Philips FC9266/01 User Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs
FC9269-FC9250

   Summary of Contents for Philips FC9266/01

 • Page 1

  FC9269-FC9250...

 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 Dansk 22 DEutsCh 38 Ελληνικα 54 Español 71 suomi 88 Français 104 italiano 121 nEDErlanDs 138 norsk 154 português 170 svEnska 186 türkçE 202...

 • Page 6: English

  English introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. general description (Fig. 1) 1 Filter cylinder unit A Filter cleaning handle (specific types only)

 • Page 7

  Do not use the appliance if the mains cord, the plug or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 • Page 8

  Electromagnetic fields (EmF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

 • Page 9: Telescopic Tube

  preparing for use attaching the handgrip Attach the handgrip to the telescopic tube (‘click’). To disconnect the handgrip from the tube, hold the handgrip with one hand. With the other hand, hold the telescopic tube and press the tube release button (1) and pull the tube off the handgrip (2). Note (specific types only): The holes at the end of the handgrip prevent objects from getting stuck or damaged when you use your vacuum cleaner without the tube or accessories supplied.

 • Page 10

  English For optimal ergonomy, we advise you to hold the tube in such a way that the standard handgrip is at hip level. To connect the tube to a nozzle, press the spring-loaded lock button on the tube and insert the tube into the nozzle. Fit the spring-loaded lock button into the opening in the nozzle (‘click’).

 • Page 11: Remote Control Operation

  Crevice nozzle, small nozzle and brush attachment Connect the crevice nozzle (1) or small nozzle (2) with or without brush attachment directly to the standard handgrip or to the tube. Brush attachment To assemble the brush attachment, slide it onto the bottom of the small nozzle (‘click’).

 • Page 12

  English The infrared-active light flashes when you press a button on the remote control. using the appliance Pull the cord out of the appliance and put the mains plug in the wall socket. Press the on/off button on top of the appliance to switch on the appliance.

 • Page 13

  using the filter-cleaning handle to clean the filter cylinder (specific types only) Switch off the appliance and unplug it. Keep the appliance in horizontal position, with all wheels touching the floor. Press the cover release button (1) and open the cover (2). Turn the filter-cleaning handle until it has made 6 full circles.

 • Page 14

  English 15 sec. 15 sec. reminder to clean the filter cylinder You have to clean the filter cylinder after each vacuuming session. This prevents the filter cylinder from clogging and helps maintain optimal suction power. If you fail to clean the filter cylinder a number of vacuuming sessions in a row, the filter light flashes for 15 seconds.

 • Page 15

  If you want to clean the filter cylinder unit, remove the filter cylinder from the filter cylinder case. Turn the handle on top of the filter cylinder anticlockwise (1) and lift the filter cylinder out of the case (2). To clean the filter cylinder, gently tap it against the dustbin to release all fine dust from the filter cylinder.

 • Page 16

  Washable ultra Clean air hEpa 13 filter Note: To guarantee optimal dust retention and performance of the vacuum cleaner, always replace the HEPA filter with an original Philips filter of the correct type (see chapter ‘Ordering accessories and filters’). Clean the washable HEPA 13 filter every 6 months. You can clean the washable HEPA 13 filter max.

 • Page 17

  Grab the release tabs of the HEPA filter cover to open and remove the filter cover. Take out the washable HEPA 13 filter. Rinse the pleated side of the HEPA 13 filter under a warm slow- running tap. Hold the filter in such a way that the pleated side points upwards and the water flows parallel to the pleats.

 • Page 18

  English Reattach the top of the filter cover (1) and then close the cover (2) (‘click’). replacement Batteries of remote control Replace the batteries when the light on top of the remote control does not flash when you press any button. Note: Your remote control may differ from the one shown in the figure.

 • Page 19

  To purchase accessories and filters, visit our website www.philps.com, contact the Philips Consumer Care Centre in your country or visit your vacuum cleaner specialist. If you have any difficulties obtaining filters or other accessories for this appliance, contact the Philips Consumer Care Centre in your country or consult the worldwide guarantee leaflet.

 • Page 20

  If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

 • Page 21

  Problem Possible cause The appliance The dust bucket and/or does not function the filter cylinder unit are and the standby not installed properly. light on the cover of the appliance flashes. The cover is not closed properly. When I use my Your vacuum cleaner has vacuum cleaner built up static electricity.

 • Page 22: Dansk

  Dansk indledning Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/welcome. generel beskrivelse (fig. 1) 1 Filtercylinderenhed A Filterrengøringsgreb (kun bestemte typer) B Filtercylinder C Kabinet til filtercylinder 2 Udløserknap til dæksel...

 • Page 23

  Brug ikke apparatet, hvis netledning, stik eller selve apparatet er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

 • Page 24

  Du kan f.eks. hænge beholdere fyldt med vand på radiatorerne eller sætte skåle med vand oven på eller i nærheden af radiatorerne. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

 • Page 25

  klargøring montering af håndgrebet Sæt håndgrebet på teleskoprøret (“klik”). Håndgrebet tages af røret ved at holde håndgrebet med den ene hånd. Med den anden hånd holder du teleskoprøret og trykker på udløserknappen (1) og trækker røret af håndgrebet (2). Bemærk (kun bestemte typer): Hullerne ved enden af håndtaget forhindrer genstande i at sætte sig fast eller blive beskadiget, når du bruger din støvsuger uden røret eller medfølgende tilbehør.

 • Page 26

  Dansk Vi anbefaler, at du holder i støvsugerrøret, så standardgrebet er i hoftehøjde, for at få det bedste ergonomiske resultat. Hvis du vil sætte røret på et mundstykke, skal du trykke på den fjederbelastede låseknap på røret og sætte røret ind i mundstykket. Anbring den fjederbelastede låseknap i mundstykkets åbning (“klik”).

 • Page 27

  sprækkemundstykke, lille mundstykke og børstemundstykke Sæt sprækkemundstykket (1) eller det lille mundstykke (2) med eller uden børstetilbehør direkte på standardgrebet eller røret. Børstetilbehør Børstetilbehøret samles ved at skubbe det på bunden af det lille mundstykke (“klik”). Børstetilbehøret skilles ad ved at skubbe det af bunden af det lille mundstykke.

 • Page 28

  Dansk Den infrarøde aktiv-indikator blinker, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen. sådan bruges apparatet Træk ledningen ud af apparatet, og sæt stikket i stikkontakten. Tryk på on/off-knappen oven på apparatet for at tænde for det. Tip: Tryk på on/off-knappen med foden for at undgå at bøje ryggen. Støvsugeren begynder med den højeste sugestyrke.

 • Page 29

  Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. Apparatet skal stå vandret med alle hjul i gulvet. Tryk på udløserknappen til dækslet (1), og åbn dækslet (2). Drej filterrengøringsgrebet, indtil det har gennemført 6 hele omdrejninger. Luk dækslet ordentligt (der lyder et “klik”). Brug af autoClean-knappen til rengøring af filtercylinderen (kun bestemte typer) Tryk altid på...

 • Page 30

  Dansk 15 sec. 15 sec. påmindelse om rengøring af filtercylinderen Du skal rengøre filtercylinderen efter hver støvsugning. Dette forhindrer, at filtercylinderen stopper til, og hjælper med at opretholde den optimale sugestyrke. Hvis du ikke rengør filtercylinderen flere gange i træk, vil filterindikatoren blinke i 15 sekunder.

 • Page 31

  Hvis du vil rengøre filtercylinderenheden, skal du fjerne filtercylinderen fra kabinettet til filtercylinderen. Drej håndtaget oven på filtercylinderen mod uret (1), og løft filtercylinderen ud af kabinettet (2). Filtercylinderen rengøres ved at banke den forsigtigt imod skraldespanden for at frigøre alt fint støv fra filtercylinderen. Hvis du igennem længere tid glemmer at rengøre filtercylinderen efter hver støvsugning, vil filtercylinderen stoppe til med snavs, og sugestyrken vil falde over tid.

 • Page 32

  Tryk det rengjorte filter fast tilbage i filterrummet, for at sikre at det sidder ordentligt i. vaskbart ultra Clean air hEpa 13-filter Bemærk: Udskift altid HEPA-filteret med et originalt Philips-filter af den rigtige type (se kapitlet “Bestilling af tilbehør og filtre”) for at garantere, at støvsugeren fungerer og tilbageholder støvpartikler optimalt.

 • Page 33

  Tag fat i frigørelsestapperne på dækslet til HEPA-filteret for at åbne og fjerne filterdækslet. Tag det vaskbare HEPA 13-filter ud. Skyl den plisserede side af HEPA 13-filteret under en varm, tynd stråle vand fra hanen. Hold filteret sådan, at den plisserede side peger opad, og vandet flyder parallelt med plisseringen.

 • Page 34

  Dansk Sæt det øverste af filterdækslet på igen (1), og luk derefter dækslet (2) (“klik”). udskiftning Batterier i fjernbetjeningen Sæt nye batterier i, når indikatoren oven på fjernbetjeningen ikke reagerer, når du trykker på en knap. Bemærk: Din fjernbetjening kan se anderledes ud end den, der er vist på figuren.

 • Page 35

  Philips Kundecenter eller besøge din støvsugerspecialist. Hvis du har problemer med at skaffe filtre eller andet tilbehør til dette apparat, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter eller se i folderen “World-Wide Guarantee”. Vaskbare Ultra Clean Air HEPA 13-filtre fås under servicenummer 432200493350 Filtercylinder til FC9262/FC9264, mørk aubergine: 432200909850...

 • Page 36

  Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller den lokale Philips Kundeservice (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes en kundeservice i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler. Fejlfinding Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på...

 • Page 37

  Problem Mulig årsag Apparatet fungerer Støvbeholderen og/eller ikke, og standby- filtercylinderenheden er indikatoren på ikke installerede korrekt. apparatets dæksel blinker. Dækslet er ikke lukket ordentligt. Når jeg bruger min Din støvsuger har dannet støvsuger, får jeg af statisk elektricitet. Jo lavere og til elektrisk stød.

 • Page 38: Deutsch

  DEutsCh Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. allgemeine Beschreibung (abb. 1) 1 Filtereinheit A Drehgriff zur Filterreinigung (nur bestimmte Gerätetypen) B Filterzylinder C Filtergehäuse...

 • Page 39

  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt ist. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service- Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

 • Page 40

  Wasser aufstellen. Sie können diese an Heizkörper hängen oder sie darauf bzw. in der Nähe abstellen. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß...

 • Page 41

  vorbereiten für den gebrauch Den handgriff anbringen Bringen Sie den Handgriff am Teleskoprohr an. (Er rastet hörbar ein.) Um den Handgriff vom Rohr abzunehmen, halten Sie den Handgriff mit einer Hand. Halten Sie das Teleskoprohr mit der anderen Hand, drücken Sie die Rohrentriegelungstaste (1), und ziehen Sie das Rohr vom Handgriff ab (2).

 • Page 42

  DEutsCh Für eine ergonomisch optimale Verwendung empfehlen wir, das Rohr so zu halten, dass sich der Standard-Handgriff auf Hüfthöhe befindet. Um das Rohr an einer Düse anzubringen, drücken Sie die Federtaste am Rohr, und stecken Sie das Rohr in die Düse. Lassen Sie die Federtaste in die Öffnung im Rohr einrasten.

 • Page 43

  Fugendüse, kleine saugdüse und Bürstenaufsatz Verbinden Sie die Fugendüse (1) oder die kleine Saugdüse (2) mit oder ohne Bürstenaufsatz direkt mit dem Handgriff oder dem Saugrohr. Bürstenaufsatz Um den Bürstenaufsatz anzubringen, schieben Sie ihn auf die Unterseite der kleinen Saugdüse. (Er rastet hörbar ein.) Um den Bürstenaufsatz abzunehmen, ziehen Sie ihn von der Unterseite der kleinen Saugdüse ab.

 • Page 44

  DEutsCh Die Infrarot-Anzeige leuchtet auf, wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken. Das gerät benutzen Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät, und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/Ausschalter auf der Oberseite des Geräts.

 • Page 45

  Filter mithilfe des Drehgriffs reinigen (nur spezielle gerätetypen) Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Gerät waagerecht steht und alle Räder Bodenkontakt haben. Drücken Sie die Entriegelungstaste (1), und öffnen Sie den Gehäusedeckel (2).

 • Page 46

  DEutsCh 15 sec. 15 sec. die Filterreinigung beendet ist, läuft der Motor automatisch weiter, und Sie können mit dem Staubsaugen fortfahren. aufforderung zur reinigung des Filters Reinigen Sie den Filter nach jedem Einsatz des Geräts. So wird eine Verstopfung des Filters verhindert und eine optimale Saugleistung gewährleistet.

 • Page 47

  Wenn Sie das Filtergehäuse reinigen möchten, nehmen Sie zunächst den Filter heraus. Drehen Sie dazu den Griff auf der Oberseite des Filters entgegen dem Uhrzeigersinn (1), und ziehen Sie den Filter aus dem Gehäuse (2). Um den Filter zu reinigen, klopfen Sie ihn leicht gegen den Mülleimer, um den restlichen feinen Staub zu lösen.

 • Page 48: Reinigen Des Motorschutzfilters

  Hinweis: Um die optimale Staubaufnahme und Leistung des Staubsaugers zu gewährleisten, ersetzen Sie den HEPA-Filter immer durch einen Original Philips Filter des richtigen Typs (siehe “Zubehörteile und Filter bestellen”). Reinigen Sie den abwaschbaren HEPA-13-Filter alle 6 Monate. Sie können den abwaschbaren HEPA-13-Filter bis zu viermal reinigen.

 • Page 49

  Nehmen Sie den abwaschbaren HEPA-13-Filter heraus. Waschen Sie die Seite mit den Falten des HEPA-13-Filters unter warmem, langsam fließendem Wasser ab. Halten Sie den Filter so, dass die Seite mit den Falten nach oben zeigt und das Wasser parallel zu den Falten fließt. Halten Sie den Filter in so einem Winkel, dass das Wasser den Schmutz aus den Falten spült.

 • Page 50

  DEutsCh Ersetzung Die Batterien der Fernbedienung Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Anzeige auf der Fernbedienung nicht aufleuchtet, wenn Sie eine Taste drücken. Hinweis: Ihre Fernbedienung ist ggf. nicht mit der Fernbedienung auf der Abbildung identisch. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 aus dem Kapitel “Vor dem ersten Gebrauch”.

 • Page 51

  Staubsauger-Fachhändler, um Zubehör und Filter zu kaufen. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Filtern oder anderem Zubehör für diesen Staubsauger haben, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Beachten Sie auch die Angaben in der internationalen Garantieschrift.

 • Page 52

  DEutsCh Problem Mögliche Ursache Die Anzeige der Der Filter muss AutoClean-Taste gereinigt werden. (nur spezielle Gerätetypen) oder die Filterreinigungsanzeige (nur spezielle Gerätetypen) blinkt. Die Saugleistung ist Sie haben eine unzureichend. niedrige Saugleistung eingestellt. Der Filter ist verstopft. Motorschutzfilter oder der HEPA- Filter ist schmutzig.

 • Page 53

  Entfernen des postureprotect-handgriffs Wenn der PostureProtect-Handgriff für Sie nicht komfortabel ist, können Sie ihn abnehmen. Entfernen Sie die Schraubenkappe vom PostureProtect-Handgriff. Lösen Sie mit einem Torx T15-Schraubendreher die Schrauben am PostureProtect-Handgriff. Entfernen Sie den PostureProtect-Handgriff vom Rohr. DEutsCh...

 • Page 54: Ελληνικα

  Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/ welcome. Γενική περιγραφή (Εικ. 1) 1 Μονάδα κυλινδρικού φίλτρου A Λαβή καθαρισμού φίλτρου (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) B Κυλινδρικό...

 • Page 55

  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί φθορά. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα...

 • Page 56

  νερό από τα καλοριφέρ σας ή να τοποθετήσετε μπολ με νερό επάνω ή κοντά στα καλοριφέρ σας. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EmF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος...

 • Page 57

  Προετοιμασία για χρήση Σύνδεση της λαβής Συνδέστε τη λαβή στον τηλεσκοπικό σωλήνα (‘κλικ’). Για να αποσυνδέσετε τη λαβή από το άκαμπτο σωλήνα, κρατήστε τη λαβή με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, κρατήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα, πιέστε το κουμπί απασφάλισης άκαμπτου σωλήνα...

 • Page 58

  Ελληνικα Για βέλτιστη εργονομία, σας συνιστούμε να κρατάτε το σωλήνα με τέτοιο τρόπο, ώστε η βασική λαβή να βρίσκεται στο ύψος των γοφών. Για να συνδέσετε τον άκαμπτο σωλήνα στο πέλμα, πιέστε το κουμπί κλειδώματος με ελατήριο που βρίσκεται στον άκαμπτο σωλήνα...

 • Page 59

  Εξάρτημα για γωνίες, εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων και εξάρτημα βούρτσας Συνδέστε το εξάρτημα για γωνίες (1) ή το εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων (2), με ή χωρίς το εξάρτημα βούρτσας, απευθείας στην τυπική λαβή ή στον άκαμπτο σωλήνα. Εξάρτημα βούρτσας Για να συναρμολογήσετε την προσαρτώμενη βούρτσα, σύρετε την...

 • Page 60

  Ελληνικα Η υπέρυθρη λυχνία αναβοσβήνει, όταν πατάτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Χρήση της συσκευής Τραβήξτε το καλώδιο από τη συσκευή και συνδέστε το φις στην πρίζα. Πιέστε το κουμπί on/off στο επάνω μέρος της συσκευής για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Συμβουλή: Για...

 • Page 61

  καθαρισμός του κυλινδρικού φίλτρου Ένα καθαρό κυλινδρικό φίλτρο βοηθά στη διατήρηση υψηλής απορροφητικής δύναμης. Μετά από κάθε σκούπισμα, καθαρίζετε το κυλινδρικό φίλτρο με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Αφήνετε πάντα τον εύκαμπτο σωλήνα συνδεδεμένο στη συσκευή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού του φίλτρου, προκειμένου...

 • Page 62

  Ελληνικα 15 sec. 15 sec. Χρήση του κουμπιού autoClean κατά το σκούπισμα (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί AutoClean κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος. Όταν το κάνετε αυτό, το μοτέρ παύει να λειτουργεί και ξεκινά η διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου. Κατά τη διαδικασία καθαρισμού...

 • Page 63

  Κρατήστε το δοχείο συλλογής σκόνης επάνω από έναν κάδο απορριμμάτων και αδειάστε τον. Καθαρίστε το δοχείο συλλογής σκόνης με κρύο νερό βρύσης και λίγο υγρό απορρυπαντικό. Εάν θέλετε να καθαρίσετε τη μονάδα κυλινδρικού φίλτρου, αφαιρέστε το κυλινδρικό φίλτρο από τη θήκη κυλινδρικού...

 • Page 64

  Ελληνικα Μην καθαρίζετε τη θήκη κυλινδρικού φίλτρου στη βρύση, ενώ περιέχει το κυλινδρικό φίλτρο, καθώς το κυλινδρικό φίλτρο δεν είναι αδιάβροχο. Τοποθετήστε ξανά το κυλινδρικό φίλτρο στη θήκη κυλινδρικού φίλτρου (1) και γυρίστε το δεξιόστροφα για να το στερεώσετε (2) (‘κλικ’). Βεβαιωθείτε...

 • Page 65

  γνήσιο φίλτρο Philips σωστού τύπου (δείτε το κεφάλαιο ‘Παραγγελία εξαρτημάτων και φίλτρων’). Καθαρίζετε το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13 κάθε έξι μήνες. Μπορείτε να καθαρίσετε το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13 έως 4 φορές. Αντικαταστήστε το φίλτρο μετά από 4 πλύσεις. Σημείωση: Μην καθαρίζετε το φίλτρο HEPA 13 σε πλυντήριο ρούχων, αλλά...

 • Page 66

  Ελληνικα Επανατοποθετήστε το επάνω μέρος του καλύμματος του φίλτρου (1) και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα (2) (‘κλικ’). αντικατάσταση Μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, αν η λυχνία στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου δεν αναβοσβήνει, όταν πιέζετε οποιοδήποτε κουμπί. Σημείωση: Το τηλεχειριστήριό σας ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν που φαίνεται...

 • Page 67

  Παραγγελία εξαρτημάτων και φίλτρων Για αγορά εξαρτημάτων και φίλτρων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.philps.com, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας ή απευθυνθείτε σε ειδικό για ηλεκτρικές σκούπες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην ανεύρεση φίλτρων ή άλλων...

 • Page 68

  πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό...

 • Page 69

  Πρόβλημα Πιθανή αιτία Το φίλτρο προστασίας του μοτέρ ή/και το φίλτρο HEPA είναι βρόμικα. Το πέλμα, ο εύκαμπτος σωλήνας ή ο άκαμπτος σωλήνας έχουν φράξει. Το Δεν έχετε τοποθετήσει τηλεχειριστήριο σωστά τις μπαταρίες υπέρυθρων δεν ή οι μπαταρίες είναι λειτουργεί. άδειες.

 • Page 70

  Ελληνικα αφαίρεση της λαβής postureprotect Εάν η λαβή PostureProtect δεν σας βολεύει, μπορείτε να την αφαιρέσετε. Αφαιρέστε τη λωρίδα κάλυψης βιδών από τη λαβή PostureProtect. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Torx T15 για να αφαιρέσετε τις βίδες από τη λαβή PostureProtect. Αφαιρέστε τη λαβή PostureProtect από τον άκαμπτο σωλήνα.

 • Page 71: Español

  Español introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Descripción general (fig. 1) 1 Unidad del filtro cilíndrico A Asa de limpieza del filtro (sólo en modelos específicos) B Filtro cilíndrico...

 • Page 72

  Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro. Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan...

 • Page 73

  Campos electromagnéticos (CEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

 • Page 74

  Español preparación para su uso Colocación del mango Acople el mango al tubo telescópico (“clic”). Para desconectar el mango del tubo, sostenga el mango con una mano. Con la otra sujete el tubo telescópico, presione el botón de liberación del tubo (1) y tire del tubo para quitarlo del mango (2). Nota (sólo modelos específicos): Los orificios al final del mango evitan que los objetos queden atascados o se dañen cuando utilice el aspirador sin el tubo o sin los accesorios suministrados.

 • Page 75

  Para una ergonomía óptima, le aconsejamos sujetar el tubo de manera que el mango estándar quede a la altura de la cadera. Para conectar el tubo a un cepillo, presione el botón de bloqueo del tubo e insértelo en el cepillo. Encaje el botón de bloqueo en la abertura del cepillo (“clic”).

 • Page 76

  Español Boquilla estrecha, boquilla pequeña y cepillo Conecte la boquilla estrecha (1) o la boquilla pequeña (2) con o sin el cepillo directamente al mango estándar o al tubo. Cepillo Para montar el cepillo, deslícelo sobre la parte inferior de la boquilla pequeña (“clic”).

 • Page 77

  El piloto de infrarrojos activo parpadea cuando pulsa un botón en el mando a distancia. uso del aparato Tire del cable para sacarlo del aparato y enchufe la clavija a la toma de corriente. Pulse el botón de encendido/apagado de la parte superior del aparato para encenderlo.

 • Page 78

  Español Deje siempre la manguera conectada al aparato durante el proceso de limpieza del filtro para evitar que el polvo salga del aparato. uso del asa de limpieza del filtro para limpiar el filtro cilíndrico (sólo modelos específicos) Apague el aparato y desenchúfelo. Mantenga el aparato en posición horizontal, con todas las ruedas apoyadas en el suelo.

 • Page 79

  recordatorio de limpieza del filtro cilíndrico Para limpiar el filtro cilíndrico cada vez que termine de usar el aparato. Esto impide que el filtro cilíndrico se obstruya y ayuda a mantener la potencia de succión óptima. 15 sec. 15 sec. limpieza y mantenimiento limpieza de la cubeta para el polvo y de la unidad del filtro cilíndrico...

 • Page 80

  Español Sujete la cubeta para el polvo sobre un cubo de basura y vacíela. Limpie la cubeta para el polvo con agua fría del grifo y un poco de detergente líquido. Si desea limpiar la unidad del filtro cilíndrico, quite el filtro cilíndrico de la carcasa del filtro cilíndrico.

 • Page 81

  Filtro lavable hEpa 13 ultra Clean air Nota: Para garantizar la mejor retención del polvo y el rendimiento óptimo del aspirador, sustituya siempre el filtro HEPA por un filtro Philips original del modelo correcto (consulte el capítulo “Solicitud de accesorios y filtros”).

 • Page 82

  Español Lave el filtro HEPA 13 lavable cada 6 meses. Puede lavar el filtro HEPA 13 lavable hasta 4 veces. Sustituya el filtro después de haberlo lavado 4 veces. Nota: No limpie el filtro HEPA 13 en la lavadora. Siga el siguiente procedimiento.

 • Page 83

  Coloque de nuevo la parte superior de la cubierta del filtro (1) y, después, cierre la cubierta (2) (“clic”). sustitución pilas del mando a distancia Sustituya las pilas si el piloto situado en la parte superior del mando a distancia no parpadea cuando pulsa cualquier botón. Nota: El mando a distancia puede ser diferente al que se muestra en el dibujo.

 • Page 84

  Para adquirir accesorios y filtros visite nuestra página Web en www.philips. com, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país o consulte a un especialista en aspiradores. Si tuviera algún problema para encontrar filtros u otros accesorios para el aparato, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de...

 • Page 85

  Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

 • Page 86

  Español Problema Posible causa El mando a Puede que no haya distancia de colocado bien las pilas infrarrojos no o que estén agotadas. funciona. El aparato no La cubeta para el funciona y el polvo y/o la unidad piloto de modo del filtro cilíndrico de espera situado no están instaladas...

 • Page 87

  Utilice un destornillador Torx T15 para quitar los tornillos del mango PostureProtect. Quite el mango PostureProtect del tubo. Español...

 • Page 88: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips. com/welcome. Yleiskuvaus (kuva 1) 1 Suodatinsylinteriyksikkö A Suodattimen puhdistuskahva (vain tietyissä malleissa) B Suodatinsylinteri C Suodatinsylinterin kotelo 2 Kannen vapautuspainike 3 Suodatinsylinteriyksikön vapautuspainike 4 Kansi 5 Moottorinsuojasuodatin 6 Pehmeät kumipyörät takana...

 • Page 89

  Älä käytä laitetta ilman moottorinsuojasuodatinta, sillä silloin moottori saattaa vioittua ja laitteen käyttöikä lyhentyä. Käytä vain laitteen mukana toimitettua Philips-suodatinsylinteriä. Suodatinsylinteri ei ole vedenpitävä, eikä sitä voida puhdistaa vedellä, puhdistusaineilla tai helposti syttyvillä aineilla. Puhdista suodatinsylinteri ainoastaan automaattipuhdistustoiminnolla tai laitteen mukana tulevalla puhdistusharjalla.

 • Page 90

  (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

 • Page 91

  käyttöönoton valmistelu kädensijan liittäminen Liitä kädensija teleskooppiputkeen. Kun haluat irrottaa kädensijan putkesta, pitelee kädensijaa toisella kädellä. Pidä toisella kädellä teleskooppiputkesta, paina putken vapautuspainiketta (1) ja vedä putki irti kädensijasta (2). Huomaa (vain tietyt mallit): Kädensijan päässä olevat reiät estävät esineitä tarttumasta kiinni tai vahingoittumasta, kun pölynimuria käytetään ilman putkea tai lisätarvikkeita.

 • Page 92

  suomi Ergonomian optimoimiseksi suosittelemme pitämään putkesta niin, että vakiokädensija on lantion tasolla. Liitä putki suuttimeen painamalla putken lukitusnuppia ja työntämällä putki suuttimeen. Sovita lukitusnuppi suuttimessa olevaan reikään, niin että se napsahtaa paikalleen. lisäosan pidike Napsauta lisäosan pidike kiinni kädensijaan. Työnnä lisäosat telineeseen. Irrota lisäosan pidike puristamalla irrotusvivut yhteen (1) ja liu’uttamalla lisäosan pidike irti kädensijasta (2).

 • Page 93

  rakosuutin, pieni suutin ja harja Liitä rakosuutin (1) ja pieni suutin (2) harjalla tai ilman suoraan vakiokädensijaan tai putkeen. harja Aseta harjaspää liu’uttamalla se pienen suuttimen alaosan päälle siten, että se napsahtaa paikalleen. Irrota harjaspää liu’uttamalla se pois pienen suuttimen alaosasta. tri-active-suutin Käytä...

 • Page 94

  suomi Infrapunavalo välähtää, kun painat kaukosäätimen painiketta. käyttö Vedä virtajohto ulos laitteesta ja liitä se pistorasiaan. Paina laitteen päällä olevaa käynnistyspainiketta. Vihje: Älä taivuta selkääsi – paina käynnistyspainiketta jalallasi. Imuri alkaa toimia suurimmalla imuteholla. Voit katkaista laitteesta virran painamalla joko laitteen päällä olevaa käynnistyspainiketta tai kaukosäätimessä...

 • Page 95

  Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Pidä laite vaakasuorassa asennossa siten, että kaikki pyörät koskettavat lattiaa. Paina kannen vapautuspainiketta (1) ja avaa kansi (2). Käännä suodattimen puhdistuskahvaa kuusi kokonaista kierrosta. Sulje kansi tiiviisti, kunnes se napsahtaa paikoilleen. suodatinsylinterin puhdistus automaattipuhdistustoiminnolla (vain tietyt mallit) Paina AutoClean-painiketta aina imuroinnin jälkeen.

 • Page 96

  suomi 15 sec. 15 sec. muistutus suodattimen puhdistuksesta Suodatinsylinteri on pestävä jokaisen käytön jälkeen. Tämä estää suodatinsylinterin tukkeutumisen ja auttaa säilyttämään parhaan mahdollisen imutehon. Jos jätät suodatinsylinterin puhdistamatta monta kertaa peräkkäin, suodattimen merkkivalo vilkkuu 15 sekunnin ajan. puhdistus ja huolto pölysäiliön ja suodatinsylinteriyksikön puhdistaminen Irrota laite aina pistorasiasta ennen pölysäiliön puhdistamista.

 • Page 97

  Jos haluat puhdistaa suodatinsylinteriyksikön, poista ensin suodatinsylinteri kotelosta. Kierrä suodatinsylinterin yläosassa olevaa kädensijaa vastapäivään (1) ja nosta suodatinsylinteri pois kotelosta (2). Puhdista suodatinsylinteri taputtelemalla sitä kevyesti roska-astian laitaa vasten, jolloin kaikki hieno tomu irtoaa sylinteristä. Jos et puhdista suodatinsylinteriä jokaisen käyttökerran jälkeen, se tukkiutuu liasta ja laitteen imuteho heikkenee.

 • Page 98

  Paina puhdas suodatin tiukasti takaisin suodatinlokeroon. pestävä ultra Clean air hEpa 13 -suodatin Huomautus: Jotta imurin suorituskyky säilyisi, vaihda aina HEPA-suodatin sopivaan alkuperäiseen Philips-suodattimeen (katso luku Lisäosien ja suodatinten tilaaminen). Puhdista pestävä HEPA 13 -suodatin puolen vuoden välein. Voit puhdistaa pestävän HEPA 13 -suodattimen enintään 4 kertaa.

 • Page 99

  Avaa ja irrota HEPA-suodattimen kansi tarttumalla suodattimen vapautusläppiin. Irrota pestävä HEPA 13 -suodatin. Huuhtele HEPA 13 -suodattimen laskostettu puoli lämpimän, hitaasti virtaavan veden alla. Pidä suodatinta niin, että laskostettu puoli osoittaa ylöspäin ja vesi virtaa laskosten suuntaan. Pidä suodatin sellaisessa kulmassa, että vesi huuhtoo lian laskosten välistä.

 • Page 100

  suomi Aseta suodattimen kannen yläosa paikalleen (1) ja sulje kansi niin, että se napsahtaa kiinni (2). varaosat kaukosäätimen paristot Vaihda paristot, kun kaukosäätimen päällä oleva merkkivalo ei vilku, vaikka mitä tahansa painiketta painetaan. Huomautus: Kaukosäädin saattaa olla erilainen kuin kuvassa oleva. Noudata kohdan Käyttöönotto vaiheissa 1–3 annettuja ohjeita.

 • Page 101

  Vihje: Voit säilyttää laitetta myös vaakatasossa. Kiinnitä tällöin suuttimen pidike taukopidikkeeseen. lisäosien ja suodatinten tilaaminen Voit hankkia lisäosia ja suodattimia vierailemalla internet-sivustollamme osoitteessa www.philips.com, ottamalla yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen tai käymällä paikallisen imurien jälleenmyyjän luona. Jos suodattimien tai muiden lisäosien ostamisessa on hankaluuksia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun tai katso lisätietoja...

 • Page 102

  Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään. vianmääritys Tässä...

 • Page 103

  Ongelma Mahdollinen syy Laite ei toimi, ja Pölysäiliö ja/tai laitteen kannessa oleva suodatinsylinteri eivät ole valmiustilan merkkivalo kunnolla paikoillaan. vilkkuu. Kansi ei ole kunnolla kiinni. Saan joskus Pölynimuri saa imuroinnin pölynimuria aikana aikaan staattista käyttäessäni sähköä. Mitä alhaisempi sähköiskuja. huoneen ilmankosteus on, sitä...

 • Page 104: Français

  Français introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. Description générale (fig. 1) 1 Unité du filtre cylindrique A Poignée de nettoyage du filtre (certains modèles uniquement)

 • Page 105

  Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles...

 • Page 106

  à proximité. Champs électromagnétiques (CEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...

 • Page 107

  préparation de l’appareil pour l’utilisation Fixation de la poignée Fixez la poignée au tube télescopique (vous devez entendre un clic). Pour détacher la poignée du tube, tenez-la d’une main. De l’autre, tenez le tube télescopique et appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube (1), puis retirez le tube de la poignée (2).

 • Page 108

  Français Pour une ergonomie optimale, nous vous conseillons de tenir le tube de sorte que la poignée standard soit au niveau de votre hanche. Pour fixer un embout sur le bout du tube, appuyez sur le bouton de verrouillage du tube et insérez le tube dans l’embout. Enclenchez le bouton de verrouillage dans l’ouverture de l’embout (vous devez entendre un clic).

 • Page 109

  suceur plat, petit embout et brosse Fixez le suceur plat (1) ou le petit embout (2) directement sur la poignée standard ou sur le tube, avec ou sans brosse. Brosse Pour fixer la brosse, emboîtez-la dans le petit embout (clic). Pour retirer la brosse, faites-la glisser du petit embout.

 • Page 110

  Français utilisation de la télécommande La télécommande comporte trois boutons (certains modèles uniquement) ou quatre boutons (certains modèles uniquement) vous permettant de faire fonctionner l’aspirateur. Le voyant infrarouge clignote lorsque vous appuyez sur un bouton sur la télécommande. utilisation de l’appareil Sortez le cordon d’alimentation de l’appareil et branchez-le sur une prise secteur.

 • Page 111

  nettoyage du filtre cylindrique Un filtre cylindrique propre permet de conserver une puissance d’aspiration optimale. Après chaque utilisation de l’appareil, nettoyez le filtre cylindrique comme indiqué ci-dessous. Le tuyau doit toujours être raccordé à l’appareil au cours du nettoyage du filtre pour éviter que de la poussière ne s’échappe de l’appareil. utilisation de la poignée de nettoyage du filtre pour nettoyer le filtre cylindrique (certains modèles uniquement) Arrêtez l’appareil et débranchez-le.

 • Page 112

  Français 15 sec. 15 sec. Appuyez sur le bouton AutoClean de la télécommande de la poignée standard. Un signal sonore retentit et le processus de nettoyage du filtre démarre. L’appareil produit un cliquetis pendant le nettoyage du filtre. Ce phénomène est tout à fait normal. À...

 • Page 113

  Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l’unité du filtre cylindrique sur la poignée du récupérateur (1), puis retirez l’unité du filtre cylindrique (2). Videz le récupérateur de poussière au-dessus d’une poubelle. Nettoyez le récupérateur à l’eau froide avec un peu de liquide vaisselle.

 • Page 114

  Français Pour nettoyer le logement du filtre cylindrique, utilisez un chiffon sec ou la brosse de nettoyage fournie. Vous pouvez également le nettoyer à l’eau froide avec un peu de liquide vaisselle. Ne nettoyez pas le logement du filtre cylindrique équipé de son filtre sous le robinet, car le filtre cylindrique n’est pas étanche.

 • Page 115: Nettoyage Du Filtre De Protection Du Moteur

  Filtre hEpa 13 lavable Remarque : Pour garantir les performances et les qualités d’aspiration de l’aspirateur, remplacez toujours le filtre HEPA par un filtre Philips approprié (voir le chapitre « Commande d’accessoires et de filtres »). Nettoyez le filtre lavable HEPA 13 tous les 6 mois. Vous pouvez nettoyer le filtre lavable HEPA 13 jusqu’à...

 • Page 116

  Français Tournez le filtre à 180° de façon à ce que l’eau s’écoule dans l’autre sens, le long des zones tissées. Répétez cette opération jusqu’à ce que le filtre soit propre. Ne nettoyez jamais le filtre lavable à l’aide d’une brosse. Remarque : Le nettoyage ne permet pas au filtre de retrouver sa couleur d’origine.

 • Page 117

  Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des filtres ou d’autres accessoires, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou consultez le dépliant de garantie internationale. Les filtres lavables HEPA 13 sont disponibles sous la référence 432200493350.

 • Page 118

  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).

 • Page 119

  Problème Cause possible Le voyant du Le filtre cylindrique a bouton AutoClean besoin d’être nettoyé. (certains modèles uniquement) ou le voyant de rappel de nettoyage du filtre (certains modèles uniquement) clignote. La puissance Le niveau de puissance d’aspiration est d’aspiration sélectionné insuffisante.

 • Page 120

  Français retrait de la poignée postureprotect Si vous n’appréciez pas l’utilisation de la poignée PostureProtect, vous pouvez la retirer. Retirez le cache-vis de la poignée PostureProtect. Utilisez un tournevis Torx T15 pour retirer les vis de la poignée PostureProtect. Retirez la poignée PostureProtect du tube.

 • Page 121: Italiano

  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips. com/welcome. Descrizione generale (fig. 1) 1 Unità cilindro del filtro A Impugnatura per la pulizia del filtro (solo modelli specifici)

 • Page 122

  Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni. L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità...

 • Page 123

  Potete, ad esempio, appendere contenitori o recipienti pieni d’acqua sui radiatori oppure nelle loro vicinanze. Campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

 • Page 124: Tubo Telescopico

  italiano preparazione per l’uso Collegamento dell’impugnatura Collegate l’impugnatura al tubo telescopico facendola scattare in posizione. Per scollegare l’impugnatura dal tubo, tenetela con una mano. Con l’altra, tenete il tubo telescopico e premete il pulsante di sgancio (1), quindi staccate il tubo dall’impugnatura (2). Nota (solo modelli specifici): I fori alla fine dell’impugnatura evitano che gli oggetti si incastrino o rimangano danneggiati quando l’aspirapolvere viene utilizzato senza il tubo o gli accessori forniti.

 • Page 125

  Per un’ergonomia ottimale, vi consigliamo di tenere il tubo in modo tale che l’impugnatura standard sia al livello dell’anca. Per collegare il tubo a una bocchetta, premete il pulsante di blocco a molla posto sul tubo e inserite quest’ultimo nella bocchetta. Inserite il pulsante di blocco a molla nell’apertura della bocchetta finché...

 • Page 126

  italiano Bocchetta a lancia, bocchetta piccola e accessorio spazzola Collegate la bocchetta a lancia (1) o la bocchetta piccola (2), con o senza l’accessorio spazzola, direttamente all’impugnatura standard o al tubo. accessorio spazzola Per inserire l’accessorio spazzola, fatelo scorrere sulla base della bocchetta piccola fino a che non scatta in posizione.

 • Page 127

  Funzionamento del telecomando Il telecomando ha tre pulsanti (solo modelli specifici) o quattro pulsanti (solo modelli specifici) con i quali è possibile far funzionare l’aspirapolvere. La spia degli infrarossi attivi lampeggia quando si preme un pulsante sul telecomando. utilizzo dell’apparecchio Estraete il cavo di alimentazione dall’apparecchio e inserite la spina nella presa di corrente.

 • Page 128

  italiano pulizia del cilindro del filtro Un cilindro del filtro pulito assicura la massima potenza di aspirazione. Pulite il cilindro del filtro nel modo descritto di seguito dopo ciascun utilizzo. Durante la pulizia del filtro, lasciate sempre collegato il tubo flessibile all’apparecchio per evitare la fuoriuscita di polvere.

 • Page 129

  utilizzo del pulsante autoClean durante la pulizia (solo modelli specifici) Il pulsante AutoClean può essere attivato anche durante l’aspirazione. In tal caso, il motore si arresta e viene avviata la pulizia del filtro. Durante il processo di pulizia del filtro, l’apparecchio non aspira. Al termine del processo, il motore si riavvia automaticamente e potete continuare a utilizzare l’apparecchio.

 • Page 130

  italiano Premete il pulsante di apertura dell’unità cilindro del filtro sulla maniglia del contenitore della polvere (1) e rimuovete l’unità stessa (2). Posizionate il contenitore della polvere sopra un cestino e svuotatelo. Pulite il contenitore polvere in acqua fredda diluita con detergente liquido.

 • Page 131

  Per pulire l’alloggiamento del cilindro del filtro, utilizzate un panno asciutto o la spazzola fornita. Potete anche pulirlo con acqua corrente fredda e del liquido per piatti. Non pulite l’alloggiamento del cilindro del filtro con quest’ultimo al suo interno sotto l’acqua corrente, poiché il cilindro del filtro non è resistente all’acqua.

 • Page 132

  Filtro lavabile hEpa 13 ultra Clean air Nota: Per catturare al meglio la polvere e ottenere prestazioni ottimali, sostituite il filtro HEPA con un filtro Philips originale del tipo corretto (vedere il capitolo “Ordinazione di accessori e filtri”). Pulite il filtro lavabile HEPA 13 ogni 6 mesi. È possibile pulire il filtro lavabile al massimo 4 volte, dopodiché...

 • Page 133

  Girate il filtro di 180° e fate scorrere l’acqua tra le pieghe in direzione opposta. Continuate l’operazione fino a che il filtro è pulito. Non pulite mai il filtro lavabile con una spazzola. Nota: La pulizia non ripristina il colore originale del filtro, ma ne ripristina la potenza.

 • Page 134

  Per l’acquisto di accessori e filtri, visitate il nostro sito Web www.philips. com, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese o visitate un esperto del settore.

 • Page 135

  Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.it oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

 • Page 136

  italiano Problema Possibile causa La luce del pulsante Il cilindro del filtro deve AutoClean (solo essere pulito. modelli specifici) o la luce di promemoria per la pulizia del filtro (solo modelli specifici) lampeggia. La potenza di Avete scelto aspirazione è un’impostazione di insufficiente.

 • Page 137

  rimozione della maniglia postureprotect Se ritenete che l’impugnatura PostureProtect non sia comoda, potete rimuoverla. Rimuovete la striscia di copertura delle viti dall’impugnatura PostureProtect. Utilizzate un cacciavite Torx T15 per rimuovere le viti della maniglia PostureProtect. Rimuovete l’impugnatura PostureProtect dal tubo. italiano...

 • Page 138: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. algemene beschrijving (fig. 1) 1 Filtercilinderunit A Filterreinigingshendel (alleen bepaalde typen) B Filtercilinder...

 • Page 139

  Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder...

 • Page 140

  Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

 • Page 141

  klaarmaken voor gebruik De handgreep bevestigen Bevestig de handgreep aan de telescoopbuis (‘klik’). Als u de handgreep wilt loskoppelen van de buis, houdt u de handgreep met één hand vast. Met de andere hand houdt u de telescoopbuis vast, drukt u op de buisontgrendelknop (1) en trekt u de buis van de handgreep af (2).

 • Page 142

  nEDErlanDs Voor een optimale ergonomie raden wij u aan de buis op zo’n manier vast te houden dat de standaardhandgreep zich op heuphoogte bevindt. Als u een zuigmond op de buis wilt aansluiten, drukt u op het geveerde vergrendelingsknopje op de buis en duwt u de buis in de zuigmond.

 • Page 143

  spleetzuigmond, kleine zuigmond en opzetborstel Bevestig de spleetzuigmond (1) of kleine zuigmond (2) met of zonder opzetborstel rechtstreeks aan de standaardhandgreep of de buis. opzetborstel Om de opzetborstel te bevestigen, schuift u deze aan de onderkant van de kleine zuigmond (‘klik’). Om de opzetborstel te verwijderen, schuift u deze van de kleine zuigmond af.

 • Page 144

  nEDErlanDs Het ‘infrarood actief ’-lampje knippert wanneer u op een knop op de afstandsbediening drukt. het apparaat gebruiken Trek het netsnoer uit het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Druk op de aan/uitknop boven op het apparaat om het in te schakelen.

 • Page 145

  De filterreinigingshendel gebruiken om de filtercilinder schoon te maken (alleen bepaalde typen) Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Zorg dat het apparaat horizontaal staat, met alle wielen op de grond. Druk op de ontgrendelknop van de kap (1) en open de kap (2). Draai aan het filterreinigingshandvat totdat u het 6 keer volledig hebt rondgedraaid.

 • Page 146

  nEDErlanDs 15 sec. 15 sec. herinnering dat de filtercilinder moet worden schoongemaakt U moet de filtercilinder schoonmaken na elke stofzuigsessie. Zo voorkomt u verstopping van de filtercilinder en zorgt u ervoor dat de zuigkracht optimaal blijft. Als u verzuimt de filtercilinder een aantal opeenvolgende stofzuigsessies schoon te maken, knippert het filterlampje 15 seconden.

 • Page 147

  Als u de filtercilinderunit wilt schoonmaken, verwijdert u de filtercilinder uit de filtercilinderhouder. Draai de handgreep op de filtercilinder linksom (1) en til de filtercilinder uit de houder (2). Als u de filtercilinder wilt schoonmaken, tikt u de filtercilinderhouder voorzichtig tegen de afvalbak om al het fijne stof uit de filtercilinder los te maken.

 • Page 148

  Wasbaar ultra Clean air hEpa 13-filter Opmerking: Vervang het HEPA-filter altijd door een origineel Philips-filter van het juiste type om er zeker van te zijn dat de stofzuiger het stof optimaal vasthoudt en optimaal presteert (zie hoofdstuk ‘Accessoires en filters bestellen’).

 • Page 149

  Pak de ontgrendelingslipjes van het HEPA-filterdeksel vast om het deksel te openen en verwijderen. Verwijder het wasbare HEPA 13-filter. Spoel de geplooide zijde van het HEPA 13-filter af onder een langzaam lopende warme kraan. Houd het filter zo vast dat de geplooide zijde naar boven wijst en het water parallel stroomt aan de plooien.

 • Page 150

  nEDErlanDs Plaats de bovenkant van het filterdeksel terug (1) en sluit vervolgens het deksel (2) (‘klik’). vervanging Batterijen van de afstandsbediening Vervang de batterijen wanneer het lampje op de afstandsbediening niet knippert wanneer u op een knop drukt. Opmerking: Uw afstandsbediening kan afwijken van die getoond in de afbeelding.

 • Page 151

  Als u accessoires en filters wilt kopen, kunt u onze website (www.philips. com) bezoeken, contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land of naar een plaatselijke stofzuigerleverancier gaan.

 • Page 152

  Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

 • Page 153

  Probleem Het apparaat werkt niet goed en het stand-bylampje op het deksel van het apparaat knippert. Als ik aan het stofzuigen ben, voel ik soms elektrische schokken. De postureprotect-handgreep verwijderen Als u de PostureProtect-handgreep niet handig vindt in gebruik, kunt u overwegen deze te verwijderen.

 • Page 154: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips. com/welcome. generell beskrivelse (fig. 1) 1 Filtersylinderenhet A Håndtak på filterrengjøringsenhet (bare spesifikke typer)

 • Page 155

  Ikke bruk apparatet hvis ledningen, støpslet eller selve apparatet er skadet. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.

 • Page 156

  Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

 • Page 157

  Før bruk Feste håndtaket Fest håndtaket til teleskoprøret (til det sier klikk). Når du skal koble håndtaket fra røret, holder du håndtaket med én hånd. Med den andre hånden holder du teleskoprøret og trykker på utløserknappen for røret (1) og trekker røret av håndtaket (2). Merk (bare spesifikke typer): Hullene på...

 • Page 158

  norsk For optimal ergonomi anbefaler vi at du holder røret slik at standardhåndtaket er i hoftehøyde. Når du vil koble røret til et munnstykke, trykker du på den fjærbelastede låseknappen på røret og setter røret inn i munnstykket. Den fjærbelastede låseknappen skal passe inn i åpningen i munnstykket (til det sier klikk).

 • Page 159

  Fugemunnstykke, lite munnstykke og børstemunnstykke Koble til fugemunnstykket (1) eller det lille munnstykket (2) med eller uten børste, direkte på standardhåndtaket eller røret. Børstehode Når du skal sette sammen børsten, skyver du den inn nederst på det lille munnstykket (til det sier klikk). Når du skal ta fra hverandre børsten, skyver du den av det lille munnstykket (til det sier klikk).

 • Page 160

  norsk Det infrarøde aktive lyset blinker når du trykker på en knapp på fjernkontrollen. Bruke apparatet Trekk ledningen ut av apparatet, og koble støpselet til veggkontakten. Trykk på av/på-knappen øverst på apparatet for å slå det på. Tips: Trykk på av/på-knappen med foten for å unngå å bøye ryggen. Støvsugeren begynner på...

 • Page 161

  Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten. Hold apparatet i vannrett stilling, med alle hjulene på gulvet. Trykk inn utløserknappen for dekslet (1) og åpne dekslet (2). Drei håndtaket på filterrengjøringsenheten helt rundt 6 ganger. Lukk dekselet ordentlig (til det sier klikk). Bruke autoClean-knappen til å...

 • Page 162

  norsk 15 sec. 15 sec. påminnelse om å rengjøre filtersylinderen Etter hver økt med støvsuging må du rengjøre filtersylinderen. Dette forhindrer at filtersylinderen tettes igjen, og det hjelper til med å opprettholde optimal sugeevne. Hvis du ikke rengjør filtersylinderen et visst antall støvsugingsøkter etter hverandre, begynner filterlampen å...

 • Page 163

  Hvis du vil rengjøre filtersylinderenheten, tar du filtersylinderen ut av filtersylinderbeholderen. Vri håndtaket øverst på filtersylinderen mot klokken (1), og løft filtersylinderen ut av beholderen (2). Når du skal rengjøre filtersylinderen, banker du den forsiktig mot søppelbøtten for å få alt det fine støvet ut av filtersylinderen. Hvis du gjentatte ganger ikke rengjør filtersylinderen etter hver gangs bruk, blir filtersylinderen tett med skitt, noe som gjør at sugeeffekten blir redusert over tid.

 • Page 164

  Clean air hEpa 13-filter Merk: Skift alltid HEPA-filteret med et originalt Philips-filter av riktig type, slik at støvet samles opp på en optimal måte og støvsugeren fungerer optimalt (se avsnittet Bestille tilbehør og filtre).

 • Page 165

  Ta tak i utløsertappene på dekselet for HEPA-filteret for å åpne og fjerne filterdekselet. Ta ut det vaskbare HEPA 13-filteret. Skyll den foldede siden av HEPA 13-filteret under varmt sakterennende vann fra springen. Hold filteret slik at den foldede siden vender opp og vannet renner parallelt med foldene.

 • Page 166

  norsk Fest toppen på filterdekselet igjen (1), og lukk deretter dekselet (2) (til det sier klikk). Erstatning Batterier i fjernkontrollen Skift batterier når lyset øverst på fjernkontrollen ikke blinker når du trykker på en av knappene. Merk: Fjernkontrollen din kan være annerledes enn den som vises på figuren. Følg trinnene 1 til 3 i kapittelet Før første gangs bruk.

 • Page 167

  Bestille tilbehør og filtre Når du vil kjøpe tilbehør og filtre, kan du gå til webområdet vårt på www. philps.com, ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor eller ta en tur innom en støvsugerspesialist. Hvis du har problemer med å få tak i filtre eller annet tilbehør til dette apparatet, kan du ta kontakt med Philips’...

 • Page 168

  Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips. com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

 • Page 169

  Problem Mulig årsak Apparatet fungerer ikke, Støvbeholderen og/eller og standby-lampen på filtersylinderenheten er dekselet på apparatet ikke installert riktig. blinker. Dekselet er ikke lukket ordentlig. Når jeg bruker Støvsugeren har bygd støvsugeren, får jeg noen opp statisk elektrisitet. Jo ganger elektriske støt. lavere luftfuktigheten er i rommene, desto mer statisk elektrisitet bygger...

 • Page 170: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips. com/welcome. Descrição geral (fig. 1) 1 Unidade do cilindro do filtro A Pega de limpeza do filtro (apenas modelos específicos)

 • Page 171

  Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação, a ficha ou o próprio aparelho estiverem danificados. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.

 • Page 172

  água em cima ou perto dos mesmos. Campos electromagnéticos (CEm) Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas...

 • Page 173

  preparar para a utilização Fixar a pega Fixe a pega ao tubo telescópico (estalido). Para separar a pega do tubo, segure na pega com uma mão. Com a outra mão, segure no tubo, prima o botão de libertação do tubo (1) e puxe o tubo da pega (2).

 • Page 174

  português Para uma ergonomia perfeita, aconselhamos que segure no tubo de modo a que a pega padrão se situe ao nível da anca. Para ligar o tubo a um acessório, prima o botão de bloqueio com mola no tubo e introduza o tubo no bico. Encaixe o botão de bloqueio com mola na abertura no bico (estalido).

 • Page 175

  Bico para fendas, escova pequena e escova Coloque o bico para fendas (1) ou a escova pequena (2) com ou sem o acessório da escova directamente na pega padrão ou no tubo. acessório de escova Para montar o acessório de escova, deslize-o na parte inferior da escova pequena (estalido).

 • Page 176

  português A luz de infravermelhos activos fica intermitente quando prime um botão no telecomando. utilizar o aparelho Puxe o fio para fora do aparelho e ligue a ficha de alimentação a uma tomada eléctrica. Prima o botão ligar/desligar na parte de cima do aparelho para o ligar.

 • Page 177

  utilizar a pega de limpeza do filtro para limpar o cilindro do filtro (apenas modelos específicos) Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente. Mantenha o aparelho na posição horizontal, com todas as rodas no chão. Prima o botão de libertação da tampa (1) e abra a tampa (2). Rode a pega de limpeza do filtro até...

 • Page 178

  português 15 sec. 15 sec. Quando o processo de limpeza do filtro estiver concluído, o motor reinicia automaticamente o funcionamento e pode continuar a aspirar. alerta para limpar o cilindro do filtro Tem de limpar o cilindro do filtro depois de aspirar. Desta forma, evita que o cilindro do filtro fique obstruído e mantém uma óptima potência de sucção.

 • Page 179

  Se pretender limpar a unidade do cilindro do filtro, retire o cilindro do filtro do respectivo compartimento. Rode a pega na parte superior do cilindro do filtro para a esquerda (1) e levante o cilindro do compartimento (2). Para limpar o cilindro do filtro, bata suavemente contra o caixote do lixo para libertar todo o pó...

 • Page 180

  Filtro ultra Clean air hEpa 13 lavável Nota: Para garantir um desempenho e retenção do pó perfeitos do aspirador, substitua sempre o filtro HEPA por um filtro Philips original do modelo correcto (consulte o capítulo “Encomendar acessórios e filtros”). Lave o filtro HEPA 13 a cada seis meses. Pode lavá-lo um máximo de 4 vezes, após as quais deve substituí-lo.

 • Page 181

  Pegue nas patilhas de libertação da tampa do filtro HEPA para abrir e retirar a tampa do filtro. Retire o filtro HEPA 13 lavável. Enxagúe em água quente o lado com as pregas do filtro HEPA 13. Segure o filtro de modo a que o lado com pregas esteja voltado para cima e a água escorra paralelamente às pregas.

 • Page 182

  português Instale novamente a tampa do filtro (1) e feche a tampa (2) (“ouve-se um estalido”). substituição pilhas do telecomando Substitua as pilhas quando a luz na parte superior do telecomando não ficar intermitente quando prime um botão. Nota: O seu telecomando pode diferir do comando apresentado na figura. Siga os passos 1 a 3 no capítulo “Antes da primeira utilização”.

 • Page 183

  Encomendar acessórios e filtros Para comprar acessórios e filtros, visite o nosso Web site em www.philips. pt, contacte o Centro de Assistência ao Cliente Philips no seu país ou consulte um especialista em aspiradores. Se tiver dificuldade em obter filtros ou outros acessórios para este aparelho, contacte o Centro de Assistência ao Cliente Philips do seu país...

 • Page 184

  Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente Philips no seu país (poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial).

 • Page 185

  Problema Causa provável O telecomando de Não introduziu as pilhas infravermelhos não correctamente ou as funciona. pilhas estão gastas. O aparelho não O recipiente do pó funciona e a luz de e/ou a unidade do espera na tampa cilindro do filtro do aparelho está...

 • Page 186: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www. philips.com/welcome. allmän beskrivning (Bild 1) 1 Filterenhet A Filterrengöringshandtag (endast vissa modeller) B Filtercylinder C Filterbehållare...

 • Page 187

  Använd inte apparaten om nätsladden, kontakten eller själva apparaten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.

 • Page 188

  Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

 • Page 189

  Förberedelser inför användning sätta fast handtaget Sätt fast handtaget i teleskopröret (ett klickljud hörs). Håll handtaget med en hand om du vill koppla bort det från slangen. Håll teleskopröret med andra handen och tryck på frigöringsknappen för röret (1) och dra av röret från handtaget (2). Obs! (endast vissa modeller) Hålen längst ned på...

 • Page 190

  svEnska För att du ska få bästa möjliga ergonomi rekommenderar vi att du håller röret så att standardhandtaget är i höfthöjd. Koppla röret till ett munstycke genom att trycka på den fjäderbelastade låsknappen på röret och sätt in röret i munstycket. Passa in den fjäderbelastade låsknappen i munstyckets öppning (ett klickljud hörs).

 • Page 191

  Fogmunstycke, litet munstycke och borsttillbehör Anslut fogmunstycket (1) eller det lilla munstycket (2) med eller utan borsttillbehöret direkt till standardhandtaget eller till röret. Borsttillbehör Montera borsttillbehöret genom att sätta det längst ned på det lilla munstycket (ett klickljud hörs). Ta bort borsttillbehöret genom att dra av det från det lilla munstycket.

 • Page 192

  svEnska Infraröd-aktiv-lampan blinkar när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen. använda apparaten Dra sladden ut ur apparaten och anslut den till vägguttaget. Tryck på apparatens på/av-knapp för att starta den. Tips: Undvik att böja på ryggen genom att trycka på på/av-knappen med foten.

 • Page 193

  Stäng av apparaten och dra ur nätsladden. Låt apparaten stå i horisontellt läge och se till att alla hjulen står på golvet. Tryck på frigöringsknappen för locket (1) och öppna locket (2). Vrid filterrengöringshandtaget tills det har vridits sex hela varv. Stäng locket ordentligt (ett klickljud hörs).

 • Page 194

  svEnska 15 sec. 15 sec. påminnelse om att rengöra filtret Du måste rengöra filtret efter varje dammsugning. Det förhindrar att filtret blir igentäppt och hjälper till att bibehålla den bästa sugeffekten. Om du glömmer att rengöra filtret flera gånger i rad när du har dammsugit blinkar filterlampan i 15 sekunder.

 • Page 195

  Om du vill rengöra filterenheten tar du bort filtret från filterbehållaren. Vrid handtaget överst på filterbehållaren moturs (1) och lyft ut filtret ur behållaren (2). Rengör filtret genom att försiktigt slå det mot sophinken så att allt fint damm frigörs från filtret. Om du inte rengör filtercylindern efter varje användning täpps filtret till med smuts och sugeffekten minskar med tiden.

 • Page 196

  Clean air hEpa 13-filter Obs! För att garantera optimal kvarhållning av damm ska du alltid byta ut HEPA-filtret mot ett originalfilter av rätt modell från Philips (se kapitlet Beställa tillbehör och filter). Rengör det tvättbara HEPA 13-filtret en gång i halvåret. Du kan rengöra det tvättbara HEPA 13-filtret max.

 • Page 197

  Ta tag i frigöringsflikarna på HEPA-filtrets hölje för att öppna och ta bort filtrets hölje. Ta ut det tvättbara HEPA 13-filtret. Skölj den veckade sidan av HEPA 13-filtret med långsamt rinnande varmt vatten. Håll filtret så att den veckade sidan är vänd uppåt och vattnet rinner parallellt med vecken.

 • Page 198

  svEnska Sätt tillbaks toppen på filterlocket (1) och stäng sedan locket (2) (ett klickljud hörs). Byten Batterier till fjärrkontroll Byt ut batterierna när lampan längst upp på fjärrkontrollen inte blinkar när du trycker på någon knapp. Obs! Din fjärrkontroll kan skilja sig något från den som visas på bilden. Följ steg 1 till 3 i kapitlet Före första användningen.

 • Page 199

  Philips kundtjänst i ditt land eller besöka din dammsugaråterförsäljare. Om du får problem med att skaffa filter eller andra tillbehör till apparaten kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land eller läsa i garantibroschyren. Tvättbara Ultra Clean Air HEPA 13-filter har servicenummer 432200493350 Filter för FC9262, mörk aubergine: 432200909850...

 • Page 200

  Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

 • Page 201

  Problem Möjlig orsak Apparaten Dammbehållaren fungerar inte och och/eller filterenheten standbylampan på har inte installerats apparatens lock ordentligt. blinkar. Locket är inte ordentligt stängt. När jag använder Statisk elektricitet dammsugaren får jag har byggts upp i ibland stötar. dammsugaren. Ju lägre luftfuktigheten är i rummen desto mer statisk elektricitet byggs...

 • Page 202: Türkçe

  Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. genel açıklamalar (Şek. 1) 1 Filtre silindiri ünitesi A Filtre temizleme kolu (sadece belirli modellerde) B Filtre silindiri C Filtre silindiri kutusu 2 Kapak ayırma düğmesi...

 • Page 203

  Cihazın elektrik kordonu, elektrik fişi, tabanı veya kendisi hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın. Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı...

 • Page 204

  üstüne su dolu kaplar yerleştirebilirsiniz. Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

 • Page 205: Teleskopik Boru

  Cihazın kullanıma hazırlanması Başlığın makineye takılması Başlığı teleskopik boruya takın (‘klik’ sesi duyulur). Başlığı borudan ayırmak için, tutamağı tek elinizle tutun. Diğer elinizle, teleskopik boruyu tutun ve boru ayırma düğmesine (1) basın ve boruyu başlıktan dışarı çekerek çıkarın (2). Not (sadece belirli modellerde): Tutma yerinin ucundaki delikler, elektrikli süpürgeyi birlikte verilen boru veya aksesuarlar olmadan kullanırken eşyaların sıkışmasını...

 • Page 206

  türkçE Optimum ergonomi için boruyu, standart tutma yeri kalça hizasına gelecek şekilde tutmanızı öneririz. Boruyu bir başlığa bağlamak için borudaki yaylı kilit düğmesine basın ve boruyu başlığa takın. Yaylı kilit düğmesini başlıktaki açıklığa oturtun (‘klik’ sesi duyulur). aksesuar tutucu Aksesuar yuvasını, tutma yerine takın (‘klik’ sesi duyulur) aksesuarları...

 • Page 207

  aralık temizleme başlığı, küçük başlık ve fırça aparatı Aralık temizleme başlığını (1) veya küçük başlığı (2) fırça aparatıyla veya fırça aparatsız, doğrudan tutma yerine veya boruya bağlayın. Fırça eki Fırça aparatını monte etmek için, küçük başlığın altına sürgüleyerek takın (‘klik’ sesi duyulur). Fırça aparatını...

 • Page 208

  türkçE Uzaktan kumandada bir düğmeye bastığınızda kızılötesi devrede ışığı yanar. Cihazın kullanımı Elektrik kordonunu cihazdan çıkarın ve fişi elektrik prizine takın. Cihazın üst kısmındaki açma/kapama düğmesine basarak cihazı açın. İpucu: Belinizi bükmekten kaçınmak için açma/kapatma düğmesine ayağınızla basın. Elektrik süpürgesi en yüksek emiş gücüyle çalışmaya başlar. Cihazı...

 • Page 209

  Cihazı kapatarak fişini prizden çekin. Cihazı, tüm tekerlekleri yere değecek şekilde yatay bir konumda bırakın. Kapak ayırma düğmesine (1) basın ve kapağı (2) açın. Filtre temizleme sapını, 6 tam tur yapana kadar çevirin. Kapağı hafifçe bastırarak kapatın (‘klik’ sesi duyulur). Filtre silindirini temizlemek için autoClean düğmesinin kullanılması...

 • Page 210

  türkçE 15 sec. 15 sec. Filtre silindirinin temizlenmesi için hatırlatıcı Filtre silindirini, her süpürmeden sonra temizlemeniz gerekir. Bu filtre silindirinin tıkanmasını önler ve optimum emiş gücünün korunmasına yardımcı olur. Arka arkaya birkaç kez elektrikli süpürgeyle temizlik yaptıktan sonra filtre silindirini temizlemezseniz, filtre ışığı 15 saniye yanıp söner. temizlik ve bakım toz kovasının ve filtre silindiri ünitesinin temizlenmesi Toz haznesini boşaltmadan önce cihazın fişini mutlaka prizden çekin.

 • Page 211

  Filtre silindiri ünitesini temizlemek isterseniz, filtre silindirini filtre silindiri muhafazasından çıkarın. Filtre silindirinin üstündeki tutma yerini saat yönünün terinse çevirin (1) ve filtre silindirini muhafazadan kaldırarak çıkarın (2). Filtre silindirini temizlemek için çöp kutusuna hafifçe vurarak filtre silindirinin üzerindeki tüm tozu temizleyin. Her kullanım sonrasında filtre silindirini temizlemeyi ihmal ederseniz, filtre silindiri tıkanır ve emiş...

 • Page 212

  Yıkanabilir ultra temiz hava hEpa 13 filtresi Dikkat: Optimum toz tutma ve performans için, HEPA filtresini her zaman doğru tipteki orijinal Philips filtresi ile değiştirin (bkz. ‘Aksesuar ve filtre siparişi’ bölümü). Yıkanabilir HEPA 13 filtresini altı ayda bir temizleyin. Yıkanabilir HEPA 13 filtresini en fazla 4 kez temizleyebilirsiniz.

 • Page 213

  HEPA filtre kapağının ayırma tırnaklarını açmak için tutun ve filtre kapağını çıkarın. Yıkanabilir HEPA 13 filtresini çıkarın. HEPA 13 filtresinin kıvrımlı tarafını, yavaşça akmakta olan sıcak suyun altında yıkayın. Filtreyi, kıvrımlı tarafı yukarıya bakacak ve su kıvrıma paralel akacak şekilde tutun. Filtreyi, suyun kıvrımlar arasındaki kiri temizleyeceği açıda tutun.

 • Page 214

  türkçE Üst filtre kapağını tekrar takın (1) ve ardından kapağı kapatın (2) (‘klik’ sesi duyulur). Değiştirme uzaktan kumandanın pilleri Herhangi bir düğmeye bastığınızda uzaktan kumandanın üst kısmındaki ışık yanıp sönmezse, pilleri değiştirin. Dikkat: Uzaktan kumandanız şekilde gösterilenden farklı olabilir. ‘İlk kullanımdan önce’ bölümünde 1-3 arası adımları izleyin. saklama Dikkat: Cihazı...

 • Page 215

  çıkıntıyı durdurma yuvasına yerleştirin. aksesuar ya da filtre sipariş edilmesi Aksesuar ve filtre satın almak için www.philps.com adresinden web sitemizi ziyaret edin, ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezine başvurun veya elektrikli süpürge uzmanınızı ziyaret edin. Bu cihazla ilgili filtrelere ve diğer aksesuarlara ulaşmakta zorlanıyorsanız, lütfen ülkenizde bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Merkezine başvurun ya...

 • Page 216

  Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.

 • Page 217

  Sorun Nedeni Cihaz çalışmıyor ve Toz kovası ve/veya filtre cihazın kapağındaki silindiri düzgün biçimde beklemede ışığı yanıp takılmamış. sönüyor. Kapak düzgün kapatılmamış. Elektrikli süpürgeyi Elektrikli süpürgenizde kullanırken bazen statik elektrik birikmiştir. elektrik çarpmış gibi Odalardaki nem ne hissediyorum. kadar düşük olursa, cihazlarda biriken statik elektrik o kadar yüksek olur.

 • Page 218

  4222.003.3390.6...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: