Download Print this page

Siemens SIRIUS 3RK3 Series Original Operating Instructions

Mss expansion modules
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

s
SIRIUS 3RK3
MSS Erweiterungsmodule
DE
MSS expansion modules
EN
Modules d'extension MSS
FR
Módulos de ampliación MSS
ES
Moduli di ampliamento MSS
IT
Módulos de expansão MSS
PT
MSS Допълнителни модули
BG
MSS udbygningsmoduler
DA
+85 °C
+60 °C
-40 °C
-20 °C
T1
IN1
IN3
T1
IN1
IN3
T1
T2
IN2
IN4
T2
IN2
IN4
T2
SF / IN1
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26493228 (DE) 3ZX1012-0RK31-1AB1
IN2...IN8
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26493228 (EN) 3ZX1012-0RK31-1AC1
SF / Q1
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26493228 (FR) 3ZX1012-0RK31-1AD1
Q2...Q8
Fehlermanagement siehe Handbuch / For error management see manual / Gestion des défauts, voir manuel /
Administración de fallos, consultar el manual / Per la gestione errori vedi il manuale / Gerenciamento de erros, consultar o
manual / За управлението на грешките, моля вижте ръководството / Fejlmanagement, se manualen / Tõrgete haldamist
vt käsiraamatust / Katso vikojen korjausohjeet käsikirjasta / Διαχείριση σφαλμάτων, βλ. εγχειρίδιο / Féach an treoirleabhar
maidir le bainistiú earráidí / Skatiet kļūmju novēršanas procedūras rokasgrāmatā / Gedimų valdymą žr. vadove / Għall-
ġestjoni tal-iżbalji ara l-manwal / Foutenmanagement zie handboek / Zarządzanie błędami, patrz podręcznik użytkowania /
Administrarea erorilor, vezi manualul / Felhantering se manual / Manažment chýb pozri príručku / Za upravljanje napak glej
priročnik / Management chyb viz manuál / Hibamenedzsment, lásd kézikönyv / Hata yönetimi için bkz. El kitabı /
Управление ошибками см. в руководстве / 故障管理参见手册
*)
Geräte-Erzeugnisstand / Product version / Numéro de version de l'appareil / Versión del dispostivo / Versione di prodotto dell'apparecchio / Status de produto dos
aparelhos / Състояние на производство на уреда / Apparatets fremstillingstilstand / Seadme/toote tase / Laitteen tuoteversio / Κατάσταση προϊόντος συσκευής / Leagan
táirge / Ierīces aparatūras versija / Prietaiso-gaminio būklė / Verżjoni tal-prodott / Productiestand toestel / Stan urządzenia-wyrobu / Stare aparat produs / Instrument
produkttillstånd / Výrobný stav prístrojov / Stanje proizvoda naprave / Výrobní stav přístroje / Berendezés-termékhelyzet / Cihaz versiyonu / Состояние изготовления
устройств / 设备产品状态
Technical Assistance: Telephone: +49 (911) 895-5900 (8°° - 17°° CET)
Fax: +49 (911) 895-5907
E-mail: technical-assistance@siemens.com
Internet: www.siemens.com/sirius/technical-assistance
NEB926258530000/RS-AA/005
3RK1703-3WB23-1AA1
MSS laiendusmoodulid
ET
MSS-laajennusmoduulit
FI
Μονάδες επέκτασης MSS
EL
Modúil forlíonta MSS
GA
MSS paplašināšanas moduļi
LV
MSS išplėtimo moduliai
LT
Moduli ta' espansjoni MSS
MT
MSS uitbreidingsmodules
NL
Jednostki rozszerzone MSS
PL
IP20
IN1
IN3
Q1
Q2
Q3
IN2
IN4
Module de extindere MSS
RO
MSS utökningsmoduler
SV
Rozširujúce moduly MSS
SK
MSS razširjeni moduli
SL
Rozšiřovací moduly MSS
CS
MSS Bővítő modulok
HU
MSS Genişletme modülü
TR
Модуль расширения MSS
РУ
MSS 扩展模块
中文
EN 60947-5-1
Originalno navodilo za obratovanje
SIEMENS AG
Technical Assistance
Würzburger Str. 121
D-90766 Fürth
4/8 F-DI
3RK3211
2/4 F-DI 1/2 F-RO 3RK3221
2/4 F-DI 2 F-RO
3RK3231
4 F-DO
3RK3242
4/8 F-DO
3RK3251
8 DO
3RK3311
8 DI
3RK3321
Originalbetriebsanleitung
Original Operating Instructions
Instructions de service originales
Instructivo original
Istruzioni operative originali
Instruções de Serviço Originais
Оригинално ръководство
за експлоатация
Original brugsanvisning
Originaal-kasutusjuhend
Alkuperäinen käyttöohje
Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης
Treoracha Oibriúcháin Bunaidh
Oriģinālā lietošanas pamācība
Originali eksploatacijos instrukcija
Struzzjonijiet Originali
Originele handleiding
Oryginalna instrukcja obsługi
Instrucţiuni originale de utilizare
Originalbruksanvisning
Originálny návod na obsluhu
Originální návod k obsluze
Eredeti üzemeltetési útmutató
Orijinal İşletme Kılavuzu
Оригинальное руководство
по эксплуатации
原始操作说明
Last update: 07 August 2013
DE
EN
FR
ES
IT
PT
BG
DA
ET
FI
EL
GA
LV
LT
MT
NL
PL
RO
SV
SK
SL
CS
HU
TR
РУ
中文

Advertisement

loading

  Also See for Siemens SIRIUS 3RK3 Series

  Related Manuals for Siemens SIRIUS 3RK3 Series

  Summary of Contents for Siemens SIRIUS 3RK3 Series

 • Page 1 Originali eksploatacijos instrukcija Struzzjonijiet Originali Originele handleiding Oryginalna instrukcja obsługi Instrucţiuni originale de utilizare Originalbruksanvisning SF / IN1 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26493228 (DE) 3ZX1012-0RK31-1AB1 Originálny návod na obsluhu IN2...IN8 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26493228 (EN) 3ZX1012-0RK31-1AC1 Originalno navodilo za obratovanje SF / Q1 http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26493228 (FR) 3ZX1012-0RK31-1AD1 Originální návod k obsluze Q2...Q8...
 • Page 2 / V případě vady přístroje se musí vyměnit kompletní přístroj. / A készülék meghibásodásakor a teljes készüléket ki kell cserélni. / Cihazın arızalanması durumunda komple cihaz değiştirilmelidir. / При возникновении неисправности в устройстве меняется все устройство. / 若设备出现故障,则必须更换全套 。 设备 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26493228 (DE) 3ZX1012-0RK31-1AB1 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26493228 (EN) 3ZX1012-0RK31-1AC1 http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26493228 (FR) 3ZX1012-0RK31-1AD1 3RK1703-3WB23-1AA1...
 • Page 3 Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. GEFAHR Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. DANGER Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Tension dangereuse.
 • Page 4 VORSICHT Installation, Inbetriebnahme und Wartung nur durch Fachpersonal, das die Sicherheitshinweise in der zugehörigen Originalbetriebsanleitung kennt und einhält! Um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten, muss eine vollständige Funktionsprüfung (Validisierung) der Anlage (Gesamtsystem) durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden. Halten Sie die vorgeschriebene Absicherung unbedingt ein, um ein sicheres Abschalten im Fehlerfall zu gewährleisten. CAUTION Installation, commissioning and maintenance work should only be performed by specialist personnel who are familiar with and observe the safety instructions in the relevant original operating manual! In order to ensure the safety of the system, a complete...
 • Page 5 ATSARGIAI IInstaliuoti, paruošti eksploatuoti ir atlikti techninę priežiūrą leidžiama tik specialistams, kurie išmano ir laikosi priklausančioje originalioje naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų! Siekiant užtikrinti sistemos saugumą, reikia atlikti ir sėkmingai užbaigti visišką įrenginio (visos sistemos) veikimo bandymą (tikrinimą). Būtinai laikykitės nustatytų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas saugus išjungimas klaidos atveju. ATTENZJONI Xogħol ta' installazzjoni, tħaddim u manutenzjoni għandu jsir biss minn personal speċjalizzat li huwa familjari u li josserva l- istruzzjonijiet tas-sikurezza fil-manwal ta' tħaddim oriġinali relevanti! Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tas-sistema, għandu jsir kontroll...
 • Page 6 Hinweis Dies ist ein Produkt für Umgebung A. In Haushaltsumgebung kann diese Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Anwender verpflichtet sein, angemessene Maßnahmen durchzuführen. Note This is a product for Environment A. In a household environment, this relay might cause undesirable radio frequency interference.
 • Page 7 Q1.1, Q1.2 ... Q8.1, Q8.2 Projektierung erfolgt mit dem Engineering Tool "Modular Safety System ES". MSS 3RK3 (3ZX1012-0RK31-1AB1) www.siemens.de/sirius Originalbetriebsanleitung Terminal assignment 1) The expansion module is a component of the MSS Modular Safety System. It is used according T1, T2 Test outputs with different test signals to the regulations of the MSS Safety System.
 • Page 8 3RK3251: "Modular Safety System ES". Q1.1, Q1.2 ... Q8.1, Q8.2 MSS 3RK3 (3ZX1012-0RK31-1AD1) www.siemens.com/sirius Traduction de la notice d'origine (allemand) Los módulos de ampliación forman parte del Asignación de bornes 1) sistema modular de seguridad MSS. Su uso está T1, T2 Salidas de prueba/test con diferentes señales de prueba...
 • Page 9 é realizada com a Engineering Tool Q1.1, Q1.2 ... Q8.1, Q8.2 "Modular Safety System ES". MSS 3RK3 (3ZX1012-0RK31-1AC1) www.siemens.com/sirius Tradução do manual de funcionamento original (alemão) Допълнителният модул е съставна част на Разпределение на клемите 1) модулната система за безопасност MSS.
 • Page 10 „Modular Safety System Q1.1, Q1.2, Q2.1, Q2.2 ES” abil. 3RK3251: Q1.1, Q1.2 ... Q8.1, Q8.2 MSS 3RK3 (3ZX1012-0RK31-1AC1) www.siemens.com/sirius Algupärase (saksa k) kasutusjuhendi tõlge Laajennusmoduuli on osa modulaarista MSS- Liitinkaavio 1) turvajärjestelmää. Sitä käytetään MSS- T1, T2 Eri testisignaaleilla toimivat testilähdöt turvajärjestelmää...
 • Page 11 MSS. Déantar an cumrú le 3RK3251: huirlis innealtóireachta darb ainm "Modular Q1.1, Q1.2 ... Q8.1, Q8.2 Safety System ES". MSS 3RK3 (3ZX1012-0RK31-1AC1) www.siemens.com/sirius Aistriúchán buntreoracha oibriúcháin (as Gearmáinis) Paplašināšanas modulis ir modulārās drošības Spaiļu aizņemšana 1) sistēmas MSS elements. Izmantošana notiek T1, T2 Pārbaudes izejas ar dažādiem pārbaudes signāliem...
 • Page 12 "Modular Safety System ES" (Sistema Modulari ta' Sigurtà ES). Q1.1, Q1.2 ... Q8.1, Q8.2 MSS 3RK3 (3ZX1012-0RK31-1AC1) www.siemens.com/sirius Traduzzjoni tal-istruzzjonijiet oriġinali (Ġermaniż) Klembezetting 1) De uitbreidingsmodule is bestanddeel van het modulaire veiligheidssysteem MSS. Het gebruik T1, T2...
 • Page 13 3RK3251: realizează cu instrumentul de proiectare Q1.1, Q1.2 ... Q8.1, Q8.2 „Modular Safety System ES”. MSS 3RK3 (3ZX1012-0RK31-1AC1) www.siemens.com/sirius Instrucţiuni de utilizare originale traduse (germană) Utökningsmodulen är del av det modulära Anslutningsbeläggning 1) säkerhetssystemet MSS. Användning sker enligt T1, T2 Testutgångar med olika testsignaler...
 • Page 14 »Modular Safety System ES« Q1.1, Q1.2, Q2.1, Q2.2 (modularni varnostni sistem ES). 3RK3251: Q1.1, Q1.2 ... Q8.1, Q8.2 MSS 3RK3 (3ZX1012-0RK31-1AC1) www.siemens.com/sirius Prevod izvirnih navodil za obratovanje (nemščina) Rozšiřovací modul je součástí modulárního Zapojení svorek 1) bezpečnostního systému MSS. Jeho použití T1, T2 testovací...
 • Page 15 3RK3251: "Modular Safety System ES" (Modüler Güvenlik Q1.1, Q1.2 ... Q8.1, Q8.2 Sistemi ES) mühendislik aracıyla gerçekleşir. MSS 3RK3 (3ZX1012-0RK31-1AC1) www.siemens.com/sirius Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi (Almanca) Модуль расширения является составной Обозначение клемм 1) частью модульной системы обеспечения T1, T2 Тестовые выходы с различными тестовыми сигналами...
 • Page 16 2 x 0,25 ... 1,5 mm² 1 x 0,5 ... 2,5 mm² 2 x 0,25 ... 1,5 mm² — ~10° 2 x 20 to 14 2 x 24 to 15 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26493228 (DE) 3ZX1012-0RK31-1AB1 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26493228 (EN) 3ZX1012-0RK31-1AC1 http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26493228 (FR) 3ZX1012-0RK31-1AD1 3RK1703-3WB23-1AA1...
 • Page 17 U = 0 V 3UF7930-0AA00-0 clic clic 1. U = 0 V 2. a, b, c, d http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26493228 (DE) 3ZX1012-0RK31-1AB1 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26493228 (EN) 3ZX1012-0RK31-1AC1 http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26493228 (FR) 3ZX1012-0RK31-1AD1 3RK1703-3WB23-1AA1...
 • Page 18 22,5 3RK3211-2AA10 3RK3221-2AA10 3RK3231-2AA10 3RK3242-1AA10 3RK3321-1AA10 22,5 3RK3242-2AA10 3RK3321-2AA10 3RK3251-1AA10 3RK3251-2AA10 3RK1703-3WB23-1AA1...
 • Page 19 SIEMENS AG / I IA CE CP (DE-92220 Amberg) verantwortlich: erklärt, dass das Produkt mit den im Anhang (EG-Konformitätserklärung) angegebenen Richtlinien und Normen übereinstimmt. I IA CE CP R&D Responsible: explains that the product complies with the guidelines and standards given in the appendix (EC declaration of conformity) I IA CE CP R&D...
 • Page 20 3RK1703-3WB23-1AA1...
 • Page 21 Technische Änderungen vorbehalten. Zum späteren Gebrauch aufbewahren. 3RK1703-3WB23-1AA1 Subject to change without prior notice. Store for use at a later date. © Siemens AG 2011...