Download Print this page

Electrolux HT42 Manual page 6

Hide thumbs

Advertisement

Ja ierœce netiek izmantota pareizi, t◊ var b·t bœstama! Ar |o ierœci var nopietni
savainoties gan operators, gan citas personas. Lai garant]tu pietiekamu dro|œbu un
efektivit◊ti ierœces lieto|anas laik◊, j◊iev]ro brœdin◊jumi un dro|œbas instrukcijas.
Operators ir atbildœgs par |aj◊ rokasgr◊mat◊ iek±auto un uz ierœces nor◊dœto
brœdin◊jumu un dro|œbas noteikumi iev]ro|anu.
Uz ierœces nor◊dœto simbolu skaidrojums
Brœdin◊jums
R·pœgi izlasiet lietot◊ja pam◊cœbu,
lai izprastu visas kontrolierœces un
to darbœbu.
Izsl]dziet ierœci! Pirms
noregul]|anas, tœrœ|anas vai
gadœjum◊, ja kabelis ir samudãin◊ts
vai boj◊ts, atvienojiet kontaktdak|u
no elektrotœkla. Ne±aujiet kabelim
nok±·t asmeªa tuvum◊.
Nestr◊d◊jiet liet· un neatst◊jiet
ierœci ◊rpus telp◊m, ja lœst lietus.
Ieteicams lietot acu
aizsargaprœkojumu, lai aizsarg◊tu
acis no griez]jda±u uzmestajiem
objektiem.
Visp◊rœga inform◊cija
1. Ne±aujiet lietot ierœci b]rniem un cilv]kiem,
kuri nav izlasœju|i |os nor◊dœjumus. Operatora
vecumu, iesp]jams, ierobeão viet]jie
noteikumi.
2. Lietojiet ierœci tikai |ajos nor◊dœjumos
aprakstœtaj◊ veid◊ un nol·k◊.
3. Nedarbiniet ierœci, ja esat noguris, slims vai
alkohola, narkotiku vai medikamentu
iespaid◊.
4. Operators vai lietot◊js ir atbildœgs par citiem
cilv]kiem radœt◊m traum◊m vai viªu œpa|uma
boj◊jumiem.
Inform◊cija par elektroenerµiju
1. Ieteicams izmantot palieko|◊s str◊vas ierœces
(R.C.D. — Residual Current Device) ar
atsl]g|an◊s str◊vu, kas nep◊rsniedz 30 mA.
Pat tad, ja ir uzst◊dœta palieko|◊s str◊vas
ierœce, pilnœga dro|œba nav garant]ta, un visu
laiku ir j◊iev]ro darba dro|œbas pas◊kumi.
P◊rbaudiet palieko|◊s str◊vas ierœci ikreiz,
kad to lietojat.
LATVISKI - 1
Piesardzœbas pas◊kumi
2. Pirms lieto|anas p◊rbaudiet, vai kabelis nav
boj◊ts un nomainiet to, ja ir boj◊juma vai
nolieto|an◊s pazœmes.
3. Nelietojiet ierœci, ja elektrœbas kabe±i ir boj◊ti
vai nolietoti.
4. Nekav]joties atvienojiet ierœci no
elektroenerµijas padeves, ja kabelis ir
sagriezts vai ja ir boj◊ta t◊ izol◊cija.
Nepieskarieties elektrœbas kabelim, ja nav
atsl]gta elektroenerµijas padeve. Nelabojiet
sagrieztu vai boj◊tu kabeli. Nomainiet to ar
jaunu.
5. Elektrœbas kabelim ir j◊b·t atritin◊tam; ritulœ
satœti kabe±i var p◊rkarst un samazin◊t ierœces
efektivit◊ti.
6. Uzmaniet, lai kabelis nenok±·st p±au|anas
viet◊ un t◊ ce±◊ neb·tu |∑]r|±u.
7. Nevelciet kabeli ap asiem objektiem.
8. Vienm]r izsl]dziet elektroenerµijas padevi
pirms kontaktdak|as, kabe±a savienot◊ja vai
kabe±a pagarin◊t◊ja atvieno|anas.
9. tsl]dziet, atvienojiet kontaktdak|u no
elektrotœkla un pirms elektropadeves kabe±a
satœ|anas glab◊|anai p◊rbaudiet, vai tas nav
boj◊ts vai nolietots. Nelabojiet boj◊tu kabeli,
nomainiet to ar jaunu. Lietojiet tikai
Electrolux Outdoor Products aizvieto|anas
kabeli.
10.Vienm]r r·pœgi saritiniet kabeli, nepie±aujot
mezglo|anos.
11. Neceliet un nenesiet ierœci, turot to aiz kabe±a.
12.Nevelciet aiz kabe±a, lai atvienotu
kontaktdak|u.
13.Lietojiet tikai maiªstr◊vas spriegumu atbilsto|i
produkta kategorijas eti∑et] nor◊dœtajam.
14.M·su produkti ir divk◊r|i izol]ti ar EN60335.
Nek◊d◊ gadœjum◊ ierœcei nedrœkst pievienot
zem]juma pievadu.
Kabe±i
Lietojiet tikai 1,00 mm2 izm]ra kabeli, kas
nep◊rsniedz 40 metru garumu.
Maksim◊l◊ pie±aujam◊ jauda:
1,00 mm2 izm]ra kabelis un 10 amp]ru, 250
voltu maiªstr◊va
1. Elektrœbas kabe±i un pagarin◊t◊ji ir pieejami
viet]j◊ pilnvarotaj◊ Electrolux Outdoor
Products servisa centr◊.
2. Lietojiet tikai tos pagarin◊t◊jkabe±us, kas ir
paredz]ti izmanto|anai ◊rpus telp◊m.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Ht420Ht45Ht450Ht51Ht510Ht60 ... Show all