Download Print this page
Brother HL-L8250CDN Quick Start Manual
Brother HL-L8250CDN Quick Start Manual

Brother HL-L8250CDN Quick Start Manual

How to replace the drum unit
Hide thumbs Also See for HL-L8250CDN:

Advertisement

Quick Links

How to Replace the Drum Unit
How to Replace the Drum Unit
Drum Ünitesinin Değiştirilmesi
Cara Mengganti Unit Drum
)
Cách Thay Bộ Trống Từ
如何更换硒鼓单元
如何更換感光滾筒組件
드럼 유닛을 교체하는 방법
ドラムユニッ トの交換方法
Version 0

Advertisement

loading

Summary of Contents for Brother HL-L8250CDN

  • Page 1 How to Replace the Drum Unit How to Replace the Drum Unit Drum Ünitesinin Değiştirilmesi Cara Mengganti Unit Drum Cách Thay Bộ Trống Từ 如何更换硒鼓单元 如何更換感光滾筒組件 드럼 유닛을 교체하는 방법 ドラムユニッ トの交換方法 Version 0...
  • Page 2 - 1 -...
  • Page 3 Page 3 English RESET THE DRUM UNIT COUNTER by using the control panel. Sayfa 3 Türkçe Kontrol panelini kullanarak DRUM ÜNİTESİ SAYACINI SIFIRLAYIN. Indonesia Halaman 3 ATUR ULANG PENGHITUNG UNIT DRUM dengan menggunakan panel kontrol. Tiếng Việt Trang 4 THIẾT LẬP LẠI BỘ ĐẾM BỘ TRỐNG Từ bằng bảng điều khiển. 页码...
  • Page 4: Reset The Drum Unit Counter

    (10) Press Go to http://www.brother.com/original/index.html for instructions on how to return your used supplies to the Brother collection program. If you choose not to return your used supply, please discard the used supply according to local regulations, keeping it separate from domestic waste. If you have questions, call your local waste disposal office.
  • Page 5 (10) Nhấn Truy cập http://www.brother.com/original/index.html để biết hướng dẫn về cách trả lại sản phẩm đã qua sử dụng cho chương trình thu thập của Brother. Nếu bạn không chọn trả lại sản phẩm đã qua sử dụng, vui lòng hủy sản phẩm đã qua sử dụng theo quy định tại nơi bạn ở, giữ sản phẩm tránh xa nước thải sinh hoạt. Nếu bạn có câu hỏi, hãy gọi đến văn phòng xử...
  • Page 6 ( 네 ) 를 누릅니다 . 사용한 토너 카트리지를 브라더 회수 프로그램에 반납하는 방법은 http://www.brother.com/original/index.html 에 나와 있습니다. 반납하지 않는 경우, 거주 지역의 규정에 따라 일반 가정 폐기물과 분리하여 버리십시오. 궁금하신 사항은 거주 지역의 폐기물 처리 담당 관리소에 문의하시기 바랍니다.
  • Page 7 ÖNEMLİ 重要事项 Drum ünitesini, temiz, düz ve dengeli bir yüzeye, tonerin kazara dökülmesi veya Brother 建议将硒鼓单元放在干净、 平稳的表面上, 并在下面垫上干净的纸或布, 以防墨粉 saçılması ihtimaline karşı altında bir parça kağıt havlu veya bezle bırakmanızı tavsiye 意外溅出或散落。 ediyoruz.