Husqvarna 115iHD45 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Operator's manual
SV
Bruksanvisning
DA
Brugsanvisning
NO
Bruksanvisning
FI
Käyttöohje
DE
Bedienungsanweisung
FR
Manuel d'utilisation
NL
Gebruiksaanwijzing
IT
Manuale dell'operatore
ES
Manual de usuario
PT
Manual do utilizador
4-16
17-29
30-42
43-55
56-68
69-83
84-97
98-111
112-125
126-139
140-153
115iHD45

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna 115iHD45

  Summary of Contents for Husqvarna 115iHD45

 • Page 1 115iHD45 Operator's manual 4-16 Bruksanvisning 17-29 Brugsanvisning 30-42 Bruksanvisning 43-55 Käyttöohje 56-68 Bedienungsanweisung 69-83 Manuel d'utilisation 84-97 Gebruiksaanwijzing 98-111 Manuale dell'operatore 112-125 Manual de usuario 126-139 Manual do utilizador 140-153...
 • Page 4: Table Of Contents

  Maintenance..............11 Introduction Product description Intended use Husqvarna 115iHD45 is a battery hedge trimmer with an Use the product to cut branches and twigs. Do not use electrical motor. the product for other tasks. Work is constantly in progress to increase your safety and efficiency during operation.
 • Page 5: Safety

  (Fig. 13) Use and keep the battery charger indoors (Fig. 14) Double insulation. only. Safety Safety definitions • Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of Warnings, cautions and notes are used to point out electric shock.
 • Page 6 connected and properly used. Use of dust collection Shorting the battery terminals together may cause can reduce dust-related hazards. burns or a fire. • The vibration emission during actual use of the • Under abusive conditions, liquid may be ejected from power tool can differ from the declared total value the battery;...
 • Page 7 a defective product. Do the safety checks, objects that are thrown out by the cutting maintenance and service instructions described in attachment. However, do not use the product unless this manual. you are able to call for help in the event of an accident.
 • Page 8 equipment. If your machine fails any of the occur. Let your dealer help you select the right equipment. checks described below you must contact your service agent. When you buy any of • Use a protective helmet where there is a risk of our products we guarantee the availability of falling objects.
 • Page 9 Use the BLi battery that is rechargable as a power • Only charge the battery indoors in a location with supply for the related Husqvarna products only. To good airflow and away from sunlight. Do not charge prevent injury, do not use the battery as a power the battery outdoors.
 • Page 10: Assembly

  To connect the battery to the product WARNING: Before you assemble the product, read the safety chapter and the WARNING: Only use Husqvarna original assembly instructions. batteries in the product. To connect the battery charger 1. Fully charge the battery.
 • Page 11: Maintenance

  To use the SavE function start/stop indication goes off and the product stops after 45 seconds. This product has a power saving function, SavE. To stop the product Note: The SavE function does not decrease the cutting 1. Release the power trigger or the power trigger power of the product.
 • Page 12 3. Make sure that the terminals on the battery and the battery charger are clean before the battery is put in • Use Husqvarna special grease. Speak to your the battery charger or the product. servicing dealer for more information about recommended grease.
 • Page 13: Troubleshooting

  CAUTION: Do not fill the gear housing fully. Troubleshooting Keypad LED screen Possible faults Possible solutions The error LED flashes. Overload The cutting attachment cannot move freely. Release the cutting attach- ment. Temperature deviation Let the product cool down. The product does not start. Push the power trigger and press the Release the power trigger and stop start button at the same time.
 • Page 14: Transportation, Storage And Disposal

  • Use the battery charger only when the surrounding temperature is between 5°C/41°F and 40°C/104°F. Technical data Technical data 115iHD45 Platform HT100EU Motor Motor type BLDC Weight...
 • Page 15 115iHD45 Noise emissions Sound power level, measured dB(A) Sound power level, guaranteed L Sound levels Sound pressure level at the operator's ear, measured according to EN 60745-1 and EN 60745-2-15, dB(A) Vibration levels Vibration levels (a ), front/rear, m/s 1.3/1.9...
 • Page 16: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity EC Declaration of conformity Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare that the hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) with serial numbers dating from 2016 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...
 • Page 17 EG‐försäkran om överensstämmelse......29 underhåll............... 24 Introduktion Produktbeskrivning Avsedd användning Husqvarna 115iHD45 är en batteridriven häcksax med Använd produkten för att kapa grenar och kvistar. elmotor. Använd inte produkten till andra uppgifter. Arbetet med att öka din säkerhet och effektivitet under användning pågår ständigt.
 • Page 18 (Fig. 12) Transformator med automatisk (Fig. 14) Dubbelisolerad. säkerhetsanordning. (Fig. 13) Använd och förvara endast batteriladdaren inomhus. Säkerhet Säkerhetsdefinitioner Oförändrade stickkontakter och motsvarande vägguttag minskar riskerna för elektriska stötar. Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar • Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, används för att betona speciellt viktiga delar i kylare, spisar och kylskåp.
 • Page 19 handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, • När batteripacket inte används ska du hålla det borta smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. från andra metallföremål, som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål, som •...
 • Page 20 Att göra • Kontrollera produkten före användning. Se • Se till att människor, djur eller annat inte påverkar innan du startar produkten på sida 23 . Använd inte din kontroll över produkten och att de inte kommer i en defekt produkt. Utför de säkerhets-, underhålls- kontakt med skärutrustningen eller lösa föremål som och serviceinstruktioner som beskrivs i denna slungas iväg av skärutrustningen.
 • Page 21 men den reducerar effekten av en skada vid ett OBSERVERA: All service och reparation av eventuellt olyckstillbud. Be din återförsäljare om maskinen kräver specialutbildning. Detta hjälp med att välja rätt utrustning. gäller särskilt maskinens • Använd skyddshjälm där det finns risk för fallande säkerhetsutrustning.
 • Page 22 Använd det uppladdningsbara BLi-batteriet som • Ladda endast batteriet inomhus där den inte utsätts strömförsörjning endast för relaterade Husqvarna- för solljus och på en plats med bra luftflöde. Ladda produkter. På grund av risken för skador ska du inte inte batteriet utomhus. Ladda inte batteriet vid använda batteriet som strömkälla för andra enheter.
 • Page 23 I det här avsnittet beskrivs hur du monterar och ställer in produkten. Ansluta batteriet till produkten VARNING: Läs igenom kapitlet om säkerhet och monteringsanvisningarna innan du VARNING: Använd endast Husqvarna- monterar produkten. originalbatterier i produkten. Ansluta batteriladdaren 1. Ladda batteriet fullt.
 • Page 24 Stänga av produkten 1. Tryck på SavE-knappen på knappsatsen. 2. Kontrollera att den gröna lysdioden tänds. 1. Släpp gasreglaget eller gasreglagespärren. 3. Tryck på SavE-knappen igen för att koppla från 2. Tryck på start-/stoppknappen tills den gröna funktionen. Den gröna lysdioden slocknar. (Fig. 35) lysdioden släckts.
 • Page 25 3. Kontrollera att kontakterna på batteriet och godkänd serviceverkstad. batteriladdaren är rena innan batteriet sätts i batteriladdaren eller i produkten. • Använd specialfett från Husqvarna. Prata med en serviceverkstad för mer information om Inspektera knivbladet rekommenderat fett. 1. Rengör knivbladen från oönskat material med ett •...
 • Page 26 • Använd endast batteriladdaren när omgivningstemperaturen är mellan 5 och 40 °C. • Ladda batteriet till 30–50 % innan du förvarar det under längre perioder. Tekniska data Tekniska data 115iHD45 Plattform HT100EU Motor Motortyp BLDC Vikt Vikt utan batteri, kg...
 • Page 27 115iHD45 Vikt med batteri, kg Kniv Dubbelsidig Knivlängd, mm Knivhastighet, klipp/min (med SavE-läge) 2 400 Knivhastighet, klipp/min (utan SavE-läge) 3 000 Bulleremissioner Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A) Ljudeffektnivå, garanterad L Ljudnivåer Ljudtrycksnivå vid användarens öra, uppmätt enligt SS-EN 60745-1 och SS-EN 60745-2-15, dB(A) Vibrationsnivåer...
 • Page 28 Batteriladdare QC80 Effekt, W Utspänning, V d. c./ Ampere, A 36/2 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 29 EG‐försäkran om överensstämmelse EG‐försäkran om överensstämmelse Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) med serienummer från 2016 och framåt (året anges tydligt på typskylten, följt av serienumret) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: •...
 • Page 30 EU-overensstemmelseserklæring.........42 Vedligeholdelse............37 Indledning Produktbeskrivelse Anvendelsesformål Husqvarna 115iHD45 er en batteridrevet hækketrimmer Brug produktet til beskæring af grene og kviste. Brug med elektrisk motor. ikke produktet til andre opgaver. Der arbejdes konstant på at øge din sikkerhed og effektivitet under drift. Spørg serviceforhandleren for at få...
 • Page 31 (Fig. 13) Brug og opbevar kun batteriopladeren (Fig. 14) Dobbelt isolering. indendørs. Sikkerhed Sikkerhedsdefinitioner øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop har forbindelse til jord. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at • Udsæt ikke elværktøj for regn eller våde omgivelser. pege på...
 • Page 32 bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår • Når batterienheden ikke anvendes, skal du holde kan blive fanget af bevægelige dele. den væk fra andre metalgenstande, såsom papir, clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små • Hvis der forefindes udstyr til støvudsugning og - metalgenstande, der kan kortslutte polerne.
 • Page 33 • Brug ikke produktet, hvis det er blevet ændret fra sikkerhedsafstanden være mindst 15 meter. Dette den oprindelige specifikation. Du må ikke ændre kan indebære risiko for alvorlige personskader. dele af produktet uden producentens godkendelse. Stands øjeblikkeligt produktet, hvis nogen nærmer Brug kun reservedele, der er godkendt af sig.
 • Page 34 Personligt beskyttelsesudstyr korrekt. Kontakt det nærmeste serviceværksted for at få yderligere oplysninger. ADVARSEL: Læs følgende ADVARSEL: Brug aldrig et produkt med advarselsinstruktioner, inden du bruger defekt sikkerhedsudstyr. Produktets produktet. sikkerhedsudstyr skal kontrolleres og vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. • Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr, når du Klarer produktet ikke alle kontrollerne, skal bruger produktet.
 • Page 35 I tilfælde af røgafgivelse eller brand skal • Brug kun BLi batteriet, der er genopladeligt, som batteriopladeren afbrydes fra stikkontakten. strømforsyning til de tilhørende Husqvarna • Oplad kun batteriet indendørs på et sted med god produkter. For at undgå personskade, må batteriet ventilation og beskyttet mod direkte sollys.
 • Page 36 Dette afsnit beskriver, hvordan du samler og justerer produktet. Sådan tilsluttes batteriet til produktet ADVARSEL: Før du samler produktet, skal du læse sikkerhedskapitlet og ADVARSEL: Brug kun originale Husqvarna monteringsvejledningen. batterier i produktet. Sådan tilsluttes batteriopladeren 1. Oplad batteriet helt.
 • Page 37 Sådan startes produktet Bemærk: SavE-funktionen reducerer produktets skærekraft. 1. Tryk på start/stop-knappen, og hold den nede, indtil det grønne LED-lys tændes. (Fig. 31) 1. Tryk på SavE-knappen på tastaturet. 2. Tryk på strømudløserlåsen på det forreste håndtag. 2. Kontroller, at den grønne LED tændes. (Fig.
 • Page 38 2. Rengør batteriet og batteriopladeren med en tør en autoriseret serviceforhandler. klud. Hold batteristyresporene rene. • Brug Husqvarna specialfedt. Spørg 3. Sørg for, at polerne på batteriet og batteriopladeren serviceforhandleren for at få yderligere oplysninger er rene, før batteriet sættes i batteriopladeren eller om det anbefalede fedt.
 • Page 39 Kontrollampeskærm Mulige fejl Mulige løsninger Fejl-LED'en lyser rødt. Det er nødvendigt at foretage service Kontakt din serviceforhandler. på produktet Batteri LED-display Mulige fejl Mulig løsning Den grønne LED blinker. Lav batterispænding. Oplad batteriet. Fejl-LED'en blinker. Temperaturafvigelse. Brug batteriet i temperaturer mellem -10 °C (14 °F) og 40 °C (104 °F).
 • Page 40 Bortskaffelse af batteriet, hvordan du genbruger dit produkt. batteriopladeren og produktet Symbolerne på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke er almindeligt husholdningsaffald. Aflever Tekniske data Tekniske data 115iHD45 Platform HT100EU Motor Motortype BLDC Vægt Vægt uden batteri, kg Vægt med batteri, kg...
 • Page 41 115iHD45 Vibrationsniveauer a , m/s 1,3/1,9 Godkendte batterier til produktet Batteri BLi10 BLi20 Type Litiumion Litiumion Batterikapacitet, Ah 2,1 (VTC4) 2 (HD2) 4,2 (VTC4) 4 (HD2) Nominel spænding, V 36 36,5 36,5 Vægt, lb/kg Godkendte batteriopladere til produktet Batterioplader QC80 Netspænding, V...
 • Page 42 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-4- 2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008, EN 50581:2012 Tekniske data på side 40 vedr. oplysninger om støjemission. Huskvarna October 31, 2017 Pär Martinsson, udviklingschef (autoriseret repræsentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentation) 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 43 EF-samsvarserklæring..........55 Vedlikehold..............50 Innledning Produktbeskrivelse Bruksområder Husqvarna 115iHD45 er en batteridrevet hekksaks med Bruk produktet å kappe grener og kvister. Ikke bruk en elektrisk motor. produktet til andre oppgaver. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å øke sikkerheten og effektiviteten din under bruk. Kontakt serviceforhandleren din for mer informasjon.
 • Page 44 (Fig. 13) Batteriladeren skal bare brukes og (Fig. 14) Dobbeltisolert. oppbevares innendørs. Sikkerhet Sikkerhetsdefinisjoner Faren for elektrisk støt øker hvis kroppen til brukeren er jordet. Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å • Elektroverktøy må ikke utsettes for regn eller understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.
 • Page 45 riktig tilkoblet og brukes på riktig måte. Bruk av den ene batteripolen til den andre. Kortslutning av støvoppsamler kan redusere faren for støvrelaterte batteripolene kan føre til forbrenning eller brann. skader. • Hvis batteriet utsettes for store påkjenninger, kan det •...
 • Page 46 Dette må du gjøre • Kontroller produktet før bruk. Se gjenstander som slynges ut av skjæreutstyret. Bruk før du starter produktet på side 49 . Ikke bruk et imidlertid aldri produktet uten mulighet til å kunne defekt produkt. Utfør sikkerhetskontrollene, og følg påkalle hjelp ved en ulykke.
 • Page 47 (Fig. 17) reparasjon og service. Hvis maskinen ikke er kjøpt hos en av våre servicefaghandlere, så • Bruk godkjent hørselsvern med tilstrekkelig spør dem etter nærmeste serviceverksted. lyddempende virkning. Langvarig eksponering for støy kan gi varige hørselsskader. Slik kontrollerer du tastaturet (Fig.
 • Page 48 • Bruk bare BLi-batteriet som er oppladbart, som korrosjon. Kontroller at batteriladeren ikke er strømforsyning for relaterte Husqvarna-produkter. tildekket. Trekk ut støpselet til batteriladeren hvis det For å unngå personskader må du ikke bruke oppstår røyk eller brann.
 • Page 49 Denne delen beskriver hvordan du monterer og juster produktet. Slik kobler du batteriet til produktet ADVARSEL: Før du monterer produktet, må du lese monteringsanvisningen og kapitlet ADVARSEL: Bruk bare originale Husqvarna- om sikkerhet. batterier i produktet. Slik kobler du til batteriladeren 1. Lad batteriet helt opp.
 • Page 50 Slik bruker du SavE-funksjonen grønne LED-lampen for start/stopp slukkes, og produktet stopper etter 45 sekunder. Dette produktet har en strømsparingsfunksjon, SavE. Slik stopper du produktet Merk: SavE-funksjonen reduserer ikke skjærekraften til 1. Slipp kraftutløseren eller kraftutløsersperren. produktet. 2. Trykk på start/stopp-knappen, og hold den inne til 1.
 • Page 51 2. Rengjør batteriet og batteriladeren med en tørr klut. godkjent serviceforhandler. Hold batterisporene rene. 3. Kontroller at terminalene på batteriet og • Bruk Husqvarna spesialfett. Ta kontakt med batteriladeren er rene før batteriet settes i serviceforhandleren din for å få mer informasjon om batteriladeren eller produktet. anbefalt fett.
 • Page 52 Feilsøking Tastatur LED-skjerm Mulige feil Mulige løsninger LED-feillampen blinker. Overbelastning Skjæreutstyret beveger seg ikke fritt. Løsne skjæreutstyret. Temperaturavvik La produktet avkjøles. Produktet starter ikke. Trykk på kraftutløseren og startknap- Slipp kraftutløseren, og stans produk- pen samtidig. tet. LED-feillampen tennes med rødt lys. Det er nødvendig å...
 • Page 53 • Hold batteriet og batteriladeren separert under gjenvinnes. oppbevaring. Ikke la barn eller andre uautoriserte Tekniske data Tekniske data 115iHD45 Plattform HT100EU Motor Motortype BLDC Vekt Vekt uten batteri, kg Vekt med batteri, kg...
 • Page 54 115iHD45 Lydtrykknivå ved brukerens øre, målt ifølge EN 60745‐1 og EN 60745‐2‐15, dB(A) Vibrasjonsnivåer Vibrasjonsnivåer (a ), fremre/bakre, m/s 1,3/1,9 Godkjente batterier til produktet Batteri BLi10 BLi20 Type Litium-ion Litium-ion Batterikapasitet, Ah 2,1 (VTC4) 2 (HD2) 4,2 (VTC4) 4 (HD2)
 • Page 55 EF-samsvarserklæring EF-samsvarserklæring Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer at hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) med serienummer fra 2016 og fremover (året er tydelig merket på typeskiltet, etterfulgt av serienummeret), samsvarer med kravene i RÅDSDIREKTIVET: • fra 17. mai 2006, «angående maskiner» 2006/42/EF •...
 • Page 56 Tekniset tiedot.............. 65 Käyttö................62 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus......68 Huolto................63 Johdanto Tuotekuvaus Käyttötarkoitus Husqvarna 115iHD45 on akkukäyttöinen pensasleikkuri, Käytä laitetta oksien ja risujen katkaisuun. Älä käytä jossa on sähkömoottori. laitetta muihin tehtäviin. Käytön aikaista turvallisuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti. Saat lisätietoja huoltoliikkeestä. Laitteen kuvaus (Kuva 1) 1.
 • Page 57 Turvallisuus Turvallisuusmääritelmät • Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai märille olosuhteille. Sähkötyökaluun päässyt vesi lisää Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun sähköiskun riskiä. jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa. • Älä vahingoita johtoa. Älä koskaan käytä johtoa kantamiseen, vetämiseen tai pistokkeen VAROITUS: Tätä...
 • Page 58 ja että sitä käytetään oikein. Pölynpoistojärjestelmän metalliesineistä, jotka saattavat aiheuttaa käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä riskejä. kosketuksen liitinten välillä. Akkuliitinten saattaminen keskenään oikosulkuun voi aiheuttaa palovammoja • Tärinäpäästöt sähkötyökalun varsinaisen käytön tai tulipalon. aikana voivat poiketa ilmoitetusta kokonaisarvosta työkalun käyttötavasta riippuen. Käyttäjien tulee •...
 • Page 59 valmistajan lupaa. Käytä vain valmistajan laite välittömästi, jos joku tulee lähemmäs. Älä hyväksymiä osia. Virheellinen huolto voi aiheuttaa käänny laitteen kanssa ympäri tarkistamatta ensin, tapaturman tai kuoleman. ettei turva-alueella ole ketään. Toimet ennen • Tarkista laite ennen käyttöä. Katso • Varmista, etteivät ihmiset, eläimet tai muut tekijät laitteen käynnistämistä...
 • Page 60 puutteita, se on toimitettava • Käytä aina hyväksyttyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kun käytät laitetta. Henkilökohtaiset huoltoliikkeeseen korjattavaksi. suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventävät vammoja HUOMAUTUS: Kaikki koneen huolto- ja onnettomuustilanteessa. Anna jälleenmyyjän auttaa korjaustyöt vaativat erikoiskoulutusta. Tämä oikeiden varusteiden valinnassa. koskee erityisesti laitteen turvavarustusta.
 • Page 61 Lataa akku vain sisätiloissa poissa auringonvalosta • Käytä ladattavaa BLi-akkua vain kyseisten ja paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä lataa Husqvarna-laitteiden virtalähteenä. Tapaturmien akkua ulkona. Älä lataa akkua märissä olosuhteissa. välttämiseksi akkua ei saa käyttää muiden laitteiden • Käytä akkulaturia vain lämpötilan ollessa 5–40 °C.
 • Page 62 Johdanto Akun kiinnittäminen laitteeseen Tässä osassa kerrotaan, miten laite asennetaan ja säädetään. VAROITUS: Käytä laitteessa vain alkuperäisiä Husqvarna-akkuja. VAROITUS: Lue turvallisuutta käsittelevä luku ja asennusohjeet ennen laitteen 1. Lataa akku täyteen. asentamista. 2. Paina akku laitteen akun pidikkeeseen. Akku lukittuu paikalleen, kun kuulet napsahduksen.
 • Page 63 merkkivalo sammuu, ja laite pysähtyy 45 sekunnin Huomautus: SavE-toiminto ei vähennä laitteen kuluttua. leikkuutehoa. Laitteen pysäyttäminen 1. Paina näppäimistön SavE-painiketta. 1. Vapauta käyttöliipaisin tai käyttöliipaisimen varmistin. 2. Varmista, että vihreä merkkivalo syttyy. 2. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta, kunnes vihreä 3. Sammuta toiminto painamalla SavE-painiketta merkkivalo sammuu.
 • Page 64 Levitä rasvaa vaihdekoteloon, jos valtuutettu huoltoliike on purkanut vaihteen. 3. Varmista, että akun ja akkulaturin liittimet ovat puhtaat ennen kuin akku asetetaan akkulaturiin tai • Käytä Husqvarna-erikoisrasvaa. Lisätietoja laitteeseen. suositellusta rasvasta saat huoltoliikkeestä. Leikkuuterän tarkastaminen • Käytä ainoastaan pieni määrä laadukasta erikoisrasvaa.
 • Page 65 Lisätietoja laitteen kierrätyksestä saat paikallisilta 45°C ja jossa se ei ole suorassa auringonvalossa. viranomaisilta, kotitalousjätepalvelulta tai jälleenmyyjältä. • Käytä akkulaturia ainoastaan 5–40 °C:n lämpötiloissa. Tekniset tiedot Tekniset tiedot 115iHD45 Sarja HT100EU Moottori Moottorityyppi BLDC Paino Paino ilman akkua, kg Paino akun kanssa, kg...
 • Page 66 115iHD45 Terä Tyyppi Kaksipuolinen Terän pituus, mm Terän nopeus viiltoa/min (SavE-tila) 2 400 Terän nopeus viiltoa/min (ei SavE-tila) 3 000 Melupäästöt Äänentehotaso, mitattu dB(A) Äänentehotaso, taattu, L Äänitasot Äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla mitattuna standardien EN 60745‐1 ja EN 60745‐2‐15 mukaan, dB (A) Tärinätasot...
 • Page 67 Akkulaturi QC80 Lähtöjännite, V, tasavirta ampeeria, A 36/2 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 68 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) alkaen vuoden 2016 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ: • 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi 2006/42/EY.
 • Page 69: Einleitung

  EG-Konformitätserklärung..........83 Wartung................ 77 Einleitung Produktbeschreibung Verwendungszweck Husqvarna 115iHD45 ist eine akkubetriebene Verwenden Sie das Gerät zum Schneiden von Ästen Heckenschere mit einem Elektromotor. und Zweigen. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Aufgaben. Wir arbeiten laufend daran, Ihre Sicherheit und die Effektivität während des Betriebs zu verbessern.
 • Page 70: Sicherheit

  (Abb. 12) Störungsfreier Transformator. yyyywwxxx Das Typenschild zeigt die Seriennummer. yyyy ist das Produktionsjahr, ww ist die Pro- (Abb. 13) Das Akkuladegerät darf nur in duktionswoche. geschlossenen Räumen benutzt und aufbewahrt werden. Symbole auf dem Akku und/oder auf (Abb. 14) Doppelt isoliert dem Ladegerät Recyceln Sie dieses Gerät an einer Recyc-...
 • Page 71 • Falls der Einsatz eines Elektrowerkzeugs in einer • Die Vibrationsemissionen während der tatsächlichen feuchten Umgebung nicht zu vermeiden ist, Verwendung des Elektrowerkzeugs können benutzen Sie eine Stromversorgung mit abhängig von der Verwendungsart des Werkzeugs Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD). Die vom angegebenen Gesamtwert abweichen. Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Bediener sollten Sicherheitsmaßnahmen für den (RCD) verringert das Risiko eines elektrischen...
 • Page 72 Zwecke, die von den hier angegebenen abweichen, Kontakt mit verborgener Verkabelung oder ihrem kann zu Gefahrensituationen führen. eigenen Kabel kommt. Klingen, die mit einem stromführenden Leiter in Kontakt kommen, können Verwendung und Pflege von akkubetriebenen freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Werkzeugen Strom setzen und dem Bediener einen elektrischen Schlag versetzen.
 • Page 73 Sicherheitshinweise für den Betrieb Arbeiten auf abschüssigem Boden müssen Sie immer sehr vorsichtig sein. • Nehmen Sie stets eine sichere Arbeitsstellung mit WARNUNG: Lesen Sie die folgenden festem Stand ein. Sorgen Sie für einen festen Stand. Warnhinweise, bevor Sie das Gerät •...
 • Page 74 • Tragen Sie einen Schutzhelm in Bereichen, in denen kontrolliert und gewartet werden, wie dies in Gefahr durch herabfallende Gegenstände besteht. diesem Abschnitt beschrieben wird. Wenn Ihr Gerät diesen Anforderungen nicht (Abb. 17) entspricht, muss eine Servicewerkstatt • Tragen Sie einen Gehörschutz mit ausreichender aufgesucht werden.
 • Page 75 Verwenden Sie als Stromversorgung für die • Heben Sie das Ladegerät nicht am Netzkabel an. zugehörigen Husqvarna Geräte nur Um das Ladegerät von der Steckdose zu trennen, wiederaufladbare BLi Akkus. Um Verletzungen zu ziehen Sie am Netzstecker. Ziehen Sie nicht am vermeiden, verwenden Sie den Akku nicht zur Netzkabel.
 • Page 76: Montage

  Zusammenbau des Geräts das Kapitel zu Gerätesicherheit und die Montageanleitung. WARNUNG: Verwenden Sie im Gerät nur originale Husqvarna-Akkus. So schließen Sie das Akkuladegerät an 1. Schließen Sie das Akkuladegerät an eine Quelle mit 1. Laden Sie den Akku vollständig auf.
 • Page 77: Wartung

  5. Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. WARNUNG: Passen Sie auf, dass die Vorderseite der Schneidausrüstung nicht Hinweis: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den den Boden berührt. Bedienungsanleitungen für den Akku und das Ladegerät. 2. Halten Sie das Gerät für eine stabile Arbeitsposition nahe am Körper.
 • Page 78 Wartung Vor der Wöchent- Verwen- Monatlich lich dung Reinigen Sie die äußeren Bauteile des Geräts. Stellen Sie sicher, dass der Start- und Stoppschalter funktionstüchtig und unbe- schädigt ist. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel und die Gashebelsperre sicherheitstech- nisch ordnungsgemäß funktionieren. Vergewissern Sie sich, dass alle Bedienelemente funktionieren und unbeschä- digt sind.
 • Page 79: Fehlerbehebung

  Tragen Sie Schmierfett auf das Getriebegehäuse auf, wenn das Getriebe von einem autorisierten Servicehändler demontiert wurde. ACHTUNG: Füllen Sie das Getriebegehäuse nicht vollständig. • Verwenden Sie Husqvarna-Spezialfett. Ihr Servicehändler steht Ihnen gern für weitere Informationen zu empfohlenen Schmierfetten zur Verfügung. Fehlerbehebung Bedienpanel LED-Bildschirm Mögliche Fehler...
 • Page 80: Transport, Lagerung Und Entsorgung

  Wenden Sie sich für weitere Informationen zum und 45 °C/113 °F liegt und das Ladegerät keinem Recycling Ihres Geräts an Ihre örtlichen Behörden, direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Abfallentsorgungsunternehmen oder Ihren Händler. Technische Angaben Technische Daten 115iHD45 Plattform HT100EU Motor Motortyp BLDC Gewicht Gewicht ohne Akku, kg 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 81 115iHD45 Gewicht mit Akku, kg Messer Doppelseitig Klingenlänge, mm Messergeschwindigkeit, Schnitte/min (mit SavE-Modus) 2.400 Messergeschwindigkeit, Schnitte/min (ohne SavE-Modus) 3.000 Geräuschemissionen Schallleistungspegel, gemessen dB(A) Schallleistungspegel, garantiert L Geräuschpegel Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, gemessen nach EN 60745‐-1 und EN 60745‐-2‐-15, dB (A):...
 • Page 82 Akkuladegerät QC80 Frequenz, Hz 50-60 Leistung, W Ausgangsspannung, V DC/ Ampere, A 36/2 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 83: Eg-Konformitätserklärung

  EG-Konformitätserklärung EG-Konformitätserklärung Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, erklärt hiermit, dass die hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) mit Seriennummern ab 2016 (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entsprechen: •...
 • Page 84: Introduction

  Introduction Description du produit Pour davantage d'informations, contactez votre atelier d'entretien. Le Husqvarna 115iHD45 est un taille-haie à batterie Utilisation prévue équipé d'un moteur électrique. Nous travaillons en permanence à l'amélioration de Utilisez le produit pour couper les branches et les votre sécurité...
 • Page 85: Sécurité

  (Fig. 12) Transformateur à sécurité intégrée. (Fig. 14) Double isolation. (Fig. 13) Utilisez et stockez le chargeur de batterie en intérieur uniquement. Sécurité Définitions de sécurité Sécurité électrique • Les fiches des machines à usiner doivent être Des avertissements, des recommandations et des adaptées à...
 • Page 86 utilisés dans les conditions qui conviennent dangereuses si elles sont entre les mains réduisent les blessures corporelles. d'utilisateurs non formés. • Évitez tout démarrage intempestif. Vérifiez que • Entretenez les machines à usiner. Vérifier le l'interrupteur est en position d'arrêt avant de mauvais alignement ou la fixation des pièces brancher l'outil sur l'alimentation et/ou la batterie, de mobiles, l'éventuelle rupture des pièces ou toute...
 • Page 87 continuent en roue libre après la mise hors tension. provoquer des blessures graves, voire mortelles, à Un moment d'inattention pendant l'utilisation du l'utilisateur ou des tierces personnes. taille-haie peut entraîner des blessures personnelles Remarque: les législations nationales ou locales graves. peuvent réglementer l'utilisation de l'appareil.
 • Page 88 pouvant être projetés ou risquant de s'enrouler à votre revendeur pour vous aider à sélectionner autour de l'accessoire de coupe. l'équipement adéquat. • Assurez-vous de pouvoir vous tenir et vous déplacer • Portez un casque de protection lorsqu’il y a un en toute sécurité.
 • Page 89 • Utilisez la batterie BLi rechargeable en tant que La gâchette de puissance sur la poignée avant est source d'alimentation pour les produits Husqvarna conçue pour empêcher l'activation accidentelle. Lorsque uniquement. Afin d'éviter toute blessure, n'utilisez vous relâchez la poignée, la gâchette de puissance de pas la batterie comme source d'alimentation pour la poignée arrière et la gâchette de puissance de la...
 • Page 90: Montage

  dans les yeux, ne frottez pas mais rincez à l'eau chargez pas la batterie à l'extérieur. Ne rechargez pendant au moins 15 minutes et contactez un pas la batterie dans des conditions humides. médecin. • Utilisez le chargeur de batterie à une température •...
 • Page 91: Utilisation

  Pour fixer la batterie au produit 1. Branchez le chargeur de batterie sur une prise AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement des électrique dont les caractéristiques de tension et de batteries d'origine Husqvarna dans le fréquence correspondent aux spécifications produit. mentionnées sur la plaque signalétique.
 • Page 92: Entretien

  Pour arrêter le produit 2. Assurez-vous que la LED verte s'allume. 3. Appuyez à nouveau sur le bouton SavE pour arrêter 1. Relâchez la gâchette de puissance ou son blocage. la fonction. La LED verte s'éteint. (Fig. 35) 2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que Fonction d'arrêt automatique la LED verte s'éteigne.
 • Page 93: Dépannage

  Veillez à maintenir les rails guides de la batterie en parfait état de propreté. • Utilisez de la graisse spéciale Husqvarna. Pour 3. Assurez-vous que les bornes de la batterie et du obtenir davantage d'informations sur la graisse chargeur de batterie sont propres avant d'insérer la...
 • Page 94: Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut

  Affichage à LED Défaillances possibles Action possible La DEL d'erreur clignote Écart de température. Utilisez la batterie à une température compri- se entre -10°C (14°F) et 40°C (104°F). Ralenti trop important. Veillez à ce que la tension secteur soit con- forme aux valeurs sur la plaque signalétique du produit.
 • Page 95: Caractéristiques Techniques

  Contactez les autorités locales, le service des ordures ménagères ou votre revendeur pour plus d'informations sur le recyclage de votre produit. Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques 115iHD45 Modèle HT100EU Moteur Type de moteur BLDC Poids Poids sans batterie, kg Poids avec batterie, kg...
 • Page 96 Batteries homologuées pour le produit Batterie BLi10 BLi20 Type Lithium-ion Lithium-ion Capacité de la batte- 2 (HD2) 4 (HD2) 2,1 (DCV4) 4,2 (DCV4) rie, Ah Tension nominale, V 36,5 36,5 Poids, lb/kg Chargeurs de batterie homologués pour le produit Chargeur de batterie QC80 Tension secteur, V 100-240...
 • Page 97: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité CE Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. : +46-36-146500, déclarons que l'hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) à partir des numéros de série de l'année de fabrication 2016 et ultérieurement (l'année est clairement indiquée sur la plaque signalétique et suivie du numéro de série) est...
 • Page 98 Onderhoud..............106 Inleiding Productbeschrijving Gebruik Husqvarna 115iHD45 is een heggenschaar met accu en Gebruik het product voor het snoeien van takken en een elektromotor. twijgen. Gebruik het product niet voor andere taken. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verhogen van uw veiligheid en efficiëntie tijdens bedrijf.
 • Page 99 Symbolen op de accu en/of op de (Fig. 12) Faalveilige transformator. accuhouder. (Fig. 13) Bewaar en gebruik de acculader alleen binnen. Lever dit product in bij een recyclepunt voor (Fig. 14) Dubbele isolatie. (Fig. 15) elektrische en elektronische apparatuur. (Al- leen geldig voor Europa) Veiligheid Veiligheidsdefinities...
 • Page 100 medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens niet bediend kunnen worden met de schakelaar zijn het gebruik van elektrische apparaat kan leiden tot gevaarlijk en moeten gerepareerd worden. ernstig persoonlijk letsel. • Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder • Maak altijd gebruik van persoonlijke de accu van het elektrische gereedschap voordat u beschermingsmiddelen.
 • Page 101 Service beschreven veiligheidscontroles en de onderhouds- en service-instructies uit. • Laat uw elektrische apparaat repareren door een • Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden gekwalificeerde monteur en gebruik uitsluitend om er zeker van te zijn dat ze niet met het product identieke vervangingsonderdelen.
 • Page 102 u werkt. Indien meerdere gebruikers in hetzelfde • Werk nooit op een ladder, stoel of andere verhoging gebied werken, moet de veiligheidsafstand minimaal die niet stevig vast staat. 15 meter bedragen. Anders is er een risico op • Houd het product met beide handen vast. Houd het ernstig persoonlijk letsel.
 • Page 103 Gebruik de BLi-accu die oplaadbaar is uitsluitend als De activeringsschakelaar op de voorhandgreep een voedingsbron voor de bijbehorende producten controleren van Husqvarna. Gebruik de accu niet als voedingsbron voor andere apparaten, om letsel te De activeringsschakelaar op de voorhandgreep is voorkomen.
 • Page 104 • Plaats geen voorwerpen in de luchtspleten van de veroorzaken. Controleer of de acculader niet is accu. afgedekt. Haal de stekker van de acculader uit de wandcontactdoos bij rookontwikkeling of brand. • Bescherm de accu tegen direct zonlicht, warmte of open vuur.
 • Page 105 50 °C/122 °F, zal de acculader de accu afkoelen voordat de accu wordt opgeladen. De accu aansluiten op het product WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend originele Husqvarna-accu's in het product. Werking Inleiding goed zijn bevestigd. Gebruik geen product met ontbrekende onderdelen of dat is veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke specificatie.
 • Page 106 Product stoppen 2. Controleer of de groene LED gaat branden. 3. Druk nogmaals op de knop SavE om de functie uit te 1. Laat de activeringsschakelaar of de vergrendeling schakelen. De groene LED gaat uit. (Fig. 35) van de activeringsschakelaar los. Automatische uitschakelfunctie 2.
 • Page 107 • Gebruik Husqvarna speciaalvet. Neem voor meer Het snijblad inspecteren informatie over aanbevolen vet contact op met uw servicedealer. 1. Verwijder ongewenste materialen van de snijbladen •...
 • Page 108 Led-display Mogelijke fouten Mogelijke actie De fout-led brandt. Celverschil te groot (1 V). Neem contact op met uw servicedealer. Acculader Probleem Mogelijke fouten Mogelijke oplossing Rode fout-led knippert. Temperatuurafwijking. Gebruik de acculader bij temperatu- ren tussen 5 °C (41 °F) en 40 °C (104 °F).
 • Page 109 Technische gegevens Technische gegevens 115iHD45 Platform HT100EU Motor Motortype BLDC Gewicht Gewicht zonder accu, kg Gewicht met accu, kg Type Dubbelzijdig Bladlengte, mm Snijsnelheid, sneden/min (met de SavE-modus) 2400 Snijsnelheid, sneden/min (zonder de SavE-modus) 3000 Geluidsemissies Geluidsvermogenniveau, gemeten dB(A) Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd L...
 • Page 110 Goedgekeurde accu's voor het product Accu BLi10 BLi20 Type Lithium-ion Lithium-ion Accucapaciteit, Ah 2,1 (VTC4) 2 (HD2) 4,2 (VTC4) 4 (HD2) Nominale spanning, 36,5 36,5 Gewicht, lb/kg Goedgekeurde acculaders voor het product Acculader QC80 Netspanning, V 100-240 Frequentie, Hz 50-60 Vermogen, W Uitgangsspanning, V d.c./ Ampère, A 36/2...
 • Page 111 EG verklaring van overeenstemming EG verklaring van overeenstemming Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Zweden, tel.: +46-36-146500, verklaart dat de hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) met serienummers van 2016 en later (het jaar staat duidelijk op het productplaatje vermeld, gevolgd door het...
 • Page 112: Introduzione

  Manutenzione............. 120 Introduzione Descrizione del prodotto Uso previsto Husqvarna 115iHD45 è un tagliasiepi a batteria con un Utilizzare il prodotto per tagliare rami e ramoscelli. Non motorino elettrico. utilizzare il prodotto per altre attività. Il lavoro è in costante evoluzione per aumentare sicurezza ed efficienza durante le attività.
 • Page 113: Sicurezza

  (Fig. 12) Trasformatore a prova di guasto. (Fig. 14) Doppio isolamento. (Fig. 13) Utilizzare e conservare il caricabatteria solo in ambienti interni. Sicurezza Definizioni di sicurezza modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori per spine con attrezzi elettrici dotati di messa a terra. Le Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate spine non modificate e le prese adatte allo scopo per evidenziare le parti importanti del manuale.
 • Page 114 producono corrente e il cui interruttore è acceso, può prima dell’uso. Molti incidenti sono causati da provocare incidenti. attrezzi elettrici con una manutenzione inadeguata. • Rimuovere qualunque chiave o strumento di • Mantenere affilati e puliti gli strumenti da taglio. Con regolazione prima di accendere l’attrezzo elettrico.
 • Page 115 Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo • Mantenere la macchina esclusivamente utilizzando le apposite impugnature opportunamente isolate poiché la lama tagliente potrebbe entrare in contatto con i cavi nascosti o con il filo della macchina. Le AVVERTENZA: Leggere le seguenti lame a contatto con un cavo scoperto potrebbero avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
 • Page 116 • Gli spostamenti vanno sempre eseguiti con il (Fig. 18) prodotto spento. Fissare la protezione di trasporto • Utilizzare protezioni per gli occhi omologate. Con quando il prodotto non è in uso. l'uso della visiera è necessario anche l'uso di •...
 • Page 117 Utilizzare le batterie BLi ricaricabili come anteriore alimentazione esclusivamente per i prodotti Husqvarna in questione. Per evitare il rischio di La leva di comando sull'impugnatura anteriore è stata lesioni, non utilizzare la batteria come fonte di progettata per evitare l'accensione accidentale. Quando alimentazione per altri dispositivi.
 • Page 118: Montaggio

  AVVERTENZA: Prima di montare il prodotto, leggere il capitolo relativo alla sicurezza e le AVVERTENZA: Utilizzare solo le batterie istruzioni di montaggio. originali Husqvarna contenute nel prodotto. Per collegare il caricabatterie 1. Ricaricare completamente la batteria. 1. Collegare il caricabatterie alla tensione e alla 2.
 • Page 119: Utilizzo

  Utilizzo Introduzione 2. Premere il blocco della leva di comando presente sull'impugnatura anteriore. (Fig. 32) 3. Per applicare la potenza massima, premere la leva AVVERTENZA: Leggere e comprendere il di comando. (Fig. 33) capitolo sulla sicurezza prima di utilizzare la macchina.
 • Page 120: Manutenzione

  Manutenzione Introduzione Programma di manutenzione Qui di seguito è disponibile una lista delle operazioni di AVVERTENZA: Leggere attentamente il manutenzione da eseguire sul prodotto. capitolo sulla sicurezza prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione del prodotto. AVVERTENZA: Rimuovere la batteria prima di eseguire la manutenzione del prodotto.
 • Page 121: Ricerca Dei Guasti

  3. Usare una lima per rimuovere le irregolarità sulla • Usare grasso speciale Husqvarna. Rivolgersi al lama del tagliente. centro di assistenza per maggiori informazioni sul 4. Assicurarsi che le lame del tagliente si muovano grasso consigliato.
 • Page 122: Trasporto, Stoccaggio E Smaltimento

  °C/41 °F e 45 °C/113 °F e lontano da luce solare. come riciclare il prodotto. • Utilizzare il caricabatterie soltanto quando la temperatura circostante è compresa tra 5 °C/41 °F e 40 °C/104 °F. Dati tecnici Dati tecnici 115iHD45 Piattaforma HT100EU 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 123 115iHD45 Motore Tipo di motore BLDC Peso Peso senza batteria, kg Peso con batteria, kg Tagliente Tipo A doppio taglio Lunghezza della lama, mm Velocità lame, tagli/min (in modalità SavE) 2400 Velocità lame, tagli/min (senza modalità SavE) 3000 Emissioni di rumore...
 • Page 124 Caricabatterie approvati per il prodotto Caricabatterie QC80 Tensione di rete, V 100-240 Frequenza, Hz 50-60 Potenza, W Tensione di uscita, V c.c. / amp, A 36/2 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 125: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Dichiarazione di conformità CE Dichiarazione di conformità CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500, dichiara con la presente che il modello di hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) a partire dai numeri di serie 2016 (l'anno è indicato chiaramente nella targhetta dati di funzionamento seguito dal numero di serie) è...
 • Page 126: Uso Previsto

  Introducción Descripción del producto contacto con su distribuidor para obtener más información. Husqvarna 115iHD45 es una recortadora de césped de Uso previsto batería con un motor eléctrico. Trabajamos constantemente para mejorar la seguridad Utilice el producto para cortar ramas y ramitas. No y la eficiencia durante el uso del producto.
 • Page 127: Seguridad

  (Fig. 12) Transformador a prueba de fallos. (Fig. 14) Doble aislamiento. (Fig. 13) Utilice y guarde el cargador de baterías únicamente en interiores. Seguridad Definiciones de seguridad Seguridad eléctrica • Los enchufes de las herramientas eléctricas deben Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para corresponder a la toma de corriente utilizada.
 • Page 128 utilizados en función de las condiciones de trabajo, • Cuide las herramientas. Compruebe que no haya reducirá el riesgo de lesiones. partes móviles mal alineadas o trabadas, piezas rotas o cualquier otra circunstancia que pueda • Evite el encendido accidental de la herramienta. afectar al funcionamiento de la herramienta Asegúrese de que el interruptor está...
 • Page 129 extrae el material atascado. Las cuchillas se ponen autorizadas pueden ocasionar accidentes graves o en punto muerto después de apagar la máquina. Un incluso la muerte del operario o de terceros. momento de descuido, mientras se trabaja con el Nota: El uso podría estar regulado por la legislación cortasetos, puede causar lesiones graves.
 • Page 130 (raíces, piedras, ramas, zanjas, etc.). Proceda con • Use protectores auriculares homologados con sumo cuidado al trabajar en terreno inclinado. suficiente capacidad de reducción sonora. La exposición prolongada al ruido puede causar daños • Manténgase bien parado y con buen equilibrio en crónicos en el oído.
 • Page 131 (C) se enciende o parpadea. • Utilice la batería recargable BLi como fuente de alimentación solo para los productos Husqvarna Comprobación del gatillo de alimentación del mango relacionados. Para evitar lesiones, no utilice la delantero batería como fuente de alimentación de otros...
 • Page 132: Montaje

  Para conectar el cargador de baterías 1. Conecte el cargador a la tensión y la frecuencia ADVERTENCIA: Utilice solo baterías indicadas en la placa de características. Husqvarna originales en el producto. 1. Cargue totalmente la batería. 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 133: Funcionamiento

  habrá instalado correctamente. Esto 2. Inserte la batería en el soporte del producto. La batería quedará fija en su posición cuando oiga un puede provocar daños en el producto. clic. (Fig. 27) PRECAUCIÓN: Si la batería no se mueve con facilidad en el soporte, no se Funcionamiento Introducción Arranque del producto...
 • Page 134: Mantenimiento

  3. Pulse los botones de liberación de la batería para extraerla. (Fig. 36) Mantenimiento Introducción Programa de mantenimiento A continuación incluimos una lista con los pasos de ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y mantenimiento que hay que efectuar en el producto. comprender el capítulo sobre seguridad antes de realizar tareas de mantenimiento en el producto.
 • Page 135: Resolución De Problemas

  1. Limpie de materiales extraños las cuchillas de la cortadora con un agente de limpieza anticorrosión • Use grasa especial Husqvarna. Póngase en antes y después de utilizar el producto. contacto con su distribuidor para obtener más información sobre la grasa recomendada.
 • Page 136: Transporte, Almacenamiento Y Eliminación

  Indicadores LED Posibles fallos Posible acción El LED de error está encendido. La diferencia entre las celdas es Acuda a su distribuidor. demasiado grande (1 V). Cargador de baterías Problema Posibles fallos Solución posible LED rojo de error parpadea. Desviación de la temperatura. Utilice el cargador de batería a tem- peraturas entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F).
 • Page 137: Datos Técnicos

  Datos técnicos Datos técnicos 115iHD45 Plataforma HT100EU Motor Tipo de motor BLDC Peso Peso sin batería, kg Peso con batería, kg Cuchilla Tipo Doble lado Longitud de las cuchillas, mm Velocidad de la hoja, cortes/minuto (con modo SavE) 2400 Velocidad de la hoja, cortes/minuto (sin modo SavE)
 • Page 138 Baterías homologadas para el producto Batería BLi10 BLi20 Tipo Iones de litio Iones de litio Capacidad de la ba- 2 (HD2) 4 (HD2) 2,1 (VTC4) 4,2 (VTC4) tería, Ah Tensión nominal, V 36,5 36,5 Peso, kg/lb Cargadores de baterías homologados para el producto Cargador de baterías QC80 Tensión de red, V...
 • Page 139: Declaración De Conformidad Ce

  Declaración de conformidad CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46-36-146500, declara que los hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) a partir de los números de serie del año 2016(el año se indica claramente en la placa de características, seguido del número de serie) cumplen con las disposiciones de la...
 • Page 140 Introdução Descrição do produto mais informações, contacte o revendedor com assistência técnica. O Husqvarna 115iHD45 é um corta-sebes a bateria com Finalidade motor elétrico. Decorre um trabalho constante para aumentar a sua Utilize o produto para cortar ramos e galhos. Não utilize segurança e eficiência durante o funcionamento.
 • Page 141 (Fig. 12) Transformador contra-falhas. (Fig. 14) Isolamento duplo. (Fig. 13) Utilize e armazene o carregador da bateria apenas em espaços interiores. Segurança Definições de segurança ficha de qualquer forma. Não use quaisquer fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas ligadas à Os avisos, as precauções e as notas são utilizados para terra.
 • Page 142 de ligar à fonte de alimentação e/ou à bateria, de • Faça a manutenção às ferramentas eléctricas. pegar ou transportar a ferramenta. Transportar Verifique quanto a desalinhamentos ou bloqueio de ferramentas eléctricas com o dedo no interruptor ou peças móveis, danos de peças e qualquer outra ligar ferramentas eléctricas à...
 • Page 143 continuam em movimento durante um tempo depois acessórios originais. A realização de modificações do dispositivo ter sido desligado. Um momento de e/ou a utilização de acessórios não autorizados desatenção durante o manejo do corta-sebes pode podem provocar ferimentos pessoais graves ou a resultar em lesões pessoais graves.
 • Page 144 • Inspecione sempre a área de trabalho. Remova caso de acidente. Obtenha ajuda junto do seu todos os objetos soltos, como pedras, vidros concessionário para selecionar o equipamento certo. partidos, pregos, arame, cordas, etc., que possam • Utilize um capacete de proteção caso exista o risco ser arremessados ou enredar-se no equipamento de de objetos em queda.
 • Page 145 • Utilize a bateria BLi recarregável como fonte de O interruptor de alimentação no punho dianteiro foi alimentação apenas para os produtos Husqvarna concebido para evitar a activação acidental do relacionados. Para evitar ferimentos, não utilize a equipamento. Quando solta o punho, os interruptores de bateria como fonte de alimentação para outros...
 • Page 146 Para encaixar a bateria no produto 1. Ligue o carregador da bateria a uma rede elétrica com tensão e frequência que estejam especificadas na etiqueta de tipo. ATENÇÃO: Utilize apenas baterias Husqvarna originais no produto. 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 147 1. Carregue totalmente a bateria. significa que não está instalada corretamente. Caso contrário, pode 2. Empurre a bateria para o suporte da bateria do causar danos no produto. produto. A bateria bloqueia na posição pretendida quando se ouve um clique. (Fig. 27) CUIDADO: Se a bateria não se mover com facilidade no suporte da bateria, Funcionamento...
 • Page 148 3. Prima os botões de desengate da bateria e retire a bateria. (Fig. 36) Manutenção Introdução Esquema de manutenção A seguinte lista de tarefas de manutenção tem de ser ATENÇÃO: Certifique-se de que leu e realizada no produto. compreendeu o capítulo sobre segurança antes de realizar tarefas de manutenção no produto.
 • Page 149 • Utilize massa lubrificante especial Husqvarna. Para 2. Examine as extremidades da lâmina de corte quanto mais informações sobre a massa lubrificante à existência de danos ou deformações.
 • Page 150 Ecrã LED Avarias possíveis Ação possível LED de erro aceso. Diferença entre células demasia- Contacte o seu revendedor com assistência do elevada (1 V). técnica. Carregador da bateria Problema Avarias possíveis Solução possível LED vermelho de erro intermitente. Desvio de temperatura. Utilize o carregador da bateria a tem- peraturas entre 5 °C (41 °F) e 40 °C (104 °F).
 • Page 151 Especificações técnicas Especificações técnicas 115iHD45 Plataforma HT100EU Motor Tipo de motor BLDC Peso Peso sem bateria, kg Peso com bateria, kg Faca Tipo Duplas Comprimento das lâminas, mm Velocidade da lâmina, cortes/min (com modo SavE) 2400 Velocidade da lâmina, cortes/min, (sem modo SavE) 3000 Emissões de ruído...
 • Page 152 Baterias aprovadas para o produto Bateria BLi10 BLi20 Tipo Iões de lítio Iões de lítio Capacidade da bate- 2 (HD2) 4 (HD2) 2,1 (VTC4) 4,2 (VTC4) ria, Ah Tensão nominal, V 36,5 36,5 Peso, kg Carregadores de bateria aprovados para o produto Carregador da bateria QC80 Tensão de corrente elétrica, V...
 • Page 153 Declaração CE de conformidade Declaração de conformidade CE A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declara que o hedge trimmers Husqvarna 115iHD45 (Platform HT100EU) com números de série de 2016 e posteriores (o ano é claramente indicado na etiqueta de tipo, seguido do número de série), cumpre as disposições constantes na...
 • Page 154 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 155 779 - 001 - 08.07.2019...
 • Page 156 Original instructions Instructions d’origine Bruksanvisning i original Originele instructies Originale instruktioner Istruzioni originali Originale instruksjoner Instrucciones originales Alkuperäiset ohjeet Instruções originais Originalanweisungen 1140414-38 2019-07-12...