Makita DCM500 Instruction Manual

Cordless
Hide thumbs Also See for DCM500:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

GB Cordless Coffee Maker
S
Trådlös Kaffebryggare
N
Trådløs kaffetrakter
FIN Langaton kahvinkeitin
LV
Bezvadu kafijas automāts
LT
Belaidis kavos aparatas
EE
Juhtmeta kohvimasin
Аккумуляторная
RUS
Кофеварка
Instruction Manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Lietošanas rokasgrāmata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
Инструкция по эксплуатации
DCM500

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCM500

 • Page 1 DCM500 GB Cordless Coffee Maker Instruction Manual Trådlös Kaffebryggare Bruksanvisning Trådløs kaffetrakter Bruksanvisning FIN Langaton kahvinkeitin Käyttöohje Bezvadu kafijas automāts Lietošanas rokasgrāmata Belaidis kavos aparatas Naudojimo instrukcija Juhtmeta kohvimasin Kasutusjuhend Аккумуляторная Инструкция по эксплуатации Кофеварка...
 • Page 4 ENGLISH WARNING AND SAFETY RULES • This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
 • Page 5 Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn any control to “off,” then remove plug from wall outlet. Do not use appliance for other than intended use. Do not open the water tank lid during the brewing cycles.
 • Page 6: Important Safety Instructions

  Do not store the appliance and battery cartridge in SPECIFICATIONS locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F). Model DCM500 Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The AC (see the nameplate on the battery cartridge can explode in a fire.
 • Page 7: Operation

  OPERATION USE WITH BATTERY Installing or removing battery cartridge (Fig. A) PARTS IDENTIFICATION (Fig. C) CAUTION Button • Always switch off the appliance before installing or Red indicator removing of the battery cartridge. Battery cartridge • Hold the battery holder and the battery cartridge Star marking firmly when installing or removing battery cartridge.
 • Page 8: General Maintenance

  (the cycle time varies depending on the amount of water, temperature, and other conditions). The longer WARNING the brewing cycle, the stronger the coffee. • When servicing is required, ask a Makita authorized CAUTION service center which deals genuine replacement parts. • To reduce the risk of scalding, do not remove the filter Use of any other parts may create a hazard or cause holder (Fig.
 • Page 9 SVENSKA VARNING OCH SÄKERHETSANVISNINGAR • Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt om de har fått handledning eller instruktioner i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de är införstådda med riskerna det innebär. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och under uppsikt av en vuxen. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
 • Page 10 Ställ inte på eller i närheten av en spis- eller gasplatta eller i en uppvärmd ugn. Anslut alltid kontakten till apparaten först, och koppla sedan in kontakten i vägguttaget. Vrid eventuella strömbrytare till ”av” för att koppla från och dra sedan ut kontakten från vägguttaget. Använd inte apparaten på...
 • Page 11 Om batteriet kortsluts kan det leda till starka SPECIFIKATIONER strömflöden, överhettning, risk för brännskador och till och med att apparaten går sönder. Modell DCM500 Förvara inte apparaten och batterikassetten på platser med temperaturer som kan uppgå till 50°C Växelström (se märkplåten på eller mer.
 • Page 12 ANVÄNDNING ANVÄNDNING MED BATTERI Sätta i eller ta ur batterikassetten (Fig. A) BESKRIVNING AV DELAR (Fig. C) VIKTIGT Knapp • Stäng alltid av apparaten innan du sätter i eller tar ut Röd indikator batterikassetten. Batterikassett • Håll stadigt i batterihållaren och batterikassetten Stjärnmarkering när du sätter i eller tar ut batterikassetten.
 • Page 13: Extra Tillbehör

  UNDERHÅLL Ställ en kopp på den avsedda platsen för koppen (Fig. C-9). VARNING Tryck på strömbrytaren (Fig. C-10). • Vid behov av service ska du kontakta ett Makita- Strömbrytaren tänds och bryggningen startar. auktoriserat servicecenter använder äkta När bryggningen är klar stängs apparaten automatiskt reservdelar.
 • Page 14 NORSK ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover hvis de er blitt instruert i eller blitt forklart hvordan apparatet brukes på en trygg måte, og hvis de forstår faremomentene det innebærer. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og er under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
 • Page 15 Må ikke plasseres på eller nær en varm gasskomfyr eller kokeplate, eller i en oppvarmet ovn. Koble alltid til pluggen til apparatet først, og plugg dernest ledningen inn i støpselet i veggen. For å koble fra, sett alle kontrollene til “av”, og trekk deretter pluggen ut fra støpselet. Ikke bruk apparatet til noe annet enn det er beregnet til.
 • Page 16 En kortslutning av batteriet kan forårsake kraftig SPESIFIKASJONER strøm, overoppheting, mulig brannskade og til og med ødeleggelse. Modell DCM500 Ikke oppbevar apparatet og batterikassetten på steder der temperaturen kan nå eller overstige 50°C. Vekselstrøm (se typeskiltet Ikke brenn batterikassetten selv om den er svært på apparatet angående skadet eller helt oppbrukt.
 • Page 17 BRUK BRUKE MED BATTERI Montere eller fjerne batterikassetten (fig. A) IDENTIFIKASJON AV DELER (fig. C) FORSIKTIG Knapp • Slå alltid av apparatet før batterikassetten settes inn Rød indikator eller fjernes. Batterikassett • Ha fast grep i batteriholderen og batterikassetten Stjernemerke når batterikassetten monteres eller fjernes. Hvis Lokk til tank ikke batteriholderen og batterikassetten holdes i fast...
 • Page 18: Generelt Vedlikehold

  Bare bruk tilleggsutstyr eller tilslutninger til det de er beregnet til. Hvis du trenger hjelp og mer informasjon om dette tilleggsutstyret, kan du ta kontakt med ditt lokale Makita- servicesenter. • Ekte Makita-batteri og -lader MERK •...
 • Page 19: Varoitukset Ja Turvallisuusohjeet

  SUOMI VAROITUKSET JA TURVALLISUUSOHJEET • Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu laitteen turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät sen vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä kunnossapitotoimenpiteitä, elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja ellei heitä...
 • Page 20 Älä aseta kuuman kaasun, sähköpolttimen tai lämmitetyn uunin päälle tai lähelle. Liitä aina ensin pistoke laitteeseen ja kytke vasta sitten johto pistorasiaan. Irrota laite verkkovirrasta kääntämällä virtakytkin ”off”-asentoon, irrota sitten pistoke pistorasiasta. Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
 • Page 21: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Oikosulku akussa saattaa aiheuttaa runsaan sähkövirtauksen, ylikuumenemisen, palovammoja tai Malli DCM500 jopa konerikon. Älä säilytä laitetta tai akkuyksikköä paikassa, jonka AC (katso käyttöjännite laitteen lämpötila voi ylittää 50°C. tyyppikilvestä), Älä polta akkuyksikköä, vaikka se olisi vakavasti 50 – 60 Hz vaurioitunut tai täysin loppuun käytetty. Akkuyksikkö...
 • Page 22 KÄYTTÖ KÄYTTÖ AKULLA Akkuyksikön asentaminen tai irrottaminen (kuva A) OSIEN KUVAUS (kuva C) HUOMIO Painike • Sammuta aina laite ennen kuin asennat akkuyksikön tai Punainen indikaattori irrotat sen. Akkuyksikkö • Pidä akkupidikettä ja akkuyksikköä tukevasti, kun Tähtimerkki asennat akkuyksikön tai irrotat sen. Jos et pidä Säiliön kansi akkupidikettä...
 • Page 23 -varusteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkojen riskin. Käytä lisälaitteita tai -varusteita vain niiden käyttötarkoitukseen. Jos tarvitset apua tai lisätietoja, käänny paikallisen Makita-huoltoliikkeen puoleen. • Makita alkuperäinen akku ja laturi HUOMAUTUS • Jotkin luettelon kohteista saattavat sisältyä laitteen pakkaukseen vakiovarusteina.
 • Page 24 LATVIEŠU BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI • Šo ierīci var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem, ja viņi tiek uzraudzīti vai apmācīti ierīces drošā lietošanā un izprot visus riskus saistībā ar to. Bērni drīkst tīrīt ierīci un veikt tai apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā un tad, ja ir sasnieguši 8 gadu vecumu. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā, ja viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu. • Šo ierīci var ekspluatēt personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai apmācītas ierīces drošā lietošanā un ja šīs personas izprot visus riskus saistībā ar to. • Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar ierīci. Šo ierīci paredzēts lietot mājas apstākļos un tamlīdzīgām vajadzībām, piemēram: - veikalu, biroju un cita veida darba vietu personāla virtuves zonā;...
 • Page 25 Nenovietojiet ierīci uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai to tuvumā, vai arī sakarsētā krāsnī. Vispirms pievienojiet vadu ierīcei, tad iespraudiet to elektrotīkla kontaktdakšā. Lai izslēgtu, pagrieziet kontrolierīces izslēgtā pozīcijā (OFF), tad atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla. Nelietojiet ierīci nolūkiem, kam tā nav paredzēta. Neatveriet ūdens tvertnes vāciņu laikā, kad tiek gatavota kafija. Ja kafijas gatavošanas laikā tiek izņemts filtra turētājs, var gūt applaucējumus. Novietojiet ierīci uz cietas, horizontālas un līdzenas virsmas, lai nenosprostotu gaisa plūsmu zem ierīces.
 • Page 26: Tehniskie Dati

  (3) Nepakļaujiet akumulatoru ūdens vai lietus TEHNISKIE DATI iedarbībai. Akumulatora īssavienojums var izraisīt lielu strāvas Modelis DCM500 plūsmu, pārkaršanu, iespējamu aizdegšanos un pat bojājumus akumulatorā. Maiņstrāva (sk. ierīces datu Neuzglabājiet ierīci un akumulatoru vietās, kur plāksnīti, kurā norādīts darba temperatūra var sasniegt vismaz 50°C. spriegums), Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad, ja tas ir...
 • Page 27 EKSPLUATĀCIJA PIEVIENOŠANA AKUMULATORAM Akumulatora ievietošana un izņemšana (A. att.) IERĪCES SASTĀVDAĻAS (C. att.) UZMANĪBU Poga • Pirms akumulatora ievietošanas vai izņemšanas Sarkans indikators vienmēr izslēdziet ierīci. Akumulators • Ievietojot vai izņemot akumulatoru, cieši turiet Zvaigznes veida atzīme akumulatora ligzdu un akumulatoru. Ja akumulatora Tvertnes vāciņš ligzda un akumulators netiek cieši turēti, tie var izslīdēt Ūdens tvertne no rokām un salūzt vai izraisīt ievainojumus.
 • Page 28 7 minūšu laikā (cikla ilgums ir atkarīgs no ūdens veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram, un daudzuma, temperatūras un citiem apstākļiem). Jo vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. ilgāks pagatavošanas cikls, jo stiprāku kafiju var pagatavot.
 • Page 29 LIETUVIŠKAI ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS TAISYKLĖS • Šį buitinį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, jei jie tinkamai prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti buitinį prietaisą ir jie supranta su jo naudojimu susijusius pavojus. Valymo ir naudotojui numatytus techninės priežiūros darbus gali atlikti tik 8 metų ir vyresni vaikai, prižiūrimi suaugusiųjų. Laikykite buitinį prietaisą ir jo kabelį jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje. • Buitinius prietaisus gali naudoti asmenys su fizine, jutimine ar psichine negalia arba neturintys patirties ir žinių asmenys, jei jie tinkamai prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti...
 • Page 30 Nestatykite ant (prie) karštos dujinės (elektrinės) viryklės ir nedėkite į pakaitintą orkaitę. Būtinai pirmiausia prijunkite maitinimo kištuką prie buitinio prietaiso ir tada junkite į maitinimo lizdą. Kai atjungiate, pirmiausia pasukite valdymo elementą į padėtį „OFF“ (išjungta) ir tada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Nenaudokite buitinio prietaiso jokiai kitai paskirčiai nei jis yra numatytas. Ruošimo proceso metu neatidarinėkite vandens bakelio dangčio. Jei ruošimo ciklo metu nuimsite filtro laikiklį, galite nusiplikyti. Statykite buitinį prietaisą ant kieto, plokščio ir lygaus pagrindo, kad nebūtų trikdoma oro cirkuliacija po juo.
 • Page 31 Nenaudokite pažeistos arba modifikuotos akumuliatoriaus kasetės arba buitinio prietaiso. Pažeisti arba modifikuoti akumuliatoriai gali veikti neprognozuojamai ir sukelti gaisrą, sprogimą arba sužaloti. Nemeskite akumuliatoriaus kasetės į ugnį ir nelaikykite jos aukštoje temperatūroje. Patekusi į ugnį arba aukštesnėje nei 130°C temperatūroje ji gali sprogti. Pasirūpinkite, kad aptarnavimo darbus atliktų kvalifikuotas specialistas ir būtų naudojamos tik identiškos atsarginės dalys.
 • Page 32 SPECIFIKACIJOS MAITINIMAS IŠ KINTAMOSIOS SROVĖS TINKLO (D pav.) Prijunkite KS maitinimo kabelį prie buitinio prietaiso KS Modelis DCM500 maitinimo lizdo ir tada įjunkite į KS tinklo maitinimo lizdą. KS (žr. vardinę buitinio prietaiso PASTABA plokštelę, kur nurodyta darbinė • Prie buitinio prietaiso maitinimo lizdų vienu metu įtampa), negalima jungti KS maitinimo kabelio ir akumuliatoriaus 50 – 60 Hz Maitinimo šaltinis laikiklio.
 • Page 33: Techninė Priežiūra

  • Siekiant išlaikyti gaminio SAUGĄ ir PATIKIMUMĄ, • Maltos kavos kiekį parinkite pagal skonį. remonto, bet kokios kitos techninės priežiūros Padėkite puodelį ant puodelio atramos (C-9 pav.). ar reguliavimo darbai turi būti vykdomi tik Makita Paspauskite maitinimo jungiklį (C-10 pav.). įgaliotuosiuose aptarnavimo centruose ir tik naudojant Maitinimo jungiklis ima šviesti ir prasideda kavos Makita atsargines dalis. ruošimo ciklas. Pasibaigus kavos ruošimo ciklui, buitinis prietaisas TECHNINĖ...
 • Page 34 EESTI HOIATUSED JA OHUTUSREEGLID • Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast, kui on tagatud nende järelevalve või neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Seadet tohivad kasutada ja hooldada vaid vanemad kui 8-aastased lapsed, kui nad on täiskasvanu järelevalve all. Hoidke seadet ja selle juhet nooremate kui 8-aastaste laste käeulatusest eemal.
 • Page 35 Ärge asetage seadet gaasi- ega elektripliidi peale, kuuma ahju ega nende lähedusse. Ühendage pistik alati enne seadmega ja alles seejärel pistikupessa. Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks keerake nupud asendisse „off” (väljas) ja eemaldage pistik pistikupesast. Kasutage seadet vaid sihtotstarbeliselt. Ärge avage kohvi valmistamise ajal veenõu kaant. Filtrihoidja eemaldamisel kohvi valmistamise ajal võite saada põletushaavu.
 • Page 36 TEHNILINE TEAVE () Ärge laske akukassetil kokku puutuda vee või vihmaga. Mudel DCM500 Akulühis võib põhjustada suure voolu jagunemise, ülekuumenemise, võimalikud põletushaavad ja isegi AC (vahelduvvool) (tööpinge on seadme rikke. märgitud seadme etiketil), Ärge hoidke seadet ega akukassetti paigas, kus...
 • Page 37 KASUTAMINE AKUGA KASUTAMINE Akukasseti paigaldamine või eemaldamine (jn A) OSADE LOETELU (jn C) ETTEVAATUST Nupp • Lülitage seade alati enne akukasseti paigaldamist või Punane indikaatortuli eemaldamist välja. Akukassett • Hoidke akuhoidjat ja akukassetti kindlalt, kui Tähemärgistus akukassetti paigaldate või eemaldate. Kui te seda ei Veepaagi kaas tee, võib see teil käest libiseda ja kahjustada seadet ja Veepaak...
 • Page 38 (jn C-1) kasutades Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks • 6,5 grammi kohvipulbrit filtrisse ja asetage filtrihoidja tuleb mis tahes muud parandus- või hooldustööd tagasi seadmesse. teha Makita volitatud teeninduskeskustes ja Makita MÄRKUS varuosasid kasutades. • Asetage filter filtrihoidjasse (jn G-8) õigesti. Vastasel korral ei saa filtrihoidjat seadmesse HOOLDUS sisestada.
 • Page 39 РУССКИЙ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ • Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет, если они находятся под наблюдением или они получают указания, касающиеся безопасного использования устройства, и если они понимают связанную с этим опасность. Очистка и техническое обслуживание пользователем не должно выполняться детьми младше 8 лет или без присмотра.
 • Page 40 Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой после сбоев в работе устройства или после любых иных повреждений. Верните устройство в ближайший авторизированных центр технического обслуживания для проверки, ремонта или настройки. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем устройства, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
 • Page 41 Перезаряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа батарейных картриджей, может создавать опасность возгорания при использовании с другим батарейным картриджем. Используйте устройства только со специально разработанными батарейными картриджами. Использование любых других батарейных картриджей может вызвать опасность травм или возгорания. Когда батарейный картридж не используется, держите его вдали от металлических предметов, например, скрепок для бумаги, монет, ключей, гвоздей, винтов и других мелких...
 • Page 42: Технические Характеристики

  картридж воздействию воды или дождя. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Закорачивание батареи может привести к большому электрическому току, перегреву, Модель DCM500 возможным взрывам и даже поломке. Не храните устройство и батарейный картридж Переменный ток (см. табличку в местах, где температура может достичь или номиналов на устройстве превысить 50°C. относительно рабочего Не сжигайте батарейный картридж даже если он...
 • Page 43 РАБОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С БАТАРЕЙ Установка или удаление батарейного картриджа ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧАСТЕЙ (Рис. C) (Рис. A) Кнопка ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Красный индикатор • Обязательно выключите устройство перед Батарейный картридж установкой или удалением батарейного картриджа. Метка со звездочкой • Крепко держите держатель батареи и Крышка емкости батарейный картридж при установке или Емкость с водой удалении батарейного картриджа. Если Вы Фильтр...
 • Page 44: Общее Техническое Обслуживание

  При необходимости в обслуживании обратитесь в ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ уполномоченный центр технического обслуживания • Чтобы уменьшить риск ошпаривания, не удаляйте Makita, который работает с оригинальными держатель фильтра (Рис. C-8) во время цикла запасными частями. Использование любых других варки. запасных частей может создать опасность или •...
 • Page 45 Если Вам требуется помощь для получения более подробной информации о таких приспособлениях, обратитесь в местный центр технического обслуживания Makita. • Оригинальная батарея и зарядное устройство Makita ПРИМЕЧАНИЕ • Некоторые пункты в списке могут быть включены в комплект поставки устройства в качестве...
 • Page 48 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com DCM500-SE8-1215...

Table of Contents