Beko RFSA210K20W Manual
Hide thumbs Also See for RFSA210K20W:
Table of Contents
 • Table of Contents
 • Instrukcje Instalacyjne /3
 • Regulacja I Nastawianie Temperatury /3
 • Przed Uruchomieniem /3
 • Panel Sterowania Zamrażarki /4
 • Przechowywanie ŻywnośCI Mrożonej /4
 • Zamrażanie ŻywnośCI Świeżej /4
 • Sporządzanie Kostek Lodu /4
 • Czyszczenie I Konserwacja /5
 • Przenoszenie Drzwiczek /5
 • Co Trzeba, a Czego Nie Należy Robić /5
 • Odzysk Starego Urządzenia Chłodniczego /7
 • Bezpečnosť Nadovšetko /8
 • Elektrické Požiadavky /9
 • Prepravné Pokyny /9
 • Pokyny O MontážI /9
 • Riadenie a Nastavenie Teploty /10
 • Pred Prevádzkou /10
 • Ovládací Panel Mrazničky /10
 • Skladovanie Zmrazených Potravín /11
 • Mrazenie Čerstvých Potravín /11
 • Tvorba Kociek Ľadu /11
 • Poznávanie Spotrebiča /11
 • Rozmrazovanie /11
 • Čistenie a Údržba /11
 • Čo Sa Má a Čo Sa Nesmie Robiť /12
 • Premiestňovanie Dverí /12
 • Riešenie Problémov /12
 • Spotreba Energie /13
 • Bezpečnost PředevšíM /14
 • Elektrické Požadavky /15
 • Pokyny Pro Přepravu /15
 • Pokyny Pro Instalaci /15
 • Kontrola a Nastavení Teploty /15
 • Před ZahájeníM Provozu /16
 • Ovládací Panel Mrazničky /16
 • Skladování Zmražených Potravin /17
 • Mražení Čerstvých Potravin /17
 • Tvorba Ledových Kostek /17
 • Seznámení S VašíM Spotřebičem /17
 • Odmrazování /17
 • ČIštění a Péče /17
 • Změna Pozice DVířek /18
 • Co Dělat a Co Nedělat /18
 • Odstraňování Potíží /18
 • Spotřeba Energie /18
 • Elektrischer Anschluss /33
 • Transporthinweise /33
 • Aufstellen des Gerätes /33
 • Temperaturkontrolle und -Einstellung /34
 • Vor der Inbetriebnahme /34
 • Tiefkühlbereich-Bedienfeld /34
 • Lagerung von Tiefkühlkost /35
 • Frische Lebensmittel Tiefkühlen /35
 • Herstellung von Eiswürfeln /35
 • Lernen Sie Ihr Neues Gerät Kennen /35
 • Reinigung und Pflege
 • Wichtige Hinweise - Bitte Beachten! /36
 • Energieverbrauch /37
 • La Sécurité D'abord /38
 • Conditions Électriques /39
 • Instructions de Transport /39
 • Instructions D'installation /39
 • Commande de Température Et Réglage /40
 • Avant L'utilisation /40
 • Bandeau de Commande du Congélateur /40
 • Nettoyage Et Entretien
 • Conservation des Aliments Surgelées /41
 • Fabrication de Glaçons /41
 • Apprendre À Connaître Votre Appareil /41
 • Repositionnement de la Porte /42
 • À Faire / À Éviter /42
 • Diagnostic /42
 • Consommation Énergétique /43
 • Veiligheid Eerst /44
 • Elektriciteitsvereisten /45
 • Transportinstructies /45
 • Installatie-Instructies /45
 • Opmeting en Regeling Van de Temperatuur /46
 • Bedieningspaneel Diepvriezer /46
 • Diepvriesproducten Bewaren /47
 • Verse Etenswaren Invriezen /47
 • Ijsblokjes Maken /47
 • Uw Toestel Leren Kennen /47
 • Ontdooien /47
 • Schoonmaak en Onderhoud /47
 • De Deur Verplaatsen /48
 • Wel en Niet /48
 • Problemen Oplossen /48
 • Energieverbruik /49
 • Requisiti Elettrici /51
 • Istruzioni Per Il Trasporto /51
 • Istruzioni DI Installazione /51
 • Controllo E Regolazione Della Temperatura /52
 • Prima Della Messa in Funzione /52
 • Pannello DI Controllo Freezer /52
 • Pulizia E Manutenzione /53
 • Conservazione DI Cibo Congelato /53
 • Congelamento DI Cibi Freschi /53
 • Preparazione Dei Cubetti DI Ghiaccio /53
 • Conoscere L'elettrodomestico /53
 • Sbrinamento /53
 • Riposizionamento Dello Sportello /54
 • Cosa Fare E Cosa Non Fare /54
 • Risoluzione Dei Problemi /54
 • Consumo Energetico /55

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 27

Quick Links

Stojący Zamrażarki
Skriňová Mraznička
Skříňová Mraznička
Upright Freezer
Вертикальної Морозилки
RFSA210K20W
Gefrierschrank
Congélateur Vertical
Diepvriezer
Congelatore Verticale

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Beko RFSA210K20W

 • Page 1 Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer Вертикальної Морозилки RFSA210K20W Gefrierschrank Congélateur Vertical Diepvriezer Congelatore Verticale...
 • Page 3 UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek chłodniczy R600a, chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad: Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki.   W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń mechanicznych niż zalecane przez producenta. Nie wolno uszkodzić...
 • Page 4: Table Of Contents

  УKP Spis treści Зміст Indice Bezpieczeństwo przede wszystkim /1 Безпека перш за все! /25 Sicurezza iniziale /50 Вимоги до електропостачання /26 Requisiti elettrici /51 Wymagania elektryczne; Instrukcje Інструкція з транспортування /26 Istruzioni per il trasporto /51 transportowe /2 Інструкція зі встановлення /26 Istruzioni di installazione /51 Instrukcje instalacyjne /3 Регулювання...
 • Page 5 Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać waszemu modelowi lodówki. Jeśli pewnych części nie ma w Waszej lodówce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli. Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, potom sa to týka iných modelov.
 • Page 8 Instrukcja użytkowania Gratulujemy wyboru urządzenia o wysokiej jakości produkcji firmy BEKO, zaprojektowanego wieloletniego użytkowania. Przede wszystkim bezpieczeństwo! Prosimy nie przyłączać zamrażarki do prądu, dopóki nie zostanie usunięte całe opakowanie i zabezpieczenia na czas transportu. • Jeśli zamrażarkę transportowano w pozycji poziomej, przed włączeniem należy postawić...
 • Page 9 Instrukcja użytkowania • Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby Wymogi elektryczne nie stała na przewodzie zasilającym, co może Przed włożeniem wtyczki do gniazdka w ścianie grozić jego uszkodzeniem. należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość • Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w podane na tabliczce znamionowej wewnątrz gniazdku zasilającym.
 • Page 10: Instrukcje Instalacyjne /3

  Instrukcja użytkowania zimne powietrze ulatnia się i temperatura Instrukcje instalacyjne wewnątrz rośnie. Nie należy zatem pozostawiać 1. Nie należy używać zamrażarki w drzwiczek otwartych i pamiętać o ich zamykaniu pomieszczeniu, w którym w nocy, a zwłaszcza w natychmiast po włożeniu lub wyjęciu żywności. zimie, temperatura może spaść...
 • Page 11: Panel Sterowania Zamrażarki /4

  Instrukcja użytkowania Panel sterowania zamrażarki Przechowywanie żywności mrożonej Zamrażarka służy do długoterminowego (Rys. 5) Panel sterowania służy do nastawiania przechowywania mrożonek spożywczych temperatury w zamrażarce i ma następujące kupionych w sklepie, a także można jej użyć do zamrażania i przechowywania żywności świeżej. funkcje: 1 - Funkcje ustawień...
 • Page 12: Czyszczenie I Konserwacja /5

  Instrukcja użytkowania • Zaleca się rozmrażanie zamrażarki przy • czyścić zamrażarki nieodpowiednimi środkami, umiarkowanej ilości żywności mrożonej. np. wyrobami na bazie ropy naftowej, • Przed rozmrażaniem należy ustawić przycisk • w jakikolwiek sposób poddawać ją działaniu ustawień zamrażarki na najzimniej aby dobrze wysokich temperatur, zamrozić...
 • Page 13 Instrukcja użytkowania Zużycie energii Nie wolno - Wkładać do zamrażarki pełnych butelek ani zamkniętych puszek z Maksymalną ilość przechowywanych zawartością napojów gazowanych, mrożonek można osiągnąć nie używając ponieważ mogą wybuchnąć. pokrywy półki górnej oraz bez szuflad Nie wolno - Przechowywać w zamrażarce umieszczonych w komorze zamrażania.
 • Page 14: Odzysk Starego Urządzenia Chłodniczego /7

  Instrukcja użytkowania - Kolejnym źródłem odgłosów i drgań mogą Prosimy o pomoc w ochronie środowiska naturalnego przez umożliwienie ponownego być przedmioty ustawione na chłodziarce. Należy je z niej zdjąć. uzdatniania odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Odzysk starego urządzenia chłodniczego UWAGA! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z...
 • Page 15: Bezpečnosť Nadovšetko /8

  Instrukcja użytkowania Pokyny pre pouzitie Blahoželáme k vášmu výberu kvalitného spotrebiča značky BEKO, navrhnutého tak, aby vám slúžil veľa rokov. Bezpečnosť nadovšetko! Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú odstránené baliace a ochranné prostriedky. • Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny predtým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol prepravovaný...
 • Page 16: Elektrické Požiadavky /9

  Pokyny pre pouzitie Elektrické požiadavky Dôležité! • Klaďte dôraz na opatrnosť počas Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na spodku chladiacich kovových vedení na výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to elektrickou energiou.
 • Page 17: Riadenie A Nastavenie Teploty /10

  Pokyny pre pouzitie Funkcia Nastavenie mrazničky musí byť Riadenie a nastavenie teploty nastavený tak, aby sa získal čo najnižšiu Na teplotu mrazničky vplýva funkcia teplotu v mrazničke, s rýchleho zmrazovania nastavenia teploty v mrazničke (pozícia 1, funkcia aktivovaná a indikátor osvetlenia. Položka 5).
 • Page 18: Skladovanie Zmrazených Potravín /11

  Pokyny pre pouzitie Aby ste túto funkciu zrušili, znovu stlačte Rozmrazovanie tlačidlo rýchleho mrazenia. Indikátor rýchleho Priečinok mrazničky rozmrazujte aspoň mrazenia sa vypne a prepne sa na svoje dvakrát do roka alebo v prípade, ak je vrstva ľadu príliš hrubá. normálne nastavenie.
 • Page 19: Čo Sa Má A Čo Sa Nesmie Robiť /12

  Pokyny pre pouzitie Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce 7. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na chladiči, ktorý je umiestnený na zadnej strane potraviny. Najprv ich nechajte spotrebiča, by sa mal odstrániť vysávačom vychladnúť. raz ročne. Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše 8.
 • Page 20: Spotreba Energie /13

  Pokyny pre pouzitie Spotreba energie Informácie týkajúce sa zvukov a vibrácií, ku ktorým môže dôjsť Maximálny úložný objem mrazených potravín dosiahnete ak vyberiete kryt hornej poličky a počas prevádzky spotrebiča zásuvky nachádzajúce sa v priečinku 1. Prevádzkový hluk sa môže počas mrazničky.
 • Page 21: Bezpečnost Především /14

  Pokyny pro používání Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče BEKO, který je určen pro mnoho let služby. Bezpečnost především! Nezapojujte spotřebič napájecí sítě, dokud neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. • Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální...
 • Page 22: Elektrické Požadavky /15

  Pokyny pro používání Důležité upozornění! Elektrické požadavky • Při čištění/přenášení spotřebiče se Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, nedotýkejte spodní části kovových kabelů že napětí a kmitočet na štítku uvnitř kondenzátoru na zadní straně spotřebiče, spotřebiče odpovídají vašemu zdroji. mohlo by dojít k poranění...
 • Page 23: Před Zahájením Provozu /16

  Pokyny pro používání Obecně platí, že tato teplota je pod -18°. Důležitá poznámka: Nižších teplot lze dosáhnout nastavením Dojde-li k výpadku elektrické energie, Funkce Nastavení mrazničky směrem neotvírejte dveře. k poloze nejchladnější. Zmražené potraviny nebudou poškozeny, Doporučujeme kontrolovat teplotu pokud výpadek trvá méně než 15 hodin. teploměrem, abyste měli jistotu, že skladovací...
 • Page 24: Skladování Zmražených Potravin /17

  Pokyny pro používání • Před odmražením nastavte Funkce Skladování zmražených potravin Nastavení mrazničky na nejchladnější pozici Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé pro silné zmražení potravin. Během této doby uchovávání běžně dostupných zmražených nesmí být teplota v mrazničce příliš nízká. potravin a lze ji též...
 • Page 25: Změna Pozice Dvířek /18

  Pokyny pro používání Ne- konzumujte zmrzlinu a led do vody přímo • Jej nevystavujte vysokým teplotám. • Nedrhněte, nebruste atd. brusnými z mrazničky. Nízká teplota může způsobit materiály. na rtech „popáleniny od mrazu“. 10. Přebytečné nahromadění ledu Ne- zmrazujte šumivé nápoje. doporučujeme pravidelně...
 • Page 26 Pokyny pro používání 3. Snižte otevírání dveří na minimum. 2. Hluky připomínající tekoucí kapalinu nebo 4. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená postřik déle než nezbytně dlouho a zajistěte, aby byla - Tyto zvuky způsobuje proudění chladicího dvířka po každém otevření řádně uzavřena. média v obvodu spotřebiče a jsou v souladu s provozními zásadami spotřebiče.
 • Page 27: Safety First /20

  Instruction for use Congratulations on your choice of a BEKO Quality Appliance, designed to give you many years of service. Safety first! Do not connect your appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed.
 • Page 28: Electrical Requirements /21

  Instruction for use Electrical requirements • Do not attempt to sit or stand on top of your appliance as it is not designed for such use. Before inserting the plug into the wall socket You could injure yourself or damage the make sure that the voltage and the frequency appliance.
 • Page 29: Before Operating /22

  Instruction for use temperature will rise very rapidly after you 1 - Freezer Set Function remove it from the freezer. This function allows you to make the freezer Please remember that each time the door is compartment temperature setting. opened cold air escapes and the internal Press this button to set the temperature of the temperature rises.
 • Page 30: Making Ice Cubes /23

  Instruction for use clean it and leave the door ajar. Making ice cubes 6. We recommend that you polish the metal (Fig. 6) parts of the product (i.e. door exterior, cabinet Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and sides) with a silicone wax (car polish) to protect place it in the freezer.
 • Page 31: Troubleshooting /24

  Instruction for use Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans Practical advice concerning the reduction of the electricity consumption containing carbonated liquids into the freezer, as they may burst. 1. Make sure that the appliance is located in Don’t- Store poisonous or any dangerous well-ventilated areas, far from any source of substances in your appliance.
 • Page 32 УKP Інструкція з експлуатації Вітаємо вас з придбанням високоякісного морозильника BEKO, що буде Вам служити тривалий час. Безпека перш за все! Не вмикайтеморозильник до електромережі, доки не приберете всю упаковку і транспортувальні кріплення. • Якщо ви перевозили морозильник у горизонтальному...
 • Page 33 УKP Інструкція з експлуатації Вимоги до електропостачання їм не слід кор истуватися принаймні 4 години, щоб всі його системи прийшли до норми. Перед тим, як вставити штепсель до 3. Виробник не несе відповідальності за електричної розетки, впевніться, що напруга пошкодження морозильника, якщо і...
 • Page 34 УKP Інструкція з експлуатації відрегулюйте ніжки, обертаючи їх за або проти 6. Для заморожування свіжих продуктів годинникової стрілки, доки вони не будуть стійко використовуйте відділення, позначене 4 стояти на підлозі. зірочками (рекомендовано другу полицю). Правильне регулювання ніжок морозильника 7. Не заморожуйте продукти одразу у попереджує...
 • Page 35 УKP Інструкція з експлуатації 2. Морозильне відділення Заморожені продукти не постраждають, якщо Індикатор температурного режиму електропостачання перервано менше, ніж на 15 годин.Якщо струму немає більш тривалий Вказує температуру, установлену для час, то слід перевірити продукти, що морозильного відділення. зберігаються і негайно використати їх або Налаштування: (найтепліша), --, ---, ----, ----- проварити...
 • Page 36 УKP Інструкція з експлуатації • Перед тим, як розморожувати розташованому в задній частині морозильник, встановіть за максимально морозильника, принаймні раз на рік слід низьку температуру, щоб якомога сильніше видаляти пилососом. проморозити продукти, що зберігаються в 8. Регулярно перевіряйте ущільнення морозильнику. дверцят, щоб...
 • Page 37 УKP Інструкція з експлуатації Практичні рекомендації щодо зниження Не слід - залишати дверцята споживання електроенергії морозильника відчиненими 1. Побутові електроприлади слід впродовж тривалого часу, бо це встановлювати у добре провітрюваних призведе до значного утворення місцях подалі від джерел тепла, таких як льоду.
 • Page 38 УKP Інструкція з експлуатації Символ на виробі чи упаковці вказує, що цей прилад не слід утилізувати з побутовими відходами. Натомість його треба здати у відповідний пункт збору для утилізації електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну утилізацію цього приладу, ви сприятимете запобіганню потенційним негативним наслідкам...
 • Page 39 Bedienungsanleitung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines BEKO- Qualitätsgerätes, das Ihnen ganz sicher viele Jahre lang gute Dienste leisten wird. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit Schließen Sie Ihr Gerät nicht an die Stromversorgung solange nicht alle Verpackungsstoffe Transportsicherungen entfernt wurden.
 • Page 40: Elektrischer Anschluss /33

  Bedienungsanleitung Elektrischer Anschluss 3. Bei Nichteinhaltung der obigen Hinweise können Schäden am Gerät auftreten, für die der Ehe Sie den Stecker in die Steckdose Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. einstecken, kontrollieren Sie bitte, ob die auf 4. Das Gerät muss vor Regen, Feuchtigkeit und dem Typenschild im Innenraum des Gerätes anderen atmosphärischen Einflüssen geschützt angegebene Spannung und Frequenz mit...
 • Page 41: Temperaturkontrolle Und -Einstellung /34

  Bedienungsanleitung Um Sicherzustellen, dass ihr Gerät gerade Auch die im Kühlsystem befindlichen steht, adjustieren Sie die beiden Füße an der Flüssigkeiten und Gase können Geräusche Frontseite im Uhrzeigersinn oder gegen verursachen, egal, ob der Kompressor läuft diesen, bis ein guter Bodenkontakt gegeben oder nicht.
 • Page 42: Lagerung Von Tiefkühlkost /35

  Bedienungsanleitung 3 - Hochtemperatur- / Fehler- Achten Sie besonders darauf, tiefgekühlte und frische Speisen nicht zu vermischen. Warnanzeige Geringe Lebensmittelmengen bis 500 g können Diese Leuchte signalisiert zu hohe auch ohne Schnellgefrieren eingefroren werden. Innentemperaturen und sonstige Fehler. 4 - Schnellgefrieranzeige Herstellung von Eiswürfeln Dieses Symbol leuchtet bei aktiver (Abbildung 6)
 • Page 43: Wichtige Hinweise - Bitte Beachten! /36

  Bedienungsanleitung Ja: Lagern Sie die Lebensmittel so kurz wie Reinigung und Pflege möglich und halten Sie sich an Angaben 1. Wir empfehlen, das Gerät an der Steckdose wie „Verwendbar bis“ oder an das auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, Mindesthaltbarkeitsdatum. ehe Sie mit der Reinigung beginnen.
 • Page 44: Energieverbrauch /37

  Bedienungsanleitung NEIN: Tür schließen, bevor das 2. Geräusche wie fließende Flüssigkeiten oder Schnellgefrierfach richtig verschlossen Spritzer - Diese Geräusche werden durch den wurde. Durchfluss des Kühlmittels im Gerät verursacht; Problemlösung dies ist in Anbetracht der Funktionsweise des Wenn das Gerät nicht arbeitet, obwohl es Gerätes völlig normal.
 • Page 45: La Sécurité D'abord /38

  Notice d’utilisation Félicitations pour avoir choisi un appareil BEKO, fabriqué dans des usines modernes. La sécurité d’abord ! Ne connectez pas votre appareil à l’alimentation électrique avant d’avoir enlevé tout l'emballage et protections pour le transport. • Attendez au moins 4 heures avant de le brancher pour que l’huile du compresseur se stabilise s’il a été...
 • Page 46: Conditions Électriques /39

  Notice d’utilisation 3. Le non-respect des instructions ci-dessus Conditions électriques pourrait endommager l’appareil et ne saurait Avant de brancher l'appareil à la prise murale, engager la responsabilité du fabricant. vérifiez que la tension et la fréquence 4. L’appareil doit être protégé contre la pluie, indiquées sur la plaque signalétique à...
 • Page 47: Commande De Température Et Réglage /40

  Notice d’utilisation 4. L’appareil doit être posé sur une surface Ceci est tout à fait normal. lisse. Les deux pieds avant peuvent se régler si 6. Pour congeler les produits frais, utilisez le nécessaire. Pour s’assurer que votre appareil compartiment indiqué par 4 étoiles (il est est à...
 • Page 48: Conservation Des Aliments Surgelées /41

  Notice d’utilisation 5 - Fonction de congélation rapide Apprendre à connaître votre appareil Lorsque vous appuyez sur le bouton (Figure 1) Congélation rapide, la température du 1 - Bandeau de commande, affichage et compartiment sera plus froide que les réglage valeurs de réglage.
 • Page 49: Repositionnement De La Porte /42

  Notice d’utilisation À faire- Emballer les produits surgelés juste 4. Utilisez un chiffon humide imbibé d’une solution composée d'une cuillère à café de après les avoir acheté et les mettre au bicarbonate de soude pour un demi litre d’eau congélateur dès que possible. pour nettoyer l’intérieur et séchez À...
 • Page 50: Consommation Énergétique /43

  Notice d’utilisation • Si le fusible a sauté/le disjoncteur s’est 4. Évitez de laisser inutilement la porte de déclenché/l’interrupteur du réseau l'appareil ouverte et veillez à ce que celle-ci soit d’alimentation est éteint. bien fermée après chaque ouverture. • Que la commande de température soit réglée Informations concernant les bruits et correctement.
 • Page 51: Veiligheid Eerst /44

  Gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw keuze voor een kwaliteitstoestel van BEKO, ontwikkeld voor vele jaren dienst. Veiligheid eerst! Sluit uw toestel niet op de stroomtoevoer aan totdat alle verpakking en transportbescherming werd verwijderd. • Laat de koelkast, als ze horizontaal werd vervoerd, minstens 4 uur stilstaan alvorens ze in werking te stellen.
 • Page 52: Elektriciteitsvereisten /45

  Gebruiksaanwijzing 3. Het niet naleven van de bovenstaande Elektriciteitsvereisten instructies kan het toestel beschadigen. Vergewis u ervan, alvorens u de stekker in het Hiervoor kan de fabrikant niet stopcontact steekt, dat de voltage en de verantwoordelijk worden gehouden. frequentie op de kwalificatieplaat binnenin het 4.
 • Page 53: Opmeting En Regeling Van De Temperatuur /46

  Gebruiksaanwijzing De twee voorste voetjes kunnen naar wens 6. Om verse producten in te vriezen, gebruikt worden aangepast. Draai ze met of tegen de u het diepvriesvak dat voorzien is van vier richting van de klok, totdat ze veilig en stevig sterren (tweede schap is hiervoor anbevolen).
 • Page 54: Diepvriesproducten Bewaren /47

  Gebruiksaanwijzing Deze functie kan worden gebruikt wanneer Uw toestel leren kennen levensmiddelen in het diepvriezer worden (Afbeelding 1) geplaatst die snel moeten worden invriezen. 1 - Bedieningspaneel, weergave en aanpassing Als u grote hoeveelheden verse 2 - Houder voor ijsschaal en ijsschaal levensmiddelen wilt invriezen, is het 3 - Lade voor snel invriezen raadzaam om deze functie te activeren...
 • Page 55: De Deur Verplaatsen /48

  Gebruiksaanwijzing 4. Gebruik een vochtige doek, uitgewrongen in Wel- Pak diepvriesproducten onmiddellijk in een oplossing van één koffielepel na aankoop en plaats ze zo snel mogelijk natriumbicarbonaat voor 50 cl water, om de in de diepvriezer. binnenkant schoon te maken en wrijf vervolgens Wel- Houd de voedingswaren gescheiden in droog.
 • Page 56: Energieverbruik /49

  Gebruiksaanwijzing Informatie met betrekking tot geluid • Of de nieuwe stekker juist werd aangesloten, als u de aangeleverde standaardstekker heeft en trillingen die tijdens de werking vervangen. van uw apparaat kunnen optreden Als het toestel nog altijd niet werkt na alle 1.
 • Page 57 Istruzioni per l'uso Complimenti per la scelta di un elettrodomestico di qualità BEKO, progettato per una lunga durata. Innanzitutto la sicurezza! collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica finché non sono stati rimossi l'imballaggio e le protezioni per il trasporto. • Lasciare l'elettrodomestico diritto per almeno 4 ore prima di accenderlo, per consentire all'olio del compressore di risistemarsi se è...
 • Page 58: Requisiti Elettrici /51

  Istruzioni per l'uso Importante! Requisiti elettrici • È necessario fare attenzione quando si Prima di inserire la spina nella presa a muro pulisce/trasporta l'elettrodomestico affinché assicurarsi che la tensione e la frequenza quest'ultimo non tocchi la parte inferiore dei cavi riportate sull'etichetta informativa all'interno metallici del condensatore sulla parte posteriore dell'elettrodomestico corrispondano...
 • Page 59: Controllo E Regolazione Della Temperatura /52

  Istruzioni per l'uso 5. Consultare il capitolo "Pulizia e Pertanto è opportuno non superare la capacità di manutenzione" per preparare congelamento dell'elettrodomestico indicata nella l'elettrodomestico per l'uso. sezione "Record elettrodomestico". La funzione di regolazione della temperatura Controllo e regolazione della verrà...
 • Page 60: Conservazione Di Cibo Congelato /53

  Istruzioni per l'uso L'indicatore Quick Freezer rimane acceso Sbrinamento quando la funzione Quick Freezer è attiva. Per Sbrinare il freezer almeno due volte all'anno o annullare questa funzione premere nuovamente quando lo strato di ghiaccio diventa troppo il pulsante Quick Freezer. L’indicatore spesso.
 • Page 61: Riposizionamento Dello Sportello /54

  Istruzioni per l'uso 7. La polvere che si raccoglie sul No - Non lasciare lo sportello aperto per lunghi periodi poiché il funzionamento condensatore, che si trova sul retro dell'elettrodomestico diventa più costoso e dell'elettrodomestico, deve essere rimossa causa un'eccessiva formazione di ghiaccio. una volta all'anno con un aspirapolvere.
 • Page 62: Consumo Energetico /55

  Istruzioni per l'uso Consumo energetico Informazioni sul rumore e sulle ll volume massimo di conservazione di cibi vibrazioni che possono presentarsi freddi può essere ottenuto senza usare i durante il funzionamento coperchi del ripiano superiore e senza i dell'apparecchio cassetti dello scomparto freezer. 1.
 • Page 64 4578337601/AE PL,SK,CZ,EN,УKP,DE,FR,NL,IT...

Table of Contents