee maker
Hide thumbs Also See for DCM501:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Coffee Maker
EN
Bezprzewodowy Expres
PL
Do Kawy
Vezeték nélküli kávéfőző
HU
Bezdrôtový kávovar
SK
Bezdrátový kávovar
CS
Бездротова кавоварка
UK
Cafetieră cu acumulator
RO
Akku-Kaffeemaschine
DE
Brezžični kavni aparat
SL
Makineri kafeje pa tela
SQ
Акумулаторна
BG
кафемашина
Bežični aparat za kavu
HR
Безжичен апарат за кафе
MK
Уређај за прављење кафе
SR
Аккумуляторная
RU
Кофеварка
Instruction Manual
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Návod na obsluhu
Návod k použití
Інструкція з експлуатації
Manual de instrucțiuni
Betriebsanleitung
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
Инструкция по
эксплуатации
DCM501

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCM501

 • Page 1 DCM501 Cordless Coffee Maker Instruction Manual Bezprzewodowy Expres Instrukcja obsługi Do Kawy Vezeték nélküli kávéfőző Használati útmutató Bezdrôtový kávovar Návod na obsluhu Bezdrátový kávovar Návod k použití Бездротова кавоварка Інструкція з експлуатації Cafetieră cu acumulator Manual de instrucțiuni Akku-Kaffeemaschine Betriebsanleitung Brezžični kavni aparat...
 • Page 5 ENGLISH WARNING AND SAFETY RULES • This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and battery cartridges out of reach of children aged less than 8 years. • Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. • Children shall not play with the appliance. 1. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;...
 • Page 6 10. D o not use appliance for other than intended use. 11. Do not open the water tank lid during the brewing cycles. 12. S calding may occur if the filter holder/cafe pod holder is removed during the brewing cycles. 13. P lace the appliance on a hard, flat level surface to avoid interruption of airflow underneath the appliance. 14. T o reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover. No user serviceable parts inside. Service and repair should only be performed by an authorized service center. 15. D isconnect the battery cartridge from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally. 16. R echarge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery cartridge may create a risk of fire when used with another battery cartridge. 17. U se appliances only with specifically designated battery cartridges.
 • Page 7: Specifications

  11. Follow your local regulations relating to disposal of battery BL1430, BL1430B, cartridges DC 14.4 V BL1440, BL1450, battery. BL1460B 12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant 10.8 V - products may result in a fire, excessive heat, BL1040B, BL1041B 12V max explosion, or leak of electrolyte. Water tank SAVE THESE INSTRUCTIONS. 240 ml...
 • Page 8 Installing or removing battery cartridge (Fig. B) • Following battery cartridges can be installed to this appliance however the total brewing amount will be To install the battery cartridge (17), slide the battery slot smaller than a cup. cover (16) to open the battery slot that you are going to BL1415N, BL1020B, BL1021B : approx. 140 ml use ((6) for 18 V or 14.4 V battery cartridge, (5) for 10.8 BL1015, BL1016 : approx. 100 ml V - 12 V max battery cartridge). Align the tongue on the • Due to our continuing program of research and battery cartridge with the groove in the housing and slip development, the specifications herein are subject to it into place. Insert it all the way until it locks in place with...
 • Page 9: Maintenance

  MAINTENANCE • For brewing, do not use any other liquid than water. • Always use cold water for brewing. Hot water promotes WARNING the dripping speed and cause overflow from the filter • When servicing is required, ask a Makita authorized holder/cafe pod holder. service center which deals genuine replacement parts. • The maximum water tank capacity is 240ml. Do not Use of any other parts may create a hazard or cause pour too much water to the water tank. Excess water product damage.
 • Page 10: Optional Accessory

  OPTIONAL ACCESSORY CAUTION • These accessories or attachments are recommended for use with your appliance specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. • Makita genuine battery and charger • Cafe pod for Makita coffee maker NOTE • Some items in the list may be included in the appliance package as standard accessories. They may differ from country to country.
 • Page 11 POLSKI OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI • Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i że rozumieją związane z nim zagrożenia. Zabrania się powierzania dzieciom czyszczenia i ogólnej konserwacji urządzenia, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie oraz kasetę akumulatora należy umieścić poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
 • Page 12 8. Nie umieszczać urządzenia na gorącym palniku gazowym, palniku elektrycznym, na rozgrzanym piecyku ani w ich pobliżu. 9. Zawsze wyłączyć urządzenie przełącznikiem zasilania przed wymontowaniem akumulatora. 10. N ie używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. 11. Nie otwierać pokrywy zbiornika na wodę podczas cyklu parzenia kawy. 12. J eśli oprawa filtra albo oprawa kapsułki zostanie wymontowana podczas cyklu parzenia, może dojść do poparzenia. 13. A by uniknąć zakłócenia przepływu powietrza pod urządzeniem, należy je umieścić na twardej, płaskiej powierzchni. 14. A by zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie zdejmować dolnej osłony. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części przeznaczone do serwisowania przez użytkownika. Serwis i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane...
 • Page 13 (3) Nie narażać kasety akumulatora na działanie do pożaru, obrażeń ciała i uszkodzeń mienia.Takie wody ani deszczu. działanie będzie także stanowić naruszenie postanowień Zwarcie akumulatora może skutkować przepływem gwarancji udzielanej przez firmę Makita na urządzenia prądu dużym natężeniu, przegrzaniem, i ładowarki. poparzeniami, a nawet poważnym uszkodzeniem.
 • Page 14: Dane Techniczne

  9. Oprawa kapsułek oraz baterie i akumulatory wycofywane z 10. Otwór przelewowy eksploatacji należy selektywnie zbierać i 11. Podstawka dzbanka dostarczać do ekologicznych ośrodków 12. Kontrolka zasilania unieszkodliwiania odpadów. 13. Przełącznik zasilania 14. Pokrywka dzbanka na kawę DANE TECHNICZNE 15. Dzbanek na kawę DCM501 PRZYGOTOWANIE URZĄDZANIA BL1815N, BL1820, PRZESTROGA BL1820B, BL1830, Prąd stały • Przed zamontowaniem lub wymontowaniem kasety BL1830B, BL1840, 18 V akumulatora zawsze należy najpierw wyłączyć BL1840B, BL1850, Napięcie urządzenie.
 • Page 15 Montaż i demontaż kasety akumulatora (Rys. B) WSKAZÓWKA • Zależnie od warunków użytkowania i temperatury Aby zamontować kasetę akumulatora (17), przesunąć otoczenia wskazywany poziom może nieznacznie osłonę gniazda akumulatora (16) w celu otwarcia się różnić od rzeczywistego poziomu naładowania gniazda, które będzie używane ((6) dla akumulatora akumulatora.
 • Page 16 • Nie zanurzać urządzenia ani akumulatora w wodzie ani Aby zachować BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ w innej cieczy. produktu, naprawy i inne czynności konserwacyjne lub regulacyjne należy wykonywać w autoryzowanych Codzienne czyszczenie punktach serwisowych firmy Makita, zawsze stosując UWAGA części zamienne Makita. • Do czyszczenia części plastikowych nigdy nie stosować DOSTĘPNE AKCESORIA benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu ani podobnych środków. Mogłoby to skutkować odbarwieniem, PRZESTROGA zniekształceniem lub pęknięciem. Po ostygnięciu...
 • Page 17 MAGYAR FIGYELMEZTETÉS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK • Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek használhatják, amennyiben felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatáról utasításokat kaptak, és amennyiben megértették a használattal járó kockázatokat. A tisztítást és a karbantartást gyerekek nem végezhetik el, hacsak nem idősebbek 8 évesnél és felügyelet alatt teszik azt. Tartsa távol a készüléket és az akkumulátorokat 8 éven aluli gyermekektől. • A készüléket használhatják olyan személyek, akik csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkeznek, amennyiben felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatáról utasításokat kaptak, és amennyiben megértették a használattal járó kockázatokat. • Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 1. Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra lehet használni, mint például: - boltokban, irodákban és más munkakörnyezetben konyhafelületeken;...
 • Page 18 12. F orrázás fordulhat elő, amennyiben a szűrőtartó/kávépárnatartó eltávolításra kerül a főzési ciklusok alatt. 13. A készüléket helyezze kemény, sík felületre, hogy elkerülje a készülék alatti légáramlás megszakadását. 14. T űz és áramütés kockázatának a csökkentéséhez ne távolítsa el az alsó burkolatot. Nincs benne felhasználó által javítható alkatrész. A szervizelést és a javítást csak hivatalos szervizközpont végezheti. 15. H úzza ki az akkumulátort a készülékből, mielőtt bármilyen módosítást végezne, tartozékot cserélne vagy tárolná a készüléket. Az ilyen preventív biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen elindításának a kockázatát. 16. C sak a gyártó által meghatározott töltővel töltse fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz való töltő tűzveszélyt jelenthet egy másik akkumulátor használatakor.
 • Page 19 1. Az akkumulátor használata előtt olvassa el az Csak eredeti Makita akkumulátorokat használjon. összes utasítást és figyelmeztető jelzést (1) az A nem eredeti Makita akkumulátorok vagy módosított akkumulátortöltőn, (2) az akkumulátoron és (3) az akkumulátorok használata miatt az akkumulátor akkumulátort használó készüléken.
 • Page 20: Műszaki Adatok

  MŰSZAKI ADATOK ELŐKÉSZÍTÉS VIGYÁZAT DCM501 • Mindig kapcsolja ki a készüléket az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása előtt. BL1815N, BL1820, • Tartsa meg erősen a készülék tetejét és az akkumulátort BL1820B, BL1830, 18 V, az akkumulátor behelyezésekor vagy eltávolításakor. BL1830B, BL1840, egyenáram Ennek elmulasztása miatt kicsúszhat a készülék a BL1840B, BL1850, Névleges kezéből és sérülhet a készülék és az akkumulátor, vagy BL1850B, BL1860B feszültség és az személyi sérülés történhet. alkalmazandó...
 • Page 21 MEGJEGYZÉS • A víztartály maximális kapacitása 240 ml. Ne öntsön túl • A túlmelegedés elleni védelem csak a csillagjelzéssel sok vizet a víztartályba. A túl sok víz kijuthat a túlfolyó ellátott akkumulátorral működik (J ábra). nyílásból. Jelzi a fennmaradó akkumulátorkapacitást (K ábra) Főzés (Csak a jelzéssel ellátott akkumulátorok esetében) 1. Nyissa ki a víztartály nyílását és vegye ki a víztartályt. (C ábra) Nyomja meg ellenőrző gombot (21) 2. Öntsön kívánt mennyiségű tiszta hideg vizet a akkumulátortartón a fennmaradó akkumulátorkapacitás víztartályba és tegye vissza a készülékbe. (D ábra) kijelzéséhez. A jelzőlámpák (20) néhány másodpercig...
 • Page 22 ábra) Napi tisztítás A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK a fenntartása érdekében a javításokat, bármilyen MEGJEGYZÉS más karbantartást és beállítást a Makita hivatalos • Soha ne használjon benzint, benzént, alkoholt vagy szervizközpontjai végezhetik el, mindig Makita hasonló terméket a műanyag részek tisztításakor.
 • Page 23 SLOVENSKY VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ • Tento spotrebič môžu využívať deti od 8 rokov za predpokladu, že im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom. Musia si tiež byť vedomé hroziacich rizík. Čistenie a používateľskú údržbu môžu deti vykonávať až od 8 rokov za predpokladu, že to robia pod dohľadom. Spotrebič a akumulátor udržujte mimo dosahu detí do 8 rokov. • Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len pod dozorom alebo po poskytnutí pokynov týkajúcich sa bezpečného používania spotrebiča. Musia tiež porozumieť hroziacim rizikám.
 • Page 24 10. S potrebič používajte len na určené použitie. 11. Počas cyklov varenia neotvárajte veko nádrže na vodu. 12. A k počas cyklu vyberiete držiak na filter alebo kávovú kapsulu, môžete sa popáliť. 13. S potrebič umiestnite na pevný a rovný povrch, čím predídete zamedzeniu prúdenia vzduchu pod zariadením. 14. A by ste predišli riziku vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nedemontujte spodný kryt. Vnútri sa nenachádzajú...
 • Page 25 životnosti je potrebné zbierať samostatne v oblasti nebezpečných materiálov. Nezabudnite odovzdať environmentálne dodržiavať aj podrobnejšie národné nariadenia. vyhovujúcom recyklačnom mieste. Voľné kontakty zakryte alebo opáskujte. Batérie zabaľte spôsobom, aby sa v balení nehýbali. 11. Pri likvidácií batérií postupujte podľa miestnych nariadení. 12. Batérie využívajte len vo výrobkoch, ktoré stanovuje spoločnosť Makita. V prípade použitia batérií v neschválených produktoch hrozí riziko vzniku požiaru, hromadenia tepla, výbuchu alebo úniku elektrolytov.
 • Page 26: Technické Špecifikácie

  TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRÍPRAVA POZOR DCM501 • Pred vkladaním alebo vyberaním akumulátora spotrebič vždy najprv vypnite. BL1815N, BL1820, • Pri vkladaní alebo vyberaní akumulátora pevne držte BL1820B, BL1830, Jednosmerný vrchnú časť spotrebiča a akumulátora. V opačnom BL1830B, BL1840, prúd 18 V prípade sa vám môžu vyšmyknúť z rúk, čo predstavuje BL1840B, BL1850, Menovité riziko poškodenia spotrebiča a akumulátora, prípadne BL1850B, BL1860B napätie a...
 • Page 27 POZNÁMKA POZNÁMKA • Ochrana pred prehriatím funguje len v prípade • Na varenie používajte výlučne vodu. akumulátora s označením hviezdičky (obr. J). • Vždy používajte len studenú vodu. Horúca voda zrýchľuje rýchlosť kvapkania a spôsobuje pretečenie držiaka filtra/držiaka kávovej kapsuly. Signalizácia kapacity akumulátora (obr. K) • Nádrž na vodu má maximálnu kapacitu 240 ml. Dbajte (Platí len pre akumulátory s indikátorom.) na to, aby ste do nádrže na vodu neliali priveľa vody. V Na zistenie kapacity akumulátora stlačte kontrolné dôsledku toho môže z otvoru na prietok vody vytekať...
 • Page 28: Doplnkové Príslušenstvo

  VAROVANIE skladaní si dajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty. • V prípade potreby vykonania údržby sa obráťte na • Pred prenášaním alebo skladovaním spotrebiča ho autorizované servisné centrum spoločnosti Makita, nechajte úplne vychladnúť. Predídete tak možnosti ktoré predáva originálne náhradné diely. Použitie vzniká požiaru alebo popáleninám. akýchkoľvek iných dielov môže spôsobiť poškodenie • Vybitú batériu dlhšiu dobu neskladujte, pretože by to...
 • Page 29 ČEŠTINA VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY • Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou související nebezpečí. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let a děti bez dozoru. Přístroj a jeho akumulátory nenechávejte v dosahu dětí mladších 8 let. • Přístroje mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou související nebezpečí.
 • Page 30 12. P okud vyjmete držák filtru / kávového podu během varného cyklu, může dojít k opaření. 13. P řístroj umístěte na pevnou rovnou plochu umožňující zespodu volné proudění vzduchu. 14. Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte spodní kryt. Přístroj neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné díly. Servis a opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. 15. P řed každým nastavením, výměnou příslušenství nebo uložením přístroje odpojte akumulátor. Tato opatření snižují nebezpečí náhodného zapnutí přístroje.
 • Page 31: Technické Údaje

  14,4 V DC BL1440, BL1450, BL1460B 11. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace akumulátorů. Max. 10,8–12 V BL1040B, BL1041B 12. Používejte akumulátory pouze ve výrobcích určených společností Makita. Vložení akumulátoru Kapacita do nekompatibilního produktu může způsobit požár, nádržky na 240 ml přehřátí, výbuch nebo únik elektrolytu. vodu TYTO POKYNY SI ULOŽTE. Funkce udržování...
 • Page 32 Instalace nebo odebrání akumulátoru (obr. B) • Následující akumulátory lze do tohoto zařízení vložit, celkové množství uvařené vody však bude menší než Chcete-li vložit akumulátor (17), posuňte kryt prostoru jeden šálek: akumulátoru (16) a zpřístupněte požadovaný prostor BL1415N, BL1020B, BL1021B: cca. 140 ml akumulátoru ((6) pro 18V nebo 14,4V akumulátor, (5) pro BL1015, BL1016: cca. 100 ml 10,8–12V max. výdrž akumulátoru). Vyrovnejte jazýček • Vzhledem k našemu nepřetržitému programu výzkumu na akumulátoru s drážkou na krytu a akumulátor zasuňte a vývoje se zde uvedené technické parametry mohou na místo. Zasuňte ho až na doraz, dokud se neozve...
 • Page 33 • Je-li nutná oprava, obraťte se na autorizované přetečení z držáku filtru / kávových podů. servisní středisko Makita, které disponuje originálními • Maximální kapacita nádržky na vodu je 240 ml. náhradními díly. Při použití jiných dílů může hrozit Nenalévejte do nádržky na vodu příliš mnoho vody.
 • Page 34: Volitelné Příslušenství

  • Vybitý akumulátor neskladujte dlouho, protože může dojít ke zkrácení jeho životnosti. • Dodanou naběračku lze uložit do zadní části víčka nádržky na vodu. Stačí naběračku vsunout koncem do háčků (obr. M). Chcete-li zachovat BEZPEČNOST a SPOLEHLIVOST přístroje, veškerou další údržbu nebo seřizování musí provádět autorizované servisní středisko Makita, vždy s využitím náhradních dílů značky Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ • S přístrojem popisovaným tomto návodu...
 • Page 35 УКРАЇНСЬКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ • Цим приладом можуть користуватися діти від 8 років, якщо вони перебувають під наглядом дорослих або якщо їм було надано вказівки щодо безпечного використання приладу і вони розуміють пов’язану з цим небезпеку. Чистити та обслуговувати прилад можуть діти від 8 років, якщо вони роблять це під наглядом дорослих. Тримайте прилад та касети з акумуляторами у місцях, недосяжних для дітей, яким менше 8 років. • Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями та особи з браком досвіду і знань, можуть користуватися приладом під наглядом інших осіб, або якщо їм...
 • Page 36 10. Н е використовуйте прилад з іншою метою, аніж визначено. 11. Під час процесу приготування напою не відкривайте кришку резервуара для води. 12. Н е виймайте тримач фільтра/тримач кавової таблетки під час процесу приготування напою, щоб не отримати опіків. 13. Щ об забезпечити постійну циркуляцію повітря під приладом, встановлюйте його на тверду, рівну поверхню. 14. Щ об запобігти займанню або ураженню електричним струмом, не знімайте нижню кришку. Всередині приладу немає компонентів, які потребують обслуговування. Обслуговування і ремонт приладу має здійснюватися у фірмовому центрі обслуговування. 15. П еред виконанням будь-яких налаштувань чи заміною приладдя або перед тим, як покласти прилад на зберігання, вийміть з нього касету з акумулятором. Такі застережні заходи...
 • Page 37 конструкцією може призвести до вибуху батареї, застосовується акумуляторна батарея. займання, травмування людей або пошкодження 2. Не розбирайте касету з акумулятором. майна. Це також призведе до скасування гарантійних 3. Якщо час роботи від акумулятора помітно зобов'язань компанії Makita на прилад та зарядний скоротився, негайно припиніть його використання. пристрій. Це може призвести до перегріву та отриманню опіків і навіть до вибуху. Поради щодо забезпечення максимального часу...
 • Page 38: Технічні Характеристики

  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 14. Кришка чашки для кави 15. Чашка для кави DCM501 ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, УВАГА! 18 В пост. BL1830B, BL1840, • Перед встановленням або вийманням касети з струму BL1840B, BL1850, Номінальна акумулятором обов'язково вимикайте прилад. BL1850B, BL1860B напруга і • Установлюючи або виймаючи касети з акумулятором, відповідні міцно тримайте касету та притримуйте прилад 14,4 В BL1430, BL1430B, касети з зверху. Якщо цього не зробити, касета або...
 • Page 39 • Перегрівання: • Майте на увазі, що після закінчення процесу Якщо прилад не вмикається, можливо, приготування кави з тримача фільтра/тримача акумуляторна батарея перегрілася. У такому кавової таблетки ще деякий час падатимуть краплі випадку не натискайте вимикач живлення гарячої кави. приладу, доки акумуляторна батарея не охолоне. • Після завершення процесу приготування кави не • Низька напруга акумуляторної батареї: виймайте одразу тримач фільтра/тримач кавової...
 • Page 40 повторіть кроки 8–10. Якщо крапання все ще ПОПЕРЕДЖЕННЯ триває довше ніж звичайно, повторіть описані вище • Якщо пристрій потребує обслуговування, зверніться процедури. до фірмового сервісного центру компанії Makita, де можна отримати оригінальні запасні деталі. Транспортування та зберігання Використання деталей будь-яких інших виробників • Переносьте прилад за ручку. Складаючи ручку, може бути небезпечним або може призвести до...
 • Page 41 ROMÂNĂ AVERTISMENTE ȘI REGULI DE SIGURANȚĂ • Acest aparat poate fi utilizat de către copiii mai mari de 8 ani cu condiţia să fie supravegheaţi şi instruiţi cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi să conştientizeze pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Operaţiunile de curăţare şi întreţinere nu vor fi efectuate de către copii decât dacă sunt mai mari de 8 ani şi supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul şi cartușul acumulatorului la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
 • Page 42 9. Opriți întotdeauna de la întrerupător înainte de a îndepărta acumulatorul. 10. N u utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. 11. Nu deschideţi capacul rezervorului de apă în timpul preparării cafelei. 12. V ă puteţi opări dacă scoateţi suportul filtrului/capsulei de cafea în timpul preparării cafelei. 13. A şezaţi aparatul pe o suprafaţă dreaptă şi dură, pentru a vă asigura că circulaţia aerului pe sub aparat nu este întreruptă.
 • Page 43 IMPORTANTE PRIVIND PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI. SIGURANŢA CARTUȘULUI ACUMULATORULUI ATENȚIE 1. Înainte de a utiliza cartușul de acumulatori, citiţi toate Folosiți doar acumulatori originali Makita. Folosirea instrucţiunile şi marcajele de avertizare de pe (1) acumulatorilor Makita neoriginale sau al acumulatorilor încărcător, (2) acumulator şi (3) aparatul cu care va fi care au fost modificați poate avea ca rezultat izbucnirea utilizat acumulatorul. în foc al acumulatorului vătămare personală și pagube.
 • Page 44 SPECIFICAŢII PREGĂTIRE ATENȚIE DCM501 • Opriți întotdeauna aparatul înainte de a instala sau a îndepărta cartușul de acumulatori. BL1815N, BL1820, • Țineți bine de partea de sus a aparatului și de cartușul BL1820B, BL1830, de acumulatori atunci când instalați sau îndepărtați 18 V cc BL1830B, BL1840, cartușul de acumulatori. În caz contrar poate să BL1840B, BL1850, Alimentare și vă alunece din mână și poate rezulta deteriorarea BL1850B, BL1860B cartușuri de...
 • Page 45 • Nivel scăzut de încărcare al acumulatorului: • Dacă se pornește un nou ciclu de preparare a cafelei, Dacă capacitatea rămasă al acumulatorului este așteptați cel puțin 5 minute înainte de a umple aparatul prea scăzută, aparatul nu va funcţiona. În acest caz cu apă. Altfel aburii și apa fierbinte pot fi eliberate și lampa de alimentare va clipi. Scoateţi acumulatorul poate rezulta opărirea. şi încărcaţi-l. • Nu atingeți placa de pe partea de jos al aparatului în timpul sau imediat după prepararea cafelei. NOTĂ • Protecţia la supraîncălzire funcţionează numai cu NOTĂ...
 • Page 46 • Pentru a preveni incendiul sau arsura, lăsați aparatul AVERTIZARE să se răcească complet înainte de a-l muta sau a-l • Dacă aparatul necesită reparaţii, adresaţi-vă unui depozita. centru de service Makita autorizat, care utilizează • Nu depozitați acumulatorul descărcat pentru timp piese de schimb originale. Utilizarea altor piese poate îndelungat, acest lucru îi poate scurta durata de viață. provoca accidente sau defectarea produsului.
 • Page 47 DEUTSCH WARNUNG UND SICHERHEITSREGELN • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie eine Betreuung oder Anweisung bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, dass sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Bewahren Sie das Gerät und seine Akkus außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. • Geräte können von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie eine Betreuung oder Unterweisung im sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten...
 • Page 48 9. Schalten Sie immer zuerst das Gerät aus, bevor Sie den Akku entnehmen. 10. B enutzen Sie das Gerät nicht für sachfremde Zwecke. 11. Öffnen S ie n icht d en W assertankdeckel w ährend d er A ufbrühzyklen. 12. E s kann zu einer Verbrühung kommen, falls der Filterhalter/ Kaffeepadhalter während der Aufbrühzyklen entfernt wird.
 • Page 49 Akkus und dadurch zu Feuer, Personenverletzung und 3. Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer geworden Beschädigungen führen. Zudem wird dadurch die Makita- ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Anderenfalls Garantie für das Gerät und das Ladegerät von Makita besteht die Gefahr von Überhitzung, möglichen unwirksam. Verbrennungen und sogar einer Explosion.
 • Page 50: Technische Daten

  TECHNISCHE DATEN VORBEREITUNG VORSICHT DCM501 • Schalten Sie stets das Gerät aus, bevor Sie den Akku anbringen oder abnehmen. BL1815N, BL1820, • Halten Sie die Oberseite des Geräts und den Akku BL1820B, BL1830, Gleichstrom beim Anbringen oder Abnehmen des Akkus sicher fest. BL1830B, BL1840, 18 V Anderenfalls können sie Ihnen aus der Hand rutschen, BL1840B, BL1850, was zu einer Beschädigung von Gerät und Akku und zu BL1850B, BL1860B Nennspannung und Körperverletzungen führen kann. anwendbare Akkus BL1430, BL1430B, • Schieben Sie den Akku stets bis zum Anschlag ein, bis Gleichstrom BL1440, BL1450, die rote Anzeige nicht mehr sichtbar ist. Anderenfalls...
 • Page 51 • Niedrige Akkuspannung: • Berühren Sie während und direkt nach dem Aufbrühen Wenn die Akku-Restkapazität zu niedrig ist, nicht die Platte an der Unterseite des Geräts. funktioniert das Gerät nicht. Die Stromanzeige blinkt HINWEIS in dieser Situation. Nehmen Sie den Akku ab und • Verwenden Sie zum Aufbrühen keine andere Flüssigkeit laden Sie ihn auf. als Wasser. HINWEIS • Verwenden Sie stets kaltes Wasser zum Aufbrühen. • Der Überhitzungsschutz funktioniert nur mit einem Heißes Wasser steigert die Tropfgeschwindigkeit Akku mit Sternsymbol (Abb.
 • Page 52 Wartungs- oder Einstellarbeiten nur usw. mit einem sauberen Tuch entfernen. von autorisierten Makita-Kundendienstzentren • Verwenden Sie keine Scheuermittel oder unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Scheuerkissen. Originalersatzteilen ausgeführt werden. • Wischen Sie die Innenseite des Geräts nicht mit einem Tuch aus, weil Flusen zurückbleiben können. SONDERZUBEHÖR VORSICHT Pflegen Sie Ihr Gerät richtig, damit es Ihnen lange • Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen Jahre gute Dienste leistet. Reinigen Sie das Gerät nach werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung...
 • Page 53 SLOVENŠČINA OPOZORILA IN VARNOSTNA PRAVILA • Otroci, stari 8 let ali več, lahko uporabljajo ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo nevarnosti, povezane z uporabo aparata. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, razen če so starejši od 8 let in nadzorovani. Aparat in akumulatorske baterije hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let. • Osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo aparate, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo nevarnosti, povezane z uporabo aparata.
 • Page 54 10. A parat uporabljajte samo skladno s predvideno uporabo in ne v druge namene. 11. Med cikli kuhanja ne odpirajte pokrova posode za vodo. 12. Č e med cikli kuhanja odstranite držalo filtra/držalo kavne kapsule, lahko pride do oparin. 13. P ostavite aparat na trdo, ravno in vodoravno površino, da preprečite prekinitev toka zraka pod aparatom. 14. N e odstranjujte spodnjega pokrova, da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara. V notranjosti aparata ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Servisiranje in popravila lahko izvaja samo pooblaščeni servisni center. 15. P red kakršnimi koli prilagoditvami, zamenjavo dodatkov ali shranjevanjem aparata odklopite akumulatorsko baterijo z aparata. S takšnimi preventivnimi ukrepi zmanjšate nevarnost nenamernega vklopa aparata.
 • Page 55 SHRANITE TA NAVODILA. AKUMULATORSKO BATERIJO POZOR 1. Pred uporabo akumulatorske baterije preberite Uporabljajte samo originalne baterije Makita. Če vsa navodila in opozorilne oznake na (1) polnilniku uporabljate neoriginalne baterije Makita ali predelane baterije, (2) bateriji in (3) aparatu, v katerem baterije, lahko baterija poči, kar lahko povzroči požar,...
 • Page 56 Tehnični podatki PRIPRAVA POZOR DCM501 • Pred namestitvijo ali odstranitvijo akumulatorske baterije vedno izklopite aparat. BL1815N, BL1820, • Pri nameščanju ali odstranjevanju akumulatorske BL1820B, BL1830, baterije trdno držite vrh aparata in akumulatorsko DC 18 V BL1830B, BL1840, baterijo. V nasprotnem primeru vam lahko zdrsneta BL1840B, BL1850, Nazivna iz rok, kar lahko povzroči poškodbe aparata in...
 • Page 57 Prikaz preostale zmogljivosti baterije (Sl. K) Kuhanje (samo za akumulatorske baterije z indikatorjem) 1. Odprite pokrov posode za vodo in odstranite posodo za vodo. (Sl. C) Pritisnite gumb za preverjanje (21) na akumulatorski 2. V posodo za vodo nalijte želeno količino sveže hladne bateriji, da se prikaže preostala zmogljivost baterije. Za vode in namestite posodo v aparat. (Sl. D) nekaj sekund zasvetijo indikatorske lučke (20). Priporočena količina Indikatorske lučke Vrsta kave vode Preostala zmogljivost Mleta kava 160 ml (6,5 g*)
 • Page 58 • Aparata in baterije ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Če želite zagotoviti VARNOST in ZANESLJIVOST izdelka, mora popravila, morebitno drugo vzdrževanje ali Dnevno čiščenje nastavitve izvesti pooblaščeni servisni center Makita, ki mora pri tem uporabiti nadomestne dele Makita. OPOMBA • Za čiščenje plastičnih delov ne uporabljajte bencina, IZBIRNI DODATKI razredčila, alkohola ali podobnih snovi. Lahko pride POZOR do razbarvanja, deformacij ali razpok. Ko se aparat...
 • Page 59 ALBANIAN RREGULLAT E KUJDESIT DHE TË SIGURISË • Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeçare e lart dhe nëse janë nën mbikëqyrje apo kanë marrë udhëzime në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe nëse kuptojnë rreziqet e mundshme. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhen nga fëmijët, përveç nëse janë mbi 8 vjeç dhe mbikëqyren. Mbajeni pajisjen dhe kutitë e baterisë larg fëmijëve nën moshën 8 vjeç.
 • Page 60 12. M und të shkaktohet djegie nëse mbajtësi i filtrit/mbajtësja e kutisë së kafesë hiqet gjatë cikleve të filtrimit. 13. V endoseni pajisjen në një sipërfaqe të fortë, të sheshtë e të niveluar për të shmangur ndërprerjen e qarkullimit të ajrit poshtë pajisjes. 14. P ër të reduktuar rrezikun e zjarrit ose të goditjeve elektrike, mos e hiqni kapakun e sipërm. Brenda nuk ka pjesë të riparueshme nga përdoruesi. Shërbimi dhe riparimi duhet të kryhet vetëm nga një qendër e autorizuar shërbimi. 15. H iqeni kutinë e baterisë nga pajisja përpara se të bëni ndonjë rregullim, ndryshim të aksesorëve ose ruajtje të pajisjes. Masa të tilla parandaluese të sigurisë ulin rrezikun e ndezjes së pajisjes elektrike aksidentalisht.
 • Page 61 1. Përpara se ta përdorni kutinë e baterisë, lexoni Përdorni vetëm bateri origjinale Makita. Përdorimi të gjitha udhëzimet dhe shënimet e masave i baterive jo-origjinale Makita ose baterive që mund të parandaluese te (1) ngarkuesi i baterisë, (2) bateria jenë modifikuar, mund të rezultojë në marrjen flakë të...
 • Page 62 SPECIFIKIMET PËRGATITJA KUJDES DCM501 • Fikeni gjithmonë pajisjen përpara se të instaloni ose hiqni kutinë e baterisë. BL1815N, BL1820, • Mbajeni pjesën e sipërme të pajisjes dhe kutinë e BL1820B, BL1830, baterisë kur vendosni ose hiqni kutinë e baterisë. DC 18 V BL1830B, BL1840, Moskryerja e këtij veprimi mund të bëjë që t’ju...
 • Page 63 • Nëse ju nevojitet shërbim, kërkoni për një qendër mbajtësi i filtrit/mbajtësi i kapsulës së kafes. të autorizuar shërbimi Makita, e cila tregton pjesë origjinale këmbimi. Përdorimi i ndonjë pjese tjetër mund • Kapaciteti maksimal i depozitës së ujit është 240 ml. Mos hidhni shumë ujë në depozitën e ujit. Uji i tepërt të përbëjë rrezik ose mund të shkaktojë dëmtim të...
 • Page 64 Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje • Mos përdorni agjentë pastrimi gërryes ose sfungjerë me aksesorët, pyesni qendrën vendore të shërbimit të për fërkimin e enëve. Makita-s. • Mos e thani pajisjen nga brenda me leckë, pasi mund të mbeten fije. • Bateri dhe ngarkues origjinal Makita • Kapsulë kafeje për makinerinë e kafes Makita. Mirëmbajtja e duhur do të sigurojë vite të tëra përdorimi të pajisjes suaj. Pastrojeni pajisjen pas çdo përdorimi për SHËNIM të ruajtur cilësinë e shijes së kafesë. • Disa artikuj të listës mund të përfshihen në paketën e 1. Hiqeni baterinë nga pajisja dhe lëreni këtë të fundit...
 • Page 65 БЪЛГАРСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ • Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години, ако те са под наблюдение или са инструктирани как да използват уреда по безопасен начин, и ако разбират възможните опасности. Почистването и отслужването от страна на потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и са са под наблюдение. Дръжте уреда и акумулаторната батерия далече от деца на възраст под...
 • Page 66 9. Винаги изключвайте превключвателя за захранването, преди да изваждате акумулаторната батерия. 10. Н е използвайте уреда извън неговото предназначение. 11. Не отваряйте капачето на резервоара за вода по време на работа. 12. Възможно е да се опарите с вряла вода, ако държачът на филтъра / държачът на капсулата бъде изваден по време на работа. 13. П оставяйте уреда върху твърда, плоска и равна повърхност, за да не се препречва въздушният поток под уреда. 14. З а намаляване на риска от пожар и поражения от електрически ток, не сваляйте долния капак. Вътре в уреда няма части, които да бъдат обслужвани от потребителя. Обслужването и ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран сервиз. 15. О ткачайте акумулаторната батерия от уреда, преди да правите настройки, да сменяте принадлежности или да съхранявате уреда. Такава профилактична поддръжка намалява риска от...
 • Page 67 акумулаторни 5. Не давайте накъсо изводите на акумулаторната батерии от Makita. При използване на неоригинални батерия. акумулаторни батерии за Makita, или акумулаторни (1) Не докосвайте изводите с каквито и да било батерии, които са били приспособявани, може са проводящи материали. се стигне до избухване на акумулаторната батерия, (2) Избягвайте да съхранявате акумулаторната...
 • Page 68 13. Превключвател за захранването оборудване и нейното прилагане 14. Капаче за чаша за кафе в съответствие с националното 15. Чаша за кафе законодателство. СПЕЦИФИКАЦИИ ПОДГОТОВКА ВНИМАНИЕ DCM501 • Винаги изключвайте превключвателя за захранването, преди да поставяте или изваждате BL1815N, BL1820, акумулаторната батерия. Постоянно BL1820B, BL1830, • Дръжте горната част на уреда и акумулаторната напрежение...
 • Page 69 РАБОТА Вкарайте я докрай, докато се зафиксира на мястото си с леко изщракване. Ако можете да видите червения ВНИМАНИЕ индикатор (18) върху горната страна на бутона (19), тя не е зафиксирана напълно. За намаляване на руска от опарване с вряла вода, спазвайте следното указание: За да извадите акумулаторната батерия, плъзнете я • Не изваждайте държача на филтъра / държача на вън от уреда, докато плъзгате бутона върху предната капсулата по време на работа. Под държача на...
 • Page 70 не използвайте бензол, бензин, всякакви други обслужвания или настройки трябва разтворител, спирт или подобни, когато почиствате да се извършват от оторизирани сервизи на Makita, пластмасовите части. Може да се предизвика винаги с използване на оригинални резервни части от обезцветяване, деформиране или напукване. След Makita. като уредът изстине, използвайте чисти кърпи, за да премахнете замърсяванията, праха, мазнините, ДОПЪЛНИТЕЛНИ...
 • Page 71 HRVATSKI UPOZORENJA I SIGURNOSNA PRAVILA • Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više ako su pod nadzorom ili su dobila upute o korištenju uređaja na siguran način i ako razumiju potencijalne opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Čuvajte uređaj i baterijski uložak izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
 • Page 72 12. M ožete se opeći ako skinete držač filtra/držač kapsula kave tijekom ciklusa kuhanja. 13. P ostavite uređaj na tvrdu, ravnu površinu da ne bi došlo do prekida protoka zraka ispod uređaja. 14. U cilju smanjenja rizika od požara ili strujnog udara nemojte skidati donji poklopac. Unutar uređaja nema dijelova koje korisnik može servisirati. Servisiranje i popravke treba obavljati isključivo ovlašteni servisni centar. 15. I skopčajte baterijski uložak iz uređaja prije bilo kakvih podešavanja, mijenjanja dodatne opreme ili pohrane uređaja. Ove preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog aktiviranja uređaja. 16. U ređaj punite samo pomoću punjača koji je naveo proizvođač. Punjač koji odgovara jednoj vrsti baterijskog uloška može dovesti do rizika od požara kada se koristi s drugim baterijskim uloškom.
 • Page 73 240 ml OPREZ vodu Koristite isključivo originalne baterije tvrtke Makita. Funkcija Ako se koriste baterije koje nisu originalne baterije tvrtke održavanja Nema Makita ili baterije koje su izmijenjene, može doći do topline eksplozije baterija i dovesti do požara, tjelesnih ozljeda i oštećenja. To će također poništiti jamstvo tvrtke Makita Odgovarajuća za Makita alat i punjač. vrsta kapsula 60 mm Savjeti za održavanje maksimalnog radnog vijeka...
 • Page 74 Postavljanje ili uklanjanje baterijskog uloška (Sl. B) • Sljedeći baterijski ulošci mogu se postaviti u ovaj uređaj, ali će ukupna količina za kuhanje biti manja od Da postavite baterijski uložak (17), kliznite poklopac utora šalice. za bateriju (16) da otvorite utor za bateriju koji ćete koristiti BL1415N, BL1020B, BL1021B : oko 140 ml ((6) za baterijski uložak od 18 V ili 14,4 V, (5) za baterijski BL1015, BL1016 : oko 100 ml uložak od maks. 10,8 V - 12 V). Poravnajte jezičak na • S obzirom na naš kontinuirani program istraživanja baterijskom ulošku sa žlijebom na kućištu i ugurajte ga na i razvoja, navedene specifikacije su podložne mjesto. Umetnite ga do kraja dok se ne blokira ne mjestu...
 • Page 75 • Za kuhanje koristite isključivo vodu. UPOZORENJE • Uvijek koristite hladnu vodu za kuhanje. Vruća voda • Kada je potrebno servisiranje, obratite se ovlaštenom potiče brzinu kapanja i dovodi do prelijevanja iz držača servisnom centru tvrtke Makita koji posjeduje originalne filtra/držača kapsula kave. rezervne dijelove. Korištenje bilo kojih drugih dijelova • Maksimalni kapacitet spremnika za vodu je 240 ml. može dovesti do opasnosti ili oštećenja proizvoda.
 • Page 76 • Priložena žlica može se pohraniti na stražnjoj strani poklopca spremnika za vodu. Za pohranu ugurajte kraj žlice u kukice. (Sl. M) Da biste održali SIGURNOST i POUZDANOST proizvoda, sve popravke, postupke održavanja ili podešavanja trebaju obavljati ovlašteni servisni centri tvrtke Makita i uvijek treba koristiti zamjenske dijelove tvrtke Makita. NEOBAVEZNA DODATNA OPREMA OPREZ • Ova dodatna oprema preporučuje se za upotrebu s vašim uređajem opisanim u ovom priručniku. Upotreba...
 • Page 77 МАКЕДОНСКИ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ • Овој апарат може да го користат деца повозрасни од 8 години ако се под надзор и им се дадени упатства за безбедно користење на апаратот и ги разбираат потенцијалните опасности. Чистењето и одржувањето не треба да го извршуваат деца, освен ако се повозрасни од 8 години и се под надзор. Чувајте го апаратот и касетите за батерија надвор од дофат на деца под 8-годишна возраст. • Апаратот може да го користат лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор и им се дадени упатства за безбедно користење на апаратот и ги разбираат потенцијалните опасности. • Децата не треба да играат со апаратот. 1. Овој апарат е наменет за употреба во домашни услови и за други слични намени како што се: - кујни на персонал во продавници, канцеларии и други работни средини;...
 • Page 78 10. К ористете го апаратот само за предвидената намена. 11. Не отворајте го капакот на резервоарот за вода во текот на циклусите на подготовка. 12. М оже да дојде до изгореници ако го отстраните држачот за филтер/држачот на сад за кафе за време на циклусот на подготовка. 13. П оставете го апаратот на цврста и рамна површина за да не дојде до прекин на протокот на воздух под апаратот.
 • Page 79 1. Пред да ја користите касетата за батерија, Користете само оригинални Makita батерии. прочитајте го упатството и предупредувачките Употребата на неоригинални Makita батерии или ознаки за (1) полнач на батерија, (2) батерија и (3) батерии коишто се изменети може да доведе до апаратот којшто ја користи батеријата. пукање на батеријата и да предизвика пожар, телесна 2. Не расклопувајте ја касетата за батерија. повреда и оштетување. Исто така, ја поништува...
 • Page 80 СПЕЦИФИКАЦИИ ПОДГОТОВКА DCM501 ВНИМАНИЕ BL1815N, BL1820, • Секогаш исклучувајте го апаратот пред да ја BL1820B, BL1830, вметнете или да ја отстраните касетата за батерија. DC 18 V BL1830B, BL1840, • Цврсто држете ги горниот дел на апаратот и касетата BL1840B, BL1850, за батерија при вметнувањето или отстранувањето Номинален BL1850B, BL1860B на касетата за батерија. Во спротивно, може да ви напон и се лизнат од рацете и да дојде до оштетување на...
 • Page 81 • Прегревање: • Откако подготовката е завршена, почекајте најмалку 5 минути пред да го извадите држачот за филтер/ Ако апаратот не започне да работи, батеријата држачот на садот за кафе. е прегреана. Во оваа ситуација, оставете да • Ако сакате да започнете друг циклус на подготовка, се излади батеријата пред повторно да го почекајте најмалку 5 минути пред да ставите вода притиснете прекинувачот за напојување.
 • Page 82 или држачот на садот за кафе од апаратот. предвидената намена. Измијте ги извадените делови со сапуница. Потоа, Ако ви е потребна каква било помош за повеќе детали исплакнете ги со вода. во врска со овие додатоци, обратете се до локалниот 4. Почекајте апаратот и сите негови делови да се центар за сервисирање на Makita. исушат. • Oригинална батерија и полнач на Makita Отстранување на наталожениот бигор во • Сад за кафе за апарат за кафе Makita внатрешноста на апаратот Во текот на употребата на апаратот, ќе се таложи...
 • Page 83 СРПСКИ УПОЗОРЕЊЕ И БЕЗБЕДНОСНА ПРАВИЛА • Овај уређај смеју да користе деца старости 8 година и више ако су под надзором или су добила упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и ако разумеју укључене опасности. Чишћење и одржавање које обавља корисник не смеју да обављају деца осим ако нису старија од 8 година и ако су под надзором. Чувајте уређај и улошке батерије ван домашаја деце која су млађа од 8 година. • Уређаје смеју да користе особе са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако су под надзором или су добила упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и ако разумеју укључене опасности. • Деца не смеју да се играју уређајем. 1. Овај уређај је намењен да се користи у домаћинству и сличним применама, као што су: - одељци кухиња за особље у продавницама, канцеларијама...
 • Page 84 11. Немојте да отварате поклопац резервоара за воду током циклуса припреме. 12. М оже доћи до опекотина ако се држач филтера / држач капсуле са кафом уклони током циклуса припреме. 13. С тавите уређај на чврсту, равну површину да бисте избегли прекид протока ваздуха испод уређаја. 14. Д а бисте смањили ризик од пожара или струјног удара, немојте да уклањате поклопац на дну. У уређају нема делова...
 • Page 85 искључиво оригиналне батерије упутства и ознаке за опрез на (1) пуњачу батерије, компаније Makita. Употреба неоригиналних батерија (2) батерији и (3) уређају који користи батерију. компаније Makita или батерија које су измењене 2. Немојте да растављате уложак батерије. може довести до експлозије батерија што доводи до 3. Ако је време рада значајно смањено, одмах пожара, повреде и оштећења. То ће такође довести прекините са употребом. То може довести до...
 • Page 86 СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРИПРЕМА DCM501 ОПРЕЗ BL1815N, BL1820, • Увек искључите уређај пре инсталације или BL1820B, BL1830, уклањања улошка батерије. DC 18 V BL1830B, BL1840, • Држите горњи део уређаја и уложак батерије чврсто BL1840B, BL1850, Номинални приликом инсталације или уклањања улошка BL1850B, BL1860B напон и батерије. Ако то не учините, они могу да исклизну из применљиви ваших руку што може довести до оштећења уређаја BL1430, BL1430B, улошци и улошка батерије и повреде. DC 14,4 V BL1440, BL1450, батерије • Увек инсталирајте уложак батерије у потпуности све BL1460B док се црвени индикатор не може видети. Ако то не...
 • Page 87 • Прегревање: • Након што се припрема заврши, сачекајте најмање Ако се уређај не покреће, батерија је прегрејана. 5 минута пре уклањања држача филтера / држача У овој ситуацији допустите да се батерија охлади капсуле са кафом. пре него што поново притиснете прекидач за • Ако треба покренути други циклус припреме, напајање. сачекајте најмање 5 минута пре сипања воде у • Низак напон батерије: уређај. У супротном, може доћи до ослобађања...
 • Page 88 ОДРЖАВАЊЕ киселине. Поновите горенаведене процедуре ако је за УПОЗОРЕЊЕ капање и даље потребно више времена. • Када је потребно сервисирање, обратите се овлашћеном сервису компаније Makita који ради Транспорт/складиштење са оригиналним резервним деловима. Коришћење • Користите ручку приликом ношења уређаја. других делова може да доведе до опасности или Приликом савијања дршке будите опрезни да не...
 • Page 89 РУССКИЙ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ • Данное устройство может использоваться детьми с возраста 8 лет, если они находятся под присмотром или получили указания, касающиеся безопасного использования данного устройства, и если они понимают связанные с этим опасности. Осуществляемые пользователем очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми младше 8 лет и без присмотра. Держите данное устройство и блоки...
 • Page 90 8. Не размещайте данное устройство на газовых или электрических плитах, вблизи них или в духовом шкафу. 9. Прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею, обязательно отключите питание устройства выключателем. 10. Н е используйте устройство не по назначению. 11. Не открывайте крышку емкости для воды в процессе цикла варки. 12. П ри извлечении держателя фильтра/держателя кофейной капсулы в процессе цикла варки можно ошпариться. 13. Р азмещайте устройство на твердой плоской и ровной поверхности во избежание нарушения циркуляции воздуха снизу устройства.
 • Page 91 воды, не оставляйте его под дождем. что приведет к возгоранию, причинению травм или Короткое замыкание клемм аккумуляторной материального ущерба. Также это приведет к лишению батареи может привести к возникновению гарантии компании Makita на инструмент и зарядное большого электрического тока, перегреву, ожогам устройство Makita. или даже к взрыву. 6. Не храните устройство и блок аккумулятора в Рекомендации по обеспечению максимального...
 • Page 92 блок аккумулятора и устройство сверху. Пренебрежение этим требованием ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ может привести к соскальзыванию рук, что приведет к повреждению устройства и блока аккумулятора, а DCM501 также к причинению травм. • Всегда устанавливайте блок аккумулятора до упора, BL1815N, BL1820, чтобы красный индикатор исчез из поля зрения. В BL1820B, BL1830, 18 В пост. противном случае блок может случайно выпасть...
 • Page 93 Система защиты батареи • Учтите, что горячий кофе продолжает стекать снизу Данное устройство оснащено системой защиты держателя фильтра/держателя кофейной капсулы батареи. Эта система автоматически отключает даже по окончании цикла варки. питание устройства для увеличения срока службы • После завершения цикла варки, подождите не батареи. менее 5 минут, прежде чем извлекать держатель фильтра/держатель кофейной капсулы.
 • Page 94 • Для предотвращения возгорания или пожара • При необходимости в обслуживании обратитесь в подождите полного охлаждения устройства, прежде официальный центр технического обслуживания чем переносить его или помещать на хранение. Makita, в котором используются оригинальные • Не храните разряженную аккумуляторную батарею запасные части. Использование любых иных в течение длительных периодов времени, так как запасных частей может представлять опасность или...
 • Page 96 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan www.makita.com DCM501-AT15L-1710...

Table of Contents