Download Print this page

Brother HL-L8250CDN Quick Start Manual page 5

How to replace the drum unit
Hide thumbs Also See for HL-L8250CDN:

Advertisement

8
8
THIẾT LẬP LẠI BỘ ĐẾM BỘ TRỐNG Từ
[ Tiếng Việt ]
<HL-L8250CDN/L8350CDW>
(1)
Nhấn giữ
Go (Đến) và nhấn ▲ trên bảng điều khiển của máy để hiển thị
Reset Menu (Thiết Lập).
(2)
Nhấn ▲ hoặc ▼ ( + hoặc -) để hiển thị
OK.
(3)
Nhấn ▲ dành cho
Reset (Đặt lại) để đặt lại bộ đếm trống từ.
<HL-L9200CDW>
(1)
Nhấn
để tạm thời ngừng lỗi đã hiển thị trên Màn hình cảm ứng.
(2)
Nhấn
.
(3)
Nhấn
Machine Information (Thông tin máy) > Parts Life (Tuổi thọ
bộ phận).
(4)
Nhấn
đến khi thông báo trên Màn hình cảm ứng thay đổi.
(5)
Nhấn
Drum (Trống từ).
(6)
Nhấn
Yes (Đồng ý).
Truy cập http://www.brother.com/original/index.html để biết hướng dẫn về cách trả lại sản phẩm đã qua sử dụng cho chương trình thu thập của Brother. Nếu bạn không
chọn trả lại sản phẩm đã qua sử dụng, vui lòng hủy sản phẩm đã qua sử dụng theo quy định tại nơi bạn ở, giữ sản phẩm tránh xa nước thải sinh hoạt. Nếu bạn có câu hỏi,
hãy gọi đến văn phòng xử ly chất thải tại nơi bạn ở.
8
[ 简体中文 ]
重置硒鼓单元计数器
<HL-L8250CDN>
(1)
在设备操作面板上,按住
Reset Menu ( 重置菜单 )。
▲ 或 ▼( + 或 -) 键显示 Drum Unit ( 硒鼓单元 )。按
(2)
OK( 确定 ) 键。
▲ 键选择 Reset ( 重置 ),以重置硒鼓计数器。
(3)
<HL-L9200CDW>
(1)
暂时中断触摸屏上显示的错误。
(2)
(3)
设备信息 > 零件寿命。
(4)
按住
,直到触摸屏信息发生改变。
(5)
硒鼓。
(6)
是。
请登录 http://www.brother.cn/company/info/declaration/20090304.html, 查看如何将使用过的耗材返还兄弟公司回收部门的相关说明。 如果您选择不返还, 请根据当地的相关法
律法规妥善处理使用过的耗材, 并将其与生活垃圾分开。 如果您有任何问题, 请致电当地的废品处理站。
8
[
] 重設感光滾筒組件計數器
繁體中文
<HL-L8250CDN /L8350CDW>
Go( 執行 ),然後按機器控制面板上的 ▲ 顯示 Reset
(1)
按住
Menu ( 重設選單 )。
(2)
按 ▲ 或 ▼ ( + 或 -) 顯示
OK( 確定 )。
Reset ( 重設 ),重設感光鼓計數器。
(3)
按 ▲ 選擇
<HL-L9200CDW>
(1)
暫時跳出觸控式螢幕上顯示的錯誤訊息畫面。
(2)
Machine Information ( 機器資訊 ) > Parts Life
(3)
( 零件壽命 )。
(4)
按住
直到觸控式螢幕上的訊息發生變化。
Drum
( 感光滾筒 )。
(5)
Yes ( 是 )。
(6)
您可拜訪 http://www.brother.com/original/index.html 以獲得如何將您使用過的耗材寄回 Brother 回收部門的相關說明。若當地 Brother 公司未成立回收部門,或者您選擇不回收,請
根據當地法規棄置使用過的耗材,並與居家垃圾分開處理。如有疑問,請您聯絡當地的廢棄物處理單位。
Drum Unit (Bộ trống từ). Nhấn
Go( 开始 ) 键,然后按 ▲ 键显示
Drum Unit ( 感光滾筒組件 )。按
(7)
Nhấn
.
<MFC-L8600CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW>
(1)
Nhấn
để tạm thời ngừng lỗi đã hiển thị trên Màn hình cảm ứng.
(2)
Nhấn
.
(3)
Nhấn
All Settings (Tất cả các cài đặt).
(4)
Xoay lên hoặc xuống, hoặc giữ ▲ hoặc ▼ để hiển thị
(Thông tin máy).
(5)
Nhấn
Machine Info. (Thông tin máy).
(6)
Nhấn
Parts Life (Tuổi thọ bộ phận).
(7)
Nhấn # cho đến khi thông báo trên Màn hình cảm
ứng thay đổi.
(8)
Nhấn
Drum (Trống từ).
(9)
Nhấn
Yes (Đồng ý).
(10) Nhấn
.
(7)
<DCP-L8400CDN/MFC-L8650CDW>
(1)
暂时中断触摸屏上显示的错误。
(2)
(3)
所有设置。
(4)
向上或向下滑动屏幕或者按
(5)
设备信息。
(6)
零件寿命。
(7)
按住 # 键,直到触摸屏信息发生改变。
(8)
硒鼓。
(9)
是。
(10) 按
(7)
<MFC-L8600CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW>
(1)
暫時跳出觸控式螢幕上顯示的錯誤訊息畫面。
(2)
All Settings ( 所有設定 )。
(3)
(4)
向上或向下滑動手指,或點選 ▲ 或 ▼ ,以顯示
Info. ( 機器資訊 )。
Machine Info. ( 機器資訊 )。
(5)
Parts Life ( 零件壽命 )。
(6)
按住 #,直到觸控式螢幕上的訊息發生變
(7)
化。
Drum
( 感光滾筒 )。
(8)
Yes ( 是 )。
(9)
(10) 按
- 4 -
Machine Info.
▲ 或 ▼ 键显示设备信息。
Machine

Advertisement

loading